Thông tư số 11/2001/TT-BTM

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
59
lượt xem
1
download

Thông tư số 11/2001/TT-BTM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 11/2001/TT-BTM về việc quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001-2005 do Bộ Thương mại ban hành, để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 4/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001-2005

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 11/2001/TT-BTM

 1. B THƯƠNG M I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 11/2001/TT-BTM Hà N i, ngày 18 tháng 4 năm 2001 THÔNG TƯ C A B THƯƠNG M I S 11/2001/TT-BTM NGÀY 18 THÁNG 4 NĂM 2001 HƯ NG D N TH C HI N QUY T NNH S 46/2001/Q -TTG NGÀY 04 THÁNG 4 NĂM 2001 C A TH TƯ NG CHÍNH PH V QU N LÝ XU T KH U, NH P KH U HÀNG HOÁ TH I KỲ 2001 - 2005 Căn c Ngh nh s 57/1998/N -CP ngày 31 tháng 7 năm 1998 c a Chính ph Quy nh chi ti t thi hành Lu t Thương m i v ho t ng xu t kh u, nh p kh u, gia công và i lý mua bán hàng hoá v i nư c ngoài; Căn c Quy t nh s 46/2001/Q -TTg ngày 04 tháng 4 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v qu n lý xu t kh u, nh p kh u hàng hoá th i kỳ 2001 - 2005; Sau khi trao i ý ki n v i B Công nghi p, B Xây d ng, T ng c c H i quan và m t s B , ngành h u quan, B Thương m i hư ng d n c th m t s i m th c hi n Quy t nh s 46/2001/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph như sau: 1. Hàng hoá c m xu t khNu, c m nh p khNu: Hàng hoá c m xu t khNu, c m nh p khNu th c hi n theo danh m c t i Ph l c s 01A, 01B kèm theo Thông tư này. 2. Hàng hoá xu t khNu, nh p khNu theo gi y phép c a B Thương m i: 2.1. Hàng hoá xu t khNu, nh p khNu theo gi y phép c a B Thương m i th c hi n theo danh m c t i Ph l c s 02 kèm theo Thông tư này. 2.2. i v i hàng hoá nêu t i Ph l c s 02 kèm theo Thông tư này, doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và các bên h p doanh trong h p ng h p tác kinh doanh ư c nh p khNu ph c v cho xây d ng cơ b n hình thành tài s n c nh theo k ho ch nh p khNu ư c B Thương m i phê duy t. H sơ ngh nh p khNu g i n B Thương m i th c hi n theo quy nh t i m c 2, ph n II Thông tư s 22/2000/TT-BTM ngày 15/12/2000 c a B Thương m i "Hư ng d n th c hi n Ngh nh s 24/2000/N -CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam v xu t nh p khNu và các ho t ng thương m i khác c a các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài". Th i h n B Thương m i duy t k ho ch nh p khNu theo quy nh t i i m 2.3, m c 2, ph n IX Thông tư 22/2000/TT-BTM d n trên.
 2. 2.3. i v i hàng hoá là v t tư, nguyên li u nêu t i Ph l c s 02 kèm theo Thông tư này, doanh nghi p trong nư c và doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và các bên h p doanh trong h p ng h p tác kinh doanh có nhu c u nh p khNu s n xu t hàng xu t khNu ho c th c hi n h p ng gia công v i thương nhân nư c ngoài g i văn b n ngh n B Thương m i ư c xem xét gi i quy t. Văn b n ngh c a doanh nghi p nêu rõ tên a ch khách hàng nh p khNu ho c t gia công, s lư ng s n phNm xu t khNu, nh m c v t tư, nguyên li u cho m t ơn v s n phNm, lư ng v t tư, nguyên li u c n nh p khNu. Giám c doanh nghi p ch u trách nhi m v vi c xác nh nh m c v t tư, nguyên li u cho s n xu t. Trong th i h n 5 ngày (ngày làm vi c) k t ngày nh n ư c ngh , B Thương m i có trách nhi m tr l i doanh nghi p. 3. Xu t khNu, nh p khNu g và s n phNm g : 3.1. Tr các m t hàng c m xu t khNu nêu t i Ph l c s 01A kèm theo Thông tư này, các lo i g và s n phNm g u ư c phép xu t khNu và làm th t c t i H i quan c a khNu, không ph i xin gi y phép c a B Thương m i. 3.2. G nguyên li u (g tròn, g x , g thanh) ư c nh p khNu không ph i xin gi y phép c a B Thương m i, ch c n làm th t c t i H i quan c a khNu. Riêng g nguyên li u nh p khNu t Campuchia (k c vi c t m nh p tái xu t) th c hi n theo Thông tư s 08/2000/TT-BTM ngày 12/4/2000 c a B Thương m i. 3.3. G có ngu n g c nh p khNu h p pháp ư c xu t khNu dư i t t c các d ng, không ph i xin gi y phép c a B Thương m i. 3.4. G nguyên li u và s n phNm g ư c t m nh p tái xu t không ph i xin gi y phép c a B Thương m i; tr g nguyên li u t m nh p tái xu t t Campuchia ã quy nh t i i m 3.2 trên ây. 4. Xu t khNu hàng d t, may vào nh ng th trư ng theo h n ng ch tho thu n v i nư c ngoài: phù h p v i tình hình th c t trong t ng th i kỳ, liên B Thương m i - K ho ch và u tư - Công nghi p quy nh c th như sau: 4.1. Vi c phân giao h n ng ch hàng d t may th i kỳ 2001-2002 th c hi n theo Thông tư liên t ch s 19/2000 TTLT/BTM/BKH T/BCN ngày 16/10/2000 c a B Thương m i, B K ho ch và u tư và B Công nghi p; 4.2. Vi c u th u h n ng ch hàng d t may năm 2001 th c hi n theo Quy ch u th u ban hành kèm theo Quy t nh s 0035/2001/Q /BTM ngày 11/01/2001 c a Ch t ch H i ng u th u; 4.3. Vi c thư ng h n ng ch hàng d t may năm 2001 th c hi n theo Thông tư liên t ch s 07/2001/ITLT/BTM/BKH T/BCN ngày 16/3/2001 c a B Thương m i, B K ho ch và u tư và B Công nghi p.
 3. 5. Xu t khNu g o: 5.1. i v i nh ng th trư ng có s can thi p ho c có s tho thu n c a Chính ph , B Thương m i s ch nh doanh nghi p th c hi n và ch o vi c giao d ch (k c vi c tham gia u th u) v i các i tác ư c các cơ quan Chính ph nư c mua hàng ch nh. Ngoài các h p ng và các i tác th c hi n h p ng Chính ph nêu trên, các doanh nghi p xu t khNu g o ư c giao d ch bán g o cho các i tác khác. 5.2. V cơ ch th c hi n các h p ng xu t khNu g o sang m t s th trư ng có s tho thu n c a Chính ph ta v i Chính ph các nư c (h p ng Chính ph ); th c hi n như quy nh t i i m 2, i u 6 Quy t nh s 46/2001/Q -TTg ngày 04 tháng 4 năm 2001. 6. Xu t khNu xăng d u, phân bón có ngu n g c nh p khNu: 6.1. Doanh nghi p có nhu c u xu t khNu xăng d u nhiên li u, k c vi c cung ng cho tàu bi n nư c ngoài và phân bón có ngu n g c nh p khNu g i văn b n ngh n B Thương m i ư c xem xét gi i quy t. Giám c doanh nghi p ch u trách nhi m b o m hàng xu t khNu ư c thanh toán b ng ngo i t t do chuy n i. 6.2. B Thương m i ch xem xét phê duy t k ho ch cung ng xăng d u t ngu n nh p khNu cho tàu bi n nư c ngoài cho các doanh nghi p có ch c năng kinh doanh d ch v cung ng tàu bi n. 6.3. Vi c cung ng xăng d u cho tàu bi n nư c ngoài theo phương th c t m nh p tái xu t th c hi n theo quy ch ban hành kèm theo Quy t nh s 0123/1999/Q -BTM ngày 04/02/1999 c a B Thương m i. 6.4. Bãi b văn b n s 0110/TM-XNK ngày 15/01/2001 c a B Thương m i v vi c qu n lý cung ng xăng d u cho tàu bi n nư c ngoài. 7. i u kho n thi hành: Thông tư này có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 5 năm 2001. Bãi b nh ng quy nh trư c ây trái v i nh ng quy nh t i Thông tư này. Vũ Khoan ( ã ký) PH L C S 01A DANH M C HÀNG HOÁ C M XU T KH U, C M NH P KH U TH I KỲ 2001 - 2005 (Kèm theo Thông tư s 11/2001/TT-BTM ngày 18 tháng 4 năm 2001 c a B Thương m i) I. HÀNG C M XU T KH U
 4. Mô t hàng hoá Th i h n áp d ng 1 Vũ khí, n dư c, v t li u n (tr v t li u n công nghi p), 2001 - 2005 trang thi t b k thu t quân s 2 c 2001 - 2005 3 Các lo i ma tuý 2001 - 2005 4 Các lo i hoá ch t c 2001 - 2005 5 G tròn, g x t g r ng t nhiên trong nư c; c i, than làm 2001 - 2005 t g ho c c i, có ngu n g c t g r ng t nhiên trong nư c 6 ng v t hoang dã và ng th c v t quý hi m t nhiên 2001 - 2005 7 Các lo i máy mã chuyên d ng và các chương trình ph n 2001 - 2005 m m m t mã s d ng trong ph m vi b o v bí m t Nhà nư c. II. HÀNG C M NH P KH U: 1 Vũ khí, n dư c, v t li u n (tr v t li u n công nghi p 2001 - 2005 theo quy nh c a Th tư ng Chính ph t i Văn b n s 1535/CP-KTTH ngày 28 tháng 12 năm 1998 c a Chính ph ), trang thi t b k thu t quân s 2 Các lo i ma tuý 2001 - 2005 3 Các lo i hoá ch t c 2001 - 2005 4 S n phNm văn hoá i tru , ph n ng; chơi tr em có 2001 - 2005 nh hư ng x u n giáo d c nhân cách và tr t t , an toàn xã h i 5 Pháo các lo i (tr pháo hi u các lo i cho an toàn hàng h i 2001 - 2005 và nhu c u khác theo quy nh riêng c a Th tư ng Chính ph t i Văn b n s 1383/CP-KTTH ngày 23 tháng 11 năm 1998) 6 Thu c lá i u, xì gà và các d ng thu c lá thành phNm khác 2001 - 2005 7 Hàng tiêu dùng ã qua s d ng, bao g m các nhóm hàng: 2001 - 2005 - Hàng d t may, giày dép, qu n áo - Hàng i n t - Hàng i n l nh - Hàng i n gia d ng - Hàng trang trí n i th t - Hàng gia d ng b ng g m, sành s , th y tinh, kim lo i,
 5. nh a, cao su, ch t d o và ch t li u khác. Danh m c hàng hoá c th theo Ph l c s 01B 8 Phương ti n v n t i tay lái ngh ch (k c d ng tháo r i và 2001 - 2005 d ng ã ư c chuy n i tay lái trư c khi nh p khNu vào Vi t Nam), tr các lo i phương ti n chuyên dùng, ho t ng trong ph m vi h p, g m: xe c n cNu; máy ào kênh rãnh; xe quét ư ng, tư i ư ng; xe ch rác và ch t th i sinh ho t; xe thi công m t ư ng; xe ch khách trong sân bay và xe nâng hàng trong kho, c ng. 9 V t tư, phương ti n ã qua s d ng, g m: 2001 - 2005 - Máy, khung, săm, l p, ph tùng, ng cơ ã qua s d ng c a ôtô, máy kéo và xe hai bánh, ba bánh g n máy; - ng cơ t trong ã qua s d ng có công su t t 30CV tr xu ng; các lo i máy ã qua s d ng g n ng cơ t trong có công su t t 30CV tr xu ng; - Khung g m ã qua s d ng có g n ng cơ ã qua s d ng; khung g m ã qua s d ng có g n ng cơ m i; khung g m m i có g n ng cơ ã qua s d ng; - Xe p ã qua s d ng; - Xe hai bánh, ba bánh g n máy ã qua s d ng; - Ô tô c u thương ã qua s d ng; - Ô tô v n chuy n hành khách t 16 ch ng i tr xu ng (bao g m c lo i v a ch khách v a ch hàng, khoang ch khách và ch hàng chung trong m t cabin), lo i ã qua s d ng; - Ô tô v n chuy n hành khách trên 16 ch ng i, lo i ã qua s d ng mà th i gian t năm s n xu t n năm nh p khNu vư t quá 5 năm (ví d : 2001 ch nh p khNu lo i s n xu t t năm 1996 tr l i ây); - Ô tô v n chuy n hàng hoá có s c ch dư i 5 t n (bao g m c lo i v a ch hàng v a ch khách có khoang ch hàng và khoang ch khách không chung trong m t cabin; xe ch rác và ch t th i sinh ho t; xe v n chuy n hàng hoá có c n cNu t x p hàng lên xe; xe v n chuy n hàng hoá có thi t b t ; xe có g n thùng ch ch t l ng, ch t khí; xe l nh; xe b o ôn), lo i ã qua s d ng mà th i gian t năm s n xu t n năm nh p khNu vư t quá 5 năm (ví d : năm 2001 ch nh p khNu lo i s n xu t t năm 1996 tr l i ây). 10 S n phNm, v t li u có ch a amiăng thu c nhóm amphibole. 2001 - 2005 11 Các lo i máy mã chuyên d ng và các chương trình ph n 2001 - 2005 m m m t mã s d ng trong ph m vi b o v bí m t Nhà
 6. nư c PH L C S 01B DANH M C HÀNG TIÊU DÙNG Ã QUA S D NG C M NH P KH U (Kèm theo Thông tư s 11/2001/TT-BTM ngày 18 tháng 4 năm 2001 c a B Thương m i) Danh m c này ư c xây d ng phù h p v i mã s c a Danh m c Bi u thu Nh p khNu ban hành kèm theo Quy t nh s 1803/1998/Q -BTC ngày 11 tháng 12 năm 1998 c a B Tài chính Nguyên t c s d ng danh m c này như sau: 1. Các trư ng h p ch li t kê mã 4 s thì toàn b các mã 8 s thu c nhóm 4 s này u b c m nh p khNu. 2. Các trư ng h p ch li t kê mã 6 s thì toàn b các mã 8 s thu c phân nhóm 6 s này u b c m nh p khNu. 3. Các trư ng h p ch li t kê ngoài mã 4 s và 6 s còn m thêm n mã 8 s thì ch nh ng mã 8 s ã m m i b c m nh p khNu. 4. Các trư ng h p khác th c hi n như quy nh trong danh m c. 5. i v i các m t hàng tiêu dùng ã qua s d ng c m nh p khNu thì ph tùng, linh ki n ã qua s d ng (n u có) c a nh ng m t hàng ó cũng c m nh p khNu. 6. tránh ban hành danh m c quá dài, ph n mô t m t hàng trong m t s trư ng h p ư c rút g n so v i mô t m t hàng c a Danh m c Bi u thu Nh p khNu (th hi n b ng các d u 3 ch m). Khi th c hi n c n căn c vào l i văn mô t m t hàng c a Danh m c Bi u thu nh p khNu. 7. Danh m c này ch s d ng th c hi n m c 7, ph n II, Ph l c s 01, Quy t nh s 46/2001/Q -TTg ngày 04/04/2001 c a Th tư ng Chính ph . Chương Nhóm Phân nhóm Mô t m t hàng Chương 39 3918 T m tr i s n b ng plastic... 3922 B n t m , vòi t m hoa sen, b n r a... 3924 B ăn, b dùng nhà b p... 3925 v t b ng plastic dùng trong xây d ng... 3926 S n phNm khác b ng plastic (tr lá ch n ch ng b o lo n, inh ph n quang và màn lư i tNm thu c di t mu i).
 7. Chương 42 4201 00 00 B yên cương dùng cho các lo i ng v t... 4202 Hòm, va ly, x c ng n trang 4203 Qu n áo và ph tr hàng may m c b ng da thu c... Chương 43 4303 Qu n áo và ph tr hàng may m c.... 4304 Da lông nhân t o và các s n phNm làm b ng da lông nhân t o Chương 44 4414 00 00 Khung tranh, khung nh... các s n phNm b ng g tương t 4419 00 00 B ăn, b làm b p b ng g 4420 G kh m, dát; tráp và các lo i h p ng kim hoàn... 4421 Các s n phNm b ng g khác (tr 4421 90 10) Chương 46 Toàn b chương 46 Chương 48 4815 00 00 T m ph sàn có thành ph n cơ b n là gi y ho c bìa... Chương 50 5007 V i d t t s i tơ ho c s i kéo t ph li u tơ Chương 51 5111 V i d t thoi t s i xe lông c u ã ch i s ch ho c s i xe lông ng v t lo i m n.... 5112 V i d t thoi t s i xe lông c u ã ch i sóng ho c s i lông ng v t lo i m n.... 5113 00 00 V i d t thoi t s i lông ng v t lo i thô ho c s i lông uôi, b m ng a Chương 52 5208 V i d t thoi t s i bông, có t tr ng bông t 85% tr lên, tr ng lư ng không quá 200g/m2 5209 V i d t thoi t bông, có t tr ng bông t 85% tr lên, tr ng lư ng trên 200g/m2 5210 V i d t thoi t s i bông, có t tr ng bông dư i 85%............... tr ng lư ng không quá 200g/m2 5211 V i d t thoi t s i bông, có t tr ng bông dư i 85%............... tr ng lư ng trên 200g/m2 5212 V i d t thoi khác t s i bông
 8. Chương 5309 V i d t thoi b ng s i lanh 53 5310 V i d t thoi b ng s i ay ho c b ng các lo i s i libe (v ).... 5311 00 00 V i d t thoi b ng các lo i s i d t g c th c v t khác, v i d t thoi t s i gi y Chương 5407 V i d t thoi b ng s i phi-la-măng (filament) t ng 54 h p... 5408 V i d t thoi b ng s i phi-la-măng (filament) tái t o... Chương 5512 Các lo i v i d t thoi t xơ staple t ng h p, có t 55 tr ng lo i xơ này t 85% tr lên 5513 V i d t thoi t xơ staple t ng h p, có t tr ng... dư i 85%,... không quá 170g/m2 5514 V i d t thoi t sơ staple t ng h p, có t tr ng... dư i 85%,... trên 170g/m2 5515 Các lo i v i d t thoi khác t xơ t ng h p 5516 V i d t thoi t xơ staple tái t o Chương Toàn b chương 57 57 Chương Toàn b chương 58 58 Chương Toàn b chương 60 60 Chương Toàn b chương 61 61 Chương Toàn b chương 62 62 Chương 6301 Chăn và chăn du l ch 63 6302 Khăn tr i giư ng, khăn tr i bàn, khăn v sinh... 6303 Màn che (k c rèm) và rèm m (che phía trong c a s ).... 6304 Các s n phNm d t khác dùng ph , b c c trong nhà... 6307 10 00 - Khăn lau sàn, khăn lau bát, khăn lau b i và các lo i khăn lau tương t
