Thông tư số 108/2008/TT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
244
lượt xem
11
download

Thông tư số 108/2008/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 108/2008/TT-BTC về việc hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 108/2008/TT-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 108/2008/TT-BTC Hà N i, ngày 18 tháng 11 năm 2008 THÔNG TƯ HƯ NG D N X LÝ NGÂN SÁCH CU I NĂM VÀ L P, BÁO CÁO QUY T TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C HÀNG NĂM Căn c Ngh đ nh s 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 c a Chính ph quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách nhà nư c; Căn c Ngh đ nh s 77/2003/NĐ-CP ngày 1/7/2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; B Tài chính đã ban hành các văn b n hư ng d n công tác khóa s k toán ngân sách nhà nư c cu i năm và l p, báo cáo quy t toán ngân sách nhà nư c hàng năm: Thông tư s 59/2003/TT- BTC ngày 23/6/2003 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh đ nh s 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 c a Chính ph quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t ngân sách nhà nư c, Thông tư s 53/2005/TT-BTC ngày 23/6/2005 c a B Tài chính hư ng d n l p, th m đ nh quy t toán v n đ u tư xây d ng cơ b n thu c ngu n v n ngân sách nhà nư c theo niên đ ngân sách hàng năm, Quy t đ nh s 24/2006/QĐ-BTC ngày 06/4/2006 và Quy t đ nh s 14/2007/QĐ-BTC ngày 15/3/2007 c a B trư ng B Tài chính v ch đ k toán ngân sách nhà nư c và ho t đ ng nghi p v kho b c nhà nư c, Thông tư s 01/2007/TT-BTC ngày 02/01/2007 c a B Tài chính hư ng d n xét duy t, th m đ nh và thông báo quy t toán năm đ i v i các cơ quan hành chính, đơn v s nghi p và ngân sách các c p, Thông tư s 27/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 hư ng d n v qu n lý, thanh toán v n đ u tư và v n s nghi p có tính ch t đ u tư thu c ngu n v n ngân sách nhà nư c, Thông tư s 130/2007/TT-BTC ngày 2/11/2007 s a đ i, b sung m t s đi m c a thông tư s 27/2007/TT-BTC và Thông tư s 28/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 hư ng d n vi c qu n lý, c p phát, thanh toán, quy t toán v n đ u tư t ngu n trái phi u Chính ph , Thông tư s 133/2007/TT-BTC ngày 14/11/2007 s a đ i, b sung m t s đi m c a thông tư s 28/2007/TT-BTC c a B Tài chính. Đ công tác x lý ngân sách cu i năm và quy t toán ngân sách nhà nư c hàng năm đư c th ng nh t, B Tài chính hư ng d n m t s đi m v x lý ngân sách nhà nư c cu i năm và l p, báo cáo quy t toán ngân sách nhà nư c hàng năm như sau: I. CÔNG TÁC X LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C CU I NĂM: 1. Th i h n chi, t m ng ngân sách: Th i h n chi, t m ng ngân sách (k c t m ng v n đ u tư xây d ng cơ b n) đ i v i các nhi m v đư c b trí trong d toán ngân sách nhà nư c hàng năm đư c th c hi n ch m nh t đ n h t ngày 31 tháng 12. Th i h n đơn v s d ng ngân sách (g m c ch đ u tư) g i h sơ, ch ng t rút d toán chi ngân sách, t m ng ngân sách đ n Kho b c Nhà nư c nơi giao d ch ch m nh t đ n h t ngày 30 tháng 12. Trư ng h p đã có kh i lư ng, công vi c th c hi n đ n h t ngày 31 tháng 12, thì th i h n chi ngân sách đư c th c hi n đ n h t ngày 31 tháng 01 năm sau; th i h n đơn v s d ng ngân sách (g m c ch đ u tư) g i h sơ, ch ng t chi ngân sách (k c thanh toán các kho n t m ng) theo ch đ quy đ nh đ n Kho b c Nhà nư c nơi giao d ch ch m nh t đ n h t ngày 25 tháng 01 năm sau. 2. X lý s dư tài kho n ti n g i: S dư tài kho n ti n g i kinh phí ngân sách đ n h t ngày 31 tháng 12 đư c x lý như sau: a) S dư tài kho n ti n g i c a các cơ quan Đ ng c ng s n Vi t Nam; các đơn v thu c B Qu c phòng, B Công an; các đơn v khác đư c quy đ nh trong các văn b n quy ph m pháp lu t, đư c ti p t c s d ng đ n h t ngày 31 tháng 01 năm sau và quy t toán vào ngân sách năm trư c. Trư ng h p h t ngày 31 tháng 01 năm sau, các tài kho n ti n g i c a các cơ quan, đơn v nêu trên còn dư và c n s d ng ti p cho năm sau, thì ch m nh t đ n h t ngày 10 tháng 02 năm sau,
 2. đơn v s d ng ngân sách ph i đ i chi u s dư tài kho n ti n g i v i Kho b c Nhà nư c nơi giao d ch và chi ti t theo Lo i, Kho n, M c, Ti u m c s ti n còn dư theo Bi u s 01/ĐVDT ban hành kèm theo Thông tư này đ làm căn c h ch toán chuy n s dư sang năm sau. Căn c k t qu đ i chi u s dư tài kho n ti n g i, Kho b c Nhà nư c th c hi n h ch toán gi m chi (n u đã h ch toán chi) ho c h ch toán gi m t m ng (n u đã h ch toán t m ng) ngân sách năm trư c, tăng s đã c p ngân sách năm sau; đ ng th i th c hi n chuy n s dư d toán ngân sách năm trư c (tương ng v i s dư tài kho n ti n g i đư c chuy n sang ngân sách năm sau) sang d toán ngân sách năm sau. Kho b c Nhà nư c l p báo cáo chi ti t theo đơn v d toán c p I g i cơ quan tài chính cùng c p đ theo dõi. Khi s d ng, h ch toán, quy t toán vào ngân sách năm sau theo ch đ quy đ nh. b) S dư tài kho n ti n g i quy đ nh t i Ti t a Đi m này không c n s d ng ti p và s dư tài kho n ti n g i c a các cơ quan, đơn v khác (n u có) ph i n p l i ngân sách nhà nư c. Kho b c Nhà nư c nơi giao d ch yêu c u đơn v s d ng ngân sách báo cáo chi ti t s dư theo M c l c ngân sách nhà nư c đ Kho b c th c hi n n p l i ngân sách và h ch toán gi m chi ho c gi m t m ng ngân sách. c) S dư tài kho n ti n g i c a ngân sách c p xã (n u có) đư c chuy n sang ngân sách năm sau s d ng theo ch đ quy đ nh. 3. X lý s dư d toán ngân sách: a) H t ngày 31 tháng 01 năm sau, d toán ngân sách giao cho đơn v , d án, công trình chưa s d ng ho c s d ng chưa h t (g i là s dư d toán) không đư c chi ti p và b h y b ; tr các trư ng h p quy đ nh t i Ti t b Đi m 3, M c I Thông tư này và các trư ng h p đư c B trư ng B Tài chính (đ i v i ngân sách Trung ương), Ch t ch y ban nhân dân ho c th trư ng cơ quan tài chính đư c y quy n (đ i v i ngân sách đ a phương) quy t đ nh cho chi ti p. Các trư ng h p thu c di n đư c xem xét, quy t đ nh cho chi ti t vào năm sau g m: - Các nhi m v chi đư c b sung vào quý IV. - Các nhi m v chi kh c ph c d ch b nh, h a ho n, thiên tai (đê, kè, c ng, các công trình th y l i vư t lũ, thoát lũ, khu trú bão cho tàu thuy n đánh cá, các d án đ m b o an toàn giao thông, trư ng h c, b nh vi n, …). - V n đ i ng các d án ODA, vi n tr không hoàn l i. - V n đ u tư c a các d án đ u tư xây d ng cơ b n khác có các đi u ki n sau: + Các d án đư c b trí đ mua s m thi t b nh p kh u, đã đ u th u, ký h p đ ng, m L/C, đ t c c ho c thanh toán m t ph n ti n theo h p đ ng nhưng hàng không v k p đ thanh toán đúng th i gian quy đ nh. + Các d án đư c b trí đ v n theo quy t đ nh đ u tư đã phê duy t đ hoàn thành đưa vào s d ng (d toán năm ti p theo không b trí v n). + Các d án b trí v n đ n bù, gi i phóng m t b ng mà phương án và d toán đ n bù, gi i phóng m t b ng đã đư c cơ quan có th m quy n phê duy t. + Các d án đ u tư cơ quan đ i di n Vi t Nam nư c ngoài đã đ th t c đ u tư. - Các trư ng h p c n thi t khác. Vi c xét chuy n s dư d toán th c hi n như sau: Các đơn v s d ng ngân sách (g m c ch đ u tư) có văn b n đ ngh , kèm theo tài li u liên quan (đ i v i chi thư ng xuyên còn kèm theo xác nh n c a Kho b c Nhà nư c nơi giao d ch – b n chính, theo Bi u s 02/ĐVDT ban hành kèm theo Thông tư này) g i đơn v d toán c p trên tr c ti p; đơn v d toán c p I t ng h p g i cơ quan tài chính cùng c p đ xét chuy n (kèm theo tài li u liên quan, b ng t ng h p s dư d toán c a t ng đơn v s d ng ngân sách và b n xác nh n c a Kho b c Nhà nư c nơi giao d ch – b n chính). Th i h n đơn v d toán c p I thu c ngân sách trung ương g i h sơ đ ngh xét chuy n v B Tài chính ch m nh t đ n h t ngày 15 tháng 02 năm sau; th i h n B Tài chính xét chuy n xong trư c ngày 01 tháng 3 năm sau. Th i h n g i h sơ đ ngh xét chuy n và th i h n xét chuy n đ i v i các đơn v d toán thu c ngân sách đ a phương do Ch t ch y ban nhân dân c p t nh quy đ nh, nhưng ph i đ m b o xét chuy n xong trư c ngày 01 tháng 3 năm sau. Riêng đ i v i
 3. ngân sách c p xã, y ban nhân dân c p xã có văn b n g i Kho b c Nhà nư c nơi giao d ch ch m nh t đ n h t ngày 15 tháng 02 năm sau. Vi c th c hi n chuy n s dư d toán sang ngân sách năm sau đư c th c hi n như sau: Trư ng h p đư c cơ quan có th m quy n ch p nh n b ng văn b n cho chuy n s dư d toán sang ngân sách năm sau chi ti p (g m c chi thư ng xuyên và chi đ u tư phát tri n), căn c văn b n c a cơ quan có th m quy n, cơ quan tài chính (đ i v i ngân sách trung ương, ngân sách c p t nh, ngân sách c p huy n), Kho b c Nhà nư c nơi giao d ch (đ i v i ngân sách c p xã) th c hi n chuy n s dư d toán ngân sách năm trư c sang d toán ngân sách năm sau. Trư ng h p Kho b c Nhà nư c nơi giao d ch chưa th c hi n ch đ k toán áp d ng cho h th ng thông tin qu n lý ngân sách và kho b c (TABMIS), căn c văn b n c a cơ quan có th m quy n, Kho b c Nhà nư c nơi giao d ch th c hi n chuy n s dư d toán ngân sách năm trư c sang d toán ngân sách năm sau. S dư d toán sau khi chuy n sang d toán năm sau, khi s d ng, h ch toán, quy t toán vào ngân sách năm sau theo ch đ quy đ nh. H t ngày 15 tháng 3 năm sau, các trư ng h p không có văn b n c a cơ quan có th m quy n ch p nh n cho chuy n s dư d toán sang ngân sách năm sau chi ti p thì s dư d toán b h y b . b) S dư d toán c a các trư ng h p đư c chuy n sang ngân sách năm sau chi ti p theo ch đ quy đ nh (cơ quan có th m quy n không ph i xét chuy n) g m: - Kinh phí giao t ch c a các cơ quan nhà nư c th c hi n ch đ t ch , t ch u trách nhi m v s d ng biên ch và kinh phí qu n lý hành chính; - Kinh phí ho t đ ng thư ng xuyên c a các đơn v s nghi p công l p th c hi n cơ ch t ch tài chính; - Kinh phí th c hi n các chương trình, d án, đ tài nghiên c u thu c lĩnh v c khoa h c công ngh trong th i gian th c hi n chương trình, d án, đ tài đư c c p có th m quy n giao ho c h p đ ng ký k t v i Ch nhi m chương trình; - Kinh phí ho t đ ng c a cơ quan Đ ng C ng s n Vi t Nam các c p; - Kinh phí h tr ho t đ ng sáng t o tác ph m, công trình văn hóa – ngh thu t, báo chí (không g m kinh phí h tr ho t đ ng thư ng xuyên); - Kinh phí th c hi n chính sách đ i v i ngư i có công v i cách m ng do ngành lao đ ng thương binh và xã h i qu n lý; kinh phí khám ch a b nh cho tr em dư i 6 tu i; kinh phí khám ch a b nh cho ngư i nghèo. - Kinh phí phân gi i, tôn t o và c m m c biên gi i; - Kinh phí th c hi n c i cách ti n lương; - Kinh phí h tr xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t; - Kinh phí gi i báo chí qu c gia; - Các kho n kinh phí khác đư c phép ti p t c s d ng theo ch đ quy đ nh. Vi c chuy n s dư d toán c a các trư ng h p trên th c hi n như sau: Ch m nh t đ n h t ngày 10 tháng 02 năm sau, đơn v s d ng ngân sách đ i chi u s dư d toán v i Kho b c Nhà nư c giao d ch theo Bi u s 03/ĐVDT ban hành kèm theo Thông tư này. Căn c k t qu đ i chi u s dư d toán, Kho b c Nhà nư c nơi giao d ch có trách nhi m th c hi n chuy n s dư d toán ngân sách năm trư c sang d toán ngân sách năm sau. Kho b c Nhà nư c l p báo cáo chi ti t theo đơn v d toán c p I g i cơ quan tài chính cùng c p đ theo dõi. Khi s d ng, h ch toán, quy t toán vào ngân sách năm sau theo ch đ quy đ nh. c) S dư d toán c a các c p ngân sách đư c c p có th m quy n cho phép ho c theo ch đ quy đ nh đư c chuy n sang ngân sách năm sau như: D phòng, d toán chưa phân b (n u có), ngu n v n phát hành trái phi u Chính ph chưa s d ng và s tăng thu so d toán c a các c p ngân sách thì đư c chuy n sang d toán ngân sách năm sau. Cơ quan tài chính, Kho b c
 4. Nhà nư c nơi giao d ch th c hi n chuy n s dư d toán ngân sách năm trư c sang d toán ngân sách năm sau theo quy đ nh t i Ti t a, Đi m 3 M c I Thông tư này. 4. Th i gian ch nh lý quy t toán ngân sách: Th i gian ch nh lý quy t toán ngân sách các c p (g m ngân sách trung ương, ngân sách c p t nh, ngân sách c p huy n, ngân sách c p xã) đ n h t ngày 31 tháng 01 năm sau. 5. X lý s dư t m ng sau th i gian ch nh lý quy t toán ngân sách: H t ngày 31 tháng 12, các kho n t m ng (g m c t m ng v n đ u tư xây d ng cơ b n) trong d toán theo ch đ , n u chưa thanh toán thì đư c ti p t c thanh toán trong th i gian ch nh lý quy t toán và h ch toán, quy t toán vào ngân sách năm trư c. Đơn v s d ng ngân sách (g m c ch đ u tư) có trách nhi m thanh toán s t m ng v i Kho b c Nhà nư c trư c khi h t th i gian ch nh lý quy t toán ngân sách. Kho b c Nhà nư c các c p có trách nhi m đôn đ c các đơn v thanh toán t m ng kinh phí theo th i h n quy đ nh. Sau th i gian ch nh lý quy t toán, s t m ng còn l i (g i là s dư t m ng) đư c x lý như sau: a) S dư t m ng c a các trư ng h p quy đ nh t i Ti t b Đi m 3, M c I Thông tư này và t m ng v n đ u tư xây d ng cơ b n theo ch đ quy đ nh chưa thu h i, đư c chuy n sang ngân sách năm sau thanh toán, cơ quan tài chính không ph i xét chuy n. Ch m nh t đ n h t ngày 10 tháng 02 năm sau, đơn v s d ng ngân sách (g m c ch đ u tư) đ i chi u s dư t m ng v i Kho b c Nhà nư c giao d ch theo Bi u s 03/ĐVDT ban hành kèm theo Thông tư này. Căn c k t qu đ i chi u s dư t m ng, Kho b c Nhà nư c nơi giao d ch h ch toán gi m t m ng ngân sách năm trư c, tăng t m ng ngân sách năm sau: đ ng th i th c hi n chuy n s dư d toán ngân sách năm trư c (tương ng v i s dư t m ng) sang d toán ngân sách năm sau. Kho b c Nhà nư c l p báo cáo chi ti t theo đơn v d toán c p I g i cơ quan tài chính cùng c p đ theo dõi. Khi s d ng, h ch toán, quy t toán vào ngân sách năm sau theo ch đ quy đ nh. b) S dư t m ng chi thư ng xuyên không đ ch ng t thanh toán trong th i gian ch nh lý quy t toán c a các trư ng h p không đư c phép chuy n sang năm sau theo ch đ quy đ nh thì không đư c thanh toán ti p; tr các trư ng h p thu c di n đư c xét chuy n quy đ nh t i Ti t a đi m 3 M c I Thông tư này và ph i đư c cơ quan tài chính ch p nh n b ng văn b n cho chuy n sang ngân sách năm sau. Vi c xét chuy n s dư t m ng đ i v i các trư ng h p thu c di n xét chuy n th c hi n như sau: Đơn v s d ng ngân sách có văn b n đ ngh đơn v d toán c p trên tr c ti p kèm theo các tài li u liên quan, b n xác nh n s dư t m ng c a Kho b c Nhà nư c nơi giao d ch – b n chính (theo bi u s 02/ĐVDT ban hành kèm theo Thông tư này); đơn v d toán c p I t ng h p, g i cơ quan tài chính cùng c p (kèm theo các tài li u liên quan, b ng t ng h p s dư t m ng kinh phí c a t ng đơn v s d ng ngân sách và b n xác nh n s dư t m ng c a Kho b c Nhà nư c nơi giao d ch – b n chính) đ cơ quan tài chính cùng c p xét chuy n. Th i h n đơn v d toán c p I thu c ngân sách trung ương g i h sơ đ ngh xét chuy n v B Tài chính ch m nh t h t ngày 15 tháng 02 năm sau; th i h n B Tài chính xét chuy n xong trư c ngày 01 tháng 03 năm sau. Th i h n g i h sơ đ ngh xét chuy n và th i h n xét chuy n đ i v i các đơn v d toán thu c ngân sách đ a phương do Ch t ch y ban nhân dân c p t nh quy đ nh, nhưng ph i đ m b o xét chuy n xong trư c ngày 01 tháng 03 năm sau. Riêng đ i v i ngân sách c p xã, y ban nhân dân c p xã có văn b n g i Kho b c Nhà nư c nơi giao d ch ch m nh t h t ngày 15 tháng 02 năm sau. Trư ng h p cơ quan tài chính ch p nh n b ng văn b n cho chuy n s dư t m ng sang ngân sách năm sau, căn c văn b n ch p nh n c a cơ quan tài chính và y ban nhân dân c p xã, Kho b c Nhà nư c nơi giao d ch h ch toán gi m t m ng ngân sách năm trư c, tăng t m ng ngân sách năm sau; đ ng th i th c hi n chuy n s dư d toán ngân sách năm trư c (tương ng v i s dư t m ng) sang d toán ngân sách năm sau. Kho b c Nhà nư c l p báo cáo chi ti t theo đơn v d toán c p I g i cơ quan tài chính cùng c p đ theo dõi. Khi s d ng, h ch toán, quy t toán vào ngân sách năm sau theo ch đ quy đ nh. H t ngày 15 tháng 3 năm sau, các trư ng h p không có s ch p nh n b ng văn b n c a cơ quan tài chính cho chuy n s dư t m ng sang ngân sách năm sau, Kho b c Nhà nư c th c
 5. hi n thu h i t m ng b ng cách ghi gi m t m ng ngân sách năm trư c; đ ng th i ghi t m ng theo Lo i, Kho n tương ng thu c d toán ngân sách năm sau giao cho đơn v , n u d toán ngân sách năm sau không b trí ho c b trí ít hơn s ph i thu h i t m ng, Kho b c Nhà nư c thông báo cho cơ quan tài chính cùng c p đ có bi n pháp x lý. 6. Thông báo k t qu xét chuy n kinh phí cu i năm cho đơn v d toán các c p: Văn b n thông báo c a cơ quan có th m quy n v s dư d toán và s dư t m ng ngân sách đư c chuy n sang ngân sách năm sau theo quy đ nh t i Ti t a Đi m 3 và Ti t b Đi m 5 M c I Thông tư này cho đơn v d toán c p I ph i chi ti t c th t ng đơn v s d ng ngân sách (chi ti t theo Lo i, Kho n c a M c l c ngân sách nhà nư c), đ ng g i Kho b c Nhà nư c cùng c p đ ph i h p th c hi n. Căn c vào văn b n thông báo c a cơ quan có th m quy n, đơn v d toán c p I thông báo cho t ng đơn v s d ng ngân sách theo m u bi u quy đ nh v phân b , giao d toán (không g p chung v i d toán năm sau đ phân b l i). 7. X lý s dư tài kho n ti n g i kinh phí y quy n: S dư tài kho n ti n g i kinh phí y quy n đ n h t ngày 31/12 (n u có), Kho b c Nhà nư c ph i n p tr cho ngân sách c p y quy n và h ch toán gi m chi ngân sách năm trư c c a ngân sách c p y quy n, tr trư ng h p đư c phép chuy n sang năm sau theo ch đ quy đ nh. Trư ng h p c n s d ng ti p, đơn v nh n kinh phí y quy n báo cáo cơ quan y quy n (kèm h sơ tài li u liên quan và xác nh n c a Kho b c Nhà nư c nơi giao d ch v s dư tài kho n kinh phí y quy n đã n p tr ngân sách c p y quy n) đ t ng h p g i cơ quan tài chính cùng c p xem xét, x lý theo trình t và th i h n quy đ nh t i Ti t b, Đi m 5 (riêng b n đ i chi u và h ch toán theo quy đ nh t i Ti t a, Đi m 2) M c I Thông tư này. Trư ng h p đư c phép chuy n sang năm sau theo ch đ quy đ nh (cơ quan có th m quy n không ph i xét), vi c x lý theo trình t và th i h n quy đ nh t i Ti t a, Đi m 2, M c I Thông tư này. 8. Ghi thu, ghi chi vào ngân sách nhà nư c: a) Các kho n thu ngân sách nhà nư c t phí, l phí và thu s nghi p ph n ph i h ch toán ghi thu, ghi chi vào ngân sách nhà nư c thì ph i làm th t c ghi thu, ghi chi vào ngân sách nhà nư c theo ch đ quy đ nh; cơ quan tài chính hoàn thành th t c ghi thu ghi chi g i Kho b c Nhà nư c ch m nh t đ n h t ngày 30 tháng 01 năm sau. S ghi chi vào ngân sách nhà nư c là s đã th c chi theo ch đ quy đ nh; s ghi thu vào ngân sách nhà nư c ph i tương ng v i s ghi chi. S thu chưa ghi thu vào ngân sách nhà nư c, đư c ti p t c theo dõi qu n lý đ ghi thu vào ngân sách nhà nư c khi đơn v đã th c chi theo ch đ quy đ nh. b) V n vay n , vi n tr ngoài nư c ph i làm th t c ghi thu, ghi chi vào ngân sách nhà nư c theo ch đ quy đ nh; cơ quan tài chính hoàn thành th t c ghi thu, ghi chi và g i Kho b c Nhà nư c ch m nh t đ n h t ngày 30 tháng 01 năm sau. Trư ng h p b sung cho ngân sách c p dư i thì cơ quan tài chính ph i hoàn thành th t c ghi thu, ghi chi g i Kho b c Nhà nư c ch m nh t h t ngày 15 tháng 01 năm sau đ i v i ngân sách trung ương, ngày 20 tháng 1 năm sau đ i v i ngân sách c p t nh, ngày 25 tháng 1 năm sau đ i v i ngân sách c p huy n. Cơ quan tài chính khi làm th t c ghi thu, ghi chi ph i kèm theo thông tri duy t y d toán, b ng kê s ti n theo t ng đơn v s d ng, t ng d án công trình, theo Chương, Lo i, Kho n, M c và Ti u m c theo quy đ nh c a M c l c ngân sách nhà nư c g i cho đơn v d toán c p I tr c thu c ho c cơ quan tài chính c p dư i (trong trư ng h p b sung cho ngân sách c p dư i) và Kho b c Nhà nư c cùng c p đ th c hi n h ch toán, quy t toán đ y đ , k p th i vào ngân sách theo đúng ch đ quy đ nh. c) Các kho n ghi thu, ghi chi vào ngân sách năm nào thì quy t toán vào thu, chi ngân sách năm đó. 9. Chi chuy n ngu n ngân sách và quy t toán chi theo niên đ ngân sách: S quy t toán chi ngân sách theo niên đ hàng năm là s th c chi đã đ th t c thanh toán trong niên đ ngân sách theo ch đ quy đ nh và s chi chuy n ngu n sang ngân sách năm sau: a) Chi chuy n ngu n sang ngân sách năm sau theo quy đ nh g m: - S dư d toán đư c chuy n sang ngân sách năm sau; - S dư t m ng đư c chuy n sang ngân sách năm sau;
 6. - S dư tài kho n ti n g i kinh phí ngân sách (g m c tài kho n ti n g i kinh phí y quy n – n u có) đư c chuy n sang ngân sách năm sau; - S dư d toán c a các c p ngân sách đư c c p có th m quy n cho phép ho c theo ch đ quy đ nh đư c chuy n sang ngân sách năm sau như: D phòng, d toán chưa phân b (n u có), ngu n v n phát hành trái phi u Chính ph chưa s d ng và s tăng thu so d toán c a các c p ngân sách. b) Vi c h ch toán chuy n ngu n ngân sách năm sau th c hi n như sau: Căn c các nhi m v và t ng s kinh phí đư c chuy n sang ngân sách năm sau theo quy đ nh t i Đi m 2, Đi m 3, Đi m 5 và Đi m 7, M c I Thông tư này, cơ quan tài chính ( y ban nhân dân c p xã đ i v i ngân sách c p xã) có văn b n g i Kho b c Nhà nư c nơi giao d ch đ Kho b c Nhà nư c h ch toán chuy n ngu n sang ngân sách năm sau theo M c l c Ngân sách nhà nư c: chi chuy n ngu n sang năm sau h ch toán M c 0950, Ti u m c tương ng; thu t ngu n c a năm trư c chuy n sang h ch toán M c 0900, Ti u m c tương ng; h ch toán vào Chương “các quan h khác c a ngân sách”, Lo i 340, Kho n 369 (quan h tài chính khác). 10. X lý k t dư ngân sách: Căn c ngh quy t phê chu n quy t toán ngân sách nhà nư c c a Qu c h i (đ i v i ngân sách trung ương), c a H i đ ng nhân dân (đ i v i ngân sách đ a phương) đ x lý k t dư ngân sách (n u có) theo quy đ nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c. Cơ quan tài chính cùng c p ( y ban nhân dân c p xã đ i v i ngân sách c p xã) có văn b n g i Kho b c Nhà nư c nơi giao d ch đ làm th t c h ch toán chuy n vào qu d tr tài chính, chuy n vào thu ngân sách năm sau theo ch đ quy đ nh. II. CÔNG TÁC QUY T TOÁN VÀ BÁO CÁO QUY T TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C HÀNG NĂM: 1. H ch toán, quy t toán ngu n th c hi n c i cách ti n lương: a) Ngu n th c hi n c i cách ti n lương thu c ngân sách nhà nư c đư c c p có th m quy n giao năm nào thì đư c chi và quy t toán vào năm ngân sách đó. Trư ng h p chưa chi ho c chưa chi h t thì đư c x lý theo quy đ nh t i Ti t b Đi m 3 M c I Thông tư này. b) Ngu n th c hi n c i cách ti n lương t ngu n thu s nghi p c a đơn v không ph i là ngu n thu c a ngân sách nhà nư c (như thu nh p t ho t đ ng d ch v c a đơn v s nghi p có thu sau khi đã n p thu theo ch đ quy đ nh) thì không đư c h ch toán, quy t toán vào ngân sách nhà nư c. 2. Đ i chi u s thu, chi ngân sách: Cơ quan tài chính, Kho b c Nhà nư c và cơ quan thu (Thu và H i quan) cùng c p đôn đ c các cơ quan liên quan x lý ho c x lý theo th m quy n s t m thu, t m gi đ n p vào ngân sách nhà nư c theo ch đ quy đ nh; th c hi n đ i chi u s thu ngân sách nhà nư c phát sinh trên đ a bàn và s thu, chi ngân sách các c p thu c ph m vi qu n lý (k c s thu, chi b sung gi a ngân sách các c p và s phát hành và thanh toán trái phi u, tín phi u – n u có) đ m b o kh p đúng c v t ng s và chi ti t theo Chương, Lo i, Kho n, M c và Ti u m c c a M c l c ngân sách nhà nư c trư c khi l p, báo cáo quy t toán ngân sách nhà nư c hàng năm. 3. Quy t toán chi ngân sách đ i v i các chương trình, đ tài nghiên c u khoa h c công ngh và các d án khác (g i là d án) có th i gian th c hi n trên 12 tháng: a) Trư ng h p d án đư c qu n lý theo cơ ch chi thư ng xuyên thì quy t toán theo ch đ quy đ nh v chi thư ng xuyên. b) Trư ng h p d án đư c qu n lý theo cơ ch chi đ u tư xây d ng cơ b n thì quy t toán theo ch đ quy đ nh v chi đ u tư xây d ng cơ b n. c) S kinh phí đã quy t toán theo niên đ ngân sách hàng năm đư c theo dõi riêng và lũy k hàng năm làm cơ s quy t toán toàn b d án khi hoàn thành theo quy đ nh. 4. Trách nhi m l p, báo cáo quy t toán ngân sách c a đơn v d toán: Các đơn v d toán c p I l p quy t toán đ y đ s kinh phí ngân sách nhà nư c c p mà các đơn v d toán tr c thu c đã chi (bao g m c v n vay, vi n tr không hoàn l i, kinh phí y quy n cho cơ quan, đơn v thu c đơn v hành chính c p dư i và các kho n đã ghi thu, ghi chi trong niên đ
 7. ngân sách theo ch đ quy đ nh), g i cơ quan tài chính cùng c p trong th i h n theo ch đ quy đ nh. Quy t toán c a các đơn v d toán c p I ph i kh p đúng v i s li u c a các đơn v d toán tr c thu c đư c cơ quan có th m quy n duy t, thông báo v t ng s và chi ti t theo M c l c ngân sách nhà nư c. Quy t toán c a các đơn v s d ng ngân sách nhà nư c ph i kh p v i s th c chi theo k t qu ki m soát chi t i Kho b c nhà nư c nơi giao d ch. 5. X lý sai ph m đư c phát hi n trong quá trình xét duy t, th m đ nh, thanh tra, ki m toán quy t toán ngân sách: Khi duy t, th m đ nh, thanh tra, ki m toán báo cáo quy t toán ngân sách nhà nư c hàng năm, n u phát hi n các kho n chi sai ch đ ho c không đ đi u ki n quy t toán, thì x lý ho c ki n ngh x lý như sau: N u chi sai thì ph i thu h i đ cho ngân sách; n u chưa đ đi u ki n quy t toán thì ph i hoàn ch nh th t c quy t toán theo quy đ nh. Các đơn v d toán c p I có trách nhi m t ng h p k t qu xét duy t quy t toán g i cơ quan tài chính cùng c p theo ch đ quy đ nh. 6. X lý và báo cáo k t qu x lý các ki n ngh c a cơ quan thanh tra, ki m toán: Các đơn v d toán, các đ a phương đư c thanh tra, ki m toán ph i x lý d t đi m và báo cáo k t qu x lý các ki n ngh c a cơ quan thanh tra, Ki m toán Nhà nư c g i đơn v d toán c p trên, cơ quan tài chính c p trên. Đơn v d toán c p I t ng h p, báo cáo cơ quan tài chính cùng c p theo Bi u s 12 Ph l c s 8 quy đ nh t i Thông tư s 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 c a B Tài chính. Cơ quan tài chính c p dư i t ng h p, g i cơ quan tài chính c p trên theo Bi u s 11 Ph l c s 8 quy đ nh t i Thông tư s 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 c a B Tài chính. 7. Báo cáo thuy t minh quy t toán ngân sách: Báo cáo thuy t minh quy t toán ngân sách nhà nư c hàng năm c a các đơn v d toán và ngân sách các c p chính quy n đ a phương ph i gi i trình rõ, chi ti t nguyên nhân tăng, gi m thu, chi đ i v i t ng nhi m v , t ng lĩnh v c so v i d toán đư c cơ quan có th m quy n giao, tình hình ti t ki m chi và s d ng ngu n ti t ki m đó. Đ i v i ngân sách các c p chính quy n đ a phương còn ph i thuy t minh chi ti t: thu khác ngân sách, chi khác ngân sách; s d ng d phòng; s d ng s tăng thu c a ngân sách đ a phương; s d ng thư ng vư t thu t ngân sách c p trên; tình hình th c hi n các nhi m v quan tr ng theo quy t đ nh c a Th tư ng Chính ph kèm theo quy t toán thu, chi ngân sách đ a phương. Các B , cơ quan ngang B báo cáo đánh giá k t qu , hi u qu s d ng ngân sách nhà nư c thu c ngành, lĩnh v c đư c giao qu n lý trên ph m vi c nư c và g n v i k t qu th c hi n các m c tiêu nhi m v kinh t - xã h i b ng các s li u, ch tiêu c th . 8. Quy t toán kinh phí y quy n Trư ng h p kinh phí y quy n cho c p dư i đư c giao trong d toán c a đơn v d toán c p I thu c c p ngân sách y quy n, thì đơn v d toán c p I l p và báo cáo quy t toán ngân sách nhà nư c ph n kinh phí y quy n chung v i ph n kinh phí đư c giao tr c ti p qu n lý g i cơ quan tài chính cùng c p theo quy đ nh; đơn v nh n y quy n không quy t toán kinh phí y quy n v i cơ quan tài chính cùng c p. 9. Quy t toán chi t ngu n v n phát hành công trái giáo d c, ngu n trái phi u Chính ph ; a) Chi đ u tư xây d ng cơ b n t ngu n v n công trái giáo d c (n u còn) đư c t ng h p vào quy t toán ngân sách c a đơn v d toán và ngân sách đ a phương theo quy đ nh; đ ng th i các đ a phương có báo cáo chi ti t riêng g i B Tài chính theo quy đ nh. b) Chi đ u tư xây d ng cơ b n t ngu n trái phi u Chính ph , các ch đ u tư, các đơn v d toán, Kho b c Nhà nư c và cơ quan tài chính các c p có báo cáo riêng, không t ng h p chung vào quy t toán ngân sách c a đơn v , c a đ a phương. c) Các ch đ u tư báo cáo cơ quan ch qu n, cơ quan ch qu n và Kho b c Nhà nư c có trách nhi m t ng h p, báo cáo cơ quan tài chính cùng c p, cơ quan tài chính c p dư i có trách nhi m t ng h p, báo cáo cơ quan tài chính c p trên chi ti t s quy t toán chi kiên c hóa trư ng, l p h c, b nh vi n, công trình giao thông, th y l i … t ngu n công trái giáo d c (n u còn) và trái phi u Chính ph theo ch đ quy đ nh, g i kèm theo quy t toán ngân sách nhà nư c hàng năm; B Tài chính t ng h p vào quy t toán theo quy đ nh. 10. G i báo cáo quy t toán ngân sách nhà nư c đư c H i đ ng nhân dân phê chu n:
 8. y ban nhân dân các c p g i báo cáo quy t toán ngân sách nhà nư c hàng năm đ n cơ quan tài chính c p trên theo th i h n quy đ nh t i đi m 7 M c V Thông tư s 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 c a B Tài chính. Sau khi H i đ ng nhân dân phê chu n quy t toán, trong ph m vi 5 ngày, cơ quan tài chính g i Ngh quy t c a H i đ ng nhân dân phê chu n báo cáo quy t toán ngân sách nhà nư c cho cơ quan tài chính c p trên đ làm cơ s th m đ nh quy t toán ngân sách và t ng h p vào quy t toán ngân sách nhà nư c theo quy đ nh. Trư ng h p quy t toán đư c H i đ ng nhân dân phê chu n có thay đ i so v i quy t toán c a y ban nhân dân đã g i, cơ quan tài chính ph i trình y ban nhân dân ký, g i báo cáo b sung ph n có thay đ i so v i báo cáo đã g i cơ quan tài chính c p trên. 11. M u bi u quy t toán ngân sách: Th c hi n theo quy đ nh t i Thông tư s 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003, Thông tư s 53/2005/TT-BTC ngày 23/6/2005, Thông tư s 01/2007/TT-BTC ngày 02/01/2007 c a B Tài chính, Quy t đ nh s 24/2006/QĐ-BTC ngày 06/4/2006, Quy t đ nh s 14/2007/QĐ-BTC ngày 15/3/2007 c a B trư ng B Tài chính và hư ng d n t i Thông tư này. C th g m: a) Các cơ quan hành chính, đơn v s nghi p l p, g i quy t toán theo quy đ nh t i Thông tư s 53/2005/TT-BTC ngày 23/6/2005, s 01/2007/TT-BTC ngày 02/1/2007 c a B Tài chính và các bi u: Bi u s 12 Ph l c s 8 đính kèm Thông tư s 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 c a B Tài chính. Đơn v d toán c p I thu c ngân sách trung ương g i quy t toán v B Tài chính. Đơn v d toán c p I thu c ngân sách trung ương g i quy t toán v B Tài chính 02 b n kèm theo files d li u đi n t (trong đó g i v V Ngân sách nhà nư c 01 b n b ng văn b n và kèm theo files d li u đi n t ho c truy n thư đi n t theo đ a ch email: tqtns@mof.gov.vn); đ ng th i g i Ki m toán Nhà nư c 01 b n quy t toán (b ng văn b n). Riêng B Qu c phòng, B Công an g i 01 b n quy t toán b ng văn b n v B Tài chính. b) S Tài chính các t nh, thành ph tr c thu c trung ương l p báo cáo thuy t minh quy t toán và báo cáo thu ngân sách nhà nư c; thu, chi ngân sách đ a phương hàng năm trình y ban nhân dân c p t nh duy t g i v B Tài chính, đ ng g i Ki m toán Nhà nư c theo đúng các m u bi u quy đ nh t i Thông tư s 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003, Thông tư s 53/2005/TT-BTC ngày 23/6/2005, riêng Bi u s 02/QT t i Ph l c s 8 ban hành kèm theo Thông tư s 59/2003/TT- BTC ngày 23/6/2003 đư c thay th b ng Bi u s 01/TC đính kèm Thông tư này; đ ng th i g i files d li u đi n t v B Tài chính (V Ngân sách nhà nư c) ho c truy n thư đi n t theo đ a ch email: tqtns@mof.gov.vn. Đ i v i báo cáo kinh phí y quy n c a ngân sách trung ương, l p và g i báo cáo theo quy đ nh t i Đi m 8 M c II Thông tư này. c) Th i h n g i quy t toán ngân sách nhà nư c hàng năm th c hi n theo quy đ nh t i đi m 7.4.2. M c V Thông tư s 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 c a B Tài chính. Quá th i h n trên, các đơn v d toán c p I và ngân sách c p dư i tr c thu c không g i quy t toán năm đúng th i gian quy đ nh, s b t m đình ch c p kinh phí ngân sách c a Văn phòng đơn v d toán c p I, tr các kho n: lương, ph c p lương, tr c p, h c b ng và m t s kho n chi c p thi t đ đ m b o ho t đ ng c a b máy (đ i v i đơn v d toán c p I), ho c t m đình ch chuy n s b sung cho ngân sách c p dư i (đ i v i ngân sách c p dư i) cho đ n khi nh n đư c báo cáo quy t toán ngân sách nhà nư c. d) Đ ng th i v i vi c báo cáo đ nh kỳ hàng năm theo quy đ nh c a B Tài chính v ch đ k toán ngân sách nhà nư c và ho t đ ng nghi p v kho b c nhà nư c hi n hành, Thông tư s 53/2005/TT-BTC ngày 23/6/2005 c a B Tài chính, Kho b c Nhà nư c báo cáo cơ quan tài chính cùng c p tình hình s d ng kinh phí và k t qu x lý các lo i s dư theo các bi u đính kèm Thông tư này. Th i h n Kho b c Nhà nư c g i các báo cáo trư c ngày 15 tháng 3 năm sau (đ i v i ngân sách c p xã, ngân sách c p huy n), trư c ngày 01 tháng 4 năm sau (đ i v i ngân sách c p t nh, ngân sách trung ương). III. T CH C TH C HI N: Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày đăng Công báo và đư c áp d ng đ i v i vi c x lý ngân sách cu i năm và l p, báo cáo quy t toán ngân sách nhà nư c t năm ngân sách 2008 và thay th Thông tư s 101/2005/TT-BTC ngày 17/11/2005 c a B Tài chính. Nh ng quy đ nh v khóa s , x lý ngân sách cu i năm và l p, báo cáo quy t toán ngân sách nhà nư c hàng năm trái v i quy đ nh t i Thông tư này thì bãi b .
 9. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan khác Trung ương, y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Kho b c Nhà nư c có trách nhi m hư ng d n các đơn v tr c thu c và c p dư i th c hi n công tác x lý ngân sách cu i năm và l p, báo cáo quy t toán ngân sách nhà nư c hàng năm theo quy đ nh t i Thông tư này. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c c n ph n nh k p th i v B Tài chính đ xem xét, hư ng d n c th . KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Văn phòng TW và các Ban c a Đ ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Chính ph ; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Tòa án nhân dân t i cao; Nguy n Công Nghi p - Cơ quan TW các đoàn th ; - Ki m toán Nhà nư c; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan khác Trung ương; - UBND các t nh, TP tr c thu c TW; - S TC, C c thu , KBNN các t nh, TP tr c thu c TW; - Các đơn v thu c B Tài chính; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Website Chính ph ; - Công báo; - Website B Tài chính; - Lưu: VT, NSNN.
 10. BI U S 01/TC UBND T NH, TP ………….. QUY T TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C NĂM … (Dùng cho y ban nhân dân c p t nh báo cáo B Tài chính) Đơn v : tri u đ ng D toán năm Bao g m So sánh QT/DT (%) HĐND Quy t Chia ra HĐND STT N I DUNG B TC B TC quy t toán NSTW NSĐP quy t giao NS c p NS c p NS giao đ nh t nh huy n c p xã đ nh A B 1 2 3=4+5 4 5=6+7+8 6 7 8 9=3/1 10=3/2 T NG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C (A+B) (không k thu chuy n giao gi a các c p ngân sách và tín phi u, trái phi u c a NSTW) A THU CÂN Đ I NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C I Thu n i đ a 1 Thu t kinh t qu c doanh 1.1 Thu t DNNN trung ương 1.1.1 Thu giá tr gia tăng hàng s n xu t – kinh doanh trong nư c Tr.đó: - Thu t ho t đ ng thăm dò, phát tri n m và khai thác d u - Thu t ho t đ ng thăm dò, phát tri n m và khai thác khí 1.1.2 Thu tiêu th đ c bi t hàng s n xu t trong nư c
 11. 1.1.3 Thu thu nh p doanh nghi p Tr.đó: - T các đơn v h ch toán toàn ngành - T ho t đ ng thăm dò, phát tri n m và khai thác d u, khí 1.1.4 Thu t thu nh p sau thu Tr.đó: - T ho t đ ng thăm dò, phát tri n m và khai thác d u, khí - T ho t đ ng ch bi n khí m B ch H 1.1.5 Thu tài nguyên Tr.đó: - Khí đ ng hành - Nư c th y đi n 1.1.6 Thu môn bài 1.1.7 Thu khác 1.2 Thu t DNNN đ a phương 1.2.1 Thu giá tr gia tăng hàng s n xu t – kinh doanh trong nư c 1.2.2 Thu tiêu th đ c bi t hàng s n xu t trong nư c 1.2.3 Thu thu nh p doanh nghi p 1.2.4 Thu tài nguyên Tr.đó: Nư c th y đi n 1.2.5 Thu môn bài 1.2.6 Thu khác 1.3 Thu chênh l ch thu chi Ngân hàng Nhà nư c 2 Thu t doanh nghi p đ u tư nư c ngoài
 12. (không k thu t d u thô) 2.1 Thu giá tr gia tăng hàng s n xu t – kinh doanh trong nư c Tr.đó: t ho t đ ng thăm dò, phát tri n m và khai thác khí 2.2 Thu tiêu th đ c bi t hàng s n xu t trong nư c 2.3 Thu thu nh p doanh nghi p Tr.đó: - T ho t đ ng thăm dò, phát tri n m và khai thác khí 2.4 Khí lãi đư c chia c a nư c ch nhà 2.5 Thu tài nguyên Tr.đó – Tài nguyên khí 2.6 Thu môn bài 2.7 Thu ti n thuê m t đ t, m t nư c, m t bi n Tr.đó: Thu t ho t đ ng thăm dò, phát tri n m và khai thác khí 2.8 Thu khác 3 Thu t khu v c công thương nghi p – ngoài qu c doanh 3.1 Thu t doanh nghi p dân doanh (1) 3.1.1 Thu giá tr gia tăng hàng s n xu t – kinh doanh trong nư c 3.1.2 Thu tiêu th đ c bi t hàng s n xu t trong nư c 3.1.3 Thu thu nh p doanh nghi p 3.1.4 Thu tài nguyên
 13. 3.1.5 Thu môn bài 3.1.6 Thu khác 3.2 Thu t cá nhân s n xu t, kinh doanh hàng hóa, d ch v (2) 3.2.1 Thu giá tr gia tăng hàng s n xu t, kinh doanh trong nư c 3.2.2 Thu tiêu th đ c bi t hàng s n xu t trong nư c 3.2.3 Thu thu nh p doanh nghi p 3.2.4 Thu tài nguyên 3.2.5 Thu môn bài 3.2.6 Thu khác 4 Thu s d ng đ t nông nghi p 5 Thu thu nh p đ i v i ngư i có thu nh p cao 6 L phí trư c b 7 Thu phí xăng d u 8 Thu phí, l phí 8.1 Thu phí, l phí Trung ương 8.2 Thu phí, l phí t nh, huy n 8.3 Thu phí, l phí xã 9 Các kho n thu v nhà, đ t 9.1 Thu nhà đ t 9.2 Thu chuy n quy n s d ng đ t 9.3 Thu ti n thuê m t đ t, m t nư c
 14. Tr.đó: Thu t ho t đ ng thăm dò, phát tri n m và khai thác d u, khí (không k khu v c ĐTNN) 9.4 Thu ti n s d ng đ t 9.5 Thu ti n bán và thuê nhà thu c s h u nhà nư c 10 Thu s nghi p (không k thu t i xã) 11 Thu t i xã 11.1 Thu t qu đ t công ích và đ t công (xã) Tr.đó: Thu đ n bù thi t h i khi N.nư c thu h i đ t 11.2 Thu ti n cho thuê qu y bán hàng 11.3 Thu s nghi p do xã qu n lý 11.4 Thu h i kho n chi năm trư c (xã) 11.5 Thu ph t, t ch thu (xã) 11.6 Thu khác (xã) 12 Thu khác ngân sách 12.1 Thu t qu đ t công ích và đ t công (t nh, huy n) Tr.đó: Thu đ n bù thi t h i khi N.nư c thu h i đ t 12.2 Thu chênh l ch t giá ngo i t 12.3 Thu ti n ph t (không k ph t ATGT, ph t t i xã) 12.4 Thu t ch thu (không k t ch thu t i xã) Tr.đó: T ch thu ch ng l u
 15. 12.5 Thu ti n bán hàng hóa v t tư d tr 12.6 Thu bán tài s n 12.7 Thu thanh lý nhà làm vi c 12.8 Thu ti n cho thuê qu y bán hàng 12.9 Thu h i các kho n chi năm trư c 12.10 Lãi t v n góp c a Chính ph 12.11 Thu n g c cho vay (không k vay, vi n tr v cho vay l i) 12.12 Thu khác còn l i (không k thu khác t i xã) II Thu v d u thô 1 Thu tài nguyên 2 Thu thu nh p doanh nghi p 3 L i nhu n phía Vi t Nam đư c hư ng 4 D u lãi đư c chia c a nư c ch nhà III Thu H i quan 1 Thu xu t kh u 2 Thu nh p kh u 3 Thu tiêu th đ c bi t hàng nh p kh u 4 Thu giá tr gia tăng hàng nh p kh u IV Thu vi n tr (không k vi n tr v cho vay l i) V Thu t qu d tr tài chính VI Thu k t dư ngân sách năm trư c
 16. VII Thu chuy n ngu n VIII Thu huy đ ng đ u tư theo quy đ nh c a Kho n 3 Đi u 8 Lu t NSNN B CÁC KHO N THU Đ L I ĐƠN V CHI QU N LÝ QUA NSNN 1 Ph t an toàn giao thông (không k thu t i xã) 2 H c phí 3 Vi n phí 4 Các kho n phí và l phí khác 4.1 … 4.2 … 5 Thu x s ki n thi t 5.1 Thu giá tr gia tăng 5.2 Thu thu nh p doanh nghi p 5.3 Thu t thu nh p sau thu 5.4 Thu tiêu th đ c bi t 5.5 Thu khác 6 Các kho n huy đ ng đóng góp xây d ng cơ s h t ng 7 Các kho n huy đ ng đóng góp khác C THU B SUNG T NGÂN SÁCH C P TRÊN 1 B sung cân đ i 2 B sung có m c tiêu 2.1 B sung có m c tiêu b ng ngu n v n trong
 17. nư c 2.2 B sung có m c tiêu b ng ngu n v n ngoài nư c D THU T NGÂN SÁCH C P DƯ I N P LÊN E THU TÍN PHI U, TRÁI PHI U C A NSTW T NG S (A đ n E) Ngày … tháng … năm … Ngày … tháng … năm … Ngày … tháng … năm … Giám đ c KBNN t nh (TP) Giám đ c S Tài chính TM. UBND t nh (TP) (Ký tên và đóng d u) (Ký tên và đóng d u) Ch t ch (Ký tên và đóng d u) Chú thích: (1) – Bao g m: Doanh nghi p tư nhân, Công ty trách nhi m h u h n, Công ty c ph n, Công ty nư c ngoài ho t đ ng kinh doanh thông qua cơ s thư ng trú t i Vi t Nam, H p tác xã s n xu t – kinh doanh – d ch v (2) – Bao g m: Cá nhân và nhóm cá nhân kinh doanh, h cá th , cá nhân hành ngh đ c l p, cá nhân cho thuê tài s n, cá nhân nư c ngoài kinh doanh có thu nh p phát sinh t i Vi t Nam
 18. BI U S 01/KB KHO B C NHÀ NƯ C ………….. BÁO CÁO T NG H P S D NG D TOÁN V N Đ U TƯ XDCB ĐƯ C GIAO NIÊN Đ NGÂN SÁCH NĂM ….. C A NGÂN SÁCH C P (TW, T NH, …) Đơn v : tri u đ ng D toán ngân sách đã s d ng đ n h t ngày 31/10 D toán v n đ u tư D toán năm sau đư c giao niên đ năm ngân sách D toán Ngu n v n và Tên cơ quan ch … (g m c b sung Thanh toán kh i lư ng T m ng chưa thu h i đư c ngân STT qu n trong năm và s năm hoàn thành chuy n sang sách h y trư c đư c chuy n T ng s niên đ năm b sang) T ng s Tr.đó: V n T ng s Tr.đó: V n sau trong nư c trong nư c A B 1 2=3+5 3 4 5 6 7 8=1-2-7 T NG S I V N Đ U TƯ XDCB T P TRUNG 1/ Kinh phí c p năm trư c t ngu n ng trư c dư toán năm nay B A (S A, PHÒNG A) B B (S B, PHÒNG B) … 2/ Kinh phí c p trong niên đ năm nay t ngu n d toán năm nay B A (S A, PHÒNG A) B B (S B, PHÒNG B) …
 19. II V N XDCB CHƯƠNG TRÌNH M C TIÊU 1 Kinh phí c p năm trư c t ngu n ng trư c d toán năm nay B A (S A, PHÒNG A) B B (S B, PHÒNG B) 2 Kinh phí c p niên đ năm nay t ngu n d toán năm nay B A (S A, PHÒNG A) B B (S B, PHÒNG B) III V N Đ U TƯ XDCB KHÁC (Chi ti t t ng ngu n v n, t ng đơn v ) Ghi chú: - C t 1 s năm trư c đư c chuy n sang g m: s dư d toán ngân sách giao và s dư t m ng theo ch đ chưa thu h i - S li u báo cáo bi u này bao g m c các trư ng h p đư c phép chuy n s dư d toán sang năm sau. Ngày … tháng … năm ….. Ngư i l p bi u Giám đ c/T ng giám đ c Kho b c Nhà nư c BI U S 01/ĐVDT ĐƠN V …………….., MÃ S : MÃ CHƯƠNG: MÃ KBNN GIAO D CH:
 20. S DƯ TÀI KHO N TI N G I KINH PHÍ NGÂN SÁCH C P C A ĐƠN V ĐƯ C CHUY N SANG NĂM SAU (KHÔNG PH I XÉT) THU C NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (C P T NH/C P HUY N) NIÊN Đ … Đơn v : Đ ng STT N i dung Tính ch t ngu n Lo i, Kho n M c, Ti u m c S dư tài kho n ti n kinh phí (1) g i 1 2 3 4 5 6 1 Kinh phí thư ng xuyên a) - Kinh phí khoán, t ch b) - Kinh phí không t ch 2 Kinh phí chương trình m c tiêu … ………………… Ghi chú: (1) Chi ti t theo các mã tính ch t ngu n kinh phí (kinh phí ti n lương; khám ch a b nh tr em dư i 6 tu i; d án và đ tài khoa h c …) KBNN nơi giao d ch xác nh n v s dư tài kho n ti n g i c a đơn v Ngày … tháng … năm … (Ghi rõ t ng s ti n c t s 6) Th trư ng đơn v BI U S 02/ĐVDT ĐƠN V …………….. BÁO CÁO S DƯ D TOÁN, DƯ T M NG NGÂN SÁCH NĂM ………. Đ NGH XÉT CHUY N SANG NĂM SAU Đơn v : Đ ng
Đồng bộ tài khoản