Thông tư số 11-TTLB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
56
lượt xem
4
download

Thông tư số 11-TTLB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 11-TTLB về việc hướng dẫn thực hiện chính sách tài trợ đối với xuất bản, báo chí do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 11-TTLB

  1. B TÀI CHÍNH-B VĂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM HOÁ-THÔNG TIN Đ c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 11-TTLB Hà N i , ngày 20 tháng 2 năm 1993 THÔNG TƯ LIÊN B S 11 - TTLB NGÀY 20/2/1993 C A B TÀI CHÍNH HƯ NG D N TH C HI N CHÍNH SÁCH TÀI TR Đ I V I XU T B N, BÁO CHÍ Th c hi n Ch th s 8 - CT/TƯ ngày 31/3/1992 c a Ban Bí thư Trung ương ng v tăng cư ng s lãnh o c a ng i v i công tác báo chí, xu t b n và Quy t nh s 25-TTg ngày 19/1/1993 c a Th tư ng Chính ph v m t s chính sách nh m xây d ng và i m i s nghi p văn hoá ngh thu t t ng bư c th ch hoá chính sách i v i ho t ng xu t b n, báo chí, Liên B Văn hoá - Thông tin và Tài chính hư ng d n th c hi n chính sách tài tr i v i xu t b n, báo chí như sau : I. NGUYÊN T C CHUNG 1. Sách báo là s n phNm văn hoá - tư tư ng, ng và Nhà nư c th c hi n chính sách tài tr i v i m t s xu t b n, báo chí nh m m r ng vi c tuyên truy n giáo d c chính tr , tư tư ng, nâng cao dân trí và i s ng văn hoá tinh th n c a nhân dân. "Báo chí, xu t b n th c hi n h ch toán thu chi s d ng v n có hi u qu , ph c v t t các m c tiêu chính tr , văn hoá, tư tư ng, không ng ng nâng cao ch t lư ng chính tr và tính h p d n úng n, c g ng có th t trang tr i v tài chính" ( i m 4 Ch th s 8-CT/TƯ ngày 31/3/1992 c a Ban Bí thư Trung ương ng). 2. Nhà nư c dành m t ph n ngân sách tài tr cho s nghi p xu t b n, báo chí nh m m b o cho cơ quan xu t b n, báo t p chí ho t ng úng nh hư ng, ph c v úng i tư ng. Tài tr là ngu n tài chính Nhà nư c h tr ngoài v n ho t ng thư ng xuyên cho các cơ quan xu t b n, báo chí ho t ng úng tôn ch , m c ích và th c hi n chính sách xã h i i v i nhân dân, c bi t i v i vùng xa, vùng sâu, vùng dân t c mi n núi. Nhà nư c th c hi n ch t hàng và tr giá cho sách báo chính tr , văn hoá ngh thu t truy n th ng dân t c, sách báo khoa h c k thu t, sách báo ph c v thi u nhi và ng bào dân t c thi u s , sách báo i ngo i c a ng và Nhà nư c (theo k ho ch xu t b n ư c duy t hàng năm cho t ng i tư ng và t ng tài c th ). 3. i v i các cơ quan xu t b n, báo chí là ơn v s nghi p thì i tư ng tài tr là t ng báo và nhà xu t b n và ư c th c hi n dư i hình th c ngân sách c p ph n chênh l ch thu - chi gi a giá bán theo chính sách v i giá v n ư c duy t; Ngu n tài tr ư c ghi vào k ho ch ngân sách hàng năm.
  2. 4. i v i các cơ quan xu t b n, báo chí là doanh nghi p Nhà nư c ( ơn v h ch toán kinh t c l p) thì i tư ng tài tr là nh ng cu n sách, t báo c th ư c h ch toán y chi phí theo ch hi n hành trên cơ s danh m c tài tr ư c duy t theo hai hình th c: a) Tr giá ph n chênh l ch gi a giá bán theo chính sách v i giá v n ư c duy t. b) Nhà nư c t hàng thanh toán 100% theo giá v n ư c duy t. II. PHƯƠNG TH C TÀI TR 1. Hàng năm, nhà xu t b n, cơ quan báo chí là doanh nghi p Nhà nư c n u có xu t b n phNm c n tài tr ph i xây d ng k ho ch t hàng riêng và tr giá riêng; i v i nhà xu t b n, cơ quan báo chí là ơn v s nghi p ph i làm k ho ch thu - chi g i cơ quan ch qu n (B , ngành, t nh) cơ quan ch qu n làm vi c v i cơ quan qu n lý v xu t b n, báo chí và cơ quan tài chính cùng c p xét duy t theo th lo i và h n m c tài tr c năm thông báo trong ch tiêu k ho ch năm cho cơ quan ch qu n. 2. Căn c vào h n m c tài tr c năm ư c duy t, cơ quan ch qu n làm vi c v i cơ quan tài chính cùng c p c p phát kinh phí cho các ơn v như sau : - i v i nhà xu t b n, cơ quan báo chí là doanh nghi p Nhà nư c ư c c p phát b ng cách ng trư c 50% s ư c duy t. Sau khi hoàn thành xu t b n phNm ư c c p ti p s còn l i trên cơ s báo cáo quy t toán chính th c. - i v i nhà xu t b n, các cơ quan báo chí là ơn v s nghi p ư c ng trư c 70% s ư c duy t, s còn l i s ư c c p ti p theo ch c p phát và quy t toán như các ơn v d toán. 3. Qu n lý kinh phí xu t b n phNm ư c t i tr t xu t b n n phát hành như sau : - V hi n v t ph i th c hi n úng danh m c xu t b n phNm ư c duy t tài tr và a ch tiêu th theo k ho ch cho các i tư ng s d ng. - V giá tr ph i qu n lý giá phát hành (tiêu th ) i v i sách, báo ư c tr giá bán theo úng giá chính sách. - i v i nh ng lo i sách t hàng 100% thì ơn v thay m t Nhà nư c t hàng ch u trách nhi m qu n lý, ki m tra vi c s d ng lo i sách này úng m c ích ã ư c duy t. C n ưu tiên cho các thư vi n, vi n nghiên c u, nhà trư ng... Ph i quy t toán rõ s lư ng phát hành (Phát không thu ti n) Trư ng h p in thêm bán (có thu ti n) thì só ti n thu v bán sách t hàng 100% ư c tính vào s n phNm kinh doanh. - i v i xu t b n phNm (sách, báo, t p chí) ư c tr giá n u Nhà xu t b n phát hành thêm ngoài k ho ch tr giá ư c duy t thì ơn v ph i bán úng giá chính sách ã duy t và ph i t bù p chi phí. Trư ng h p c n thay i giá bán do ch t lư ng s n phNm ho c bi n ng v nhu c u tiêu th l n ph i ư c s ng ý c a cơ quan ch qu n m i i u ch nh giá.
  3. - Xu t b n phNm ư c Nhà nư c tài tr ph i ư c cơ quan có thNm quy n duy t giá (giá v n và giá bán) t khâu k ho ch n quá trình th c hi n theo úng ch , chính sách Nhà nư c quy nh. 4. Vi c quy t toán kinh phí tài tr i v i ơn v s nghi p ph i ư c ti n hành ng th i v i kỳ báo cáo quy t toán tài chính c a ơn v . i v i h ch toán kinh t cl p ph i quy t toán t ng xu t b n phNm (cu n sách, t báo c th ). 5. Ngu n ngân sách tài tr và cơ quan c p tài tr do cơ quan ch qu n và cơ quan tài chính cùng c p gi i quy t. Riêng xu t b n phNm do Chính ph t hàng thì B Tài chính tr c ti p c p phát. III. I U KHO N THI HÀNH 1. Nh ng quy nh trong Thông tư này ư c áp d ng th ng nh t trong c nư c và có hi u l c thi hành t ngày ký. Các văn b n trư c ây trái v i Thông tư này u bãi b . 2. Trong khi th c hi n n u có khó khăn vư ng m c ngh các ơn v ph n ánh cho Liên b Văn hoá - Thông tin và Tài chính xem xét gi i quy t. Tào H u Phùng Vũ Kh c Liên ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản