Thông tư số 112/1999/TT-BTC

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
59
lượt xem
4
download

Thông tư số 112/1999/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 112/1999/TT-BTC về việc hướng dẫn thuế Giá trị gia tăng áp dụng đối với hàng hoá do các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bán cho người mua nước ngoài nhưng giao hàng tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 112/1999/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 112/1999/TT-BTC Hà N i, ngày 21 tháng 9 năm 1999 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 112 /1999/TT-BTC NGÀY 21 THÁNG 9 NĂM 1999 HƯ NG D N THU GIÁ TRN GIA TĂNG ÁP D NG I V I HÀNG HOÁ DO CÁC DOANH NGHI P CÓ V N U TƯ NƯ C NGOÀI BÁN CHO NGƯ I MUA NƯ C NGOÀI NHƯNG GIAO HÀNG T I VI T NAM Căn c vào Lu t thu Giá tr gia tăng s 02/1997/QH9 ư c Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ban hành ngày 10/5/1997; Căn c Ngh nh s 28/1998/N -CP ngày 11/5/1998 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t thu Giá tr gia tăng; Ngh nh s 102/1998/N -CP ngày 21/12/1998 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 28/1998/N -CP ngày 11/5/1998 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t thu Giá tr gia tăng; Nh m th c hi n chính sách khuy n khích i v i s n xu t hàng xu t kh u và s n xu t hàng thay th hàng nh p kh u ng th i th c hi n m t s bi n pháp khuy n khích u tư tr c ti p nư c ngoài; B Tài chính hư ng d n vi c th c hi n thu Giá tr gia tăng i v i hàng hoá do các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài t i Vi t Nam bán cho các khách hàng nư c ngoài nhưng hàng ư c giao cho các cơ s khác trong nư c theo ch nh c a ngư i mua nư c ngoài như sau: I. I TƯ NG ÁP D NG: Hàng hoá do các doanh nghi p liên doanh, doanh nghi p 100% v n nư c ngoài và bên nư c ngoài tham gia h p ng h p tác kinh doanh theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t nam (dư i ây g i chung là các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài) tr c ti p s n xu t ra bán cho khách hàng nư c ngoài theo H p ng nhưng hàng không xu t khNu ra kh i Vi t nam mà ư c giao cho cơ s khác trong nư c theo ch nh c a ngư i mua nư c ngoài và ph i m b o các i u ki n sau ây: - Hàng hoá do doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài s n xu t ph i phù h p v i quy nh t i Gi y phép u tư. - Hàng hoá không thu c danh m c không thu c di n ch u thu giá tr gia tăng quy nh t i i u 4 Lu t thu GTGT và các văn b n hư ng d n hi n hành. - Các doanh nghi p trong nư c nh n hàng hoá theo ch nh c a ngư i mua nư c ngoài ph i có các i u ki n quy nh t i i m 7 Thông tư liên t ch s 23/1998/TTLT-BTM-TCHQ ngày 31/12/1998 c a B Thương m i và T ng c c H i quan. II. CÁC HƯ NG D N C TH V THU GTGT
  2. 1. i v i doanh nghi p xu t khNu hàng hoá: Hàng hoá do các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài s n xu t bán cho các khách hàng nư c ngoài nhưng giao hàng t i Vi t nam theo ch nh c a ngư i mua nư c ngoài ư c áp d ng thu su t thu GTGT là 0%. Khi giao hàng cho doanh nghi p nh p khNu theo ch nh c a ngư i mua nư c ngoài, doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài xu t hoá ơn giá tr gia tăng (ghi thu su t thu GTGT là 0%) trong ó ghi rõ tên ngư i mua nư c ngoài, ngư i nh n hàng và a i m nh n hàng ng th i m t khai xu t khNu theo hư ng d n t i Công văn s 655/TCHQ-GSQL ngày 30/1/1999 c a T ng c c H i quan. H sơ, ch ng t làm căn c quy t toán thu GTGT bao g m: - H p ng bán hàng hoá và các ph l c kèm theo (n u có) ký v i ngư i mua nư c ngoài, trong ó quy nh rõ tên ngư i nh n và a i m giao hàng. - Hoá ơn giá tr gia tăng (ghi thu su t thu GTGT là 0%) trong ó ghi rõ tên ngư i mua nư c ngoài, ngư i nh n hàng và a i m nh n hàng. - T khai H i quan hàng xu t khNu có xác nh n hàng th c xu t theo quy nh c a T ng c c H i quan. 2. i v i doanh nghi p nh n hàng: Doanh nghi p nh n hàng m t khai nh p khNu theo úng lo i hình nh p khNu và chính sách v xu t nh p khNu hi n hành. C th : - Trư ng h p doanh nghi p nh n hàng gia công hàng hoá cho nư c ngoài theo H p ng gia công thì doanh nghi p ph i ăng ký t khai và làm th t c t i cơ quan H i quan qu n lý H p ng gia công. Hàng hoá doanh nghi p nh n t doanh nghi p xu t khNu nêu trên làm nguyên v t li u gia công hàng xu t khNu theo H p ng gia công ký v i nư c ngoài thu c di n không ch u thu GTGT. - Trư ng h p doanh nghi p nh n hàng s n xu t hàng xu t khNu theo H p ng xu t khNu ký v i nư c ngoài thì doanh nghi p ph i ăng ký t khai và làm th t c t i cơ quan H i quan qu n lý H p ng s n xu t hàng xu t khNu. Hàng hoá do doanh nghi p nh n t doanh nghi p xu t khNu s n xu t hàng xu t khNu theo H p ng xu t khNu ký v i nư c ngoài thu c di n không ch u thu GTGT. Khi nh n hàng s n xu t, gia công hàng xu t khNu, doanh nghi p nh n hàng ph i xu t trình v i cơ quan H i quan: + T khai H i quan hàng nh p khNu. + H p ng s n xu t, gia công hàng xu t khNu ký v i nư c ngoài (b n sao có óng d u xác nh n c a doanh nghi p). + Hoá ơn GTGT c a doanh nghi p giao hàng trong ó ghi rõ tên ngư i mua, tên và a ch c a ngư i nh n hàng (b n sao có óng d u xác nh n c a doanh nghi p).
  3. Cơ quan H i quan theo dõi, qu n lý và quy t toán i v i các trư ng h p nh n hàng s n xu t, gia công hàng xu t khNu theo quy nh hi n hành. Trư ng h p các doanh nghi p nh n hàng tiêu th hàng hoá nguyên li u ho c thành phNm trong nư c thì các doanh nghi p ph i n p thu giá tr gia tăng và truy thu thu nh p khNu i v i hàng hoá, nguyên li u theo quy nh. - Trư ng h p doanh nghi p nh n hàng theo H p ng mua hàng ký v i khách hàng nư c ngoài ( không có H p ng gia công ho c s n xu t hàng xu t khNu kèm theo) thì doanh nghi p ph i n p thu GTGT theo quy nh. Th i h n n p thu GTGT cùng v i th i h n n p thu nh p khNu theo quy nh t i Lu t thu xu t khNu, thu nh p khNu hi n hành. III. I U KHO N THI HÀNH Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Các trư ng h p trư c ây doanh nghi p xu t khNu ã xu t hoá ơn GTGT và tính thu GTGT i v i doanh nghi p nh n hàng thì doanh nghi p xu t khNu ti p t c kê khai, n p thu v i cơ quan thu . Khi xu t khNu hàng hoá theo H p ng gia công ho c xu t khNu hàng hoá ký v i nư c ngoài, doanh nghi p nh n hàng s ư c hoàn l i s thu GTGT u vào theo quy nh. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh các ơn v ph n ánh v B Tài chính xem xét, gi i quy t. Ph m Văn Tr ng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản