Thông tư số 111/2003/TT-BTC

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
42
lượt xem
3
download

Thông tư số 111/2003/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 111/2003/TT-BTC về việc hướng dẫn cấp bù chênh lệch lãi suất cho vay Dự án đầu tư phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 111/2003/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 111/2003/TT-BTC Hà N i, ngày 17 tháng 11 năm 2003 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 111/2003/TT-BTC NGÀY 17 THÁNG 11 NĂM 2003 HƯ NG D N C P BÙ CHÊNH L CH LÃI SU T CHO VAY D ÁN U TƯ PHƯƠNG TI N V N T I HÀNH KHÁCH CÔNG C NG B NG XE BUÝT T I THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Công văn s 91/TB-VPCP ngày 24/5/2002 c a Văn phòng Chính ph thông báo k t lu n c a Phó Th tư ng Nguy n T n Dũng t i bu i làm vi c v i U ban nhân dân thành ph H Chí Minh; Căn c Công văn s 1124/CP-CN ngày 21/8/2003 c a Chính ph v d án u tư phương ti n v n t i hành khách công c ng b ng xe buýt t i thành ph H Chí Minh. B Tài chính hư ng d n cơ ch c p bù chênh l ch lãi su t cho d án như sau: I. QUY NNH CHUNG 1. Ngân sách nhà nư c (ngân sách trung ương) c p bù chênh l ch lãi su t cho vay d án u tư v n t i hành khách công c ng b ng xe buýt t i thành ph H Chí Minh trên cơ s lãi su t cho vay th c t v i lãi su t cho vay ưu ãi theo quy nh c a Th tư ng Chính ph là 3%/năm. Ngu n c p bù chênh l ch lãi su t ư c b trí trong d toán ngân sách Nhà nư c hàng năm. 2. B Tài chính c p bù chênh l ch lãi su t tr c ti p cho Qu u tư phát tri n ô th thành ph H Chí Minh ( u m i h p v n cho vay) theo phương th c t m c p 6 tháng; s c p bù chính th c c năm s ư c xác nh sau khi quy t toán c a Qu u tư phát tri n ô th ư c phê duy t. 3. U ban nhân dân thành ph H Chí Minh có trách nhi m cân i, b trí ngu n ngân sách tr giá ch u tư hoàn tr v n vay theo úng ti n ; Ch o Qu u tư phát tri n ô th xây d ng k ho ch và phê duy t s c p bù phát sinh trong năm, báo cáo B K ho ch và u tư, B Tài chính làm căn c c p bù chênh l ch lãi su t. 4. Qu u tư phát tri n ô th thành ph H Chí Minh tr c ti p ti p nh n ngu n v n c p bù chênh l ch lãi su t t ngân sách Nhà nư c và th c hi n phân chia cho các t ch c tham gia h p v n cho vay theo t l h p v n c a t ng ơn v . II. QUY NNH C TH 1. Xây d ng k ho ch c p bù chênh l ch lãi su t 1.1. Trình t xây d ng, t ng h p và thông báo k ho ch
  2. - Căn c ti n tri n khai th c hi n d án, k ho ch cho vay, thu h i n và d ki n lãi su t cho vay c a năm k ho ch, Qu u tư phát tri n ô th xây d ng k ho ch c p bù chênh l ch lãi su t cho năm k ho ch trình U ban nhân dân thành ph H Chí Minh báo cáo B K ho ch và u tư và B Tài chính (kèm theo bi u s 01/CBCLLS) trư c ngày 15 tháng 9 hàng năm. - Trên cơ s ngh c a U ban nhân dân thành ph H Chí Minh và kh năng cân i c a ngân sách Nhà nư c, B K ho ch và u tư và B Tài chính ph i h p cân i chung trong d toán ngân sách Nhà nư c hàng năm báo cáo Chính ph trình Qu c h i xem xét, phê chuNn. - Căn c d toán ngân sách Nhà nư c ư c duy t, B Tài chính thông báo k ho ch c p bù chênh l ch lãi su t cho U ban nhân dân thành ph H Chí Minh, ng g i Qu u tư phát tri n ô th . 1.2. Phương pháp tính k ho ch c p bù K ho ch c p bù chênh l ch lãi su t hàng năm ư c xác nh theo công th c sau: S d ki n c p = Dư n cho vay x Lãi su t cho vay - Lãi su t cho bù trong năm k bình quân năm năm k ho ch vay ưu ãi ho ch k ho ch (2) cho d án (1) (3) Phương pháp xác nh: (1) Dư n cho vay bình quân năm k ho ch = (dư n u năm + dư n cu i năm)/2. (2) Lãi su t cho vay năm k ho ch b ng lãi su t huy ng v n 12 tháng bình quân s h c d ki n c a 4 ngân hàng thương m i qu c doanh trên a bàn TP H Chí Minh (Ngân hàng Ngo i thương TP H Chí Minh, S Giao d ch II Ngân hàng Công thương, Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn TP H Chí Minh, Ngân hàng u tư và Phát tri n TP H Chí Minh) c ng (+) phí qu n lý là 1,2%/năm. (3) Lãi su t cho vay ưu ãi theo quy nh c a Th tư ng Chính ph là 3%/năm. 2. Th c hi n c p bù chênh l ch lãi su t 2.1. Nguyên t c c p bù - B Tài chính th c hi n c p bù chênh l ch lãi su t tr c tri p cho Qu u tư phát tri n ô th thành ph H Chí Minh. S c p bù ư c xác nh trên cơ s chênh l ch lãi su t c p bù và dư n bình quân th c t c a d án. - Vi c c p bù ư c th c hi n theo phương th c t m c p 6 tháng, v i m c b ng 75% s c p bù chênh l ch phát sinh trong kỳ. K t thúc năm, B Tài chính xác nh s c p bù chính th c trong năm i u ch nh và c p b sung. - Ti n c p bù chênh l ch lãi su t c a ngân sách trung ương phù h p v i ti n tr n v n vay theo cam k t c a U ban nhân dân thành ph H Chí Minh.
  3. - Th i h n tính c p bù chênh l ch lãi su t i v i t ng kho n vay là th i h cho vay th c t trong h n c a Qu u tư phát tri n ô th và không quá 10 năm. 2.2. Phương pháp tính c p bù - S c p bù trong kỳ (6 tháng, năm) ư c xác nh theo công th c: S c p bù = Dư n cho vay bình x Lãi su t cho - Lãi su t cho vay trong kỳ quân th c t trong kỳ vay trong kỳ ưu ãi trong kỳ (1) (2) (3) - Phương pháp xác nh: (1) Dư n cho vay bình quân th c t trong kỳ: + Dư n bình quân th c t trong kỳ = (t ng dư n bình quân các tháng)/s tháng có dư n trong kỳ. + Dư n bình quân tháng = (dư n trong h n u tháng + dư n trong h n cu i tháng)/2. (2) Lãi su t cho vay ư c xác nh hàng năm, b ng lãi su t huy ng v n 12 tháng bình quân s h c c a 4 ngân hàng thương m i Nhà nư c trên a bàn TP H Chí Minh c ng (+) phí qu n lý 1,2%/năm. Lãi su t cho vay 6 tháng ư c xác nh trên cơ s quy i lãi su t huy ng v n 12 tháng và m c phí qu n lý trong năm. Trư ng h p, các ngân hàng thương m i Nhà nư c huy ng v n v i các m c lãi su t thay i thì lãi su t huy ng v n c a t ng ngân hàng ư c xác nh b ng m c lãi su t bình quân s h c huy ng v n 12 tháng trong kỳ c a ngân hàng ó. (3) Lãi su t cho vay ưu ãi cho d án là 3%/năm. Lãi su t cho vay ưu ãi 6 tháng ư c xác nh trên cơ s quy i t lãi su t cho vay ưu ãi năm. 2.3. Trình t c p bù a) T m c p 6 tháng - Trư c ngày 15 tháng 7, căn c s li u v tình hình cho vay, thu n , dư n và s c p bù chênh l ch lãi su t phát sinh trong 6 tháng u năm, Qu u tư phát tri n ô th báo cáo U ban nhân dân thành ph có văn b n ngh B Tài chính (kèm theo m u s 02/CBCLLS) c p bù chênh l ch lãi su t. - Căn c ngh c a U ban nhân dân thành ph H Chí Minh, B Tài chính xem xét, quy t nh s c p bù chênh l ch lãi su t trong 6 tháng theo nguyên t c ã nêu t i i m 2.1, m c 2, ph n II Thông tư này. b) C p bù c năm - K t thúc năm tài chính, căn c s li u quy t toán chính th c ư c H i ng qu n lý phê duy t, Qu u tư phát tri n ô th thành ph H Chí Minh xác nh s c p bù
  4. chính th c cho c năm, báo cáo UBND thành ph H Chí Minh có văn b n ngh g i B Tài chính (kèm theo bi u s 02/CBCLLS). - Căn c k ho ch c p bù c năm ư c b trí trong d toán chi ngân sách Nhà nư c; căn c ngh c a U ban nhân dân thành ph H Chí Minh và các tài li u có liên quan, B Tài chính xem xét, quy t nh s chính th c c p bù trong năm; th c hi n bù tr s ã t m c p 6 tháng u năm và c p b sung ph n còn l i. c) Phân chia s c p bù chênh l ch lãi su t Căn c s ư c c p bù trong kỳ (6 tháng, năm) và t l h p v n cho vay c a các t ch c tín d ng, Qu u tư phát tri n ô th thành ph H Chí Minh tính toán, xác nh m c c p bù ư c hư ng c a t ng ơn v và thanh toán cho các ơn v tham gia h p v n. 3. X lý chênh l ch gi a s c p bù chính th c và k ho ch c p bù Chênh l ch gi a s c p bù chính th c và k ho ch c p bù ư c x lý như sau: - N u s c p bù chênh l ch chính th c c năm cao hơn s c p bù b trí trong k ho ch ư c thông báo, B Tài chính s b trí ngu n c p b sung trong năm ti p theo. - N u s c p bù chênh l ch chính th c c năm th p hơn s ã b trí trong k ho ch, ph n chênh l ch vư t s ư c gi l i c p bù cho năm sau (trư ng h p năm ti p theo v n phát sinh chênh l ch c p bù) ho c n p tr l i ngân sách Nhà nư c (trư ng h p năm ti p theo không phát sinh chênh l ch c p bù). 4. Báo cáo, quy t toán 4.1. nh kỳ hàng quý, Qu u tư phát tri n ô th báo cáo B Tài chính, B K ho ch và u tư và UBND thành ph H Chí Minh v tình hình th c hi n cho vay, thu n , dư n và d ki n m c c p bù chênh l ch phát sinh trong quý (theo bi u s 03/CBCLLS). 4.2. nh kỳ hàng năm, Qu u tư phát tri n ô th báo cáo quy t toán v i UBND thành ph H Chí Minh và B Tài chính v tình hình ti p nh n và s d ng ngu n v n c p bù chênh l ch lãi su t cho d án. III. T CH C TH C HI N 1. Thông tư này có hi u l c thi thành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. 2. Ch t ch UBND thành ph H Chí Minh, Giám c Qu u tư phát tri n ô th thành ph H Chí Minh và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m th c hi n Thông tư này. Lê Th Băng Tâm ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản