Thông tư số 105/2004/TT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
50
lượt xem
2
download

Thông tư số 105/2004/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thông tư số 105/2004/tt-btc', văn bản luật, bộ máy hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 105/2004/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 105/2004/TT-BTC Hà N i, ngày 09 tháng 11 năm 2004 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 105/2004/TT-BTC NGÀY 9 THÁNG11 NĂM 2004 HƯ NG D N CH CHI PHÍ THU H I N CHO CÔNG TÁC THANH LÝ CÁC QU TÍN D NG NHÂN DÂN BN THU H I GI Y PHÉP HO T NG HO C ANG PH I TI N HÀNH THANH LÝ GI I TH Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 1/7/2003 c a Chính ph qui nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u c a B Tài chính; Căn c Ngh nh s 166/1999/N -CP ngày 19/11/1999 c a Chính ph v ch Tài chính i v i các T ch c tín d ng; Căn c Ngh nh s 48/2001/N -CP ngày 13/8/2001 c a Chính ph v t ch c và ho t ng c a Qu tín d ng nhân dân; t n thu các kho n n quá h n khó òi c a các Qu tín d ng nhân dân b thu h i gi y phép ho t ng ho c ang ph i ti n hành thanh lý gi i th nh m gi m thi u t n th t cho Nhà nư c, B Tài chính hư ng d n ch chi phí thu h i n cho công tác thanh lý Qu tín d ng nhân dân như sau: I. I TƯ NG ÁP D NG: i tư ng áp d ng Thông tư này là các Qu tín d ng nhân dân b thu h i gi y phép ho t ng ho c ang ti n hành thanh lý gi i th . Thông tư này không áp d ng trong trư ng h p các Qu tín d ng nhân dân b thu h i gi y phép do sáp nh p, chia tách và h p nh t. II. PH M VI I U CH NH: Các kho n n quá h n khó òi do H i ng thanh lý Qu tín d ng nhân dân thu h i ư c sau th i i m Ngân hàng Nhà nư c ra quy t nh thu h i gi y phép ho t ng ho c sau th i i m U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương ra thông báo ti n hành thanh lý gi i th Qu tín d ng nhân dân. III. NGUYÊN T C VÀ CH CHI CHO THU H I N : i v i kho n n quá h n khó òi thu h i ư c H i ng thanh lý ư c l i 10%, nhưng t i a không quá 10 tri u ng, chi cho các t ch c có tư cách pháp nhân và các thành viên H i ng thanh lý có óng góp tích c c trong vi c thu h i n theo nguyên t c: - Chi 70% s ti n ư c l i cho các t ch c có tư cách pháp nhân có óng góp trong vi c thu h i các kho n n quá h n khó òi. H i ng thanh lý quy t nh và ch u trách
  2. nhi m v m c chi cho t ng t ch c trên cơ s m c óng góp c a t ch c ó trong vi c thu h i các kho n n quá h n khó òi. - i v i 30% s ti n còn l i H i ng thanh lý căn c vào m c óng góp c a các thành viên h i ng chi cho phù h p. Các kho n chi nêu trên ph i có ch ng t h p l . IV. I U KHO N THI HÀNH: Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng công báo. Trong quá trình th c hi n n u có gì vư ng m c ngh ph n ánh v B Tài chính nghiên c u, gi i quy t. Lê Th Băng Tâm ( ã ký) V Tài chính ngân hàng TRÌNH B V VI C HƯ NG D N CHI PHÍ CHO CÔNG TÁC THANH LÝ CÁC QU TÍN D NG NHÂN DÂN Trên cơ s qui nh v chi phí cho công tác thu h i n khó òi i v i các Qũy tín d ng nhân dân ang ho t ng t i Thông tư s 17/2004/TT-BTC ngày 12/3/2004 c a B Tài chính: m c chi cho các t ch c có tư cách pháp nhân có óng góp tích c c trong vi c thu h i n không ư c vư t quá 2% s n thu h i và t i a i v i m t món n không vư t quá 10 tri u ng và do c thù thành ph n H i ng thanh lý c a các Qu tín d ng nhân dân b thu h i gi y phép ho t ng ho c ang ph i ti n hành thanh lý, gi i th ngoài i di n chính quy n a phương, còn l i là nh ng thành viên c a các t ch c có trách nhi m tr c ti p i v i các kho n n (thành viên c a H i ng qu n lý, Ban i u hành, i di n sáng l p viên và thành viên c a các t ch c có n ph i thu h i) tuy có óng góp trong vi c thu h i n nhưng nhân t ch y u óng vai trò quan tr ng trong vi c thu h i ư c n vay là các cơ quan chính quy n a phương như U ban nhân dân và công an xã..., ngày 30/8/2004 V TCNH ã trình B và sau khi phê duy t B ã ký công văn s 9705/TC-TCNH g i l y ý ki n NHNNVN vào d th o Thông tư hư ng d n ch chi phí cho công tác thanh lý các Qu tín d ng nhân dân b thu h i gi y phép ho t ng ho c ang ph i ti n hành thanh lý gi i th v i n i dung chính như sau:
  3. - i v i kho n n quá h n khó òi thu h i ư c H i ng thanh lý ư c l i 2% nhưng t i a không quá 10 tri u ng chi cho các t ch c có tư cách pháp nhân và các thành viên H i ng thanh lý có óng góp tích c c trong vi c thu h i các kho n n quá h n khó òi theo nguyên t c: + Chi 70% s ti n ư c l i cho các t ch c có tư cách pháp nhân có óng góp trong vi c thu h i các kho n n quá h n khó òi. H i ng thanh lý quy t nh và ch u trách nhi m v m c chi cho t ng t ch c trên cơ s m c óng góp c a t ch c ó trong vi c thu h i các kho n n quá h n khó òi. + i v i 30% s ti n còn l i H i ng thanh lý căn c vào m c óng góp c a các thành viên h i ng chi cho phù h p. * Ý ki n Ngân hàng Nhà nư c: V cơ b n Ngân hàng Nhà nư c nh t trí v i n i dung d th o. Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nư c ngh nâng m c chi phí cho công tác thanh lý Qu tín d ng nhân dân lên m c 15% trên cơ s lý gi i: - Trong t ng s n chưa thu h i ư c 32,98 t ng i v i 53 Qu tín d ng nhân dân cơ s ang trong quá trình thanh lý các kho n n có giá tr dư i 01 tri u ng và t 01 tri u n 05 tri u ng chi m t l tương i l n: như 3 QTDND i n hình (QTDND B c H i - Thái Bình; QTDND ng ích - Vĩnh Phúc và QTDND Vĩnh Hoà Hi p - Kiên Giang) có: * T ng s món n khó òi chưa thu h i ư c là 736 món, bao g m: + 104 món n khó òi có s ti n trên 5 tri u ng, chi m t l 14%. + 176 món n khó òi có s ti n t 1 - 5 tri u ng, chi m t l 24%. + 456 món n khó òi có s ti n dư i 1 tri u ng, chi m t l 62%. - i v i nh ng món n khó òi nh s ti n ư c l i chi cho công tác thanh lý theo t l 2% s r t th p (món n khó òi 3 tri u ng ư c chi 60.000 ng, món n khó òi dư i 1 tri u ng ch ư c chi dư i 20.000 ng). * Ý ki n V TCNH: V TCNH th y r ng t n thu các kho n n quá h n khó òi góp ph n thúc Ny nhanh qúa trình thanh lý các QTDND thì vi c qui nh linh ho t cơ ch khuy n khích các t ch c có tư cách pháp nhân n l c hơn trong vi c thu h i n là r t c n thi t. Do v y, V TCNH trình B qui nh cho phép H i ng thanh lý ư c l i 10% nhưng t i a không quá 10 tri u ng chi cho các t ch c có tư cách pháp nhân và các thành viên H i ng thanh lý có óng góp tích c c trong vi c thu h i các kho n n quá h n khó òi. V TCNH ã hoàn thi n d th o thông tư theo tinh th n trên. Trình B xem xét, phê duy t.
  4. Hà N i, ngày....../10/2004 V TCNH Nguy n Văn Sáu V Tài chính ngân hàng TRÌNH B V VI C HƯ NG D N CHI PHÍ CHO CÔNG TÁC THANH LÝ CÁC QU TÍN D NG NHÂN DÂN Sau khi Ngân hàng Nhà nư c có công văn ngh s 344/NHNN-TDHT ngày 7/4/2004, B ã phê duy t t trình c a V TCNH và ký công văn s 5651/TC-TCNH ngày 26/5/2004 th ng nh t v i Ngân hàng Nhà nư c c n thi t ph i có cơ ch khuy n khích H i ng thanh lý tích c c ph i h p v i các cơ quan chính quy n a phương t n thu các kho n n khó òi c a Qu tín d ng nhân dân, t m th i vi c chi phí cho công tác thanh lý Qu tín d ng ư c th c hi n như qui nh v thu h i n khó òi c a các Qũy tín d ng nhân dân ang ho t ng t i Thông tư s 17/2004/TT-BTC c a B Tài chính và trong th i gian t i B Tài chính s ban hành Thông tư hư ng d n c th ch chi phí cho công tác thanh lý các Qu tín d ng nhân dân b thu h i gi y phép ho t ng ho c ang ph i ti n hành thanh lý gi i th . n nay, qua nghiên c u các văn b n c a Ngân hàng Nhà nư c qui nh i v i Qu tín d ng nhân dân b thu h i gi y phép ho t ng ho c ang ph i ti n hành thanh lý gi i th , th c tr ng công tác thu h i n thanh lý gi i th Qu tín d ng nhân dân, V TCNH cho r ng H i ng thanh lý ngoài i di n chính quy n a phương, còn l i là nh ng thành viên c a các t ch c có trách nhi m tr c ti p i v i các kho n n (thành viên c a H i ng qu n lý, Ban i u hành, i di n sáng l p viên và thành viên c a các t ch c có n ph i thu h i) tuy có óng góp trong vi c thu h i n nhưng nhân t ch y u óng vai trò quan tr ng trong vi c thu h i ư c n vay là các cơ quan chính quy n a phương như U ban nhân dân và công an xã. Vì v y, (sau khi ti p thu ý ki n tham gia c a V Pháp ch , V Chính sách thu , C c TCDN chưa có ý ki n) V TCNH trình B d th o Thông tư hư ng d n chi phí cho công tác thanh lý Qu tín d ng nhân dân theo hư ng: 1. i tư ng áp d ng: i tư ng áp d ng Thông tư này là các Qu tín d ng nhân dân b thu h i gi y phép ho t ng ho c ang ti n hành thanh lý gi i th . 2. Ph m vi áp d ng: Các kho n n quá h n khó òi Ban thanh lý Qu tín d ng nhân dân thu h i ư c sau th i i m Ngân hàng Nhà nư c ra quy t nh thu h i gi y phép ho t ng ho c sau th i i m U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương ra thông báo ti n hành thanh lý gi i th Qu tín d ng nhân dân.
  5. 3. i v i kho n n quá h n khó òi thu h i ư c H i ng thanh lý ư c l i 2% nhưng t i a không quá 10 tri u ng chi cho các t ch c có tư cách pháp nhân và các thành viên H i ng thanh lý có óng góp tích c c trong vi c thu h i các kho n n quá h n khó òi theo nguyên t c: - Chi 70% s ti n ư c l i cho các t ch c có tư cách pháp nhân có óng góp trong vi c thu h i các kho n n quá h n khó òi. H i ng thanh lý quy t nh và ch u trách nhi m v m c chi cho t ng t ch c trên cơ s m c óng góp c a t ch c ó trong vi c thu h i các kho n n quá h n khó òi. - i v i 30% s ti n còn l i H i ng thanh lý căn c vào m c óng góp c a các thành viên h i ng chi cho phù h p. Các kho n chi nêu trên ph i có ch ng t h p l . 4. Thông tư này không áp d ng trong trư ng h p các Qu tín d ng nhân dân b thu h i gi y phép do sáp nh p, chia tách và h p nh t. V TCNH ã d th o công văn g i l y ý ki n Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam vào d th o Thông tư theo tinh th n trên. Trình B xem xét, phê duy t./. Hà N i, ngày /8/2004 V TCNH Nguy n Văn Sáu B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T S :...../TC-TCNH NAM c l p - T do - H nh phúc Hà N i, ngày... tháng.... năm 2004 V/v Xin ý ki n v d th o Thông tư hư ng d n ch chi phí cho công tác thanh lý QTDND Kính g i: Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam t n thu các kho n n quá h n khó òi c a các Qu tín d ng nhân dân b thu h i gi y phép ho t ng ho c ang ph i ti n hành thanh lý gi i th nh m gi m thi u t n th t cho Nhà nư c, B Tài chính ã d th o Thông tư hư ng d n ch chi phí thu h i n cho công tác thanh lý Qu tín d ng nhân dân. th ng nh t trư c khi ban hành, B Tài chính ngh Ngân hàng Nhà nư c có ý ki n tham gia vào d th o Thông tư.
  6. Ý ki n tham gia b ng văn b n xin g i l i B Tài chính vào ngày 15/9/2004 hoàn thi n, ban hành. R t mong nh n ư c s quan tâm, ph i h p k p th i c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam. KT/b trư ng b tài chính Th trư ng Nơi nh n: - Như trên - Lưu: VP, TCNH V Tài chính ngân hàng Kính g i: - V Pháp ch - V Chính sách thu - C c Tài chính doanh nghi p Th c hi n ch o c a B , nh m t n thu các kho n n khó òi c a Qu tín d ng nhân dân b thu h i gi y phép ho t ng ho c ang ph i ti n hành thanh lý gi i th gi m thi u t n th t cho Nhà nư c, V TCNH ã d th o Thông tư hư ng d n ch chi phí cho công tác thanh lý Qu tín d ng nhân dân. ngh V Pháp ch , V Chính sách thu và C c Tài chính doanh nghi p có ý ki n. Ý ki n tham gia xin g i l i V TCNH vào ngày 23/8/2004. Xin chân thành c m ơn s quan tâm, ph i h p c a Quý V , C c TCDN. Hà N i, ngày /8/2004 V TCNH Nguy n Văn Sáu
Đồng bộ tài khoản