Thông tư số 109/2002/TT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
58
lượt xem
1
download

Thông tư số 109/2002/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 109/2002/TT-BTC về việc quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí sử dụng đường bộ do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 109/2002/TT-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 109/2002/TT-BTC Hà N i, ngày 06 tháng 12 năm 2002 THÔNG TƯ QUY NNH CH THU, N P VÀ QU N LÝ S D NG PHÍ S D NG Ư NG B Căn c Pháp l nh Phí và l phí s 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001, Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; thu h i v n u tư và m b o chi phí cho vi c duy tu, b o dư ng, qu n lý ư ng b ; sau khi có ý ki n c a B Giao thông v n t i, B Tài chính quy nh ch thu, n p và qu n lý s d ng phí ư ng b như sau: Ph n I QUY NNH CHUNG I- GI I THÍCH T NG Trong Thông tư này các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. ư ng b , g m: ư ng b , c u ư ng b , h m ư ng b . 2. ư ng b quy nh thu phí là nh ng ư ng b ã có quy t nh thu phí c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n trong th i h n hi u l c thi hành. 3. Tr m thu phí ư ng b , g m: nhà i u hành, nhà bán vé, c a soát vé, h th ng i n chi u sáng và các công trình ph tr khác ph c v vi c thu phí. 4. Phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b , g m: xe ôtô (k c xe lam, xe bông sen, xe công nông), máy kéo, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe g n máy và các lo i xe tương t , k c xe cơ gi i dùng cho ngư i tàn t t. 5. Xe máy chuyên dùng, g m: máy thi công, xe máy nông nghi p, lâm nghi p tham gia giao thông ư ng b . II- I U KI N ÁP D NG THU PHÍ Ư NG B Lo i ư ng b ư c quy nh thu phí và t ch c thu phí ph i có các i u ki n sau ây: 1. Hoàn thành vi c xây d ng, s a ch a, nâng c p theo d án ư c c p có thNm quy n phê duy t, b o m ch t lư ng ph c v giao thông t t hơn trư c khi thu phí.
 2. 2. Thu c Quy ho ch m ng lư i thu phí ư ng b do cơ quan có thNm quy n quy t nh sau khi ã có ý ki n c a B trư ng B Tài chính, c th : - Quy ho ch m ng lư i thu phí qu c l do B Giao thông v n t i xây d ng ph i có ý ki n c a B trư ng B Tài chính trư c khi trình Th tư ng Chính ph quy t nh. - Quy ho ch m ng lư i thu phí ư ng a phương do H i ng nhân dân c p t nh quy t nh sau khi ã có ý ki n th ng nh t c a B trư ng B Tài chính. Quy t nh ho c Ngh quy t ban hành Quy ho ch m ng lư i thu phí ư ng a phương ph i ng th i g i cho B Tài chính và B Giao thông v n t i ch m nh t sau 15 ngày k t ngày ban hành. Trư ng h p ư ng b t tr m thu phí không thu c Quy ho ch m ng lư i thu phí ư ng b do cơ quan có thNm quy n ban hành theo quy nh trên ây thì trư c khi xây d ng tr m thu phí, cơ quan ch qu n ho c ch u tư ph i có văn b n g i B Tài chính nêu rõ: dài toàn tuy n ư ng, s tr m và v trí t các tr m thu phí trên tuy n ư ng ó (s tr m d ki n ho c th c t ã có); dài c a o n ư ng d ki n t tr m thu phí và lý do c a vi c t tr m t i v trí ó. B Tài chính nghiên c u và có ý ki n b ng văn b n ch m nh t trong th i h n 30 ngày k t ngày nh n ư c văn b n. 3. Hoàn thành các công trình ph tr ph c v vi c thu phí, như: xây d ng tr m thu phí ( a i m bán vé, ki m soát vé, ...), h th ng chi u sáng, y các lo i vé thu phí, b máy t ch c thu và ki m soát vé,.v.v. 4. B Tài chính ã ban hành quy t nh quy nh m c thu phí i v i qu c l ho c H i ng nhân dân c p t nh ã ra ngh quy t ho c quy t nh quy nh m c thu i v i ư ng a phương phù h p v i lo i ư ng d ki n thu phí. III- I TƯ NG ÁP D NG 1. i tư ng ch u phí s d ng ư ng b là các phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b và xe máy chuyên dùng tham gia giao thông ư ng b (dư i ây g i chung là phương ti n tham gia giao thông ư ng b ). 2. T ch c, cá nhân (Vi t Nam và nư c ngoài) có phương ti n tham gia giao thông ư ng b quy nh thu phí thì ph i tr phí s d ng ư ng b (sau ây g i chung là phí ư ng b ) quy nh t i Thông tư này. 3. Ngư i (Vi t Nam và nư c ngoài) tr c ti p i u khi n phương ti n tham gia giao thông ư ng b ph i tr phí ư ng b dư i hình th c vé (lo i vé do B Tài chính quy nh) cho m i l n i trên ư ng t i tr m thu phí ư ng b theo quy nh (tr nh ng trư ng h p quy nh t i i m 4 m c này). 4. Mi n phí ư ng b i v i nh ng trư ng h p sau ây: a) Xe c u thương, bao g m c các lo i xe khác ch ngư i b tai n n n nơi c p c u. b) Xe c u ho .
 3. c) Xe máy nông nghi p, lâm nghi p g m: máy cày, máy b a, máy x i, máy làm c , máy tu t lúa. d) Xe h ê, xe làm nhi m v khNn c p v ch ng l t bão. e) Xe chuyên dùng ph c v qu c phòng, an ninh g m: xe tăng, xe b c thép, xe kéo pháo, xe ch l c lư ng vũ trang ang hành quân. Ngoài ra, i v i xe chuyên dùng ph c v qu c phòng còn bao g m các phương ti n cơ gi i ư ng b mang bi n s : n n màu , ch và s màu tr ng d p chìm (dư i ây g i chung là bi n s màu ) có g n các thi t b chuyên d ng cho qu c phòng (không ph i là xe v n t i thùng r ng) như: công trình xa, cNu nâng, téc, t máy phát i n.... . Riêng xe ch l c lư ng vũ trang ang hành quân ư c hi u là các xe ôtô ca ch khách, xe ôtô t i có mui che và ư c l p t gh ng i trong thùng xe, mang bi n s màu (không phân bi t có ch quân hay không ch quân). Các phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b khác (ngoài các xe chuyên dùng ph c v qu c phòng nêu trên) u thu c i tư ng ch u phí s d ng ư ng b và ph i n p phí s d ng ư ng b theo quy nh t i i m 4, m c I ph n III Thông tư này. g) oàn xe ưa tang. h) oàn xe có xe h t ng, d n ư ng. 5. i v i nh ng tr m thu phí chưa gi i quy t ư c ùn t c giao thông thì t m th i chưa thu phí ư ng b i v i xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe hai bánh g n máy, xe ba bánh g n máy (dư i ây g i chung là xe máy). Căn c vào tình hình giao thông t i t ng tr m thu phí, các Công ty qu n lý ư ng b có trách nhi m báo cáo B Giao thông v n t i và B Tài chính ( i v i qu c l ) ho c H i ng nhân dân c p t nh ( i v i ư ng a phương) v tình tr ng ùn t c giao thông t i a bàn, ki n ngh c th vi c t m th i chưa thu phí ư ng b i v i xe máy quy nh t i i m này. Trên cơ s xu t c a các Công ty qu n lý ư ng b , ý ki n c a B Giao thông v n t i và i u tra, kh o sát tình hình th c t , B Tài chính xem xét, quy t nh vi c t m th i chưa thu phí qu c l và H i ng nhân dân t nh xem xét, quy t nh t m th i chưa thu phí ư ng a phương i v i xe máy t i t ng tr m thu phí. Trong khi chưa có quy t nh c a cơ quan có thNm quy n thì các tr m thu phí v n ph i th c hi n thu phí i v i xe máy theo úng m c thu quy nh t i Thông tư này. Ph n IIM C THU VÀ QU N LÝ, S D NG TI N THU PHÍ I V I T NG LO I Ư NG B I- Ư NG B U TƯ B NG V N NSNN 1. ư ng b u tư b ng v n NSNN quy nh t i Thông tư này, bao g m: a) ư ng b do NSNN (ngân sách trung ương ho c ngân sách a phương) c p v n u tư.
 4. b) ư ng b u tư b ng v n có ngu n g c t NSNN, như: ti n thu phí l i cho ơn v , ti n vi n tr không hoàn l i, ti n h tr do các t ch c, cá nhân óng góp.... c) ư ng b u tư b ng v n vay và NSNN tr n , không phân bi t NSNN ph i tr hoàn toàn s n (bao g m c g c và lãi) hay NSNN ch tr ph n n g c, còn ph n lãi ti n vay tr b ng ti n thu phí (k c v n do NSNN vay ho c do ch u tư vay). d) Các ư ng b khác do nhà nư c qu n lý, như: ư ng b u tư kinh doanh, sau khi ã k t thúc giai o n kinh doanh, chuy n giao cho nhà nư c qu n lý; ư ng b u tư theo hình th c BT (nhà nư c thanh toán v n cho t ch c, cá nhân u tư và t ch c, cá nhân u tư chuy n giao ư ng b cho nhà nư c qu n lý); ư ng b xây d ng theo hình th c i t l y công trình (nhà nư c giao t và t ch c, cá nhân giao công trình ư ng b ).v.v... 2. M c thu phí ư ng b u tư b ng v n NSNN ư c quy nh c th t i Bi u ph l c ban hành kèm theo Thông tư này th c hi n như sau: 2.1/ Các o n ư ng b hi n ang thu phí theo m c thu c a B Tài chính ( i v i ư ng b do trung ương qu n lý, sau ây g i chung là qu c l ) và H i ng nhân dân ho c U ban nhân dân c p t nh ( i v i ư ng b a phương qu n lý, sau ây g i là ư ng a phương) quy nh trư c ngày Thông tư này có hi u l c thi hành thì k t ngày Thông tư này có hi u l c thi hành u ph i th ng nh t áp d ng m c thu quy nh t i Thông tư này. Quá trình th c hi n, B Giao thông v n t i và U ban nhân dân các t nh, thành ph c n nghiên c u, s p x p, gi m b t các tr m thu phí không phù h p, b o m ti n t i t t c các tuy n ư ng n i li n có kho ng cách gi a 2 tr m thu phí t i thi u ph i t 70 km tr lên. 2.2/ i v i các o n ư ng b b t u thu phí k t ngày Thông tư này có hi u l c thi hành thì ngoài các i u ki n quy nh t i m c II ph n I Thông tư này, còn ph i b o m kho ng cách gi a hai tr m thu phí trên cùng m t tuy n ư ng có dài t i thi u là 70 (b y mươi) km. Trư ng h p cá bi t, o n ư ng b không b o m kho ng cách gi a hai tr m thu phí t i thi u 70 km thì B Giao thông v n t i ho c H i ng nhân dân c p t nh có văn b n g i B Tài chính, nêu rõ lý do ngh thu phí, kèm theo án thu phí (g m: phương th c u tư, th i h n xây d ng hoàn thành bàn giao, th i h n ưa công trình vào s d ng, dài và ch t lư ng ư ng, vi c xây d ng tr m thu phí và các i u ki n b o m công tác t ch c thu phí, th i h n d ki n b t u thu phí, kh năng lưu lư ng phương ti n qua l i, d ki n m c thu và căn c xác nh m c thu, d ki n kh năng thu và hi u qu thu phí) B Tài chính xem xét, quy t nh. 3. Căn c các i u ki n quy nh t i m c II, ph n I Thông tư này, m c thu phí ư ng b quy nh t i i m 2 m c này và tình hình th c t c a o n ư ng d ki n thu phí, B Giao thông v n t i ( i v i qu c l ) ho c H i ng nhân dân c p t nh ( i v i ư ng a phương) ban hành quy t nh ho c ngh quy t t ch c thu phí i v i t ng o n ư ng b . Quy t nh (ho c Ngh quy t) t ch c thu phí ư ng b c a B Giao thông v n t i ho c H i ng nhân dân c p t nh ph i ghi c th : Tên tr m thu phí, a i m t tr m thu phí, dài quãng ư ng (t km... n km...) và c p ư ng thu phí, th i h n b t
 5. u thu phí và ph i g i quy t nh ho c Ngh quy t v B Tài chính trư c 15 ngày k t ngày b t u thu phí. 4. ơn v t ch c thu phí ư ng b u tư b ng v n NSNN ph i m tài kho n thu phí ư ng b t i Kho b c nhà nư c nơi giao d ch. Ti n phí ư ng b thu ư c hàng ngày ph i g i vào tài kho n m t i kho b c nhà nư c và ư c qu n lý s d ng như sau: 4.1/ ơn v t ch c thu phí ư ng b ư c trích l i m t ph n s ti n phí s d ng ư ng b th c thu ư c trư c khi n p vào NSNN theo t l (%), c th : a) i v i ơn v t ch c thu phí ư ng a phương ư c trích t l (%) theo quy t nh c a Ch t ch U ban nhân dân c p t nh. b) i v i ơn v t ch c thu phí qu c l ư c trích 20% trên t ng s ti n phí ư ng b th c thu ư c. Trong t l 20% ư c trích thì 5% ( b ng 25% t ng s ư c trích) t o ngu n v n u tư hi n i hoá công ngh thu phí, ơn v thu phí ph i n p v C c ư ng b Vi t Nam t p trung u tư có tr ng tâm, tr ng i m theo d án ư c duy t; 15% (b ng 75% t ng s ti n ư c trích) chi phí ph c v tr c ti p công tác t ch c thu phí ư ng b theo d toán ư c c p có thNm quy n phê duy t quy nh t i ti t b1, b2, b3 sau ây: b1/ Các kho n chi theo nh m c chi qu n lý nhà nư c hi n hành i v i biên ch c a b ph n tr c ti p làm nhi m v thu phí, g m: các kho n chi ti n lương, ti n công, các kho n có tính ch t ti n lương ti n công; Chi b o h lao ng ho c ng ph c theo ch quy nh (n u có), trích n p b o hi m xã h i, b o hi m y t ; Chi công tác phí; Chi thuê công an b o v ; Chi thông tin liên l c; Chi d ch v công c ng (ti n i n chi u sáng tr m thu phí, nư c văn phòng tr m thu phí); Chi h i h p; Chi s a ch a thư ng xuyên nhà c a, thi t b văn phòng, tr m thu phí; Chi b i dư ng chuyên môn nghi p v ; Chi ti n ăn gi a ca cho ngư i lao ng v i m c t i a cho m i ngư i không vư t quá m c lương t i thi u do nhà nư c quy nh i v i công ch c nhà nư c; Chi khác cho ho t ng t ch c thu phí. Biên ch c a b ph n tr c ti p làm nhi m v thu phí ư ng b do C c ư ng b Vi t Nam giao, trên cơ s t ng nh biên ư c B Giao thông v n t i duy t ( i v i qu c l ) ho c S Giao thông v n t i giao ( i v i ư ng a phương). b2/ Các kho n chi c thù ph c v thu phí ư ng b ngoài nh m c chi qu n lý nhà nư c hi n hành, g m: - Chi ti n vé, n ch ph c v thu phí Chi thuê l c lư ng b o v tr m thu phí (ngoài kho n chi thư ng xuyên i v i công an nêu trên, n u có). - Chi mua ph tùng thay th , thi t b có giá tr nh và công c lao ng khác tr c ti p ph c v thu phí
 6. - Chi phí gián ti p c a doanh nghi p ph c v công tác thu phí ( i v i doanh nghi p nhà nư c ư c giao nhi m v thu phí). - Chi khác tr c ti p ph c v thu phí (n u có). b3/ Chi trích qu khen thư ng, qu phúc l i cho cán b , nhân viên tr c ti p thu phí ư ng b . M c trích l p 2 (hai) qu khen thư ng và phúc l i bình quân m t năm, m t ngư i t i a không quá 3 (ba) tháng lương th c hi n n u s thu cao hơn năm trư c ho c b ng 2 (hai) tháng lương th c hi n n u s thu th p hơn ho c b ng s thu năm trư c. Riêng các kho n chi không thư ng xuyên và các kho n chi c thù theo quy ch riêng c a nhà thi t k , như: chi s a ch a l n nhà i u hành, s a ch a l n tr m thu phí, chi phí duy tu, b o dư ng c u ư ng b , i n chi u sáng các c u ( i v i o n ư ng có c u), chi b o v c u, mua xe ch ti n, s a ch a l n xe ch ti n ư c b trí b ng ngu n kinh phí ngân sách nhà nư c c p theo d toán ư c duy t hàng năm (ngân sách trung ương i v i qu c l , ngân sách a phương i v i ư ng a phương). 4.2/ i v i các ư ng b vay v n u tư, do NSNN tr n g c và thu phí tr lãi ti n vay thì ngoài s ti n ư c trích theo t l (%) quy nh t i ti t 4.1 trên ây, ơn v thu phí còn ư c trích l i theo m c th c chi tr lãi ti n vay theo kh ư c vay. Toàn b các kho n chi quy nh t i ti t 4.1; 4.2 i m này không ph i h ch toán ph n nh vào NSNN, nhưng ph i cân i vào d toán tài chính c a ơn v thu phí ư ng b hàng năm, ư c cơ quan có thNm quy n duy t. Vi c s d ng ph i úng m c ích, úng n i dung, chi ph i có ch ng t h p pháp và hàng năm th c hi n quy t toán các kho n chi này. Các ơn v thu phí ư ng b , căn c vào s ti n ư c trích chi phí ph c v công tác t ch c thu phí (15%) và s chi theo d toán ư c duy t (d toán năm chia cho t ng tháng, quý), n u s ti n ư c trích ph c v công tác thu phí l n hơn s chi thì ph i n p s chênh l ch vào tài kho n c a C c ư ng b Vi t Nam C c ư ng b Vi t Nam i u hoà cho các ơn v tr c thu c không ngu n chi b o m qu ti n lương t i thi u cho cán b công nhân viên thu phí theo ch quy nh. C c ư ng b Vi t Nam th c hi n m tài kho n riêng t i Kho b c nhà nư c nơi giao d ch theo dõi vi c thu - chi i v i kho n ti n Qu u tư hi n i hoá công ngh thu phí (5%) do các ơn v thu phí n p v và kho n ti n Qu i u hoà ph c v công tác t ch c thu phí do các ơn v thu phí còn chênh l ch th a n p v chuy n cho ơn v thi u. ng th i ph i m s h ch toán riêng t ng qu , cu i năm n u chưa s d ng h t thì ư c chuy n sang năm sau ti p t c s d ng và hàng năm ph i quy t toán v i B Tài chính. Trư ng h p trong 3 năm liên t c không s d ng h t qu i u hoà ph c v công tác thu phí thì ph i chuy n s còn th a sang qu u tư hi n i hoá công ngh thu phí. 4.3/ T ng s ti n phí ư ng b thu ư c sau khi tr s ti n t m trích theo quy nh t i i m 4.1 và 4.2 trên ây, s còn l i ơn v t ch c thu phí ư ng b ph i n p vào NSNN theo quy nh sau ây:
 7. a) ơn v thu phí ư ng b th c hi n kê khai ti n phí thu ư c t ng tháng và n p t khai cho cơ quan Thu tr c ti p qu n lý trong 5 ngày u c a tháng ti p theo. T khai phí ư ng b ph i ghi y s vé, lo i vé ã s d ng và s phí ã thu, s phí ư c trích l i, s phí ph i n p NSNN c a tháng trư c theo m u s 2 ban hành kèm theo Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 c a B Tài chính hư ng d n pháp lu t phí và l phí. Căn c s kê khai, ơn v thu phí ư ng b làm th t c n p NSNN. Th i h n n p phí vào NSNN ch m nh t không quá ngày 15 c a tháng ti p theo (chương, lo i, kho n tương ng, m c 032, ti u m c 03 m c l c NSNN quy nh (phí ư ng b do trung ương qu n lý n p vào ngân sách trung ương, phí ư ng b do a phương qu n lý n p vào ngân sách a phương). b) Cơ quan Thu tr c ti p qu n lý có nhi m v ki m tra t khai, i chi u t ng lo i vé ã phát hành và ã s d ng xác nh chính xác s ti n phí ư ng b ã thu, s ti n ph i n p NSNN và thông báo cho ơn v thu phí th c hi n thanh toán s phí ph i n p NSNN hàng tháng. ơn v thu phí ư ng b th c hi n thanh toán s ti n ph i n p NSNN hàng tháng theo thông báo c a cơ quan Thu , n u ã n p th a thì ư c tr vào s ti n phí ph i n p NSNN kỳ ti p theo, n u n p thi u thì ph i n p s ti n phí còn thi u vào NSNN ch m nh t sau 10 ngày k t ngày nh n ư c thông báo c a cơ quan Thu . c) Cơ quan Tài chính th c hi n c p l i toàn b s ti n phí ư ng b th c n p vào NSNN duy tu, s a ch a ư ng b theo d toán ư c duy t. 5. L p d toán thu - chi phí ư ng b : a) Hàng năm, ơn v thu phí ư ng b có trách nhi m l p d toán thu - chi phí ư ng b theo quy nh c a B Tài chính v vi c hư ng d n phân c p, l p, ch p hành và quy t toán NSNN hi n hành. b) D toán thu - chi phí ư ng b ph i chi ti t n i dung n t ng m c l c NSNN quy nh i v i t ng kho n thu - chi tương ng, kèm theo thuy t minh gi i trình cơ s tính toán. c) Vi c g i d toán và t ng h p d toán th c hi n như sau: - ơn v t ch c thu phí qu c l , ph i g i d toán thu - chi phí ư ng b cho Khu qu n lý ư ng b (n u ơn v tr c thu c Khu), g i S Giao thông v n t i (n u ơn v tr c thu c a phương ư c u thác qu n lý qu c l ) Khu qu n lý ư ng b và S Giao thông v n t i báo cáo C c ư ng b Vi t Nam xem xét t ng h p báo cáo B Giao thông v n t i. B Giao thông v n t i t ng h p d toán thu - chi phí ư ng b vào d toán thu - chi ngân sách năm và g i B Tài chính theo quy nh. - ơn v t ch c thu phí ư ng b do a phương qu n lý, ph i g i d toán thu - chi phí ư ng b cho S Giao thông v n t i. S Giao thông v n t i t ng h p vào d toán thu - chi ngân sách năm và g i cho S Tài chính - V t giá theo quy nh. 6. Thông báo d toán thu - chi phí ư ng b :
 8. a) Căn c vào d toán thu - chi phí ư ng b ã ư c thông báo, B Giao thông v n t i (C c ư ng b Vi t Nam) duy t và phân b d toán thu - chi phí ư ng b cho các ơn v tr c thu c (có chi ti t t ng quý) theo n i dung thu - chi c a m c l c NSNN và các văn b n hư ng d n hi n hành, ng g i B Tài chính. B Tài chính có trách nhi m ki m tra k t qu phân b d toán thu - chi c a các ơn v . Trư ng h p phát hi n vi c phân b không phù h p v i d toán thu - chi ã giao cho B Giao thông v n t i (C c ư ng b Vi t Nam) thì B Tài chính có ý ki n b ng văn b n v i B Giao thông v n t i i u ch nh vi c phân b d toán cho phù h p . b) Trên cơ s d toán thu - chi phí ư ng ã ư c thông báo, S Giao thông v n t i duy t và phân b d toán thu - chi phí ư ng b cho các ơn v tr c thu c (có chi ti t t ng quý) theo n i dung thu - chi c a m c l c NSNN quy nh và các văn b n hư ng d n hi n hành; ng g i cho S Tài chính v t giá. S Tài chính v t giá có trách nhi m ki m tra k t qu thông báo d toán thu - chi c a các ơn v ; Trư ng h p phát hi n vi c phân chia d toán không phù h p v i d toán thu - chi ã giao cho S Giao thông v n t i thì ngh S Giao thông v n t i i u ch nh vi c phân b d toán cho phù h p. c) C c ư ng b Vi t Nam, S Giao thông v n t i ph i g i b n phân b , giao d toán thu - chi phí ư ng b c a các ơn v thu phí ư ng b tr c thu c cho C c Thu , Kho b c nhà nư c nơi ơn v thu phí óng tr s th c hi n ki m tra, giám sát vi c thu - chi, s d ng ti n phí ư ng b theo úng quy nh. Trư ng h p ki m tra, giám sát phát hi n vi c phân b , giao d toán ho c vi c th c hi n các ch tiêu d toán ư c giao c a các ơn v thu phí không phù h p thì ph i có văn b n báo cáo cơ quan có thNm quy n xem xét (B Giao thông v n t i và B Tài chính i v i ơn v thu phí qu c l ; U ban nhân dân c p t nh và S Giao thông v n t i i v i ơn v thu phí ư ng a phương). 7. Ch p hành d toán thu - chi phí ư ng b : a) Căn c vào d toán chi ư c c p có thNm quy n thông báo, s thu th c n p vào Kho b c nhà nư c, l nh chuNn chi c a th trư ng ơn v và ch ng t h p pháp, h p l theo quy nh, Kho b c nhà nư c th c hi n ki m soát chi, c p phát t m ng ho c thanh toán cho ơn v theo quy nh t i Thông tư s 40/1998/TT-BTC ngày 31/3/1998 c a B Tài chính “Hư ng d n ch qu n lý, c p phát, thanh toán các kho n chi NSNN qua Kho b c nhà nư c”. b) nh kỳ hàng tháng, quý căn c vào s phí do các ơn v thu phí th c n p vào NSNN, C c ư ng b Vi t Nam t ng h p s thu phí qu c l và S Giao thông v n t i t ng h p s thu phí ư ng a phương, kèm theo xác nh n c a Kho b c nhà nư c; Cơ quan Tài chính th c hi n c p phát u tư, s a ch a các công trình giao thông khác theo d toán và danh m c công trình s a ch a nâng c p t ngu n thu phí; B Giao thông v n t i (C c ư ng b Vi t Nam) ho c S Giao thông v n t i phân b sau khi ã th ng nh t v i cơ quan Tài chính cùng c p. Hình th c c p phát th c hi n theo quy nh i v i kinh phí NSNN b trí hàng năm. 8. K toán và quy t toán thu - chi phí ư ng b :
 9. a) ơn v t ch c thu phí ư ng b ph i th c hi n k toán và quy t toán thu - chi phí ư ng b theo úng ch k toán th ng kê hi n hành. Cu i quý, cu i năm ơn v t ch c thu phí ph i l p báo cáo quy t toán v tình hình thu - chi phí ư ng b , sau khi ã quy t toán v i cơ quan Thu v s phí ư ng b ã thu, s ph i n p và ã n p ngân sách, s ư c gi l i và s th c chi theo quy nh t i Thông tư này. b) Cơ quan ch qu n c p trên c a các ơn v thu phí ư ng b có trách nhi m ki m tra và thông báo xét duy t quy t toán thu - chi phí ư ng b c a các ơn v tr c thu c và t ng h p báo cáo quy t toán g i cơ quan Tài chính cùng c p thNm nh và thông báo duy t quy t toán cùng v i quy t toán năm c a cơ quan ch qu n. II- Ư NG B DO NHÀ NƯ C U TƯ B NG V N VAY VÀ THU PHÍ HOÀN V N 1. ư ng b do nhà nư c u tư b ng v n vay và thu phí hoàn v n nêu t i m c này là nh ng ư ng b ư c nhà nư c cho phép ch u tư (các cơ quan qu n lý nhà nư c v ư ng b ) vay v n u tư, sau ó thu phí hoàn tr v n vay theo d án u tư ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t (tr nh ng ư ng b u tư b ng v n vay kinh doanh). 2. M c thu phí ư ng b nhà nư c u tư b ng v n vay và thu phí hoàn v n ư c áp d ng theo m c thu phí ư ng b u tư b ng v n NSNN quy nh t i i m 2, m c I ph n này. Trư ng h p áp d ng m c thu theo m c thu phí ư ng b u tư b ng v n NSNN không b o m hoàn v n theo d án u tư ư c duy t thì ch u tư ph i có văn b n ngh cơ quan có thNm quy n (B Tài chính i v i qu c l ; H i ng nhân dân c p t nh i v i ư ng a phương) quy t nh m c thu c th phù h p, nhưng t i a không quá 2 l n m c thu phí ư ng b u tư b ng v n NSNN. Th t c, trình t ban hành quy t nh quy nh m c thu phí ư ng b nêu t i m c này th c hi n như sau: a) Ch m nh t trư c 60 ngày k t ngày b t u t ch c thu phí, ch u tư ph i g i B Tài chính ( i v i qu c l ) ho c H i ng nhân dân c p t nh ( i v i ư ng a phương) công văn ngh quy nh m c thu, kèm theo h sơ: - D án u tư ư ng b ư c c p có thNm quy n phê duy t (trong ó ghi rõ c p ư ng và dài o n ư ng thu phí, m c thu ư c duy t theo d án), th i h n hoàn thành vi c xây d ng và ưa công trình vào s d ng. - án thu phí, bao g m: tr m thu phí (t ng, bán t ng, th công, các i u ki n v i n chi u sáng...), d ki n m c thu (n u khác v i m c thu ã ghi trong d án ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t thì ph i nêu rõ lý do), d ki n kh năng ngu n thu, hi u qu thu phí và th i h n hoàn v n. b) Ch m nh t trư c 30 ngày k t ngày b t u thu phí, B Tài chính ho c H i ng nhân dân c p t nh ph i xem xét, quy t nh m c thu và thông báo cho ch u tư k p th i tri n khai thu phí. Trư ng h p H i ng nhân dân c p t nh ban hành quy t nh m c thu phí ư ng b a phương qu n lý thì còn ph i g i quy t nh ó cho B Tài chính và B Giao thông v n t i theo dõi th c hi n.
 10. 3. ơn v t ch c thu phí ph i m tài kho n thu phí ư ng b t i Kho b c nhà nư c nơi giao d ch. S ti n phí c u ư ng thu ư c hàng ngày ph i g i vào tài kho n m t i Kho b c nhà nư c và ư c s d ng như sau: a) Trích l i cho t ch c thu phí chi phí ph c v vi c thu phí theo t l (%) và n i dung chi quy nh t i i m 4.1 m c I ph n này ( ư ng b u tư b ng v n NSNN). b) S ti n còn l i (t ng s ti n phí thu ư c tr s l i theo t l quy nh t i ti t a i m này) cu i tháng chuy n v tài kho n do ch u tư ho c ơn v ư c giao ti p nh n n và tr n thay ch u tư m t i Kho b c nhà nư c. n kỳ tr n , các ơn v này làm th t c thanh toán cho ơn v cho vay theo úng quy nh t i Thông tư liên t ch s 90/2001/TTLT-BTC-BGTVT ngày 9/11/2001 c a B Tài chính và B Giao thông v n t i hư ng d n qu n lý, thanh toán v n ngân sách nhà nư c và thu phí ư ng b tr n v n vay tín d ng u tư phát tri n c a nhà nư c i v i các d án giao thông. 4. Toàn b s ti n phí ư ng b dùng tr n nêu t i ti t b, i m 3 m c này ph i th c hi n “ghi thu, ghi chi” qua ngân sách nhà nư c theo trình t , th t c như sau: - Hàng năm c 6 tháng m t l n (6 tháng u năm và 6 tháng cu i năm), ơn v t ch c thu phí ph i t ng h p quy t toán thu - chi ti n phí ư ng b trong kỳ, ghi rõ s ti n phí ã thu, s ti n phí ã s d ng theo t ng m c chi, trong ó chi ti t kho n m c chi trích n p v cơ quan ch u tư và g i b ng t ng h p quy t toán ó cho cơ quan Thu tr c ti p qu n lý. - Cơ quan Thu ki m tra quy t toán thu - chi phí ư ng b c a t ng ơn v , xác nh s th c thu, s th c chi, trong ó s ti n chi trích n p t o ngu n hoàn tr v n vay, g i văn b n kèm theo quy t toán thu - chi v B Tài chính (T ng c c Thu - i v i qu c l ) ho c S Tài chính ( i v i ư ng a phương). T ng c c Thu ki m tra, t ng h p và chuy n V Hành chính s nghi p trình B Tài chính xem xét, gi i quy t ghi thu, ghi chi i v i qu c l ; S Tài chính v t giá gi i quy t ghi thu, ghi chi i v i ư ng a phương. - Căn c ch ng t thu phí ư ng b th c hi n theo hình th c ghi thu, ghi chi, T ng c c Thu thông báo s thu ngân sách t i t ng tr m thu phí qu c l và S Tài chính v t giá thông báo s thu ngân sách t i t ng tr m thu phí ư ng a phương cho C c Thu các t nh, thành ph t ng h p s thu NSNN trên a bàn. - Ch u tư ho c ơn v ư c giao ti p nh n n và tr n thay ch u tư có trách nhi m theo dõi ch t ch vi c thanh toán tr n các kho n v n nhà nư c vay u tư nâng c p ư ng b và thu phí hoàn v n. i v i nh ng ư ng b ã thu phí hoàn tr h t v n vay theo d án ư c duy t thì ph i có văn b n báo cáo B Tài chính, B Giao thông v n t i ( i v i qu c l ) ho c H i ng nhân dân c p t nh ( i v i ư ng a phương) bi t ng ng vi c trích ti n phí hoàn tr v n vay, ng th i ra quy t nh thu, n p và qu n lý s d ng phí ư ng b này theo ch quy nh i v i ư ng b u tư b ng v n NSNN nêu trên. 5. Các ơn v t ch c thu phí ư ng b nhà nư c u tư b ng v n vay và thu phí hoàn v n có trách nhi m th c hi n l p d toán, ch p hành d toán và quy t toán thu - chi
 11. phí ư ng b theo quy nh i v i ư ng b u tư b ng v n NSNN nêu t i i m 5, 6, 7, 8 m c I ph n này. Ngoài ra, còn ph i có thuy t minh chi ti t s n ph i tr (g c và lãi), s ã tr n năm báo cáo, s ph i tr trong năm l p d toán, ngu n tr c a năm l p d toán. 6. Nh ng ư ng b do nhà nư c u tư nâng c p b ng v n vay nêu t i m c này, sau khi ã hoàn tr h t v n vay (bao g m c lãi ti n vay) thì ph i th c hi n thu, n p và qu n lý, s d ng theo ch quy nh i v i ư ng b u tư b ng v n NSNN nêu trên. III- Ư NG B U TƯ B NG V N LIÊN DOANH 1. ư ng b u tư b ng v n liên doanh nêu t i m c này, bao g m: - ư ng b u tư b ng ngu n v n liên doanh gi a v n NSNN và v n c a các i tác khác. - ư ng b do nhà nư c u tư m t ph n (m t c u trong toàn b o n ư ng thu phí, ho c m t ph n ư ng trong toàn b o n ư ng thu phí), ph n ư ng còn l i do các i tác khác u tư. Trong trư ng h p này các bên liên doanh ph i th ng nh t ánh giá giá tr th c t c a ph n ư ng b do t ng bên u tư, xác nh v n góp c a t ng bên liên doanh. 2. M c thu phí ư ng b u tư b ng v n liên doanh ư c coi là giá cư c d ch v s d ng ư ng b ã bao g m thu giá tr gia tăng (GTGT), do B Tài chính ( i v i qu c l ) ho c H i ng nhân dân c p t nh ( i v i ư ng a phương) quy nh phù h p v i c p ư ng và dài o n ư ng thu phí theo d án u tư ư c duy t và ngh c a ch u tư, nhưng t i a không quá 2 l n m c thu phí ư ng b u tư b ng v n NSNN. Th t c, trình t quy nh m c thu áp d ng theo quy nh t i i m 2, m c II ph n này. 3. S ti n phí ư ng b u tư b ng v n liên doanh thu ư c h ch toán vào doanh thu và qu n lý s d ng như sau: 3.1/ N p thu GTGT và thu thu nh p doanh nghi p (TNDN) theo quy nh c a Lu t thu GTGT và Lu t thu TNDN hi n hành (tr thu TNDN b sung, n u có). 3.2/ Chi ph c v công tác t ch c thu phí ư ng b . 3.3/ Chi phí cho vi c qu n lý, duy tu, b o dư ng, s a ch a thư ng xuyên o n ư ng b thu phí. 3.4/ T ng s ti n phí ư ng b thu ư c, sau khi tr s ti n ã chi theo các n i dung chi nêu trên (3.1, 3.2, 3.3), s ti n còn l i ư c chia cho các i tác liên doanh theo t l góp v n u tư ghi trong d án u tư ã ư c c p có thNm quy n phê duy t theo quy nh sau ây: a) S ti n thu phí ư ng b chia theo t l v n góp c a NSNN u tư ph i n p h t vào NSNN (n u v n u tư c a ngân sách trung ương thì n p vào ngân sách trung ương; N u v n u tư c a ngân sách a phương thì n p vào ngân sách a phương; Trư ng
 12. h p c ngân sách trung ương và ngân sách a phương cùng tham gia góp v n thì phân chia s ti n ư c chia cho t ng c p ngân sách theo t l v n góp c a m i c p ngân sách trong t ng s v n góp vào liên doanh). b) S ti n phí ư ng b chia theo t l v n góp c a các i tác liên doanh khác ư c h ch toán vào thu nh p c a ơn v (kho n thu nh p này không ch u thu TNDN theo thu su t n nh, nhưng ph i ch u thu TNDN b sung, n u có). 4. ư ng b u tư b ng v n liên doanh nêu t i m c này, sau khi ã hoàn tr v n, các chi phí phát sinh có liên quan theo quy nh trên ây (k c l i nhu n cho phép) theo d án u tư ư c duy t thì ph i th c hi n thu, n p và qu n lý s d ng theo ch quy nh i v i ư ng b u tư b ng v n NSNN nêu trên. IV- Ư NG B U TƯ KINH DOANH 1. M c thu phí ư ng b u tư kinh doanh (k c BOT và các lo i hình kinh doanh khác) là giá cư c d ch v s d ng ư ng b ã bao g m thu GTGT, do B Tài chính ( i v i qu c l ) ho c H i ng nhân dân c p t nh quy nh c th ( i v i ư ng a phương), phù h p v i c p ư ng và dài o n ư ng thu phí theo d án u tư ư c duy t và ngh c a ch u tư, nhưng t i a không quá 2 l n m c thu phí ư ng b u tư b ng v n NSNN. Th t c, trình t quy nh m c thu phí ư ng b nêu t i m c này th c hi n theo quy nh t i i m 2, m c II, ph n này. 2. S ti n phí ư ng b u tư kinh doanh là doanh thu ho t ng kinh doanh c a ơn v . ơn v thu phí ư ng b có nghĩa v kê khai, n p thu GTGT và thu TNDN, th c hi n h ch toán k t qu kinh doanh theo quy nh c a pháp lu t. 3. K t thúc giai o n kinh doanh theo h p ng ho c theo quy t nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n, ch u tư ph i chuy n giao ư ng b này cho nhà nư c qu n lý và ơn v thu phí ph i th c hi n thu, n p và qu n lý, s d ng phí ư ng b theo ch quy nh i v i ư ng b u tư b ng v n NSNN nêu trên. Ph n III: CH NG T THU PHÍ VÀ TRÁCH NHI MC A T CH C THU PHÍ Ư NG B I- CH NG T THU PHÍ Ư NG B 1. Ch ng t thu phí ư ng b ư c g i chung là vé. Vé thu phí ư ng b ư c quy nh phân bi t: a) Vé thu phí ư ng b u tư b ng v n NSNN và v n nhà nư c vay u tư nâng c p thu phí hoàn v n (m c I, m c II ph n II Thông tư này) có tiêu : “Phí ư ng b ”. Ch ng t “phí ư ng b ” là biên lai thu phí, l phí thu c NSNN b) Vé thu phí ư ng b u tư kinh doanh (m c III, m c IV ph n II Thông tư này) có tiêu : “Cư c ư ng b ”. Ch ng t “Cư c ư ng b ” là hoá ơn c thù s d ng khi cung ng d ch v s d ng ư ng. c) Bãi b t t c các lo i vé ho c th mi n phí ư ng b ã in, phát hành và hi n ang lưu hành k t ngày Thông tư này có hi u l c thi hành.
 13. 2. Các lo i vé thu phí ư ng b : 2.1/ Vé thu phí t i t ng tr m thu phí: Vé thu phí t i t ng tr m thu phí (sau ây g i chung là vé thu phí tr m) g m các lo i: Vé lư t; Vé tháng; Vé quý. a) Vé thu phí tr m có c i m chung như sau: - Vé thu phí tr m dùng thu phí i v i phương ti n tham gia giao thông qua m t tr m thu phí nơi phát hành vé. Vé phát hành cho tr m thu phí nào thì ch có giá tr s d ng t i tr m thu phí ó (không có giá tr t i tr m thu phí khác). - M u vé tr m ư c in theo m u c a B Tài chính (T ng c c Thu ) quy nh th ng nh t v kích c , ch tiêu chung (tr lo i vé t thu phí t i các tr m thu phí t ng và bán t ng). - Vé phát hành hàng năm theo năm dương l ch. Vé lư t có giá tr trong năm ghi trên vé; vé tháng, vé quý có giá tr s d ng theo th i h n ghi trên vé. Quá th i h n ghi trên vé thì vé không còn giá tr s d ng. Vé ã bán ra thì không ư c i ho c tr l i (k c vé hư h ng, vé quá h n). - Vé lư t bán theo lo i phương ti n tương ng v i m nh giá in s n trên vé, không ghi bi n s phương ti n; Vé tháng, vé quý bán theo lo i phương ti n tương ng v i m nh giá ghi trên vé, nhưng ph i ghi rõ: th i h n s d ng và bi n s phương ti n. - Các lo i vé lư t, vé tháng, vé quý thu phí t i t ng tr m thu phí bán r ng rãi cho m i i tư ng có nhu c u. T ch c, cá nhân có th mua m t l n m t vé ho c nhi u vé s d ng trong năm phát hành. b) c i m c th c a t ng lo i vé thu phí tr m: * Vé lư t: Dùng thu phí i v i phương ti n tham gia giao thông qua tr m thu phí nơi phát hành m t lư t. Vé lư t ư c in s n m nh giá theo m c thu lư t quy nh tương ng v i t ng lo i phương ti n. * Vé tháng: Dùng thu phí i v i phương ti n tham gia giao thông qua tr m thu phí nơi phát hành trong m t tháng, k t ngày 1 n ngày k t thúc tháng theo th i h n ghi trên vé. Vé tháng ư c in s n m nh giá tháng tương ng v i t ng lo i phương ti n. M nh giá vé tháng b ng 30 (ba mươi) l n m nh giá vé lư t; Riêng m nh giá vé tháng quy nh i v i xe môtô hai bánh, xe môtô ba bánh, xe g n máy và các lo i xe tương t b ng 10 (mư i) l n m nh giá vé lư t. * Vé quý: Phát hành theo th i h n quý (I, II, III, IV) trong năm dương l ch, dùng thu phí i v i phương ti n tham gia giao thông qua tr m thu phí nơi phát hành trong m t quý k t ngày 1 c a tháng u quý n ngày k t thúc quý theo th i h n ghi trên vé.
 14. Vé quý ư c in s n m nh giá quý tương ng v i t ng lo i phương ti n. M nh giá vé quý b ng 3 (ba) l n m nh giá vé tháng và chi t kh u 10% ( khuy n khích, thu hút vi c mua vé quý). 2.2/ Vé thu phí tuy n Qu c l 5: Th c hi n thí i m áp d ng vé thu phí tuy n Qu c l 5, bao g m 2 tr m thu phí v i các lo i: Vé tháng; Vé quý (không áp d ng vé lư t, n u có nhu c u vé lư t thì th c hi n mua vé lư t t i t ng tr m thu phí). a) Vé thu phí tuy n Qu c l 5 có c i m chung như sau: - Vé thu phí tuy n qu c l 5 có tiêu là “Phí ư ng b tuy n Qu c l 5”, ghi rõ: Th i h n s d ng, lo i phương ti n, bi n ki m soát, m c thu. - Vé tuy n Qu c l 5 áp d ng i v i phương ti n tham gia giao thông (tr phương ti n là môtô hai bánh, mô tô ba bánh, xe g n máy và các xe tương t ) trên tuy n Qu c l 5. Vé tuy n Qu c l 5 không có giá tr s d ng trên các tuy n ư ng khác. - M nh giá vé tuy n Qu c l 5 b ng m nh giá thu phí tr m, nhân (x) 2. - M u vé tuy n Qu c l 5 do B Tài chính (T ng c c Thu ) quy nh th ng nh t v kích c , màu s c và n i dung ch tiêu. - Vé tuy n Qu c l 5 ư c bán r ng rãi cho m i i tư ng, không h n ch s lư ng. Ngư i i u khi n phương ti n s d ng vé thu phí tuy n Qu c l 5 cho vé vào trong kính trư c xe ôtô ki m soát vé m i khi xe i qua các tr m thu phí. b) c i m c th c a t ng lo i vé tuy n Qu c l 5 như sau: * Vé tháng: Dùng thu phí i v i phương ti n tham gia giao thông trên tuy n Qu c l 5 trong m t tháng theo th i h n ghi trên vé. M nh giá vé tháng tuy n Qu c l 5 = M nh giá vé tháng tr m, nhân (x) 2 . * Vé quý: Dùng thu phí i v i phương ti n tham gia giao thông trên tuy n Qu c l 5 trong m t quý theo th i h n ghi trên vé. M nh giá vé quý tuy n Qu c l 5 = M nh giá vé quý tr m, nhân (x) 2. 2.3/ M nh giá các lo i vé thu phí tr m và vé tuy n Qu c l 5 ư c quy nh c th t i bi u ph l c ban hành kèm theo Thông tư này. 3. In, phát hành và qu n lý s d ng vé thu phí ư ng b : 3.1/ M u vé: M u vé thu phí ư ng b ư c phân bi t 2 lo i vé: - Vé t dùng thu phí theo hình th c t ng, bán t ng, ư c in theo m u phù h p v i t ng lo i máy do các hãng s n xu t khác nhau.
 15. - Vé dùng thu phí theo hình th c th công (không có t ), ư c in theo m u do B Tài chính (T ng c c Thu ) ch trì ph i h p v i B Giao thông v n t i thi t k th ng nh t v kích c và n i dung ch tiêu. Căn c m u vé c a B Tài chính quy nh, C c Thu t nh, thành ph tr c thu c trung ương ch trì ph i h p v i Công ty qu n lý ư ng b a phương, xác nh các ch tiêu c th áp d ng t i tr m thu phí và ph n m u s c c a t ng lo i vé do a phương quy nh. Nguyên t c xác nh m u vé như sau: a) Kích c vé (tr lo i vé t ): - Vé lư t, g m 3 ph n: ph n lưu t i cu ng, ph n lưu t i c a soát vé, ph n ngư i n p gi (v a ki m soát vé, v a làm ch ng t thanh toán), có t ng di n tích là 19 x 7 cm (chưa k ph n óng gáy quy n biên lai). - Vé tháng, vé quý thu phí tr m, g m 2 ph n: Ph n lưu t i cu ng; Ph n ngư i n p phí gi (v a ki m soát vé, v a làm ch ng t thanh toán), có t ng di n tích là 21 x 10 cm (chưa k ph n óng gáy quy n biên lai). - Vé tháng, vé quý thu phí tuy n Qu c l 5 g m 2 ph n: Ph n lưu t i cu ng; Ph n ngư i n p phí gi (v a ki m soát vé, v a làm ch ng t thanh toán), có t ng di n tích (2 ph n) là 28 x 12 cm (chưa k ph n óng gáy quy n biên lai). b) Màu s c vé: - Vé lư t, vé tháng, vé quý thu phí tr m ư c in 7 màu khác nhau tương ng v i 7 m nh giá vé (m i m nh giá vé m t màu) do C c Thu th ng nh t v i Công ty qu n lý ư ng b và tr m thu phí a phương xác nh phù h p. - Vé tháng, vé quý thu phí tuy n Qu c l 5, ư c chia thành 2 ph n: Ph n n a trên màu sáng nh t, ph n n a dư i màu m (m i m nh giá vé m t màu). c) N i dung ch tiêu ghi trên vé: N i dung ch tiêu ghi trên vé ư c quy nh th ng nh t, g m các ch tiêu cơ b n như: ơn v phát hành, lo i vé, lo i phương ti n, th i h n s d ng, m nh giá vé. 3.2/ In và phát hành vé: a) T ng c c Thu in và phát hành vé tháng, vé quý tuy n Qu c l 5 và vé áp d ng i v i phuơng ti n giao thông c a B Qu c phòng, c th : - nh kỳ hàng năm ho c t xu t, T ng c c Thu ph i t ng h p nhu c u s d ng c a các ơn v in và cung c p y các lo i vé c n thi t cho C c Thu các t nh, thành ph giao k p th i cho các ơn v thu phí bán cho i tư ng s d ng theo quy nh. - Bán vé "phí ư ng b toàn qu c" theo yêu c u c a B Qu c phòng. b) C c Thu các t nh, thành ph tr c thu c trung ương in và phát hành vé lư t, vé tháng, vé quý thu phí i v i các tr m thu phí ư ng b óng t i a phương (qu c
 16. l , ư ng a phương, ư ng BOT, các ư ng b khác) và nh n vé tuy n Qu c l 5 do T ng c c Thu in cung c p cho các tr m thu phí bán cho các i tư ng s d ng. nh kỳ hàng năm, quý ho c t xu t, C c Thu ph i t ng h p báo cáo nhu c u t ng lo i vé do các Công ty qu n lý ư ng b và các tr m thu phí g i n, i chi u v i lư ng vé t n kho còn có th ti p t c s d ng (n u có), xác nh s lư ng ch ng lo i vé c n ph i in trong kỳ phù h p th c hi n in y , k p th i, v a b o m nhu c u s d ng, không tình tr ng thi u vé và v a ti t ki m chi phí. i v i lo i vé thu c trách nhi m c a T ng c c Thu in, phát hành thì C c Thu ph i t ng h p báo cáo d trù lư ng vé c n thi t ngh T ng c c in phù h p v i th c t . b) Các Công ty qu n lý ư ng b và các tr m thu phí ư ng b ph i th c hi n: - Hàng năm, trư c ngày 15 c a tháng u quý cu i năm trư c ho c t xu t (do thi u vé ho c thay i nhu c u...) ph i l p d trù s lư ng vé (chi ti t t ng lo i vé) c n s d ng năm sau ho c kỳ t i (trư ng h p t xu t) và g i báo cáo Công ty qu n lý ư ng b c p trên ( i v i tr m thu phí), C c Thu t nh, thành ph tr c ti p qu n lý k p th i in vé b o m nhu c u s d ng trong kỳ. - Nh n các lo i vé t i C c Thu a phương bán cho các i tư ng s d ng theo quy nh (tr lo i vé "phí ư ng b toàn qu c"). - Thư ng xuyên theo dõi ý ki n ph n nh c a các ơn v v nhu c u s d ng t ng lo i vé, n i dung ch tiêu quy nh trên vé, n u chưa phù h p thì báo cáo k p th i v i cơ quan ch qu n c p trên và cơ quan Thu tr c ti p qu n lý i u ch nh phù h p. 3.3/ Qu n lý, s d ng vé: a) Vé “Phí ư ng b ” i v i ư ng b u tư b ng v n NSNN và v n nhà nư c vay thu phí hoàn v n quy nh t i m c I, m c II ph n II Thông tư này ư c qu n lý, s d ng theo ch qu n lý biên lai thu ti n phí, l phí c a B Tài chính quy nh. T ch c, cá nhân có vé “Phí ư ng b ” (tr vé "phí ư ng b toàn qu c") ư c h ch toán s ti n phí ư ng b (in trên vé) vào chi phí kinh doanh ( i v i ơn v s n xu t kinh doanh d ch v ) ho c vào chi phí hành chính s nghi p. b) Vé “Cư c ư ng b ” i v i ư ng b u tư kinh doanh quy nh t i m c III, m c IV ph n II Thông tư này ư c qu n lý, s d ng theo ch qu n lý hoá ơn ch ng t c a B Tài chính quy nh. T ch c, cá nhân có vé “Cư c ư ng b ” ư c h ch toán vào chi phí kinh doanh ho c chi phí hành chính s nghi p như i v i vé “Phí ư ng b ” nêu trên. i v i các cơ s s n xu t, kinh doanh n p thu GTGT theo phương pháp kh u tr thu ư c h ch toán vào chi phí kinh doanh ph n phí ư ng b ph i n p chưa có thu GTGT và ư c kh u tr thu GTGT u vào theo quy nh c a Lu t thu GTGT. i v i các cơ s s n xu t, kinh doanh n p thu GTGT theo phương pháp tính tr c ti p trên GTGT ư c h ch toán vào chi phí kinh doanh toàn b s ti n phí ư ng b ph i n p bao g m c ti n thu GTGT. c) Các tr m thu phí ư ng b th c hi n: - Thanh toán vé và s ti n phí thu ư c theo t ng ca, kíp trong ngày, phân nh ch trách nhi m cá nhân c a t ng ca kíp theo nguyên t c ngư i làm m t vé ph i b i
 17. thư ng ti n phí theo m c thu phí ư ng b tương ng ghi trên t ng lo i vé, ngư i ki m soát vé cho xe không có vé ho c vé không úng quy nh qua tr m thu phí thì ph i b i thư ng ti n phí theo quy nh; Ngoài ra còn b ph t tương ng v i m c và hành vi vi ph m. - nh kỳ hàng tháng, quý, năm ph i th c hi n i chi u, quy t toán vé, kèm theo quy t toán s thu, s n p ngân sách v i cơ quan Thu tr c ti p qu n lý. 3.4/ Thanh hu vé thu phí ư ng b : a) Vé thu phí ư ng b ã bán cho các i tư ng s d ng, ph n lưu t i c a soát vé ư c thanh hu theo ca kíp hàng ngày sau khi i chi u v i máy m xe ho c b ph n bán vé, ký biên b n gi a b ph n bán vé, b ph n ki m soát vé và th trư ng tr m thu phí. b) Cu ng vé lư t lưu t i tr m thu phí ho c các công ty qu n lý ư ng b ư c thanh hu sau m t năm k t tháng bán cho ngư i s d ng. c) Cu ng vé tháng ư c thanh hu sau 2 năm k t tháng s d ng. d) Cu ng vé quý ư c thanh hu sau 5 năm k t năm phát hành ghi trên vé. Vi c thanh hu cu ng các lo i vé nêu t i ti t a, b, c, d nêu trên ph i ư c Giám c Công ty qu n lý ư ng b thu phí ra quy t nh thanh hu và khi thanh hu ph i l p biên b n, có s tham gia c a cơ quan Thu tr c ti p qu n lý theo úng th t c quy nh v thanh hu biên lai n ch thu . 4. i v i phương ti n cơ gi i tham gia giao thông ư ng b c a B Qu c phòng: Các phương ti n c a B Qu c phòng mang bi n s màu thu c di n ch u phí ư ng b th c hi n n p phí ư ng b theo quy nh sau ây: a) nh kỳ hàng năm, ng th i v i vi c l p d toán ngân sách, B Quóc phòng l p d trù s lư ng, ch ng lo i vé c n s d ng và s kinh phí mua vé cho năm k ho ch g i B Tài chính (T ng c c Thu và V I). b) T ng c c Thu th c hi n in và phát hành lo i vé áp d ng riêng i v i xe qu c phòng bi n màu như sau: - Vé áp d ng riêng i v i xe qu c phòng bi n s màu có tiêu "phí ư ng b toàn qu c". Cơ quan, ơn v qu c phòng có vé “phí ư ng b toàn qu c” có nghĩa là ã n p phí ư ng b i v i t t c các tr m thu phí trong toàn qu c (không phân bi t tr m thu phí ư ng b do nhà nư c u tư hay ư ng b u tư theo hình th c BOT và các hình th c u tư khác) theo m nh giá ban hành kèm theo Thông tư này. - N i dung vé "phí ư ng b toàn qu c" bao g m: Cơ quan phát hành (B Tài chính - T ng c c Thu ), lo i phương ti n s d ng g m 2 lo i: vé s d ng cho xe ôtô con quân s và và vé s d ng cho xe ôtô t i quân s (không ghi chi ti t theo tr ng t i và bi n s c th c a t ng phương ti n), năm s d ng (không ghi m nh giá). Kích c vé
 18. có t ng chi u dài, nhân (x) chi u r ng là 12 x 8 cm và có màu s c: n n vé màu , ch và s màu tr ng. - i tư ng s d ng vé "phí ư ng b toàn qu c" là các phương ti n thu c di n ch u phí ư ng b c a B Qu c phòng mang bi n s màu , không áp d ng i v i các phương ti n mang bi n s khác (k c phương ti n c a B Qu c phòng không mang bi n s màu ). Ngư i ki m soát vé t i các tr m thu phí nh n bi t lo i phương ti n c a Qu c phòng ã n p phí ư ng b b ng hai c i m cơ b n là: bi n s màu và vé "phí ư ng b toàn qu c"; trư ng h p phương ti n giao thông thi u m t trong hai c i m này u ư c coi là xe chưa n p phí ư ng b . - Vé "phí ư ng b toàn qu c" không ghi m nh gía nên không s d ng làm ch ng t thanh toán chi phí (k c kinh phí ngân sách và chi phí s n xu t kinh doanh d ch v ). c) B Qu c phòng (C c Tài chính) th c hi n mua vé "phí ư ng b toàn qu c" t i B Tài chính (T ng c c Thu ) theo th t c như sau: - n kỳ mua vé, ngư i mua vé mang gi y gi i thi u c a C c Tài chính - B Qu c phòng ghi rõ: h tên, ch c v , s lư ng, ch ng lo i vé c n mua, kèm theo ch ng minh thư n T ng c c Thu mua vé. - T ng c c Thu th c hi n cung c p cho ngư i mua vé s lư ng, ch ng lo i vé "phí ư ng b toàn qu c" theo yêu c u. Trên cơ s s vé ã c p, tính toán s phí ư ng b ph i n p và có văn b n thông báo v i B Qu c phòng v s ti n phí ph i n p, th i h n n p ti n, a i m n p ti n vào ngân sách nhà nư c. Thông báo ph i ư c Th trư ng T ng c c Thu ký tên, óng d u và ngư i nh n vé xác nh n ã nh n vé, ký tên, ghi rõ h tên. Văn b n thông báo n p phí ư ng b ph i l p thành 5 liên: 1 liên g i B Qu c phòng, 1 liên g i Kho b c nhà nư c trung ương, 1 liên g i V I - B Tài chính, 2 liên lưu t i T ng c c Thu . - Căn c vào văn b n thông báo n p phí c a T ng C c Thu , C c Tài chính - B Qu c phòng làm th t c n p ti n vào NSNN m t i Kho b c nhà nư c trung ương theo chương 010, lo i 13, kho n 06, m c 032, ti u m c 03 m c l c NSNN quy nh. - Kho b c nhà nư c trung ương, sau khi nh n ư c ch ng t gi y n p ti n và s ti n phí c a B Qu c phòng ã n p vào ngân sách nhà nư c, th c hi n xác nh n " ã thu ti n phí ư ng b " vào ch ng t n p ti n c a B Qu c phòng và làm gi y báo có cho ngân sách nhà nư c theo th t c quy nh. Gi y n p ti n phí ư ng b có xác nh n " ã thu ti n phí ư ng b " c a Kho b c nhà nư c trung ương là ch ng t thanh toán kinh phí ngân sách qu c phòng. - nh kỳ, C c Tài chính - B Qu c phòng th c hi n i chi u v i T ng c c Thu v s ti n phí ư ng b ph i n p, s ti n phí ư ng b ã n p NSNN và s ti n phí ư ng b còn ph i n p ho c ã n p th a thanh toán theo th c t . d) Ngu n kinh phí n p ti n phí ư ng b c a B Qu c phòng ( i v i các phương ti n cơ gi i ư ng b mang bi n s màu ) do NSNN c p theo d toán ư c duy t hàng năm. Trư ng h p trong năm u th c hi n, n u d toán NSNN chưa cân i
 19. kho n ti n n p phí ư ng b thì NSNN cân i c p b sung tương ng v i s vé B Qu c phòng th c nh n t i T ng c c Thu . II- TRÁCH NHI M C A T CH C, CÁ NHÂN THU PHÍ Ư NG B T ch c, cá nhân thu phí ư ng b (dư i ây g i chung là ơn v thu phí ư ng b ) có trách nhi m: 1. Th c hi n thông báo công khai (k c niêm y t t i nơi bán vé) v i tư ng thu c di n tr ti n phí, i tư ng ư c mi n phí, m c thu và th t c thu, n p phí. 2. T ch c các i m bán vé thu n ti n theo quy nh: a) T ch c các i m bán vé t i tr m thu phí thu n ti n cho ngư i i u khi n phương ti n giao thông và tránh ùn t c giao thông. Ngoài ra, các ơn v thu phí c n tri n khai m r ng m ng lư i và hình th c bán vé, v a thu n ti n cho ngư i mua vé, v a b o m s qu n lý ch t ch , tránh th t thoát ti n phí. b) Bán k p th i, y các lo i vé theo yêu c u c a ngư i mua, không h n ch i tư ng và s lư ng vé bán ra. i v i vé lư t bán theo m nh giá vé tương ng v i t i tr ng phương ti n tham gia giao thông, không ph i ghi c th bi n s phương ti n và th i h n s d ng. i v i vé tháng, vé quý bán theo th t c quy nh như sau: - T ch c, cá nhân mua vé ph i xu t trình cho ngư i bán vé gi y ch ng nh n ăng ký phương ti n tham gia giao thông mua vé theo m c thu tương ng v i lo i phương ti n và t i tr ng thi t k c a phương ti n s d ng. - Ngư i bán vé ph i ghi y vào vé: bi n s ăng ký, th i h n s d ng vé. c) T ch c, cá nhân mua vé thu phí ư ng b , căn c vào i u ki n th c t c a mình l a ch n phương th c thanh toán: b ng ti n m t, séc, chuy n kho n ho c u nhi m chi trích ti n t tài kho n chuy n sang tài kho n c a ơn v thu phí ư ng b . - Vé ã bán ra (bao g m vé tr m, vé tuy n Qu c l 5 và vé "phí ư ng b toàn qu c") không ư c i ho c tr l i, k c trư ng h p vé quá h n, vé hư h ng ho c m t t tính không còn giá tr qua c a soát vé. - Vé thu phí ư ng b v a là ch ng t ki m soát khi phương ti n i qua tr m thu phí, v a là ch ng t thanh toán (tr vé "phí ư ng b toàn qu c"). 3. T ch c ki m soát ch t ch các phương ti n qua tr m thu phí theo quy nh: a) Th c hi n ki m soát các phương ti n qua tr m thu phí thư ng xuyên 24/24 gi trong ngày và x lý: - i v i phương ti n thu c di n ph i tr phí ư ng b thì ngư i i u khi n phương ti n ph i xu t trình vé theo úng quy nh. Trư ng h p không xu t trình vé úng quy nh ho c s d ng vé gi thì không ư c thông qua tr m thu phí, ngoài ra còn ph i b x lý vi ph m theo quy nh c a pháp lu t.
 20. Ngư i ki m soát vé phát hi n hành vi gian l n vé (không có vé, vé gi ho c vé không tương ng v i t i tr ng, ch ng lo i phương ti n...) thì ph i chuy n i tư ng sang b ph n có thNm quy n x lý, tránh ch m tr gây ùn t c giao thông. - i v i các phương ti n thu c di n ư c mi n phí ư ng b quy nh t i i m 4, m c II ph n I Thông tư này, m i l n qua tr m thu phí, ngư i ki m soát vé căn c vào c i m nh n d ng c a t ng xe tương ng (xe chuyên dùng qu c phòng, xe c u ho , c u thương, xe có oàn xe h t ng, xe ang ch ngư i b tai n n...) gi i quy t c th , úng i tư ng, tránh tiêu c c, l i d ng ho c gây khó khăn cho ngư i i u khi n phương ti n. b) Th c hi n ki m tra t xu t các phương ti n s d ng vé phát hi n vé gi , vé gian l n và x lý theo thNm quy n ho c chuy n cơ quan có thNm quy n x lý theo quy nh c a pháp lu t. Vi c ki m tra ph i b o m úng pháp lu t, tránh gây h u qu x u i v i nh ng ngư i ch p hành úng pháp lu t và gây ách t c giao thông.. c) Nghiêm c m m i trư ng h p nh n ti n phí ư ng b c a ngư i s d ng phương ti n mà không giao vé ho c gi i quy t cho phương ti n giao thông thu c di n ph i ch u phí không có vé i qua tr m, thông ng tr n phí, bi n th ti n phí, làm th t thoát ti n phí ư ng b . 4. Th c hi n x lý vi ph m hành chính i v i nh ng i tư ng có hành vi gian l n phí ư ng b theo thNm quy n ho c chuy n cơ quan có thNm quy n x lý i v i nh ng hành vi vi ph m pháp lu t v n p phí và s d ng vé thu phí ư ng b theo quy nh c a pháp lu t. 5. Trong th i h n ch m nh t là 30 ngày trư c ngày b t u thu phí, ơn v thu phí ph i ăng ký vi c thu phí ư ng b v i C c Thu a phương nơi t tr m thu phí v a i m t tr m thu phí, lo i vé và s lư ng vé thu phí c n s d ng. nh kỳ hàng tháng ph i kê khai s ti n phí ư ng b thu ư c, s ph i n p ngân sách nhà nư c (ti n phí ho c ti n thu ) và n p t khai cho C c Thu tr c ti p qu n lý trong 5 ngày u c a tháng ti p theo. Vi c kê khai ph i th c hi n y , úng m u t khai và ch u trách nhi m v tính chính xác c a s li u kê khai theo úng quy nh c a pháp lu t. 6. Th c hi n n p s ti n phí ư ng b ( i v i ư ng b u tư b ng v n NSNN) ho c các kho n thu ph i n p vào ngân sách nhà nư c ( i v i ư ng b u tư kinh doanh) theo th i h n c a pháp lu t quy nh. 7. Th c hi n ch k toán và quy t toán phí ư ng b theo quy nh: - M s k toán theo dõi s thu, n p và qu n lý s d ng ti n phí ư ng b theo ch k toán hi n hành c a nhà nư c. - Qu n lý, s d ng vé thu phí ư ng b và các ch ng t liên quan theo úng ch qu n lý hoá ơn, ch ng t c a B Tài chính quy nh. - Th c hi n quy t toán phí ư ng b theo năm dương l ch. Th i h n ơn v thu phí ư ng b ph i n p quy t toán cho cơ quan Thu ch m nh t không quá 60 ngày, k t
Đồng bộ tài khoản