Thông tư số 118/2004/TT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
97
lượt xem
6
download

Thông tư số 118/2004/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 118/2004/TT-BTC về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trong cả nước do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 118/2004/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 118/2004/TT-BTC Hà N i, ngày 08 tháng 12 năm 2004 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 118/2004/TT- BTC NGÀY 8 THÁNG 12 NĂM 2004 QUY NNH CH CÔNG TÁC PHÍ, CH CHI H I NGHN I V I CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH VÀ ƠN VN S NGHI P CÔNG L P TRONG C NƯ C th c hi n ti t ki m, ch ng lãng phí và phù h p v i yêu c u th c t ; B Tài chính quy nh ch công tác phí cho cán b , công ch c, viên ch c (dư i ây g i t t là ngư i i công tác); quy nh ch chi h i ngh trong các cơ quan qu n lý Nhà nư c, các ơn v s nghi p công l p, các cơ quan ng c ng s n Vi t Nam, các t ch c chính tr - xã h i, các t ch c chính tr xã h i - ngh nghi p, các t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p, các xã, phư ng, th tr n (dư i ây g i t t là cơ quan, ơn v ) có s d ng kinh phí do ngân sách Nhà nư c c p như sau: I. CH CÔNG TÁC PHÍ: 1. i tư ng và i u ki n ư c hư ng ch công tác phí: 1.1. i tư ng ư c hư ng ch công tác phí bao g m: Cán b , công ch c, viên ch c thu c các cơ quan, ơn v ư c c i công tác. 1.2. Các i u ki n ư c thanh toán công tác phí: - Có quy t nh c i công tác c a c p có thNm quy n. - Th c hi n úng nhi m v ư c giao. - Có các ch ng t thanh toán. - Nh ng trư ng h p sau ây không ư c thanh toán công tác phí: + Th i gian i u tr t i b nh vi n, b nh xá, nhà i u dư ng, dư ng s c. + Nh ng ngày làm vi c riêng trong th i gian i công tác. + Nh ng ngày h c trư ng l p ào t o t p trung dài h n, ng n h n, ư c hư ng ch i v i cán b ư c cơ quan c i h c.
  2. + Nh ng ngày ư c giao nhi m v thư ng trú ho c bi t phái t i m t a phương ho c cơ quan khác. 2. Công tác phí là m t kho n chi phí tr cho ngư i i công tác trong nư c tr ti n vé tàu, xe cho b n thân và cư c hành lý, tài li u mang theo làm vi c (n u có); chi phí cho ngư i i công tác trong nh ng ngày i ư ng và nơi n công tác. 3. Th trư ng cơ quan, ơn v ph i xem xét, cân nh c khi c ngư i i công tác (v s lư ng ngư i và th i gian i công tác) b o m kinh phí ư c s d ng ti t ki m, có hi u qu trong ph m vi d toán ngân sách hàng năm c a cơ quan, ơn v ã ư c c p có thNm quy n thông báo. 4. Ngoài m c công tác phí quy nh t i Thông tư này, cơ quan, ơn v c ngư i i công tác và cơ quan, ơn v có ngư i n công tác không ư c s d ng ngân sách nhà nư c chi thêm b t c kho n chi nào dư i b t kỳ hình th c nào cho ngư i i công tác và ngư i n công tác t i ơn v . 5. Các kho n thanh toán công tác phí: 5.1. Thanh toán ti n tàu xe i và v t cơ quan n nơi công tác: 5.1.1. Trư ng h p i công tác b ng phương ti n giao thông ư ng b , ư ng thu , ư ng s t: - Ngư i i công tác s d ng các phương ti n giao thông công c ng n u có vé tàu, vé xe h p l thì ư c thanh toán ti n tàu xe theo giá cư c thông thư ng (giá không bao g m các d ch v khác, ví d như: tham quan du l ch, ti n ăn, các d ch v c bi t theo yêu c u,...). - Ti n tàu, xe ư c thanh toán bao g m ti n mua vé tàu, xe, cư c qua phà, ò ngang cho b n thân ngư i i công tác, phí s d ng ư ng b và cư c chuyên ch tài li u ph c v cho chuy n i công tác (do cơ quan c i công tác yêu c u) mà ngư i i công tác tr c ti p chi tr . Trư ng h p ngư i i công tác i công tác b ng xe ô tô cơ quan thì không ư c thanh toán ti n tàu xe. 5.1.2. Trư ng h p i công tác b ng phương ti n máy bay: a. Ngư i i công tác ư c thanh toán ti n vé máy bay trong các trư ng h p: - i v i cán b , công ch c thu c các B , ngành, ơn v trung ương: + Là cán b lãnh o t c p V và tương ương tr lên; + Cán b , công ch c có m c lương t h s 4,75 tr lên (khi nhà nư c thay i h s , m c lương thì căn c vào hư ng d n chuy n x p lương xác nh l i cho phù h p). - i v i cán b , công ch c thu c các ơn v t nh, thành ph tr c thu c trung ương:
  3. + Là cán b lãnh o c p s , lãnh o U ban nhân dân qu n, huy n, th xã tr c thu c t nh, thành ph và tương ương tr lên; + Cán b , công ch c có m c lương t h s 4,47 tr lên (khi nhà nư c thay i h s , m c lương thì căn c vào hư ng d n chuy n x p lương xác nh l i cho phù h p). - Trư ng h p cơ quan, ơn v c n c ngư i i công tác gi i quy t công vi c g p mà ngư i ư c c i công tác không tiêu chuNn thanh toán vé máy bay thì th trư ng cơ quan, ơn v (là ngư i ng u ơn v d toán, ư c giao quy n phê duy t và chuNn chi các kho n chi tiêu t i ơn v d toán), Ch t ch U ban nhân dân xã ( i v i ngư i i công tác là cán b xã) xem xét, quy t nh ư c thanh toán. Ngư i i công tác b ng phương ti n máy bay ư c thanh toán các kho n sau: ti n vé máy bay và ti n cư c phương ti n v n t i công c ng t nơi công tác ra sân bay và ngư c l i (n u có). b. Ngư i i công tác không n m trong các trư ng h p quy nh t i i m a nêu trên, n u i b ng phương ti n máy bay thì ch ư c thanh toán theo giá cư c v n t i ô tô hành khách công c ng thông thư ng (khi có vé máy bay). 5.1.3. i v i cán b t túc phương ti n i công tác: Khi i công tác ngư i i công tác không s d ng phương ti n v n t i c a cơ quan mà t túc phương ti n thì ư c thanh toán ti n t u xe theo giá cư c v n t i ô tô hành khách công c ng thông thư ng t i a phương cho s Km th c i; i v i o n ư ng thu c vùng núi cao, h i o, biên gi i có cùng dài o n ư ng thì ư c thanh toán t i a g p 2 l n giá cư c v n t i ô tô hành khách công c ng thông thư ng t i a phương nơi cán b ư c c i công tác. Căn c thanh toán g m gi y i ư ng c a ngư i i công tác có xác nh n c a cơ quan nơi n công tác và b ng kê dài quãng ư ng i công tác trình Th trư ng cơ quan, ơn v , lãnh o xã ( i v i ngư i i công tác là cán b xã) duy t thanh toán. 5.2. Ph c p công tác: Ph c p công tác ư c tính t ngày ngư i i công tác b t u i công tác n khi tr v cơ quan c a mình (bao g m th i gian i trên ư ng, th i gian lưu trú, ngày l , ngày ngh theo quy nh). Ph c p công tác ư c quy nh bao g m: ph c p ti n ăn và ti n tiêu v t, m c chi t 20.000 ng/ngày/ngư i n 50.000 ng/ngày/ngư i. 5.3. Thanh toán ti n thuê phòng ngh t i nơi n công tác: - Ngư i i công tác ư c thanh toán ti n thuê phòng ngh t i nơi n công tác. M c chi ti n thuê phòng ngh ư c thanh toán theo hoá ơn thu ti n th c t , nhưng t i a không quá 120.000 ng/ngày/ngư i. - Trư ng h p ngư i i công tác m t mình ho c trư ng h p oàn công tác có l ngư i khác gi i ph i thuê phòng riêng thì m c thanh toán ti n thuê phòng ngh iv i ngư i i công tác m t mình ho c ngư i l trong oàn t i a không quá 240.000 ng/ngày/ngư i.
  4. - Cán b ư c c i công tác ngh l i các a phương không có nhà ngh , nhà khách (không có hoá ơn) thì ư c thanh toán theo m c khoán t i a không quá 40.000 ng/ngày/ngư i. 5.4. Thanh toán khoán ti n công tác phí: - i v i cán b xã: áp d ng cho trư ng h p cán b ư c c i công tác thư ng xuyên trong huy n trên 10 ngày/tháng. M c khoán t i a không quá 40.000 ng/tháng/ngư i. - i v i cán b thu c các cơ quan, ơn v còn l i: áp d ng cho trư ng h p ngư i i công tác thư ng xuyên ph i i công tác lưu ng trên 15 ngày/tháng (như: văn thư i g i công văn, cán b ki m lâm i ki m tra r ng...). M c khoán t i a không quá 150.000 /tháng/ngư i. 5.5. Trư ng h p có nh ng oàn công tác liên ngành, liên cơ quan thì cơ quan, ơn v ch trì oàn công tác chi cho nh ng công vi c chung c a oàn (như: ti n văn phòng phNm, ti n thuê xe ôtô...). Cơ quan, ơn v c ngư i i công tác có trách nhi m thanh toán ti n công tác phí cho ngư i thu c cơ quan mình c (bao g m ti n tàu xe, ph c p công tác phí, ti n thuê ch ngh ). II. CH CHI H I NGHN: 1. Các cơ quan, ơn v t ch c h i ngh t ng k t, i h i v i quy mô toàn qu c ph i ư c phép b ng văn b n c a Ban Bí thư ho c Th tư ng Chính ph . H i ngh v i quy mô toàn t nh, thành ph ph i ư c phép b ng văn b n c a Thư ng v t nh u , thành u ho c Ch t ch UBND t nh, thành ph tr c thu c trung ương. H i ngh tri u t p toàn Qu n, huy n ph i ư c phép b ng văn b n c a Thư ng v Qu n u , huy n u ho c Ch t ch UBND Qu n, huy n. 2. Chi phí h i ngh nêu trong Thông tư này ư c áp d ng th ng nh t i v i các h i ngh t ng k t, h i ngh có tính ch t theo nhi m kỳ, t p hu n, h i ngh nh kỳ ch o tri n khai công tác c a các cơ quan, ơn v trong c nư c. 3. T t c các cơ quan, ơn v khi t ch c h i ngh ph i nghiên c u s p x p a i m h p lý, k t h p nhi u n i dung và chuNn b n i dung có ch t lư ng, cân nh c thành ph n, s lư ng i bi u. Th i gian t ch c h i ngh không quá 3 ngày, t ch c l p t p hu n không quá 7 ngày. Các cơ quan, ơn v khi t ch c h i ngh ph i th c hi n theo úng ch chi tiêu quy nh t i thông tư này và d trù kinh phí trong ph m vi d toán năm c a cơ quan, ơn v ư c c p có thNm quy n phê duy t, không phô trương hình th c, không ư c t ch c ti c liên hoan, chiêu ãi, không chi các ho t ng k t h p tham quan, ngh mát, không chi quà t ng, quà lưu ni m. 4. Cơ quan, ơn v t ch c h i ngh ph i có trách nhi m t o i u ki n thu n l i v ch ăn, ch ngh cho i bi u. i bi u d h i ngh t tr ti n ăn, ngh b ng ti n công tác phí và m t ph n ti n lương c a mình; Cơ quan, ơn v t ch c h i ngh tr c p ti n ăn, ngh , i l i theo ch cho nh ng i bi u ư c m i không thu c di n hư ng
  5. lương t ngân sách Nhà nư c. Không h tr ti n ăn, ngh i v i i bi u ư c m i là cán b , công ch c, viên ch c nhà nư c, i bi u t các doanh nghi p. 5. Các kỳ h p Qu c h i, i h i i bi u toàn qu c ng C ng s n Vi t Nam không áp d ng theo Thông tư này. 6. Cơ quan Kho b c Nhà nư c có trách nhi m ki m soát vi c chi tiêu h i ngh c a ơn v b o m chi úng ch quy nh. 7. N i dung chi và m c chi: 7.1. N i dung chi: - Ti n thuê h i trư ng trong nh ng ngày t ch c h i ngh (trong trư ng h p cơ quan t ch c h i ngh không có a i m ph i thuê). - Ti n in (ho c mua) tài li u ph c v h i ngh . Nh ng ngư i có nhu c u thêm tài li u cơ quan t ch c h i ngh th c hi n bán thu ti n bù p chi phí theo giá không tính lãi. - Ti n thuê xe ô tô ưa ón i bi u t nơi ngh n nơi t ch c h i ngh . - Ti n nư c u ng. - Chi h tr ti n ăn, thuê ch ngh (trong trư ng h p h i ngh c ngày), ti n tàu xe cho i bi u là khách m i không hư ng lương. - Các kho n chi khác như: Ti n làm thêm gi , ti n thu c ch a b nh thông thư ng, trang trí h i trư ng v.v... thanh toán theo th c chi trên tinh th n ti t ki m. - Các kho n chi khen thư ng thi ua trong h i ngh t ng k t hàng năm, chi cho công tác tuyên truy n, tham quan, ngh mát cho i tư ng d h i ngh không ư c tính vào kinh phí h i ngh , mà tính vào kho n chi khen thư ng, công tác tuyên truy n, qu phúc l i c a cơ quan, ơn v (n u có). 7.2. M t s m c chi c th : - Chi h tr ti n ăn cho i bi u là khách m i không hư ng lương: M c chi t 15.000 ng/ngày/ngư i n 40.000 ng/ngày/ngư i. Trong trư ng h p ph i t ch c ăn t p trung, thì cơ quan t ch c h i ngh th c hi n thu ti n ăn c a các i bi u và ch ư c t ch c n u ăn theo m c: T 15.000 ng/ngày/ngư i n 40.000 ng/ngày/ngư i. - Chi h tr ti n ngh cho i bi u là khách m i không hư ng lương: T i a không quá 120.000 ng/ngày/ngư i. - Chi nư c u ng: T i a không quá m c 5.000 /ngày/ngư i.
  6. - Chi h tr ti n tàu, xe cho i bi u là khách m i không hư ng lương theo giá cư c v n t i ô tô hành khách công c ng thông thư ng t i a phương cho s Km th c i do Th trư ng cơ quan t ch c h i ngh quy t nh. III. T CH C TH C HI N: 1. Vi c l p d toán, phân b và quy t toán kinh phí chi công tác phí, chi tiêu h i ngh ư c th c hi n theo quy nh c a Lu t ngân sách nhà nư c và các văn b n hư ng d n Lu t. 2. Nh ng kho n chi công tác phí, chi h i ngh không úng quy nh t i Thông tư này khi ki m tra cơ quan qu n lý c p trên, cơ quan tài chính các c p có quy n yêu c u cơ quan, ơn v xu t toán. Ngư i ra l nh chi sai, chuNn chi sai thì tuỳ theo m c vi ph m s b x lý k lu t, x ph t vi ph m hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t, ng th i có trách nhi m thu h i n p ngân sách nhà nư c s ti n ã chi sai. 3. M c chi công tác phí, h i phí phí nêu t i Thông tư này là m c t i a. Căn c kh năng ngân sách và tình hình th c t a phương, U ban nhân dân c p t nh, Thành ph tr c thu c Trung ương trình H i ng nhân dân cùng c p quy nh c th ch công tác phí, h i ngh phí c a các cơ quan a phương; B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph căn c vào d toán ngân sách ư c giao quy nh c th ch công tác phí, h i ngh phí c a cơ quan, m b o không vư t tr n t i a ( i v i nh ng m c chi quy nh tr n t i a t i Thông tư này) ho c ph i n m trong khung ( i v i nh ng m c chi quy nh khung t i Thông tư này). 4. i v i các ơn v s nghi p có thu ã ư c giao quy n t ch tài chính và các cơ quan hành chính nhà nư c th c hi n khoán biên ch và kinh phí qu n lý hành chính ư c áp d ng theo Thông tư này và các văn b n hư ng d n riêng c a B Tài chính. 5. Các doanh nghi p nhà nư c v n d ng ch công tác phí, ch h i ngh quy nh t i Thông tư này th c hi n phù h p v i c i m s n xu t kinh doanh c a ơn v. 6. Thông tư này có hi u l c thi hành t ngày 01/01/2005, thay th các Thông tư s 94/1998/TT-BTC và Thông tư s 93/1998/TT-BTC ngày 30/6/1998; Thông tư s 75/1999/TT-BTC và Thông tư s 74/1999/TT-BTC ngày 14/6/1999 c a B Tài chính. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c ngh các ơn v ph n ánh v B Tài chính hư ng d n th c hi n. Huỳnh Th Nhân ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản