Thông tư số 114/2000/TT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
57
lượt xem
2
download

Thông tư số 114/2000/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 114/2000/TT-BTC về việc hướng dẫn quản lý kinh phí chi các cuộc điều tra thuộc nguồn vốn sự nghiệp từ ngân sách Nhà nước do Bộ tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 114/2000/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 114/2000/TT-BTC Hà N i, ngày 27 tháng 11 năm 2000 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 114/2000/TT-BTC NGÀY 27 THÁNG 11 NĂM 2000 HƯ NG D N QU N LÝ KINH PHÍ CHI CÁC CU C I U TRA THU C NGU N V N S NGHI P T NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C Căn c Ngh nh s 87/CP ngày 19/12/1996 c a Chính ph v quy nh chi ti t vi c phân c p qu n lý, l p, ch p hành và quy t toán ngân sách Nhà nư c và Ngh nh s 51/1999/N -CP ngày 18/7/1998 c a Chính ph v s a i b sung Ngh nh 87/CP. qu n lý, s d ng ngu n kinh phí i u tra t ngân sách Nhà nư c úng m c ích, có hi u qu ; B Tài chính hư ng d n th c hi n như sau: I. QUY NNH CHUNG 1- Ngân sách Nhà nư c ch m b o kinh phí cho các cu c i u tra ư c c p có thNm quy n giao trong d toán hàng năm c a B , ngành và a phương. 2- Kinh phí chi cho các cu c i u tra thu c ngu n ngân sách Nhà nư c ư c qu n lý theo Lu t ngân sách Nhà nư c, các văn b n hư ng d n Lu t và nh ng quy nh c th t i Thông tư này. 3- Thông tư này không áp d ng cho các cu c i u tra thu c ngu n v n u tư xây d ng cơ b n, t ng i u tra, i u tra mà kh i lư ng s n phNm ư c tính theo ơn giá như i u tra a ch t, i u tra thu c nhi m v thư ng xuyên hàng năm c a T ng c c Th ng kê, T ng c c Khí tư ng thu văn, T ng c c a chính..... II. QUY NNH C TH 1- N i dung chi: Các cu c i u tra ư c chi theo n i dung hư ng d n sau ây: - Chi xây d ng phương án i u tra: là kho n chi xây d ng cương t ng quát, cương chi ti t, chi h i th o l y ý ki n óng góp cho phương án i u tra ( ý ki n ph n bi n c a chuyên gia n u có). - Chi t p hu n nghi p v i u tra. - Chi in n tài li u hư ng d n, phi u i u tra, bi u m u ghi chép và t ng h p k t qu i u tra.
  2. - Chi phí v n chuy n, tài li u t trung ương v a phương i u tra. - Chi phí nghi p v i u tra theo t ng lĩnh v c c a ngành. - Chi công tác phí, xăng xe c a Ban ch o và giám sát viên cu c i u tra. - Chi thù lao cho ngư i cung c p thông tin và cán b xã, phư ng óng góp thông tin. - Chi phí x lý k t qu i u tra, t ng h p phân tích s li u, phúc tra, thNm nh nghi m thu, ánh giá k t qu i u tra. - Chi công b k t qu i u tra. 2- M t s m c chi c th : 2.1- Chi xây d ng phương án i u tra : Tuỳ theo quy mô, tính ch t, kh i lư ng các ch tiêu c a cu c i u tra ơn v ư c chi cho xây d ng cương ( t t ng quát n chi ti t ư c ch d án ch p thu n) i u tra theo 2 m c sau: M c 1: T 500.000 n 1.000.000 ng / cương. M c 2: T 1.000.000 n 1.600.000 ng/ cương. 2.2- H i th o nghi p v , l y ý ki n chuyên gia các ngành liên quan ( n u có) v phương án i u tra, m c chi cho t ng thành viên quy nh như sau: - Ch nhi m d án: 100.000 ng/cu c. - Thư ký d án 70.000 ng/cu c - Ngư i d h i th o có ý ki n tham gia 50.000 ng /cu c. Ngoài kho n chi cho t ng thành viên nêu trên, nh ng ngư i có báo cáo ư c ban ch nhi m ánh giá t t còn ư c tr thù lao m c chi t i a cho m t báo cáo là 300.000 ng. 2.3- In n tài li u hư ng d n, phi u i u tra, bi u m u ph c v i u tra. Vi c in n tài li u i u tra ph i căn c vào giá c Nhà nư c quy nh, có h p ng v i cơ quan in và th c hi n cơ ch u th u i v i nh ng kho n chi i u ki n theo quy ch u th u. S lư ng tài li u in ph c v cho t p hu n nghi p v i u tra và công tác i u tra. 2.4- T p hu n nghi p v i u tra: Các cu c i u tra (n u c n thi t) ư c t ch c t p hu n phương pháp k năng i u tra cho i u tra viên và ư c chi cho t p hu n như sau: - Chi h i trư ng, nư c u ng nh ng ngày t p hu n.
  3. - Chi ti n ăn, ng cho i bi u không hư ng lương và bù ti n ăn cho i bi u có lương theo quy nh t i i m 1, 2 m c II Thông tư s 93/1998/TT-BTC ngày 30/6/1998 c a B Tài chính quy nh ch chi tiêu h i ngh . - Ti n thù lao gi ng viên, hư ng d n viên h i ngh t p hu n v n d ng m c chi t i Thông tư s 150/1998/TT-BTC ngày 19 tháng 19/11/1998 c a B Tài chính v hư ng d n qu n lý, s d ng kinh phí ào t o, b i dư ng cán b công ch c Nhà nư c. - Chi khác ph c v h i ngh t p hu n. 2.5- Chi phí v n chuy n tài li u i u tra t trung ương v a phương: Kho n chi này phát sinh trong trư ng h p tài li u ư c in n t p trung Trung ương c p cho các t nh, thành ph . Trư ng h p in n t i t nh thì không ư c tính kho n chi này, giá cư c v n chuy n theo quy nh c a ngành Bưu i n và cơ quan v n t i Nhà nư c. 2.6 - Chi công tác phí, xăng xe c a Ban ch o và giám sát viên cu c i u tra. M c chi theo quy nh hi n hành ( ch chi cho các cu c i tr c ti p công tác i u tra, các cu c i ph i h p do chi hành chính qu n lý c a ơn v ch u). 2.7 - Thuê ngư i d n ư ng, phiên d ch ti ng dân t c ( n u có). Kho n chi này ch áp d ng cho các cu c i u tra thu c vùng núi cao, vùng sâu c n có ngư i a phương d n ư ng và phiên d ch cho i u tra viên. M c thù lao 15.000 ng/ ngư i / ngày cho ngư i d n ư ng, 30.000 ng/ ngư i/ ngày cho ngư i phiên d ch. 2.8- Chi phí cho công tác t ng h p s li u, phúc tra, ánh giá k t qu i u tra. Trư ng h p ph i thuê cơ quan bên ngoài t ng h p s li u thì ph i ký h p ng và m b o th t c h p ng theo quy nh c a Nhà nư c. 2.9 - Công b k t qu ki m tra: Các cu c i u tra l n ư c chi cho công b k t qu i u tra trên các phương ti n thông tin i chúng, báo cáo các cơ quan ch c năng, n u t ch c h i ngh công b thì ư c chi theo m c chi quy nh t i i m 2.2 nêu trên. III - QU N LÝ KINH PHÍ I U TRA 1- L p d toán kinh phí cho các cu c i u tra: Trên cơ s các quy t nh i u tra ư c c p có thNm quy n phê duy t, ơn v ư c giao nhi m v i u tra ph i ti n hành vi c xây d ng d toán kinh phí t ng cu c i u tra, g i l y ý ki n c a cơ quan d toán c p trên và cơ quan Tài chính ng c p ( i v i các d án c a c trung ương và a phương) trên cơ s ý ki n óng góp c a các cơ quan, Th trư ng cơ quan chuyên ngành ( theo thNm quy n) Quy t nh d toán kinh phí ho c trình Th tư ng Chính ph Quy t nh. 2- Căn c d toán kinh phí ư c giao, cương i u tra chi ti t ư c c p có thNm quy n phê duy t, các ơn v tr c ti p s d ng kinh phí i u tra l p d toán chi theo m c l c ngân sách và n i dung chi quy nh t i Thông tư này trình cơ quan ch qu n phê duy t và t ng h p theo d toán chung g i Kho b c Nhà nư c, cơ quan Tài chính ng c p làm căn c c p phát kinh phí i u tra. 3- Căn c thông báo d toán năm, quý và ngh c p kinh phí c a cơ quan ch qu n, Cơ quan Tài chính c p kinh phí theo ti n th c hi n công tác i u tra.
  4. 4- Kho b c Nhà nư c ch u trách nhi m ki m soát vi c chi theo úng n i dung và nhi m v i u tra. 5 - Kinh phí chi các cu c i u tra h ch toán, quy t toán theo ch k toán và qu n lý tài chính hi n hành c a Nhà nư c. Cu i năm ơn v th c hi n d án i u tra ph i báo cáo tình hình th c hi n d án, tình hình s d ng kinh phí i u tra v i cơ quan ch qu n c p trên, cơ quan Tài chính và k ho ch u tư. Cơ quan ch qu n chuyên ngành th c hi n nghi m thu k t qu d án ho c nghi m thu k t qu giai o n ( i v i nh ng d án th c hi n trong nhi u năm), thông báo k t qu cho cơ quan Tài chính, K ho ch u tư làm căn c duy t quy t toán kinh phí i u tra và d toán kinh phí năm ti p theo ( n u có). Kinh phí các cu c i u tra còn th a n cu i năm ơn v ph i n p vào ngân sách Nhà nư c. IV I U KHO N THI HÀNH - Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. - Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, ngh ph n ánh B Tài chính xem xét b sung s a i k p th i. Nguy n Th Kim Ngân ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản