intTypePromotion=3

Thông tư số 108/2007/TT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
111
lượt xem
3
download

Thông tư số 108/2007/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 108/2007/TT-BTC hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 108/2007/TT-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******* S : 108/2007/TT-BTC Hà N i, ngày 7 tháng 9 năm 2007 THÔNG TƯ HƯ NG D N CƠ CH QU N LÝ TÀI CHÍNH Đ I V I CÁC CHƯƠNG TRÌNH, D ÁN H TR PHÁT TRI N CHÍNH TH C (ODA) Căn c Ngh đ nh s 131/2006/NĐ - CP ngày 9/11/2006 c a Chính ph ban hành Quy ch qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c (ODA); Căn c Ngh đ nh s 134/2005/NĐ - CP ngày 1/11/2005 c a Chính ph ban hành Quy ch qu n lý vay và tr n nư c ngoài; Căn c Ngh đ nh s 60/2003/NĐ - CP ngày 6/6/2003 c a Chính ph quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách Nhà nư c; Căn c Ngh đ nh s 77/2003/NĐ - CP ngày 1/7/2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n c a B Tài chính, B Tài chính hư ng d n qu n lý tài chính áp d ng đ i v i các chương trình, d án h tr phát tri n chính th c (ODA) như sau: Ph n 1: CÁC QUY Đ NH CHUNG I. PH M VI ÁP D NG 1. Thông tư này áp d ng cho quá trình chu n b và th c hi n các chương trình, d án (sau đây vi t t t là “d án”) đư c tài tr b ng ngu n ODA vay ưu đãi; ODA không hoàn l i (vi n tr không hoàn l i) đ ng tài tr trong các d án ODA v n vay và các ngu n v n ODA vay h n h p. 2. Đ i v i m t s d án ODA có đ c thù riêng, tùy theo yêu c u qu n lý và theo đ ngh c a Cơ quan ch qu n d án, B Tài chính có th ban hành hư ng d n c th áp d ng riêng cho các d án này. 3. Các d án ODA vi n tr không hoàn l i th c hi n đ c l p (không đ ng tài tr v i các d án ODA vay ưu đãi) áp d ng thông tư hư ng d n ch đ qu n lý tài chính Nhà nư c đ i v i ngu n vi n tr không hoàn l i c a nư c ngoài thu c ngu n thu ngân sách nhà nư c th c hi n theo hư ng d n c a B Tài chính. II. NGUYÊN T C QU N LÝ 1. Ngu n v n ODA đ đ u tư cho các d án là ngu n v n c a Ngân sách Nhà nư c (NSNN), ph i đư c h ch toán đ y đ vào ngân sách và qu n lý, s d ng theo quy đ nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c và các văn b n hư ng d n Lu t hi n hành. 2. B Tài chính th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v tài chính đ i v i các d án ODA theo quy đ nh hi n hành. 3. Ch qu n d án, Ch d án ch u trách nhi m trư c pháp lu t v vi c th c hi n các d án theo đúng các cam k t đã quy đ nh trong các đi u ư c qu c t , các quy đ nh c a Nhà nư c v th c hi n chương trình, d án, qu n lý tài chính, th c hi n ch đ l p k ho ch tài chính, h ch toán k toán, ki m toán, quy t toán, qu n lý tài s n d án, báo cáo theo các quy đ nh hi n hành c a Nhà nư c và các quy đ nh t i Thông tư này. III. CƠ CH TÀI CHÍNH TRONG NƯ C ÁP D NG Đ I V I CÁC D ÁN S D NG V N ODA 1. Các ch d án, các cơ quan ch qu n khi xây d ng danh m c yêu c u tài tr ODA ph i ki n ngh cơ ch tài chính trong nư c (c p phát t NSNN, cho vay l i t NSNN ho c c p phát m t ph n, cho vay l i m t ph n t NSNN) đ B K ho ch và Đ u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính trình Th tư ng Chính ph phê duy t theo đúng quy đ nh t i Ngh đ nh s 131/2006/NĐ-CP.
 2. 2. Sau khi B K ho ch và Đ u tư thông báo Danh m c tài tr chính th c, các cơ quan có th m quy n, cơ quan ch qu n, ch d án ch u trách nhi m xây d ng và phê duy t văn ki n chương trình, d án s d ng v n ODA, trong văn ki n d án và quy t đ nh phê duy t d án liên quan đ n các n i dung tài chính c n nêu rõ: a) Cơ ch tài chính trong nư c s d ng các ngu n v n ODA đ u tư cho d án (c p phát t NSNN, cho vay l i t NSNN, ho c c p phát m t ph n, cho vay l i m t ph n t NSNN đ i v i ngu n v n ODA). b) Tính ch t s d ng v n c a d án (d án xây d ng cơ b n; d án hành chính s nghi p; d án cho vay l i/tín d ng; hay d án h n h p). c) Trách nhi m b trí v n đ i ng (c a các c p ngân sách, c a các đ i tư ng tham gia d án như doanh nghi p, t ch c tín d ng, ngư i hư ng l i t d án). 3. Đ i v i các d án th c hi n theo cơ ch cho vay l i t NSNN, trong văn ki n d án và quy t đ nh phê duy t d án c n xác đ nh rõ các đi u ki n cho vay l i theo đúng quy đ nh t i Quy ch cho vay l i v n vay nư c ngoài c a Chính ph . Trư ng h p khác đi, cơ quan ch qu n d án ph i có ý ki n th ng nh t b ng văn b n c a B Tài chính trư c khi phê duy t d án. 4. Đ i v i các d án có n i dung thi t k c th không hoàn toàn đúng theo n i dung đ cương chi ti t đã trình khi đ xu t danh m c d án, cơ quan ch qu n d án ph i báo cáo B K ho ch và Đ u tư và B Tài chính đ trình Th tư ng Chính ph v cơ ch tài chính trong nư c đ i v i d án trư c khi phê duy t d án. 5. Cơ ch tài chính trong nư c s d ng các ngu n v n ODA cho d án đư c xác đ nh như sau: a) Các d án ODA thu c đ i tư ng ngân sách c p phát là các d án đ u tư cơ s h t ng công c ng, phúc l i xã h i, các d án thu c lĩnh v c khác không có kh năng thu h i v n tr c ti p và là đ i tư ng chi c a ngân sách nhà nư c theo quy đ nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c hi n hành, bao g m c trư ng h p ngân sách đ a phương đư c vay l i v n vay nư c ngoài t ngân sách trung ương đ c p phát cho d án, đư c c p phát t ngu n v n ODA theo cơ ch c p phát v n ngân sách nhà nư c. V n đ i ng cho các d án thu c di n ngân sách c p phát do NSNN (trung ương, đ a phương) đ m b o, đư c b trí trong d toán NSNN hàng năm theo ngu n v n xây d ng cơ b n ho c hành chính s nghi p tương ng v i n i dung chi tiêu c a d án. b) Các d án ODA thu c đ i tư ng cho vay l i toàn b ho c cho vay l i m t ph n là các d án có kh năng thu h i toàn b ho c m t ph n v n, bao g m c các d án tín d ng s áp d ng cơ ch cho vay l i toàn b ho c cho vay l i m t ph n, c p phát m t ph n ngu n v n ODA tùy theo kh năng hoàn v n c a d án. Đi u ki n cho vay l i c th ngu n v n ODA (cho vay l i toàn b ho c cho vay l i m t ph n v n ODA, đ i tư ng nh n vay l i, đ ng ti n cho vay l i, tr giá cho vay l i, th i h n cho vay l i, lãi su t cho vay l i, các lo i phí theo quy đ nh c a nhà tài tr , phí cho vay l i trong nư c, v.v…) đư c xác đ nh trong quá trình chu n b , th m đ nh và phê duy t d án căn c theo Quy ch cho vay l i ngu n v n vay nư c ngoài c a Chính ph và/ ho c tho thu n v i nhà tài tr . Ch d án ODA cho vay l i toàn b , ch d án ODA m t ph n c p phát, m t ph n cho vay l i ch u trách nhi m b trí toàn b v n đ i ng, đ ng th i ch d án ph i gi i trình đ y đ v kh năng k ho ch đ m b o đ v n đ i ng trư c khi ký h p đ ng vay l i. Ch d án ODA vay l i ph i chu n b và g i các cơ quan liên quan (B Tài chính, cơ quan cho vay l i) h sơ d án bao g m c phương án tài chính c a d án phù h p các quy đ nh hi n hành v cho vay l i ngu n v n vay nư c ngoài c a Chính ph . 6. Tính ch t s d ng v n c a d án đư c xác đ nh theo các lo i hình d án sau: a) D án xây d ng cơ b n (sau đây vi t t t là “XDCB”): Là d án đ u tư liên quan đ n vi c xây d ng m i, m r ng ho c c i t o nh ng công trình xây d ng nh m m c đích phát tri n, duy tu, nâng cao ch t lư ng công trình ho c s n ph m d ch v trang thi t b đi kèm công trình;
 3. b) D án hành chính s nghi p (sau đây vi t t t là “HCSN”): Là d án đ u tư cho các n i dung chi có tính ch t HCSN theo quy đ nh c a M c l c NSNN; c) D án h n h p v a XDCB, HCSN và cho vay l i: là d án k t h p ít nh t 2 trong 3 n i dung chi có tính ch t XDCB, HCSN, cho vay l i (g m c cho vay l i các d án tín d ng ho c h p ph n tín d ng). Đ i v i d án h n h p, ch d án c n xác đ nh rõ các thành ph n hay n i dung chi c a d án thu c ngu n v n XDCB và thu c ngu n v n HCSN. Trư ng h p đ c bi t, n u n i dung chi c a d án có tính h n h p, nhưng d án mu n áp d ng m t lo i tính ch t chi ho c XDCB ho c HCSN thì ch d án ph i gi i trình rõ trong quá trình chu n b và trình duy t d án. 7. Trách nhi m b trí v n đ i ng đư c xác đ nh rõ v n i dung và m c v n đ i ng đóng góp trong d án theo các nguyên t c sau: a) Ngân sách trung ương ch u trách nhi m b trí v n đ i ng cho các d án ho c h p ph n d án thu c nhi m v chi c a ngân sách trung ương (theo Đi u 31 Lu t Ngân sách Nhà nư c năm 2002), do cơ quan trung ương là ch d án/h p ph n d án tr c ti p qu n lý và th c hi n; b) Ngân sách đ a phương ch u trách nhi m b trí v n đ i ng cho các d án ho c h p ph n d án thu c nhi m v chi c a ngân sách đ a phương (theo Đi u 33 Lu t Ngân sách Nhà nư c năm 2002), do các cơ quan đ a phương là ch d án/h p ph n d án tr c ti p qu n lý và th c hi n; c) Doanh nghi p, ngân hàng/t ch c tín d ng ch u trách nhi m b trí v n đ i ng cho d án ho c h p ph n d án do doanh nghi p, ngân hàng ho c t ch c tín d ng là ch d án/h p ph n d án; d) Ngư i hư ng l i có trách nhi m đóng góp ph n v n đ i ng (b ng ti n, hi n v t ho c công lao đ ng) theo thi t k c a d án. 8. Qu n lý tài chính đ i v i các chương trình, d án kèm theo khung chính sách, các kho n h tr ngân sách (h tr ngân sách chung ho c h tr ngân sách có m c tiêu c th ): a) Ngu n v n ODA c a các chương trình, d án kèm theo khung chính sách, các kho n h tr ngân sách là ngu n v n h tr tr c ti p cho NSNN, đư c s d ng chi cho các m c tiêu phát tri n kinh t xã h i chung c a đ t nư c ho c chi h tr cho các m c tiêu c th c a NSNN theo th a thu n v i nhà tài tr . Vi c s d ng ngu n v n ODA này hoàn toàn tuân theo quy đ nh v qu n lý chi tiêu c a Lu t Ngân sách Nhà nư c, không ch u s ràng bu c v các quy đ nh th t c chi tiêu c a nhà tài tr (tr trư ng h p có quy đ nh trong th a thu n tài tr ). b) Đ i v i các chương trình, các kho n h tr ngân sách có m c tiêu, ch chương trình ph i l y ý ki n B K ho ch và Đ u tư, B Tài chính và cơ quan liên quan trình Th tư ng Chính ph quy t đ nh c th cơ ch s d ng ngu n v n ODA c a chương trình ho c kho n h tr ngân sách. IV. K HO CH TÀI CHÍNH C A D ÁN ODA 1. Nguyên t c l p k ho ch tài chính đ i v i các d án ODA “K ho ch tài chính” là k ho ch v n đ u tư (đ i v i d án XDCB), ho c k ho ch v n HCSN (đ i v i d án HCSN) ho c k ho ch cho vay tín d ng (đ i v i các d án tín d ng). N i dung c a k ho ch tài chính bao g m k ho ch v n ODA (v n vay n , v n vi n tr không hoàn l i, phân theo t ng nư c ho c t ch c tài tr ), v n đ i ng trong nư c (v n ngân sách trung ương, v n ngân sách đ a phương, v n tín d ng trong nư c, v n t có c a ch đ u tư, v n đóng góp c a ngư i hư ng l i d án, ngu n v n do đư c hoàn thu Giá tr gia tăng (n u có) và các ngu n v n khác theo quy đ nh c a lu t pháp Vi t Nam). Đ i v i các d án h n h p XDCB và HCSN, ch d án l p và trình duy t k ho ch tài chính c th theo t ng lo i n i dung chi c a d án. Đ i v i các d án có nhi u ch d án, t ng ch d án ch u trách nhi m l p k ho ch tài chính cho ph n d án do ch d án th c hi n. Trư ng h p d án có nhi u ch d án và có m t cơ quan đ u m i đi u ph i chung vi c th c hi n d án, cơ quan đi u ph i chung s ch u
 4. trách nhi m l p k ho ch tài chính ph n ho t đ ng do cơ quan đi u ph i th c hi n, đ ng th i t ng h p k ho ch tài chính chung c a toàn d án. Các cơ quan ch qu n ph i ưu tiên b trí v n đ i ng trong d toán ngân sách hàng năm nh m th c hi n các cam k t t i các đi u ư c qu c t v ODA và phù h p v i kh năng gi i ngân th c t hàng năm c a d án ODA. K ho ch tài chính hàng năm c a d án ph i th hi n các n i dung chi chi ti t theo t ng h p ph n, t ng ho t đ ng chính c a d án, chi ti t theo t ng ngu n v n tài tr , v n đ i ng, v n đóng góp c a ngư i hư ng l i, v n tín d ng (n u có) và ph i kèm theo báo cáo thuy t minh rõ cơ s , căn c tính toán t ng kho n chi. K ho ch tài chính hàng năm c a d án đã đư c cơ quan có th m quy n phê duy t, thông báo là cơ s đ ki m soát thanh toán, rút v n đ i ng và v n ODA cho d án. Sau khi có k ho ch tài chính đư c duy t, Ban qu n lý d án g i k ho ch tài chính cho B Tài chính (V Tài chính Đ i ngo i) và Cơ quan ki m soát chi. M u bi u K ho ch tài chính năm c a d án ODA th c hi n theo hư ng d n t i Ph l c s 1. 2. L p k ho ch tài chính đ i v i các d án thu c di n ngân sách c p phát a) Hàng năm, vào th i đi m l p, trình và xét duy t d toán NSNN theo quy đ nh hi n hành, ch d án căn c ti n đ th c hi n d án l p k ho ch v n đ u tư c a d án (đ i v i d án đ u tư XDCB) hay k ho ch v n HCSN (đ i v i d án HCSN) g i B ch qu n (n u d án do trung ương qu n lý), g i UBND t nh/ thành ph tr c thu c trung ương (n u d án do đ a phương qu n lý), đ t ng h p vào k ho ch ngân sách chung c a B , t nh g i B Tài chính, B K ho ch và Đ u tư t ng h p NSNN trình Chính ph và Qu c h i phê duy t. b) Quy trình phê duy t, phân b và thông báo k ho ch v n đ u tư, k ho ch v n HCSN cho d án tuân th đúng các quy đ nh hi n hành trong nư c v l p và ch p hành NSNN. Quy t đ nh c a các B ch qu n hay UBND t nh/thành ph tr c thu c trung ương phân b k ho ch v n đ u tư hay k ho ch v n HCSN cho d án ph i đư c g i đ n B Tài chính/S Tài chính và Kho b c nhà nư c nơi ki m soát chi. c) Đ i v i nh ng d án ODA mà Đi u ư c qu c t v d án đã ký nhưng chưa có hi u l c ho c đã có hi u l c nhưng chưa hoàn thành các th t c đ u tư trong nư c, cơ quan ch qu n d án có trách nhi m báo cáo B K ho ch và Đ u tư, B Tài chính (trong th i gian l p d toán ngân sách) đ b trí trong d phòng chi XDCB ho c t ng lĩnh v c chi HCSN, trình c p có th m quy n quy t đ nh (n u là trư ng h p ngân sách trung ương ch u trách nhi m b trí v n đ i ng) ho c ch d án có trách nhi m báo cáo cơ quan ch qu n d án (trong th i gian l p d toán ngân sách) đ b trí trong d phòng ngân sách đ a phương, trình c p có th m quy n quy t đ nh (n u là trư ng h p ngân sách đ a phương ch u trách nhi m b trí v n đ i ng). d) Đ i v i các d án phát sinh sau th i đi m l p k ho ch ngân sách, cơ quan ch qu n d án l p k ho ch b sung vào th i đi m b sung k ho ch ngân sách hàng năm ho c báo cáo B K ho ch và Đ u tư và B Tài chính x lý t ng trư ng h p c th . 3. L p k ho ch tài chính đ i v i các d án vay l i, d án tín d ng Hàng năm, vào cùng th i đi m l p, trình và xét duy t d toán NSNN theo quy đ nh hi n hành, ch d án l p k ho ch tài chính năm c a d án trong đó nêu rõ các ngu n v n ODA và ngu n v n đ i ng g i B Tài chính, B K ho ch và Đ u tư. Ch d án có trách nhi m t cân đ i đ v n đ i ng theo ti n đ th c hi n d án. 4. L p k ho ch tài chính đ i v i các d án h n h p v a c p phát, v a cho vay l i Tuỳ theo tính ch t c a t ng h p ph n d án là c p phát hay cho vay l i, ch d án áp d ng quy trình l p và trình duy t k ho ch tài chính c a d án tương ng v i t ng h p ph n c a d án theo quy đ nh t i các Kho n 1,2,3 trên đây. V. NGÂN HÀNG PH C V VÀ TÀI KHO N C A D ÁN 1.“Ngân hàng ph c v ” là m t ngân hàng thương m i đư c l a ch n trong danh sách các ngân hàng thương m i đ tiêu chu n đ u quy n th c hi n vi c giao d ch đ i ngo i ph c v d án do Ngân hàng Nhà nư c ph i h p v i B Tài chính xác đ nh và công b ho c theo tho thu n gi a Chính ph và nhà tài tr trong đi u ư c qu c t đã ký k t.
 5. 2. Trách nhi m c a Ngân hàng ph c v Ngân hàng ph c v , theo đ ngh c a ch d án ho c cơ quan đư c giao nhi m v là ch tài kho n theo thi t k c a d án, m các tài kho n liên quan c a d án và th c hi n các giao d ch thanh toán, rút v n căn c theo quy đ nh hi n hành. Ngân hàng ph c v có trách nhi m hư ng d n và cung c p cho d án đ y đ các thông tin đ th c hi n các giao d ch thanh toán trong và ngoài nư c qua h th ng ngân hàng. Đ nh kỳ hàng tháng ho c khi có yêu c u, ngân hàng ph c v có trách nhi m g i báo cáo sao kê tài kho n t m ng cho ch tài kho n. Đ nh kỳ hàng tháng và khi ch tài kho n có yêu c u, ngân hàng ph c v thông báo cho ch tài kho n s lãi phát sinh trên các tài kho n t m ng c a các d án; s phí ph c v do ngân hàng ph c v thu; s chênh l ch gi a lãi và phí; s dư đ u kỳ, cu i kỳ. Trong vòng 2 ngày làm vi c k t khi nh n đư c báo có s ti n đã rút t ngân hàng nư c ngoài, ngân hàng ph c v th c hi n ghi có vào tài kho n c a d án và thông báo cho ch d án bi t. 3. Tài kho n ngu n v n ODA a) Tài kho n t i ngân hàng ph c v Ch d án ho c cơ quan đư c giao nhi m v là ch tài kho n theo thi t k c a d án m tài kho n giao d ch; tài kho n t m ng/tài kho n đ c bi t t i Ngân hàng ph c v theo yêu c u thanh toán c a d án, phù h p quy đ nh hi n hành trong nư c và quy đ nh trong th a thu n tài tr . Các d án có nhi u ngu n tài tr khác nhau ph i m các tài kho n riêng đ theo dõi t ng ngu n v n rút v . Trư ng h p d án có nhi u c p qu n lý th c hi n và theo tho thu n v i nhà tài tr có thi t k tài kho n t m ng c p 2, ch d án theo phân c p m tài kho n t m ng c p 2 t i chi nhánh ngân hàng ph c v . S dư trên tài kho n t m ng đư c hư ng lãi phát sinh theo m c lãi su t do ngân hàng ph c v quy đ nh ho c theo m c lãi su t tho thu n gi a ngân hàng ph c v và ch tài kho n. Lãi phát sinh trên các tài kho n này là ngu n thu c a NSNN đ i v i d án thu c di n NSNN c p phát; và là ngu n thu c a ch d án đ i v i d án NSNN cho vay l i. Đ i v i các d án h n h p v a có h p ph n đư c NSNN c p phát kinh phí v a có h p ph n đư c NSNN cho vay l i cùng s d ng chung m t tài kho n t m ng/tài kho n đ c bi t (th i đi m NSNN cho vay l i là th i đi m rút v n t tài kho n t m ng/tài kho n đ c bi t), lãi phát sinh trên tài kho n là ngu n thu c a NSNN. Ch d án có trách nhi m đ ngh ngân hàng ph c v m tài kho n riêng theo dõi lãi phát sinh. Lãi phát sinh trên tài kho n t m ng c a các d án thu c đ i tư ng đư c NSNN c p phát đư c s d ng đ chi tr các kho n phí d ch v c a ngân hàng ph c v . Khi k t thúc d án, s lãi phát sinh không s d ng h t ph i n p vào NSNN. Trư ng h p lãi phát sinh không đ đ tr phí d ch v ngân hàng, ch d án l p k ho ch xin v n đ i ng đ thanh toán. Hàng năm, ch d án có trách nhi m báo cáo B Tài chính tình hình s d ng lãi phát sinh trên s dư tài kho n t m ng. b) Tài kho n t i h th ng kho b c nhà nư c Tuỳ theo yêu c u t ch c th c hi n c a d án và tho thu n b ng văn b n v i nhà tài tr , ch d án m tài kho n ngu n v n ODA c a d án t i h th ng kho b c nhà nư c đ ti p nh n ngu n v n ODA t m ng và th c hi n thanh toán cho d án sau khi có ki m soát chi c a kho b c. 4. Phí d ch v ngân hàng Ngân hàng ph c v đư c hư ng phí theo quy đ nh hi n hành v thu phí d ch v đ i v i các d ch v cung c p cho d án. Phí d ch v ngân hàng đư c h ch toán vào t ng chi phí c a d án.
 6. Ph n 2: KI M SOÁT CHI VÀ QU N LÝ GI I NGÂN I. KI M SOÁT CHI 1. Nguyên t c ki m soát chi a) Ki m soát chi nh m đ m b o chi tiêu c a d án phù h p v i Hi p đ nh/Văn ki n d án (v n i dung chi tiêu và phương th c mua s m, t l tài tr đúng Hi p đ nh, h p đ ng đư c ký k t và phê duy t h p l , đ m b o vi c ki m tra trư c c a nhà tài tr (n u có)) và phù h p các quy đ nh qu n lý tài chính trong nư c hi n hành. Trư ng h p các đi u ư c qu c t ho c các h p đ ng đã đư c phê duy t h p l có quy đ nh khác v i các quy đ nh qu n lý tài chính hi n hành trong nư c thì th c hi n ki m soát chi và thanh toán theo đi u ư c qu c t ho c h p đ ng đã đư c phê duy t, sau đó cơ quan ki m soát chi có quy n đ ngh c p th m quy n đã phê duy t đi u ư c qu c t ho c phê duy t h p đ ng xem xét l i các đi u ư c qu c t ho c h p đ ng đã đư c phê duy t. b) Ki m soát chi áp d ng đ i v i m i ho t đ ng chi tiêu c a d án do các cơ quan ki m soát chi nêu Kho n 2 dư i đây th c hi n tương ng v i t ng lo i d án. Đ i v i trư ng h p thanh toán theo hình th c thư tín d ng (L/C) ho c thanh toán tr c ti p theo hình th c Thư u quy n thanh toán không hu ngang, vi c ki m soát b h sơ, ch ng t thanh toán do ngân hàng thanh toán theo hình th c L/C th c hi n phù h p v i thông l thanh toán qu c t . Đ i v i các trư ng h p thanh toán cho các h p đ ng xây l p hay h p đ ng tư v n c a m t s nhà tài tr có áp d ng hình th c thanh toán L/C h sơ thanh toán c a các h p đ ng này v n ph i g i đ n cơ quan ki m soát chi đ th c hi n ki m soát chi sau. c) Vi c ki m soát h sơ đ ngh thanh toán đ rút v n ngoài nư c c a d án ODA không b h n ch b i k ho ch tài chính hàng năm c a d án nhưng không vư t quá k ho ch tài chính chung c a toàn d án. d) Ki m soát chi trư c là vi c Cơ quan ki m soát chi ki m tra, xác nh n tính h p l c a kho n chi trư c khi Ban qu n lý d án rút v n thanh toán cho ngư i th hư ng. Ki m soát chi trư c áp d ng trong m i đ ngh thanh toán, tr trư ng h p quy đ nh t i M c đ dư i đây. đ) Ki m soát chi sau là vi c Cơ quan ki m soát chi ki m tra, xác nh n tính h p l c a kho n chi sau khi Ban qu n lý d án đã rút v n thanh toán cho ngư i th hư ng. Ki m soát chi sau áp d ng cho các trư ng h p sau: - Thanh toán t Tài kho n t m ng/Tài kho n đ c bi t (sau đây vi t t t là TKTƯ) đ i v i các d án ch có m t c p TKTƯ, ho c thanh toán t TKTƯ c p 1 đ i v i d án có nhi u c p TKTƯ, trên cơ s ch d án có đ ngh b ng văn b n g i B Tài chính và Cơ quan ki m soát chi. - Thanh toán tr c ti p cho các d án vay l i (tr trư ng h p thanh toán l n cu i cho các h p đ ng ho c đ i v i các h p đ ng ch thanh toán m t l n ph i áp d ng ki m soát chi trư c). - Ki m soát chi sau đ i v i các d án do JBIC tài tr áp d ng theo hư ng d n t i Ph l c s 2. 2. Cơ quan ki m soát chi: a) Kho b c nhà nư c các c p (theo phân c p th c hi n c a t ng d án) th c hi n vi c ki m soát các h sơ thanh toán c a d án thu c di n NSNN c p phát toàn b ho c các h p ph n đư c NSNN c p phát, k c các h p ph n phi tín d ng đư c c p phát trong các d án tín d ng. b) Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam ho c cơ quan cho vay l i khác đư c B Tài chính u quy n cho vay l i th c hi n vi c ki m soát h sơ thanh toán c a các d án thu c di n cho vay l i toàn b . c) Đ i v i các d án h n h p v a c p phát v a cho vay l i, n u các h p ph n này th c hi n đ c l p, thanh toán b ng ngu n v n đ c l p thì theo yêu c u c a ch d án, B Tài chính có th xác đ nh cơ quan ki m soát chi thích h p đ m b o nguyên t c không có hai cơ quan ki m soát chi cùng ki m soát m t ho t đ ng chi tiêu c a d án.
 7. d) Đ i v i các d án tín d ng ho c h p ph n tín d ng trong các d án h n h p, t ch c tín d ng nh n vay l i v n t ch u trách nhi m v vi c ki m soát chi các ho t đ ng cho vay tín d ng và các h p ph n phi tín d ng tài tr b ng ngu n v n ODA vay l i. 3. H sơ và th t c ki m soát chi a) H sơ và th t c ki m soát chi đ i v i các d án XDCB hay thành ph n chi XDCB trong các d án h n h p (k c các d án vay l i): th c hi n theo quy đ nh t i Thông tư s 27/2007/TT-BTC ngày 3/4/2007 c a B Tài chính hư ng d n vi c qu n lý, thanh toán v n đ u tư và v n s nghi p có tính ch t đ u tư và xây d ng thu c ngu n v n NSNN và các văn b n s a đ i, b sung, thay th (n u có) và các quy đ nh t i Thông tư này. b) H sơ và th t c ki m soát chi đ i v i các d án HCSN hay thành ph n chi HCSN trong các d án h n h p (k c các d án vay l i): th c hi n theo quy đ nh t i Thông tư s 79/2003/TT-BTC ngày 13/8/2003 c a B Tài chính hư ng d n ch đ qu n lý, c p phát, thanh toán các kho n chi NSNN qua Kho b c nhà nư c và các văn b n s a đ i, b sung, thay th (n u có) và các quy đ nh t i Thông tư này. c) H sơ và quy trình ki m soát chi đ i v i các d án tín d ng ho c h p ph n tín d ng trong các d án th c hi n theo quy đ nh c a các t ch c tín d ng s d ng v n ODA vay l i và phù h p v i quy đ nh c a hi p đ nh tài tr và d án. T ch c tín d ng s d ng v n ODA vay l i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v tính đúng đ n và h p l c a các kho n cho vay tín d ng và các kho n chi tiêu phi tín d ng trong sao kê chi tiêu g i B Tài chính khi làm đ ngh rút v n ngoài nư c. d) Ngoài các h sơ quy đ nh t i các Đi m a, b, c nêu trên, c n b sung thêm: - Đi u ư c qu c t v ODA đã ký gi a Vi t Nam và nhà tài tr và các tài li u d án liên quan khác (b n sao có ký tên đóng d u c a đơn v sao). - Các tài li u liên quan đ n t l tài tr c a d án (các đi u ch nh, b sung, công văn ch đ o c a c p có th m quy n ho c ban qu n lý d án trung ương, thư không ph n đ i c a nhà tài tr ...). - Trư ng h p D án nhóm A g m nhi u d án thành ph n ho c ti u d án, trong đó n u t ng d án thành ph n ho c ti u d án có th đ c l p v n hành khai thác ho c phân kỳ đ u tư đư c ghi trong văn b n phê duy t c a c p có th m quy n (Quy t đ nh đ u tư) thì h sơ g i đ n cơ quan ki m soát chi là t ng d toán c a d án thành ph n ho c ti u d án – không ph i g i t ng d toán c a c d án. đ) H sơ đ ngh thanh toán g i đ n cơ quan ki m soát chi n u b ng ti ng nư c ngoài ph i đư c d ch ra ti ng Vi t. B n d ch ph i có ch ký, đóng d u c a ch d án. Ch d án ch u trách nhi m trư c pháp lu t v tính đúng đ n, chính xác v n i dung b n d ch ti ng Vi t. Các tài li u c n d ch g m các tài li u liên quan đ n phương th c thanh toán, t l tài tr c a d án, b ng giá trúng th u, h p đ ng tóm t t (k c h p đ ng b sung, s a đ i), thư không ph n đ i c a nhà tài tr liên quan đ n n i dung thanh toán. Cơ quan ki m soát chi có trách nhi m hư ng d n th ng nh t cho các ch d án các tài li u c n d ch trên tinh th n đơn gi n hoá t i đa th t c hành chính. e) Trư ng h p ch d án l a ch n ký k t h p đ ng theo hình th c tr n gói (giá tr n gói đ i v i c h p đ ng ho c giá tr n gói đ i v i m t ph n công vi c c a h p đ ng) thì vi c ki m soát thanh toán đư c th c hi n theo đ ngh c a ch d án, phù h p v i ti n đ th c hi n h p đ ng và các đi u ki n thanh toán đã ký k t trong h p đ ng đư c c p có th m quy n phê duy t. Cơ quan ki m soát chi không yêu c u ch d án cung c p các ch ng t chi tiêu chi ti t liên quan đ n n i dung thanh toán theo giá tr n gói đó. 4. Xác nh n ki m soát chi a) Sau khi ki m soát chi, Cơ quan ki m soát chi xác nh n vào Gi y đ ngh thanh toán v n đ u tư (đ i v i d án XDCB/thành ph n XDCB) theo Thông tư s 27/2007/TT-BTC ngày 3/4/2007 c a B Tài chính hư ng d n vi c qu n lý, thanh toán v n đ u tư và v n s nghi p có tính ch t đ u tư và xây d ng thu c ngu n v n NSNN ho c Gi y đ ngh xác nh n t m ng/thanh toán v n d án ODA (đ i v i d án HCSN/thành ph n HCSN) (sau đây g i chung là Gi y đ ngh thanh toán) theo giá tr đ ng ti n quy đ nh trong h p đ ng đã ký k t. M u Gi y đ ngh xác nh n t m ng/thanh toán v n d án ODA theo Ph l c s 3.
 8. Giá tr đ ngh t m ng ho c giá tr kh i lư ng công vi c hoàn thành đ đi u ki n thanh toán đư c Cơ quan ki m soát chi xác nh n ph i xác đ nh rõ s v n đư c thanh toán b ng ngu n v n ODA, ngu n v n đ i ng phù h p v i t l tài tr quy đ nh đ i v i t ng h ng m c, công trình. Trư ng h p h p đ ng có các kh i lư ng công vi c đư c khoán g n (lumpsum) thì thanh toán như h p đ ng khoán g n. Đ i v i các h ng m c công vi c ho c h p đ ng đư c tài tr 100% b ng ngu n v n ODA, thì giá tr kh i lư ng công vi c đư c Cơ quan ki m soát chi xác nh n đ đi u ki n thanh toán đ rút v n ODA là giá tr không bao g m thu Giá tr gia tăng (GTGT). Ph n thu GTGT (n u có) đư c ghi thành m t dòng riêng trong Gi y đ ngh thanh toán v n đ u tư. Trư ng h p, theo hi p đ nh tài tr , ho c trong quá trình th c hi n d án, nhà tài tr đ ng ý b ng văn b n tài tr 100% c thu GTGT thì giá tr kh i lư ng công vi c đư c Cơ quan ki m soát chi xác nh n đ đi u ki n thanh toán đ rút v n ODA là giá tr bao g m c thu . Đ i v i các h ng m c công vi c ho c h p đ ng có t l tài tr b ng ngu n v n ODA dư i 100%, t ng giá tr kh i lư ng công vi c đư c Cơ quan ki m soát chi xác nh n đ đi u ki n thanh toán là giá tr bao g m c thu GTGT, t đó tính toán xác đ nh giá tr đư c tài tr b ng ngu n v n ODA theo t l tài tr đã quy đ nh trong hi p đ nh tài tr . Trư ng h p các bên tham gia ký k t h p đ ng xây d ng theo hư ng d n do Hi p h i qu c t và k sư tư v n (FIDIC) biên so n, n u có kh i lư ng phát sinh dư i 10% giá tr gói th u thì cơ quan ki m soát chi đư c xác nh n theo đ ngh c a ch d án có xác nh n c a tư v n giám sát khi chưa có d toán phát sinh c a c p có th m quy n phê duy t; giá tr phát sinh trên 10% giá tr gói th u thì cơ quan ki m soát chi đư c phép xác nh n 80% giá tr kh i lư ng phát sinh khi chưa có d toán phát sinh đư c c p có th m quy n phê duy t. b) Gi y đ ngh thanh toán v n đ u tư có xác nh n (b n g c) c a Cơ quan ki m soát chi là cơ s đ đ ngh rút v n ODA. M i Gi y đ ngh thanh toán v n đ u tư ch đư c s d ng m t l n đ rút v n ODA. c) Cơ quan ki m soát chi có trách nhi m ki m soát chi ho c t ch i thanh toán trong vòng 5 ngày làm vi c k t khi nh n đ y đ h sơ, ch ng t h p l . II. THANH TOÁN V N Đ I NG 1. Đ i v i các d án ho c h p ph n thu c đ i tư ng ngân sách c p phát: Căn c k t qu ki m soát chi đã xác đ nh trên Gi y đ ngh thanh toán v n đ u tư, kho b c nhà nư c các c p th c hi n thanh toán ph n v n đ i ng đư c ngân sách c p phát cho d án, phù h p v i k ho ch v n đ i ng đã đư c phê duy t hàng năm. 2. Đ i v i các d án cho vay l i, d án tín d ng ho c d án h n h p v a c p phát, v a cho vay l i/tín d ng: Doanh nghi p/t ch c tín d ng th c hi n vi c thanh toán ph n v n đ i ng cho d án tương ng v i s v n thu c trách nhi m t b trí v n đ i ng. 3. Đ i v i các d án có ph n đóng góp c a Ngư i hư ng l i t d án: Ch d án có trách nhi m t t ch c vi c thu và thanh toán ph n đóng góp t Ngư i hư ng l i c a d án theo các quy đ nh, tho thu n trong hi p đ nh tài tr và phù h p v i các quy đ nh hi n hành trong nư c (n u có). III. QUY Đ NH V GI I NGÂN THANH TOÁN B NG NGU N V N ODA ÁP D NG Đ I V I CÁC D ÁN 1. Các hình th c gi i ngân áp d ng đ i v i các d án Tuỳ thu c vào quy đ nh trong hi p đ nh, tho thu n tài tr và yêu c u c a t ng l n thanh toán, vi c rút v n, thanh toán b ng ngu n v n ODA theo phương th c tài tr d án đư c th c hi n theo m t ho c m t s các hình th c sau: rút v n thanh toán tr c ti p/ho c chuy n ti n, rút v n thanh toán theo hình th c thư cam k t/ho c cam k t đ c bi t, rút v n hoàn v n, rút v n h i t , thanh toán qua tài kho n đ c bi t/ho c tài kho n t m ng và m t s hình th c rút v n đ c bi t khác theo tho thu n riêng v i nhà tài tr . Đ i v i các d án tài tr b ng ngu n v n JBIC, vi c gi i ngân thanh toán th c hi n theo Ph l c s 2. 2. H sơ rút v n g i l n đ u
 9. Ban qu n lý d án g i H sơ ban đ u làm căn c qu n lý vi c rút v n ODA cho B Tài chính (V Tài chính Đ i ngo i). H sơ g m các tài li u sau: - Quy t đ nh đ u tư D án c a c p có th m quy n; - Đi u ư c qu c t v ODA đã ký gi a Vi t Nam và nhà tài tr và tài li u d án liên quan khác (tr trư ng h p đi u ư c qu c t do B Tài chính tr c ti p ký k t); - K ho ch tài chính năm đã đư c c p có th m quy n phê duy t; - Tho thu n cho vay l i đã ký gi a ch đ u tư và cơ quan đư c u quy n cho vay l i (n u là d án thu c di n vay l i); - Quy t đ nh c a c p có th m quy n công nh n đơn v trúng th u (ho c quy t đ nh ch đ nh th u); - H p đ ng (xây l p, mua s m, tư v n, v.v…) gi a ch đ u tư v i nhà th u ho c d toán chi tiêu đư c phê duy t (n u ho t đ ng chi tiêu không theo hình th c h p đ ng) trong trư ng h p B Tài chính ph i cung c p h p đ ng cho nhà tài tr ; - Trư ng h p h p đ ng thu c đ i tư ng c n có ý ki n trư c c a nhà tài tr , c n có thêm "ý ki n không ph n đ i" (no objection) c a nhà tài tr ; - B o lãnh th c hi n c a ngân hàng nhà th u; Ban qu n lý d án ch c n g i các tài li u trên m t l n đ i v i toàn b d án, riêng k ho ch v n đ u tư/k ho ch tài chính đư c g i hàng năm. Các tài li u trên ch c n g i b n sao. Ban qu n lý d án ch u trách nhi m trư c pháp lu t v tính xác th c c a các b n sao cung c p cho B Tài chính. H sơ rút v n t l n th hai tr đi đư c quy đ nh c th đ i v i t ng hình th c rút v n dư i đây: 3. Th t c Thanh toán tr c ti p/ho c chuy n ti n a) Thanh toán tr c ti p/ ho c chuy n ti n là hình th c thanh toán mà theo đ ngh c a bên vay, nhà tài tr s chuy n ti n thanh toán tr c ti p cho nhà th u/nhà cung c p hàng hoá/d ch v . Khi có nhu c u rút v n đ thanh toán theo th t c thanh toán tr c ti p/ ho c chuy n ti n, Ban qu n lý d án g i các tài li u sau đ n B Tài chính (V Tài chính Đ i ngo i): - Công văn đ ngh rút v n kèm theo Đơn rút v n và các sao kê theo m u và các ch ng t c n thi t theo quy đ nh c a nhà tài tr ; - Hoá đơn/đ ngh thanh toán c a nhà th u; - Gi y đ ngh thanh toán có xác nh n (b n g c) c a Cơ quan ki m soát chi đ i v i trư ng h p áp d ng th t c ki m soát chi trư c; - Trong nh ng trư ng h p đ c bi t, B Tài chính có th yêu c u Ban qu n lý d án cung c p các tài li u b sung ch ng minh vi c rút v n h p l . Trong vòng 5 ngày làm vi c k t khi nh n đ h sơ h p l , B Tài chính (V Tài chính Đ i ngo i) xem xét ký/ ho c đ ng ký Đơn rút v n g i nhà tài tr đ xem xét, n u nhà tài tr ch p nh n s chuy n ti n tr c ti p vào tài kho n c a nhà th u. b) Th t c Thanh toán tr c ti p theo Thư u quy n rút v n không hu ngang (thư ng áp d ng đ i v i các h p đ ng mua thi t b trong m t s các d án c a các nhà tài tr song phương). Trên cơ s h p đ ng thương m i đư c ký k t và phê duy t theo quy đ nh hi n hành, Ban qu n lý d án g i B Tài chính (V Tài chính Đ i ngo i) công văn đ ngh rút v n và h sơ liên quan. Trong vòng 5 ngày làm vi c k t khi nh n đ h sơ h p l , B Tài chính (V Tài chính Đ i ngo i) xem xét g i Thư u quy n rút v n không hu ngang cho cơ quan đư c nhà tài tr u quy n qu n lý rút v n đ thanh toán cho nhà th u/nhà cung c p/tư v n theo h p đ ng. 4. Th t c Thư cam k t/Cam k t đ c bi t
 10. Th t c thanh toán b ng thư cam k t là hình th c thanh toán mà theo đ ngh c a bên vay, nhà tài tr phát hành m t thư cam k t không hu ngang/ho c cam k t đ c bi t đ m b o tr ti n cho ngân hàng thương m i đ i v i kho n thanh toán đã th c hi n ho c s th c hi n cho nhà cung c p theo m t Thư tín d ng (L/C). Khi có nhu c u rút v n thanh toán theo th t c thư cam k t/hay cam k t đ c bi t, Ban qu n lý d án g i B Tài chính công văn đ ngh nhà tài tr phát hành thư cam k t/ và đơn xin phát hành thư cam k t (Đơn rút v n) theo m u c a nhà tài tr (n u c n), cùng các sao kê theo m u c a nhà tài tr và d th o L/C, ho c b n sao L/C đã m . Trong vòng 5 ngày làm vi c k t khi nh n đ h sơ h p l , B Tài chính xem xét ký/ho c đ ng ký Đơn rút v n đ ngh nhà tài tr phát hành thư cam k t và có thông báo g i ngân hàng ph c v . 5. Th t c thanh toán b ng L/C không c n thư cam k t (áp d ng đ i v i m t s trư ng h p nhà tài tr song phương u quy n cho m t ngân hàng thay m t nhà tài tr qu n lý v n ODA đ ng th i th c hi n vai trò là ngân hàng ngư i bán). Khi trong h p đ ng thương m i có đi u kho n thanh toán b ng L/C không c n thư cam k t, Ban qu n lý d án g i B Tài chính (V Tài chính Đ i ngo i) công văn đ ngh m L/C kèm theo b n sao h p đ ng thương m i và h sơ liên quan. Trong vòng 5 ngày làm vi c k t khi nh n đ h sơ h p l , B Tài chính xem xét có ý ki n v vi c m L/C g i Ban qu n lý d án và ngân hàng ph c v , và g i Thư thông báo u quy n thanh toán không hu ngang cho ngân hàng đư c u quy n c a nhà tài tr đ thanh toán theo L/C. 6. Th t c Hoàn v n/h i t Th t c hoàn v n là phương th c mà nhà tài tr thanh toán ti n t tài kho n v n vay vào tài kho n c a bên vay ch đ nh đ hoàn l i s ti n bên vay/cơ quan th c hi n d án đã chi b ng ngu n v n c a mình cho các kho n chi h p l đư c tài tr b ng v n vay. Trư ng h p đ c bi t c a th t c thanh toán hoàn v n là thanh toán h i t . Thanh toán h i t là hình th c thanh toán mà nhà tài tr tài tr cho các kho n chi h p l c a d án đã phát sinh trư c th i đi m hi u l c c a d án, và đã đư c bên vay thanh toán b ng ngu n v n c a mình. Thanh toán h i t ch đư c áp d ng khi có tho thu n v i nhà tài tr , và đư c quy đ nh trong hi p đ nh tài tr trong đó xác đ nh kho ng th i gian và gi i h n s ti n đư c áp d ng th t c thanh toán h i t . Khi có nhu c u rút v n thanh toán theo th t c hoàn v n, Ban qu n lý d án g i B Tài chính (V Tài chính Đ i ngo i) các tài li u sau: - Đ ngh rút v n, Đơn rút v n và sao kê theo m u; - Xác nh n đã nh n đư c v n thanh toán c a nhà th u/ngư i hư ng l i. - Đơn rút v n ph i ghi rõ tên và s tài kho n c a t ng đơn v đã ng v n. Đ i v i các kho n do NSNN ng trư c thanh toán, c n nêu rõ tên và s tài kho n c a c p NSNN nơi ng v n. Tên và tài kho n c a c p đã ng v n ph i đư c Cơ quan ki m soát chi xác nh n; - Gi y đ ngh thanh toán v n đ u tư có xác nh n (b n g c) c a Cơ quan ki m soát chi; - Trong nh ng trư ng h p đ c bi t, B Tài chính có th yêu c u tài li u gi i trình b sung; Trong vòng 5 ngày làm vi c k t khi nh n đ b h sơ h p l , B Tài chính xem xét ký/đ ng ký Đơn rút v n g i nhà tài tr . Đ i v i các kho n rút v n hoàn v n/h i t cho NSNN các c p nơi ng v n (ho c t các ngu n có ngu n g c ngân sách), s ti n rút v n ph i đư c n p ngay v ngân sách nơi đã ng v n. 7. Th t c Tài kho n t m ng/Tài kho n đ c bi t Th t c TKTƯ là hình th c nhà tài tr ng trư c cho bên vay m t kho n ti n vào TKTƯ m t i ngân hàng ph c v đ bên vay ch đ ng trong thanh toán cho các kho n chi tiêu thư ng xuyên h p l c a d án, gi m b t s l n xin rút v n t nhà tài tr và đ y nhanh t c đ thanh toán cho các ho t đ ng c a d án.
 11. Tuỳ thu c yêu c u c a d án và tho thu n v i nhà tài tr , d án có th t ch c theo mô hình nhi u c p, có TKTƯ c p 1 do ban qu n lý d án trung ương làm ch tài kho n và TKTƯ c p 2 do ban qu n lý d án đ a phương/thành ph n làm ch tài kho n (đ i v i d án có c p trung ương và c p đ a phương/ngành qu n lý th c hi n); ho c TKTƯ c p 1 do ban qu n lý d án t nh làm ch tài kho n, TKTƯ c p 2 do ban qu n lý d án huy n/xã làm ch tài kho n (đ i v i d án do c p t nh và huy n/xã qu n lý th c hi n). H n m c s ti n nhà tài tr ng trư c vào TKTƯ c p 1 và/ho c TKTƯ c p 2 c a d án ph thu c vào quy mô, đ c đi m và nhu c u chi tiêu c th c a t ng d án. H n m c TKTƯ thư ng đư c quy đ nh c th trong hi p đ nh tài tr ho c trong Thư gi i ngân và có th đư c đi u ch nh trong quá trình th c hi n d án trên cơ s tình hình th c hi n d án và nhu c u thanh toán. 7.1 Rút v n l n đ u v TKTƯ Vi c rút v n l n đ u v TKTƯ đư c th c hi n căn c trên h n m c (ho c m c tr n) c a TKTƯ quy đ nh trong Hi p đ nh vay/Hi p đ nh vi n tr . Đ i v i D án ODA vay n thu c di n NSNN c p phát, B Tài chính có th t ch i cho rút v n b ng 100% h n m c trên cơ s cân nh c gi a: nhu c u chi tiêu th c t trong 3 tháng t i c a d án, chi phí tr lãi cho nư c ngoài, và lãi phát sinh do ngân hàng ph c v tr . Đ rút v n, Ban qu n lý d án g i B Tài chính (V Tài chính Đ i ngo i) Công văn đ ngh rút v n, Đơn rút v n và các sao kê đi kèm theo m u c a nhà tài tr . Trong vòng 5 ngày làm vi c k t ngày nh n đư c đ y đ h sơ h p l , căn c đi u ư c qu c t đã ký, B Tài chính (V Tài chính Đ i ngo i) s xem xét ký/ đ ng ký Đơn rút v n g i nhà tài tr . Đ i v i d án có TKTƯ c p 2, tùy theo h n m c TKTƯ c p 2 và nhu c u thanh toán th c t c a d án, ban qu n lý d án là ch TKTƯ c p 2 đ ngh vi c chuy n v n t TKTƯ c p 1 vào TKTƯ c p 2. Trong vòng 3 ngày làm vi c k t khi nh n đư c đ ngh chuy n v n l n đ u vào TKTƯ c p 2, ch TKTƯ c p 1 chuy n ti n t TKTƯ c p 1 vào TKTƯ c p 2. 7.2 Chi tiêu t TKTƯ Vi c chi tiêu t TKTƯ có th th c hi n theo quy trình ki m soát chi trư c, ho c ki m soát chi sau, c th như sau: a) Quy trình ki m soát chi trư c: là quy trình mà m i kho n thanh toán t TKTƯ đ u ph i đư c Cơ quan ki m soát chi ki m soát chi trư c. Quy trình này áp d ng đ i v i các d án nhi u c p qu n lý (trung ương, t nh/huy n/xã), ho c đ c thù d án ph c t p và áp d ng đ i v i trư ng h p thanh toán cho các h p đ ng thanh toán m t l n ho c thanh toán l n cu i cho các h p đ ng. Quy trình rút v n t TKTƯ th c hi n như sau: - Đ i v i các d án nhi u c p qu n lý: Đ rút v n t TKTƯ, ban qu n lý d án đ a phương/thành ph n/ ban qu n lý d án huy n/xã g i yêu c u thanh toán kèm xác nh n c a Cơ quan ki m soát chi cho ban qu n lý d án trung ương/ban qu n lý d án t nh. Căn c vào đ ngh c a ban qu n lý d án đ a phương/thành ph n/ ban qu n lý d án huy n/xã, ban qu n lý d án trung ương/ban qu n lý d án t nh g i yêu c u thanh toán kèm xác nh n c a Cơ quan ki m soát chi đ n ngân hàng ph c v đ gi i ngân t TKTƯ thanh toán cho ngư i th hư ng. Trư ng h p các d án có TKTƯ c p 2, ban qu n lý d án là ch TKTƯ c p 2 tr c ti p g i yêu c u thanh toán kèm xác nh n c a Cơ quan ki m soát chi đ n ngân hàng ph c v đ gi i ngân t TKTƯ c p 2 thanh toán cho ngư i th hư ng. - Đ i v i các d án m t c p qu n lý: Ban qu n lý d án g i yêu c u thanh toán kèm xác nh n c a Cơ quan ki m soát chi đ n ngân hàng ph c v đ gi i ngân t TKTƯ thanh toán cho ngư i th hư ng. Ngân hàng ph c v ch th c hi n gi i ngân t TKTƯ khi các đ ngh thanh toán c a d án có kèm theo Gi y đ ngh thanh toán có xác nh n đ đi u ki n thanh toán c a Cơ quan ki m soát chi.
 12. b) Quy trình ki m soát chi sau: Khi có yêu c u chi thanh toán cho nhà th u/ngư i cung c p/tư v n t TKTƯ, Ban qu n lý d án ph i ki m tra h sơ đ ngh thanh toán, ch p nh n thanh toán theo đúng quy đ nh hi n hành, tính toán s ti n đư c thanh toán b ng ngu n v n ODA, đúng t l quy đ nh theo văn ki n d án, sau đó Ban qu n lý d án đ ngh ngân hàng ph c v trích ti n t TKTƯ thanh toán cho ngư i th hư ng. Trong vòng 5 ngày làm vi c sau khi rút v n t TKTƯ đ thanh toán, Ban qu n lý d án g i h sơ ch ng t thanh toán theo quy đ nh hi n hành đ n Cơ quan ki m soát chi đ cơ quan này th c hi n vi c ki m soát chi theo quy đ nh hi n hành. Trong vòng 5 ngày làm vi c, căn c k t qu ki m soát h sơ ch ng t , Cơ quan ki m soát chi xác nh n giá tr đ đi u ki n thanh toán theo m u Gi y đ ngh thanh toán (đ ng th i thanh toán ph n v n đ i ng, n u có). Gi y đ ngh thanh toán có xác nh n c a Cơ quan ki m soát chi là m t trong các căn c đ Ban qu n lý d án làm th t c rút v n b sung TKTƯ sau này. 7.3 B sung TKTƯ Đ rút v n b sung TKTƯ (TKTƯ c p 1), Ban qu n lý d án g i các tài li u sau cho B Tài chính (V Tài chính Đ i ngo i): - Công văn đ ngh rút v n b sung TKTƯ, Đơn rút v n và các sao kê theo m u c a nhà tài tr ; - Sao kê do Ban qu n lý d án l p th hi n rõ t ng kho n chi t TKTƯ, chi ti t theo: ngày thanh toán, s ti n nguyên t , s ti n quy USD, VND, t giá USD/VND, n i dung thanh toán, đ i tư ng th hư ng, Cơ quan ki m soát chi, s /ngày có văn b n xác nh n c a Cơ quan ki m soát chi cho t ng kho n chi. B ng kê này là cơ s đ B Tài chính làm th t c ghi thu ghi chi. - Gi y đ ngh thanh toán v n đ u tư có xác nh n (b n g c) c a Cơ quan ki m soát chi. Các kho n đã thanh toán trên sao kê ph i kh p v i s ti n đư c Cơ quan ki m soát chi xác nh n trên Gi y đ ngh thanh toán v n đ u tư. M i Gi y đ ngh thanh toán v n đ u tư có xác nh n ch đư c s d ng 1 l n; Đ i v i các d án tín d ng, sao kê ph i th hi n các kho n đã cho vay l i, B Tài chính có th yêu c u cung c p h sơ chi ti t ch ng minh vi c đã cho vay l i (n u c n). - Sao kê TKTƯ c a ngân hàng ph c v , trong đó th hi n rõ t t c giao d ch trên tài kho n trong kho ng th i gian đ ngh rút v n b sung cho các kho n đã chi tiêu và chi ti t các kho n thanh toán kh p v i s ti n trên sao kê chi tiêu và s ti n trên Gi y đ ngh thanh toán v n đ u tư đã đư c cơ quan ki m soát chi xác nh n. - Kh ư c nh n n /Biên b n nh n n đã ký gi a Bên vay l i và Cơ quan cho vay l i (trư ng h p d án vay l i). Trong vòng 5 ngày làm vi c k t ngày nh n đư c đ y đ h sơ h p l , B Tài chính (V Tài chính Đ i ngo i) s xem xét ký/đ ng ký Đơn rút v n g i nhà tài tr đ xem xét, n u nhà tài tr ch p nh n s chuy n ti n b sung vào TKTƯ. Đ i v i d án có TKTƯ c p 2, vi c rút v n b sung TKTƯ c p 2 do ban qu n lý d án đ a phương là ch tài kho n th c hi n. Ban qu n lý d án đ a phương g i đ ngh b sung TKTƯ c p 2 đ n ban qu n lý d án trung ương/ban qu n lý d án t nh (ch TKTƯ c p 1) kèm theo các h sơ tài li u như áp d ng đ i v i vi c b sung TKTƯ c p 1 nêu trên. Ban qu n lý d án trung ương/ban qu n lý d án t nh căn c h sơ, ch ng t đ ngh h p l s chuy n ti n t TKTƯ c p 1 b sung cho TKTƯ c p 2. H sơ ch ng t c a ban qu n lý d án đ a phương đ ngh b sung TKTƯ c p 2 cũng là ch ng t đ ban qu n lý d án trung ương/ ban qu n lý d án t nh g i B Tài chính và nhà tài tr khi đ ngh b sung TKTƯ c p 1. 8. Quy trình rút v n đ i v i các d án tín d ng ho c c u ph n tín d ng c a d án: Vi c rút v n cho các d án tín d ng ho c c u ph n tín d ng c a các d án th c hi n như sau: căn c vào yêu c u cho vay ti p và yêu c u chi tiêu cho các n i dung c a d án, t ch c tín d ng nh n vay l i chu n b h sơ rút v n t nhà tài tr đ th c hi n cho vay ti p ho c chi tiêu cho các ho t đ ng c a d án theo đúng các quy đ nh trong hi p đ nh vay, hi p đ nh d án (n u có) và các quy đ nh hi n hành v tín d ng, đ u th u, mua s m v.v…
 13. H sơ đ ngh rút v n g i B Tài chính g m: - Công văn đ ngh rút v n, - Đơn rút v n kèm sao kê các kho n đã cho vay l i theo quy đ nh c a nhà tài tr (t ch c tín d ng nh n vay l i ch u trách nhi m v tính h p pháp, trung th c và chính xác c a các kho n cho vay ti p) do c p có th m quy n xác nh n. - Các ch ng t ch ng minh tính h p pháp, h p l c a các kho n chi tiêu cho các ho t đ ng c a d án theo yêu c u c a nhà tài tr . Trong vòng 5 ngày làm vi c k t ngày nh n đư c đ y đ h sơ h p l , B Tài chính (V Tài chính Đ i ngo i) s xem xét và ký /đ ng ký Đơn rút v n g i nhà tài tr . IV. GI I NGÂN NGU N V N ODA Đ I V I CÁC KHO N VAY CHƯƠNG TRÌNH, KHO N VAY H TR NGÂN SÁCH 1. Trách nhi m c a các cơ quan trong vi c gi i ngân v n ODA đ i v i kho n vay chương trình và vay h tr ngân sách a) Ch chương trình có trách nhi m ch trì và ph i h p v i các cơ quan liên quan th c hi n các cam k t theo tho thu n v i nhà tài tr đ tho mãn đi u ki n rút v n. b) Ch chương trình có trách nhi m chu n b ho c ch trì ph i h p v i các cơ quan liên quan chu n b các tài li u/ báo cáo/ ho c ch ng t v vi c th c hi n các cam k t, các quy đ nh tuỳ theo yêu c u c a chương trình đ g i nhà tài tr và B Tài chính ph c v yêu c u rút v n. c) B Tài chính có trách nhi m chu n b đơn rút v n, g i nhà tài tr đ rút v n v theo t ng đ t rút v n đã tho thu n v i nhà tài tr . d) Trư ng h p Ngân hàng Nhà nư c ho c ch chương trình th c hi n rút v n theo th a thu n tài tr , vi c rút v n đư c th c hi n trên cơ s th ng nh t v i B Tài chính v th i đi m rút v n, s ti n rút v và tài kho n nh n ngu n v n ODA. 2. Quy đ nh v gi i ngân a) Đ i v i các chương trình h tr chi ngân sách có m c tiêu: V n ODA đã rút v ngân sách đ chi tiêu cho các m c tiêu, các n i dung c a chương trình đư c th c hi n theo đúng quy trình v ki m soát chi, c p phát thanh toán v n NSNN theo các quy đ nh hi n hành áp d ng cho các chương trình m c tiêu qu c gia có liên quan. b) Đ i v i các chương trình h tr ngân sách chung đ th c hi n các nhi m v c i cách chính sách, th ch c a m t ngành, m t lĩnh v c, v.v... theo khung chính sách đã tho thu n v i nhà tài tr nhưng không b ràng bu c v n i dung chi tiêu c th đ i v i ngu n v n rút v : V n ODA đã rút v NSNN đư c s d ng cho các m c tiêu chung c a NSNN. Trư ng h p đ c bi t, v n rút v có th đư c s d ng cho các m c tiêu, n i dung c th tùy theo quy t đ nh c a Th tư ng Chính ph . Ph n 3: K TOÁN, KI M TOÁN, QUY T TOÁN, BÁO CÁO, KI M TRA I. K TOÁN Các đơn v s d ng v n ODA ph i tuân th các quy đ nh c a Lu t K toán, Chu n m c k toán và các ch đ k toán hi n hành c a Vi t Nam, v n d ng phù h p v i t ng lo i hình d án, đ ng th i ph i tuân th các quy đ nh c a nhà tài tr đư c quy đ nh trong các hi p đ nh tài tr , ho c văn ki n d án (n u có). 1. T ch c công tác k toán, t ch c b máy k toán 1.1 T ch c công tác k toán Các đơn v s d ng v n ODA ph i t ch c công tác k toán đ ph n ánh và báo cáo đ y đ tình hình, k t qu c a d án theo các n i dung sau: l p và x lý ch ng t k toán; l a ch n và v n d ng tài kho n k toán; m và ghi s k toán; l p và n p báo cáo tài chính,… theo các quy đ nh c a Lu t K toán, Chu n m c k toán và các ch đ k toán hi n hành c a Vi t Nam và các quy đ nh c a nhà tài tr đã nêu trong các hi p đ nh tài tr , ho c văn ki n d án (n u có).
 14. 1.2 T ch c b máy k toán Các đơn v s d ng v n ODA ph i căn c vào đ c đi m, hình th c qu n lý th c hi n d án ODA đ t ch c b máy k toán phù h p theo quy đ nh sau: a) S d ng b máy k toán c a đơn v đ th c hi n các công vi c k toán c a d án trong các trư ng h p sau: - D án quy mô nh , đơn gi n, kh i lư ng công vi c k toán không l n, không thành l p Ban qu n lý d án; tuy nhiên ph i h ch toán tách b ch ngu n v n d án, chi d án, không đư c hòa l n ngu n v n ODA vào ngu n v n c a đơn v . - D án có thành l p Ban qu n lý d án nhưng không t ch c b máy k toán riêng. Trư ng h p này cũng ph i h ch toán tách b ch ngu n v n d án, chi d án, không đư c hòa l n ngu n v n ODA vào ngu n v n c a đơn v . b) T ch c b máy k toán riêng và l p báo cáo tài chính riêng đ i v i các d án có quy mô l n, ph c t p, kh i lư ng công vi c k toán nhi u, có thành l p Ban qu n lý d án và Ban qu n lý d án có tư cách pháp nhân đ c l p, có con d u riêng. 2. Ch đ k toán áp d ng cho t ng lo i hình d án 2.1 Đ i v i các d án đ u tư XDCB: a) Các trư ng h p quy đ nh t i Ti t a, Đi m 1.2 nêu trên áp d ng ch đ k toán hi n hành phù h p v i t ng lo i hình đơn v th c hi n d án (doanh nghi p; đơn v HCSN ho c xã, phư ng,...) b) Các trư ng h p quy đ nh t i Ti t b, Đi m 1.2 nêu trên áp d ng ch đ k toán đơn v ch đ u tư hi n hành. 2.2 Đ i v i các d án có tính ch t HCSN: a) Các trư ng h p quy đ nh t i Ti t a, Đi m 1.2 nêu trên áp d ng ch đ k toán hi n hành phù h p v i t ng lo i hình đơn v th c hi n d án (doanh nghi p; đơn v HCSN ho c xã, phư ng;...). b) Các trư ng h p quy đ nh t i Ti t b, Đi m 1.2 nêu trên áp d ng ch đ k toán đơn v HCSN hi n hành. 2.3 Đ i v i các d án tín d ng: a) Các trư ng h p quy đ nh t i Ti t a, Đi m 1.2 nêu trên áp d ng ch đ k toán hi n hành phù h p v i t ng lo i hình đơn v th c hi n d án (t ch c tín d ng; đơn v HCSN;...). b) Các trư ng h p quy đ nh t i Ti t b, Đi m 1.2 nêu trên áp d ng ch đ k toán t ch c tín d ng hi n hành. 2.4 Đ i v i d án h n h p V nguyên t c v n ODA c a các d án h n h p ph i đư c h ch toán tách b ch theo t ng lo i v n (v n đ u tư, v n có tính ch t HCSN, v n tín d ng,...). Vi c áp d ng ch đ k toán đ i v i d án h n h p th c hi n theo quy đ nh sau: a) Các trư ng h p quy đ nh t i Ti t a, Đi m 1.2 nêu trên áp d ng ch đ k toán hi n hành phù h p v i t ng lo i hình đơn v th c hi n d án (doanh nghi p; t ch c tín d ng; đơn v HCSN;...). b) Các trư ng h p quy đ nh t i Ti t b, Đi m 1.2 nêu trên s d ng v n ODA ph i căn c vào nh ng tiêu th c sau đây đ l a ch n ch đ k toán áp d ng cho phù h p: - Tính ch t chi c a d án; - Hình th c qu n lý d án; - Lo i hình đơn v s d ng v n ODA. Trong trư ng này khi áp d ng ch đ k toán n u có nhu c u s a đ i, b sung v n i dung, phương pháp h ch toán thì Ban qu n lý d án ph i có công văn đ ngh B Tài chính và ch đư c th c hi n khi có ch p thu n b ng văn b n. II. KI M TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH
 15. 1. Ki m toán báo cáo tài chính năm c a d án ODA nh m ki m tra và xác nh n tính trung th c và h p lý c a báo cáo tài chính d án trong m t năm tài chính v các m t qu n lý tài chính, qu n lý tài s n, trang thi t b c a d án theo cam k t gi a nhà tài tr và Chính ph , đ ng th i xác nh n các ngu n l c c a d án đã đư c ch d án s d ng phù h p theo các th t c, quy đ nh, chính sách, ch đ tài chính, k toán mà Chính ph đã th ng nh t v i nhà tài tr áp d ng trong khuôn kh d án. 2. Ki m toán báo cáo tài chính năm c a các d án ODA áp d ng đ i v i d án khi yêu c u ki m toán quy đ nh trong đi u ư c qu c t /tho thu n tài tr ; trong chính sách; th t c c a nhà tài tr ho c theo các yêu c u ki m toán c a cơ quan ch c năng c a Vi t Nam phù h p quy đ nh hi n hành trong nư c. 3. Trong quá trình ki m toán báo cáo tài chính năm c a các d án ODA, công ty ki m toán, ki m toán viên và ch d án ph i tuân th các quy đ nh hi n hành v ki m toán cũng như các chu n m c ki m toán và chu n m c đ o đ c ngh nghi p ki m toán. 4. Các công ty ki m toán đư c l a ch n th c hi n ki m toán d án ODA ph i là các công ty ki m toán ho t đ ng h p pháp t i Vi t Nam, có tên trong danh sách các công ty có đ đi u ki n th c hi n ki m toán do B Tài chính (ho c t ch c ngh nghi p đư c B Tài chính u quy n) công b hàng năm, tr trư ng h p các cam k t gi a Chính ph v i các nhà tài tr có quy đ nh khác. 5. Ngoài vi c ki m toán báo cáo tài chính năm, các d án ODA có th thuê ki m toán t ng h ng m c công trình, công trình, công vi c (có tính ch t đ c bi t ho c có quy mô, s lư ng kinh phí l n) đã hoàn thành n u có nhu c u c n ki m toán riêng. III. QUY T TOÁN 1. Quy t toán d án ODA s d ng v n đ u tư XDCB Các d án ODA s d ng ngu n v n đ u tư XDCB đư c quy t toán theo hư ng d n c a B Tài chính t i Thông tư s 33/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 v Hư ng d n quy t toán d án hoàn thành thu c ngu n v n Nhà nư c và Thông tư s 98/2007/TT-BTC ngày 9/8/2007 c a B Tài chính v s a đ i, b sung m t s đi m c a Thông tư s 33/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 nêu trên, c th như sau: 1.1 Quy đ nh chung: a) Đ i v i các d án ODA quan tr ng qu c gia, các d án ODA nhóm A g m nhi u d án thành ph n ho c ti u d án, trong đó n u t ng d án thành ph n ho c ti u d án đ c l p v n hành khai thác ho c th c hi n theo phân kỳ đ u tư đư c ghi trong văn b n phê duy t báo cáo nghiên c u ti n kh thi ho c báo cáo đ u tư, thì m i d án thành ph n ho c ti u d án đó đư c th c hi n quy t toán v n đ u tư như m t d án đ u tư đ c l p. b) Đ i v i các d án ODA có nhi u h ng m c công trình, tuỳ theo quy mô, tính ch t và th i h n xây d ng công trình, ch đ u tư có th th c hi n quy t toán v n đ u tư xây d ng cho t ng h ng m c công trình ho c toàn b công trình ngay sau khi h ng m c công trình, công trình hoàn thành đưa vào khai thác s d ng theo yêu c u c a ngư i quy t đ nh đ u tư. Giá tr đ ngh quy t toán c a t ng h ng m c công trình bao g m: chi phí xây d ng, chi phí thi t b , chi phí tư v n và các kho n chi phí khác có liên quan tr c ti p đ n h ng m c đó. Sau khi toàn b d án hoàn thành, ch đ u tư t ng quy t toán toàn b d án trình ngư i có th m quy n phê duy t và phân b chi phí chung c a d án cho t ng h ng m c công trình thu c d án. 1.2 Th m quy n phê duy t, cơ quan th m tra quy t toán d án ODA: a) Th m quy n phê duy t quy t toán: - B trư ng B Tài chính phê duy t quy t toán các d án ODA đư c Qu c h i quy t đ nh ch trương và cho phép đ u tư, Th tư ng Chính ph quy t đ nh đ u tư. - B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan Trung ương c a các đoàn th ; Ch t ch UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương phê duy t quy t toán các d án ODA nhóm A, B, C s d ng v n ngân sách nhà nư c; đư c u quy n ho c phân c p phê duy t quy t toán đ i v i các d án ODA nhóm B, C cho cơ quan c p dư i tr c ti p.
 16. - Đ i v i các d án ODA còn l i, ngư i quy t đ nh đ u tư là ngư i có th m quy n phê duy t quy t toán d án hoàn thành. b) Cơ quan th m tra quy t toán d án hoàn thành: - Đ i v i d án ODA đư c Qu c h i quy t đ nh ch trương đ u tư, Th tư ng Chính ph quy t đ nh đ u tư: B Tài chính th m tra; - Đ i v i d án ODA s d ng v n ngân sách nhà nư c thu c các cơ quan trung ương qu n lý: ngư i có th m quy n phê duy t quy t toán giao cho đơn v có ch c năng thu c quy n qu n lý t ch c th m tra. - Đ i v i các d án ODA s d ng v n ngân sách nhà nư c thu c t nh, thành ph tr c thu c trung ương qu n lý: S Tài chính t ch c th m tra. - Đ i v i các d án ODA s d ng v n ngân sách nhà nư c thu c c p Qu n, huy n, thành ph thu c t nh qu n lý: Phòng Tài chính t ch c th m tra. - Đ i v i các d án ODA còn l i, ngư i có th m quy n phê duy t quy t toán giao cho đơn v có ch c năng thu c quy n qu n lý t ch c th m tra. Trư ng h p c n thi t, ngư i có th m quy n phê duy t quy t toán quy t đ nh thành l p t công tác th m tra đ th c hi n th m tra trư c khi phê duy t quy t toán; thành ph n c a t công tác th m tra quy t toán g m thành viên c a đơn v có liên quan. 1.3 Ki m toán quy t toán d án ODA hoàn thành: a) T t c các d án ODA quan tr ng qu c gia, d án ODA nhóm A, d án ODA nhóm B s d ng v n nhà nư c khi hoàn thành đ u ph i ki m toán quy t toán trư c khi trình c p có th m quy n th m tra, phê duy t quy t toán; các d án ODA còn l i th c hi n ki m toán quy t toán theo yêu c u c a c p có th m quy n. b) Ch đ u tư t ch c l a ch n nhà th u ki m toán theo quy đ nh c a pháp lu t v đ u th u và ký k t h p đ ng ki m toán quy t toán d án hoàn thành theo quy đ nh c a pháp l nh v h p đ ng. c) Nhà th u ki m toán quy t toán ph i là các doanh nghi p ki m toán đư c thành l p và ho t đ ng theo quy đ nh c a pháp lu t v thành l p và ho t đ ng doanh nghi p t i Vi t Nam và quy đ nh t i Ngh đ nh s 105/2004/NĐ-CP ngày 30/3/2004 c a Chính ph v ki m toán đ c l p. d) Nhà th u ki m toán th c hi n ki m toán quy t toán d án hoàn thành, l p báo cáo ki m toán ph i tuân th Chu n m c ki m toán báo cáo quy t toán v n đ u tư hoàn thành do B Tài chính ban hành. 1.4 Th m tra quy t toán d án ODA hoàn thành: a) Đ i v i d án ODA đã ki m toán quy t toán: Trên cơ s Báo cáo k t qu ki m toán d án hoàn thành; cơ quan (đơn v ) ch trì th m tra quy t toán th c hi n th m tra theo các n i dung sau: - Th m tra tính tuân th Chu n m c ki m toán báo cáo quy t toán v n đ u tư hoàn thành và các n i dung c th như hư ng d n t i Thông tư s 33/2007/TT-BTC và Thông tư s 98/2007/TT-BTC; n u chưa đ m b o yêu c u so v i quy đ nh, cơ quan th m tra có quy n yêu c u nhà th u ki m toán th c hi n ki m toán l i ho c ki m toán b sung. - Th m tra vi c áp d ng văn b n quy ph m pháp lu t, nh ng căn c pháp lý mà ki m toán viên s d ng đ ki m toán d án. - Xem xét nh ng ki n ngh , nh ng n i dung còn khác nhau gi a báo cáo quy t toán c a ch đ u tư và báo cáo ki m toán d án hoàn thành c a nhà th u ki m toán. - Xem xét vi c ch p hành c a ch đ u tư và các đơn v có liên quan đ i v i ý ki n k t lu n c a các cơ quan thanh tra, ki m tra, Ki m toán nhà nư c (n u có). b) Đ i v i d án ODA không ki m toán quy t toán: Cơ quan th m tra th c hi n th m tra và l p báo cáo k t qu th m tra quy t toán d án hoàn thành theo đúng trình t và n i dung hư ng d n t i Thông tư s 33/2007/TT-BTC và Thông tư s 98/2007/TT-BTC.
 17. c) Chi phí th m tra, phê duy t quy t toán, chi phí ki m toán: Đư c th c hi n theo Thông tư s 33/2007/TT-BTC và Thông tư s 98/2007/TT-BTC. d) Th i h n quy t toán các d án ODA: Th i gian l p báo cáo quy t toán d án ODA hoàn thành đư c tính t ngày ký biên b n bàn giao đưa vào s d ng; Th i gian ki m toán tính t ngày h p đ ng ki m toán có hi u l c; Th i gian th m tra, phê duy t quy t toán tính t ngày nh n đ h sơ quy t toán. Th i gian t i đa quy đ nh c th như sau: - D án ODA quan tr ng qu c gia: Th i gian l p báo cáo quy t toán là 12 tháng; th i gian ki m toán là 10 tháng; Th i gian th m tra, phê duy t quy t toán là 10 tháng. - D án ODA nhóm A: Th i gian l p báo cáo quy t toán là 12 tháng; th i gian ki m toán là 8 tháng; Th i gian th m tra, phê duy t quy t toán là 7 tháng. - D án ODA nhóm B: Th i gian l p báo cáo quy t toán là 9 tháng; th i gian ki m toán là 6 tháng; Th i gian th m tra, phê duy t quy t toán là 5 tháng. - D án ODA nhóm C: Th i gian l p báo cáo quy t toán là 6 tháng; th i gian ki m toán là 4 tháng; Th i gian th m tra, phê duy t quy t toán là 4 tháng. 1.5 Trách nhi m c a cơ quan th m tra, phê duy t quy t toán: a) Hư ng d n, ki m tra, đôn đ c ch đ u tư th c hi n công tác quy t toán d án hoàn thành k p th i, đ y đ n i dung bi u m u theo quy đ nh. b) Hư ng d n Ch đ u tư gi i quy t các vư ng m c phát sinh trong quá trình quy t toán d án hoàn thành. c) T ch c th m tra báo cáo quy t toán d án hoàn thành đ y đ n i dung, yêu c u theo quy đ nh. d) Ch u trách nhi m trư c pháp lu t v k t qu tr c ti p th m tra. đ) Hư ng d n, đôn đ c, t o đi u ki n pháp lý đ ch đ u tư hoàn thành vi c gi i quy t công n và t t toán tài kho n c a d án sau khi phê duy t quy t toán. e) Trư ng h p d án do Trung ương phê duy t và là ch d án ODA có các d án thành ph n ho c ti u d án, c p nào phê duy t d án thành ph n ho c ti u d án thì c p đó ch u trách nhi m th m tra và phê duy t quy t toán d án thành ph n ho c ti u d án hoàn thành như m t d án đ c l p; C p phê duy t d án ch u trách nhi m th m đ nh phê duy t quy t toán d án hoàn thành theo quy đ nh hi n hành. 1.6 Nguyên t c phân b các chi phí cho các ho t đ ng chung c a d án ODA: Vi c phân b chi phí chung đư c th c hi n theo 2 trư ng h p sau đây: a) Trư ng h p 1: Chi phí cho các ho t đ ng chung c a d án là chi phí c a d án thành ph n ho c ti u d án đ c l p v i các d án thành ph n ho c ti u d án khác thì đư c quy t toán như m t d án đ u tư đ c l p, không phân b cho các d án thành ph n ho c ti u d án khác. b) Trư ng h p 2: Chi phí cho các ho t đ ng chung không ph i là chi phí c a d án thành ph n ho c ti u d án đ c l p: - Chi phí không liên quan tr c ti p đ n d án thành ph n ho c ti u d án đ c l p khác thì đư c quy t toán riêng. - Chi phí liên quan tr c ti p đ n d án thành ph n ho c ti u d án đ c l p khác thì đư c phân b cho các d án thành ph n ho c ti u d án theo nguyên t c như sau: Hàng năm, ch đ u tư th c hi n vi c phân b chi phí cho các ho t đ ng chung cho các d án thành ph n ho c ti u d án như sau: + Các chi phí liên quan tr c ti p đ n d án thành ph n ho c ti u d án nào thì phân b cho d án đó; + Ph n chi phí còn l i đư c phân b tương ng v i t l gi a t ng m c đ u tư c a d án thành ph n ho c ti u d án và t ng m c đ u tư c a d án.
 18. + Giá tr phân b chi phí cho các ho t đ ng chung hàng năm c a d án đư c t ng h p vào giá tr quy t toán v n đ u tư c a t ng d án thành ph n ho c ti u d án khi quy t toán v n đ u tư d án hoàn thành. 1.7 Ngoài ra, trong trư ng h p cơ quan trung ương làm đ u m i, ch trì đi u ph i d án ODA đư c th c hi n nhi u đ a phương thì ph i có trách nhi m đ y đ v ch c năng ch đ u tư d án và ch c năng qu n lý theo quy đ nh c a nhà nư c. - Trư ng h p các đ a phương là các d án thành ph n ho c ti u d án thì các đ a phương có trách nhi m qu n lý và th c hi n các d án thành ph n ho c ti u d án; cơ quan trung ương ch u trách nhi m th c hi n d án. - Trư ng h p các đ a phương không ph i là các d án thành ph n ho c ti u d án thì cơ quan trung ương là ch đ u tư có trách nhi m tri n khai th c hi n d án các đ a phương. 2. Quy t toán d án ODA có tính ch t HCSN (k c ph n v n HCSN c a d án h n h p): 2.1 M u bi u, th i gian báo cáo quy t toán kinh phí c a các d án th c hi n theo Quy t đ nh s 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 c a B trư ng B Tài chính, kèm theo b n thuy t minh chi ti t kinh phí quy t toán theo t ng ngu n v n (v n vay, vi n tr , v n đ i ng trong nư c). Vi c xét duy t, th m đ nh và thông báo quy t toán th c hi n theo quy đ nh t i Thông tư s 01/2007/TT-BTC ngày 02/01/2007 c a B Tài chính v Hư ng d n xét duy t, th m đ nh và thông báo quy t toán năm đ i v i các cơ quan hành chính, đơn v s nghi p, t ch c đư c NSNN h tr và ngân sách các c p. Quy t toán t ng năm c a d án đư c t ng h p chung vào quy t toán chung c a đơn v B , ngành và các đ a phương theo phân c p ngân sách hi n hành. 2.2 Trong vòng 60 ngày, k t ngày k t thúc d án, các Ban qu n lý d án thành ph n có trách nhi m l p báo cáo toàn b d án (chi ti t theo t ng ngu n v n ODA, v n đ i ng) g i Ban qu n lý d án c p trên. Ban qu n lý d án c p trên có trách nhi m t ng h p báo cáo tài chính c a toàn b d án, chi ti t đ n t ng d án thành ph n và theo t ng ngu n v n ODA, v n đ i ng g i cơ quan ch qu n d án đ báo cáo Th tư ng Chính ph . Báo cáo tài chính c a toàn b d án đư c t ng h p d a trên báo cáo quy t toán hàng năm c a t ng ban qu n lý d án đã đư c c p có th m quy n th m đ nh và thông báo quy t toán. Trư c khi g i Th tư ng Chính ph , báo cáo tài chính toàn b d án ph i đư c cơ quan ki m toán đ c l p ki m toán. Chi phí th c hi n ki m toán đư c tính vào chi phí c a Ban qu n lý d án c p trên. IV. CH Đ BÁO CÁO 1. Đ nh kỳ hàng quý, vào ngày 10 c a tháng đ u quý, ch d án có trách nhi m l p báo cáo sao kê các kho n đã đư c nhà tài tr gi i ngân trong quý trư c chi ti t theo t ng đơn rút v n và chi ti t theo tính ch t s d ng v n (XDCB, HCSN, h tr ngân sách, cho vay l i), chi ti t theo đ i tư ng s d ng v n và cơ quan ki m sóat chi, g i B Tài chính (V Tài chính Đ i ngo i) đ ph c v m c đích h ch toán ngân sách. M u bi u Báo cáo sao kê rút v n ODA theo Ph l c s 4 2. Ch d án ph i l p các báo cáo th c hi n k ho ch v n đ u tư ho c quy t toán v n chi HCSN hàng quý/năm và báo cáo quy t toán công trình hoàn thành. Báo cáo k toán và báo cáo quy t toán ph i th c hi n theo các quy đ nh hi n hành. 3. Đ i v i các d án có ngu n v n do đư c hoàn thu GTGT, ch d án ph i báo cáo Cơ quan ch qu n xin phê duy t k ho ch s d ng ngu n v n hoàn thu theo đúng các quy đ nh hi n hành. V. CÔNG TÁC KI M TRA Cơ quan tài chính các c p, cơ quan ch qu n d án có th đ c l p ho c ph i h p v i các cơ quan liên quan th c hi n vi c ki m tra, thanh tra đ nh kỳ ho c đ t xu t đ i v i các d án có s d ng ngu n v n ODA v các n i dung liên quan đ n qu n lý tài chính theo quy đ nh t i Thông tư này. Ph n 4: QU N LÝ TÀI S N
 19. I. PH M VI ÁP D NG 1. Các Ban qu n lý d án ODA đư c thành l p theo quy đ nh t i kho n 1, kho n 2 Đi u 25 Quy ch qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c ban hành kèm theo Ngh đ nh 131/NĐ-CP ngày 09/11/2006 c a Chính ph đư c trang c p tài s n, th c hi n qu n lý, s d ng tài s n theo hư ng d n c a Thông tư này. 2. Nhà th u, tư v n, giám sát d án ODA t đ m b o tài s n đ ph c v vi c tư v n, giám sát, thi công. Ban qu n lý d án không đ u tư, mua s m tài s n đ cung c p cho nhà th u, tư v n, giám sát. 3. Trư ng h p H p đ ng tư v n, giám sát, thi công đã ký trư c ngày Thông tư này có hi u l c thi hành có quy đ nh v trang c p tài s n cho nhà th u, tư v n, giám sát thì ti p t c th c hi n theo H p đ ng đã ký. Khi d án k t thúc ho c tài s n không c n s d ng trong quá trình th c hi n d án đư c th c hi n x lý theo quy đ nh t i Thông tư s 116/2005/TT-BTC ngày 19/12/2005 c a B Tài chính hư ng d n vi c qu n lý và x lý tài s n c a các d án s d ng v n ngân sách nhà nư c khi d án k t thúc và các văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan II. NGUYÊN T C QU N LÝ TÀI S N 1. Vi c trang c p tài s n ph c v công tác qu n lý c a các Ban qu n lý d án ph i phù h p v i yêu c u nhi m v đư c giao, phù h p v i tiêu chu n, đ nh m c do Nhà nư c quy đ nh, đ m b o th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí. 2. Tài s n đư c trang c p cho Ban qu n lý d án ph i đư c s d ng đúng m c đích, đư c h ch toán, theo dõi đ y đ theo ch đ quy đ nh. 3. Trư ng h p Đi u ư c qu c t c th v ODA có quy đ nh khác quy đ nh hi n hành c a Vi t Nam v trang c p, qu n lý tài s n c a Ban qu n lý d án thì ch d án ph i báo cáo Th tư ng Chính ph xin ý ki n trư c khi ký k t ho c th c hi n mua s m theo quy đ nh c a Đi u ư c qu c t đó. III. HÌNH TH C TRANG C P TÀI S N 1. Đ i v i tài s n là tr s làm vi c: Cơ quan đư c giao th c hi n chương trình, d án s p x p, b trí trong qu nhà thu c tr s làm vi c hi n có đ ph c v công tác qu n lý c a Ban qu n lý d án. Trư ng h p không b trí, s p x p đư c thì Ban qu n lý d án đư c thuê tr s làm vi c. 2. Đ i v i xe ô tô ph c v công tác g m c xe chuyên dùng (n u c n): Cơ quan đư c giao th c hi n chương trình, d án s p x p, b trí trong s phương ti n hi n có đ ph c v công tác qu n lý c a Ban qu n lý d án. Trư ng h p không b trí, s p x p đư c thì Ban qu n lý d án đư c thuê phương ti n đi l i. 3. Đ i v i thi t b truy n d n, máy móc, trang thi t b làm vi c, các tài s n c đ nh khác: Ban qu n lý d án đư c ti p nh n tài s n theo quy t đ nh c a c p có th m quy n; mua ho c thuê c a các t ch c, cá nhân khác b ng ngu n kinh phí c a Ban qu n lý d án. IV. TH M QUY N QUY T Đ NH TRANG C P VÀ NGU N KINH PHÍ TRANG C P TÀI S N 1. Tài s n (thuê ho c mua) ph c v công tác qu n lý c a Ban qu n lý d án ODA do cơ quan có th m quy n quy t đ nh thành l p Ban qu n lý d án quy t đ nh theo ch đ quy đ nh. Trư ng h p cơ quan có th m quy n quy t đ nh thành l p Ban qu n lý d án khác cơ quan có th m quy n quy t đ nh đ u tư ho c phê duy t d án, thì cơ quan có th m quy n quy t đ nh thành l p Ban qu n lý d án ph i l y ý ki n c a cơ quan có th m quy n quy t đ nh đ u tư ho c phê duy t d án trư c khi quy t đ nh vi c thuê ho c mua tài s n. 2. Kinh phí thuê ho c mua tài s n đư c s d ng trong ngu n kinh phí ph c v qu n lý c a Ban qu n lý d án trong t ng kinh phí c a d án. V. QU N LÝ, S D NG TÀI S N TRONG QUÁ TRÌNH TH C HI N D ÁN 1. Theo dõi s sách k toán, tính hao mòn tài s n a) Tài s n đư c mua, đư c ti p nh n theo quy t đ nh c a c p có th m quy n, Ban qu n lý d án ph i theo dõi, h ch toán theo ch đ k toán hi n hành.
 20. b) Vi c tính hao mòn tài s n đư c áp d ng theo ch đ quy đ nh đ i v i đơn v s nghi p công l p. 2. Qu n lý s d ng a) M i tài s n đư c mua, đư c ti p nh n theo quy n đ nh c a c p có th m quy n và tài s n đư c thuê đ ph c v cho ho t đ ng c a d án ph i đư c s d ng đúng m c đích, đ nh m c tiêu chu n c a nhà nư c đã quy đ nh; tuy t đ i không đư c: - Bán, trao đ i, chuy n như ng, bi u, t ng, cho mư n khi chưa có quy t đ nh c a c p có th m quy n; - Cho các t ch c, cá nhân thuê, mư n, s d ng; - S d ng vào m c đích cá nhân. b) Ban qu n lý d án đư c giao tr c ti p qu n lý, s d ng tài s n ph i ban hành Quy ch qu n lý, s d ng tài s n; đ nh m c tiêu hao xăng d u đ i v i xe ô tô. 3. B o dư ng, s a ch a tài s n Tài s n đư c mua, đư c ti p nh n đ ph c v ho t đ ng c a d án ph i đư c b o dư ng s a ch a theo đúng quy đ nh v qu n lý k thu t c a Nhà nư c đ i v i t ng lo i tài s n. Ngu n kinh phí b o dư ng, s a ch a tài s n đư c s d ng t ngu n kinh phí chi c a Ban qu n lý d án. VI. X LÝ TÀI S N SAU KHI D ÁN K T THÚC 1. Vi c x lý tài s n c a các d án khi d án k t thúc ho c không c n s d ng trong quá trình th c hi n qu n lý d án ph i đư c th c hi n theo quy đ nh t i Thông tư s 116/2005/TT-BTC ngày 19/12/2005 c a B Tài chính hư ng d n vi c qu n lý và x lý tài s n c a các d án s d ng v n ngân sách nhà nư c khi d án k t thúc và các văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan. 2. Đ i v i tài s n đư c t m nh p mi n thu c a chuyên gia tư v n nư c ngoài, sau khi d án k t thúc, n u chuy n giao l i cho Chính ph Vi t Nam, thì Ban qu n lý d án ho c cơ quan đư c giao x lý tài s n thay m t d án làm th t c chuy n như ng và n p thu (n u có) theo quy đ nh c a pháp lu t. 3. Khi bán, thanh lý tài s n c a các Ban qu n lý d án khi d án đã k t thúc, cơ quan đư c giao x lý tài s n ph i xu t Hoá đơn bán thanh lý tài s n do B Tài chính phát hành cho ngư i mua tài s n. Ph n 5: T CH C TH C HI N Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày đăng Công báo và thay th Thông tư s 78/2004/TT/BTC do B Tài chính ban hành ngày 10/8/2004 Hư ng d n qu n lý vi c rút v n đ i v i ngu n h tr phát tri n chính th c (ODA). Các văn b n pháp quy hư ng d n qu n lý tài chính theo yêu c u đ c thù c a d án/nhóm d án do B Tài chính ban hành trư c ngày hi u l c c a Thông tư này v n ti p t c đư c áp d ng. Trong quá trình t ch c th c hi n, n u có vư ng m c, đ ngh các cơ quan ph n ánh k p th i v B Tài chính đ hư ng d n, ph i h p gi i quy t./. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Th tư ng Chính ph , các PTTg Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - UBND các t nh, thành ph ; - S Tài chính, KBNN các t nh, thành ph ; - Ki m toán Nhà nư c; - Các Ban QLDA v n ODA; Tr n Xuân Hà - C c Ki m tra văn b n - B Tư pháp; - Công báo; - Website Chính ph , Website B Tài chính;

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản