Thông tư số 115/2008/TT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
49
lượt xem
3
download

Thông tư số 115/2008/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 115/2008/TT-BTC về việc hướng dẫn một số điểm về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2009 do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 115/2008/TT-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 115/2008/TT-BTC Hà N i, ngày 02 tháng 12 năm 2008 THÔNG TƯ HƯ NG D N M T S I M V T CH C TH C HI N D TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C NĂM 2009 Căn c các Ngh quy t c a Qu c h i khóa XII s 21/2008/QH12 ngày 08 tháng 11 năm 2008 v d toán ngân sách nhà nư c năm 2009 và s 22/2008/QH12 ngày 10 tháng 11 năm 2008 v phân b ngân sách trung ương năm 2009; Căn c Quy t nh s 1676/Q -TTg ngày 19 tháng 11 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c giao d toán ngân sách nhà nư c năm 2009; B Tài chính hư ng d n m t s i m v t ch c th c hi n d toán ngân sách nhà nư c năm 2009 như sau: A. PHÂN B VÀ GIAO D TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C NĂM 2009: I. PHÂN C P NGU N THU, NHI M V CHI I V I NGÂN SÁCH NA PHƯƠNG: 1. Năm 2009 là năm trong th i kỳ n nh ngân sách gi a ngân sách trung ương và ngân sách a phương (năm 2007 – 2010), ngoài vi c th c hi n n nh t l ph n trăm (%) phân chia ngu n thu gi a ngân sách trung ương và ngân sách a phương (riêng t l phân chia ngu n thu c a Hà N i ư c th c hi n theo Ngh quy t s 705/2008/UBTVQH12 ngày 19/11/2008 c a y ban Thư ng v Qu c h i) và s b sung cân i (n u có) t ngân sách trung ương cho ngân sách a phương theo m c Qu c h i và y ban Thư ng v Qu c h i ã quy t nh năm 2007; ngân sách trung ương b sung cho ngân sách a phương th c hi n c i cách ti n lương n năm 2008 v i m c lương t i thi u 540.000 ng/tháng và ư c Th tư ng Chính ph giao cho t ng t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t i Quy t nh s 1676/Q -TTg ngày 19/11/2008. 2. Vi c phân c p ngu n thu, nhi m v chi gi a ngân sách các c p chính quy n a phương, t l ph m trăm (%) phân chia ngu n thu gi a các c p ngân sách a phương và s b sung cân i t ngân sách c p trên cho ngân sách c p dư i, ngoài vi c th c hi n n nh theo úng Ngh quy t c a H i ng nhân dân và quy t nh c a y ban nhân dân i v i năm ngân sách trong th i kỳ n nh; ngân sách c p t nh b sung cân i th c hi n c i cách ti n lương theo Ngh quy t c a H i ng nhân dân c p t nh và quy t nh c a y ban nhân dân c p t nh. 3. Ti p t c th c hi n cơ ch cân i ngu n thu ti n s d ng t trong cân i ngân sách a phương u tư xây d ng cơ s h t ng kinh t - xã h i và s d ng m t ph n t ngu n thu này th c hi n công tác o c, l p cơ s d li u h sơ a chính và c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t. Các a phương ti p t c b trí kinh phí th c hi n công tác o c, l p cơ s d li u h sơ a chính và c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t năm 2009; ph n u n năm 2010 cơ b n hoàn thành c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t i v i 3 lo i t chính là nông nghi p, lâm nghi p và t . 4. Ti p t c th c hi n Ngh quy t s 68/2006/QH11 ngày 31/10/2006 c a Qu c h i, ngu n thu x s ki n thi t không ưa vào cân i thu, chi ngân sách a phương mà ư c qu n lý qua ngân sách nhà nư c; căn c kh năng thu x s ki n thi t năm 2008 và k ho ch tăng trư ng kinh t năm 2009, y ban nhân dân c p t nh trình H i ng nhân dân cùng c p quy t nh d toán thu x s ki n thi t năm 2009 cho phù h p v i th c t ; ng th i s d ng s thu này u tư các công trình phúc l i xã h i quan tr ng c a a phương, trong ó t p trung u tư các công trình giáo d c, y t . II. PHÂN B VÀ GIAO D TOÁN NGÂN SÁCH:
 2. 1. Phân b , giao d toán thu ngân sách: a) Các B , cơ quan Trung ương, y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương tri n khai giao nhi m v thu ngân sách năm 2009 cho các ơn v tr c thu c, chính quy n c p dư i m b o m c ph n u cao hơn m c d toán thu ngân sách Th tư ng Chính ph giao. b) Vi c phân b và giao d toán thu ngân sách ph i trên cơ s ánh giá k t qu th c hi n thu ngân sách năm 2008; căn c các Lu t thu , các ch thu; m c tăng trư ng kinh t c a t ng ngành, t ng lĩnh v c, kh năng phát tri n s n xu t kinh doanh, d ch v c th c a các doanh nghi p, t ch c, h kinh doanh; yêu c u th c hi n các bi n pháp ch ng th t thu, gian l n thương m i, Ny m nh thu h i d t i m các kho n n ng thu ; th c hi n chính sách mi n, gi m, giãn thu theo quy nh c a pháp lu t v thu ngân sách nhà nư c. 2. Phân b , giao d toán chi ngân sách nhà nư c: a) Phân b , giao d toán chi u tư phát tri n: Các B , cơ quan Trung ương và các a phương phân b , giao d toán chi u tư phát tri n ph i th c hi n úng nh ng quy nh v qu n lý u tư và xây d ng; ng th i m b o các yêu c u sau: - Các B , cơ quan Trung ương: + Phân b và giao d toán chi u tư xây d ng cơ b n úng cơ c u ngành, lĩnh v c ư c giao, b o m hoàn tr các kho n ngân sách ã ng trư c ph i thu h i vào d toán năm 2009 theo quy t nh giao d toán c a Th tư ng Chính ph ; b trí v n thanh toán n xây d ng cơ b n i v i các d án u tư ã hoàn thành ưa vào s d ng nhưng chưa ngu n v n. + B trí v n i x ng cho các công trình, d án s d ng ngu n v n ODA theo cam k t; mb o v n cho công tác chuNn b u tư. + B trí theo ti n cho các công trình, d án chuy n ti p có hi u qu , có kh năng hoàn thành ưa vào s d ng trong năm 2009, u năm 2010, c bi t là các công trình, d án tr ng i m, c p bách. + Sau khi b trí cho các nhi m v nêu trên, m i b trí cho các d án kh i công m i, có th t c và i u ki n b trí theo ch quy nh, theo hư ng t p trung v n, tránh dàn tr i. - Các t nh, thành ph tr c thu c trung ương: + B trí d toán chi u tư xây d ng cơ b n ư c giao thanh toán d t i m n kh i lư ng xây d ng cơ b n c a các công trình thu c i tư ng u tư c a ngân sách theo ch quy nh, không phát sinh n t n ng m i và không b trí v n cho các d án chưa th t c u tư theo quy nh c a pháp lu t; b trí tr (c g c và lãi) các kho n huy ng u tư theo quy nh t i Kho n 3 i u 8 Lu t Ngân sách nhà nư c n h n ph i tr trong năm 2009; tr các kho n vay tín d ng ưu ãi th c hi n chương trình kiên c hóa kênh mương, giao thông nông thôn, cơ s h t ng làng ngh , h t ng th y s n n h n ph i tr trong năm 2009. + B trí hoàn tr các kho n ngân sách trung ương ã ng trư c ph i thu h i vào d toán ngân sách năm 2009 theo quy t nh giao d toán c a Th tư ng Chính ph . + m b o b trí v n i ng t ngân sách a phương cho các d án, chương trình ư c ngân sách trung ương h tr m t ph n th c hi n các m c tiêu d án, chương trình: án Ki n c hóa trư ng, l p h c và nhà công v giáo viên, án u tư xây d ng, c i t o, nâng c p b nh vi n a khoa huy n và b nh vi n a khoa khu v c liên huy n s d ng ngu n trái phi u Chính ph và các chương trình h tr khác mà v n ngân sách trung ương ch mang tính h tr , a phương b trí v n cho các d án, chương trình hoàn thành m c tiêu ra úng th i h n.
 3. + i v i các chương trình, d án, nhi m v quan tr ng c a a phương th c hi n t ngu n b sung có m c tiêu t ngân sách trung ương, ph i th c hi n b trí theo úng m c tiêu, d toán ư c giao. + T p trung v n b trí cho các d án, công trình có hi u qu , có kh năng hoàn thành ưa vào s d ng trong năm 2000, u năm 2010. + Phân b và giao d toán chi u tư phát tri n cho các cơ quan, ơn v tr c thu c và chính quy n c p dư i i v i lĩnh v c giáo d c – ào t o và d y ngh , lĩnh v c khoa h c và công ngh không ư c th p hơn m c Th tư ng Chính ph giao cho các lĩnh v c này. + Sau khi b trí cho các nhi m v nêu trên m i b trí cho các d án kh i công m i có i u ki n b trí v n theo ch quy nh, theo hư ng t p trung v n, tránh dàn tr i; trong ó ưu tiên cho các công trình, d án u tư phát tri n lĩnh v c nông nghi p, nông dân, nông thôn. + Trư ng h p có nhu c u huy ng v n u tư xây d ng công trình k t c u h t ng kinh t - xã h i do ngân sách c p t nh m b o thu c danh m c u tư trong k ho ch 5 năm (2006 – 2010) ã ư c H i ng nhân dân c p t nh quy t nh, thì ư c phép huy ng v n trong nư c, m b o m c dư n huy ng t i a không vư t quá 30% v n u tư xây d ng cơ b n trong nư c năm 2009 c a ngân sách c p t nh theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c và các văn b n hư ng d n. Riêng i v i thành ph Hà N i và thành ph H Chí Minh m c huy ng v n th c hi n theo quy nh t i Ngh nh s 123/2004/N -CP ngày 18/5/2004 và Ngh nh s 124/2004/N -CP ngày 18/5/2004 c a Chính ph . Ngoài ra, i v i các a phương có nhu c u t m ng v n th c hi n d án, công trình u tư cơ s h t ng t o ư c ngu n thu hoàn tr v n t m ng ã ư c c p có thNm quy n phê duy t thu hút v n u tư c a các t ch c kinh t trong và ngoài nư c, th c hi n theo quy nh t i Thông tư s 49/2005/TT-BTC ngày 09/6/2005 c a B Tài chính. b) Phân b , giao d toán chi s nghi p kinh t - xã h i, qu c phòng, an ninh, qu n lý hành chính năm 2009: - Các B , cơ quan Trung ương và các a phương khi phân b , giao d toán chi s nghi p kinh t - xã h i, qu c phòng, an ninh, qu n lý hành chính m b o kinh phí th c hi n nh ng nhi m v quan tr ng theo quy nh c a pháp lu t, nh ng nhi m v Th tư ng Chính ph ã quy t nh. ng th i m b o yêu c u chi tiêu ngân sách ch t ch , ti t ki m, hi u qu , góp ph n th c hi n m c tiêu phát tri n kinh t - xã h i, m b o ngu n th c hi n các chính sách an sinh xã h i, trong ó lưu ý m t s i m sau: + Ti p t c b trí kinh phí th c hi n k ho ch phát tri n thương m i i n t giai o n 2006 – 2010 ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t t i Quy t nh s 222/2005/Q -TTg ngày 15/9/2005 và hư ng d n c a B Công thương (B Thương m i trư c ây). + m b o kinh phí th c hi n c i cách hành chính theo Quy t nh s 94/2006/Q -TTg ngày 27/4/2006 c a Th tư ng Chính ph phê duy t K ho ch c i cách hành chính nhà nư c giai o n 2006 – 2010. + B trí kinh phí h tr phát tri n ngành ngh nông thôn theo Ngh nh s 66/2006/N -CP ngày 07/7/2006 c a Chính ph và hư ng d n t i Thông tư s 113/2006/TT-BTC ngày 28/12/2006 c a B Tài chính. + B trí kinh phí m b o nhu c u ho t ng ng d ng công ngh thông tin theo quy nh t i Ngh nh s 64/2007/N -CP ngày 10/4/2007 c a Chính ph . + B trí kinh phí th c hi n Quy t nh s 144/2006/Q -TTg ngày 20/6/2006 c a Th tư ng Chính ph quy nh áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng theo tiêu chuNn TCVN ISO 9001:2000 vào ho t ng c a các cơ quan hành chính nhà nư c.
 4. + B trí kinh phí th c hi n Ch th s 24/2008/CT-TTg ngày 08/8/2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c tăng cư ng công tác phòng, ch ng t i ph m và vi ph m pháp lu t v b o v môi trư ng trong th i kỳ h i nh p. + B trí kinh phí th c hi n công tác quy ho ch Trung ương và a phương theo quy nh t i Thông tư s 24/2008/TT-BTC ngày 14/3/2008 c a B Tài chính. + B trí kinh phí ho t ng c a H i khuy n h c các c p theo Ch th s 11-CT/TW ngày 13/4/2007 c a Ban Ch p hành Trung ương và văn b n s 9134/BTC-HCSN ngày 10/7/2007 c a B Tài chính. + B trí kinh phí cho công tác phòng, ch ng AIDS, ma túy, m i dâm theo ch o c a Th tư ng Chính ph t i Thông báo s 193/TB-VPCP ngày 04/8/2008 c a Văn phòng Chính ph và hư ng d n c a B Tài chính. - i v i các B , cơ quan Trung ương khi phân b , giao d toán chi s nghi p kinh t - xã h i, qu c phòng, an ninh, qu n lý hành chính ( ã bao g m kinh phí c i cách ti n lương v i m c t i thi u 540.000 ng/tháng) cho các ơn v s d ng ngân sách ph i m b o kh p úng d toán chi ư c Th tư ng Chính ph giao, B Tài chính hư ng d n c v t ng m c và chi ti t theo t ng lĩnh v c chi; phân b d toán chi ph i úng ch , tiêu chuNn, nh m c theo quy nh c a pháp lu t. Ngoài ra, khi phân b giao d toán cho các ơn v s nghi p, trên cơ s d toán ư c Th tư ng Chính ph giao, các B , cơ quan Trung ương quy t nh m c phân b kinh phí cho các ơn v s nghi p phù h p, m b o hi u qu . - i v i các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương phân b , giao d toán chi ngân sách s nghi p kinh t - xã h i, qu c phòng, an ninh, qu n lý hành chính ( ã bao g m kinh phí c i cách ti n lương v i m c t i thi u 540.000 ng/tháng) cho các cơ quan, ơn v tr c thu c và chính quy n c p dư i ph i th c hi n theo úng quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c, trong ó lưu ý m t s i m sau: + Phân b , giao d toán chi ngân sách năm 2009 cho các cơ quan, ơn v tr c thu c, chính quy n c p dư i i v i lĩnh v c giáo d c – ào t o và d y ngh , lĩnh v c khoa h c và công ngh không ư c th p hơn m c d toán chi Th tư ng Chính ph ã giao. Khi phân b giao d toán chi lĩnh v c giáo d c – ào t o b o m kinh phí th c hi n nhi m v c a các c p h c, trong ó chú ý b trí kinh phí th c hi n nhi m v ph c p giáo d c m m non 5 tu i. Th c hi n y chính sách phát tri n giáo d c m m non theo Quy t nh s 161/2002/Q -TTg ngày 15/11/2002 c a Th tư ng Chính ph và Quy t nh s 149/2006/Q -TTg ngày 23/6/2006 c a Th tư ng Chính ph phê duy t án “Phát tri n giáo d c m m non giai o n 2006 – 2015”. i v i lĩnh v c chi s nghi p b o v môi trư ng: y ban nhân dân c p t nh căn c d toán B trư ng B Tài chính giao, ch chính sách, kh i lư ng nhi m v ph i th c hi n, căn c vào th c t c a a phương, trình H i ng nhân dân cùng c p quy t nh. Trong ó, t p trung b trí kinh phí x lý rác th i y t , v sinh môi trư ng trong các trư ng h c, bãi x lý rác th i, mua s m phương ti n ph c v cho thu gom rác th i, chú ý x lý các i m nóng v môi trư ng. Căn c d toán ngân sách giao năm 2009, các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương b trí kinh phí th c hi n các chính sách, ch Trung ương ban hành n th i i m giao d toán ngân sách năm 2009. Nh t là th c hi n các chính sách an sinh xã h i các i tư ng hư ng chính sách ư c nh n ti n h tr ngay t nh ng tháng u năm 2009 như: (1) Kinh phí th c hi n chính sách tr giúp các i tư ng b o tr xã h i theo Ngh nh s 67/2007/N - CP ngày 13/4/2007 c a Chính ph . (2) Kinh phí th c hi n khám ch a b nh cho các i tư ng thu c di n chính sách xã h i theo quy nh t i Quy t nh s 117/2008/Q -TTg ngày 27/8/2008 c a Th tư ng Chính ph v i u ch nh m c óng b o hi m y t i v i các i tư ng thu c di n chính sách xã h i; kinh phí khám ch a b nh mi n phí cho tr em dư i 6 tu i theo Lu t B o v , chăm sóc và giáo d c tr em.
 5. (3) Kinh phí th c hi n Quy t nh s 82/2006/Q -TTg ngày 14/4/2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c i u ch nh m c h c b ng chính sách i v i h c sinh, sinh viên là ngư i dân t c thi u s h c t i các trư ng ph thông dân t c n i trú và trư ng d b i h c. (4) Kinh phí th c hi n chính sách i v i con h nghèo h c m u giáo và bán trú các xã 135 theo Quy t nh s 112/2007/Q -TTg ngày 20/7/2007 c a Th tư ng Chính ph . (5) Kinh phí th c hi n án phát tri n kinh t - xã h i các xã tuy n biên gi i Vi t Nam – Lào; Vi t Nam – Campuchia n năm 2010 theo Quy t nh s 160/2007/Q -TTg ngày 17/10/2007 c a Th tư ng Chính ph . (6) Kinh phí th c hi n mi n th y l i phí theo Ngh nh s 115/2008/N -CP ngày 14/11/2008 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 143/2003/N -CP ngày 28/11/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Khai thác b o v công trình th y l i. c) Phân b , giao d toán chi th c hi n các chương trình m c tiêu qu c gia, các chương trình, d án, nhi m v năm 2009: Căn c d toán chi th c hi n các chương trình m c tiêu qu c gia, các chương trình, d án quan tr ng và m t s nhi m v khác Th tư ng Chính ph ã giao, các B , cơ quan Trung ương, y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n phân b , giao d toán cho các ơn v tr c thu c, chính quy n c p dư i m b o úng m c tiêu, n i dung c a t ng chương trình, d án ã ư c c p có thNm quy n giao. Các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n l ng ghép các ngu n v n chương trình m c tiêu qu c gia trên a bàn theo ch quy nh th c hi n có hi u qu ; ngoài ngu n v n h tr có m c tiêu t ngân sách trung ương, các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch ng b trí ngân sách a phương và các ngu n tài chính h p pháp th c hi n. Chương trình phát tri n kinh t - xã h i các xã c bi t khó khăn vùng ng bào dân t c và mi n núi giai o n 2006 – 2010 (Chương trình 135 giai o n II) ư c phân b theo m c quy nh t i Quy t nh s 1445/Q -TTg ngày 25/10/2007 c a Th tư ng Chính ph . i v i Chương trình giáo d c – ào t o th c hi n theo Quy t nh s 07/2008/Q -TTg ngày 10/1/2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t chương trình m c tiêu qu c gia giáo d c – ào t o n năm 2010; riêng D án Tăng cư ng năng l c d y ngh th c hi n theo quy nh t i Thông tư liên t ch s 90/2008/TTLT-BTC-BL TBXH ngày 16/10/2008 c a Liên B Tài chính, Lao ng – Thương binh và Xã h i hư ng d n qu n lý và s d ng kinh phí D án Tăng cư ng năng l c d y ngh thu c Chương trình m c tiêu qu c gia giáo d c – ào t o n năm 2010. d) Kinh phí phân b , giao d toán v n vay, vi n tr t ngu n v n ngoài nư c các B , cơ quan Trung ương và các a phương ph i phân b chi ti t cho t ng ơn v s d ng và m b o kh p úng v i t ng m c ã ư c Th tư ng Chính ph giao. ) Ti p t c b trí ngân sách và th c hi n cơ ch tài chính t o ngu n th c hi n ch ti n lương, tr c p trong năm 2009 theo các Ngh quy t c a Qu c h i, Ngh nh c a Chính ph và Quy t nh c a Th tư ng Chính ph , trong ó lưu ý: - Các B , cơ quan Trung ương khi phân b và giao d toán ngân sách cho các ơn v tr c thu c; y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương khi phân b và giao d toán ngân sách cho ngân sách c p dư i ph i xác nh và giao kho n ti t ki m 10% chi thư ng xuyên (tính trên s d toán chi thư ng xuyên năm 2009 tăng thêm so v i d toán năm 2008, không k các kho n chi ti n lương, có tính ch t lương theo m c lương t i thi u 540.000 ng/tháng) m b o không th p hơn m c B Tài chính ã hư ng d n; y ban nhân dân các c p a phương khi phân b và giao d toán cho các ơn v tr c thu c không bao g m 10% ti t ki m chi tăng thêm (không k các ơn v s nghi p công l p th c hi n cơ ch tài chính theo quy nh t i Ngh nh s 43/2006/N -CP ngày 25/4/2006, Ngh nh s 115/2005/N -CP ngày 05/9/2005 c a Chính ph và cơ quan Nhà nư c th c hi n cơ ch t ch , t ch u trách nhi m v s d ng biên ch và kinh phí qu n lý hành chính theo Ngh nh s 130/2005/N -CP ngày 17/10/2005 c a Chính ph ), th c hi n ch c i cách ti n lương trong năm 2009.
 6. - Các B , cơ quan Trung ương hư ng d n các ơn v tr c thu c dành 40% s thu ư c l i theo ch năm 2009 (riêng ngành y t 35%, sau khi tr chi phí thu c, máu, d ch truy n, hóa ch t, v t tư thay th , v t tư tiêu hao) th c hi n ch c i cách ti n lương trong năm 2009. - Các a phương ph i s d ng 10% ti t ki m chi thư ng xuyên (không k ti n lương, có tính ch t lương) d toán chi năm 2009 tăng thêm so v i d toán chi năm 2008 và s còn dư (n u có) sau khi m b o nhu c u kinh phí th c hi n c i cách ti n lương theo Ngh nh s 93/2006/N -CP ngày 07/9/2006, Ngh nh s 94/2006/N -CP ngày 07/9/2006, Ngh nh s 166/2007/N -CP ngày 16/11/2007 và Ngh nh s 184/2007/N -CP ngày 17/12/2007 c a Chính ph ; i u ch nh tr c p hàng tháng i v i cán b xã ngh vi c theo Ngh nh s 101/2008/N -CP ngày 12/9/2008 c a Chính ph trong năm 2009, t các ngu n: + 50% tăng thu ngân sách a phương (không k s tăng thu t ngu n thu ti n s d ng t) d toán năm 2008 so v i d toán năm 2007 ư c Th tư ng Chính ph giao; + 50% tăng thu ngân sách a phương (không k s tăng thu t ngu n thu ti n s d ng t) d toán năm 2009 so v i d toán năm 2008 ư c Th tư ng Chính ph giao; + 50% tăng thu ngân sách a phương (không k s tăng thu t ngu n thu ti n s d ng t) th c hi n năm 2008 so v i d toán năm 2008 ư c Th tư ng Chính ph giao. Trư ng h p a phương khó khăn, t l t cân i chi t ngu n thu c a a phương th p, s tăng thu năm 2008 so v i d toán ư c Th tư ng Chính ph giao nh , B Tài chính s xem xét c th xác nh s tăng thu ưa vào ngu n th c hi n c i cách ti n lương trong năm 2009; ng th i t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph k t qu th c hi n. + 10% ti t ki m chi thư ng xuyên (không k ti n lương, có tính ch t lương) d toán chi năm 2007; + 10% ti t ki m chi thư ng xuyên (không k ti n lương, có tính ch t lương) d toán chi năm 2008 tăng thêm so v i d toán chi năm 2007; + 40% s thu ư c l i theo ch năm 2009 (riêng ngành y t 35%, sau khi tr chi phí thu c, máu, d ch truy n, hóa ch t, v t tư thay th , v t tư tiêu hao); + Ngu n th c hi n ti n lương tăng thêm; tr c p khó khăn i v i cán b , công ch c, viên ch c và l c lư ng vũ trang theo Quy t nh s 127/2008/Q -TTg ngày 15/9/2008 c a Th tư ng Chính ph ; i u ch nh tr c p hàng tháng i v i cán b xã ngh vi c theo Ngh nh s 101/2008/N -CP ngày 12/9/2008 c a Chính ph năm 2008 chưa s d ng h t chuy n sang; + S ã b trí h tr t ngân sách trung ương trong d toán năm 2009 m b o kinh phí tăng thêm theo Ngh nh s 93/2006/N -CP ngày 07/9/2006, Ngh nh s 94/2006/N -CP ngày 07/9/2006, Ngh nh s 166/2007/N -CP ngày 16/11/2007 và Ngh nh s 184/2007/N -CP ngày 17/12/2007 c a Chính ph . - Các B , cơ quan Trung ương và y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương sau khi th c hi n các bi n pháp t o ngu n như trên mà không ngu n thì ngân sách trung ương h tr m b o ngu n th c hi n. e) B trí d phòng ngân sách các c p chính quy n a phương theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c và không th p hơn m c d phòng ã ư c Th tư ng Chính ph giao ch ng th c hi n phòng ch ng, kh c ph c h u qu thiên tai, d ch b nh … theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c. g) Trong quá trình quy t nh phân b d toán thu, chi ngân sách, trư ng h p H i ng nhân dân quy t nh d toán thu ngân sách c p mình ư c hư ng theo ch quy nh cao hơn m c c p trên giao, thì d toán chi b trí tăng thêm tương ng (không k tăng chi t ngu n thu ti n s d ng t), sau khi dành 50% th c hi n c i cách ti n lương, ph n còn l i c n ưu tiên th c hi n nh ng nhi m v , ch , chính sách quan tr ng ư c c p có thNm quy n quy t nh, x lý thanh toán n kh i lư ng xây d ng cơ b n theo ch quy nh, b sung d phòng ngân sách a phương, tăng d tr ch ng trong quá trình i u hành ngân sách.
 7. h) ơn v d toán c p I l p phương án phân b chi thư ng xuyên giao cho ơn v s d ng ngân sách tr c thu c, chi ti t n Lo i, Kho n và mã s Chương trình m c tiêu qu c gia, Chương trình 135, D án tr ng m i 5 tri u ha r ng (n u có) c a M c l c ngân sách nhà nư c ban hành theo Quy t nh s 33/2008/Q -BTC ngày 02/6/2008 c a B Tài chính; trong ó giao c th ngu n ti t ki m 10% tăng thêm (n u có) theo quy nh th c hi n c i cách ti n lương. Riêng i v i cơ quan nhà nư c th c hi n cơ ch t ch , t ch u trách nhi m v s d ng biên ch và kinh phí qu n lý hành chính theo Ngh nh s 130/2005/N -CP ngày 17/10/2005 c a Chính ph , vi c phân b và giao d toán chi ti t theo 2 ph n: ph n d toán chi ngân sách nhà nư c giao th c hi n ch t ch , t ch u trách nhi m; ph n d toán chi ngân sách nhà nư c giao không th c hi n ch t ch , t ch u trách nhi m. i v i ơn v s nghi p công l p th c hi n t ch t ch u trách nhi m v tài chính theo quy nh t i Ngh nh s 43/2006/N -CP ngày 25/4/2006 c a Chính ph , vi c phân b và giao d toán thu, chi ngân sách nhà nư c căn c vào nhi m v ư c giao, phân lo i ơn v s nghi p, d toán kinh phí ngân sách nhà nư c b o m ho t ng thư ng xuyên năm u th i kỳ n nh ư c c p có thNm quy n phê duy t ( i v i ơn v s nghi p t b o m m t ph n chi phí ho t ng và ơn v s nghi p do ngân sách nhà nư c b o m toàn b chi phí ho t ng); d toán chi ti t theo 2 ph n: ph n d toán chi ngân sách nhà nư c b o m ho t ng thư ng xuyên, ph n d toán chi ho t ng không thư ng xuyên. i v i các tài, d án khoa h c công ngh s d ng ngân sách nhà nư c theo quy nh t i Ngh nh s 115/2005/N -CP ngày 05/9/2005 c a Chính ph , vi c phân b và giao d toán chi ti t theo 3 ph n: kinh phí th c hi n nhi m v khoa h c công ngh , kinh phí ho t ng thư ng xuyên, kinh phí không thư ng xuyên. Khi th c hi n giao d toán kinh phí th c hi n nhi m v khoa h c công ngh cho các ơn v s d ng ngân sách, các B , cơ quan Trung ương giao chi ti t theo tài, kinh phí ư c giao khoán, kinh phí không ư c giao khoán theo quy nh t i Thông tư liên t ch s 93/2006/TTLT/BTC- KHCN ngày 4/10/2006 c a Liên B Tài chính – Khoa h c và công ngh hư ng d n ch khoán kinh phí c a tài, d án khoa h c và công ngh s d ng ngân sách nhà nư c. 3. Th i gian phân b , giao d toán: Căn c d toán thu, chi ngân sách ư c c p có thNm quy n giao, các B , cơ quan Trung ương ( i v i ngân sách trung ương) quy t nh phân b , giao d toán ngân sách n t ng ơn v s d ng ngân sách; y ban nhân dân các c p ( i v i ngân sách a phương) trình H i ng nhân dân cùng c p quy t nh d toán thu ngân sách nhà nư c trên a bàn, d toán chi ngân sách a phương, quy t nh phân b d toán ngân sách c p mình m b o giao d toán thu, chi ngân sách năm 2009 n t ng ơn v s d ng ngân sách trư c ngày 31/12/2008 và t ch c vi c công khai d toán ngân sách úng quy nh. Trong ó, lưu ý m t s i m sau: a) y ban nhân dân c p t nh căn c quy t nh c a Th tư ng Chính ph v giao nhi m v thu, chi ngân sách, trình H i ng nhân dân cùng c p quy t nh d toán thu, chi ngân sách a phương, phương án phân b ngân sách c p t nh và m c b sung t ngân sách c p t nh cho ngân sách c p dư i trư c ngày 10/12/2008; ng th i căn c Ngh quy t H i ng nhân dân c p t nh, th c hi n giao nhi m v thu, chi ngân sách cho t ng cơ quan, ơn v tr c thu c t nh; nhi m v thu, chi, t l ph n trăm (%) phân chia các kho n thu cho ngân sách c p dư i, m c b sung t ngân sách c p t nh cho t ng qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh (n u có). y ban nhân dân c p t nh có trách nhi m báo cáo k t qu phân b , giao d toán ngân sách a phương v B Tài chính ch m nh t là 05 ngày sau khi H i ng nhân dân cùng c p quy t nh d toán ngân sách theo úng quy nh t i i u 40 Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 6/6/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách nhà nư c và i m 5.3 M c 5 Ph n III Thông tư s 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 c a B Tài chính; báo cáo m c huy ng v n năm 2008 theo Kho n 3 i u 8 Lu t Ngân sách nhà nư c, dư n v n huy ng c a ngân sách a phương n 31/12/2008 v B Tài chính trư c ngày 31/01/2009; báo cáo thu, chi và s dư Qu D tr tài chính theo quy nh t i i m 19.3 M c 19 Ph n IV Thông tư s 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 c a B Tài chính. - y ban nhân dân c p huy n căn c quy t nh c a y ban nhân dân c p t nh v giao nhi m v thu, chi ngân sách trình H i ng nhân dân cùng c p quy t nh d toán thu, chi ngân sách huy n và
 8. phương án phân b d toán ngân sách c p huy n trư c ngày 20/12/2008; ng th i căn c Ngh quy t H i ng nhân dân c p huy n, giao nhi m v thu, chi ngân sách cho t ng cơ quan, ơn v tr c thu c c p huy n, m c b sung t ngân sách c p huy n cho t ng xã, phư ng, th tr n. - y ban nhân dân c p xã căn c quy t nh c a y ban nhân dân c p huy n v giao nhi m v thu, chi ngân sách trình H i ng nhân dân cùng c p quy t nh d toán thu, chi ngân sách và phương án phân b d toán ngân sách c p xã trư c ngày 31/12/2008 và th c hi n phân b d toán chi thư ng xuyên theo t ng Lo i, Kho n c a M c l c ngân sách nhà nư c ban hành theo Quy t nh s 33/2008/Q - BTC ngày 02/6/2008 c a B Tài chính, ng th i g i Kho b c nhà nư c nơi giao d ch (m t b n) làm căn c thanh toán và ki m soát chi. b) Căn c d toán thu, chi ngân sách năm 2009 ư c Th tư ng Chính ph , y ban nhân dân giao, ơn v d toán c p I c a ngân sách trung ương và ngân sách a phương th c hi n phân b và giao d toán thu, chi ngân sách cho các ơn v s d ng ngân sách tr c thu c theo úng các quy nh t i Ngh nh 60/2003/N -CP ngày 06/06/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách nhà nư c, Thông tư s 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh 60/2003/N -CP và hư ng d n b sung t i Thông tư này (báo cáo cơ quan tài chính theo m u s 1a, 1b và 1c ính kèm Thông tư này). Riêng i v i vi c phân b và giao d toán chi u tư phát tri n th c hi n theo Thông tư s 27/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 c a B Tài chính và Thông tư s 130/2007/TT-BTC ngày 02/11/2007 c a B Tài chính v vi c s a i, b sung m t s i m c a Thông tư s 27/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 c a B Tài chính hư ng d n qu n lý, thanh toán v n u tư và v n s nghi p có tính ch t u tư thu c ngu n v n ngân sách nhà nư c; trong ó lưu ý m t s i m sau: - Trong ph m vi 07 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c phương án phân b d toán ngân sách, cơ quan tài chính ph i có văn b n thông báo k t qu thNm tra. N u quá 07 ngày làm vi c mà cơ quan tài chính chưa có ý ki n coi như ng ý v i phương án phân b c a cơ quan, ơn v ã g i cơ quan tài chính. Trư ng h p cơ quan tài chính nh t trí v i phương án phân b thì th trư ng cơ quan, ơn v phân b ngân sách giao ngay d toán cho các ơn v s d ng ngân sách tr c thu c, ng g i cơ quan tài chính, Kho b c nhà nư c cùng c p (theo các m u s 2a, 2b và 2c ính kèm Thông tư này) và Kho b c nhà nư c nơi giao d ch (g i thông qua ơn v s d ng ngân sách b n chi ti t i v i ơn v ). Trư ng h p cơ quan tài chính ngh i u ch nh thì trong ph m vi 03 ngày làm vi c k t khi nh n ư c văn b n c a cơ quan tài chính, cơ quan, ơn v phân b ti p thu, i u ch nh và g i l i cơ quan tài chính th ng nh t; trư ng h p không th ng nh t n i dung i u ch nh, báo cáo c p có thNm quy n xem xét, quy t nh theo quy nh t i i m 1.5, M c 1, Ph n IV, Thông tư s 59/2003/TT-BTC ngày 23/06/2003 c a B Tài chính. - Trư ng h p sau ngày 31/12/2008, vì khó khăn, vư ng m c mà ơn v d toán c p I chưa phân b xong d toán ư c giao, ơn v ph i báo cáo v i cơ quan tài chính cùng c p xem xét, cho phép kéo dài th i gian phân b d toán. i v i các nguyên nhân do ch quan c a ơn v , th i gian phân b d toán kéo dài ch m nh t n ngày 31/01/2009; quá th i h n này, cơ quan tài chính t ng h p báo cáo c p có thNm quy n i u ch nh gi m d toán chi c a ơn v i u chuy n cho cơ quan, ơn v khác, ho c b sung vào d phòng ngân sách theo quy nh c a Chính ph . i v i các nguyên nhân do khách quan, vư t quá thNm quy n c a ơn v như chưa có phê duy t c a c p có thNm quy n v t ch c b máy, cơ ch th c hi n nhi m v , …, ơn v d toán c p I ph i d ki n th i h n hoàn thành cơ quan tài chính cho kéo dài th i gian phân b , song ch m nh t không quá ngày 31/3/2009; quá th i h n này, d toán còn l i chưa phân b s x lý tương t như i v i các nguyên nhân ch quan nêu trên. - Khi phân b , giao d toán cho các ơn v s d ng ngân sách, ơn v d toán c p I ph i chú ý phân b hoàn tr các kho n ã ư c t m ng, t m c p, các kho n ph i thu theo quy t nh c a cơ quan có thNm quy n; trư ng h p ơn v không phân b d toán cho các kho n ph i thu h i này, cơ quan tài chính có văn b n thông báo cho các cơ quan, ơn v phân b l i, ng th i thông báo cho cơ quan Kho b c nhà nư c cùng c p t m th i chưa c p kinh phí cho n khi nh n ư c b n phân b theo úng quy nh trên. - Trư ng h p trong tháng 01/2009 ơn v s d ng ngân sách chưa ư c c p có thNm quy n quy t nh giao d toán, cơ quan tài chính và Kho b c nhà nư c t m c p kinh phí th c hi n các nhi m v chi cho các ơn v s d ng ngân sách tr c thu c theo quy nh t i i u 45 Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 06/6/2003 c a Chính ph . Sau ngày 31/01/2009, cơ quan tài chính và Kho b c nhà nư c d ng t m c p
 9. kinh phí cho các ơn v s d ng ngân sách (tr trư ng h p c bi t ph i có ý ki n b ng văn b n c a cơ quan tài chính ng c p). B. T CH C QU N LÝ, I U HÀNH NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C: I. T CH C QU N LÝ THU NGÂN SÁCH: 1. y ban nhân dân các c p, cơ quan Thu , H i quan và các cơ quan liên quan có trách nhi m: - T ch c tri n khai th c hi n ngay t u năm công tác thu ngân sách, m b o thu úng, thu , thu k p th i theo quy nh c a pháp lu t. - T ch c tri n khai th c hi n t t Lu t thu thu nh p cá nhân, Lu t thu thu nh p doanh nghi p, Lu t thu giá tr gia tăng, Lu t thu tiêu th c bi t và các văn b n hư ng d n c a Chính ph , c a B Tài chính. - Th c hi n vi c giãn, gi m thu có th i h n, có i u ki n i v i các doanh nghi p ho t ng s n xu t – kinh doanh g p nhi u khó khăn do tác ng c a cu c kh ng ho ng tài chính, trong ó t p trung x lý cho các i tư ng là doanh nghi p v a và nh , doanh nghi p s n xu t và ch bi n hàng nông, th y, h i s n, … theo quy nh c a c p có thNm quy n, phù h p v i cam k t trong WTO. - Ti p t c th c hi n vi c thu phí, l phí theo úng quy nh c a pháp lu t, các a phương nghiêm túc tri n khai th c hi n Ch th s 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 c a Th tư ng Chính ph v tăng cư ng ch n ch nh vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v phí, l phí, chính sách huy ng và s d ng các kho n óng góp c a nhân dân. - V thu phí b o v môi trư ng i v i khai thác khoáng s n quy nh t i Ngh nh s 63/2008/N -CP ngày 13/5/2008 c a Chính ph , th c hi n h ch toán thu, chi cân i ngân sách theo ch quy nh. 2. Cơ quan Thu , H i quan tăng cư ng theo dõi, ki m tra, ki m soát vi c khai báo tên hàng, mã hàng, thu su t, kê khai thu c a các t ch c, cá nhân; phát hi n k p th i các trư ng h p kê khai không úng, không s thu ph i n p có các bi n pháp ch n ch nh; ng th i, t ch c thu tri t các kho n n ng thu có kh năng thu h i c a các t ch c, cá nhân s n xu t kinh doanh; t ng h p báo cáo cơ quan có thNm quy n x lý d t i m các kho n n ng thu không có kh năng thu h i. Ny m nh thanh tra, ki m tra sau thông quan truy thu y vào ngân sách các kho n ti n thu b gian l n. 3. Các B , cơ quan Trung ương, các a phương quan tâm ch o công tác qu n lý t ch c công, qu n lý s d ng t ai t khâu quy ho ch s d ng t, l p h sơ a chính, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t, chuy n như ng t ai qu n lý và thu ngân sách y , k p th i theo úng ch quy nh, nh t là các kho n thu t u giá quy n s d ng t m b o tránh th t thoát, lãng phí tài s n công. Ny m nh vi c s p x p l i, x lý nhà t thu c s h u nhà nư c theo Quy t nh s 09/2007/Q -TTg ngày 19/01/2007 và Quy t nh s 140/2008/Q -TTg ngày 21/10/2008 c a Th tư ng Chính ph . II. QU N LÝ, I U HÀNH NGÂN SÁCH: T năm 2009 tri n khai áp d ng h th ng thông tin qu n lý ngân sách và Kho b c (TABMIS), các B , cơ quan Trung ương và các a phương tham gia vào TABMIS có trách nhi m hư ng d n và t ch c th c hi n t t các quy nh v qu n lý, i u hành ngân sách nhà nư c phù h p v i vi c áp d ng TABMIS theo quy nh t i Thông tư s 107/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 c a B Tài chính. ng th i th c hi n vi c qu n lý, i u hành ngân sách theo các n i dung dư i ây: 1. T ch c i u hành d toán ngân sách nhà nư c: Các B , cơ quan Trung ương, các a phương và các ơn v s d ng ngân sách th c hi n trong ph m vi d toán ngân sách ư c giao; cơ quan tài chính, Kho b c nhà nư c t ch c i u hành ngân sách trong
 10. ph m vi d toán ư c duy t, th c hi n ki m soát chi ch t ch m b o theo úng m c ích, tiêu chuNn, nh m c, ch nhà nư c quy nh. Trong ó lưu ý: - Các kho n chi t ngu n v n vay và vi n tr th c hi n vi c gi i ngân, ki m soát chi theo nguyên t c: + i v i d toán chi t ngu n v n vay, vi n tr b ng ti n: Th c hi n úng d toán ư c giao và cơ ch th c hi n như ngu n v n trong nư c (tr trư ng h p hi p nh có quy nh khác thì th c hi n theo hi p nh). + i v i d toán chi t ngu n v n vay, vi n tr theo phương th c ghi thu, ghi chi ngân sách nhà nư c: Th c hi n theo ti n gi i ngân th c t c a t ng d án. - Ch o các cơ quan, ơn v có liên quan ph i h p v i cơ quan tài chính ch ng có k ho ch ng ngu n v n ngay t u năm cho các d án công trình quan tr ng theo ch quy nh, nh t là xây d ng tu b các công trình ê i u, th y l i, phòng ch ng thiên tai, d ch b nh, kh c ph c h u qu lũ l t, d án di dân ra kh i vùng s t l nguy hi m theo d án ư c c p có thNm quy n quy t nh… - Th c hi n vi c ng trư c d toán chi u tư xây d ng cơ b n c a năm sau ph i m b o theo úng quy nh t i Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 6/6/2003 c a Chính ph , c th là các d án, công trình qu c gia và công trình xây d ng cơ b n thu c nhóm A, i u ki n theo quy nh v qu n lý u tư và xây d ng, ang th c hi n và c n Ny nhanh ti n ; ngoài ra ch ư c xem xét cho phép ng trư c d toán chi u tư xây d ng cơ b n c a năm sau i v i nh ng trư ng h p như v n i ng cho các d án ODA, các d án th y l i c p bách, các d án b trí v n n bù gi i phóng m t b ng mà phương án và d toán n bù, gi i phóng m t b ng ã ư c phê duy t. - Thư ng xuyên t ch c ki m tra, ánh giá ti n th c hi n các d án, công trình; i v i nh ng d án, công trình th c hi n không úng ti n ph i k p th i quy t nh ho c báo cáo cơ quan có thNm quy n quy t nh i u ch nh chuy n v n cho nh ng d án có ti n tri n khai nhanh, có kh năng hoàn thành nhưng chưa ư c b trí v n. - Trong d toán chi thư ng xuyên năm 2009 giao cho các B , cơ quan Trung ương; B Tài chính thông báo rõ các kho n chi b ng ngo i t các ơn v ch ng th c hi n. i v i kinh phí tương ương t 500.000 USD/năm tr lên thì ư c ngân sách trung ương m b o chi b ng ngo i t theo d toán ã giao; trư ng h p s kinh phí nh hơn 500.000 USD/năm thì các B , cơ quan Trung ương ph i ch ng mua ngo i t th c hi n và s p x p trong ph m vi d toán ngân sách ư c giao x lý chênh l ch t giá n u có phát sinh. - i v i các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương n u có nhu c u chi t xu t phát sinh ngoài d toán nhưng không th trì hoãn ư c mà d phòng ngân sách không áp ng, thì ph i s p x p l i các kho n chi trong d toán ư c giao, ho c s d ng Qu D tr tài chính áp ng nhu c u chi t xu t ó. y ban nhân dân c p t nh quy t nh s d ng Qu D tr tài chính c p t nh theo quy nh t i i m , Kho n 3, i u 58 Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 06/6/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách nhà nư c. - Trong quá trình t ch c th c hi n d toán ngân sách năm 2009, trư ng h p kinh t th gi i và trong nư c có bi n ng l n, nh hư ng n cân i thu, chi ngân sách nhà nư c năm 2009 ã ư c Qu c h i quy t nh, H i ng nhân dân thông qua; B Tài chính trình Chính ph báo cáo y ban Thư ng v Qu c h i, y ban nhân dân c p t nh báo cáo Thư ng tr c H i ng nhân dân cùng c p quy t nh theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c. - Ch o các cơ quan, ơn v liên quan ph i h p v i cơ quan tài chính thư ng xuyên ki m tra vi c t ch c th c hi n các ch , chính sách các ơn v , c p cơ s . Trư ng h p phát hi n các c p, ơn v s d ng ngân sách không úng ch , chính sách, nh t là các chính sách liên quan n th c hi n các chính sách xã h i, xóa ói gi m nghèo, … c n có bi n pháp x lý k p th i m b o chính sách, ch th c hi n úng i tư ng và có hi u qu . - Báo cáo tình hình th c hi n d toán ngân sách nhà nư c theo quy nh.
 11. 2. Th c hi n c p phát, thanh toán kinh phí, chuy n ngu n sang năm sau: a) i v i các ơn v s d ng ngân sách: Căn c d toán năm ư c giao, ơn v s d ng ngân sách th c hi n rút d toán chi theo ch , nh m c chi tiêu ngân sách ã ư c các cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành và ti n , kh i lư ng th c hi n nhi m v ; m b o nguyên t c: - Các kho n chi thanh toán cá nhân (lương, ph c p lương, tr c p xã h i, …) m b o thanh toán theo m c ư c hư ng hàng tháng c a các i tư ng hư ng lương, tr c p t ngân sách nhà nư c. Các B , cơ quan Trung ương, y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch o và t ch c th c hi n vi c chi tr lương qua tài kho n cho các i tư ng hư ng lương; Kho b c Nhà nư c ph i h p ch t ch v i Ngân hàng Nhà nư c và các t ch c cung ng d ch v thanh toán tri n khai th c hi n nghiêm túc vi c tr lương qua tài kho n cho các i tư ng hư ng lương t ngân sách nhà nư c theo Ch th s 20/2007/CT-TTg ngày 24/8/2007 c a Th tư ng Chính ph . - Nh ng kho n chi có tính ch t th i v ho c ch phát sinh vào m t s th i i m như u tư xây d ng cơ b n, mua s m, s a ch a l n và các kho n có tính ch t không thư ng xuyên khác th c hi n thanh toán theo ti n , kh i lư ng th c hi n theo ch quy nh. b) Ti p t c th c hi n rút d toán t i Kho b c nhà nư c i v i các nhi m v chi dư i ây: - Chi b sung cân i t ngân sách c p trên cho ngân sách c p dư i: Căn c d toán b sung cân i t ngân sách c p trên cho ngân sách c p dư i ư c c p có thNm quy n giao và yêu c u th c hi n nhi m v chi, hàng tháng cơ quan tài chính c p dư i ch ng rút d toán t i Kho b c nhà nư c ng c p m b o cân i ngân sách c p mình; riêng ngân sách c p xã rút d toán t i Kho b c nhà nư c nơi giao d ch. i v i b sung cân i t ngân sách trung ương cho ngân sách a phương, m c rút d toán hàng tháng v nguyên t c không vư t quá 1/12 t ng m c b sung cân i c năm; riêng các tháng trong quý I, căn c yêu c u, nhi m v m c rút d toán có th cao hơn m c bình quân trên, song t ng m c rút d toán c quý I không ư c vư t quá 30% d toán năm. Trư ng h p ngân sách a phương ư c ng trư c t ngân sách trung ương, c n ph i thu h i trong d toán b sung cân i t ngân sách trung ương cho ngân sách a phương năm 2009, B Tài chính thông báo cho Kho b c nhà nư c tr s thu h i vào d toán u năm ã giao cho a phương; ph n d toán còn l i chia u trong năm rút. S ã ng trư c cho ngân sách a phương ư c thu h i như sau: + i v i s ng trư c c p theo hình th c l nh chi ti n thì vi c thu h i s ng trư c cũng ư c th c hi n b ng hình th c c p l nh chi ti n; + i v i s ng trư c theo hình th c rút d toán thì Kho b c nhà nư c nơi giao d ch i u ch nh h ch toán t ng trư c sang th c chi ngân sách trung ương và th c thu ngân sách a phương c p t b sung c a ngân sách trung ương. Trư ng h p c bi t c n tăng ti n rút d toán, y ban nhân dân c p t nh ph i có văn b n ngh B Tài chính xem xét, quy t nh. i v i b sung cân i t ngân sách c p trên cho ngân sách c p dư i a phương, căn c kh năng ngu n thu và yêu c u th c hi n nhi m v , y ban nhân dân c p trên quy nh m c rút d toán hàng tháng c a ngân sách c p dư i cho phù h p th c t a phương. Căn c gi y rút d toán ngân sách c a cơ quan tài chính, y ban nhân dân c p xã (theo m u s C2- 09/NS ính kèm); Kho b c nhà nư c nơi giao d ch ki m tra các i u ki n: ã có trong d toán ư c giao, trong gi i h n rút v n hàng tháng, sau ó h ch toán chi ngân sách c p trên, thu ngân sách c p dư i theo úng n i dung kho n b sung và M c l c ngân sách nhà nư c.
 12. - Chi tr giá cho các báo, t p chí ã ư c giao trong d toán c a các B , cơ quan Trung ương: Căn c d toán ư c cơ quan có thNm quy n giao và ti n th c hi n nhi m v ư c tr giá, các báo, t p chí làm th t c rút d toán t i Kho b c nhà nư c ư c thanh toán theo úng quy nh t i Thông tư s 79/2003/TT-BTC ngày 13/8/2003 c a B Tài chính hư ng d n ch qu n lý, c p phát, thanh toán các kho n chi ngân sách nhà nư c qua Kho b c Nhà nư c. Riêng vi c c p kinh phí cho m t s lo i báo, t p chí cho vùng dân t c thi u s và mi n núi, vùng c bi t khó khăn theo Quy t nh s 975/Q -TTg ngày 20/7/2006 c a Th tư ng Chính ph v n th c hi n b ng hình th c l nh chi ti n. - Kinh phí ào t o lưu h c sinh Lào, Campuchia thu c kho n chi vi n tr : Căn c d toán ư c cơ quan có thNm quy n giao và yêu c u công vi c, các ơn v ư c giao nhi m v ào t o lưu h c sinh Lào, Campuchia làm th t c rút d toán t i Kho b c nhà nư c ư c thanh toán theo úng quy nh t i Thông tư s 79/2003/TT-BTC ngày 13/8/2003 c a B Tài chính. - Chi tr n trong nư c thu c ngân sách trung ương: Căn c d toán chi tr n trong nư c ư c c p có thNm quy n giao và cam k t tr n , Kho b c nhà nư c trích tài kho n ngân sách thanh toán cho các ch n khi n h n, ng th i h ch toán chi tr n trong nư c. Ngoài các nhi m v chi th c hi n theo cơ ch nêu trên, các nhi m v chi còn l i (như: chi tr n nư c ngoài, chi vi n tr , chi cho qu c phòng, an ninh, …) v n th c hi n theo quy nh hi n hành. c) T năm ngân sách 2009, th c hi n chuy n hình th c c p phát b ng l nh chi ti n sang hình th c rút d toán t i Kho b c nhà nư c i v i v n b sung có m c tiêu t ngân sách c p trên cho ngân sách c p dư i (bao g m c b sung m c tiêu th c hi n các d án thu c chương trình bi n ông – H i o và v n chuNn b ng viên), c th : - i v i v n b sung có m c tiêu t ngân sách trung ương cho ngân sách a phương ư c Th tư ng Chính ph giao trong d toán u năm ư c th c hi n như sau: căn c d toán giao, s v n ư c t m ng theo ch và ti n th c hi n các chương trình, nhi m v (bao g m c v n u tư và v n s nghi p) do ch u tư (ho c ơn v ư c giao th c hi n nhi m v ) báo cáo; tham kh o k t qu thanh toán chi tr hàng tháng do cơ quan Kho b c nhà nư c nơi giao d ch g i S Tài chính; S Tài chính t ng h p nhu c u rút d toán b sung có m c tiêu t ngân sách trung ương cho ngân sách a phương (theo m u s 3 ính kèm), kèm gi y rút d toán (theo m u s C2-09/NS ính kèm) g i Kho b c nhà nư c nơi giao d ch rút v n b sung có m c tiêu t ngân sách trung ương cho ngân sách a phương. M c rút t i a b ng d toán giao cho chương trình, nhi m v ã ư c Th tư ng Chính ph giao. S Tài chính ch u trách nhi m v m c ngh rút v n b sung có m c tiêu t ngân sách trung ương cho ngân sách a phương th c hi n các chương trình, nhi m v ã ư c Th tư ng Chính ph giao. Vi c thanh toán, chi tr cho các ch u tư và cho các i tư ng th hư ng các chính sách, ch (v n s nghi p) t ngu n v n ngân sách nhà nư c ư c th c hi n theo các quy nh hi n hành. Trư ng h p ngân sách a phương ư c ng trư c d toán b sung có m c tiêu t ngân sách trung ương năm sau (bao g m c v n u tư và v n s nghi p), c n ph i thu h i trong d toán b sung có m c tiêu t ngân sách trung ương cho ngân sách a phương năm 2009, B Tài chính thông báo cho Kho b c nhà nư c tr s ph i thu h i ngay trong d toán u năm, ph n còn l i th c hi n vi c rút d toán t i Kho b c nhà nư c theo quy nh trên. S ã ng trư c cho ngân sách a phương ư c thu h i như sau: + i v i s ng trư c c p theo hình th c l nh chi ti n thì vi c thu h i s ng trư c cũng ư c th c hi n b ng hình th c c p l nh chi ti n; + i v i s ng trư c theo hình th c rút d toán thì Kho b c nhà nư c nơi giao d ch i u ch nh h ch toán t ng trư c sang th c chi ngân sách trung ương và th c thu ngân sách a phương c p t b sung c a ngân sách trung ương. - i v i v n b sung có m c tiêu t ngân sách trung ương cho ngân sách a phương phát sinh trong quá trình t ch c th c hi n d toán ngân sách (bao g m c vi c ng trư c v n b sung có m c tiêu t ngân sách trung ương cho ngân sách a phương) ư c th c hi n như sau:
 13. + V n b sung có m c tiêu t ngân sách trung ương cho ngân sách a phương phát sinh trong quá trình t ch c th c hi n d toán ngân sách th c hi n các nhi m v phòng, ch ng, kh c ph c h u qu thiên tai, h a ho n, d ch b nh ho c nhi m v t xu t, c p bách khác: căn c vào quy t nh c a c p có thNm quy n, B Tài chính có văn b n thông báo b sung ngoài d toán cho ngân sách a phương. Căn c vào văn b n thông báo c a B Tài chính, S Tài chính th c hi n rút d toán t i Kho b c nhà nư c nơi giao d ch. + Kho n ng trư c s b sung có m c tiêu t ngân sách trung ương cho ngân sách a phương: căn c quy t nh c a c p có thNm quy n, B Tài chính có văn b n thông báo S Tài chính th c hi n rút d toán ng trư c t i Kho b c nhà nư c nơi giao d ch. S Tài chính l p gi y rút d toán ng trư c d toán năm sau theo quy nh. K t thúc năm ngân sách, trư ng h p s ã rút d toán v ngân sách a phương không th c hi n h t vi c thanh toán cho tr i v i các nhi m v chi t ngu n b sung có m c tiêu t ngân sách trung ương cho ngân sách a phương, ngh y ban nhân dân c p t nh có báo cáo g i B Tài chính t ng h p trình Th tư ng Chính ph xem xét x lý c th , tr trư ng h p ư c chuy n ngu n sang năm sau theo ch quy nh. - i v i v n b sung có m c tiêu t ngân sách c p trên cho ngân sách c p dư i các c p a phương (bao g m c b sung có m c tiêu ngoài d toán), căn c kh năng ngu n thu và yêu c u th c hi n nhi m v , y ban nhân dân c p trên quy nh vi c rút d toán c a ngân sách c p dư i cho phù h p th c t a phương. - Căn c vào gi y rút d toán ngân sách c a cơ quan tài chính, y ban nhân dân c p xã (theo m u s C2-09/NS ính kèm), Kho b c nhà nư c nơi giao d ch ki m tra các i u ki n: ã có trong d toán ư c giao, ti n th c hi n, quy t nh c a c p có thNm quy n b sung trong quá trình th c hi n d toán ngân sách; sau ó h ch toán chi ngân sách c p trên, thu ngân sách c p dư i theo úng n i dung chi b sung có m c tiêu và M c l c ngân sách nhà nư c. nh kỳ hàng tháng, ch m nh t vào ngày 15 c a tháng sau, Kho b c nhà nư c ( i v i ngân sách trung ương) và Kho b c nhà nư c t nh, huy n ( i v i ngân sách a phương) th c hi n t ng h p, báo cáo cơ quan tài chính ng c p v k t qu rút d toán chi b sung cân i, b sung có m c tiêu c a ngân sách c p trên cho ngân sách c p dư i trong tháng trư c theo quy nh hi n hành. d) Trư ng h p c n i u ch nh d toán gi a các ơn v s d ng ngân sách tr c thu c mà không làm thay i t ng m c và chi ti t theo t ng lĩnh v c chi ư c giao, ơn v d toán c p I ra quy t nh i u ch nh d toán gi a các ơn v s d ng ngân sách liên quan ng g i các Kho b c nhà nư c giao d ch. i v i ơn v s d ng ngân sách ph i gi m d toán, Kho b c nhà nư c giao d ch ki m tra s dư d toán trư c khi th c hi n, xác nh n vi c i u ch nh ơn v báo cáo ơn v d toán c p I (b n fax, photocopy) thông báo cho các ơn v s d ng ngân sách khác ư c i u ch nh tăng d toán. i v i các ơn v s d ng ngân sách ư c tăng d toán, Kho b c nhà nư c giao d ch ki m tra xác nh n i u ch nh gi m d toán c a ơn v s d ng ngân sách khác có liên quan trư c khi i u ch nh tăng d toán cho ơn v . Trư ng h p không còn s dư i u ch nh, ơn v s d ng ngân sách báo cáo ơn v d toán c p I i u ch nh l i. Trư ng h p ơn v d toán c p I ư c c p có thNm quy n giao b sung d toán th c hi n nhi m v phát sinh, n u quy t nh b sung d toán ã th hi n chi ti t lĩnh v c chi và ơn v th c hi n thì không ph i l p phương án phân b g i cơ quan tài chính thNm nh, mà phân b giao d toán cho ơn v tr c thu c và thông báo Kho b c nhà nư c có liên quan th c hi n. Riêng i v i trư ng h p i u ch nh d toán t kinh phí không th c hi n ch t ch sang kinh phí th c hi n ch t ch , kinh phí không thư ng xuyên sang kinh phí thư ng xuyên, ơn v c n ph i có ý ki n th ng nh t c a cơ quan tài chính m b o vi c phân b kinh phí th c hi n ư c các nhi m v ư c giao. ) V x lý chuy n s dư ngân sách năm 2009 sang năm sau:
 14. Các B , cơ quan Trung ương, các a phương và Kho b c nhà nư c th c hi n rà soát, x lý, chuy n s dư ngân sách nhà nư c năm 2009 sang năm sau theo úng quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c, các văn b n hư ng d n Lu t và Thông tư s 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 c a B Tài chính, m b o s chuy n ngu n năm 2009 sang năm sau ch t ch , úng ch , thúc Ny ơn v s d ng kinh phí hi u qu , h n ch chuy n ngu n sang năm sau. 3. Th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí; phòng, ch ng tham nhũng và th c hi n công khai tài chính, ngân sách nhà nư c: - Các B , cơ quan Trung ương, a phương t ch c ch o th c hi n y các quy nh c a Lu t Phòng, ch ng tham nhũng, Lu t Th c hành ti t ki m và ch ng lãng phí. ng th i x lý k p th i, y nh ng sai ph m ư c phát hi n qua công tác ki m tra, thanh tra, ki m toán; làm rõ trách nhi m c a t ng t ch c, cá nhân và th c hi n ch trách nhi m i v i th trư ng ơn v s d ng ngân sách nhà nư c trong qu n lý i u hành ngân sách khi x y ra th t thoát, lãng phí, s d ng ngân sách sai ch , chính sách. - Các B , cơ quan Trung ương, a phương ch o và th c hi n y các quy nh t i Quy t nh s 192/2004/Q -TTg ngày 16/11/2004 c a Th tư ng Chính ph v Quy ch công khai tài chính i v i các c p ngân sách nhà nư c, các ơn v d toán ngân sách, các t ch c ư c ngân sách nhà nư c h tr , các d án u tư xây d ng cơ b n có s d ng v n ngân sách nhà nư c, các doanh nghi p nhà nư c, các qu có ngu n t ngân sách nhà nư c và các qu có ngu n t các kho n óng góp c a nhân dân và các Thông tư hư ng d n c a B Tài chính v công khai, trong ó lưu ý: + Cơ quan tài chính các c p th c hi n ch công khai ngân sách nhà nư c theo úng quy nh t i Thông tư s 03/2005/TT-BTC ngày 06/01/2005 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n quy ch công khai tài chính i v i các c p ngân sách nhà nư c và ch báo cáo tình hình th c hi n công khai tài chính, Thông tư s 54/2006/TT-BTC ngày 19/06/2006 c a B Tài chính v hư ng d n Quy ch công khai tài chính i v i các kho n h tr tr c ti p c a ngân sách nhà nư c i v i cá nhân, dân cư. + Các ơn v s d ng ngân sách th c hi n vi c công b công khai theo úng quy nh t i Thông tư s 21/2005/TT-BTC ngày 22/3/2005 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n quy ch công khai tài chính i v i các ơn v d toán ngân sách và các t ch c ư c ngân sách nhà nư c h tr . + Các doanh nghi p nhà nư c th c hi n công khai theo úng quy nh t i Thông tư s 29/2005/TT- BTC ngày 14/4/2005 c a B Tài chính hư ng d n Quy ch công khai tài chính i v i doanh nghi p nhà nư c. + Các cơ quan, ơn v ư c s d ng ngu n v n ngân sách nhà nư c th c hi n công khai theo quy nh t i Thông tư s 10/2005/TT-BTC ngày 02/02/2005 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n quy ch công khai tài chính i v i vi c phân b , qu n lý s d ng v n u tư xây d ng cơ b n thu c ngu n v n ngân sách nhà nư c. + Các cơ quan, ơn v ư c giao qu n lý các qu có ngu n t ngân sách nhà nư c và các qu có ngu n t các kho n óng góp c a nhân dân th c hi n công khai theo hư ng d n t i Thông tư s 19/2005/TT- BTC ngày 11/03/2005 c a B Tài chính v vi c công khai tài chính i v i các qu có ngu n t ngân sách nhà nư c, và các qu có ngu n t các kho n óng góp c a nhân dân. - Các cơ quan, ơn v , t ch c s d ng tài s n nhà nư c th c hi n công khai theo quy nh t i Quy t nh s 115/2008/Q -TTg ngày 27/8/2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c công khai qu n lý, s d ng tài s n nhà nư c t i cơ quan nhà nư c, ơn v s nghi p công l p và t ch c ư c giao qu n lý, s d ng tài s n nhà nư c. - ng th i tri n khai th c hi n Quy t nh s 192/2004/Q -TTg ngày 16/11/2004 c a Th tư ng Chính ph , ngân sách nhà nư c các c p, các ơn v s d ng ngân sách ph i th c hi n ch báo cáo tình hình th c hi n quy ch công khai và g i cơ quan ch c năng t ng h p theo dõi ánh giá chung trong c nư c theo ch quy nh. Các B , cơ quan Trung ương và các a phương (S Tài chính) có trách nhi m g i báo cáo công khai cho B Tài chính ngay sau khi th c hi n vi c công khai d toán ngân sách năm 2009 và quy t toán ngân sách năm 2007.
 15. C. T CH C TH C HI N: Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo và áp d ng i v i năm ngân sách 2009; bãi b Thông tư s 86/2006/TT-BTC ngày 18/9/2006 c a B Tài chính hư ng d n qu n lý v n b sung có m c tiêu t ngân sách trung ương cho ngân sách a phương. Các B , cơ quan trung ương, y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương căn c quy nh t i Thông tư này ch o các cơ quan, ơn v tr c thu c và chính quy n a phương c p dư i t ch c th c hi n. Trong quá trình t ch c th c hi n, n u có vư ng m c ngh ph n ánh k p th i v B Tài chính ph i h p gi i quy t. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng Trung ương ng và các ban c a ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; Nguy n Công Nghi p - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Tòa án nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - H ND, UBND các t nh, TP tr c thu c Trung ương; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - S Tài chính, C c thu , Kho b c nhà nư c, C c H i quan các t nh, TP tr c thu c Trung ương; - C c Ki m tra văn b n – B Tư pháp; - Các ơn v thu c B Tài chính; - Công báo; - Website Chính ph ; - Website B Tài chính; - Lưu VT, V NSNN. M US 1A B …………… C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : ……./……( V) …………, ngày … tháng …. năm ……… V/v d ki n phân b d toán thu, chi NSNN năm ……. Kính g i: B Tài chính Căn c Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 6/6/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t NSNN. Căn c Quy t nh s …….. ngày …… c a Th tư ng Chính ph v giao d toán NSNN năm …………….. Căn c ch , tiêu chuNn, nh m c chi NSNN hi n hành. B ………. d ki n phân b d toán thu, chi NSNN năm ….. ư c giao cho các ơn v s d ng ngân sách tr c thu c theo ph l c ính kèm.
 16. ngh B Tài chính cho ý ki n thNm tra B ……… hoàn ch nh và giao d toán ngân sách năm … cho các ơn v s d ng ngân sách tr c thu c. B TRƯ NG (Ký tên, óng d u) Nơi nh n: - Như trên; - Lưu ……….. (*) M u này áp d ng cho các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph và các cơ quan khác trung ương. M US 1B S …………… C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : ……./……( V) …………, ngày … tháng …. năm ……… V/v d ki n phân b d toán thu, chi NSNN năm ……. Kính g i: S Tài chính …………….. Căn c Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 6/6/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t NSNN. Căn c Quy t nh s …….. ngày …… c a y ban nhân dân ...... v giao d toán NSNN năm …………….. Căn c ch , tiêu chuNn, nh m c chi NSNN hi n hành. S ………. d ki n phân b d toán thu, chi NSNN năm ….. ư c giao cho các ơn v s d ng ngân sách theo ph l c ính kèm. ngh S Tài chính cho ý ki n thNm tra S ……… hoàn ch nh và giao d toán ngân sách năm … cho các ơn v s d ng ngân sách tr c thu c. GIÁM C (Ký tên, óng d u) Nơi nh n: - Như trên; - Lưu ……….. (*) M u này áp d ng cho các s , ban, ngành c p t nh. M US 1C
 17. PHÒNG …………… C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : ……./……( V) …………, ngày … tháng …. năm ……… V/v d ki n phân b d toán thu, chi NSNN năm ……. Kính g i: Phòng Tài chính …………….. Căn c Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 6/6/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t NSNN. Căn c Quy t nh s …….. ngày …… c a y ban nhân dân..... v giao d toán NSNN năm …………….. Căn c ch , tiêu chuNn, nh m c chi NSNN hi n hành. Phòng ………. d ki n phân b d toán thu, chi NSNN năm ….. ư c giao cho các ơn v s d ng ngân sách tr c thu c theo ph l c ính kèm. ngh Phòng Tài chính cho ý ki n thNm tra Phòng ……… hoàn ch nh và giao d toán ngân sách năm … cho các ơn v s d ng ngân sách tr c thu c. TRƯ NG PHÒNG (Ký tên, óng d u) Nơi nh n: - Như trên; - Lưu ……….. (*) M u này áp d ng cho các phòng, ban thu c c p huy n. PH L C S 01 (Kèm theo công văn (theo các m u s 1a, 1b, 1c) s …. ngày …….. c a ……….) ơn v : 1.000 ng T ng Chi ti t theo ơn v s d ng (1) N i dung s ơn v A ơn v B ơn v … I. Thu, chi ngân sách v phí, l phí 1. S thu phí, l phí. -… 2. Chi t ngu n phí, l phí ư c l i 3. S phí, l phí n p ngân sách
 18. II. D toán chi NSNN 1. Giáo d c, ào t o, d y ngh 1.1. Kinh phí thư ng xuyên Trong ó: kinh phí TK 10% th c hi n i u ch nh ti n lương 1.2. Kinh phí không thư ng xuyên (2) Trong ó: kinh phí TK 10% th c hi n i u ch nh ti n lương 2. Qu n lý hành chính 2.1. Kinh phí th c hi n t ch Trong ó: kinh phí TK 10% th c hi n i u ch nh ti n lương (2) 2.2. Kinh phí không th c hi n t ch Trong ó: kinh phí TK 10% th c hi n i u ch nh ti n lương. 3. Nghiên c u khoa h c 3.1. Kinh phí th c hi n nhi m v khoa h c công ngh Trong ó: kinh phí TK 10% th c hi n i u ch nh ti n lương 3.2. Kinh phí thư ng xuyên Trong ó: kinh phí TK 10% th c hi n i u ch nh ti n lương 3.3. Kinh phí không thư ng xuyên(2) Trong ó: kinh phí TK 10% th c hi n i u ch nh ti n lương 4… a i m KBNN nơi ơn v SDNS giao d ch KBNN ..(3) KBNN ..(3) KBNN ..(3) Ghi chú: (1) N u s ơn v tr c thu c nhi u, có th i ch tiêu theo c t ngang thành ch tiêu theo hàng d c; t ng h p c s phân b c a các ơn v t ch c theo ngành d c ã y quy n cho các ơn v c p II phân b và giao d toán ngân sách cho các ơn v s d ng ngân sách tr c thu c. (2) Kinh phí mua s m trang thi t b , s a ch a l n … ã giao trong d toán
 19. (3) Ví d : KBNN Hai Bà Trưng – Hà N i. (4) i v i các nhi m v chi c p phát b ng hình th c l nh chi ti n ph i chi ti t vào lĩnh v c chi, ph n kinh phí không th c hi n t ch (kinh phí không thư ng xuyên). (5) Ngoài vi c ph c v cho d ki n phân b d toán ngân sách nhà nư c, m u ph c v này còn s d ng ơn v d toán c p I báo cáo cơ quan tài chính, Kho b c nhà nư c ng c p t ng h p quy t nh giao d toán cho ơn v s d ng ngân sách tr c thu c. M US 2A B …………… C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : ……./……( V) …………, ngày … tháng …. năm ……… QUY T NNH(1) V vi c giao d toán ngân sách nhà nư c năm ………. B TRƯ NG B ………………. Căn c Ngh nh s … ngày … c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B …………. Căn c Quy t nh s … ngày … c a Th tư ng Chính ph v giao d toán NSNN năm … Căn c ý ki n c a B Tài chính t i văn b n s … ngày ………………. v phương án phân b ngân sách năm … QUY T NNH: i u 1. Giao d toán thu, chi NSNN năm …. cho các ơn v s d ng ngân sách tr c thu c B … theo ph l c(2) ính kèm. i u 2. Căn c d toán chi ngân sách năm … ư c giao, Th trư ng các ơn v t ch c th c hi n theo úng quy nh c a Lu t NSNN và các văn b n hư ng d n th c hi n. i u 3. V trư ng V K ho ch – Tài chính, Th trư ng các ơn v ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG (Ký tên, óng d u) Nơi nh n: B n t ng h p c a các ơn - B Tài chính; v tr c thu c B - KBNN; B n chi ti t c a t ng ơn v - ơn v s d ng ngân sách; s d ng ngân sách - KBNN nơi giao d ch (g i qua ơn v s d ng ngân sách); - Lưu ………..
 20. (1) M u này áp d ng cho các B , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph và các cơ quan khác trung ương. (2) M u ph l c s 02; riêng i v i báo cáo g i B Tài chính và KBNN th c hi n theo m u ph l c s 01 (t ng h p các ơn v ). M US 2B S …………… C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : ……./……( V) …………, ngày … tháng …. năm ……… QUY T NNH(1) V vi c giao d toán ngân sách nhà nư c năm ………. GIÁM CS ………………. Căn c Quy t nh s … ngày … c a y ban nhân dân... v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a S …………. Căn c Quy t nh s … ngày … c a y ban nhân dân...v giao d toán NSNN năm … Căn c ý ki n c a S Tài chính t i văn b n s … ngày …………. v phương án phân b ngân sách năm … QUY T NNH: i u 1. Giao d toán thu, chi NSNN năm …. cho các ơn v s d ng ngân sách tr c thu c S … theo ph l c(2) ính kèm. i u 2. Căn c d toán chi ngân sách năm … ư c giao, Th trư ng các ơn v t ch c th c hi n theo úng quy nh c a Lu t NSNN và các văn b n hư ng d n th c hi n. i u 3. Trư ng phòng K ho ch – Tài chính, Th trư ng các ơn v ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. GIÁM C (Ký tên, óng d u) Nơi nh n: B n t ng h p c a các - S Tài chính; ơn v tr c thu c S - KBNN t nh (thành ph ); B n chi ti t c a t ng - ơn v s d ng ngân sách; ơn v s d ng ngân - KBNN nơi giao d ch (g i qua ơn v s sách d ng ngân sách); - Lưu ……….. (1) M u này áp d ng cho các s , ban, ngành thu c c p t nh.
Đồng bộ tài khoản