Thông tư số 109/1998/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
40
lượt xem
1
download

Thông tư số 109/1998/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 109/1998/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung quy định về giảm thuế tiêu thụ đặc biệt do Bộ tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 109/1998/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 109/1998/TT-BTC Hà N i, ngày 31 tháng 7 năm 1998 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 109/1998/TT-BTC NGÀY 31 THÁNG 7 NĂM 1998 HƯ NG D N S A I, B SUNG QUY NNH V VI C GI M THU TIÊU TH C BI T Căn c Ngh nh s 97/CP ngày 27/12/1995 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t thu tiêu th c bi t và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t thu tiêu th c bi t; Thông tư s 98 TC/TCT ngày 30/12/1995 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh nh s 97/CP ngày 27/12/1995 c a Chính ph ; B Tài chính hư ng d n s a i quy nh v trư ng h p gi m thu tiêu th c bi t nêu t i i m 1.d ph n IV Thông tư s 98 TC/TCT ngày 30/12/1995 c a B Tài chính như sau: "d- Cơ s s n xu t m t hàng ch u thu tiêu th c bi t có quy mô s n xu t nh ã thành l p trư c ây nay ang ti p t c s n xu t, n u g p khó khăn, n p thu tiêu th c bi t theo lu t nh mà b l ư c xét gi m thu c bi t. M c thu tiêu th c bi t ư c xét gi m tương ng v i s l nhưng không vư t quá 50% t ng s thu ph i n p theo lu t. Th i gian xét gi m thu ư c xác nh theo t ng năm, tính theo năm dương l ch. V quy mô s n xu t nh : - Cơ s s n xu t bia có quy mô nh là cơ s có công su t dư i 10 tri u lít/năm. - Cơ s s n xu t m t hàng thu c lá có quy mô nh là cơ s có công su t dư i 10 tri u bao/năm. - i v i cơ s s n xu t rư u, B Tài chính xem xét, gi i quy t theo t ng trư ng h p c th . Các cơ s ư c xét gi m thu ph i là cơ s th c hi n y ch s k toán, hoá ơn, ch ng t theo ch quy nh và h ch toán rõ ràng k t qu s n xu t, kinh doanh và s thu ph i n p theo Lu t. Cơ s thu c i tư ng gi m thu ph i l p các h sơ sau: - Công văn ngh gi m thu c a cơ s , trong ó nêu rõ nguyên nhân l v n, công su t thi t b và s n lư ng s n xu t th c t , kèm theo:
  2. + Lu n ch ng kinh t k thu t ho c d án u tư cơ s s n xu t, biên b n nghi m thu công trình ưa vào s n xu t. + Báo cáo k t qu s n xu t, kinh doanh có chi ti t v : s n lư ng, giá bán, doanh thu, các y u t chi phí s n xu t, giá thành, s thu ph i n p theo lu t và s ti n l v n. + Báo cáo quy t toán tài chính, quy t toán thu c a năm xin gi m thu . H sơ gi m thu c a cơ s l p xong g i t i cơ quan thu tr c ti p qu n lý cơ s . Trong th i gian 10 ngày làm vi c, cơ quan thu ti p nh n h sơ có trách nhi m ki m tra, xác nh k t qu s n xu t, kinh doanh c a cơ s , báo cáo C c Thu t nh (thành ph ). Trong th i gian 05 ngày làm vi c, C c thu t nh (thành ph ) có công văn ngh B Tài chính xem xét, gi i quy t g i kèm h sơ c a cơ s v B Tài chính (T ng c c thu ). Trong cùng m t th i gian, cơ s s n xu t ch ư c xét gi m thu tiêu th c bi t theo m t trong ba trư ng h p nêu t i i m b, c và d nêu trên." Thông tư này có hi u l c thi hành t ngày ký và áp d ng i v i vi c gi i quy t gi m thu tiêu th c bi t phát sinh t năm 1997. Nh ng quy nh trư c ây trái v i Thông tư này u bãi b . Trong quá trình th c hi n có gì vư ng m c, ngh các ơn v , a phương ph n ánh v B Tài chính nghiên c u xem xét, hư ng d n b sung k p th i. Ph m Văn Tr ng ( ã Ký)
Đồng bộ tài khoản