intTypePromotion=1

Thông tư số 11/2005/TT-BGTVT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
72
lượt xem
4
download

Thông tư số 11/2005/TT-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 11/2005/TT-BGTVT về việc hướng dẫn về công tác thẩm định an toàn giao thông đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 11/2005/TT-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 11/2005/TT-BGTVT Hà N i, ngày 05 tháng 9 năm 2005 THÔNG TƯ C A B GIAO THÔNG V N T I S 11/2005/TT-BGTVT NGÀY 05 THÁNG 9 NĂM 2005 HƯ NG D N V CÔNG TÁC TH M NNH AN TOÀN GIAO THÔNG Ư NG B i u 40 c a Lu t Giao thông ư ng b , i u 10 c a Ngh nh s 186/2004/N -CP ngày 5/11/2004 c a Chính ph quy nh chi ti t v công tác th m nh an toàn giao thông. tri n khai th c hi n th ng nh t, hi u qu , B Giao thông v n t i hư ng d n vi c th c hi n như sau: I. QUY NNH CHUNG 1. ThNm nh an toàn giao thông ư ng b (dư i ây g i là thNm nh an toàn) là vi c nghiên c u, phân tích báo cáo u tư xây d ng công trình, d án u tư xây d ng công trình, báo cáo kinh t - k thu t xây d ng công trình, thi t k k thu t, thi t k b n v thi công, ki m tra hi n trư ng trư c khi ưa công trình vào khai thác ho c trong quá trình khai thác phát hi n các kh năng ti m Nn tai n n giao thông ho c ánh giá nguyên nhân gây tai n n giao thông và xu t gi i pháp kh c ph c b o m giao thông an toàn, thông su t. 2. Công tác thNm nh an toàn ư c th c hi n: a) i v i công trình ư ng b xây d ng m i ho c nâng c p, c i t o: ngư i có thNm quy n quy t nh u tư ho c cho phép u tư (sau ây g i là ngư i quy t nh u tư) quy t nh d án ph i thNm nh, giai o n thNm nh và t ch c th c hi n vi c thNm nh an toàn giao thông. Trên cơ s m c an toàn giao thông c a công trình ư ng b , ngư i quy t nh u tư quy t nh vi c thNm nh an toàn giao thông t i m t ho c m t s trong các giai o n sau: - Báo cáo u tư xây d ng công trình; - D án u tư xây d ng công trình ho c báo cáo kinh t - k thu t xây d ng công trình; - Thi t k k thu t ho c thi t k b n v thi công; - Trư c khi ưa công trình vào khai thác;
  2. - Trong quá trình khai thác. b) i v i công trình ư ng b ang khai thác: ơn v qu n lý ư ng b theo dõi, l p h sơ tai n n giao thông, khi phát hi n khu v c nguy hi m thư ng x y ra tai n n giao thông ( i m en) ph i khNn trương báo cáo các cơ quan c p trên th c hi n thNm nh an toàn theo quy nh nh m xác nh nguyên nhân và xu t gi i pháp x lý. Trư ng h p nguyên nhân và gi i pháp không thu c lĩnh v c c u ư ng thì ơn v qu n lý ư ng b ki n ngh ngay v i cơ quan, t ch c, cá nhân liên quan x lý theo thNm quy n. c) i v i d án công trình theo hình th c xây d ng - kinh doanh - chuy n giao (BOT): khi d án trong giai o n xây d ng ph i th c hi n thNm nh an toàn như quy nh t i i m a kho n 2 nêu trên. Khi d án trong giai o n kinh doanh, công tác thNm nh an toàn do t ch c ho c cá nhân kinh doanh ch u trách nhi m th c hi n theo quy nh. d) i v i d án công trình ư ng chuyên dùng do ch u tư xây d ng, qu n lý khai thác ch u trách nhi m th c hi n theo quy nh. 3. T ch c tư v n l p báo cáo u tư xây d ng công trình, d án u tư xây d ng công trình ho c báo cáo kinh t - k thu t xây d ng công trình, thi t k k thu t ho c thi t k b n v thi công (sau ây g i là Tư v n) có trách nhi m cung c p y cho t ch c ư c giao th c hi n thNm nh an toàn các h sơ, tài li u liên quan làm căn c th c hi n thNm nh an toàn. Tư v n có trách nhi m ti p nh n k t qu xu t c a t ch c, cá nhân thNm nh an toàn; nghiên c u và ưa vào h sơ d án thi t k công trình trình ngư i có thNm quy n phê duy t; ng th i thông báo n i dung gi i pháp ti p thu và gi i thích rõ n i dung không ti p thu b ng văn b n cho t ch c thNm nh an toàn. II. CƠ QUAN QUY T NNH TH M NNH AN TOÀN 1. i v i công trình xây d ng m i, nâng c p, c i t o do ngư i quy t nh u tư công trình quy t nh. 2. i v i công trình ư ng b ang khai thác: a) C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam quy t nh i v i qu c l ; b) U ban nhân dân c p t nh quy t nh i v i ư ng ô th , ư ng t nh, ư ng huy n; c) U ban nhân dân c p huy n quy t nh i v i ư ng xã. 3. Báo cáo k t qu c a t ch c thNm nh an toàn và ý ki n ti p thu, ch nh lý h sơ c a Tư v n là cơ s phê duy t ho c y quy n phê duy t d án theo quy nh. III. T CH C, CÁ NHÂN TH C HI N TH M NNH AN TOÀN
  3. 1. T ch c ư c giao thNm nh an toàn là t ch c có ít nh t 3 thNm nh viên v an toàn giao thông ư ng b (g i là thNm nh viên an toàn), có phương ti n, thi t b k thu t và ho t ng c l p v i t ch c tư v n thi t k ã l p h sơ d án, thi t k công trình. 2. Cá nhân th c hi n thNm nh an toàn ư c g i là thNm nh viên an toàn ph i có tiêu chuNn sau: a) Có trình t i h c tr lên v chuyên ngành giao thông ư ng b ; b) Có th i gian làm vi c v thi t k công trình ư ng b ho c qu n lý giao thông ư ng b ít nh t 5 năm và tham gia thi t k ho c x lý an toàn giao thông t ba công trình tr lên; c) Có s c kho phù h p v i công tác văn phòng và hi n trư ng. IV. CÁC CĂN C LÀM CƠ S TH M NNH AN TOÀN 1. Quy t nh c a ngư i quy t nh u tư giao cho t ch c, cá nhân th c hi n thNm nh an toàn và các giai o n, n i dung t ng giai o n ph i thNm nh an toàn. 2. H sơ d án thi t k công trình và các tài li u h sơ liên quan v i giai o n thNm nh an toàn do tư v n l p d án, thi t k cung c p. Trư ng h p thNm nh an toàn giai o n trư c khi ưa vào khai thác còn ph i ki m tra tình tr ng c th hi n trư ng ã thi công. 3. Các Quy chuNn, i u l , Tiêu chuNn k thu t hi n hành. 4. cương n i dung thNm nh an toàn do t ch c, cá nhân thNm nh an toàn l p ã ư c ngư i quy t nh u tư phê duy t. T ch c thNm nh an toàn căn c các quy nh trên ti n hành thNm nh an toàn, xác nh chính xác nguyên nhân và ưa ra các gi i pháp x lý. V. N I DUNG TH C HI N CÁC GIAI O N TH M NNH AN TOÀN 1. Giai o n báo cáo u tư xây d ng: công tác thNm nh an toàn ư c th c hi n trên cơ s h sơ, b n v nh tuy n sơ b (bình , tr c d c, tr c ngang, lo i hình nút giao) nh m ánh giá quy mô, ch c năng, tiêu chuNn k thu t v i nhu c u phát tri n c a ư ng, lưu lư ng, ki u lo i phương ti n tham gia giao thông; ng th i ánh giá tác ng c a công trình m i v m t an toàn giao thông i v i khu v c các nút giao, t ch c nơi xe, b n xe, th i ti t nh hư ng x u n công trình và tình tr ng giao thông ho c các y u t tác ng x u khác. 2. Giai o n d án u tư xây d ng ho c báo cáo kinh t k thu t công trình: ph i xem xét các thay i so v i giai o n báo cáo u tư xây d ng và tài li u c th v nút giao thông, làn ư ng riêng, h th ng thoát nư c, a ch t, khí h u, thu văn, c nh quan môi trư ng, khu công nghi p, khu d ch v , dân cư và phân kỳ u tư nh hư ng n công trình, nh hư ng n khai thác t ó có các gi i pháp v báo hi u ư ng b , chi u sáng, cây xanh và i u khi n giao thông.
  4. 3. Giai o n thi t k k thu t ho c thi t k b n v thi công: công tác thNm nh an toàn ư c ti n hành trên cơ s h sơ thi t k k thu t ho c thi t k b n v thi công xem xét, ra gi i pháp phù h p tiêu chuNn an toàn trên bình , thay i m t c t ngang, x lý l ư ng, hai u ra vào c u c ng, t m nhìn nh ng nơi khó khăn và nút giao; t ch c giao thông cho các phương ti n và ngư i i b , t ch c giao thông t i nút giao và t ng th trên ư ng, t ch c i u khi n giao thông; xem xét nh hư ng qua l i công trình giao thông v i công trình bên ư ng và có gi i pháp b o m an toàn cho giao thông cũng như công trình bên ư ng; xem xét vi c b trí các công trình ph tr như v ch d ng, b n xe buýt và bãi xe phù h p v i cung ch ng ngh trên tuy n và tuy n ph c n. 4. Giai o n trư c khi ưa vào khai thác: ki m tra k t qu thi công ngoài hi n trư ng, phát hi n nh ng b t h p lý v t ch c giao thông ho c các ti m Nn tai n n giao thông chưa c p do th c t khác v i thi t k . Ph i c bi t quan tâm n t ch c giao thông nút giao, h th ng báo hi u, làn ư ng riêng, làn ư ng khNn c p, làn ư ng tách nh p, b n bãi xe, t m nhìn nh ng nơi k thu t h n ch , khuy t t t do thi công như g gh , nhám m t ư ng, d c d c, d c ngang và vi c s d ng hành lang an toàn làm m t n nh công trình cũng như nh hư ng n t m nhìn c a ngư i i u khi n phương ti n giao thông. 5. Giai o n khai thác: t ch c vi c th sát hi n trư ng; ki m tra, xem xét, ánh giá kh năng ti m Nn tai n n giao thông; phát hi n nh ng b t h p lý v t ch c giao thông nút giao, h th ng báo hi u, làn ư ng riêng, làn ư ng khNn c p, làn ư ng tách nh p, b n bãi xe, t m nhìn nh ng nơi k thu t h n ch , khuy t t t c a m t ư ng, d c d c, d c ngang, và vi c s d ng hành lang an toàn làm m t n nh công trình và nh hư ng n t m nhìn c a ngư i i u khi n phương ti n giao thông; vi c xác nh và x lý v trí nguy hi m thư ng x y ra tai n n giao thông trên ư ng b ang khai thác ư c th c hi n theo Quy t nh s 13/2005/Q -BGTVT ngày 02 tháng 02 năm 2005 c a B trư ng B Giao thông v n t i. VI. TRÌNH T TH C HI N TH M NNH AN TOÀN CÁC D ÁN XÂY D NG, NÂNG C P, C I T O 1. Ngư i quy t nh u tư ra quy t nh giai o n, n i dung thNm nh c th cho t ng giai o n. 2. Ngư i quy t nh u tư căn c kinh nghi m, năng l c thNm nh an toàn c a t ch c l a ch n và giao th c hi n vi c thNm nh an toàn. 3. T ch c ư c giao thNm nh an toàn tri n khai th c hi n thu th p tài li u, s li u, hi n tr ng th c t , phân tích, ánh giá và xu t gi i pháp kh c ph c; bàn giao k t qu cho ngư i quy t nh u tư, tư v n l p h sơ d án, thi t k công trình. 4. T ch c thNm nh an toàn giao thông theo dõi vi c ti p thu c a Tư v n và tham gia ý ki n v i ngư i quy t nh u tư phê duy t d án khi có yêu c u. VII. KINH PHÍ TH M NNH AN TOÀN 1. i v i d án xây d ng m i, nâng c p, c i t o ư c tính trong ngu n kinh phí u tư c a d án.
  5. 2. i v i công trình ang khai thác: a) i v i qu c l , s d ng ngu n v n s nghi p ư ng b trung ương ho c ngu n v n khác theo quy nh; b) i v i ư ng b a phương, s d ng ngu n v n phân b hàng năm cho ư ng b c a a phương ho c ngu n v n khác theo quy nh. VIII. T CH C TH C HI N Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Trong quá trình tri n khai th c hi n, các ơn v có vư ng m c ph n ánh k p th i v B Giao thông v n t i nghiên c u, b sung, s a i. ào ình Bình ( ã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản