Thông tư số 11/2009/TT-BNN

Chia sẻ: Sang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
100
lượt xem
6
download

Thông tư số 11/2009/TT-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 11/2009/TT-BNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN ngày 08/3/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 11/2009/TT-BNN

  1. B NÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T VÀ PHÁT TRI N NÔNG NAM THÔN c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 11/2009/TT–BNN Hà N i, ngày 04 tháng 03 năm 2009 THÔNG TƯ V VI C S A I, B SUNG M T S I U V QUY TRÌNH, TH T C KI M DNCH NG V T, S N PH M NG V T; KI M TRA V SINH THÚ Y BAN HÀNH KÈM THEO QUY T NNH S 15/2006/Q -BNN NGÀY 08/3/2006 C A B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 01/2008/N -CP ngày 03/01/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c b máy c a B Nông nghi p và phát tri n nông thôn; Căn c Pháp l nh Thú y ngày 29 tháng 4 năm 2004; Căn c Ngh nh s 33 /2005/N -CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Thú y; Căn c Ngh nh s 119/2008/N -CP ngày 28 tháng 11 năm 2008 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 33/2005/N -CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Thú y; B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn hư ng d n s a i, b sung m t s i u v quy trình, th t c ki m d ch ng v t, s n ph m ng v t; ki m tra v sinh thú y ban hành kèm theo Quy t nh s 15/2006/Q -BNN ngày 08/3/2006 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn như sau: 1. i u 4 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 4. Ki m d ch ng v t v n chuy n trong t nh 1. T ch c, cá nhân (sau ây ư c g i là ch hàng) khi v n chuy n ng v t v i s lư ng l n ra kh i huy n trong ph m vi t nh ph i ăng ký ki m d ch v i Tr m Thú y qu n, huy n, th xã thu c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây ư c g i là Tr m Thú y huy n) như sau: Khai báo trư c ít nh t hai ngày n u ng v t ã ư c áp d ng các bi n pháp phòng b nh b t bu c theo quy nh và còn mi n d ch; trư c ít nh t t mư i lăm n ba mươi ngày n u ng v t chưa ư c áp d ng các bi n pháp phòng b nh b t bu c theo quy nh ho c không có mi n d ch. 2. H sơ ăng ký ki m d ch g m: a) Gi y ăng ký ki m d ch ng v t v n chuy n theo m u quy nh; b) B n sao gi y ch ng nh n vùng, cơ s an toàn d ch b nh nơi xu t phát c a ng v t (n u có);
  2. c) B n sao gi y ch ng nh n tiêm phòng, phi u k t qu xét nghi m b nh ng v t (n u có). 3. Ki m tra trư c khi ưa ng v t n khu cách ly ki m d ch: a) Ki m tra n i dung ăng ký và các gi y t có liên quan t i kho n 2 c a i u này; b) Căn c tình hình d ch b nh, k t qu tiêm phòng, k t qu xét nghi m b nh c a ng v t t i nơi xu t phát, cơ quan ki m d ch ng v t chuNn b các i u ki n ki m d ch; c) Trong th i gian m t ngày làm vi c, k t khi nh n ư c h sơ ki m d ch h p l , cơ quan ki m d ch ng v t có trách nhi m xác nh n ăng ký ki m d ch và thông báo a i m, th i gian, n i dung ti n hành ki m d ch; d) Ki m tra vi c th c hi n các quy nh v i u ki n v sinh thú y i v i khu cách ly ki m d ch; ) Hư ng d n ch hàng ưa ng v t n khu cách ly ki m d ch và ph i ti n hành ki m d ch ngay trong ngày ng v t ư c t p trung t i khu cách ly ki m d ch. 4. Ki m tra sau khi ưa ng v t n khu cách ly ki m d ch: a) Ki m tra s lư ng, ch ng lo i ng v t theo h sơ ăng ký ki m d ch; b) Ki m tra lâm sàng, tách riêng ng v t y u, ng v t có bi u hi n tri u ch ng lâm sàng c a b nh truy n nhi m ho c nghi m c b nh truy n nhi m; c) L y m u xét nghi m các b nh theo quy nh trư c khi v n chuy n ng v t ( i v i ng v t s d ng làm gi ng, l y s a); các b nh theo yêu c u c a ch hàng (n u có); d) Tiêm phòng ho c áp d ng các bi n pháp phòng b nh khác i v i b nh thu c Danh m c b nh ph i tiêm phòng khi v n chuy n ng v t (tr ng v t s d ng v i m c ích gi t m ) n u ng v t chưa có gi y ch ng nh n tiêm phòng ho c gi y ch ng nh n tiêm phòng không h p l ; các b nh theo yêu c u c a ch hàng (n u có); ) i v i ng v t xu t phát t vùng, cơ s an toàn d ch b nh thì không ph i làm xét nghi m, áp d ng các bi n pháp phòng b nh i v i nh ng b nh ư c công nh n an toàn d ch b nh; e) Di t ký sinh trùng; f) ánh d u ng v t tiêu chuNn v sinh thú y theo quy nh. 5. Sau khi th c hi n vi c ki m d ch, n u ng v t tiêu chuNn v sinh thú y, ã ư c tiêm phòng ho c áp d ng các bi n pháp phòng b nh khác và có mi n d ch thì ki m d ch viên ng v t th c hi n:
  3. a) C p gi y ch ng nh n ki m d ch i v i ng v t tiêu chuNn v sinh thú y trong ph m vi 24 gi trư c khi v n chuy n. H sơ ki m d ch c p cho ch hàng g m: Gi y ch ng nh n ki m d ch; b ng kê mã s ánh d u ng v t theo quy nh; b) Ki m tra i u ki n v sinh thú y i v i phương ti n v n chuy n và các v t d ng kèm theo; c) Th c hi n ho c giám sát vi c v sinh, kh trùng tiêu c i v i phương ti n v n chuy n và các v t d ng kèm theo ít nh t 06 gi trư c khi b c x p hàng v n chuy n; d) Trong ngày b c x p hàng, ki m d ch viên ng v t th c hi n: Ki m tra lâm sàng ng v t; ki m tra, giám sát quá trình b c x p ng v t lên phương ti n v n chuy n; niêm phong phương ti n v n chuy n, d ng c ch a ng ( i v i ng v t không áp d ng bi n pháp ánh d u); hư ng d n ch hàng v sinh, kh trùng tiêu c khu cách ly ki m d ch, nơi b c x p ng v t. 6. Trư ng h p ng v t không m b o các yêu c u v sinh thú y, cơ quan ki m d ch ng v t không c p gi y ch ng nh n ki m d ch và ti n hành x lý theo quy nh”. 2. i u 5 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 5. Ki m d ch s n phNm ng v t v n chuy n trong t nh 1. Ch hàng khi v n chuy n s n phNm ng v t v i kh i lư ng l n ra kh i huy n trong ph m vi t nh ph i ăng ký ki m d ch v i Tr m Thú y huy n như sau: Khai báo trư c ít nh t hai ngày trư c khi v n chuy n n u s n phNm ng v t ã ư c xét nghi m các ch tiêu v sinh thú y ho c g i qua ư ng bưu i n; bNy ngày n u s n phNm ng v t chưa ư c xét nghi m các ch tiêu v sinh thú y. 2. H sơ ăng ký ki m d ch g m: a) Gi y ăng ký ki m d ch s n phNm ng v t v n chuy n theo m u quy nh; b) B n sao phi u k t qu xét nghi m các ch tiêu v sinh thú y s n phNm ng v t (n u có); c) Các gi y t khác có liên quan (n u có). 3. Ki m tra trư c khi ưa s n phNm ng v t n khu cách ly ki m d ch: a) Ki m tra n i dung ăng ký ki m d ch và các gi y t có liên quan t i kho n 2 c a i u này; b) Căn c tình hình d ch b nh ng v t t i nơi xu t phát, k t qu xét nghi m các ch tiêu v sinh thú y, cơ quan ki m d ch ng v t chuNn b các i u ki n ki m d ch;
  4. c) Trong th i gian m t ngày làm vi c, k t khi nh n ư c h sơ ki m d ch h p l , cơ quan ki m d ch ng v t có trách nhi m xác nh n ăng ký ki m d ch và thông báo a i m, th i gian, n i dung ti n hành ki m d ch; d) Ki m tra vi c th c ki n các quy nh v i u ki n v sinh thú y khu cách ly ki m d ch; ) Hư ng d n ch hàng ưa s n phNm ng v t n khu cách ly ki m d ch và ph i ti n hành ki m d ch ngay trong ngày s n phNm ng v t ư c t p trung t i a i m ã ch nh. 4. Ki m tra sau khi ưa s n phNm ng v t n khu cách ly ki m d ch: a) Ki m tra s lư ng, ch ng lo i s n phNm ng v t theo h sơ ăng ký c a ch hàng; b) Ki m tra tình tr ng bao gói, b o qu n s n phNm và ki m tra c m quan i v i s n phNm ng v t; ki m tra d u ki m soát gi t m , tem ki m tra v sinh thú y i v i s n phNm tươi s ng sau gi t m ; c) L y m u xét nghi m các ch tiêu v sinh thú y i v i s n phNm ng v t chưa xét nghi m các ch tiêu v sinh thú y theo quy nh ho c chưa có d u ki m soát gi t m , tem ki m tra v sinh thú y; theo yêu c u c a ch hàng (n u có); d) Kh trùng tiêu c i v i lô hàng theo quy nh; ) ánh d u, niêm phong bao bì ch a ng i v i s n phNm ng v t tiêu chuNn v sinh thú y. 5. Sau khi th c hi n vi c ki m d ch, n u s n phNm ng v t tiêu chuNn v sinh thú y, ki m d ch viên ng v t th c hi n: a) C p gi y ch ng nh n ki m d ch i v i s n phNm ng v t tiêu chuNn v sinh thú y trong ph m vi 24 gi trư c khi v n chuy n; b) Theo quy nh t i i m b, c kho n 5 i u 4 c a b n Quy nh này; c) Trong ngày b c x p hàng, ki m d ch viên ng v t th c hi n: Ki m tra, giám sát quá trình b c x p s n phNm ng v t lên phương ti n v n chuy n; niêm phong phương ti n v n chuy n; th c hi n ho c giám sát vi c v sinh, kh trùng tiêu c khu cách ly ki m d ch, nơi b c x p hàng. 6. Trư ng h p s n phNm ng v t không m b o các yêu c u v sinh thú y, cơ quan ki m d ch ng v t không c p gi y ch ng nh n ki m d ch và ti n hành x lý theo quy nh”. 3. i u 6 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 6. Ki m d ch ng v t v n chuy n ra ngoài t nh
  5. 1. Ch hàng khi v n chuy n ng v t v i s lư ng l n ra ngoài t nh ph i ăng ký ki m d ch v i Chi c c Thú y và th c hi n ki m d ch theo quy nh t i kho n 1, 2, 3 i u 4 M c 1 c a Thông tư này; 2. Ki m tra sau khi ưa ng v t n khu cách ly ki m d ch: a) Theo quy nh t i i m a, b, , e, f kho n 4, kho n 6 i u 4 M c 1 c a Thông tư này; b) L y m u xét nghi m các b nh trư c khi v n chuy n ng v t n u ng v t chưa xét nghi m b nh theo quy nh; các b nh theo yêu c u c a ch hàng (n u có); c) Tiêm phòng ho c áp d ng các bi n pháp phòng b nh khác: B nh thu c Danh m c các b nh ph i tiêm phòng khi v n chuy n ng v t n u ng v t chưa có gi y ch ng nh n tiêm phòng ho c gi y ch ng nh n tiêm phòng không h p l ; các b nh theo yêu c u c a ch hàng (n u có). 3. Sau khi th c hi n vi c ki m d ch, ki m d ch viên ng v t th c hi n theo quy nh t i kho n 5, 6 i u 4 M c 1 c a Thông tư này”. 4. i u 7 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 7. Ki m d ch s n phNm ng v t v n chuy n ra ngoài t nh 1. T ch c, cá nhân khi v n chuy n s n phNm ng v t v i kh i lư ng l n ra ngoài t nh ph i ăng ký ki m d ch v i Chi c c Thú y và th c hi n ki m d ch theo quy nh t i kho n 1, 2, 3 i u 5 M c 2 c a Thông tư này; 2. Ki m tra sau khi ưa s n phNm ng v t n khu cách ly ki m d ch: a) Theo quy nh t i i m a, b,d, , kho n 4 i u 5 M c 2 c a Thông tư này; b) L y m u xét nghi m các ch tiêu v sinh thú y i v i s n phNm ng v t chưa làm các xét nghi m theo quy nh; các ch tiêu v sinh thú y theo yêu c u c a ch hàng (n u có). 3. Sau khi th c hi n vi c ki m d ch, ki m d ch viên ng v t th c hi n theo quy nh t i kho n 5, 6 i u 4 M c 2 c a Thông tư này”. 5. i u 10 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 10. Ki m d ch ng v t xu t khNu 1. Ch hàng khi xu t khNu ng v t ph i ăng ký ki m d ch v i cơ quan ki m d ch ng v t có thNm quy n theo quy nh t i kho n 1 i u 4 M c 1 c a Thông tư này; 2. H sơ ăng ký ki m d ch g m: a) Theo quy nh t i kho n 2, i u 4 M c 1 c a Thông tư này;
  6. b) B n sao yêu c u v sinh thú y c a ch hàng ho c nư c nh p khNu iv i ng v t xu t khNu (n u có); c) B n sao h p ng mua bán (n u có); d) Các gi y t khác có liên quan (n u có). 3. Ki m tra trư c khi ưa ng v t n khu cách ly ki m d ch: a) Ki m tra n i dung ăng ký ki m d ch và các gi y t có liên quan t i kho n 2 i u này; b) Căn c yêu c u c a ch hàng ho c nư c nh p khNu v v sinh thú y i v i ng v t xu t khNu; tình hình d ch b nh, k t qu tiêm phòng, k t qu xét nghi m b nh c a ng v t t i nơi xu t phát, cơ quan ki m d ch ng v t chuNn b các i u ki n ki m d ch; c) Trong th i gian m t ngày làm vi c, k t khi nh n ư c h sơ ăng ký ki m d ch h p l , cơ quan ki m d ch ng v t có trách nhi m vào s ăng ký ki m d ch và thông báo v th i gian, a i m, n i dung ti n hành ki m d ch; d) Th c hi n theo quy nh t i i m d, kho n 3 i u 4 M c 1 c a Thông tư này. 4. Ki m tra sau khi ưa ng v t n khu cách ly ki m d ch: a) Theo quy nh t i i m a, b, e, f kho n 4 i u 4 M c 1 c a Thông tư này; b) L y m u xét nghi m; tiêm phòng ho c áp d ng các bi n pháp phòng b nh khác theo quy nh t i i m b, c, kho n 2 i u 6 M c 3 c a Thông tư này và các b nh khác theo yêu c u c a ch hàng ho c nư c nh p khNu. 5. Sau khi ki m tra, ki m d ch viên ng v t th c hi n theo quy nh t i kho n 5, 6 i u 4 M c 1 c a Thông tư này; 6. Trư ng h p ch hàng ho c nư c nh p khNu không yêu c u ki m d ch xu t khNu, cơ quan ki m d ch ng v t th c hi n ki m d ch theo quy nh t i i u 4 ho c i u 6 M c 3 c a Thông tư này tuỳ theo nơi xu t phát c a ng v t”. 6. i u 11 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 11. Ki m d ch s n phNm ng v t xu t khNu 1. Ch hàng khi xu t khNu s n phNm ng v t ph i ăng ký ki m d ch v i cơ quan ki m d ch ng v t theo quy nh t i kho n 1 i u 10 M c 5 c a Thông tư này; 2. H sơ ăng ký ki m d ch g m: a) Theo quy nh t i kho n 2, i u 5, M c 2; i m c, d kho n 2 i u 10 M c 5 c a Thông tư này;
  7. b) B n sao yêu c u v v sinh thú y c a ch hàng ho c nư c nh p khNu iv is n phNm ng v t xu t khNu (n u có). 3. Ki m tra trư c khi ưa s n phNm ng v t n khu cách ly ki m d ch: a) Ki m tra n i dung ăng ký và các gi y t có liên quan t i kho n 2 i u này; b) Căn c yêu c u v sinh thú y i v i s n phNm ng v t c a ch hàng ho c nư c xu t khNu, k t qu xét nghi m các ch tiêu v sinh thú y, cơ quan ki m d ch ng v t chuNn b các i u ki n c n thi t ti n hành ki m d ch; c) Trong th i gian m t ngày làm vi c, k t khi nh n ư c h sơ ăng ký ki m d ch h p l , cơ quan ki m d ch ng v t có trách nhi m vào s ăng ký ki m d ch và thông báo v a i m, th i gian, n i dung ti n hành ki m d ch; d/ Theo quy nh t i i m d, kho n 3 i u 5 M c 2 c a Thông tư này. 4. Ki m tra sau khi ưa s n phNm ng v t n khu cách ly ki m d ch: a) Theo quy nh t i i m a, b, d, e, f kho n 4, i u 5 M c 2 c a Thông tư này; b) L y m u xét nghi m các ch tiêu v sinh thú y theo yêu c u c a ch hàng ho c nư c xu t khNu. 5. Sau khi ki m tra, ki m d ch viên ng v t th c hi n theo quy nh t i kho n 5, 6 i u 5 M c 2 c a Thông tư này; 6. Trư ng h p ch hàng ho c nư c nh p khNu không yêu c u ki m d ch xu t khNu, cơ quan ki m d ch ng v t th c hi n ki m d ch theo quy nh t i i u 5 M c 2 ho c i u 7 M c 4 c a Thông tư này tuỳ theo nơi xu t phát c a s n phNm ng v t”. 7. i u 13 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 13. Ki m d ch ng v t, s n phNm ng v t xu t khNu qua ư ng bưu i n 1. Ch hàng khi xu t khNu ng v t, s n phNm ng v t qua ư ng Bưu i n ph i ăng ký ki m d ch v i cơ quan ki m d ch ng v t thu c C c Thú y theo quy nh t i kho n 1, 2 i u 10 M c 5 i v i ng v t, kho n 1, 2 i u 11 M c 6 i v i s n phNm ng v t c a Thông tư này; 2. N i dung ki m d ch ư c th c hi n như sau: a) i v i ng v t: Ki m tra lâm sàng; ki m tra s theo dõi s c kho c a ng v t (n u có); làm xét nghi m, tiêm phòng các b nh theo yêu c u c a ch hàng ho c nư c nh p khNu; b) i v i s n phNm ng v t: Ki m tra c m quan, làm xét nghi m các ch tiêu v sinh thú y theo yêu c u v sinh thú y c a ch hàng ho c nư c nh p khNu;
  8. c) Hư ng d n ch hàng th c hi n nh t gi ng v t, bao gói s n phNm ng v t theo quy nh, niêm phong ho c ánh d u hàng g i và c p gi y ch ng nh n ki m d ch i v i ng v t, s n phNm ng v t tiêu chuNn v sinh thú y, ư c nh t gi , bao gói theo úng quy nh; d) Hư ng d n ch hàng x lý i v i ng v t, s n phNm ng v t không tiêu chuNn v sinh thú y xu t khNu. 3. Trư ng h p ch hàng ho c nư c nh p khNu không yêu c u ki m d ch xu t khNu, tuỳ theo s lư ng ng v t, kh i lư ng s n phNm ng v t và tuỳ theo nơi xu t phát c a ng v t, s n phNm ng v t, cơ quan ki m d ch ng v t th c hi n ki m d ch theo quy nh; 4. C m xu t khNu qua ư ng bưu i n: a) ng v t, s n phNm ng v t thu c Danh m c c m xu t khNu theo quy nh; b) S n phNm ng v t d ng tươi s ng, sơ ch ”. 8. i u 14 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 14. ăng ký ki m d ch nh p khNu ng v t, s n phNm ng v t 1. Ch hàng có yêu c u nh p khNu ng v t, s n phNm ng v t có trong Danh m c ng v t, s n phNm ng v t thu c di n ph i ki m d ch ho c ng v t, s n phNm ng v t l chưa có Vi t Nam thì g i h sơ ăng ký ki m d ch nh p khNu v i C c Thú y. H sơ ăng ký g m: a) ơn ăng ký ki m d ch nh p khNu theo m u quy nh; b) B n sao công ch ng gi y ăng ký kinh doanh ( i v i doanh nghi p trong nư c), ho c gi y phép u tư ( i v i các doanh nghi p 100 v n nư c ngoài ho c liên doanh); c) Gi y phép c a cơ quan qu n lý chuyên ngành theo quy nh; d) Tài li u liên quan n vi c ki m d ch nh p khNu ng v t, s n phNm ng v t; Trong th i gian năm ngày làm vi c, k t khi nh n ư c h sơ h p l , căn c tình hình d ch b nh ng v t c a nư c xu t khNu và tình hình d ch b nh ng v t trong nư c, n u h sơ h p l C c Thú y có trách nhi m tr l i cho ch hàng v cơ quan ki m d ch ng v t th c hi n vi c ki m d ch, ng th i g i cho các cơ quan ki m d ch ng v t có liên quan ph i h p th c hi n ki m d ch. 2. Sau khi ư c C c Thú y tr l i v vi c ki m d ch nh p khNu, ch hàng ăng ký ki m d ch v i cơ quan ki m d ch ng v t ư c C c Thú y ch nh ít nh t tám ngày trư c khi hàng n c a khNu; hai ngày trư c khi hàng n bưu i n. H sơ ăng ký ki m d ch nh p khNu g m:
  9. a) Gi y ăng ký ki m d ch nh p khNu theo m u quy nh; b) Văn b n tr l i c a C c Thú y v vi c ki m d ch nh p khNu ng v t, s n phNm ng v t; c) B n sao gi y ch ng nh n ki m d ch c a nư c xu t khNu (n u có); d) Các gi y t khác có liên quan (n u có). 3. Trong th i gian m t ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c h sơ ăng ký ki m d ch h p l , cơ quan ki m d ch ng v t có trách nhi m thông báo cho ch hàng a i m, th i gian, n i dung ki m d ch; ki m tra v sinh thú y khu cách ly ki m d ch i v i lô hàng ưa v khu cách ly ki m d ch ki m d ch”. 9. Kho n 1, 2 i u 18 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 18. Ki m d ch ng v t, s n phNm ng v t nh p khNu g i qua ư ng bưu i n 1. Ch hàng g i h sơ ăng ký ki m d ch nh p khNu cho C c Thú y theo quy nh t i kho n 1, 2 i u 14 M c 8 c a Thông tư này; 2. Trong th i gian m t ngày làm vi c, k t khi nh n ư c h sơ h p l , cơ quan ki m d ch ng v t có trách nhi m vào s ăng ký ki m d ch và thông báo cho ch hàng bi t v a i m, th i gian, n i dung ti n hành ki m d ch”. 10. i u 20 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 20. ăng ký ki m d ch ng v t, s n phNm ng v t t m nh p tái xu t, chuy n c a khNu, quá c nh lãnh th Vi t Nam 1. Ch hàng có yêu c u t m nh p tái xu t, chuy n c a khNu, quá c nh lãnh th Vi t Nam ng v t, s n phNm ng v t thì g i h sơ ăng ký ki m d ch cho C c Thú y. Vi c ăng ký ki m d ch th c hi n theo quy nh t i kho n 1 i u 14 M c 8 c a Thông tư này; 2. Sau khi ư c C c Thú y tr l i v vi c ki m d ch nh p khNu, ch hàng ăng ký ki m d ch v i cơ quan ki m d ch ng v t ư c C c Thú y ch nh ít nh t b n ngày trư c khi hàng n c a khNu; H sơ ăng ký ki m d ch g m: a) Gi y ăng ký ki m d ch theo m u quy nh; b) Văn b n tr l i c a C c Thú y v vi c ki m d ch ng v t, s n phNm ng v t t m nh p tái xu t, chuy n c a khNu, quá c nh lãnh th Vi t Nam; c) B n sao gi y ch ng nh n ki m d ch c a nư c xu t khNu (n u có); d) Các gi y t khác có liên quan (n u có);
  10. Trong th i gian m t ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c h sơ ki m d ch h p l , cơ quan ki m d ch ng v t có trách nhi m thông báo cho ch hàng a i m, th i gian, n i dung ti n hành ki m d ch.” 11. Hi u l c thi hành: Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày k t ngày ký. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Văn phòng Chính ph ; - B trư ng, các Th trư ng B NN&PTNT; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Công báo VPCP; - C c Ki m tra văn b n - B Tư pháp; - T ng c c H i quan - B Tài chính; - V Pháp ch , C c Chăn nuôi - B NN&PTNT; Di p K nh T n - S NN&PTNT, Chi c c Thú y các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Các ơn v thu c C c Thú y; - Lưu VT, TY.
Đồng bộ tài khoản