Thông tư số 113/2008/TT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
50
lượt xem
4
download

Thông tư số 113/2008/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 113/2008/TT-BTC về việc hướng dẫn quản lý và kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 113/2008/TT-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p - T do - H nh phúc --------- S : 113/2008/TT-BTC Hà N i, ngày 27 tháng 11 năm 2008 THÔNG TƯ HƯ NG D N QU N LÝ VÀ KI M SOÁT CAM K T CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C QUA KHO B C NHÀ NƯ C Căn c Ngh đ nh s 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 c a Chính ph quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách Nhà nư c; Căn c Ngh đ nh s 77/2003/NÐ-CP ngày 1/7/2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Quy t đ nh s 235/2003/QÐ-TTg ngày 13/11/2003 c a Th tư ng Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Kho b c Nhà nư c tr c thu c B Tài chính; Đ tri n khai h th ng thông tin qu n lý ngân sách – kho b c và t ng bư c th c hi n k toán d n tích; h tr l p ngân sách trung h n c a cơ quan tài chính các c p và các B , ngành, đ a phương; tăng cư ng ki m soát chi tiêu ngân sách nhà nư c c a các đơn v d toán và các ch đ u tư, ban qu n lý d án, góp ph n ngăn ch n tình tr ng n đ ng trong thanh toán, B Tài chính hư ng d n công tác qu n lý, ki m soát cam k t chi ngân sách nhà nư c qua Kho b c Nhà nư c như sau: I. QUY Đ NH CHUNG 1. Đ i tư ng áp d ng: Đ i tư ng áp d ng bao g m: các đơn v s d ng kinh phí ngân sách nhà nư c (sau đây g i chung là đơn v d toán); các ch đ u tư, ban qu n lý d án (sau đây g i chung là ch đ u tư) thu c ngu n v n ngân sách nhà nư c (tr ngân sách c p xã); cơ quan tài chính và các đơn v Kho b c Nhà nư c. 2. Các khái ni m: 2.1. TABMIS: là h th ng thông tin qu n lý ngân sách - Kho b c. 2.2. Cam k t chi thư ng xuyên là vi c các đơn v d toán cam k t s d ng d toán chi ngân sách thư ng xuyên đư c giao hàng năm (có th m t ph n ho c toàn b d toán đư c giao trong năm) đ thanh toán cho h p đ ng đã đư c ký gi a đơn v d toán v i nhà cung c p. Giá tr c a kho n cam k t chi là: - Đ i v i h p đ ng đư c th c hi n trong 1 năm ngân sách: Là s ti n đư c nêu trong h p đ ng. - Đ i v i h p đ ng đư c th c hi n trong nhi u năm ngân sách: Là s ti n d ki n b trí cho h p đ ng đó trong năm, đ m b o trong ph m vi d toán năm đư c duy t và giá tr h p đ ng còn đư c phép cam k t chi c a h p đ ng đó. 2.3. Cam k t chi đ u tư là vi c các ch đ u tư cam k t s d ng k ho ch v n đ u tư đư c giao hàng năm (có th m t ph n ho c toàn b k ho ch v n đư c giao trong năm) đ thanh toán cho h p đ ng đã đư c ký gi a ch đ u tư v i nhà cung c p. Giá tr c a kho n cam k t chi đ u tư b ng s kinh phí d ki n b trí cho h p đ ng trong năm, đ m b o trong ph m vi k ho ch v n năm đư c duy t và giá tr h p đ ng còn đư c phép cam k t chi. 2.4. Giá tr h p đ ng còn đư c phép cam k t chi là chênh l ch gi a giá tr c a h p đ ng v i t ng giá tr c a các kho n đã cam k t chi cho h p đ ng đó (bao g m c s cam k t chi đã đư c thanh toán). 2.5. Giao di n ng d ng là phương th c k t n i trao đ i thông tin d li u gi a các ng d ng v i nhau nh m th c hi n các quy trình nghi p v .
 2. 2.6. Đơn v d toán có giao di n v i TABMIS là đơn v có ph n m m k toán giao di n đư c v i TABMIS. 2.7. Đơn v d toán không giao di n v i TABMIS là đơn v không có ph n m m k toán giao di n v i TABMIS. 2.8. D toán còn đư c phép s d ng: - Đ i v i chi thư ng xuyên, chi chương trình m c tiêu và chi s nghi p kinh t có tính ch t thư ng xuyên (sau đây g i chung là chi thư ng xuyên) là chênh l ch gi a d toán ngân sách đã giao trong năm cho đơn v v i t ng s ti n c a các kho n đã cam k t chi chưa đư c thanh toán và s ti n đã thanh toán trong năm (bao g m c s đã thanh toán và s đang t m ng). - Đ i v i chi đ u tư, chi chương trình m c tiêu và chi s nghi p kinh t có tính ch t đ u tư (sau đây g i chung là chi đ u tư) là chênh l ch gi a k ho ch v n đã giao trong năm cho m t d án đ u tư v i t ng giá tr c a các kho n đã cam k t chi trong năm chưa đư c thanh toán và t ng s ti n đã th c hi n thanh toán trong năm c a d án đó (bao g m c s đã thanh toán và s đang t m ng). 2.9. S cam k t chi (thư ng xuyên, đ u tư) là mã s do chương trình TABMIS t o ra đ i v i t ng kho n cam k t chi đ theo dõi, qu n lý kho n cam k t chi đó trên TABMIS. 2.10. Đi m nhà cung c p là Kho b c Nhà nư c nơi tr c ti p thanh toán cho nhà cung c p hàng hoá, d ch v theo đ ngh c a các đơn v d toán ho c ch đ u tư 3. Nguyên t c qu n lý, ki m soát cam k t chi: 3.1. T t c các kho n chi c a ngân sách nhà nư c đã đư c cơ quan nhà nư c có th m quy n giao d toán đ i v i chi thư ng xuyên ho c giao k ho ch v n đ i v i chi đ u tư (g m c d toán ng trư c), có h p đ ng mua bán hàng hoá, d ch v theo ch đ quy đ nh và có giá tr h p đ ng t 100 tri u đ ng tr lên đ i v i các kho n chi thư ng xuyên ho c t 500 tri u đ ng tr lên trong chi đ u tư xây d ng cơ b n thì ph i đư c qu n lý, ki m soát cam k t chi qua Kho b c Nhà nư c tr các trư ng h p c th sau: - Các kho n chi c a ngân sách xã; - Các kho n chi cho lĩnh v c an ninh, qu c phòng; - Các kho n th c hi n nghĩa v tr n c a Nhà nư c, c a Chính ph ; - Các kho n chi t ngu n vi n tr , vay n nư c ngoài theo phương th c tài tr chương trình, d án; chi vi n tr tr c ti p; - Các kho n chi góp c ph n, đóng góp nghĩa v tài chính, đóng niên li m cho các t ch c qu c t ; - Các kho n chi theo hình th c l nh chi ti n c a cơ quan tài chính các c p; - Các kho n chi t tài kho n ti n g i c a các đơn v giao d ch t i Kho b c Nhà nư c; - Các kho n chi ngân sách nhà nư c b ng hi n v t và ngày công lao đ ng; M c giá tr h p đ ng mua bán hàng hoá, d ch v ph i làm th t c ki m soát cam k t chi v i Kho b c Nhà nư c đư c xem xét đi u ch nh cho phù h p v i tình hình phát tri n kinh t - xã h i theo t ng th i kỳ. 3.2. Các kho n cam k t chi ngân sách nhà nư c ph i đư c h ch toán b ng đ ng Vi t Nam; các kho n cam k t chi ngân sách nhà nư c b ng ngo i t đư c theo dõi theo nguyên t ; đ ng th i, đư c quy đ i ra đ ng Vi t Nam theo t giá ngo i t hàng tháng do B Tài chính quy đ nh đ h ch toán cam k t chi. Các phân đo n mã k toán đ c a tài kho n chi ngân sách nhà nư c (n u có) ph i đư c h ch toán m c chi ti t nh t. Trư ng h p kho n cam k t chi ngân sách nhà nư c có nhi u ngu n v n (các kho n cam k t chi đ i v i h p đ ng mua s m hàng hoá, d ch v c a d án ODA,…), thì đư c h ch toán chi ti t theo s ti n đư c cam k t chi c a t ng ngu n v n.
 3. 3.3. Cam k t chi ch đư c thanh toán khi s ti n đ ngh thanh toán nh hơn ho c b ng s ti n chưa đư c thanh toán c a kho n cam k t chi đó. Trư ng h p s ti n đ ngh thanh toán l n hơn s ti n còn l i chưa đư c thanh toán c a kho n cam k t chi, thì trư c khi làm th t c thanh toán cam k t chi, đơn v d toán ho c ch đ u tư ph i đ ngh Kho b c Nhà nư c nơi giao d ch đi u ch nh s ti n c a kho n cam k t chi đó phù h p v i s ti n đ ngh thanh toán và đ m b o đúng quy đ nh nêu t i kho n 2 m c II Thông tư này. 3.4. Trong quá trình qu n lý, ki m soát, n u phát hi n các kho n cam k t chi sai ch đ quy đ nh ho c các kho n d toán đ cam k t chi không đư c chuy n ngu n sang năm sau ho c đơn v d toán, ch đ u tư không có nhu c u s d ng ti p, thì kho n cam k t chi s đư c hu b . Kho b c Nhà nư c th c hi n hu các kho n cam k t chi c a đơn v d toán, ch đ u tư theo ch đ quy đ nh (đ i v i các kho n cam k t chi không đư c phép chuy n năm sau s d ng ti p) ho c theo quy t đ nh c a cơ quan tài chính, cơ quan nhà nư c có th m quy n (đ i v i các kho n cam k t chi sai quy đ nh) ho c đ ngh c a đơn v d toán, ch đ u tư (đ i v i các kho n cam k t chi mà đơn v không có nhu c u s d ng ti p). II. QUY Đ NH C TH : 1. Qu n lý và ki m soát cam k t chi: 1.1. Th i h n g i và ch p thu n cam k t chi: - Trong vòng 5 ngày làm vi c k t khi ký h p đ ng mua bán hàng hoá, d ch v có giá tr h p đ ng t m c quy đ nh t i đi m 3.1 kho n 3 m c I Thông tư này, đơn v d toán ho c ch đ u tư ph i g i h p đ ng kèm theo đ ngh cam k t chi đ n Kho b c Nhà nư c nơi giao d ch. - Trong ph m vi 2 ngày làm vi c k t khi nh n đư c đ ngh c a đơn v d toán ho c ch đ u tư, Kho b c Nhà nư c ph i thông báo ý ki n ch p thu n ho c t ch i cam k t chi cho đơn v đư c bi t. 1.2. Hình th c g i đ ngh t o m i, đi u ch nh, hu cam k t chi: 1.2.1. T o m i, đi u ch nh cam k t chi: - Đ i v i chi thư ng xuyên: + Đ i v i các đơn v d toán có giao di n v i TABMIS, thì g i đ ngh cam k t chi ho c đi u ch nh cam k t chi đ n Kho b c Nhà nư c thông qua chương trình giao di n gi a ph n m m k toán c a đơn v v i TABMIS. Riêng đ i v i h p đ ng mua s m hàng hoá, d ch v (đ làm căn c ki m soát cam k t chi), thì đơn v d toán g i đ n Kho b c Nhà nư c b ng văn b n gi y ho c d li u đi n t theo nguyên t c trao đ i thông tin nêu t i đi m 1.3 kho n 1 m c II Thông tư này. + Đ i v i các đơn v d toán không có giao di n v i TABMIS, thì g i đ ngh cam k t chi ho c đi u ch nh cam k t chi và h p đ ng mua s m hàng hoá, d ch v (đ làm căn c ki m soát cam k t chi) đ n Kho b c Nhà nư c b ng văn b n gi y (theo m u s 01 ho c 02 đính kèm). - Đ i v i chi đ u tư: Ch đ u tư g i đ ngh cam k t chi ho c đi u ch nh cam k t chi đ u tư và h p đ ng mua s m hàng hoá, d ch v (đ làm căn c ki m soát cam k t chi) đ n Kho b c Nhà nư c b ng văn b n gi y (theo m u s 01 ho c 02 đính kèm). 1.2.2. Hu cam k t chi: - Trư ng h p không có nhu c u chi ti p đ i v i các kho n đã cam k t chi, đơn v d toán, ch đ u tư g i đ ngh hu cam k t chi đ n Kho b c Nhà nư c b ng văn b n gi y (theo m u s 03 đính kèm). - Trư ng h p các kho n cam k t chi b phát hi n sai ch đ quy đ nh thì căn c quy t đ nh c a cơ quan nhà nư c có th m quy n, Kho b c Nhà nư c th c hi n hu cam k t chi c a đơn v d toán ho c ch đ u tư. 1.3. Nguyên t c trao đ i thông tin, d li u đi n t :
 4. Vi c trao đ i thông tin, d li u đi n t v cam k t chi đư c th c hi n t đ ng b ng chương trình giao di n gi a ph n m m k toán c a đơn v v i TABMIS; đ ng th i, ph i có đ y đ ch tiêu thông tin và đư c b o m t, đúng đ nh d ng trao đ i d li u đi n t theo quy đ nh c a Lu t Giao d ch đi n t , các văn b n hư ng d n dư i Lu t c a Chính ph và B Tài chính. T t c các cơ quan, đơn v tham gia trao đ i thông tin, d li u đi n t v cam k t chi có trách nhi m đ m b o tính an toàn, b o m t, chính xác và toàn v n c a d li u đi n t trong ph m vi nhi m v c a mình; đ ng th i, có trách nhi m ph i h p v i các cơ quan liên quan th c hi n các bi n pháp k thu t c n thi t đ đ m b o tính b o m t, an toàn c a h th ng. 1.4. Đi u ki n th c hi n cam k t chi: 1.4.1. Đ ngh cam k t chi c a đơn v d toán ho c ch đ u tư ph i đ y đ các ch tiêu thông tin theo m u quy đ nh và đ m b o tính pháp lý, c th : + D u, ch ký c a đơn v d toán, ch đ u tư trên h sơ ph i phù h p v i m u d u, ch ký đã đăng ký v i Kho b c Nhà nư c. Trư ng h p đơn v d toán g i đ ngh cam k t chi ho c đi u ch nh cam k t chi đ n Kho b c Nhà nư c thông qua chương trình giao di n, thì ph i đ m b o các nguyên t c nêu t i đi m 1.3 kho n 1 m c II Thông tư này. + H p đ ng mua bán hàng hoá, d ch v tuân th quy trình, th t c v mua s m đ u th u, ch đ nh th u theo quy đ nh hi n hành; + N i dung thanh toán c a h p đ ng mua bán hàng hoá, d ch v ph i đ m b o có trong d án đ u tư đã đư c c p có th m quy n phê duy t (đ i v i chi đ u tư). 1.4.2. S ti n đ ngh cam k t chi không vư t quá d toán còn đư c phép s d ng. - Trư ng h p d toán và phương án phân b d toán ngân sách nhà nư c chưa đư c cơ quan nhà nư c có th m quy n quy t đ nh ho c ph i đi u ch nh d toán ngân sách nhà nư c theo quy đ nh, thì Kho b c Nhà nư c th c hi n ki m soát cam k t chi trên cơ s d toán t m c p ho c d toán đư c đi u ch nh c a đơn v d toán. - Trư ng h p chi ng trư c d toán ngân sách nhà nư c năm sau, thì Kho b c Nhà nư c th c hi n ki m soát cam k t chi trên cơ s d toán ng trư c c a đơn v d toán ho c ch đ u tư. 1.4.3. Đ ngh cam k t chi năm ngân sách hi n hành c a đơn v d toán ho c ch đ u tư ph i g i đ n Kho b c Nhà nư c ch m nh t đ n h t ngày 30/12 năm hi n hành. 1.5. Quy trình qu n lý, ki m soát cam k t chi thư ng xuyên: 1.5.1. H sơ cam k t chi thư ng xuyên: Khi có nhu c u cam k t chi, ngoài d toán chi ngân sách nhà nư c g i Kho b c Nhà nư c 1 l n vào đ u năm, đơn v d toán g i Kho b c Nhà nư c các h sơ, tài li u có liên quan như sau: - H p đ ng mua bán hàng hoá, d ch v có giá tr t 100 tri u đ ng tr lên (g i l n đ u ho c khi có đi u ch nh h p đ ng); - Đ ngh cam k t chi ho c đ ngh đi u ch nh cam k t chi. 1.5.2. Kho b c Nhà nư c ki m soát h sơ, tài li u c a đơn v , bao g m : - Ki m soát, đ i chi u cam k t chi so v i d toán ngân sách nhà nư c, đ m b o kho n đ ngh cam k t chi không đư c vư t quá d toán còn đư c phép s d ng c a đơn v ; - Ki m tra tính pháp lý c a h p đ ng mua bán hàng hoá, d ch v , đ m b o phù h p v i d toán đư c giao c a đơn v ; - Ki m soát, đ i chi u đ ngh cam k t chi c a đơn v , đ m b o đ y đ các ch tiêu thông tin và đư c g i trư c th i h n theo quy đ nh; 1.5.3. Sau khi ki m soát h sơ, tài li u c a đơn v d toán:
 5. - Trư ng h p đ m b o đ các đi u ki n theo quy đ nh t i đi m 1.4 kho n 1 m c II Thông tư này, thì Kho b c Nhà nư c ghi nh n bút toán cam k t chi vào TABMIS và thông báo s cam k t chi đư c qu n lý trên TABMIS cho đơn v d toán đư c bi t đ qu n lý và thanh toán cam k t chi. - Trư ng h p không đ m b o đ các đi u ki n quy đ nh t i đi m 1.4 kho n 1 m c II Thông tư này, Kho b c Nhà nư c t ch i ch p thu n ghi nh n bút toán cam k t chi vào TABMIS và thông báo cho đơn v d toán đư c bi t theo quy đ nh t i đi m 1.3 kho n 1 m c III Thông tư này (theo m u s 04 đính kèm ho c ho c qua chương trình giao di n gi a ph n m m k toán c a đơn v v i TABMIS). 1.5.4. Qu n lý cam k t chi đ i v i các h p đ ng nhi u năm: Đ i v i h p đ ng mua bán hàng hoá, d ch v đư c th c hi n trong nhi u năm ngân sách và có giá tr t 100 tri u đ ng tr lên, đơn v d toán g i h p đ ng đ n Kho b c Nhà nư c nơi giao d ch đ theo dõi, qu n lý. Hàng năm, th trư ng đơn v d toán có trách nhi m xác đ nh s kinh phí b trí cho h p đ ng mua s m hàng hoá, d ch v ; đ ng th i, đư c quy n ch đ ng đi u ch nh tăng, gi m s kinh phí b trí cho h p đ ng đó, đ m b o trong ph m vi d toán ngân sách nhà nư c đã đư c duy t và giá tr h p đ ng còn đư c phép cam k t chi. Căn c s kinh phí b trí cho h p đ ng trong m t năm ngân sách, đơn v d toán g i đ ngh cam k t chi trong năm cho h p đ ng đó đ n Kho b c Nhà nư c nơi giao d ch đ làm th t c ki m soát cam k t chi. Quy trình qu n lý, ki m soát h p đ ng nhi u năm và cam k t chi đ i v i chi thư ng xuyên t h p đ ng nhi u năm đư c th c hi n tương t như qu n lý h p đ ng và cam k t chi đ u tư đư c quy đ nh t i đi m 1.6. kho n 1 m c II Thông tư này. 1.6. Quy trình qu n lý, ki m soát cam k t chi đ u tư: 1.6.1. H sơ cam k t chi đ u tư: Khi có nhu c u cam k t chi, ngoài các h sơ, tài li u g i 1 l n và g i hàng năm theo ch đ quy đ nh, ch đ u tư g i Kho b c Nhà nư c các h sơ, tài li u có liên quan như sau: - H p đ ng có giá tr t 500 tri u đ ng tr lên (g i l n đ u khi đ ngh cam k t chi ho c g i khi có đi u ch nh h p đ ng); - Đ ngh cam k t chi ho c đ ngh đi u ch nh cam k t chi. 1.6.2. Qu n lý h p đ ng chi đ u tư : Căn c h p đ ng mua s m hàng hoá, d ch v do ch đ u tư g i đ n, Kho b c Nhà nư c ki m soát tính pháp lý c a h p đ ng theo quy đ nh t i ti t 1.4.1 đi m 1.4 kho n 1 ph n II Thông tư này, n u phù h p thì nh p các thông tin c a h p đ ng vào TABMIS và thông báo s s cam k t chi đư c qu n lý trên TABMIS cho ch đ u tư đư c bi t đ qu n lý và thanh toán cam k t chi. - Hàng năm, ch đ u tư ph i có trách nhi m xác đ nh s v n đ u tư b trí cho t ng h p đ ng; đ ng th i, đư c quy n ch đ ng đi u ch nh tăng, gi m s v n đ u tư b trí cho t ng h p đ ng, đ m b o trong ph m vi k ho ch v n năm đã đư c cơ quan nhà nư c có th m quy n giao và giá tr h p đ ng còn đư c phép cam k t chi c a d án đó. + Trư ng h p h p đ ng đư c th c hi n tr n trong 1 năm ngân sách, thì s v n b trí trong năm cho h p đ ng đúng b ng giá tr c a h p đ ng đó. + Trư ng h p h p đ ng mua bán hàng hoá, d ch v có nhi u lo i ti n (các kho n cam k t chi đ i v i h p đ ng mua s m hàng hoá, d ch v c a các d án ODA,…), thì ch đ u tư ph i có trách nhi m xác đ nh s v n đ u tư trong năm b trí cho h p đ ng chi ti t theo t ng lo i ti n. + Trư ng h p h p đ ng mua bán hàng hoá, d ch v có nhi u lo i ngu n v n, thì ch đ u tư có trách nhi m xác đ nh s v n đ u tư trong năm b trí cho h p đ ng chi ti t theo t ng lo i ngu n v n.
 6. 1.6.3. Kho b c Nhà nư c ki m soát h sơ, tài li u c a ch đ u tư: Trên cơ s s v n đã b trí cho t ng h p đ ng chi đ u tư trong năm, ch đ u tư g i đ ngh cam k t chi đ u tư đ n Kho b c Nhà nư c nơi giao d ch. Căn c đ ngh c a ch đ u tư, Kho b c Nhà nư c th c hi n: - Ki m soát, đ i chi u đ m b o kho n đ ngh cam k t chi không đư c vư t quá k ho ch v n năm đã giao cho d án và giá tr h p đ ng còn đư c phép cam k t chi. - Ki m soát, đ i chi u đ ngh cam k t chi c a ch đ u tư, đ m b o đ y đ các ch tiêu thông tin và đư c g i trư c th i h n theo quy đ nh; 1.6.4. Sau khi ki m soát h sơ, tài li u c a ch đ u tư: - Trư ng h p đ m b o đ các đi u ki n theo quy đ nh t i đi m 1.4 kho n 1 m c II Thông tư này, thì Kho b c Nhà nư c ghi nh n bút toán cam k t chi vào TABMIS và thông báo cho ch đ u tư đư c bi t. - Trư ng h p không đ m b o đ các đi u ki n quy đ nh t i đi m 1.4 kho n 1 m c II Thông tư này, Kho b c Nhà nư c đư c phép t ch i ghi nh n bút toán cam k t chi vào TABMIS và thông báo cho ch đ u tư đư c bi t theo quy đ nh t i đi m 4.3 kho n 4 m c I Thông tư này (m u s 04 đính kèm). 2. Đi u ch nh, hu cam k t chi và h p đ ng: 2.1. Đi u ch nh cam k t chi và h p đ ng: 2.1.1. Các trư ng h p đi u ch nh: - D toán c a đơn v d toán ho c k ho ch v n c a ch đ u tư b đi u ch nh gi m d n đ n ph i đi u ch nh cam k t chi. - Đi u ch nh s ti n c a h p đ ng mua bán hàng hoá, d ch v gi a đơn v d toán, ch đ u tư v i nhà cung c p ho c đi u ch nh s kinh phí b trí cho h p đ ng (h p đ ng nhi u năm đ i v i chi thư ng xuyên ho c h p đ ng chi đ u tư) trong năm ngân sách. Vi c đi u ch nh s ti n đã cam k t chi ch đư c th c hi n đ i v i s ti n còn l i c a kho n cam k t chi đó, chi ti t cho t ng n i dung cam k t chi; Vi c đi u ch nh s ti n c a h p đ ng (h p đ ng nhi u năm trong chi thư ng xuyên ho c h p đ ng chi đ u tư) ph i đ m b o s ti n sau khi đi u ch nh không nh hơn s ti n đã th c hi n cam k t chi c a h p đ ng đó. - Thay đ i giá tr các phân đo n mã c a tài kho n h ch toán cam k t chi và di n gi i chi ti t c a t ng n i dung cam k t chi. - Thay đ i ngày h ch toán c a kho n cam k t chi. 2.1.2. Quy trình đi u ch nh: Đơn v d toán, ch đ u tư g i yêu c u đi u ch nh cam k t chi ho c đi u ch nh h p đ ng (h p đ ng nhi u năm đ i v i chi thư ng xuyên ho c h p đ ng chi đ u tư) đ n Kho b c Nhà nư c nơi giao d ch (theo m u s 02 đính kèm). Căn c đ ngh c a đơn v d toán ho c ch đ u tư, Kho b c Nhà nư c th c hi n đi u ch nh và thông báo l i ý ki n ch p thu n (ho c t ch i) đi u ch nh cam k t chi ho c h p đ ng cho đơn v d toán ho c ch đ u tư. 2.2. Hu cam k t chi và h p đ ng: 2.2.1. Các trư ng h p hu cam k t chi và h p đ ng : - Hu h p đ ng ho c t m d ng, giãn ti n đ th c hi n h p đ ng d n đ n đơn v d toán, ch đ u tư không có nhu c u s d ng cam k t chi đ thanh toán cho các h p đ ng trong năm; - Các kho n cam k t chi ho c h p đ ng (h p đ ng nhi u năm trong chi thư ng xuyên ho c h p đ ng chi đ u tư) mà đơn v d toán, ch đ u tư không có nhu c u s d ng ti p;
 7. - Các kho n cam k t chi không đ đi u ki n thanh toán theo quy đ nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c; - D toán dành đ cam k t chi không đư c cơ quan có th m quy n cho phép chuy n sang năm sau. - H p đ ng mua s m hàng hoá, d ch v b hu b ho c có s thay đ i v lo i ti n ho c các thông tin liên quan đ n nhà cung c p (tên, mã s và đi m nhà cung c p). 2.2.2. Quy trình hu : - Đơn v d toán, ch đ u tư ho c cơ quan nhà nư c có th m quy n có văn b n nêu rõ lý do và s cam k t chi ho c mã s h p đ ng (h p đ ng nhi u năm trong chi thư ng xuyên ho c h p đ ng chi đ u tư) đư c qu n lý t i TABMIS c n hu đ n Kho b c Nhà nư c nơi giao d ch (m u s 03 đính kèm). - Căn c đ ngh c a đơn v d toán, ch đ u tư ho c cơ quan nhà nư c có th m quy n, Kho b c Nhà nư c ki m tra đ m b o: + Trư ng h p hu cam k t chi: Đơn v ch đư c đ ngh hu đ i v i s ti n còn l i chưa đư c thanh toán c a kho n cam k t chi đó. + Trư ng h p hu h p đ ng nhi u năm đ i v i chi thư ng xuyên ho c h p đ ng chi đ u tư: Đ ngh hu c a đơn v ch đư c ch p thu n khi các h p đ ng này chưa đư c t o cam k t chi ho c t t c các kho n đã cam k t chi c a h p đ ng đ u đã đư c hu trư c đó. Sau khi ki m tra, n u đ m b o các đi u ki n hu theo quy đ nh, thì Kho b c Nhà nư c th c hi n hu cam k t chi ho c h p đ ng trên TABMIS. 3. X lý cu i năm: 3.1. X lý các kho n cam k t chi t d toán chi đư c giao trong năm: Các kho n đã cam k t chi thu c năm ngân sách nào ch đư c chi trong năm ngân sách đó, th i h n thanh toán đ i v i các kho n đã cam k t chi phù h p v i th i h n chi quy đ nh đ i v i các kho n chi thư ng xuyên và chi đ u tư. H t th i h n chi ngân sách nhà nư c, s cam k t chi chưa s d ng ho c s d ng chưa h t ph i b hu b , tr các trư ng h p sau: - Đ i v i s dư d toán đư c chuy n sang năm sau chi ti p theo ch đ quy đ nh (cơ quan nhà nư c có th m quy n không ph i xét chuy n): Kho b c Nhà nư c th c hi n chuy n d toán ho c k ho ch v n cùng v i chuy n cam k t chi c a đơn v d toán ho c ch đ u tư sang năm sau đ theo dõi, qu n lý và thanh toán ti p. - Đ i v i s dư d toán đư c phép chuy n sang năm sau chi ti p theo Quy t đ nh c a B trư ng B Tài chính (đ i v i ngân sách Trung ương), Ch t ch U ban nhân dân ho c th trư ng cơ quan tài chính đư c u quy n (đ i v i ngân sách đ a phương): Căn c quy t đ nh cho phép chuy n s dư d toán sang năm sau chi ti p c a cơ quan nhà nư c có th m quy n, Kho b c Nhà nư c th c hi n chuy n cam k t chi c a đơn v d toán ho c ch đ u tư sang năm sau đ theo dõi, qu n lý và thanh toán ti p. 3.2. X lý các kho n cam k t chi t d toán ng trư c: S dư chưa thanh toán c a các kho n cam k t chi đ n 31/12 đư c t đ ng chuy n sang năm sau đ thanh toán và h ch toán vào niên đ ngân sách năm sau. 4. H ch toán k toán cam k t chi t i Kho b c Nhà nư c: H ch toán cam k t chi, đi u ch nh cam k t chi, thanh toán cam k t chi và k t chuy n cam k t chi t năm trư c sang năm sau đư c th c hi n theo ch đ k toán nhà nư c áp d ng cho TABMIS. III. T CH C TH C HI N: 1. Trách nhi m, quy n h n c a các cơ quan, đơn v :
 8. 1.1. Đ i v i các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan khác Trung ương, U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: có trách nhi m ch đ o, hư ng d n, ki m tra các đơn v tr c thu c và c p dư i th c hi n cam k t chi ngân sách nhà nư c theo quy đ nh t i Thông tư này. 1.2. Đ i v i các đơn v d toán và ch đ u tư: - T t c các đơn v d toán và ch đ u tư t ch u trách nhi m v vi c ký k t các h p đ ng mua s m hàng hoá, d ch v , đ m b o phù h p v i nhi m v đư c giao; đ ng th i, ph i làm th t c ki m soát cam k t chi v i Kho b c Nhà nư c trư c khi th c hi n thanh toán đ i v i nh ng kho n chi thu c ph m vi ph i cam k t chi theo ch đ quy đ nh. - Th trư ng các đơn v d toán và ch đ u tư có trách nhi m tuân th nh ng quy đ nh hi n hành c a Nhà nư c v qu n lý, ki m soát chi và nh ng n i dung hư ng d n t i Thông tư này. Trư ng h p vi ph m, tuỳ theo tính ch t và m c đ s b x lý k lu t ho c x ph t hành chính theo quy đ nh c a pháp lu t. 1.3. Đ i v i Kho b c Nhà nư c: 1.3.1. Kho b c Nhà nư c có trách nhi m ki m soát h sơ đ ngh cam k t chi c a đơn v d toán, ch đ u tư và th c hi n ghi nh n bút toán cam k t chi vào TABMIS cho các kho n cam k t chi đ đi u ki n quy đ nh t i đi m 1.4 kho n 1 m c II Thông tư này. 1.3.2. Kho b c Nhà nư c đư c quy n t ch i thanh toán đ i v i các kho n cam k t chi không đúng quy đ nh và thông báo cho đơn v d toán, ch đ u tư bi t; đ ng th i, ch u trách nhi m v quy t đ nh c a mình trong các trư ng h p: - H p đ ng kinh t gi a đơn v d toán ho c ch đ u tư v i nhà cung c p không đ m b o tính pháp lý; - S ti n đ ngh cam k t chi vư t quá s d toán còn đư c phép s d ng ho c vư t quá t ng giá tr h p đ ng còn đư c phép cam k t chi. 2. Hi u l c thi hành: 2.1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày đăng công báo và đư c áp d ng đ i v i công tác qu n lý, ki m soát cam k t chi ngân sách nhà nư c t năm ngân sách 2009. 2.2. Các cơ quan tài chính, đơn v thu c h th ng Kho b c Nhà nư c, các đơn v d toán và các ch đ u tư ch u trách nhi m th c hi n Thông tư này./. KT.B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c - Văn phòng Chính ph ; - Văn phòng TW và các Ban c a Đ ng; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; Ph m S Danh - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - Ki m toán Nhà nư c; - Các cơ quan Trung ương c a các đoàn th ; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - S Tài chính, KBNN, C c Thu , C c H i quan các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Các T ng c c, C c, V , các đơn v tr c thu c BTC; - C c ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Công báo; - Website Chính ph ; - Lưu: VT, KBNN
 9. M u s 01 ĐƠN V …… C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM S : Đ c l p - T do - H nh phúc --------- ……, ngày tháng năm ….. Kính g i: Kho b c Nhà nư c…. GI Y Đ NGH CAM K T CHI NSNN I. Thông tin chung cam k t chi Mã nhà cung c p: Mã s h p đ ng đư c qu n lý t i TABMIS Tên nhà cung c p: T ng s ti n cam k t chi Mã ti n t : Di n gi i cam k t chi S h p đ ng gi y: II. Thông tin chi ti t cam k t chi Stt S ti n Di n Mã qu Mã Mã Mã c p Mã ĐV Mã Mã Mã Mã Mã Mã Mã DP gi i TKKT NDKT NS có đa chương ngành CTMT KBNN ngu n QHNS bàn 1 2 .. Ngư i đ ngh Th trư ng đơn v Ký tên (đóng d u-n u có) Ghi chú: các ch tiêu đư c l p như sau: - Mã s h p đ ng đư c qu n lý t i TABMIS ch áp d ng cho các cam k t chi đ u tư và các cam k t chi thư ng xuyên đư c t o t h p đ ng h p đ ng nhi u năm; ch tiêu này ghi theo mã s đã đư c Kho b c Nhà nư c thông báo. - Tên nhà cung c p: ghi theo tên nhà cung c p trong h p đ ng 9
 10. - Mã nhà cung c p: là mã s nhà cung c p đư c qu n lý trên TABMIS. Trư ng h p đơn v d toán/ ch đ u tư không bi t mã nhà cung c p thì ghi s 1; - Mã ti n t : ghi theo mã lo i ti n cam k t chi ( ví d cam k t b ng đ ng Vi t Nam ghi VNĐ; b ng Đô la ghi USD,.. ); - S h p đ ng gi y là s trên h p đ ng gi a đơn v d toán/ ch đ u tư và nhà cung c p; - Các phân đo n mã c a k toán đ ghi như sau: + Mã qu : ghi 01; + Mã TKKT: ghi mã tài kho n chi thư ng xuyên ho c mã chi đ u tư (đ i v i cam k t chi d toán đư c giao chính th c) ho c mã tài kho n ng trư c kinh phí chi thư ng xuyên đ đi u ki n thanh toán ho c mã tài kho n ng trư c kinh phí chi đ u tư đ đi u ki n thanh toán (đ i v i cam k t chi t d toán ng trư c); + Mã NDKT: ghi m c, ti u m c c a kho n cam k t chi, trư ng h p kho n cam k t chi chưa xác đ nh đư c c th m c, ti u m c thì ghi 0000- mã n i dung kinh t chưa xác đ nh n i dung chi; + Mã c p ngân sách: ghi s 1 n u kho n cam k t chi thu c NSTW, ghi s 2 n u kho n cam k t chi thu c NS t nh, ghi s 3 n u kho n cam k t chi thu c ngân sách huy n; + Mã đơn v có quan h v i ngân sách: ghi theo mã s c a đơn v d toán ho c d án đ u tư. + Mã đ a bàn: b tr ng; + Mã chương: ghi mã chương c a kho n cam k t chi (n u có); + Mã ngành: ghi lo i, kho n c a kho n cam k t chi; + Mã CTMT: ghi theo mã s CTMT c a cam k t chi đó (n u có); + Mã KBNN: ghi theo mã s KBNN nơi đơn v giao d ch; + Mã ngu n: ghi theo mã s ngu n v n trong cam k t chi đó (n u có); + Mã d phòng: b tr ng. 10
 11. M u s 02 ĐƠN V …… C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM S : Đ c l p - T do - H nh phúc --------- ……, ngày tháng năm ….. Kính g i: Kho b c Nhà nư c ………. GI Y Đ NGH CH NH S A CAM K T CHI Căn c thông báo cam k t chi s ………. đã đư c Kho b c Nhà nư c ch p thu n thanh toán, đơn v đ ngh Kho b c Nhà nư c đi u ch nh m t s thông tin liên quan đ n cam k t chi như sau: I. Thông tin chung cam k t chi S cam k t chi T ng s ti n cam k t chi S h p đ ng gi y: Di n gi i cam k t: Mã s h p đ ng đư c qu n lý t i TABMIS II. Thông tin chi ti t cam k t chi Stt S ti n Di n Mã qu Mã Mã Mã c p Mã ĐV Mã Mã Mã Mã Mã Mã Mã DP gi i TKKT NDKT NS có đa chương ngành CTMT KBNN ngu n QHNS bàn 1 2 .. Ngư i đ ngh Th trư ng đơn v Ký tên (đóng d u-n u có) Ghi chú: Mã s h p đ ng đư c qu n lý t i TABMIS ch áp d ng cho các cam k t chi đ u tư và các cam k t chi thư ng xuyên đư c t o t h p đ ng nhi u năm và ghi theo mã s đư c KBNN thông báo; các ch tiêu khác đư c ghi tương t như cách ghi nêu gi y đ ngh cam k t chi (m u s 01). 11
 12. M u s 03 ĐƠN V …… C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM S : Đ c l p - T do - H nh phúc --------- …, ngày tháng năm….. Kính g i: Kho b c Nhà nư c ……… Căn c ………….. đ ngh Kho b c Nhà nư c hu cam k t chi s …. (ho c h p đ ng s …. ); Lý do hu :…………………. Th trư ng cơ quan/đơn v (Ký tên, đóng d u) M u s 04 KHO B C NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM KHO B C NHÀ NƯ C .............. Đ c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : /TB-KB….. ............., ngày ... tháng ... năm ......... THÔNG BÁO T CH I CH P THU N CAM K T CHI Kính g i:…………………………… Kho b c Nhà nư c ............................. t ch i ghi nh n và h ch toán cam k t chi vào TABMIS t i đ ngh cam k t chi s ........ ngày…..tháng.... năm ...... c a đơn v . S ti n b ng s : ........................................................................ B ng ch :…………………………………………………………………… Lý do t ch i cam k t chi: ………………………….……………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. Kho b c Nhà nư c ...................................... xin thông báo cho đơn v bi t đ có bi n pháp x lý./. GIÁM Đ C Nơi nh n: - Như trên; - Cơ quan ch qu n; - Cơ quan tài chính đ ng c p; - Lưu: KT ho c TTVĐT, VT. M u s 05 KHO B C NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM KHO B C NHÀ NƯ C .............. Đ c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : /TB-KB….. ............., ngày ... tháng ... năm ......... THÔNG BÁO CH P THU N GHI NH N H P Đ NG NHI U NĂM TRONG CHI THƯ NG XUYÊN VÀ H P Đ NG CHI Đ U TƯ T I TABMIS 12
 13. Kính g i:………………. Kho b c Nhà nư c đ ng ý ghi nh n h p đ ng s …… ngày …. tháng …. năm ….. c a đơn v (đơn v d toán/ch đ u tư/ban qu n lý d án) t i TABMIS, c th : 1. S h p đ ng gi y: 2. Mã s h p đ ng đư c qu n lý t i TABMIS 3. T ng giá tr h p đ ng: GIÁM Đ C Nơi nh n: - Như trên; - Lưu: KT ho c TTVĐT, VT. Ghi chú: Mã s h p đ ng đư c qu n lý t i TABMIS ch áp d ng đ i v i các kho n cam k t chi đ u tư ho c cam k t chi thư ng xuyên t nh ng h p đ ng mua s m hàng hoá, d ch v nhi u năm và ghi theo mã s do KBNN đã thông báo trư c đây; đ i v i các kho n cam k t chi thư ng xuyên cho nh ng h p đ ng đư c th c hi n trong 1 năm ngân sách KBNN s không thông báo ch tiêu này. 13
Đồng bộ tài khoản