Thông tư số 113/2007/TT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
225
lượt xem
11
download

Thông tư số 113/2007/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 113/2007/TT-BTC về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ Tài chính ban hành, để sửa đổi bổ sung Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/08/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 113/2007/TT-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******* Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S 113/2007/TT-BTC Hà N i, ngày 24 tháng 9 năm 2007 THÔNG TƯ S A Đ I B SUNG THÔNG TƯ S 71/2006/TT-BTC NGÀY 09/08/2006 C A B TÀI CHÍNH HƯ NG D N TH C HI N NGH Đ NH S 43/2006/NĐ-CP NGÀY 25/04/2006 C A CHÍNH PH QUY Đ NH QUY N T CH , T CH U TRÁCH NHI M V TH C HI N NHI M V T CH C B MÁY, BIÊN CH VÀ TÀI CHÍNH Đ I V I ĐƠN V S NGHI P CÔNG L P Căn c Ngh đ nh s 60/2003/NĐ-CP ngày 06/06/2003 c a Chính ph quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách nhà nư c; Đ phù h p v i tình hình th c t , B Tài chính hư ng d n s a đ i, b sung m t s n i dung quy đ nh t i Thông tư s 71/2006/TT-BTC ngày 09/08/2006 hư ng d n th c hi n Ngh đ nh s 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 c a Chính ph quy đ nh quy n t ch , t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v , t ch c b máy, biên ch và tài chính đ i v i đơn v s nghi p công l p như sau: 1. S a đ i kho n 6 m c VIII Thông tư s 71/2006/TT-BTC như sau: "6. Th c hi n chi đ i v i kho n thu nh p tăng thêm: Căn c k t qu ho t đ ng tài chính quý, năm c a đơn v , nh m đ ng viên k p th i ngư i lao đ ng ph n đ u hoàn thành nhi m v đư c giao, Th trư ng đơn v s nghi p th c hi n chi đ i v i kho n thu nh p tăng thêm hàng qúy t i đa không quá 60% s chênh l nh thu l n hơn chi đơn v xác đ nh đư c theo quý. - K t thúc năm, trư c ngày 31/01 năm sau, đơn v s nghi p th c hi n ch đ t ch , t ch u trách nhi m v tài chính t xác đ nh s chênh l ch thu l n hơn chi và kinh phí chi thu nh p tăng thêm c a năm trư c theo quy ch chi tiêu n i b c a đơn v đ thanh toán thu nh p tăng thêm cho ngư i lao đ ng đ m b o không vư t quá m c theo ch đ quy đ nh. - Căn c quy t toán c a đơn v đư c c p có th m quy n phê duy t: Trư ng h p s chênh l ch thu l n hơn chi th c t cao hơn s đơn v t xác đ nh và kinh phí chi thu nh p tăng thêm (theo ch đ quy đ nh) cao hơn s kinh phí đã chi tr thu nh p tăng thêm cho ngư i lao đ ng, đơn v đư c ti p t c chi tr thu nh p tăng thêm theo ch đ quy đ nh. Trư ng h p s chênh l ch thu l n hơn chi th c t th p hơn s đơn v t xác đ nh và kinh phí đã thanh toán thu nh p tăng thêm cho ngư i lao đ ng l n hơn s kinh phí đư c chi tr thu nh p tăng thêm (theo ch đ quy đ nh) thì s chi vư t đơn v ph i s d ng Qu d phòng n đ nh thu nh p (n u có) đ bù đ p, trư ng h p sau khi dùng Qu d phòng n đ nh thu nh p đ bù đ p v n còn thi u h t thì tr vào chênh l ch thu, chi dành chi tr thu nh p tăng thêm c a năm sau; trư ng h p năm sau không có chênh l ch thu l n hơn chi chi, thì tr vào Qu ti n lương c a đơn v .". 2. S a đ i kho n 5 m c IX Thông tư s 71/2006/TT-BTC, như sau: "5. Th c hi n chi đ i v i kho n thu nh p tăng thêm: Căn c k t qu ho t đ ng tài chính quý, năm c a đơn v , nh m đ ng viên k p th i ngư i lao đ ng ph n đ u hoàn thành nhi m v đư c giao, Th trư ng đơn v s nghi p th c hi n chi đ i v i kho n thu nh p tăng thêm hàng qúy t i đa không quá 60% s chênh l nh thu l n hơn chi đơn v xác đ nh đư c theo quý. - K t thúc năm, trư c ngày 31/01 năm sau, đơn v s nghi p th c hi n ch đ t ch , t ch u trách nhi m v tài chính t xác đ nh s chênh l ch thu l n hơn chi và kinh phí chi thu nh p tăng thêm c a năm trư c theo quy ch chi tiêu n i b c a đơn v đ thanh toán thu nh p tăng thêm cho ngư i lao đ ng đ m b o không vư t quá m c theo ch đ quy đ nh. - Căn c quy t toán c a đơn v đư c c p có th m quy n phê duy t: Trư ng h p s chênh l ch thu l n hơn chi th c t cao hơn s đơn v t xác đ nh và kinh phí chi tr thu nh p tăng thêm (theo ch đ quy đ nh) cao hơn s kinh phí đã chi tr thu nh p tăng thêm cho ngư i lao đ ng, đơn v đư c ti p t c chi tr thu nh p tăng thêm cho ngư i lao đ ng theo ch đ quy đ nh. Trư ng h p
 2. s chênh l ch thu l n hơn chi th c t th p hơn s đơn v t xác đ nh và kinh phí đã thanh toán thu nh p tăng thêm cho ngư i lao đ ng l n hơn s kinh phí đư c chi tr thu nh p tăng thêm (theo ch đ quy đ nh) thì s chi vư t đơn v ph i s d ng Qu d phòng n đ nh thu nh p (n u có) đ bù đ p, trư ng h p sau khi dùng Qu d phòng n đ nh thu nh p đ bù đ p v n còn thi u h t thì tr vào chênh l ch thu l n hơn chi ph n dành chi tr thu nh p tăng thêm c a năm sau; trư ng h p năm sau không có chênh l ch thu l n hơn chi, thì tr vào Qu ti n lương c a đơn v . 3. S a đ i ph l c s 06 kèm theo Thông tư s 71/2006/TT- BTC: (Theo ph l c đính kèm). 4. T ch c th c hi n: Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày đăng Công báo. Nh ng quy đ nh khác t i Thông tư s 71/2006/TT-BTC ngày 09/08/2006 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh đ nh s 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 c a Chính ph quy đ nh quy n t ch , t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v , t ch c b máy, biên ch và tài chính đ i v i đơn v s nghi p công l p v n còn hi u l c thi hành. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, đ ngh các đơn v ph n ánh v B Tài chính đ k p th i gi i quy t./. Nơi nh n: KT. B TRƯ NG - VP Qu c h i; TH TRƯ NG - VP Ch t ch nư c; - VP Chính ph ; - VP TW Đ ng và các Ban c a Đ ng; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; Đ Hoàng Anh Tu n - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - Cơ quan TW c a các H i, đoàn th ; - UBND các t nh, TP tr c thu c TW; - S TC, KBNN, C c Thu các t nh, TP tr c thu c TW; - S N i v các t nh, TP tr c thu c TW; - C c ki m tra văn b n - B Tư pháp; - Công báo; - Website Chính ph ; Website B Tài chính; - Lưu : VT, V HCSN. Ph l c s 06 ĐƠN V ... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHIÃ VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc BÁO CÁO TÌNH HÌNH VÀ K T QU TH C HI N QUY N T CH , T CH U TRÁCH NHI M V TÀI CHÍNH THEO NGH Đ NH S 43/2006/NĐ-CP NGÀY 25/4/2006 C A CHÍNH PH (Dùng cho: Các đơn v d toán c p II báo cáo đơn v d toán c p I, đơn v d toán c p I báo cáo cơ quan Tài chính cùng c p, các đ a phương báo cáo Th tư ng Chính ph ) I. V tình hình tri n khai th c hi n Ngh đ nh s 43/2006/NĐ- CP ngày 25/4/2006 c a Chính ph : 1. Công tác ph bi n, t p hu n n i dung Ngh đ nh s 43/2006/NĐ- CP và các văn b n liên quan; n i dung và k ho ch tri n khai th c hi n. 2. Tình hình th c hi n giao quy n t ch , t ch u trách nhi m đ i v i đơn v s nghi p công l p:
 3. a) T ng s đơn v s ngh p công l p; trong đó: s đơn v s nghi p giáo d c đào t o; Y t ; Văn hóa Thông tin, Th d c th thao; S nghi p khác. b) T ng s đơn v đã giao t ch t ch u trách nhi m theo Ngh đ nh s 43/2006/NĐ- CP: - Phân lo i: (1) Đơn v t b o đ m toàn b chi phí ho t đ ng; (2) Đơn v t b o đ m m t ph n chi phí ho t đ ng; (3) Đơn v do NSNN b o đ m toàn b chi phí ho t đ ng. - Kinh phí: (1) Kinh phí t ch (đ i v i đơn v t b o đ m toàn b chi phí ho t đ ng); (2) Kinh phí NSNN c p th c hi n t ch (đ i v i đơn v t b o đ m m t ph n chi phí ho t đ ng và đơn v do NSNN b o đ m toàn b chi phí ho t đ ng). ( Chi ti t theo bi u kèm theo) 3. Tình hình xây d ng và th c hi n các tiêu chí đánh giá và m c đ hoàn thành nhi m v đư c giao đ i v i các đơn v s nghi p thu c ph m vi qu n lý. 4. Tình hình phân c p v quy n t ch , t ch u trách nhi m v nhi m v , t ch c b máy, biên ch đ i v i các đơn v s nghi p thu c ph m vi qu n lý. 5. Tình hình ban hành các tiêu chu n, đ nh m c chi, đ nh m c kinh t k thu t thu c ph m vi qu n lý. II. K t qu th c hi n giao quy n t ch , tư ch u trách nhi m đ i v i đơn v s nghi p công l p: 1. Tình hình xây d ng quy ch chi tiêu n i b c a các đơn v s nghi p: - S các đơn v đã xây d ng quy ch chi tiêu n i b ...../T ng s đơn v đư c giao quy n t ch (đ t t l %); - Các gi i pháp th c hi n quy ch chi tiêu n i b 2. Tình hình huy đ ng v n: - S đơn v có huy đ ng v n đ s d ng ho t đ ng d ch v .... đơn v / so v i t ng s đơn v đư c giao t ch ; + S v n huy đ ng đư c... tri u đ ng (trong đó: huy đ ng c a cán b công nhân viên.... tri u đ ng), vay v n c a các t ch c tín d ng.... tri u đ ng). + Đơn v có s v n huy đ ng cao nh t .... tri u đ ng, m c đích huy đ ng (tên đơn v ); + Đơn v có v n huy đ ng th p nh t ... tri u đ ng (tên đơn v ). - Các gi i pháp huy đ ng v n. 3. Tình hình th c hành ti t ki m chi và tăng thu: - Ti t ki m kinh phí ho t đ ng thư ng xuyên: + S đơn v ti t ki m ...../ so v i t ng s đơn v giao t ch (đ t t l .. %) + S kinh phí ti t ki m đư c..... tri u đ ng; t l kinh phí ti t ki m đư c so v i d toán đư c giao ... %. + Đơn v có s kinh phí ti t ki m cao nh t .... tri u đ ng (tên đơn v ) + Đơn v có s kinh phí ti t ki m th p nh t.... tri u đ ng (tên đơn v ) - S tăng thu .... tri u đ ng, so v i năm trư c tăng ... tri u đ ng (tăng %) + Đơn v có s tăng thu cao nh t ..... tri u đ ng (tên đơn v ) + Đơn v có s thu th p nh t .... tri u d ng (tên đơn v ) - Các gi i pháp tăng thu, ti t ki m chi. 4. Tình hình b trí, s p x p b máy, tinh gi n biên ch
 4. 5. Tình hình thu nh p tăng thêm ngư i lao đ ng: - S đơn v có h s thu nh p tăng thêm dư i 1 l n - S đơn v có h s thu nh p tăng thêm t trên 1 đ n 2 l n: - S đơn v có h s thu nh p tăng thêm t trên 2 đ n 3 l n: - S đơn v có h s thu nh p tăng thêm t trên 3 l n tr lên : Đơn v có ngư i có thu nh p tăng thêm cao nh t là ....đ/tháng (tên đơn v ) Đơn v có ngư i có thu nh p tăng thêm th p nh t là . . . đ/tháng (tên đơn v ) 6. Nh ng khó khăn, t n t i, ki n ngh : Ngư i l p báo cáo . . . Ngày . . . tháng . . . năm. . (Ký tên) TH TRƯ NG ĐƠN V (Ký tên đóng d u)
 5. Bi u kèm theo ph l c s 6 Cơ quan ch qu n: C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc …….., Ngày ………. Tháng…….. Năm 200…. BI U T NG H P TÌNH HÌNH TH C HI N NGH Đ NH 43/2006/NĐ-CP C A CÁC ĐƠN V S NGHI P CÓ THU NĂM 200…… S TT Tên đơn v Biên ch Kinh phí H s thu nh p tăng thêm giao n Thu s T ng s đ nh nghi p T 1đ n đơn v s Dư i 1 dư i 2 T 2đ n nghi p l n l n dư i 3 l n Trên 3 l n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T ng s Đơn v t đ m b o toàn b chi phí ho t I đ ng 1 Lo i …….. + Đơn v ……. + Đơn v ……..
 6. 2 Lo i …….. + Đơn v ……. Đơn v t đ m b o m t ph n chi phí ho t II đ ng 1 Lo i …….. + Đơn v ……. + Đơn v …….. 2 Lo i …….. + Đơn v ……. Đơn v s nghi p kinh phí ho t đ ng do III ngân sách nhà nư c b o đ m toàn b 1 Lo i …….. + Đơn v ……. + Đơn v …….. 2 Lo i …….. + Đơn v ……. Th trư ng đơn v d toán c p I (Ký tên, đóng d u)
 7. BI U T NG H P K T Q A TH C HI N NGH Đ NH 43/2006/NĐ-CP
 8. C A CÁC ĐƠN V S NGHI P NĂM 200…… Qu ti n T ng T Biên ch , lao đ ng lương s Trong đó Lao Kinh T ng Biên ch đ ng phí Thu s nghi p tăng thêm h p s KH TH đ ng c pb c kinh phí NS c p T. s Thu phí, l phí Thu d ch v Thu khác ch c v TH TH TH ( trên 1 trong trong trong TH năm TH trong TH năm trong TH năm trong TH năm trong TH năm) năm năm năm trư c năm trư c năm trư c năm trư c năm trư (tr. (tr. (tr. (tr. (tr. (tr. (ngư i) (ngư i) ( ngư i) ( ngư i) (tr. Đ ng) (tr. Đ ng) 9 (tr. Đ ng) (tr. Đ ng) Đ ng) Đ ng) Đ ng) Đ ng) Đ ng) Đ ng) Đ 3= 5+6 4 5 6 7 8=9+11 9 10=12+14+16 11=13+15+17 12 13 14 15 16 17 chi phí n chi phí
 9. ng m i v i đơn v s nghi p t b o đ m toàn b chi phí và đơn v t b o đ m m t ph n chi phí; Chi đ u tư cơ s v t ch t, chi KT, PL đ i v i đơn v NSNN b o đ m toàn b C. phí m toàn b chi phí ho t đ ng
 10. BI U T NG H P TH C HI N GIAO QUY N T CH THEO NGH Đ NH S 10, NGH Đ NH S 43 ( S li u th ng kê đ n 5/2007) . S Đơn v Đã giao quy n t ch tài chính S T B , ngành nghi p T ng Đơn v t đ m b o chi phí TX Đơn v t b o đ m m t ph n chi phí Đơn v t b ođ mt T Y T Y Y T s S ĐT NC t VHTT Khác S ĐT NC t VHTT Khác TS ĐT NC t T NG S 820 696 178 6 8 1 53 110 479 208 76 57 57 81 39 15 0 1 B Công nghi p 40 40 7 2 5 33 24 8 1 0 B Giáo d c và Đào 2 t o 57 44 0 44 42 1 1 0 3 B Lao đ ng TB và XH 28 28 8 1 2 5 12 6 5 1 8 4 B Ngo i giao 4 4 1 1 3 1 1 1 0 5 B Thương m i 16 16 4 3 1 12 8 1 2 1 0 6 B Xây d ng 27 27 1 1 26 9 11 6 0 7 B Tư pháp 8 8 2 2 6 2 4 0 B Tài nguyên Môi 8 Trư ng 44 44 17 17 27 5 2 20 0 9 B Giao Thông V n t i 84 68 31 3 28 37 19 18 0
 11. 10 B Thu S n 15 15 7 7 8 3 4 1 B Nông nghi p và PT 11 NT 69 69 5 5 62 35 12 6 1 8 2 B Khoa h c và Công 12 ngh 20 20 6 6 14 2 9 3 0 B Bưu chính Vi n 13 thông 4 4 1 1 3 2 1 0 14 B Tài chính 36 36 12 7 5 15 6 4 5 9 3 15 Văn phòng CP 4 4 4 4 0 0 16 Thanh tra Nhà nư c 4 4 2 2 2 1 1 0 17 UB Dân t c 6 1 1 1 0 0 18 UB Th d c Th thao 10 3 1 1 1 1 1 19 B Văn hoá TT 69 69 15 15 43 8 35 11 9 20 B yt 74 29 0 29 8 21 0 21 B N iV 13 2 2 2 0 22 B k ho ch và đ u tư 10 10 1 1 5 1 1 3 4 23 B Công an 23 23 19 19 3 3 1 24 T ng c c Du l ch 11 11 2 2 6 4 1 1 3 3 25 Đài Truy n hình VN 3 3 1 1 2 1 1 0 26 T ng C c TK 2 2 0 2 2 0 27 Đài Ti ng nói VN 13 13 0 13 1 1 11 28 Thông t n xã VN 1 1 0 1 1 0 29 ĐH Qu c gia Hà N i 19 19 2 1 1 17 15 1 1 0 33 ĐH QG HCM 14 14 7 5 1 1 7 4 3 0 31 H i NDVN 2 2 1 1 1 1 0
 12. 32 TW Đoàn TNCSHCM 15 15 10 9 1 5 2 1 2 0 33 Văn phòng QH 4 4 1 1 3 2 1 0 Vi n Ki m sát Nhân 34 dân TC 2 2 0 2 2 0 35 Liên Minh các HTXVN 8 3 0 3 1 2 0 36 T ng c c TCDLCL 13 13 8 3 5 5 5 0 37 UB dân s GĐ TE 3 1 1 1 0 Vi n Khoa h c và CN 38 VN 35 20 20 20 0 Vi n khoa h c xã h i 39 VN 2 2 2 2 0 40 Ban Tôn giáo CP 3 3 1 1 2 2 0 41 Ki m toán NN 3 3 1 1 0 2 42 Ngân hàng Nhà nư c 2 2 2 2 43 H i LHPN 5 5 3 3 1 1 1 BI U T NG H P TÌNH HINH TH C HI N NGH Đ NH 43/2006/NĐ-CP C A CÁC ĐƠN V S NGHI P NĂM 200…… S T ng s Đơn v Trong đó: đơn v đã th c hi n giao t ch T B , ngành đơn v s T ng Tron
 13. T s nghi p s nghi p Đơn v t b ođ m thu c đơn v công l p Đơn v t b o đ m S đ i tư ng toàn b lư ng giao t chi phí ho t đ ng đơn v ch Kinh phí S Kinh phí t lư ng ch t ch T NG S I Đơn v t đ m b o toàn b chi phí ho t đ ng 1 S nghi p giáo d c đào t o 2 S nghi p y t 3 S nghi p văn hóa thông tin 4 Sư nghi p kinh t 5 S nghi p khác II Đơn v t đ m b o m t ph n chi phí ho t đ ng 1 S nghi p giáo d c đào t o 2 S nghi p y t 3 S nghi p văn hóa thông tin 4 Sư nghi p kinh t 5 S nghi p khác Đơn v s nghi p kinh phí ho t đ ng do NSNN b o đ m toàn III b
 14. 1 S nghi p giáo d c đào t o 2 S nghi p y t 3 S nghi p văn hóa thông tin 4 Sư nghi p kinh t 5 S nghi p khác
 15. B , cơ quan ch qu n,đ a phương BI U T NG H P TÌNH HÌNH TH C HI N NGH Đ NH S 43/2006/NĐ-CP NĂM 200 S T ng s Trong đó: đơn v đã th c hi n giao t ch theo NĐ s 43/2006/NĐ- CP T B , ngành Đơn v T ng Trong đó Đơn v t b o đ m toàn Đơn v NSNN S nghi p s b CP Đơn v t b o đ m m t ph n CP S Trong đó: NS đơn v S lư ng Kinh phí lư ng Kinh phí c p S lư ng T đơn v t ch đơn v t ch (tr.đ ng) đơn v T ng s S nghi p giáo d c - đào t o + Đơn v ……. + Đơn v ……..
 16. S nghi p y t + Đơn v ……. + Đơn v …….. S nghi p văn hóa thông tin + Đơn v ……. + Đơn v …….. S nghi p TDTT + Đơn v ……. + Đơn v …….. S nghi p khác + Đơn v ……. + Đơn v …….. Ngưòi l p bi u ( ký tên )
 17. Tình hình tri n khai Ngh đ nh s 10 theo Lĩnh v c I Đơn v đã giao t ch T.S Trong đó DVSTCT NĐ10 ĐT,GD YT KH VH Khác NĐ T. s NĐ 10 T. s NĐ 10 T. s 10 T. s NĐ 10 T. s NĐ 10
 18. T ng s 7069 4554 1178 2923 86 230 15 16 80 178 102 350 1 Nam Đ nh 342 340 306 16 1 6 11 Kh i t nh 78 2 Ninh Bình 217 213 175 175 16 16 2 2 8 8 16 12 3 Thái Bình 359 81 30 48 17 4 2 13 7 11 7 Kh i t nh 72 4 Lâm Đ ng 152 113 87 10 7 9 5 Hà N i 824 802 687 676 43 29 5 2 42 42 57 53 6 H i phòng 72 67 8 29 2 10 18 7 Tuyên Quang 20 0 8 Qu ng Ninh 157 72 9 Hà Tĩnh 311 33 256 2 17 16 3 2 17 18 13 10 Đ ng Tháp 73 16 30 1 10 0 1 1 5 9 11 Hà Giang 13 3 3 12 Ti n Giang 735 20 4 2 1 4 14 13 Đ cL c 140 4 14 Đ c nông 15 Bình Phư c 15 10 2 3 16 B n tre 558 531 12 2 3 10 17 Vĩnh Long 14 14 18 Vĩnh Phúc 100 3 3 19 B c Ninh 189 49 30 13 2 4 20 Thanh Hoá 786 786 21 An giang 843 27 4 2 21
 19. 22 Bà R a Vũng Tàu 23 Ninh Thu n 24 Th a Thiên-Hu 25 Qu ng Bình 67 40 11 16 26 Hoà Bình 97 45 17 1 4 30 27 L ng Sơn 405 394 364 16 10 4 28 TP H Chí Minh 1331 680 512 11 66 91 866 c p huy 29 Đ ng Nai 100 90 5 5 31 cap tinht 30 Kon Tum 31 C n Thơ 32 H u Giang 33 Sóc Trăng 34 Đà N ng 35 Yên Bái 36 H i Dương 37 Thái Nguyên 38 B c Giang 39 Phú Th 40 B cC n 41 Lào Cai 42 Gia Lai 43 Hà Tây 44 Hưng Yên 45 B c Liêu
Đồng bộ tài khoản