Thông Tư số 117/2000/TT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
53
lượt xem
1
download

Thông Tư số 117/2000/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thông tư số 117/2000/tt-btc', văn bản luật, đầu tư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông Tư số 117/2000/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 117/2000/TT-BTC Hà N i, ngày 21 tháng 12 năm 2000 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 117/2000/TT-BTC NGÀY 21 THÁNG 12 NĂM 2000 B SUNG VÀ S A IM TS I M C A THÔNG TƯS 40/2000/TT-BTC NGÀY 15/5/2000 C A B TÀI CHÍNH HƯ NG D N THI HÀNH QUY T NNH S 176/1999/Q -TTG NGÀY 26/8/1999 C A TH TƯ NG CHÍNH PH V VI C MI N THU NH P KH U I V I NGUYÊN V T LI U Căn c Quy t đ nh s 176/1999/QĐ-TTg ngày 26/8/1999 c a Th tư ng Chính ph v vi c mi n thu nh p kh u đ i v i nguyên v t li u; Căn c ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph thông báo t i công văn s 4537/VPCP-KTTH ngày 18/10/2000 c a Văn phòng Chính ph ; Sau khi trao i ý ki n v i các B K ho ch và u tư, B Thương m i, B Công nghi p và T ng c c H i quan, B Tài chính hư ng d n s a i và b sung m t s i m c a Thông tư s 40/2000 /TT-BTC ngày 15/5/2000 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Quy t nh s 176/1999/Q -TTg ngày 26/8/1999 c a Th tư ng Chính ph v vi c mi n thu nh p kh u i v i nguyên v t li u, như sau: I- B SUNG M C I- I TƯ NG VÀ PH M VI ÁP D NG MI N THU , NHƯ SAU: B sung và s a i i m 1 như sau: - Các d án u tư thu c danh m c d án khuy n khích u tư và d án u tư vào vùng núi, vùng sâu, vùng xa ư c mi n thu nh p khNu nguyên v t li u, bán thành phNm trong nư c chưa s n xu t ư c ho c s n xu t không t tiêu chuNn ch t lư ng ph c v s n xu t c a d án trong th i h n 5 (năm) năm (tính theo năm dương l ch) k t khi b t u s n xu t và ư c áp d ng chung cho doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và doanh nghi p trong nư c, c th : 1- Các d án u tư thu c danh m c d án c bi t khuy n khích u tư, danh m c d án khuy n khích u tư và các d án u tư vào vùng núi, vùng sâu, vùng xa quy nh t i Ph l c I kèm theo Ngh nh s 10/1998/N -CP ngày 23/1/1998 c a Chính ph v m t s bi n pháp khuy n khích và b o m u tư tr c ti p nư c ngoài t i Vi t nam và theo i u 11 Quy t nh s 53/1999/Q -TTg ngày 26/3/1999 c a Th tư ng Chính ph v m t s bi n pháp khuy n khích u tư tr c ti p nư c ngoài t i Vi t Nam; Các d án khuy n khích u tư thu c ngành, ngh úng v i danh m c A ho c d án u tư t i a bàn có i u ki n kinh t xã h i khó khăn thu c danh m c C c a Ph l c ban hành kèm theo Ngh nh s 51/1999/N -CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph quy
  2. nh chi ti t thi hành Lu t khuy n khích u tư trong nư c (s a i) s 03/1998/QH10; II- S A I M C II- TH T C H SƠ MI N THU NH P KH U, NHƯ SAU: 1- B quy nh t i g ch u dòng th 4 i m 1 và i m 2 m c II: "- Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư do cơ quan có thNm quy n c p, trong ó ghi rõ i tư ng ư c mi n thu nh p khNu i v i nguyên v t li u, bán thành phNm nh p khNu trong nư c chưa s n xu t ư c ho c s n xu t không t tiêu chuNn ch t lư ng; Th i gian mi n thu ." Thay b ng quy nh: - i v i doanh nghi p trong nư c thì Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh do cơ quan có thNm quy n c p, trong ó ngành, ngh s n xu t, kinh doanh úng v i danh m c A ho c d án u tư t i a bàn có i u ki n kinh t xã h i khó khăn thu c danh m c C c a Ph l c ban hành kèm theo Ngh nh s 51/1999/N -CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t khuy n khích u tư trong nư c (s a i) s 03/1998/QH10; 2- i v i d án ư c hư ng ưu ãi v i các i u ki n kèm theo như t l xu t khNu s n phNm, t l s d ng nguyên li u, v t tư trong nư c, s d ng nhi u lao ng thì hàng năm (ch m nh t n ngày 15/2) doanh nghi p ph i báo cáo v i B Thương m i tình hình th c hi n các t l xu t khNu s n phNm, t l s d ng nguyên li u, v t tư trong nư c, s d ng nhi u lao ng năm trư c làm cơ s cho vi c xét c p danh m c nguyên v t li u, bán thành phNm mi n thu nh p khNu c a năm ti p theo. ng th i g i báo cáo v i C c H i quan t nh, thành ph nơi làm th t c nh p khNu hàng hoá c a doanh nghi p và Cơ quan thu tr c ti p qu n lý doanh nghi p làm cơ s quy t toán nguyên v t li u, bán thành phNm ã ư c mi n thu nh p khNu; Trư ng h p n u doanh nghi p không m b o ư c t l xu t khNu s n phNm, t l s d ng nguyên li u, v t tư trong nư c, s d ng nhi u lao ng theo quy nh thì s b truy thu thu nh p khNu ã ư c mi n thu tương ng v i s lư ng s n phNm không xu t khNu. III. T CH C TH C HI N: Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày Thông tư s 40/2000/TT/BTC ngày 15/5/2000 c a B Tài chính có hi u l c thi hành. Các quy nh trư c ây trái v i quy nh t i Thông tư này u bãi b . Vũ Văn Ninh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản