Thông tư số 118/2000/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

0
36
lượt xem
1
download

Thông tư số 118/2000/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 118/2000/TT-BTC về việc quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác ở xã, phường, thị trấn do Bộ tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 118/2000/TT-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 118/2000/TT-BTC Hà N i, ngày 22 tháng 12 năm 2000 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 118/2000/TT-BTC NGÀY 22 THÁNG 12 NĂM 2000 QUY NNH V QU N LÝ NGÂN SÁCH XÃ VÀ CÁC HO T NG TÀI CHÍNH KHÁC XÃ, PHƯ NG, THN TR N Căn c Lu t Ngân sách nhà nư c, Lu t s a i b sung m t s i u c a Lu t NSNN; Căn c Ngh nh s 87/CP ngày 19/12/1996 c a Chính ph v phân c p qu n lý, l p, ch p hành và quy t toán ngân sách nhà nư c và Ngh nh s 51/1998/N -CP ngày 18 tháng 7 năm 1998 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh 87/CP ngày 19/12/1996 quy nh chi ti t vi c phân c p qu n lý, l p, ch p hành và quy t toán ngân sách nhà nư c; Căn c Ngh nh s 178/CP ngày 28/10/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Tài chính; B Tài chính hư ng d n qu n lý ngân sách xã và các ho t ng tài chính khác xã, phư ng, th tr n như sau: Ph n 1 NH NG QUY NNH CHUNG 1. Ho t ng tài chính xã, phư ng, th tr n (dư i ây g i chung là xã) bao g m ngân sách xã và các ho t ng tài chính khác phát sinh trên a bàn xã. U ban nhân dân xã t ch c qu n lý th ng nh t ngân sách xã và các ho t ng tài chính khác xã. Qu n lý ngân sách xã và các ho t ng tài chính khác xã ph i ư c th c hi n theo nguyên t c ti t ki m, dân ch , công khai. 2. Ngân sách xã là m t b ph n c a ngân sách nhà nư c do U ban nhân dân xã xây d ng, qu n lý; H i ng nhân dân xã quy t nh, giám sát. 2.1. Thu ngân sách xã bao g m các kho n thu c a ngân sách Nhà nư c phân c p cho xã s d ng và các kho n huy ng óng góp c a nhân dân trên nguyên t c t nguy n phù h p v i quy nh c a pháp lu t xây d ng cơ s h t ng do H i ng nhân dân xã quy t nh ưa vào ngân sách xã qu n lý. Thu ngân sách xã phân làm 3 lo i: các kho n thu 100%, các kho n thu phân chia v i ngân sách c p trên và các kho n thu b sung t ngân sách c p trên.
 2. 2.2. Chi ngân sách xã bao g m các kho n chi duy trì ho t ng c a các cơ quan Nhà nư c, ng, oàn th c p xã và các kho n chi v qu n lý và phát tri n kinh t - xã h i thu c ch c năng, nhi m v c a chính quy n c p xã. 2.3. D toán chi ngân sách xã ư c b trí kho n d phòng b ng 3 - 5% t ng s chi áp ng các nhu c u chi phát sinh t xu t trong năm. 2.4. Cân i ngân sách xã ph i b o m nguyên t c chi không vư t quá ngu n thu quy nh. Nghiêm c m vi c vay ho c chi m d ng v n dư i m i hình th c cân i ngân sách xã, tr trư ng h p c bi t do pháp lu t quy nh. 3. Ho t ng tài chính khác xã không ưa vào ngân sách xã bao g m: các qu công chuyên dùng c a xã; tài chính các ho t ng s nghi p c a xã; tài chính thôn b n (ch y u thu, chi t các kho n óng góp c a dân trên nguyên t c t nguy n do thôn b n t huy ng) và m t s ho t ng tài chính khác. 4. M i kho n thu, chi ngân sách xã ư c th c hi n qua kho b c nhà nư c và ư c qu n lý theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c. Xã ư c m tài kho n ti n g i t i Kho b c nhà nư c g i các kho n ti n không thu c ngân sách xã, Kho b c nhà nư c không ki m soát các kho n ti n này. i v i các xã có khó khăn mi n núi và vùng sâu, vùng xa chưa có i u ki n qu n lý thu, chi tr c ti p qua Kho b c nhà nư c; U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương (dư i ây g i chung là t nh) ph i có phương án c th trình H i ng nhân dân t nh quy t nh cơ ch qu n lý phù h p và báo cáo B Tài chính. 5. Thu, chi ngân sách xã ph i h ch toán k toán theo m c l c ngân sách nhà nư c áp d ng i v i xã và ch k toán ngân sách xã; các kho n thu, chi tài chính khác c a xã ph i h ch toán rành m ch theo t ng lo i ho t ng. 6. U ban nhân dân xã t ch c qu n lý th ng nh t các ho t ng tài chính có liên quan n các lo i tài s n công c a xã, tài s n c a nhà nư c và tài s n v ng ch (n u xã ư c giao qu n lý) theo ch quy nh. Ph n 2 NGU N THU, NHI M V CHI VÀ QUY TRÌNH QU N LÝ NGÂN SÁCH XÃ I. NGU N THU, NHI M V CHI C A NGÂN SÁCH XÃ: 1. Ngu n thu c a ngân sách xã: 1.1. Các kho n thu m t trăm ph n trăm (100%): (1) Thu môn bài thu t các cá nhân, h kinh doanh t b c 4 n b c 6, k c s thu khoán (không áp d ng i v i phư ng); (2) Các kho n phí, l phí quy nh thu vào ngân sách xã; (3) Chênh l ch thu l n hơn chi t các ho t ng s nghi p có thu c a xã;
 3. (4) Thu u th u, thu khoán theo mùa v t qu t công ích 5% và hoa l i công s n khác do xã qu n lý; (5) Các kho n óng góp c a t ch c, cá nhân g m: các kho n óng góp theo pháp lu t quy nh, các kho n óng góp trên nguyên t c t nguy n u tư xây d ng cơ s h t ng do H i ng nhân dân xã quy t nh ưa vào ngân sách xã qu n lý (không áp d ng i v i phư ng kho n thu huy ng óng góp u tư xây d ng cơ s h t ng) và các kho n óng góp t nguy n khác; (6) Vi n tr không hoàn l i c a các t ch c và cá nhân ngoài nư c tr c ti p cho ngân sách xã; (7) Thu k t dư ngân sách năm trư c; (8) Các kho n thu khác theo quy nh c a pháp lu t. 1.2. Các kho n thu phân chia theo t l ph n trăm (%) v i ngân sách c p trên: (1) Thu s d ng t nông nghi p (t i thi u l i cho xã 20%); (2) Thu chuy n quy n s d ng t (ch áp d ng i v i xã, th tr n); (3) Thu nhà, t (ch áp d ng i v i xã, th tr n); (4) Ti n c p quy n s d ng t (ch áp d ng i v i xã, th tr n); (5) Thu tài nguyên; (6) L phí trư c b nhà, t; (7) Thu tiêu th c bi t hàng hoá s n xu t trong nư c thu vào các m t hàng bài lá, hàng mã, vàng mã và các d ch v kinh doanh vũ trư ng, mát-xa, ka-ra-ô-kê, kinh doanh chơi gôn, ca-si-nô, trò chơi b ng máy gi c p t, kinh doanh vé t cư c: ua ng a, ua xe. (8) Các kho n thu phân chia khác (n u ư c t nh phân c p theo quy nh c a kho n 2, i u 30 c a Lu t Ngân sách Nhà nư c). T l ph n trăm (%) phân chia c th các ngu n thu trên ây cho ngân sách xã do U ban nhân dân t nh quy nh n nh t 3 n 5 năm phù h p v i tình hình ngân sách c a a phương. gi m b t kh i lư ng nghi p v , khuy n khích tăng thu, có th giao chung cho các xã cùng m t t l . 1.3. Thu b sung t ngân sách c p trên: (1) Thu b sung cân i ngân sách ư c xác nh trên cơ s chênh l ch gi a d toán chi ư c giao và d toán thu t các ngu n thu ư c phân c p (các kho n thu 100% và các kho n thu phân chia theo t l ph n trăm). S b sung này ư c n nh t 3 n 5 năm, hàng năm ư c tăng thêm m t s ph n trăm trên cơ s trư t giá, t c tăng trư ng kinh t và kh năng ngân sách c a a phương.
 4. (2) Thu b sung có m c tiêu (n u có) tuỳ theo kh năng ngân sách và ch trương chung. Ngoài các kho n thu trên, chính quy n xã không ư c t ra các kho n thu trái v i quy nh c a pháp lu t. 2. Nhi m v chi c a ngân sách xã: 2.1. Chi thư ng xuyên v : (1) Ho t ng c a các cơ quan Nhà nư c xã bao g m: - Sinh ho t phí theo m c quy nh hi n hành; - Sinh ho t phí i bi u H i ng nhân dân; - Các kho n ph c p khác theo quy nh c a Nhà nư c; - Chi v phúc l i t p th , y t , v sinh; - Công tác phí; - Chi v ho t ng, văn phòng, như: ti n nhà, i n, nư c, th p sáng, v t li u văn phòng, bưu phí, i n tho i, h i ngh , chi ti p tân, khánh ti t; - Chi mua s m s a ch a thư ng xuyên tr s , phương ti n làm vi c; - Chi khác. (2) Các kho n sinh ho t phí và kinh phí ho t ng c a cơ quan ng c ng s n Vi t nam c a xã sau khi ã tr i kho n thu ng phí theo i u l và các kho n thu khác (n u có). (3) Các kho n sinh ho t phí và kinh phí ho t ng c a các t ch c chính tr - xã h i c a xã (M t tr n T qu c Vi t nam, oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh, H i C u chi n binh Vi t nam, H i Liên hi p Ph n Vi t nam, H i Nông dân Vi t nam) sau khi tr các kho n thu theo i u l và các kho n thu khác (n u có). (4) óng b o hi m xã h i, b o hi m y t cho cán b xã và các i tư ng khác theo ch hi n hành. (5) Công tác dân quân t v , tr t t an toàn xã h i: - Hu n luy n dân quân t v , các kho n ph c p huy ng dân quân t v và các kho n chi khác v dân quân t v thu c nhi m v chi c a ngân sách xã theo quy nh c a Pháp l nh v dân quân t v ; - ăng ký nghĩa v quân s , ti n ưa thanh niên i nghĩa v quân s ;
 5. - Tuyên truy n, v n ng và t ch c phong trào b o v an ninh, tr t t an toàn xã h i trên a bàn xã; - Các kho n chi khác. (6) Công tác xã h i và ho t ng văn hoá, thông tin, th d c th thao do xã qu n lý: - Tr c p hàng tháng cho cán b xã ngh vi c theo ch hi n hành (không k tr c p hàng tháng cho cán b xã ngh vi c và tr c p thôi vi c 1 l n cho cán b xã ngh vi c t ngày 01/01/1998 tr v sau do t ch c b o hi m xã h i chi); chi thăm h i các gia ình chính sách; c u t xã h i và công tác xã h i khác; - Ho t ng văn hoá, thông tin, th d c, th thao, truy n thanh do xã t ch c. (7) H tr các l p b túc văn hoá, tr c p nhà tr , l p m u giáo, k c tr c p cho giáo viên m u giáo và cô nuôi d y tr do xã, th tr n qu n lý ( i v i phư ng do ngân sách c p trên chi). (8) S nghi p y t : - Mua s m trang b ho c b sung dùng chuyên môn ph c v khám, ch a b nh. - Phòng b nh và s nghi p y t khác. Riêng chi v sinh ho t phí và các kho n ph c p cho cán b y t công tác t i xã, th tr n: Trư ng h p t nh có phân c p nhi m v chi y t cho huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh (dư i ây g i chung là huy n), thì do ngân sách c a c p huy n chi; trư ng h p t nh không phân c p nhi m v chi y t cho huy n, thì do ngân sách c p t nh chi. ( i v i phư ng, s nghi p y t do ngân sách c p trên chi) (9) Qu n lý, s a ch a, c i t o các công trình phúc l i, các công trình h t ng cơ s do xã qu n lý, như: trư ng h c, tr m y t , nhà tr , l p m u giáo, nhà văn hoá, thư vi n, ài tư ng ni m, cơ s th d c th thao, c u, ư ng giao thông, công trình c p và thoát nư c công c ng,...; riêng i v i th tr n còn có nhi m v chi qu n lý, s a ch a c i t o v a hè, ư ng ph n i th , èn chi u sáng, công viên, cây xanh... ( i v i phư ng do ngân sách c p trên chi). (10) H tr khuy n khích phát tri n các s nghi p kinh t , như khuy n nông, khuy n ngư, khuy n lâm, nuôi dư ng phát tri n ngu n thu ngân sách xã. (11) H tr các ho t ng s nghi p có thu c a xã. (12) Các kho n chi khác theo quy nh c a pháp lu t. Trong nhi m v chi thư ng xuyên, các kho n (6) (tr công tác xã h i), (7), (8), (10) ngân sách xã ch chi có tính ch t h tr . 2.2. Chi u tư phát tri n (ch áp dung cho xã, th tr n), g m:
 6. Chi u tư xây d ng các d án k t c u h t ng kinh t xã h i theo s phân c p c a c p t nh t ngu n ngân sách và ngu n huy ng óng góp trên nguyên t c t nguy n c a các t ch c, cá nhân cho t ng d án nh t nh. 2.3. Căn c vào nh m c, ch , tiêu chuNn c a Nhà nư c; U ban nhân dân t nh quy nh c th m c chi thư ng xuyên cho t ng công vi c phù h p v i tình hình c i m và kh năng ngân sách a phương. II. QUY TRÌNH QU N LÝ NGÂN SÁCH XÃ: 1. L p d toán ngân sách xã: 1.1. Hàng năm, trên cơ s hư ng d n c a U ban nhân dân t nh và ch o c a U ban nhân dân huy n, U ban nhân dân xã l p d toán ngân sách năm sau (theo các bi u m u kèm theo Thông tư này) trình H i ng nhân dân xã quy t nh. 1.2. Căn c l p d toán ngân sách xã: ch phân c p v ngu n thu, nhi m v chi ngân sách xã; ch quy nh v thu ngân sách; ch , tiêu chuNn, nh m c v chi ngân sách; các nhi m v phát tri n kinh t - xã h i c a xã; s ki m tra v d toán ngân sách xã do U ban nhân dân huy n thông báo; tình hình th c hi n d toán ngân sách xã năm hi n hành. 1.3. Trình t l p d toán ngân sách xã: 1.3.1. Các ban ho c t ch c thu c U ban nhân dân xã căn c vào ch c năng nhi m v ư c giao và ch , nh m c, tiêu chuNn chi l p d trù nhu c u chi. 1.3.2. Ban Tài chính xã ph i h p v i i thu thu xã (n u có) tính toán các kho n thu ngân sách nhà nư c trên a bàn (trong ph m vi phân c p cho xã qu n lý). 1.3.3. Ban Tài chính xã tính toán cân i, l p d toán thu, chi ngân sách xã trình U ban nhân dân xã báo cáo Ch t ch và Phó Ch t ch H i ng nhân dân xã xem xét g i U ban nhân dân huy n và Phòng tài chính huy n. Th i gian báo cáo d toán ngân sách xã do U ban nhân dân t nh quy nh cho phù h p v i i m 5.1.3, m c III, Thông tư s 103/1998/TT-BTC ngày 18 tháng 7 năm 1998 c a B Tài chính hư ng d n vi c phân c p, l p, ch p hành và quy t toán ngân sách nhà nư c. 1.4. Quy t nh d toán ngân sách xã: Sau khi nh n ư c quy t nh giao nhi m v thu, chi ngân sách c a U ban nhân dân huy n, U ban nhân dân xã hoàn ch nh d toán ngân sách xã theo lĩnh v c trình H i ng nhân dân xã quy t nh. Sau khi d toán ngân sách xã ư c H i ng nhân dân xã quy t nh, U ban nhân dân xã báo cáo U ban nhân dân huy n, Phòng tài chính huy n, ng th i thông báo công khai cho nhân dân bi t theo Quy ch công khai tài chính v ngân sách nhà nư c. 1.5. i u ch nh d toán ngân sách xã hàng năm (n u có) trong các trư ng h p có yêu c u c a U ban nhân dân c p trên m b o phù h p v i nh hư ng chung và có bi n ng l n v ngu n thu và nhi m v chi.
 7. U ban nhân dân xã ti n hành l p d toán i u ch nh trình H i ng nhân dân xã quy t nh và báo cáo U ban nhân dân huy n. D toán i u ch nh sau khi ư c duy t là d toán ngân sách chính th c c a xã trong năm k ho ch. 2. Ch p hành d toán ngân sách xã: 2.1. Căn c d toán ngân sách xã c năm ã ư c H i ng nhân dân xã quy t nh, U ban nhân dân xã phân b chi ti t d toán chi ngân sách xã theo m c l c ngân sách nhà nư c áp d ng cho c p xã (theo bi u m u kèm theo Thông tư này) g i Kho b c nhà nư c nơi giao d ch làm căn c thanh toán và ki m soát chi. 2.2. Căn c vào d toán c năm và kh năng thu, nhu c u chi c a t ng quý, U ban nhân dân xã l p d toán thu, chi quý (có chia ra tháng) g i Kho b c nhà nư c nơi giao d ch b trí kinh phí. i v i nh ng xã có các ngu n thu ch y u theo mùa v , ch t ch U ban nhân dân xã có th ngh cơ quan tài chính c p trên tăng ti n c ps b sung trong d toán ã ư c giao (n u có) i u hành chi theo ti n công vi c. 2.3. Ch t ch U ban nhân dân xã (ho c ngư i ư c u quy n) là ch tài kho n thu, chi ngân sách xã. 2.4. Xã có qu ti n m t t i xã thanh toán các kho n chi có giá tr nh . nh m c t n qu ti n m t t i xã do Kho b c nhà nư c nơi giao d ch quy nh cho t ng lo i xã. Riêng nh ng xã xa Kho b c nhà nư c, i u ki n i l i khó khăn chưa th th c hi n vi c n p tr c ti p các kho n thu c a ngân sách xã vào Kho b c nhà nư c, nh m c t n qu ti n m t c n ư c quy nh m c phù h p. 2.5. T ch c thu: 2.5.1. Ban Tài chính xã có nhi m v ph i h p v i cơ quan thu giám sát, ki m tra các ngu n thu ngân sách nhà nư c m b o thu úng, thu và k p th i. Riêng kho n thu t qu t công ích 5%, tài s n công và hoa l i công s n là ngu n thu thư ng xuyên c a ngân sách xã, vì v y xã không ư c u th u thu khoán m t l n cho nhi u năm làm nh hư ng n vi c cân i ngân sách xã, trư ng h p th t c n thi t ph i thu m t l n cho m t s năm, thì ch ư c thu trong nhi m kỳ c a H i ng nhân dân, không l n sang nhi m kỳ H i ng nhân dân khoá sau. 2.5.2. Trư ng h p i tư ng ph i n p ngân sách có i u ki n n p ti n tr c ti p vào ngân sách nhà nư c t i Kho b c nhà nư c, thì căn c vào thông báo thu c a cơ quan thu ho c c a Ban tài chính xã, i tư ng n p ngân sách l p gi y n p ti n và trích tài kho n ho c mang ti n m t t i Kho b c nhà nư c n p tr c ti p vào ngân sách nhà nư c. 2.5.3. Trư ng h p i tư ng ph i n p ngân sách không có i u ki n n p ti n tr c ti p vào ngân sách nhà nư c t i Kho b c nhà nư c, thì: - i v i các kho n thu thu c nhi m v thu c a cơ quan thu , cơ quan thu thu, vi t gi y n p ti n và mang ti n t i Kho b c nhà nư c n p vào ngân sách nhà nư c. Trư ng h p cơ quan thu u quy n cho Ban Tài chính xã xã thu, thì cơ quan thu c p biên lai thu cho Ban Tài chính xã, Ban tài chính xã thu, vi t gi y n p ti n và mang
 8. ti n t i Kho b c nhà nư c n p vào ngân sách nhà nư c, ng th i quy t toán biên lai thu v i cơ quan thu . - i v i các kho n thu thu c nhi m v thu c a Ban Tài chính xã, Ban Tài chính xã thu, vi t gi y n p ti n và mang ti n t i Kho b c nhà nư c n p tr c ti p vào ngân sách nhà nư c (ho c n p vào qu c a ngân sách xã chi n u là các xã mi n núi, vùng sâu, vùng xa chưa có i u ki n giao d ch thư ng xuyên v i Kho b c nhà nư c). Ban Tài chính xã có nhi m v quy t toán biên lai thu v i cơ quan cung c p biên lai. 2.5.4. Nghiêm c m thu không có biên lai, thu ngoài s sách; khi thu ph i giao biên lai cho i tư ng n p. Cơ quan Thu , Phòng Tài chính huy n có nhi m v cung c p biên lai y , k p th i cho Ban Tài chính xã th c hi n thu n p ngân sách nhà nư c. 2.5.5. Trư ng h p ph i hoàn tr kho n thu ngân sách xã (thoái thu), Kho b c nhà nư c xác nh n rõ s ti n ã thu vào ngân sách xã Ban Tài chính xã làm căn c thoái thu cho i tư ng ư c hoàn tr . 2.5.6. Vi c luân chuy n ch ng t thu ư c th c hi n như sau: - i v i các kho n thu ngân sách xã ư c hư ng 100%, Kho b c nhà nư c chuy n ch ng t thu cho Ban Tài chính xã. - i v i các kho n thu phân chia v i ngân sách c p trên, Kho b c nhà nư c nơi xã m tài kho n l p b ng kê các kho n thu ngân sách có phân chia cho xã (theo m u ph l c A kèm theo Thông tư này), g i Ban Tài chính xã. 2.5.7. i v i s thu b sung c a ngân sách xã, Phòng Tài chính huy n căn c vào d toán s b sung ã giao cho t ng xã, d toán thu chi hàng quý c a các xã và kh năng cân i c a ngân sách huy n, thông báo s b sung hàng quý (chia ra tháng) cho xã ch ng i u hành ngân sách. m b o cho xã có ngu n chi, nh t là chi cho b máy, Phòng tài chính huy n c p s b sung cho xã theo nh kỳ hàng tháng. 2.6. Th c hi n chi: 2.6.1. Nguyên t c chi: (1) Vi c th c hi n chi ph i b o m các i u ki n: - ã ư c ghi trong d toán; - úng ch , tiêu chuNn, nh m c quy nh; - ư c Ch t ch U ban nhân dân xã ho c ngư i ư c u quy n chuNn chi. (2) C p phát ngân sách xã ch dùng hình th c l nh chi ti n. Trên l nh chi ti n ph i ghi c th , y chương, lo i, kho n, m c, ti u m c theo quy nh c a m c l c ngân sách nhà nư c áp d ng i v i c p xã, kèm theo b ng kê ch ng t chi (theo m u ph l c B kèm theo Thông tư này); i v i các kho n chi l n ph i kèm theo tài li u ch ng minh. Trư ng h p c p phát m t l n có nhi u chương, thì l p thêm b ng kê chi, chi ti t
 9. theo m c l c ngân sách nhà nư c áp d ng i v i c p xã (theo m u ph l c C kèm theo Thông tư này), trên b ng kê ghi rõ s hi u, ngày tháng c a l nh chi ti n, ng th i trên l nh chi ti n ph i ghi rõ s hi u c a b ng kê, t ng s ti n. Trư ng h p thanh toán b ng ti n m t ph i kèm theo gi y ngh rút ti n m t. Kho b c nhà nư c ki m tra, n u i u ki n thì th c hi n thanh toán. (3) Trong nh ng trư ng h p th t c n thi t, như t m ng công tác phí, ng ti n trư c cho khách hàng, cho nhà th u theo h p ng, chuNn b h i ngh , ti p khách, mua s m nh ,... ư c t m ng chi. Trong trư ng h p này, trên l nh chi ti n ch ghi t ng s ti n c n t m ng, kèm theo gi y ngh rút ti n m t (n u t m ng b ng ti n m t). Khi có ch ng t h p l , Ban Tài chính xã ph i l p b ng kê ch ng t chi (theo m u ph l c B kèm theo Thông tư này) và gi y ngh thanh toán t m ng (theo m u ph l c D kèm theo Thông tư này) g i Kho b c nhà nư c nơi giao d ch làm th t c chuy n t m ng sang th c chi ngân sách. (4) Các kho n thanh toán t ngân sách xã qua Kho b c nhà nư c cho các i tư ng có tài kho n giao d ch Kho b c nhà nư c ho c ngân hàng ph i ư c th c hi n b ng hình th c chuy n kho n (tr trư ng h p kho n chi nh có th thanh toán b ng ti n m t). (5) i v i các kho n chi t các ngu n thu ư c gi l i t i xã, Ban Tài chính xã ph i h p v i Kho b c nhà nư c nh kỳ làm th t c ghi thu, ghi chi vào ngân sách xã, khi làm th t c ghi thu, ghi chi ph i kèm theo b ng kê ch ng t thu và b ng kê ch ng t chi. 2.6.2. Chi thư ng xuyên: (1) Ưu tiên chi tr sinh ho t phí, các kho n ph c p cho cán b xã, không n sinh ho t phí và các kho n ph c p. (2) Các kho n chi thư ng xuyên khác ph i căn c vào d toán năm, tình hình c p bách c a công vi c, kh năng c a ngân sách xã t i th i i m chi th c hi n chi cho phù h p. 2.6.3. Chi u tư phát tri n: (1) Vi c qu n lý v n u tư xây d ng cơ b n c a ngân sách xã th c hi n theo quy nh c a Nhà nư c và phân c p c a t nh; vi c c p phát, thanh toán, quy t toán v n u tư xây d ng cơ b n c a ngân sách xã th c hi n theo quy nh c a B Tài chính. (2) i v i d án u tư b ng ngu n óng góp theo nguyên t c t nguy n c a nhân dân ph i b o m: - M s sách theo dõi và ph n ánh k p th i m i kho n óng góp b ng ti n, ngày công lao ng, hi n v t c a nhân dân. - Quá trình thi công, nghi m thu và thanh toán ph i có s giám sát c a Ban giám sát d án do nhân dân c .
 10. - K t qu u tư và quy t toán d án ph i ư c thông báo công khai cho nhân dân bi t. 2.7. Ki m tra, giám sát ho t ng ngân sách xã: 2.7.1. H i ng nhân dân xã giám sát vi c th c hi n thu chi ngân sách xã. 2.7.2. Các cơ quan tài chính c p trên, nh t là c p huy n, ph i thư ng xuyên ki m tra, hư ng d n công tác qu n lý ngân sách xã. 3. K toán và quy t toán ngân sách xã: 3.1. Ban Tài chính xã có trách nhi m th c hi n công tác h ch toán k toán và quy t toán ngân sách xã theo m c l c ngân sách nhà nư c áp d ng i v i c p xã và ch k toán ngân sách xã hi n hành; th c hi n ch báo cáo k toán và quy t toán theo quy nh. Kho b c nhà nư c nơi giao d ch th c hi n công tác k toán thu chi qu ngân sách xã theo quy nh. 3.2. Th i gian ch nh lý quy t toán ngân sách xã h t ngày 31 tháng 01 năm sau. 3.3. th c hi n t t công tác khoá s và quy t toán hàng năm, Ban Tài chính xã c n th c hi n các vi c sau ây: (1) Ngay trong tháng 12 ph i rà soát t t c các kho n thu, chi theo d toán, t ó có bi n pháp thu y các kho n ph i thu vào ngân sách và gi i quy t k p th i các nhu c u chi theo d toán. Trư ng h p có kh năng h t thu ph i ch ng có phương án s p x p l i các kho n chi m b o cân i ngân sách xã. (2) Ph i h p v i Kho b c nhà nư c nơi giao d ch i chi u l i t t c các kho n thu, chi ngân sách xã trong năm, b o m h ch toán y , chính xác các kho n thu, chi theo m c l c ngân sách nhà nư c áp d ng i v i c p xã, ki m tra l i s thu ư c phân chia gi a các c p ngân sách theo t l quy nh. (3) i v i các kho n t m thu, t m gi , t m vay (n u có) ph i xem xét x lý ho c hoàn tr , trư ng h p chưa x lý ư c, thì ph i làm th t c chuy n sang năm sau. (4) Các kho n thu, chi phát sinh vào th i i m cu i năm ư c th c hi n theo nguyên t c sau: - Các kho n thu ph i n p ch m nh t trư c cu i gi làm vi c ngày 31/12, n u n p sau th i h n trên ph i tính vào thu ngân sách năm sau. - i v i các kho n chi trong trư ng h p c n thi t ph i chi nhưng chưa chi ư c do ngu n thu t p trung ch m thì ư c phép chi n h t ngày 15 tháng 01 năm sau. 3.4. Quy t toán ngân sách xã hàng năm: 3.4.1. Ban Tài chính xã l p báo cáo quy t toán thu chi ngân sách xã hàng năm (theo các bi u m u kèm theo Thông tư này) trình U ban nhân dân xã xem xét trình H i ng nhân dân xã phê chuNn, ng th i g i Phòng Tài chính huy n t ng h p. Th i
 11. gian g i báo cáo quy t toán năm cho Phòng Tài chính huy n ch m nh t ngày 15 tháng 02 năm sau. 3.4.2. Quy t toán chi ngân sách xã không ư c l n hơn quy t toán thu ngân sách xã. K t dư ngân sách xã là s chênh l ch l n hơn gi a s th c thu và s th c chi ngân sách xã. Toàn b k t dư năm trư c (n u có) ư c chuy n vào thu ngân sách năm sau. 3.4.3. Sau khi H i ng nhân dân xã phê chuNn, báo cáo quy t toán ư c l p thành 05 b n g i cho H i ng nhân dân xã, U ban nhân dân xã, Phòng tài chính huy n (n u có b sung và i u ch nh), lưu Ban tài chính xã và thông báo công khai nơi công c ng cho nhân dân trong xã bi t. 3.4.4. Phòng Tài chính huy n có trách nhi m ki m tra báo cáo quy t toán thu, chi ngân sách xã, trư ng h p có sai sót ph i báo cáo U ban nhân dân huy n yêu c u H i ng nhân dân xã i u ch nh. Ph n 3 PH M VI VÀ T CH C QU N LÝ CÁC HO T NG TÀI CHÍNH KHÁC XÃ 1. Các qu công chuyên dùng c a xã: Các qu công chuyên dùng c a xã quy nh t i Thông tư này là các qu tài chính ư c l p theo quy nh c a Nhà nư c (qu qu c phòng an ninh, qu n ơn áp nghĩa,...) và các kho n óng góp trên nguyên t c t nguy n c a nhân dân ã ư c H i ng nhân dân xã quy t nh nhưng không ưa vào ngân sách xã. N i dung thu chi, m c thu chi và phương th c thu chi qu th c hi n theo quy nh c a Nhà nư c i v i t ng qu và quy nh c a H i ng nhân dân xã. Ban Tài chính xã có nhi m v giúp U ban nhân dân xã tr c ti p qu n lý các qu trên (th c hi n thu, chi; t ch c h ch toán, quy t toán riêng t ng qu ; th c hi n ch báo cáo theo quy nh,...). Ti n c a qu chưa s d ng h t trong năm ư c chuy n sang năm sau. U ban nhân dân xã ph i báo cáo k t qu ho t ng hàng năm c a t ng qu cho H i ng nhân dân xã, U ban nhân dân huy n, Phòng Tài chính huy n và công khai cho nhân dân bi t. 2. Ho t ng tài chính các s nghi p c a xã: Ho t ng tài chính các s nghi p c a xã bao g m: các ho t ng c a các tr m y t , trư ng m m non, các ho t ng văn hoá thông tin, th d c th thao, các ho t ng qu n lý ò, ch , m h ao, t ai, tài nguyên, b n bãi,... do U ban nhân dân xã tr c ti p ng ra t ch c và qu n lý theo ch quy nh. M i ho t ng tài chính các s nghi p c a xã ư c t ch c qu n lý th ng nh t theo nguyên t c:
 12. (1) U ban nhân dân xã giao cho các ban, ngành, t ch c c a xã tr c ti p th c hi n t ng lo i s nghi p. Các ban, ngành, t ch c trên ph i l p k ho ch tài chính hàng năm, trình U ban nhân dân xã duy t, trong k ho ch tài chính ph i tính toán y các kho n thu, các kho n chi; s ph i n p ngân sách xã ho c s h tr t ngân sách xã (n u có). U ban nhân dân xã có nhi m v t ng h p báo cáo k ho ch tài chính và k t qu tài chính hàng năm c a t ng ho t ng s nghi p trư c H i ng nhân dân xã. H i ng nhân dân xã giám sát các ho t ng s nghi p này. (2) Ban Tài chính xã giúp U ban nhân dân xã qu n lý tài chính các ho t ng s nghi p c a xã (hư ng d n các ơn v ư c giao th c hi n các ho t ng s nghi p trong vi c t ch c h ch toán và quy t toán thu chi, th c hi n ch báo cáo tài chính phù h p v i t ng ho t ng, ki m tra thư ng xuyên và t xu t tình hình tài chính c a các ho t ng này,...). 3. Các ho t ng tài chính c a thôn b n: Các kho n óng góp trên nguyên t c t nguy n c a nhân dân s d ng vào các m c ích c th ph c v cho l i ích chung c a c ng ng thôn b n do thôn b n tr c ti p huy ng và không ưa vào ngân sách xã. Vi c huy ng ch ư c th c hi n sau khi có s th ng nh t c a nhân dân v ch trương, m c huy ng và ph i báo cáo Ch t ch U ban nhân dân xã. Thôn b n ph i c ngư i m s sách ghi chép y , c th các kho n thu, chi và công khai v i nhân dân k t qu huy ng, k t qu s d ng các ngu n tài chính trên. Thôn b n ch thu chi theo t ng công vi c. Trư ng h p ti n huy ng chưa s d ng t i, thôn b n có th nh xã g i vào tài kho n ti n g i c a xã t i Kho b c nhà nư c. Ban Tài chính xã có nhi m v giúp U ban nhân dân xã hư ng d n, ki m tra (khi c n thi t) v tài chính i v i ho t ng tài chính thôn b n. 4. Các ho t ng tài chính khác xã: 4.1. Ho t ng tài chính c a các t ch c ng, oàn th ư c qu n lý theo i u l c a t ng t ch c, không ưa vào ngân sách xã và không thu c các ho t ng tài chính khác c a U ban nhân dân xã. Các t ch c ng, oàn th xã ph i c ngư i m s sách theo dõi c th t ng kho n thu, chi; t t ch c thu, chi và th c hi n ch báo cáo, công khai tài chính theo qui nh c a t ng t ch c. 4.2. Các kho n thu h , chi h : g m các kho n thu, chi thu c nhi m v c a các t ch c, cơ quan khác nh xã thu, chi h (h c phí, các kho n óng góp cho các qu b o hi m xã h i, b o hi m y t ,...). Ban Tài chính xã giúp U ban nhân dân xã th c hi n các kho n thu h , chi h theo ch quy nh hi n hành, không ư c s d ng các kho n thu h , chi h sai m c ích và ph i m s sách theo dõi riêng, c th t ng kho n thu h , chi h này. Ph n 4 T CH C TH C HI N 1. Căn c vào quy nh c a Thông tư này, U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương có trách nhi m hư ng d n chi ti t cho phù h p v i tình hình c th c a t ng a phương, ng th i ch o cơ quan tài chính c p t nh, chính quy n và cơ quan tài chính c p huy n tăng cư ng công tác ôn c, ki m tra, giám sát tình hình
 13. qu n lý ngân sách và qu n lý các ho t ng tài chính khác c a các xã, phư ng, th tr n; gi i quy t, x lý k p th i nh ng vư ng m c, sai ph m phát sinh trong quá trình th c hi n c a các xã. 2. U ban nhân dân các c p c n có k ho ch c th t ng bư c c ng c Ban Tài chính c a các xã Ban Tài chính xã th c hi n t t ch c năng giúp U ban nhân dân xã qu n lý ngân sách xã và các ho t ng tài chính khác xã ã quy nh t i Thông tư liên t ch s 38/TC-TCCP ngày 25/6/1997 v nhi m v qu n lý tài chính, ngân sách và t ch c b máy c a cơ quan qu n lý tài chính thu c chính quy n a phương các c p. Ch c danh và s lư ng cán b c a các Ban Tài chính xã c n căn c vào kh i lư ng công vi c, quy mô thu chi và nh biên ã ư c Chính ph quy nh b trí m c t i thi u, m b o quy trình qu n lý và k lu t tài chính. 2.1. Ban Tài chính xã g m: (1) Trư ng ban là u viên U ban nhân dân ph trách công tác tài chính, có nhi m v giúp Ch t ch U ban nhân dân xã t ch c th c hi n công tác qu n lý ngân sách xã và các ho t ng tài chính khác xã. (2) Ph trách k toán ph i là ngư i có trình chuyên môn nghi p v (t i thi u ph i có trình sơ c p tài chính k toán i v i mi n núi, ho c trung c p i v i các vùng khác), có nhi m v giúp Trư ng ban tài chính tr c ti p qu n lý ho t ng thu, chi ngân sách xã và các ho t ng tài chính khác xã; th c hi n công tác k toán, quy t toán ngân sách xã và các qu c a xã. i v i nh ng xã quy mô l n, qu n lý ph c t p, Ch t ch U ban nhân dân huy n có th cho phép xã ư c b trí thêm m t cán b tài chính k toán làm vi c theo ch h p ng lao ng hi n hành. (3) Th qu có nhi m v qu n lý qu ti n m t c a xã ( i v i xã có quy mô thu chi nh có th s d ng cán b kiêm nhi m). 2.2. Vi c tuy n ch n và thay th cán b i v i t ng ch c danh c a Ban Tài chính xã th c hi n theo quy nh t i Ngh nh 09/1998/N -CP ngày 23/01/1998 c a Chính ph và Thông tư liên t ch s 99/LT ngày 19 tháng 5 năm 1998 c a Ban T ch c cán b Chính ph , B Tài chính, B Lao ng thương binh và xã h i. 3. Thông tư này thay th Thông tư s 01/1999/TT- BTC ngày 4/1/1999 c a B Tài chính hư ng d n qu n lý thu chi ngân sách xã và có hi u l c thi hành t năm ngân sách 2001. Các văn b n, ch v qu n lý tài chính, ngân sách xã trư c ây trái v i quy nh t i Thông tư này không còn hi u l c thi hành. 4. U ban nhân dân và cơ quan tài chính các c p ch u trách nhi m thi hành Thông tư này. Trong quá trình th c hi n, n u có khó khăn, vư ng m c c n ph n ánh k p th i v B Tài chính có bi n pháp gi i quy t. Ph m Văn Tr ng ( ã ký)
 14. Ghi chú: Các b ng bi u trong Bi u1.xls T nh (TP)........................................... Bi u s : 01/DT/NSX Huy n (qu n, th xã, TP)................... Xã (phư ng, th tr n)......................... BI U CÂN I T NG H P D TOÁN NGÂN SÁCH NĂM......... ơn v : 1000 ng N i dung thu D toán N i dung chi D toán T ng s thu T ng s chi I. Các kho n thu xã hư ng I. Chi thư ng xuyên 100%. II. Chi u tư phát tri n II. Các kho n thu phân chia III. D phòng theo t l . III. Thu b sung. Ph trách k toán Trư ng Ban tài chính Ngày..... tháng..... năm...... TM. U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n Ch t ch (ký tên và óng d u) T nh (TP)........................................... Bi u s : 02/DT/NSX Huy n (qu n, th xã, TP)................... Xã (phư ng, th tr n)......................... T NG H P D TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM...... ơn v : 1000 ng N i dung ƯTH Năm D toán năm % so sánh DT/ƯTH Thu Thu Thu Thu NSX Thu Thu NSNN NSX NSNN NSNN NSX 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2 T ng thu I. Các kho n thu 100% - Thu môn bài h nh (t b c 4 - 6) - Phí, l phí
 15. - Thu t qu t công ích và hoa l i công s n - Thu t ho t ng kinh t và s nghi p - óng góp c a nhân dân theo quy nh - óng góp t nguyên c a các t ch c, cá nhân - Vi n tr tr c ti p c a nư c ngoài - Thu k t dư ngân sách năm trư c - Thu khác II. Các kho n thu phân chia theo t l ph n trăm - Thu s d ng t nông nghi p - Thu chuy n quy n s d ng t (1) - Thu nhà t (1) - Ti n c p quy n s d ng t (1) - Thu tài nguyên - L phí trư c b nhà, t - Thu tiêu th c bi t i v i hàng hoá s n xu t trong nư c - Các kho n thu phân chia khác (N u ư c t nh phân c p) III. Thu b sung t ngân sách c p trên - Thu b sung cân i t ngân sách c p trên - Thu b sung có m c tiêu t ngân sách c p trên (1) Ch áp d ng i v i ngân sách xã, th tr n Ph trách k toán Trư ng Ban tài chính Ngày..... tháng..... năm...... TM. U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n Ch t ch (ký tên và óng d u) T nh (TP)........................................... Bi u s : 03/DT/NSX Huy n (qu n, th xã, TP)................... Xã (phư ng, th tr n).........................
 16. T NG H P D TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM ..... ơn v : 1000 ng N i dung ƯTH Năm D toán % so sánh năm DT/ƯTH T ng chi I. Chi thư ng xuyên 1. S nghi p xã h i - Hưu xã, thôi vi c và tr c p khác - Già cô ơn, tr m côi, c u t 2. S nghi p giáo d c 3. S nghi p y t 4. S nghi p văn hoá, thông tin 5. S nghi p th d c th thao 6. S nghi p kinh t - SN giao thông - SN nông - lâm - thu l i - h i s n - SN th chính - Thương m i, d ch v - Các s nghi p khác 7. Chi qu n lý Nhà nư c, ng, oàn th , + Qu n lý Nhà nư c + ng + M t tr n T qu c + oàn Thanh niên CSHCM + H i Ph n Vi t Nam + H i C u chi n binh Vi t Nam + H i Nông dân Vi t Nam 8. Chi dân quân t v , tr t t an toàn xã h i 9. Chi khác II. Chi u tư phát tri n (1) III. D phòng (1) Ch áp d ng i v i ngân sách xã, th tr n Ph trách k toán Trư ng Ban tài chính Ngày..... tháng..... năm...... TM. U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n Ch t ch (ký tên và óng d u) T nh (TP)........................................... Bi u s : 04/DT/NSX Huy n (qu n, th xã, TP)................... Xã (phư ng, th tr n).........................
 17. D TOÁN CHI U TƯ XÂY D NG CƠ B N NĂM ..... ơn v : 1000 ng T ng d toán D toán năm..... ư c duy t Tên Th i T ng Trong Giá tr Giá tr T ng Trong Chia theo công gian s ó th c ã s ó ngu n v n trình KC- thanh HT ngu n hi n toán t/toán Ngu n Ngu n óng n n KL cân óng góp 31/12/... 31/12/... năm i góp c a trư c NS dân T ng s 1/ CT chuy n ti p - - - 2/ CT kh i công m i - - - 3/ CT hoàn thành trong năm - - - Ph trách k toán Trư ng Ban tài chính Ngày..... tháng..... năm...... TM. U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n Ch t ch (ký tên và óng d u)
 18. T nh (TP)........................................... Bi u s : 05/DT/NSX Huy n (qu n, th xã, TP)................... Xã (phư ng, th tr n)......................... BI U T NG H P K HO CH THU, CHI CÁC HO T NG TÀI CHÍNH KHÁC NĂM...... ơn v : 1000 ng N i dung Ư c th c hi n năm trư c K ho ch năm Thu Chi Chênh Thu Chi Chênh l ch l ch (+) (- (+) (-) ) T ng s 1. Các qu công chuyên dùng - An ninh qu c phòng - n ơn áp nghĩa - Khuy n h c - .... 2. Các ho t ng s nghi p - S nghi p kinh t + Ch + B n bãi + + ..... - S nghi p văn xã + Y t xã + M m non + Giáo d c khác + Văn hoá ngh thu t + Th d c th thao + .... Ghi chú: Chênh l ch (+) thu l n hơn chi Chênh l ch (-) thu nh hơn chi Ph trách k toán Trư ng Ban tài chính Ngày..... tháng..... năm...... TM. U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n Ch t ch (ký tên và óng d u)
 19. T nh (TP)........................................... Bi u s : 06/DT/NSX Huy n (qu n, th xã, TP)................... Xã (phư ng, th tr n)......................... PHÂN B D TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM....... ơn v : 1000 ng Chương Lo i Kho n M c D toán T ng d toán chi ngân sách xã (b ng s , b ng ch ): Ph trách k toán Trư ng Ban tài chính Ngày..... tháng..... năm...... TM. U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n Ch t ch (ký tên và óng d u) T nh (TP)........................................... Bi u s : 01/QT/NSX Huy n (qu n, th xã, TP)................... Xã (phư ng, th tr n)......................... BI U CÂN I QUY T TOÁN NGÂN SÁCH NĂM........ ơn v : 1000 ng N i dung thu Quy t toán N i dung chi Quy t toán T ng s thu T ng s chi I. Các kho n thu xã I. Chi thư ng hư ng 100%. xuyên II. Các kho n thu II. Chi u tư phát phân chia theo t tri n l . III. Thu b sung. K t dư ngân sách Ph trách k toán Trư ng Ban tài chính Ngày..... tháng..... năm...... TM. U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n Ch t ch
 20. (ký tên và óng d u) T nh (TP)........................................... Bi u s : 02/QT/NSX Huy n (qu n, th xã, TP)................... Xã (phư ng, th tr n)......................... T NG H P QUY T TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM........ ơn v : 1000 ng N i dung D toán Quy t toán % so sánh QT/DT Thu Thu Thu Thu NSX Thu Thu NSNN NSX NSNN NSNN NSX 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2 T ng thu I. Các kho n thu 100% - Thu môn bài h nh (t b c 4 - 6) - Phí, l phí - Thu t qu t công ích và hoa l i công s n - Thu t ho t ng kinh t và s nghi p - óng góp c a nhân dân theo quy nh - óng góp t nguyên c a các t ch c, cá nhân - Vi n tr tr c ti p c a nư c ngoài - Thu k t dư ngân sách năm trư c - Thu khác II. Các kho n thu phân chia theo t l ph n trăm - Thu s d ng t nông nghi p - Thu chuy n quy n s d ng t (1) - Thu nhà t (1) - Ti n c p quy n s d ng t (1) - Thu tài nguyên - L phí trư c b nhà, t - Thu tiêu th c bi t i v i hàng hoá s n xu t trong nư c
Đồng bộ tài khoản