 9. 6308 00 00 B v i và ch trang trí... 6309 00 00 Qu n án cũ và các s n phNm may m c cũ khác Chương Toàn b chương 64 tr 6405 90 10, 6405 90 20 và 64 nhóm 6406 Chương 6503 00 00 Mũ n và các lo i i u b ng n khác.... 65 6504 00 00 Các lo i mũ và các lo i i u khác... 6505 Mũ các lo i i u khác, d t kim, an ho c móc... 6506 Các lo i mũ, khăn, m ng i u khác... 6506 91 00 - B ng cao su ho c plastic 6506 92 00 - B ng da lông 6506 99 00 - B ng v t li u khác Chương 6601 Các lo i ô, dù... 66 6602 00 00 Ba toong, g y ch ng... Chương 6702 Hoa, lá, qu nhân t o và các ph n c a chúng... 67 6704 Tóc gi , râu, lông mi... ghi nơi khác Chương 6910 B n r a, ch u gi t, b ch u gi t, b n t m.... 69 6911 B ăn, b nhà b p, gia d ng và v sinh khác b ng s ... 6912 00 00 B ăn, b nhà b p, gia d ng và v sinh khác b ng g m, tr lo i b ng s ... 6913 Các lo i tư ng nh và các lo i s n phNm trang trí b ng g m, s khác 6914 Các lo i s n phNm khác b ng g m, s Chương 7013 B ăn, nhà b p... b ng thu tinh 70 Chương 7117 gi kim hoàn 71 Chương 7321 B p lò, lò sư i, lò s y, b p n u... 73 7323 B ăn, nhà b p, các lo i gia d ng khác...
 10. 7324 trang b trong nhà v sinh và các b ph n r i c a chúng, b ng s t ho c thép Chương 7417 00 00 B p n u ho c các thi t b nhi t... b ng ng 74 7418 B ăn, nhà b p... b ng ng; trang b trong nhà v sinh Chương 7615 B ăn, nhà b p... b ng nhôm; trang b 76 trong nhà v sinh Chương 8210 00 00 dùng cơ khí c m tay... ph c v vi c làm ăn 82 ho c u ng 8212 Dao c o và lư i dao c o.... 8214 20 00 -B dùng c t s a móng tay, móng chân... 8215 Thìa cà phê, dĩa, muôi.... Chương 8306 Chuông, chuông ĩa... khung nh, khung tranh... 83 gương Chương 8414 51 00 -- Qu t bàn, qu t sàn,... qu t thông gió... (tr qu t 84 công nghi p) 8414 59 -- Lo i khác (tr qu t công nghi p) 8414 90 - Các b ph n 8414 90 90 -- Lo i khác (ch bao g m b ph n c a các mã HS nêu trên) 8415 Máy i u hoà không khí 8415 10 00 - Lo i l p vào c a s ho c l p vào tư ng, ho t ng c l p 8415 20 00 - S d ng cho con ngư i, l p trong xe ô tô các lo i 8415 81 10 --- Công su t t 90000 BTU/h tr xu ng 8415 82 10 --- Công su t t 90000 BTU/h tr xu ng 8415 83 10 --- Công su t t 90000 BTU/h tr xu ng 8415 90 - Các b ph n: 8415 90 19 -- Lo i khác (ch bao g m b ph n c a các mã HS nêu trên) 8418 Máy làm l nh... - T l nh lo i dùng cho gia ình 8418 21 00 -- Lo i nén
 11. 8418 22 00 -- Lo i hút, dùng i n 8418 29 00 -- Lo i khác 8418 30 - Máy ông l nh, d ng t , dung tích không quá 800 lít 8418 30 10 -- Dung tích n 200 lit 8418 40 10 -- Dung tích n 200 lit - Ph tùng 8418 99 00 -- Lo i khác (ch bao g m ph tùng c a các mã HS nêu trên) 8421 12 -- Máy làm khô qu n áo 8421 12 10 --- Dùng i n 8421 12 20 --- Không dùng i n - Ph tùng 8421 91 -- C a máy ly tâm, k c máy làm khô b ng ly tâm (ch bao g m ph tùng c a các mã HS nêu trên) 8422 Máy r a bát ĩa... 8422 11 00 -- Máy dùng trong gia ình... 8422 90 - Ph tùng 8422 90 10 -- C a máy r a bát dùng trong gia ình 8450 Máy gi t gia ình.... - Máy gi t có s c ch a không quá 10 kg v i khô m t l n gi t: 8450 11 00 -- Máy gi t t ng hoàn toàn 8450 12 00 -- Máy gi t khác có b ph n s y khô b ng ly tâm 8450 19 00 -- Lo i khác 8450 90 00 - Các b ph n khác (ch bao g m b ph n c a các mã HS nêu trên) Chương 8509 D ng c cơ i n dùng trong gia ình, có l p ng 85 cơ i n 8510 Máy c o râu, tông ơ c t tóc và các d ng c c t tóc có l p mô tô i n 8516 D ng c i n un nư c nóng t c th i... (tr 8516 40 10, 8516 80 và 8516 90 00)
 12. 8518 Micro và giá micro; loa phóng thanh ã ho c chưa l p vào thùng... - Loa phóng thanh ã ho c chưa l p vào thùng loa 8518 21 00 -- Loa ơn ã l p vào thùng 8518 22 00 -- Loa chùm ã l p vào cùng m t thùng loa 8518 30 - Tai nghe và b nghe nói h n h p 8518 30 10 -- Tai nghe 8518 40 00 -- B khuy ch i i n âm t n 8518 50 00 - B tăng âm i n 8518 90 00 - Ph tùng (ch bao g m ph tùng c a các mã HS nêu trên) 8519 u câm,... casset và các lo i máy tái t o âm thanh khác... 8520 Máy ghi băng t và các lo i máy ghi âm khác... 8520 32 00 -- Lo i âm thanh s 8520 39 00 -- Lo i khác, d ng cassette 8520 90 00 - Lo i khác 8521 Máy thu và phát video 8522 Ph tùng và các b ph n ph tr ... cho các thi t b thu c nhóm 8519 và 8521 (ch bao g m ph tùng và các b ph n ph tr c a các mã HS nêu trên) 8527 Máy thu dùng cho i n tho i, vô tuy n... 8528 Máy thu hình... 8528 12 00 -- Lo i màu 8528 13 00 -- Lo i en tr ng... 8528 30 90 -- Lo i khác 8529 Các b ph n chuyên dùng hay ch y u dùng cho các máy thu c nhóm 8525 n 8528 (ch bao g m các b ph m c a các mã HS thu c nhóm 8527 và 8528 nêu trên) 8539 Bóng èn i n dây tóc ho c bóng èn phóng i n 8539 22 90 --- Lo i khác 8539 29 20 --- Lo i khác, có công su t trên 200 W...
 13. 8539 31 10 --- Dùng trang trí.... 8539 31 90 --- Lo i khác Chương 8711 Mô tô (k c mopeds) và xe p có g n máy 87 8712 Xe p hai bánh... (tr xe p ua) 8714 Ph tùng và b ph n ph tr c a xe thu c các nhóm t 8711 n 8713 (tr ph tung và b ph n ph tr c a nhóm 8713) Chương 9004 10 00 Kính râm 90 Chương 9101 ng h eo tay, ng h b túi... 91 9102 ng h eo tay, ng h b túi... khác 9103 ng h có l p máy ng h cá nhân... 9105 ng h các lo i khác (tr máy o th i gian hàng h i và máy tương t ) Chương 9401 Gh ng i... 94 9401 30 00 - Gh quay có i u ch nh cao 9401 40 00 - Gh ... có th chuy n thành giư ng 9401 50 00 - Gh b ng song mây, li u gai, tre ho c các nguyên li u tương t - Gh khác, có khung b ng kim lo i 9401 61 00 -- ã nh i m 9401 69 00 -- Lo i khác - Gh khác, có khung b ng kim lo i 9401 71 00 -- ã nh i m 9401 79 00 -- Lo i khác 9401 80 00 - Gh khác 9403 dùng (giư ng, t , bàn, gh ...) khác và các ph tùng c a chúng 9403 10 00 - dùng b ng kim lo i ư c s d ng trong văn phòng 9403 20 00 - dùng b ng kim lo i khác
 14. 9403 30 00 - dùng b ng g s d ng trong văn phòng 9403 40 00 - dùng b ng g s d ng trong nhà b p 9403 50 00 - dùng b ng g s d ng trong phòng ng 9403 60 00 - dùng b ng g khác 9403 70 00 - dùng b ng plastic 9403 80 00 - dùng b ng v t li u khác... 9404 Khung m giư ng; các m t hàng thu c b giư ng... 9405 èn các lo i, k c èn pha và èn sân kh u.... 9405 10 - B èn chùm và èn i n tr n ho c èn i n tư ng khác.... 9405 10 20 -- B èn huỳnh quang 9405 10 90 -- Lo i khác 9405 20 - èn bàn, èn giư ng ho c èn cây dùng i n 9405 20 90 -- Lo i khác 9405 30 00 -B èn dùng cho cây Nôen 9405 50 - èn và b èn không dùng i n 9405 50 20 -- èn bão 9405 50 30 -- èn d u khác 9405 50 90 -- Lo i khác Chương 9504 V t phNm dùng cho gi i trí 95 9505 M t hàng dùng trong l h i, h i trá hình Chương 9603 21 00 -- Bàn ch i ánh răng 96 9603 29 00 -- Lo i khác 9603 90 00 -- Lo i khác 9605 00 00 B du l ch dùng cho v sinh cá nhân, b khâu... 9613 B t l a châm thu c lá và các b t l a khác... 9614 TNu hút thu c s i các lo i và tNu hút xì gà ho c thu c lá i u 9615 Lư c, trâm cài tóc và các lo i tương t ...
 15. 9617 00 10 - Phích chân không và các lo i bình chân không khác có kèm v PH L C S 02 DANH M C HÀNG HOÁ XU T KH U, NH P KH U THEO GI Y PHÉP C A B THƯƠNG M I TH I KỲ 2001 – 2005 (Kèm theo Thông tư s 11/2001/TT-BTM ngày 18 tháng 4 năm 2001 c a B Thương m i) I. HÀNG XU T KH U Mô t hàng hoá Th i h n áp d ng 1 Hàng d t may xu t khNu theo h n ng ch mà Vi t Nam 2001 - 2005 tho thu n v i nư c ngoài, B Thương m i s công b cho t ng th i kỳ 2 Hàng c n ki m soát xu t khNu theo quy nh c a i u 2001 - 2005 ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t ho c tham gia, B thương m i s công b cho t ng th i kỳ II. HÀNG NH P KH U: Mô t hàng hoá Th i h n áp d ng 1 Hàng c n ki m soát nh p khNu theo quy nh c a i u 2001 - 2005 ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t ho c tham gia, B Thương m i s công b cho t ng th i kỳ 2 Xi măng poóc-lăng, en và tr ng: n ngày 31/12/2002 - Xi măng tr ng: + Tiêu chuNn: TCVN 5691:2000 + Mã s : 2523 2100 - Xi măng en: + Tiêu chuNn: TCVN 2682:1999 (Xi măng poóc-lăng) TCVN 6260:1997 (Xi măng poóc-lăng h n h p) + Mã s : 2523 29 10 3 Kính t m xây d ng: n ngày
 16. 31/12/2001 Tiêu chuNn: TCVN 5776:1993 - Kính tr ng ph ng có dày t 1,5 mm n 12mm Mã s : 7004 90 90; 7005 29 90 - Kính màu trà t 5 mm n 12 mm; kính màu xanh en t 3mm n 6mm: Mã s 7004 20 90; 7005 21 90 4 M t s ch ng lo i thép xây d ng: n ngày 31/12/2001 Tiêu chuNn ch t lư ng ch ng lo i thép trong nư c s n xu t * Thép cu n: TCVN 1765-75; TCVN 1651-85 GOST 380-94; GOST 5781-82; JIS G3112 (1987). * Thép thanh tròn trơn: TCNV1765-75; TCNV1651-85 GOST 380-94; GOST5781-82; JIS G3112 (1987). BS 4449:1997; AS 1302-1991 * Thép thanh v n: TCVN 6285:1997 (ISO6935-2:1991); GOST 380-94; GOST 5781-82; ASTM A615/A615M; ASTM A706/A706M; BS 4449:1997; AS 1320-1991; JIS G3112 (1987). * Thép hình + Thép góc u: TCVN 1656-85; 1656-93 + Thép ch I: TCVN 1655-75 + Thép ch U: 1654-75 - Thép tròn trơn và gai ( t, v n, gân, xo n) d ng cu n, có ư ng kính n 40mm: Mã s : 7213 10 10, 7213 10 20, 7213 91 00, 72 13 99 00 - Thép tròn trơn và gai ( t, v n, gân, xo n) d ng cây, có ư ng kính n 40mm: Mã s : 7214 10 20, 7214 20 20, 7214 91 00, 7214 99 00 - Thép góc có chi u cao dư i 80mm Mã s : 7216 21 00 - Thép góc có chi u cao t 80 á125mm Mã s : 7216 40 10, 7216 50 10 - Các lo i thép hình d ng U, I, H có chi u cao dư i 80mm Mã s : 7216 10 00
 17. - Các lo i thép U có chi u cao t 80 á140mm Mã s : 7216 31 10 - Các lo i thép I có chi u cao t 80 á140mm Mã s : 7216 32 10 - Các lo i thép H có chi u cao t 80 á140mm Mã s : 7216 33 10 - Các lo i ng thép hàn en t 14 á 127mm Mã s : 7306 30 91 - Các lo i ng thép hàn m k m t 14 á 115mm Mã s : 7306 90 91 - Các lo i thép lá m dày n 1,2mm, chi u r ng dư i 1.250mm, chi u dài b t kỳ: + Thép lá m k m hình làn sóng (múi) Mã s : 7210 41 10 + Thép lá m k m d ng ph ng Mã s : 7210 49 10 + Thép lá m h p kim nhôm - k m Mã s : 7210 61 10 + Thép lá m màu Mã s : 7210 69 10 - Các lo i dây thép en m m, en c ng Mã s : 7217 10 - Dây m k m Mã s : 7217 20 - Dây thép gai Mã s : 7313 00 00 - Lư i tráng k m Mã s : 7314 41 00 5 D u th c v t tinh ch d ng l ng: n ngày 31/12/2001 Tiêu chuNn ch t lư ng: * Free Fatty Acid (FFA): 0,1% max (Acid béo t do) * Moisture and Impurities (MNI): 0,1 max (Th y ph n và t p ch t) * Colour (5.25 Inch Lovibond Cell): 3 Red max -D u u tương ã tinh ch :
 18. Mã s : 1507 90 10 - D u l c ã tinh ch : Mã s : 1508 90 10 - D u c và các thành ph n c a d u c ã tinh ch d ng l ng: Mã s : 1511 90 90 - D u d a ã tinh ch : Mã s : 1513 19 10 - D u h t v ng ã tinh ch : Mã s : 1515 50 90 6 ư ng tinh luy n, ư ng thô 2001 - 2005 7 Xe hai bánh, ba bánh g n máy nguyên chi c m i 100% và n ngày b linh ki n l p ráp không có ăng ký t l n i a hóa; 31/12/2002 máy, khung xe hai bánh, ba bánh g n máy các lo i, tr lo i i theo b linh ki n ã ăng ký t l n i a hoá. 8 Phương ti n v n chuy n hành khách t 9 ch ng i tr n ngày xu ng, lo i m i 100% (bao g m c lo i v a ch hành 31/12/2002 khách, v a ch hàng, có khoang ch hàng và khoang ch hành khách chung trong m t cabin) Tiêu chuNn k thu t xe ôtô t 9 ch ng i tr xu ng lo i m i: - B t k dung tích xi lanh, ng cơ xe (xe ôtô các lo i) - B t k lo i ng cơ xăng hay ng cơ diesel ( ánh l a b ng tia l a hay s c nén) * Xe có ng cơ pít tông t trong ánh l a b ng tia l a: - Dung tích xi lanh không quá 1.000 cc: + Xe ch không quá 8 ngư i, k c lái xe Mã s : 8703 21 20 + Xe ch 9 ngư i k c lái xe Mã s : 8703 21 30 - Dung tích xi lanh trên 1.000cc nhưng không quá 1.500 cc: + Xe ch không quá 8 ngư i, k c lái xe Mã s : 8703 22 20 + Xe ch 9 ngư i k c lái xe Mã s : 8703 22 30 - Dung tích xi lanh trên 1.500cc nhưng không quá 3.000 cc:
 19. + Xe ch không quá 8 ngư i, k c lái xe Mã s : 8703 23 20 + Xe ch 9 ngư i k c lái xe Mã s : 8703 23 30 - Dung tích xi lanh trên 3.000 cc + Xe ch không quá 8 ngư i, k c lái xe Mã s : 8703 24 20 + Xe ch 9 ngư i k c lái xe Mã s : 8703 24 30 * Xe có ng cơ pittông t trong ánh l a b ng s c nén: - Dung tích xi lanh không quá 1.500 cc: + Xe ch không quá 8 ngư i, k c lái xe Mã s : 8703 31 20 + Xe ch 9 ngư i k c lái xe Mã s : 8703 31 30 - Dung tích xi lanh trên 1.500cc nhưng không quá 2.500 cc: + Xe ch không quá 8 ngư i, k c lái xe Mã s : 8703 32 20 + Xe ch 9 ngư i k c lái xe Mã s : 8703 32 30 - Dung tích xi lanh trên 2.500 cc + Xe ch không quá 8 ngư i, k c lái xe Mã s : 8703 33 20 + Xe ch 9 ngư i k c lái xe Mã s : 8703 33 30 * Các lo i xe khác: + Xe ch không quá 8 ngư i, k c lái xe Mã s : 8703 90 20 + Xe ch 9 ngư i k c lái xe Mã s : 8703 90 30
Đồng bộ tài khoản