Thông tư số 11/2005/TT-BCA-C11 về việc đăng ký và quản lý hộ khẩu do Bộ Công an ban hành,để hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 51/CP ngày 10/5/1997 và Nghị định số 108/2005/NĐ-CP ngày 19/8/2005 về đăng ký và quản lý hộ khẩu

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
119
lượt xem
10
download

Thông tư số 11/2005/TT-BCA-C11 về việc đăng ký và quản lý hộ khẩu do Bộ Công an ban hành,để hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 51/CP ngày 10/5/1997 và Nghị định số 108/2005/NĐ-CP ngày 19/8/2005 về đăng ký và quản lý hộ khẩu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thông tư số 11/2005/tt-bca-c11 về việc đăng ký và quản lý hộ khẩu do bộ công an ban hành,để hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 51/cp ngày 10/5/1997 và nghị định số 108/2005/nđ-cp ngày 19/8/2005 về đăng ký và quản lý hộ khẩu', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 11/2005/TT-BCA-C11 về việc đăng ký và quản lý hộ khẩu do Bộ Công an ban hành,để hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 51/CP ngày 10/5/1997 và Nghị định số 108/2005/NĐ-CP ngày 19/8/2005 về đăng ký và quản lý hộ khẩu

 1. B CÔNG AN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p.- T do - H nh phúc S : 11/2005/TT-BCA- Hà N i, ngày 07 tháng 10 năm 2005 C11 THÔNG TƯ C A B CÔNG AN S 11/2005/TT-BCA-C11 NGÀY 7 THÁNG 10 NĂM 2005 HƯ NG D N THI HÀNH M T S I U C A NGHN NNH S 51/CP NGÀY 10/5/1997 VÀ NGHN NNH S 108/2005/N -CP NGÀY 19/8/2005 V ĂNG KÝ VÀ QU N LÝ H KH U Ngày 10 tháng 5 năm 1997, Chính ph ban hành Ngh nh s 51/CP v ăng ký và qu n lý h kh u (sau ây vi t g n là Ngh nh s 51); ngày 19 tháng 8 năm 2005, Chính ph ban hành Ngh nh s 108/2005/N -CP v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 51 nêu trên (sau ây vi t g n là Ngh nh s 108). th ng nh t th c hi n hai Ngh nh này, B Công an hư ng d n như sau: I. M T S QUY NNH CHUNG 1. N i dung công tác ăng ký và qu n lý h kh u N i dung công tác ăng ký và qu n lý h khNu ( KQLHK), bao g m: 1.1. ăng ký và qu n lý h khNu thư ng trú; 1.2. ăng ký và qu n lý t m trú; 1.3. ăng ký và qu n lý t m v ng; 1.4. ăng ký b sung, i u ch nh nh ng thay i khác v h khNu, nhân khNu; 1.5. Ki m tra và x lý các vi ph m v KQLHK 2. Nguyên t c ăng ký và qu n lý h kh u 2.1. Công nhân Vi t Nam có quy n và nghĩa v th c hi n vi c KQLHK v i cơ quan Công an theo quy nh t i hai Ngh nh nêu trên và hư ng d n t i Thông tư này. 2.2. M i công dân ch ư c ăng ký h khNu ( KHK) thư ng trú t i m t nơi cư trú nh t nh, là nơi thư ng xuyên sinh s ng. Trư ng h p do i u ki n công tác ho c sinh s ng thư ng xuyên lưu ng, thì nơi KHK thư ng trú là nơi óng tr s chính c a cơ quan, t ch c, b n g c ho c nơi trư c ó công dân ã có h khNu thư ng trú. 2.3. Khi chuy n n cư trú t i nơi m i, công dân ph i KHK thư ng trú. N u chưa i u ki n KHK thư ng trú thì ph i ăng ký t m trú. 3. Nh ng trư ng h p không ư c chuy n h kh u thư ng trú i nơi khác 3.1. Ngư i ang ch p hành quy t nh c m i kh i nơi cư trú c a cơ quan có thNm quy n.
 2. 3.2. Ngư i ang ch p hành quy t nh áp d ng bi n pháp qu n ch hành chính ho c ang ch p hành hình ph t qu n ch . 4. Nh ng trư ng h p không ư c KHK thư ng trú m t s khu v c, a bàn nh t nh. 4.1. Ngư i ang ch p hành quy t nh c m cư trú t i các khu v c, a bàn ghi trong quy t nh c a cơ quan có thNm quy n. 4.2. Nh ng khu v c, a bàn mà cơ quan có thNm quy n quy nh không cho ngư i n cư trú. 5. L p S h kh u gia ình 5.1. S h khNu gia ình ư c c p cho t ng h gia ình ã KHK thư ng trú. 5.2. M i h gia ình có th có m t ho c nhi u ngư i. Trong m t nhà có th KHK theo nhi u h gia ình. 5.3. Nh ng ngư i chung m t nhà và có quan h gia ình (là ông, bà, b , m , v , ch ng, con; anh, ch , em ru t) ho c nh ng ngư i khác ư c ch h ng ý cho nh p vào h gia ình thì ư c l p chung vào m t S h khNu gia ình. 5.4. Trong m i h gia ình, ph i c m t ngư i t 18 tu i tr lên, có năng l c hành vi theo quy nh c a pháp lu t làm ch h th c hi n và hư ng d n các nhân khNu trong h th c hi n các quy nh v KQLHK. Trư ng h p không có ngư i t 18 tu i tr lên thì ư c c m t ngư i l n tu i nh t trong h làm ch h . 6. ăng ký nhân kh u t p th 6.1. Nh ng trư ng h p sau ây ư c KHK theo nhân khNu t p th : a. Ngư i quy nh t i kho n 1 và kho n 2 M c B Ph n III Thông tư này, hi n ang s ng c thân t i nhà t p th c a các cơ quan, t ch c; b. Thương binh, b nh binh, ngư i thu c di n chính sách, ngư i già y u, cô ơn, tr em, ngư i tàn t t và các trư ng h p khác ư c cơ quan, t ch c có thNm quy n nuôi dư ng, chăm sóc t p trung t i các tr i thương binh, trung tâm i u dư ng, trung tâm b o tr xã h i, làm tr SOS…. (sau ây g i chung là cơ s nuôi dư ng); c. Ch c s c tôn giáo, nhà tu hành ho c ngư i khác chuyên ho t ng tôn giáo theo quy nh c a pháp lu t v tín ngư ng, tôn giáo, s ng t i các cơ s tôn giáo. 6.2. T ng ngư i thu c các trư ng h p quy nh t i ti t a và ti t c i m 6.1 nêu trên, ph i tr c ti p KHK thư ng trú v i cơ quan Công an nơi ang cư trú. Riêng i v i nh ng ngư i quy nh t i ti t b i m 6.1 nêu trên thì i di n c a các cơ s nuôi dư ng tr c ti p n cơ quan Công an làm th t c KHK thư ng trú. Gi y ch ng nh n nhân khNu t p th ư c c p cho t ng ngư i ã KHK thư ng trú theo nhân khNu t p th . 6.3. Cơ quan, t ch c có nhà t p th ph i c m t ngư i ph trách nhà t p th ó, nh c nh m i ngư i ch p hành quy nh v KQLHK. Khi thay i ngư i ph trách nhà t p th thì cơ quan, t ch c ph i thông báo b ng văn b n cho cơ quan công an có thNm quy n. 6.4. Nh ng ngư i ã KHK theo nhân khNu t p th , nhưng hàng ngày thư ng xuyên v v i gia ình ho c t i nhà h p pháp c a mình thì ph i KHK thư ng trú h gia ình.
 3. 7. ăng ký h kh u i v i Quân i và Công an Thông tư này áp d ng i v i Sĩ quan, h sĩ quan, quân nhân chuyên nghi p, công ch c qu c phòng, công nhân qu c phòng; S quan, h sĩ quan, công nhân, viên ch c công an KHK theo h gia ình ho c ăng ký nhân khNu t p th t i các nhà t p th c a Quân i, Công an. Riêng i v i các i tư ng là cán b , chi n sĩ quân i nhân dân và Công an nhân dân trong doanh tr i c a Quân i, Công an thì qu n lý theo quy nh riêng c a B Qu c phòng và B Công an. II. ĂNG KÝ CHUY N I Khi chuy n h khNu thư ng trú (c h ho c m t ngư i) n nơi m i theo quy nh t i i u 10 Ngh nh s 51 ư c s a i, b sung theo Ngh nh s 108, th c hi n như sau: 1. C p Gi y ch ng nh n chuy n i 1.1. Các trư ng h p sau ây ph i c p Gi y ch ng nh n chuy n i. a. Chuy n i ngoài ph m vi xã, th tr n nhưng trong cùng m t huy n thu c t nh. b. Chuy n i ngoài ph m vi huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh. 1.2. Th t c chuy n i bao g m: - Ch ng minh nhân dân c a ngư i n làm th t c. - Phi u báo thay i v h khNu, nhân khNu. - S h khNu gia ình ho c Gi y ch ng nh n nhân khNu t p th . 1.3. Khi nh n h sơ c a công dân, cán b ti p dân ph i ki m tra k h sơ, n u th t c thì ti p nh n, ghi vào s theo dõi gi i quy t h khNu, vi t phi u biên nh n, n u thi u th t c thì hư ng d n b sung c th ; c n lưu ý: a. Trong th i h n 3 ngày làm vi c, k t ngày ti p nh n h sơ, cơ quan Công an nêu t i i m 4.1. kho n 4 Ph n II này ph i c p Gi y ch ng nh n chuy n i cho công dân, ng th i giao l i Phi u báo thay i v h khNu, nhân khNu. S h khNu gia ình ã óng d u “h y” (n u chuy n c h ) ho c Gi y ch ng nh n nhân khNu t p th ã óng d u “h y” cho công dân n nơi m i, làm th t c KHK thư ng trú. b. Trong th i h n 15 ngày k t ngày c p Gi y ch ng nh n chuy n i cho các trư ng h p quy nh t i ti t b i m 1.1 kho n này, Công an huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh nơi có ngư i chuy n i ph i chuy n h sơ KQLHK cho Công an cùng c p nơi ngư i ó chuy n n. c. Cơ quan Công an nơi c p Gi y ch ng nh n chuy n i không ư c yêu c u công dân ph i có gi y ng ý cho KHK thư ng trú c a cơ quan Công an nơi chuy n n. 2. Các trư ng h p không ph i c p Gi y ch ng nh n chuy n i. 2.1. Chuy n i trong ph m vi xã, th tr n c a huy n thu c t nh; chuy n i trong cùng m t huy n, qu n c a thành ph tr c thu c Trung ương; chuy n i trong cùng m t th xã, thành ph thu c t nh. 2.2. i nghĩa v quân s , nghĩa v Công an 2.3. H c sinh, sinh viên, h c viên h c t i các trư ng ph thông n i trú, h c vi n, i h c, cao ng, trung h c chuyên nghi p, d y ngh , trư ng ào t o nh ng ngư i chuyên ho t ng tôn giáo….
 4. 2.4. i h c t i các trư ng thu c Quân i nhân dân, Công an nhân dân ho c ư c tuy n d ng vào l c lư ng Quân i nhân dân, Công an nhân dân t p trung trong các doanh tr i. 2.5. Xu t c nh 2.6. Ch p hành án ph t tù trong các tr i giam; ch p hành quy t nh ưa vào trư ng giáo dư ng, cơ s giáo d c, cơ s ch a b nh; ch p hành quy t nh qu n ch hành chính a phương khác. 3. Xóa tên trong S h kh u gia ình ho c Gi y ch ng nh n nhân kh u t p th . 3.1. Các trư ng h p sau ây ph i xóa tên trong S h khNu gia ình ho c Gi y ch ng nh n nhân khNu t p th : a. Các trư ng h p quy nh t i các i m 2.4, 2.5 và i m 2.6 kho n 2 nêu trên. b. Có ngư i ch t ho c tuyên b m t tích (theo quy nh c a pháp lu t dân s ). c. Không thư ng xuyên cư trú t i nơi KHK thư ng trú mà không có lý do chính áng ho c không th nơi ó ư c. 3.2. Th t c xóa tên a. Khi có nh ng thay i quy nh t i ti t a và ti t b i m 3.1 kho n này, thì i di n h gia ình, nhà t p th ho c ngư i có thay i ph i n cơ quan Công an nơi KHK thư ng trú làm th t c xóa tên. Th t c g m: - Ch ng minh nhân dân c a ngư i n làm th t c; - Phi u báo thay i nhân khNu, h khNu; - S h khNu gia ình ho c Gi y ch ng nh n nhân khNu t p th ; - Gi y t ch ng minh có thay i. Sau khi xóa tên trong S h khNu gia ình ho c Gi y ch ng nh n nhân khNu t p th , cơ quan Công an ti n hành i u ch nh trong S ăng ký h khNu. b. i v i trư ng h p quy nh t i ti t c i m 3.1 nêu trên, trư c khi xóa tên, cơ quan Công an thông báo và yêu c u công dân chuy n h khNu thư ng trú v nơi th c t thư ng xuyên cư trú; n u quá 6 tháng k t ngày thông báo, công dân không ch p hành thì l p biên b n xóa tên. 4. Th m quy n c p Gi y ch ng nh n chuy n i, xóa tên trong S h kh u gia ình, Gi y ch ng nh n nhân kh u t p th và i u ch nh trong S ăng ký h kh u. 4.1. ThNm quy n c p Gi y ch ng nh n chuy n i th c hi n như sau: a. Trư ng Công an xã, th tr n c p Gi y ch ng nh n chuy n i cho trư ng h p quy nh t i ti t a i m 1.1 kho n 1 ph n này. b. Trư ng Công an huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh c p Gi y ch ng nh n chuy n i cho trư ng h p quy nh t i ti t b i m 1.1 kho n 1 ph n này. 4.2. ThNm quy n xóa tên trong S h khNu gia ình, Gi y ch ng nh n nhân khNu t p th và i u ch nh trong S ăng ký h khNu th c hi n như sau: Cơ quan Công an có thNm quy n l p, ký các lo i s h khNu và Gi y ch ng nh n nhân khNu t p th quy nh t i kho n 4 M c Ph n III Thông tư này, thì có thNm quy n
 5. xóa tên trong S h khNu gia ình, Gi y ch ng nh n nhân khNu t p th và i u ch nh n i dung thay i c a S ăng ký h khNu trong ph m vi a bàn ph trách. III. ĂNG KÝ CHUY N N A. I U KI N V NHÀ H P PHÁP i u 11 Ngh nh s 51 ư c s a i, b sung theo Ngh nh s 108 ã quy nh c th i u ki n v nhà h p pháp KHK thư ng trú t i nơi m i n. i u ki n này ư c áp d ng i v i m i a bàn; c th là: 1. Nhà thu c s h u c a ngư i chuy n n (quy nh t i kho n 1 i u 11 Ngh nh s 51 ư c s a i, b sung theo Ngh nh s 108) Nhà c a ngư i chuy n n ph i là nhà thu c s h u c a b n thân ngư i nh p h khNu ho c c a m t trong các thành viên trong h gia ình; c th là: 1.1. Nhà có Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t ho c nhà xây trên t có Gi y ch ng nh n quy n s d ng t. 1.2. Nhà có gi y t h p l v nhà , t , bao g m: a. Nhà qua mua bán, t ng cho, th a k chưa làm th t c chuy n như ng thì ph i ư c U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n nơi có nhà , t xác nh n ho c ư c cơ quan công ch ng Nhà nư c ch ng th c. Trư ng h p nhà do cơ quan, t ch c ang qu n lý thì có xác nh n c a cơ quan, t ch c ó; b. Nhà xây trên t có quy t nh giao t c a cơ quan có thNm quy n; c. Nhà theo b n án ho c quy t nh c a Toà án ho c quy t nh c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n gi i quy t tranh ch p v nhà , t ã có hi u l c pháp lu t; d. Nhà có h p ng mua nhà và có biên b n bàn giao nhà (k c mua tr góp) c a cá nhân v i cơ quan, t ch c có ch c năng kinh doanh nhà ; . Nhà có quy t nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n hoá giá, bán thanh lý, bán nhà thu c s h u Nhà nư c cho ngư i ang thuê; e. Nhà có quy t nh c a cơ qua, t ch c v vi c t ng nhà tình nghĩa, nhà tình thương…; g. Nhà có gi y t v nhà , t ã ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n c p trư c ây qua các th i kỳ (nhà qua c i t o mi n B c, nhà ư c c p mi n Nam trư c và sau gi i phóng…). 1.3. Trư ng h p nhà không có m t trong các lo i gi y t quy nh t i i m 1.1 và i m 1.2 nêu trên, thì ph i ư c U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n xác nh n là nhà , t ang s d ng n nh, không có tranh ch p, không l n chi m, không trong quy ho ch ã thông báo th i gian di d i c a cơ quan có thNm quy n. 2. Nhà ư c quy n s d ng h p pháp (quy nh t i Kho n 2 i u 11 Ngh nh s 51 ư c s a i, b sung theo Ngh nh s 108), bao g m: 2.1. Nhà có h p ng thuê nhà c a cá nhân v i cơ quan, t ch c, cá nhân có ch c năng kinh doanh nhà theo quy nh c a pháp lu t; 2.2. Nhà thu c quy n qu n lý c a cơ quan, t ch c có quy t nh giao nhà ho c giao t cho cá nhân s d ng. 3. Nhà ư c ch nhà có nhà quy nh t i Kho n 1, Kho n 2 i u 11 Ngh nh s 51 ư c s a i, b sung theo Ngh nh s 108 cho thuê ho c cho nh (quy
 6. nh t i Kho n 3 i u 11 Ngh nh s 51 ư c s a i, b sung theo Ngh nh s 108) C n lưu ý, nhà cho thuê ho c cho nh có th là m t phòng ho c m t s phòng trong m t căn nhà ho c c căn nhà chung v i ch nhà. KHK thư ng trú vào nhà thuê c a ch nhà không có ch c năng kinh doanh nhà và nhà nh , thì ph i ư c ch nhà ng ý b ng văn b n. Riêng nhà nh thì ph i m b o di n tích t i thi u trên m t u ngư i n u U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có quy nh. i v i nh ng nơi mà U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương chưa quy nh, thì khi KHK không áp d ng i u ki n v di n tích t i thi u trên m t u ngư i. 4. Các lo i nhà dư i ây không ư c coi là nhà h p pháp KHK thư ng trú (tr trư ng h p b , m , v , ch ng, con xin KHK v v i nhau): 4.1. Nhà ang có tranh ch p v quy n s h u ho c quy n s d ng mà cơ quan có thNm quy n ang gi i quy t. 4.2. Nhà n m trong vùng quy ho ch ã có thông báo th i gian di d i. B. I U KI N KHK THƯ NG TRÚ VÀO THÀNH PH , THN XÃ Ngư i chuy n n KHK thư ng trú thành ph , th xã (sau ây g i t t là thành ph ) ngoài i u ki n v nhà quy nh t i i u 11 Ngh nh s 51 ư c s a i, b sung theo Ngh nh s 108 và M c A Ph n III Thông tư này, còn ph i có m t trong nh ng i u ki n quy nh t i i u 12 Ngh nh này và c n chú ý thêm m t s i m sau ây: 1. Ngư i quy nh t i Kho n 1 i u 12 Ngh nh s 51 ư c s a i, b sung theo Ngh nh s 108 là nh ng ngư i có m t trong các lo i nhà quy nh t i i u 11 Ngh nh này, ư c i u ng, tuy n d ng n làm vi c t i m t trong các cơ quan, t ch c sau: 1.1. Văn phòng Qu c h i, Văn phòng Ch t ch nư c; 1.2. Cơ quan hành chính Nhà nư c c p Trung ương, c p t nh, c p huy n; 1.3. Toà án nhân dân, Vi n ki m sát nhân dân các c p; 1.4. Quân i nhân dân (S quan, quân nhân chuyên nghi p, công ch c qu c phòng); 1.5. Công an nhân dân (S quan, h s quan nghi p v ; s quan, h s quan chuyên môn k thu t, viên ch c Công an); 1.6. Cơ quan c a ng c ng s n Vi t Nam, M t tr n T qu c Vi t Nam, oàn thanh niên C ng s n H Chí Minh, H i liên hi p ph n Vi t Nam, H i nông dân, Liên oàn lao ng Vi t Nam c p Trung ương, c p t nh, c p huy n; 1.7. ơn v s nghi p c a Nhà nư c v giáo d c và ào t o, khoa h c, y t , văn hoá, ngh thu t, th d c th thao và các ơn v s nghi p khác do cơ quan có thNm quy n quy t nh thành l p ph c v nhi m v qu n lý Nhà nư c ho c th c hi n m t s d ch v công c a B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , H i ng nhân dân và U ban nhân dân c p t nh, c p huy n theo quy nh c a pháp lu t. 1.8. ơn v s nghi p thu c t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i; 1.9. Các doanh nghi p Nhà nư c (Thành viên H i ng qu n tr , T ng Giám c, Phó T ng Giám c, Giám c, Phó giám c, K toán trư ng).
 7. 2. Ngư i quy nh t i Kho n 2 i u 12 Ngh nh s 51 ư c s a i, b sung theo Ngh nh s 108 là nh ng ngư i có nhà quy nh t i Kho n 1, Kho n 2 i u 11 Ngh nh này, ư c i u ng, tuy n d ng n làm vi c theo ch h p ng không xác nh th i h n t i các cơ quan, t ch c quy nh t i Kho n 1 nêu trên (bao g m c công nhân qu c phòng, công nhân Công an và nh ng ngư i làm h p ng không xác nh th i h n trong cơ quan, ơn v thu c Quân i nhân dân và Công an nhân dân). 3. V c p có thNm quy n i u ng, tuy n d ng nh ng ngư i quy nh t i Kho n 1 và Kho n 2 i u 12 Ngh nh s 51 ư c s a i, b sung theo Ngh nh 108 3.1. i v i lãnh o các cơ quan, t ch c quy nh t i Kho n 1 và Kho n 2 nêu trên, do c p trên c a cơ quan, t ch c ó i u ng, b nhi m ho c do b u c ; 3.2. i v i trư ng h p khác thì do lãnh o cơ quan, t ch c ho c do t ch c cán b c a cơ quan ó i u ng, tuy n d ng theo thNm quy n. 4. Ngư i quy nh t i Kho n 3 i u 12 Ngh nh s 51 ư c s a i, b sung theo Ngh nh s 108 là nh ng ngư i không thu c Kho n 1 và Kho n 2 M c này, có nhà quy nh t i Kho n 1 i u 11 Ngh nh này và không thu c di n c m cư trú t i thành ph . Căn c xác nh ngư i thu c di n c m cư trú t i thành ph là b n án c a Toà án ho c quy t nh c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n. 5. Cán b , công ch c ang công tác ngoài t nh, thành ph quy nh t i i m a Kho n 4 i u 12 Ngh nh s 51 ư c s a i, b sung theo Ngh nh s 108, thì không căn c vào kho ng cách nơi h công tác xa hay g n, mà h ph i thư ng xuyên v v i v , ch ng, con ho c b m (n u chưa có v , ch ng). 6. Ngư i h t tu i lao ng và ngư i ngh thôi vi c quy nh t i i m b kho n 4 i u 12 Ngh nh s 51 ư c s a i, b sung theo Ngh nh s 108, ư c hi u như sau: 6.1. Ngư i h t tu i lao ng là ngư i t 60 tu i tr lên i v i nam, t 55 tu i tr lên i v i n . 6.2. Ngư i ngh thôi vi c là ngư i thu c m t trong các trư ng h p quy nh t i Ngh nh s 54/2005/N -CP ngày 19/4/2005 v ch thôi vi c, ch b i thư ng chi phí ào t o i v i cán b , công ch c; c th là: a. Công ch c có ơn t nguy n xin thôi vi c ư c cơ quan, ơn v có thNm quy n ng ý b ng văn b n; b. Viên ch c tuy n d ng trư c ngày 01/7/2003, có ơn t nguy n xin thôi vi c ư c cơ quan, ơn v có thNm quy n ng ý b ng văn b n; c. Viên ch c tuy n d ng trư c ngày 01/7/2003, có ơn t nguy n xin thôi vi c ư c ngư i ng u ơn v ng ý ch m d t h p ng làm vi c; d. Viên ch c tuy n d ng trư c ngày 01/7/2003 h t th i h n c a h p ng làm vi c mà không ư c ngư i ng u ơn v ký ti p h p ng làm vi c. 7. Ngư i giám h quy nh t i i m c và i m d Kho n 4 i u 12 Ngh nh s 51 ư c s a i, b sung theo Ngh nh s 108 là nh ng ngư i quy nh t i M c 4 Chương III B lu t Dân s năm 2005. 8. H khNu thư ng trú trư c ây, quê g c và ngư i i theo quy nh t i i m g Kho n 4 i u 12 Ngh nh s 51 ư c s a i, b sung theo Ngh nh s 108, ư c hi u là:
 8. 8.1. H khNu thư ng trú trư c ây ư c xác nh trong ph m vi th xã, thành ph thu c t nh ho c trong ph m vi thành ph tr c thu c Trung ương. 8.2. Quê g c là nơi Nguyên quán c a ngư i ó. 8.3. Nh ng ngư i quy nh t i các i m b, c, d và i m Kho n 4 i u 12 Ngh nh s 51 ư c s a i, b sung theo Ngh nh s 108 i theo là nh ng ngư i hi n ang ăng ký chung m t S h khNu gia ình v i ngư i chuy n n. 9. i u 12 Ngh nh s 51 ư c s a i, b sung theo Ngh nh s 108 không quy nh trư ng h p con dư i 18 tu i ư c KHK thư ng trú v thành ph , th xã v i cha, m ; nhưng theo quy nh c a pháp lu t dân s thì con dư i 18 tu i ph i cùng v i cha, m (tr khi cha, m ng ý cho con v i ngư i khác). Do ó, con dư i 18 tu i m c nhiên ư c KHK thư ng trú v i cha, m . C. TRÁCH NHI M C A NGƯ I CHUY N N VÀ C A CƠ QUAN ĂNG KÝ VÀ QU N LÝ H KH U 1. Trách nhi m c a ngư i chuy n n 1.1. Trong th i h n 7 ngày ( i v i a bàn thành ph , th xã) và 10 ngày ( i v i các a bàn khác), k t ngày chuy n n nơi m i, i di n h gia ình, nhà t p th ho c ngư i m i chuy n n ph i n nơi ti p dân t i tr s Công an huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh ( i v i a bàn thành ph , th xã) ho c Công an xã, th tr n ( i v i các a bàn khác) nơi chuy n n làm th t c KHK thư ng trú. 1.2. Khi KHK công dân ph i xu t trình b n chính nh ng gi y t sau ây và n p b n phôtôcopy (không ph i xác nh n c a U ban nhân dân, cơ quan, t ch c ho c công ch ng): - Ch ng minh nhân dân; - Gi y t nhà; - H chi u, gi y khai sinh, gi y ch ng t , gi y t v k t hôn, ly hôn, quy t nh c i chính v h t ch v.v… - Quy t nh i u ng, tuy n d ng, ngh hưu, ngh m t s c, thôi vi c v.v… 2. Trách nhi m c a cơ quan ăng ký và qu n lý h kh u 2.1. Ph i b trí cán b có năng l c, trình , phNm ch t t t ti p dân gi i quy t KHK. Khi ti p nh n h sơ ph i ki m tra k , n u th y th t c theo quy nh thì ti p nh n, ghi vào s theo dõi gi i quy t h khNu, vi t biên nh n, h n ngày tr k t qu ; n u h sơ còn thi u ho c chưa úng thì hư ng d n m t l n b ng gi y cho công dân. Ch nh n h sơ KHK sau khi ã th t c. 2.2. Trong trư ng h p m t ngư i có nhi u i u ki n ăng ký h khNu thư ng trú vào thành ph , th xã theo quy nh t i i u 12 Ngh nh s 51 ư c s a i, b sung theo Ngh nh s 108, thì cán b ti p dân hư ng d n công dân t l a ch n m t i u ki n thu n l i nh t; KHK theo i u ki n nào thì áp d ng th t c ó, không ư c yêu c u công dân xu t trình gi y t khác ho c trái v i quy nh c a Ngh nh nêu trên và Thông tư này. 2.3. Trong th i h n không quá 10 ngày làm vi c i v i thành ph , th xã và không quá 15 ngày làm vi c i v i a bàn khác, k t ngày nh n h sơ, cơ quan Công an nơi công dân chuy n n ph i gi i quy t, tr k t qu cho công dân. Trư ng h p có vư ng m c, phát sinh trong quá trình gi i quy t thì ư c kéo dài th i h n gi i quy t, nhưng t i a không quá 10 ngày làm vi c.
 9. Riêng KHK cho tr em m i sinh, th i gian gi i quy t và tr k t qu t i a không quá 5 ngày làm vi c. 2.4. Sau khi KHK thư ng trú, cơ quan Công an ph i tr l i b n chính các lo i gi y t quy nh t i i m 1.2 Kho n 1 M c này cho công dân và lưu b n phôtôcopy và tàng thư h sơ h khNu. D. TH T C CHUY N N 1. Các gi y t chung áp d ng cho các trư ng h p chuy n n - Ch ng minh nhân dân (trư ng h p không có Ch ng minh nhân dân thì có th xu t trình gi y t khác thay th ); Ch ng minh s quan ho c Ch ng minh quân i ( i v i Quân i); Gi y ch ng nh n C nh sát nhân dân, Gi y ch ng minh an ninh nhân dân ho c Gi y ch ng nh n công nhân, nhân viên ( i v i Công an). - Phi u báo thay i h khNu, nhân khNu; - B n khai nhân khNu c a nh ng ngư i quy nh t i Kho n 2 M c A Ph n VI Thông tư này. - Gi y ch ng nh n chuy n i ho c gi y t khác thay th theo quy nh t i Thông tư này. N u b xoá tên trong S h khNu gia ình ho c gi y ch ng nh n nhân khNu t p th , thì Gi y ch ng nh n chuy n i thay b ng xác nh n c a Công an huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh nơi KHK thư ng trú cũ v vi c ã xoá tên. - S h khNu gia ình (n u ngư i chuy n n KHK thư ng trú vào cùng S h khNu gia ình). - Gi y t ch ng minh nhà h p pháp, tuỳ t ng trư ng h p nhà mà xu t trình m t trong các lo i gi y t nhà quy nh t i i u 11 Ngh nh s 51 ư c s a i, b sung theo Ngh nh s 108 và hư ng d n t i M c A Ph n III Thông tư này (tr trư ng h p b , m , v , ch ng, con v v i nhau). Riêng nhà quy nh t i i m 1.3 Kho n 1 M c A Ph n III khi KHK không ư c yêu c u công dân ph i có thêm gi y t v ngu n g c nhà , t . Các lo i gi y t nêu trên ư c áp d ng KHK thư ng trú cho m i a bàn. 2. Th t c KHK thư ng trú vào thành ph , th xã Ngoài các gi y t chung quy nh t i Kho n 1 nêu trên, khi KHK thư ng trú vào thành ph , th xã theo i u 12 Ngh nh s 51 ư c s a i, b sung theo Ngh nh s 108, thì tuỳ t ng trư ng h p ph i có thêm gi y t sau: 2.1. Trư ng h p quy nh t i Kho n 1 và Kho n 2 i u 12 Ngh nh nêu trên: Quy t nh i u ng ho c tuy n d ng ho c h p ng không xác nh th i h n c a c p có thNm quy n. Riêng i v i Quân i và Công an thì có thêm gi y gi i thi u c a c p có thNm quy n sau: - C c trư ng, V trư ng ho c c p tương ương (n u c p cho ngư i thu c biên ch c a các cơ quan, ơn v thu c b Qu c phòng và B Công an). - Th trư ng các quân khu, quân oàn, quân ch ng, binh ch ng, B Tư l nh B i biên phòng. - Ch huy trư ng B ch huy quân s t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Giám c Công an các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương.
 10. - Giám c h c vi n, Hi u trư ng các trư ng i h c, cao ng, trung h c… - Ch huy trư ng Ban ch huy quân s huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh; Trư ng công an huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh. 2.2. Trư ng h p quy nh t i Kho n 3 i u 12 Ngh nh nêu trên: - M t trong các lo i gi y t nhà quy nh t i Kho n 1 i u 11 Ngh nh nêu trên và hư ng d n t i Kho n 1 M c A Ph n III Thông tư này. - Xác nh n không thu c di n c m cư trú vào Phi u báo thay i nhân khNu, h khNu c a công an xã, phư ng, th tr n nơi KHK thư ng trú. Riêng KHK v thành ph tr c thu c Trung ương thì ph i có thêm Gi y ăng ký t m trú có th i h n ho c Gi y t m trú có th i h n ho c xác nh n c a Công an xã, phư ng, th tr n ch ng minh v vi c ã cư trú thành ph ó liên t c 3 năm tr lên. 2.3. Cán b , công ch c quy nh t i i m a Kho n 4 i u 12 Ngh nh nêu trên - Xác nh n c a cơ quan, t ch c nơi ang công tác ngoài t nh, thành ph v vi c là cán b , công ch c thu c cơ quan, t ch c ó. - Gi y ăng ký k t hôn (n u KHK v v i v ho c ch ng), Gi y khai sinh c a con (n u KHK v v i con) ho c Gi y khai sinh c a b n thân (n u ăng ký v v i b , m ). 2.4. Trư ng h p quy nh t i i m b Kho n 4 i u 12 Ngh nh nêu trên - Gi y khai sinh c a con ho c xác nh n c a U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n v m i quan h cha con, m con ho c anh, ch , em ru t. Trư ng h p chuy n n v i anh, ch , em ru t thì có thêm gi y t ch ng minh ho c xác nh n c a U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n v vi c không có v , ch ng, con. - Quy t nh ngh hưu, ngh m t s c, ngh thôi vi c ( i v i các trư ng h p ã ngh hưu, ngh m t s c, ngh thôi vi c). Riêng i v i ngư i h t tu i lao ng thì căn c vào Ch ng minh nhân dân; trư ng h p không có Ch ng minh nhân dân thì có xác nh n c a U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n v tu i. 2.5. Trư ng h p quy nh t i i m c Kho n 4 i u 12 Ngh nh nêu trên - Gi y t c a cơ quan y t t c p huy n tr lên ho c cơ quan giám nh có thNm quy n ch ng minh v m t kh năng lao ng, b b nh tâm th n ho c b nh khác làm m t kh năng nh n th c, kh năng i u khi n hành vi. - Tuỳ t ng trư ng h p ph i có thêm: + Gi y khai sinh ho c xác nh n c a U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n ch ng minh m i quan h b , m , con ( i v i trư ng h p KHK v v i b , m , con). + Gi y t ch ng minh m i quan h anh, ch , em ru t; cô, c u, dì, chú, bác ru t; ngư i giám h và gi y t ch ng minh ho c xác nh n c a U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n v vi c không còn b , m , v , ch ng, con ho c còn nhưng không có kh năng nuôi dư ng ( i v i trư ng h p không còn b , m , v , ch ng, con ho c còn nhưng không có kh năng nuôi dư ng chuy n n KHK v i anh, ch , em ru t; cô, c u, dì, chú, b c ru t; ngư i giám h ). 2.6. Trư ng h p quy nh t i i m d Kho n 4 i u 12 Ngh nh nêu trên
 11. a. Trư ng h p ngư i dư i 18 tu i, không còn b , m ho c còn b , m , nhưng b m không có kh năng nuôi dư ng n v i ông, bà n i, ngo i; anh, ch , em ru t; cô, c u, dì, chú, bác ru t ho c ngư i giám h - Gi y khai sinh. - Gi y t ch ng minh m i quan h ông, bà; anh, ch , em ru t; cô, c u, dì, chú, bác ru t; ngư i giám h . - Gi y t ch ng minh ho c xác nh n c a U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n v vi c không còn b , m ho c còn nhưng không có kh năng nuôi dư ng. b. Trư ng h p ngư i trên 18 tu i c thân, hàng ngày s ng cùng v i b , m ho c ông, bà n i, ngo i (n u không còn b , m ) - Gi y khai sinh. - Xác nh n c a U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n hi n t i chưa có v i v i nam t 20 tu i tr lên ho c chưa có chòng i v i n t 18 tu i tr lên. N u không còn b , m thì có thêm gi y t ch ng minh m i quan h ông, bà n i, ngo i và gi y t ch ng minh ho c xác nh n c a U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n v vi c không còn b , m . 2.7. Trư ng h p quy nh t i i m Kho n 4 i u 12 Ngh nh nêu trên a. Trư ng h p v v v i ch ng ho c ngư c l i: Gi y ăng ký k t hôn (n u không có gi y ăng ký k t hôn thì ph i có gi y khai sinh c a con ho c xác nh n c a U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n ho c cơ quan, t ch c nơi ang công tác ch ng minh m i quan h v ch ng). b. Con dâu, con r v v i b , m ch ng, b , m v mà v ho c ch ng trư c ây ã có h khNu thư ng trú thành ph , th xã, nhưng ã b xoá tên ho c chuy n h khNu i nơi khác do ch t, m t tích, i công tác, h c t p, lao ng nư c ngoài h p pháp ho c là cán b , công ch c, l c lư ng vũ trang chuy n công tác n a phương khác. - Gi y ăng ký k t hôn (trư ng h p không có gi y ăng ký k t hôn thì ph i có gi y khai sinh c a con ho c xác nh n c a U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n, ho c cơ quan, t ch c nơi ang công tác ch ng minh m i quan h v ch ng). - S h khNu gia ình (n u có) ho c xác nh n c a Công an huy n, qu n, c a thành ph tr c thu c trương ương, th xã, thành ph thu c t nh trư c ây ch ng ho c v có h khNu thư ng trú t i thành ph , th xã nhưng b xoá tên ho c c t chuy n i. - Gi y t ch ng minh ch ng (ho c v ) ã ch t, m t tích ho c các gi y t khác ch ng minh hi n ch ng (ho c v ) ang i công tác, h c t p, lao ng nư c ngoài ho c là cán b , công ch c, b i, công an ang công tác t i a phương khác. 2.8. Trư ng h p quy nh t i i m e Kho n 4 i u 12 Ngh nh nêu trên - Gi y ch ng nh n h i hương ho c gi y ch ng nh n v nư c; - Gi y gi i thi u c a Cơ quan qu n lý xu t, nh p c nh. 2.9. Trư ng h p quy nh t i i m g Kho n 4 i u 12 Ngh nh nêu trên a. Trư ng h p trư c ây có h khNu thư ng trú ho c quê g c thành ph i v i trư ng h p trư c ây có h khNu thư ng trú thành ph : S h khNu gia ình (n u có) ho c xác nh n c a Công an huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh v vi c
 12. có h khNu thư ng trú t i thành ph ; n u tr v mà còn b , m , con ang có h khNu thư ng trú t i a phương thì không ph i xác nh n h khNu thư ng trú. i v i trư ng h p quê g c thành ph : gi y t ch ng minh nguyên quán t i thành ph ho c xác nh n c a U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n. Tuỳ t ng trư ng h p c th có thêm m t trong các lo i gi y t sau ây: - Quy t nh ngh hưu, ngh m t s c, thôi vi c ( i v i các trư ng h p làm vi c trong các cơ quan, t ch c). - H chi u có d u ki m ch ng c a Công an c a khNu ho c gi y t v nư c h p pháp do cơ quan có thNm quy n c p ( i v i ngư i Vi t Nam i công tác, h c t p, lao ng nư c ngoài tr v ). - Các trư ng h p còn l i ch căn c vào xác nh n quê g c ho c h khNu thư ng trú cũ. b) Trư ng h p nh ng ngư i quy nh t i i m b, c, d và i m kho n 4 i u 12 Ngh nh nêu trên i theo ngư i trư c ây có h khNu thư ng trú ho c quê g c t i thành ph - S h khNu gia ình nơi KHK thư ng trú trư c khi chuy n v thành ph . - Gi y t ch ng minh m i quan h gi a ngư i chuy n n v i ngư i i theo quy nh t i các i m b, c, d và i m kho n 4 i u 12 Ngh nh nêu trên. 2.10. Trư ng h p quy nh t i i m h kho n 4 i u 12 Ngh nh nêu trên: gi y t ch ng minh ã ch p hành xong án ph t tù, ch p hành xong quy t nh ưa vào trư ng giáo dư ng, cơ s giáo d c, cơ s ch a b nh, qu n ch hành chính (n u b qu n ch nơi khác) 2.11. Trư ng h p con dư i 18 tu i v v i b m : Gi y khai sinh c a con; n u là con nuôi thì có thêm Quy t nh công nh n vi c nuôi con nuôi c a U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n. 3. ăng ký h kh u thư ng trú cho m t s trư ng h p khác 3.1. T i các cơ s tôn giáo: i tư ng ư c KHK thư ng trú là ch c s c tôn giáo, nhà tu hành và nh ng ngư i khác chuyên ho t ng tôn giáo ã ư c cơ quan có thNm quy n công nh n theo quy nh cu pháp lu t v tín ngư ng, tôn giáo. Th t c ăng ký g m: - Th t c chung quy nh t i kho n 1 M c D ph n III Thông tư này; - Gi y t ch ng minh là ch c s c, nhà tu hành, ngư i chuyên ho t ng tôn giáo. Tuỳ trư ng h p ngoài th t c nêu trên, ph i có thêm m t trên các gi y t sau: - Gi y t ch ng minh cơ s tôn giáo h p pháp ( i v i cơ s tôn giáo m i thành l p) - Ý ki n ng ý b ng văn b n c a y ban nhân dân c p có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t v tín ngư ng, tôn giáo ( i v i các trư ng h p các ch c s c, nhà tu hành ngư i chuyên ho t ng tôn giáo thuyên chuy n nơi ho t ng). 3.2. T i tr i thương binh, trung tâm i u dư ng, trung tâm b o tr xã h i, làng SOS... Th t c g m: - Ch ng minh nhân dân ho c gi y khai sinh ho c gi y t khác thay th (n u có); - Gi y ch ng nh n chuy n i i v i các trư ng h p ã KHK thư ng trú; - Công văn ngh c a cơ s nuôi dư ng, kèm theo danh sách trích ngang:
 13. - Quy t nh thành l p cơ s nuôi dư ng c a cơ quan có thNm quy n 3.3. T i các khu v c biên gi i Khi KHK thư ng trú vào các xã, phư ng th tr n thu c khu v c biên gi i, ngoài vi c th c hi n theo các quy nh c a Ngh nh s 51 ư c s a i, b sung theo Ngh nh s 108 và thông tư này, còn ph i căn c vào quy nh hi n hành c a Nhà nư c v khu v c biên gi i. 3.4. T i các nông trư ng, lâm trư ng - i v i các h gia ình, cá nhân có h p ng nh n khoán t c a các nông, lâm trư ng, ư c Giám c nông, lâm trư ng cho phép làm nhà canh tác ho c tr ng, chăm sóc, b o v và phát tri n r ng và th c t h ã cư trú, thì KHK thư ng trú theo a gi i hành chính nơi h ang cư trú - i v i trư ng h p mua bán, chuy n như ng trái phép t nh n khoán c a nông, lâm trư ng thì không gi i quy t KHK thư ng trú . V VI C L P, QU N LÝ, S D NG CÁC LO I S H KH U VÀ GI Y CH NG NH N H KH U 1. M u s h kh u và gi y ch ng nh n h kh u M u s h khNu và gi y ch ng nh n h khNu do B công an qu n lý, phát hành th ng nh t trong c nư c, bao g m các lo i như sau: -S ăng ký h khNu - S h khNu gia ình - Gi y ch ng nh n nhân khNu t p th - Gi y ăng ký t m trú có th i h n - Gi y t m trú có th i h n 2. S ăng ký h kh u 2.1. S ăng ký h khNu hay còn g i s h khNu g c, là tài li u g c, có giá tr pháp lý làm căn c gi i quy t các công vi c v h khNu như: ăng ký, c p l i, i u ch nh S h khNu gia ình, Gi y ch ng nh n nhân khNu t p th , ch ng nh n vi c cư trú h p pháp c a công dân. S ăng ký h khNu ư c lưu tr và khai thác lâu dài. 2.2. L p S ăng ký h khNu S ăng ký h khNu ư c l p theo thôn, xóm, p, b n, ư ng ph , t dân s ph ho c theo nhà t p th c a các cơ quan, t ch c. Trong m i trang c a s ch ghi m t m t h , cu i m i trang ngư i có thNm quy n quy nh t i Kho n 4 m c này ph i ký ch t. Khi nh ng thay i thông tin c a t ng ngư i trong h , cơ quan Công an l p S ăng ký h khNu ph i ti n hành i u ch nh k p th i n i dung thay i trong s . C n lưu ý: a) T i xã, th tr n c a các huy n thu c t nh - S ăng ký h khNu do Công an xã, th tr n l p và lưu gi ăng ký, theo dõi qu n lý, và i u ch nh bi n ng v h khNu, nhân khNu. - Công an xã, th tr n khi ăng ký chuy n i, chuy n n, i u ch nh các thay i v h khNu, nhân khNu cho các nhân khNu thu c ph m vi xã, th tr n, trong th i h n 7 ngày ph i vi t phi u thông tin thay i v nhân, h khNu và chuy n h sơ ã gi i quy t lên Công an huy n.
 14. - Công an huy n sau khi nh n ư c h sơ có trách nhi m s p x p, i u ch nh trong tàng thư h sơ h khNu và vi t phi u thông tin thay i v nhân, h khNu cho tàng thư ch ng minh nhân dân v s thay i ó. ng th i ph i thư ng xuyên ki m tra vi c l p, qu n lý và s d ng S ăng ký h khNu t i Công an xã, th tr n. b) T i các huy n, qu n c a thành ph tr c thu c Trung ương; th xã, thành ph thu c t nh. S ăng ký h khNu do Công an huy n, qu n c a thành ph tr c thu c Trung ương, Công an th xã, Công an thành ph thu c t nh l p, lưu gi ăng ký, theo dõi, qu n lý và i u ch nh nh ng bi n ng v h khNu, nhân khNu. Sau khi ã i u ch nh các di bi n ng v h khNu, nhân khNu trong S ăng ký h khNu và tàng thư h sơ h khNu; Công an huy n, qu n c a thành ph tr c thu c Trung ương, Công an th xã, thành ph thu c t nh có trách nhi m vi t hai Phi u thông tin thay i v nhân, h khNu, m t phi u g i tàng thư ch ng minh nhân dân và m t phi u g i Công an xã, phư ng, th tr n nơi công dân KHK thư ng trú. c. T i các nhà t p th c a cơ quan, t ch c ư c l p m t b n sao S ăng ký h khNu, do ngư i ph trách nhà t p th qu n lý theo dõi, i chi u v i Gi y ch ng nh n nhân khNu t p th c a t ng ngư i trong nhà t p th c a mình. S này không có giá tr v m t pháp lý thay th s h khNu g c cơ quan Công an. 3. S h kh u gia ình và Gi y ch ng nh n nhân kh u t p th 3.1. i tư ng c p a. M i h gia ình ư c c p m t S h khNu gia ình. b. M i nhân khNu t p th ư c c p m t Gi y ch ng nh n nhân khNu t p th . 3.2. Qu n lý và s d ng a. S h khNu gia ình, Gi y ch ng nh n nhân khNu t p th có giá tr pháp lý trong gi i quy t các công vi c v h khNu và các công vi c có liên quan n h khNu. b. Ngư i trong h gia ình và nhân khNu t p th có trách nhi m b o qu n, s d ng S h khNu gia ình, Gi y ch ng nh n nhân khNu t p th theo úng quy nh c a Ngh nh s 51 ư c s a i, b sung theo Ngh nh s 108 và quy nh c a Thông tư này. Ph i xu t trình S h khNu gia ình, Gi y ch ng nh n nhân khNu t p th khi cán b Công an có thNm quy n ki m tra. Nghiêm c m s a ch a, tNy xóa, th ch p, cho mư n, cho thuê ho c s d ng S h khNu gia ình, Gi y ch ng nh n nhân khNu t p th vào các m c ích khác trái pháp lu t. c. Trư ng h p S h khNu gia ình, Gi y ch ng nh n nhân khNu t p th b m t thì ph i trình báo ngay v i cơ quan Công an nơi KHK thư ng trú. 4. Th m quy n ký S ăng ký h kh u, S h kh u gia ình, Gi y ch ng nh n nhân kh u t p th . 4.1. i v i các xã, th tr n c a các huy n thu c t nh Trư ng công an xã, th tr n ký S h khNu gia ình, Gi y ch ng nh n nhân khNu t p th và S ăng ký h khNu. 4.2. i v i các huy n, qu n c a thành phó tr c thu c Trung ương; th xã, thành ph thu c t nh.
 15. Trư ng công an huy n, qu n c a thành ph tr c thu c Trung ương; Trư ng công an th xã, thành ph thu c t nh ký S ăng ký h khNu, S h khNu gia ình và Gi y ch ng nh n nhân khNu t p th . 4.3. Ngư i có thNm quy n ký S h khNu gia ình, Gi y ch ng nh n nhân khNu t p th thì ư c quy n c p d i, c p l i S h khNu gia ình, Gi y ch ng nh n nhân khNu t p th . 5. Khi l p S ăng ký h kh u, S h kh u gia ình và Gi y ch ng nh n nhân kh u t p th , c n chú ý m t s i m sau ây: 5.1. Ph i vi t y , rõ ràng, không vi t t t, tNy xóa các n i dung trong S ăng ký h khNu, S h khNu gia ình và Gi y ch ng nh n nhân khNu t p th . 5.2. Khi c p l i S h khNu gia ình, Gi y ch ng nh n nhân khNu t p th ph i óng d u tiêu c p l i ngoài bìa và ghi rõ c p l i l n th m y. T ng c c trư ng T ng c c C nh sát hư ng d n chi ti t vi c l p, ghi, lưu tr và s d ng các lo i s h khNu, gi y ch ng nh n h khNu. IV. ĂNG KÝ VÀ QU N LÝ T M TRÚ, T M V NG A. ĂNG KÝ VÀ QU N LÝ T M TRÚ Theo quy nh t i i u 14, i u 15 Ngh nh s 51 ư c s a i, b sung theo Ngh nh s 108, vi c ăng ký t m trú bao g m: ăng ký t m trú và ăng ký t m trú có th i h n 1. ăng ký t m trú 1.1. i tư ng ăng ký t m trú: nh ng ngư i t 15 tu i tr lên (k c Quân nhân và Công an nhân dân khi ra ngoài doanh tr i v vi c riêng), m i l n i ra ngoài ph m vi xã, phư ng, th tr n nơi KHK thư ng trú c a mình, l i qua êm u ph i ăng ký t m trú. Trư ng h p cha, m , v , ch ng, con thư ng xuyên t m trú nhà nhau thì ch khai báo l n u trong năm. 1.2. Th t c ăng ký t m trú th c hi n như sau: a. i di n h gia ình, nhà t p th , cơ s cho thuê lưu trú có ngư i n t m trú ho c ngư i t m trú ph i n ăng ký t m trú t i các i m ăng ký t m trú, t m v ng c a Công an xã, phư ng, th tr n ho c n, Tr m Công an s t i trư c 23 gi . N u có ngư i n t m trú sau 23 gi , thì ăng ký t m trú vào sáng hôm sau. b. Th t c dăng ký t m trú bao g m: - Xu t trình Ch ng minh nhân dân ho c gi y t tùy thân khác c a ngư i t m trú; - Phi u khai báo t m trú, t m v ng. 1.3. Trách nhi m c a ngư i ư c giao làm công tác ăng ký t m trú. Cán b ti p dân t i các i m ăng ký t m trú, t m v ng có trách nhi m hư ng d n công dân khai y các n i dung trong Phi u khai báo t m trú, t m v ng, ki m tra l i n i dung khai và ký xác nh n vào ph n phi u c p cho công dân. Giao ph n phi u còn l i cho Công an xã, phư ng, th tr n lưu ít nh t là 24 tháng. 2. ăng ký và qu n lý t m trú có th i h n 2.1. i tư ng ăng ký t m trú có th i h n bao g m:
 16. a. Ngư i ang th c t cư trú t i a phương nhưng chưa i u ki n KHK thư ng trú. b. H c sinh, sinh viên, h c viên h c t i các trư ng ph thông n i trú, h c vi n, i h c, cao ng, trung h c chuyên nghi p, d y ngh (tr các trư ng h p ư c tuy n sinh vào h c t i các trư ng Quân i, Công an), trư ng ào t o nh ng ngư i chuyên ho t ng tôn giáo….. c. Ngư i n h c ngh t i các cơ s tư nhân, h p tác xã, trung tâm d y ngh …. ngư i n lao ng t do. d. Ngư i ư c tuy n vào làm vi c theo h p ng lao ng t i các cơ quan, t ch c, các doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t ; Văn phòng i di n ho c chi nhánh nư c ngoài t i Vi t Nam nhưng chưa i u ki n KHK thư ng trú. 2.2. Th t c ăng ký t m trú có th i h n bao g m: - Ch ng minh nhân dân; trư ng h p không có Ch ng minh nhân dân thì ph i có gi y t m v ng ho c xác nh n c a Công an xã, phư ng, th tr n nơi ngư i ó KHK thư ng trú. - Phi u báo thay i h khNu, nhân khNu có ý ki n ng ý c a ch h ho c ch nhà i v i trư ng h p nh ho c thuê nhà. Trư ng h p có nhà quy nh t i kho n 1, kho n 2 i u 11 Ngh nh s 51 ư c s a i, b sung theo Ngh nh s 108 thì xu t trình gi y t nhà. Riêng i v i h c sinh, sinh viên, h c viên h c t i các trư ng ph thông n i trú, h c vi n, i h c, cao ng, trung h c chuyên nghi p, d y ngh , trư ng ào t o nh ng ngư i chuyên ho t d ng tôn giáo, thì có xác nh n là ngư i c a a phương i h c c a Công an xã, phư ng , th tr n vào Phi u báo thay i h khNu, nhân khNu. - B n khai nhân khNu ( i v i ngư i t 15 tu i tr lên) 2.3. ThNm quy n, th i h n c p gi y và th i gian tr k t qu a) Trư ng Công an xã, phư ng, th tr n ký Gi y ăng ký t m trú có th i h n cho h gia ình t m trú và Gi y t m trú có th i h n cho cá nhân t m trú b) Th i h n c a Gi y ăng ký t m trú có th i h n và gi y t m trú có th i h n theo th i h n h c t p, th i h n lao ng ho c theo ngh c a công dân nhưng t i a không quá 12 tháng. Khi gi y h t h n, ngư i t m trú ti p t c l i thì ph i n cơ quan Công an nơi c p gi y xin gia h n ho c c p l i. Th i h n gia h n theo ngh c a công dân, nhưng m i l n gia h n không quá 12 tháng. c) Trong th i h n không quá 7 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ, cơ quan Công an ph i tr k t qu cho công dân. 2.4. Trong th i h n t m trú, n u Gi y ăng ký t m trú có th i h n ho c Gi y t m trú có th i h n b m t, hư h ng, thì ngư i t m trú ph i n cơ quan Công an làm th t c xin c p i, c p l i. i v i nh ng ngư i thư ng xuyên sinh s ng trên m t nư c (nhân khNu m t nư c), ngoài vi c KHK thư ng trú t i nguyên quán ho c b n g c, n u h n nơi khác làm ăn thì ph i ăng ký t m trú ho c ăng ký t m trú có th i h n v i Công an nơi n. T ng c c trư ng T ng c c C nh sát hư ng d n c th v ăng ký t m trú có th i h n. B. ĂNG KÝ VÀ QU N LÝ T M V NG
 17. Vi c ăng ký và qu n lý t m v ng theo quy nh t i i u 16 Ngh nh s 51 ư c s a i, b xung theo Ngh nh s 108 th c hi n như sau: 1. i tư ng ph i khai báo t m v ng Nh ng ngư i t 15 tu i tr lên i v ng qua êm kh i huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh nơi KHK thư ng trú vì vi c riêng ph i khai báo t m v ng. i v i các trư ng h p ang ch p hành các quy nh c a pháp lu t v giáo d c t i xã, phư ng, th tr n, qu n ch hành chính thì áp d ng theo các quy nh ó. 2. Th t c khai báo t m v ng a. i di n h gia ình, nhà t p th ho c ngư i t m v ng ph i n các i m ăng ký t m trú, t m v ng c a công an xã, phư ng, th tr n khai báo t m v ng. b. Th t c khai báo bao g m: - Xu t trình Ch ng minh nhân dân; - Phi u khai báo t m trú, t m v ng. 3. Trách nhi m c a ngư i ư c giao làm công tác ăng ký t m v ng Cán b ti p dân t i các i m ăng ký t m trú, t m v ng có trách nhi m hư ng d n công dân khai y các n i dung trong Phi u khai báo t m trú, t m v ng; ki m tra l i n i dung khai và ký xác nh n vào ph n phi u c p cho công dân. Giao ph n phi u còn l i cho Công an xã, phư ng, th tr n lưu ít nh t là 24 tháng. V. L P B N KHAI NHÂN KH U, ĂNG KÝ I U CH NH, B SUNG CÁC THAY I, KI M TRA CÔNG TÁC ĂNG KÝ VÀ QU N LÝ H KH U A. L P B N KHAI NHÂN KH U 1. Theo quy nh t i i u 7 Ngh nh s 51 ư c s a i, b sung theo Ngh nh s 108, công dân t 15 tu i tr lên ph i làm b n t khai nhân khNu theo m u th ng nh t c a B Công an. Nh ng ngư i không bi t ch ho c không t vi t ư c thì nh ngư i khác vi t h theo l i khai c a mình. Ngư i vi t h ph i ký và ghi rõ h , tên vào b n khai nhân khNu. M i công dân ch khai b n nhân khNu m t l n (n u không thu c m t trong các trư ng h p quy nh kho n 2 dư i ây). Khi có thay i m t trong nh ng n i dung trong B n khai nhân khNu thì công dân ph i vi t Phi u báo thay i h khNu, nhân khNu khai b sung v i cơ quan công an nơi KHK thư ng trú. 2. Nh ng ngư i sau ây khi KHK thư ng trú nơi m i n ph i khai B n khai nhân khNu 2.1. Ngư i t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương khác chuy n n. 2.2. Ngư i nư c ngoài v nư c. 2.3. Ngư i ch p hành xong hình ph t tù; ch p hành xong quy t nh ưa vào trư ng giáo dư ng, cơ s giáo d c, cơ s ch a b nh, qu n ch hành chính a phương khác tr v . 2.4. Ngư i thu c l c lư ng Quân i nhân dân và Công an nhân dân khi KHK gia ình.
 18. B. ĂNG KÝ I U CH NH, B SUNG NH NG THAY I KHÁC V NHÂN KH U, H KH U 1. Tách S h kh u gia ình 1.1. Các trư ng h p ư c tách S h khNu gia ình trong cùng m t nhà bao g m: a) K t hôn; b) Ly hôn; c) Trư ng h p có con (k c con nuôi) ho c ngư i t 18 tu i tr lên, có kh năng t l p và có nhu c u tách h ; d) i v i nh ng trư ng h p nh p nh ch ư c tách h khi k t hôn và ph i ư c ch h (ho c ch nhà n u ch h không ph i là ch nhà) ng ý b ng văn b n. 1.2. Th t c tách S h khNu gia ình bao g m: - S h khNu gia ình; - Phi u báo thay i h khNu, nhân khNu có ý ki n ng ý c a ch h vào phi u báo ó. Trư ng h p ã nh p nh nay xin tách h thì ch h ho c ch nhà n u ch h không ph i là ch nhà ph i ng ý b ng văn b n. - Gi y ăng ký k t hôn ( i v i trư ng h p k t hôn), ly hôn ( i v i trư ng h p ly hôn), gi y khai sinh c a con ( i v i trư ng h p có con), gi y khai sinh c a b n thân ( i v i trư ng h p ngư i t 18 tu i tr lên, có kh năng t l p và có nhu c u tách h ). 2. Thay i ch h 2.1. Khi có thay i v ch h như: ch h chuy n i nơi khác, m t năng l c hành vi dân s , ch t..., thì h gia ình ph i c ngư i khác làm ch h . 2.2. Th t c thay i ch h bao g m: - Ch ng minh nhân dân. - Phi u báo thay i h khNu, nhân khNu. - S h khNu gia ình. - Gi y t ch ng minh lý do thay i ch h . 3. i u ch nh, b sung n i dung ghi trong S h kh u gia ình ho c Gi y ch ng nh n nhân kh u t p th . 3.1. Khi có thay i v h , tên, ch m, ngày tháng, năm sinh ho c các thay i khác v h t ch thì ch h ho c ngư i có thay i ph i n cơ quan Công an nơi KHK thư ng trú i u ch nh, b sung, th t c bao g m: - Ch ng minh nhân dân. - S h khNu gia ình ho c Gi y ch ng nh n nhân khNu t p th . - Phi u báo thay i h khNu, nhân khNu - Gi y khai sinh ho c quy t nh ư c phép thay i c a cơ quan có thNm quy n v ăng ký h t ch. 3.2. Khi có thay i a gi i hành chính ư ng ph : Cơ quan công an căn c vào quy t nh c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n i u ch nh a gi i hành chính,
 19. ư ng ph . Th t c hành chính bao g m: S h khNu gia ình ho c Gi y ch ng nh n nhân khNu t p th . 3.3. Khi thay i s nhà thì ch h ho c ngư i trong h ph i n cơ quan Công an nơi KHK thư ng trú i u ch nh s nhà; th t c bao g m: - Ch ng minh nhân dân; - Phi u báo thay i h khNu, nhân khNu; - S h khNu gia ình ho c Gi y ch ng nh n nhân khNu t p th ; - Quy t nh c p s nhà m i. 3.4. Khi chuy n i trong ph m vi xã, th tr n c a huy n thu c t nh; chuy n i trong cùng m t huy n, qu n c a thành ph tr c thu c Trung ương; chuy n i trong cùng m t th xã, thành ph thu c t nh, thì ch h ho c ngư i trong h ph i n cơ quan công an nơi KHK thư ng trú i u ch nh nơi KHK thư ng trú; th t c bao g m: - Ch ng minh nhân dân; - Phi u báo thay i h khNu, nhân khNu; - S h khNu gia ình ho c Gi y ch ng nh n nhân khNu t p th ; - Gi y t ch ng minh nhà h p pháp: Tùy t ng trư ng h p nhà mà xu t trình m t trong các lo i gi y t nhà quy nh t i i u 11 Ngh nh s 51 ư c s a i, b sung theo Ngh nh s 108 và hư ng d n t i M c A Ph n III Thông tư này (tr trư ng h p b , m , v , ch ng, con v v i nhau). 4. Trách nhi m c a cơ quan công an 4.1. Trong th i h n không quá 10 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ, cơ quan công an ph i tr k t qu vi c xin tách S h khNu gia ình cho công dân. 4.2. Trong th i h n không quá 5 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ, cơ quan công an ph i i u ch nh, b sung các thay i quy nh t i Kho n 2, Kho n 3 M c này trong S h khNu gia ình, Gi y ch ng nh n nhân khNu t p th ho c c p i S h khNu gia ình, Gi y ch ng nh n nhân khNu t p th cho công dân (n u công dân có yêu c u i S h khNu gia ình, Gi y ch ng nh n nhân khNu t p th m i). C. TH M QUY N, N I DUNG VÀ HÌNH TH C KI M TRA CÔNG TÁC ĂNG KÝ VÀ QU N LÝ H KH U 1. Th m quy n, n i dung ki m tra 1.1. i v i lãnh o Công an các c p a) Ki m tra vi c t ch c th c hi n các n i dung trong công tác ăng ký, qu n lý h khNu; vi c ch p hành các nguyên t c, th t c; vi c gi i quy t khi u n i, t cáo, x lý các trư ng h p vi ph m trong KQLHK c a công an c p dư i. b) Ki m tra vi c th c hi n các quy nh v KQLHK c a các cơ quan, t ch c, nhà t p th , các cơ s cho thuê lưu trú, h gia ình, công dân… trong trư ng h p ki m tra h khNu t i ch c a công dân (k c thư ng trú, t m trú, t m v ng) ph i có công an xã, phư ng, th tr n cùng tham gia. 1.2. C nh sát khu v c, công an ph trách xã v an ninh tr t t , công an xã, phư ng, th tr n ki m tra ôn c vi c th c hi n các quy nh v KQLHK trong các cơ quan, t ch c, nhà t p th , cơ s cho thuê lưu trú, h gia ình, công dân… trong ph m vi qu n lý và a bàn ph trách.
 20. 1.3. B o v dân ph , b o v cơ quan, doanh nghi p ư c tham gia cùng v i c nh sát khu v c, công an ph trách xã v an ninh, tr t t ho c công an xã, th tr n ki m tra, ôn c vi c th c hi n các quy nh v KQLHK trong các h gia ình, nhà t p th trong ph m vi qu n lý c a mình. 1.4. Ngoài nh ng ngư i ư c quy n ki m tra h khNu, ki m tra t m trú, t m v ng quy nh t i i m 1.1; 1.2 và i m 1.3 nêu trên, không ai có quy n ư c vào ki m tra h khNu t i nơi c a công dân. 2. Hình th c ki m tra Vi c ki m tra h khNu có th ti n hành theo nh kỳ ho c t xu t do yêu c u gi gìn an ninh qu c gia và tr t t , an toàn xã h i ho c các yêu c u khác. VI. PHÂN CÔNG TRÁCH NHI M C A CÔNG AN CÁC C P TRONG CÔNG TÁC ĂNG KÝ VÀ QU N LÝ H KH U 1. Trách nhi m c a B Công an 1.1. Ch o, hư ng d n ki m tra, giám sát vi c t ch c th c hi n các quy nh v KQLHK trong toàn qu c. 1.2. ình ch , bãi b theo thNm quy n ho c ki n ngh lên Chính ph , Th tư ng Chính ph ra quy t nh bãi b nh ng quy nh v KQLHK ho c liên quan n công tác KQLHK c a cơ quan, t ch c, a phương trái v i Ngh nh s 51 ư c s a i, b sung theo Ngh nh s 108 và Thông tư này. 1.3. Tham mưu cho Chính ph nh ng ch trương, chính sách, bi n pháp v KQLHK và gi i quy t nh ng vư ng m c, v n m i phát sinh trong quá trình th c hi n công tác KQLHK. 1.4. Ch trì, ph i h p v i các cơ quan thông tin tuyên truy n và các B , ngành có liên quan ph bi n, tuyên truy n, giáo d c pháp lu t v KQLHK. 1.5. Gi i quy t khi u n i, t cáo và x lý vi ph m v KQLHK theo quy nh c a pháp lu t. 1.6. T ch c sơ k t, t ng k t, nghiên c u khoa h c v công tác KQLHK. 2. Trách nhi m c a công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương 2.1. Ch u trách nhi m trư c B trư ng B Công an và Ch t ch UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương v vi c ch o hư ng d n, ki m tra và t ch c th c hi n các quy nh v KQLHK trong a phương mình. 2.2. Ch trì, ph i h p v i cơ quan thông tin tuyên truy n và các Ban, ngành a phương t ch c ph bi n, tuyên truy n, giáo d c các quy nh v KQLHK. 2.3. Báo cáo xu t lên B Công an tình hình, bi n pháp gi i quy t nh ng vư ng m c và nh ng v n m i n y sinh trong quá trình th c hi n công tác KQLHK t i a phương. 2.4. Báo cáo, xu t B trư ng B Công an và Ch t ch UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương các trư ng h p c bi t theo quy nh t i Kho n 5 i u 12 Ngh nh s 51 ư c s a i, b sung theo Ngh nh s 108. 2.5. Gi i quy t khi u n i, t cáo và x lý vi ph m v KQLHK theo quy nh c a pháp lu t. 2.6. Xác minh h khNu, nhân dân theo quy nh.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản