Thông tư số 111/2008/TT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
53
lượt xem
2
download

Thông tư số 111/2008/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 111/2008/TT-BTC về việc chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành để sửa đổi, bổ sung Thông tư số 82/2007/TT-BTC ngày 12/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 111/2008/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 111/2008/TT-BTC Hà N i, ngày 24 tháng 11 năm 2008 THÔNG TƯ V VI C S A I, B SUNG THÔNG TƯ S 82/2007/TT-BTC NGÀY 12/7/2007 C A B TÀI CHÍNH HƯ NG D N CH QU N LÝ TÀI CHÍNH NHÀ NƯ C I V I VI N TR KHÔNG HOÀN L I C A NƯ C NGOÀI THU C NGU N THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C Căn c Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 6/6/2003 c a Chính ph ban hành Quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách nhà nư c; Căn c Ngh nh s 131/2006/N -CP ngày 9/11/2006 c a Chính ph ban hành Quy ch qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c (ODA); Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 1/7/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; B Tài chính hư ng d n s a i, b sung Thông tư s 82/2007/TT-BTC ngày 12/7/2007 c a B Tài chính hư ng d n ch qu n lý tài chính nhà nư c i v i vi n tr không hoàn l i c a nư c ngoài thu c ngu n thu ngân sách nhà nư c như sau: 1. B sung vào Ph n III - T ch c th c hi n c a Thông tư s 82/2007/TT-BTC ngày 12/07/2007 c a B Tài chính hư ng d n ch qu n lý tài chính nhà nư c i v i vi n tr không hoàn l i c a nư c ngoài thu c ngu n thu ngân sách nhà nư c n i dung sau: “ i v i các kho n vi n tr thu c ngu n thu ngân sách nhà nư c phát sinh trong năm 2007 th c hi n theo quy nh t i Thông tư s 70/2001/TT-BTC ngày 24/08/2001 c a B Tài chính” 2. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - VPCP; - VPTW ng; - VP Ch t ch nư c; - VP Qu c h i; - Các B , CQ ngang B ,CQ thu c CP; - UBND t nh,thành ph tr c thu c TW; - Cơ quan TW c a các t ch c, oàn th ; Tr n Xuân Hà - TAND t i cao; - VKSND t i cao; - Ki m toán NN; - S Tài chính, KBNN t nh, TP thu c TW; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Công báo; - Website Chính ph ;
  2. - Các ơn v thu c B Tài chính; - Website B Tài chính; - Lưu: VT, TC N. V TC N Hà N i, ngày 15 tháng 9 năm 2008 Trình B V/v D th o Thông tư Thông tư b sung Thông tư s 82/2007/TT-BTC ngày 12/07/2007 B Tài chính hư ng d n ch QLTCNN i v i vi n tr không hoàn l i c a nư c ngoài thu c ngu n thu NSNN Th c hi n ý ki n ch o c a lãnh o B t i cu c h p ngày 04/09/2008, V TC N ã d th o Thông tư b sung Thông tư s 82/2007/TT-BTC ngày 12/07/2007. Sau khi l y ý ki n c a V NSNN, V HCSN và KBNN, V TC N ã hoàn ch nh d th o Thông tư và xin báo cáo B ý ki n góp ý c a các ơn v như sau: 1. V NSNN có ý ki n các kho n vi n tr ã nh n nhưng chưa ki m soát chi, KBNN ti p t c th c hi n KSC GTGC b sung NSNN năm 2007 và ch th c hi n ki m soát chi n h t tháng 10/2008. 2. KBNN có ý ki n ch th c hi n ki m soát chi sau i v i các kho n vi n tr KHL do các ơn v nh n trong năm 2007 k t ngày Thông tư 82 có hi u l c. V ý ki n c a KBNN V TC N có ý ki n như sau: Theo quy nh t i TT 70/2004/TT-BTC, B TC ghi thu ghi chi d a trên Gi y xác nh n vi n tr do các ơn v kê khai s ti n do nhà tài tr t m ng và cơ quan tài chính không th c hi n ki m soát chi. n th i i m TT 70/2004/TT-BTC h t hi u l c, V TC N ã ghi thu ghi chi NSNN các kho n ti n vi n tr do ơn v kê khai theo quy nh t i TT 70. Th c t , có t n t i vi c chưa GTGC m t s kho n ti n vi n tr do các ơn v nh n nhưng không XNVT ghi thu ghi chi NSNN theo úng quy nh. Do v y, V TC N ngh b sung ph n hư ng d n i v i các kho n vi n tr do các ơn v nh n trư c khi TT 82 có hi u l c thì th c hi n xác nh n vi n tr và GTGC theo quy nh t i TT 70/2004/TT-BTC. 3. V HCSN không th ng nh t v i n i dung d th o, vì V HCSN cho r ng KBNN không có ch c năng ki m soát chi sau (?). i di n V HCSN (a. H ng, V trư ng) ã tham d cu c h p do L B ch trì , tuy nhiên ý ki n b ng văn b n (do a. Th c ký) khác v i ý ki n ch o c a B t i cu c h p. V TC N i ngo i ã có công văn g i V HCSN góp ý ki n l i. Cho n nay (15/9/2008) chưa nh n ư c ý ki n góp ý. Trên cơ s ý ki n c a các V , V TC N d th o Thông tư b sung Thông tư 82/2007/TT-BTC. Trình B xem xét và quy t nh./. V TÀI CHÍNH I NGO I
  3. V TÀI CHÍNH I NGO I Ngày 22 tháng 9 năm 2008 Kính g i: V Pháp ch V/v D th o Thông tư Thông tư b sung Thông tư s 82/2007/TT-BTC ngày 12/07/2007 B Tài chính hư ng d n ch QLTCNN i v i vi n tr không hoàn l i c a nư c ngoài thu c ngu n thu NSNN Th c hi n ý ki n ch o c a lãnh o B t i cu c h p ngày 04/09/2008, V TC N ã d th o Thông tư b sung Thông tư s 82/2007/TT-BTC ngày 12/07/2007. Sau khi l y ý ki n c a V NSNN, V HCSN và KBNN, V TC N ã hoàn ch nh d th o Thông tư. V TC N xin g i d th o thông tư s a i, ý ki n góp ý c a các V và d th o t trình B , ngh V Pháp ch có ý ki n trư c ngày 24/9/2008 V TC N trình B quy t nh./. V TÀI CHÍNH I NGO I V TC N Hà N i, ngày 20 tháng 10 năm 2008 Trình B V/v D th o Thông tư Thông tư b sung Thông tư s 82/2007/TT-BTC ngày 12/07/2007 B Tài chính hư ng d n ch QLTCNN i v i vi n tr không hoàn l i c a nư c ngoài thu c ngu n thu NSNN Ti p theo t trình B c a V TC N ngày 11/10/2008 và sau khi có ý ki n tham gia c a V HCSN ngày 20/10/2008, V TC N hoàn thi n d th o Thông tư b sung Thông tư s 82/2007/TT-BTC ngày 12/07/2007. Trình B xem xét và quy t nh./. V TÀI CHÍNH I NGO I
Đồng bộ tài khoản