Thông tư số 119/1998/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
38
lượt xem
2
download

Thông tư số 119/1998/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 119/1998/TT-BTC về việc thực hiện Hiệp định vay Bỉ để thực hiện dự án đầu tư 100 máy dệt cho công ty dệt Nam Định do Bộ tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 119/1998/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 119/1998/TT-BTC Hà N i, ngày 25 tháng 8 năm 1998 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 119/1998/TT-BTC NGÀY 25 THÁNG 8 NĂM 1998 V VI C HƯ NG D N TH C HI N HI P NNH VAY B TH C HI N D ÁN U TƯ 100 MÁY D T CHO CÔNG TY D T NAM NNH Căn c Ngh nh s 87/CP ngày 05/8/1997 c a Chính ph ban hành Quy ch qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c (ODA); Căn c Quy t nh s 708/TTg ngày 30/8/1997 c a Th tư ng Chính ph v vi c u tư máy d t B c a Công ty d t Nam nh (sau ây g i là "D án"); Căn c Hi p nh vay ưu ãi c a Chính ph B tr giá 200 tri u Phrăng B (BEF) ký ngày 27/10/1995 (sau ây g i là "Hi p nh vay Chính ph ") gi a Chính ph CHXHCN Vi t Nam và Chính ph Vương qu c B tài tr cho 45,77% t ng tr giá 3 H p ng cung c p thi t b cho D án (s ti n 110.654.773 BEF); Căn c Công văn 553/CP-KTTH ngày 21/5/1998 c a Chính ph v vi c giao cho B Tài chính b o lãnh kho n vay tín d ng xu t kh u theo các Hi p nh tín d ng ký ngày 03/7/1998 (sau ây g i là "Hi p nh tín d ng") gi a Công ty d t Nam nh, Hanosimex và Vinatex v i Ngân hàng General Bank, B (sau ây g i là "General Bank") tài tr cho 54,23% t ng tr giá c a 3 H p ng cung c p thi t b cho D án (s ti n 131.107.895 BEF) và phí b o hi m tín d ng (s ti n 9.878.980 BEF); Căn c Công văn s 860/CP-QHQT ngày 28/7/1998 c a Chính ph phê duy t cơ ch cho vay l i i v i ph n vay ưu ãi theo Hi p nh vay Chính ph . B Tài chính hư ng d n th c hi n như sau: I. CÁC QUY NNH CHUNG: 1. V n vay ưu ãi c a Chính ph B là kho n vay n nư c ngoài c a Chính ph . Vì v y, toàn b ti n vay ư c h ch toán vào ngân sách nhà nư c. B Tài chính có trách nhi m tr n cho phía nư c ngoài khi n h n. Ch u tư (Công ty d t Nam nh) có trách nhi m s d ng v n úng m c ích, phù h p v i các i u ki n quy nh trong Hi p nh vay Chính ph và hoàn tr cho ngân sách nhà nư c theo úng quy nh t i H p ng cho vay l i ký v i T ng c c u tư phát tri n - B Tài chính. T ng c c u tư phát tri n ch u trách nhi m th c hi n vi c cho vay l i và thu h i n i v i Ch u tư và ư c hư ng phí cho vay l i ngu n v n tín d ng Nhà nư c theo quy nh hi n hành. 2. V n vay tín d ng thương m i c a General Bank là v n vay c a doanh nghi p (Công ty d t Nam nh, Vinatex và Hanosimex tr c ti p vay v n c a General Bank)
  2. theo phương th c t vay, t ch u trách nhi m tr n theo các i u ki n ã cam k t trong Hi p nh tín d ng. Hi p nh tín d ng này ư c B Tài chính b o lãnh (b o lãnh Chính ph ). II. CÁC QUY NNH C TH : D án u tư 100 máy d t c a Công ty d t Nam nh nh p khNu thi t b và công ngh theo các H p ng s 11563/A/10927 ký ngày 11/02/1998 gi a Vinatex và Picanol; H p ng s 11564/A/11247 ký ngày 11/02/1998 gi a Công ty d t Nam nh và Picanol; và H p ng s 11565/A/11248 ký ngày 11/02/1998 gi a Hanosimex và Picanol (sau ây g i là "các H p ng") có t ng tr giá là 241.762.668 tri u BEF s ư c tài tr t hai ngu n sau: - Vay ưu ãi c a Chính ph B 110.654.773 BEF (45,77%). - Vay tín d ng xu t khNu c a General Bank v i t ng tr giá 140.986.875 BEF trong ó: + 131.107.895 BEF (54,23%) ư c vay theo các i u ki n c a OECD, có b o lãnh Chính ph th c hi n H p ng thương m i; + 9.878.895 BEF ư c vay tr phí b o hi m tín d ng (7,535% tr giá kho n vay tín d ng xu t khNu) cho Cơ quan b o hi m tín d ng xu t khNu B (OND). 1. i v i Hi p nh vay Chính ph : i u ki n vay c a Hi p nh vay Chính ph như sau: - Tr giá vay: 110.654.773 BEF. Ti n vay ư c s d ng thanh toán 45,77% tr giá H p ng. - Th i h n vay: 30 năm, trong ó có 10 năm ân h n tính t ngày ký Hi p nh vay Chính ph (27/10/1995). - Lãi su t vay: 0%/năm. B Tài chính (T ng c c u tư phát tri n) s cho Ch u tư vay l i ph n v n vay theo Hi p nh vay Chính ph v i các i u ki n c th sau: - Ch u tư ph i nh n n v i T ng c c u tư phát tri n (tính b ng BEF) toàn b ph n v n vay theo Hi p nh vay Chính ph . - Lãi su t cho vay l i: 0%/năm. - Phí cho vay l i do h th ng T ng c c u tư phát tri n thu là 0,2%/năm. - Ch u tư tr c ti p tr phí giao d ch i ngo i c a Ngân hàng trong nư c (n u có). - Th i h n cho vay l i: 20 năm, trong ó có 10 năm ân h n tính t ngày ký Hi p nh vay Chính ph (27/10/1995).
  3. - M c lãi ph t ch m tr do T ng c c u tư phát tri n quy nh c th trong H p ng cho vay l i ký v i Ch u tư nhưng th i gian ch m tr không ư c quá 6 tháng. 2. i v i Hi p nh tín d ng ư c B Tài chính b o lãnh: i u ki n vay c a Hi p nh tín d ng như sau: - Tr giá vay: 131.107.895 BEF. Ti n vay ư c s d ng thanh toán 54,23% tr giá H p ng. - Lãi su t vay: c nh 6%/năm. - Th i h n vay: 10 năm, trong ó có 2 năm ân h n tính t ngày Hi p nh vay có hi u l c. - Phí cam k t: 0,2%/năm tính trên s v n chưa rút và tính t khi Hi p nh tín d ng có hi u l c, ư c tr 4 tháng/l n. - Phí b o hi m tín d ng: 7,535% tính trên t ng s ti n tín d ng và tr m t l n vào ngày có hi u l c c a Hi p nh vay. Phí b o hi m tín d ng s ư c General Bank tài tr và ư c c ng thêm vào t ng v n vay c a Hi p nh tín d ng nói trên. - Lãi ph t: 1,5 %/năm c ng thêm vào lãi su t vay nói trên. 3. Hư ng d n i v i vi c rút v n và tr n : a. V n i ng: D án thu c di n vay l i v n vay ODA c a Chính ph B theo Quy t nh u tư c a Th tư ng Chính ph ( i u 1, Quy t nh s 708/TTg ngày 30/8/1997). Dó ó, theo Ngh nh s 87/CP ngày 05/8/1997 c a Chính ph , Ch u tư có trách nhi m t cân i k ho ch v n i ng hàng năm (bao g m c ph n v n n p thu ) th c hi n d án. b. Rút v n vay B : Ch u tư căn c vào Hi p nh vay Chính ph , Hi p nh tín d ng và ti n H p ng thương m i ã ký xây d ng k ho ch rút v n nư c ngoài hàng năm g i cho B Tài chính theo hư ng d n t i Thông tư s 81/1998/TTLT-BTC-NHNN ngày 17/6/1998 c a B Tài chính. i v i ph n vay thu c Hi p nh vay Chính ph , B Tài chính s g i U quy n rút v n Ngân hàng Ngo i thương Vi t Nam là Ngân hàng i lý th c hi n các d ch v i ngo i rút v n t ngu n v n vay Chính ph B . i v i ph n vay thu c Hi p nh tín d ng, Ch u tư ng th i là Ngư i vay theo Hi p nh này g i U quy n thanh toán (Letter of Authority) cho General Bank thanh toán cho Nhà cung c p theo H p ng thương m i ã ký k t.
  4. Vi c thanh toán cho Nhà cung c p s ư c th c hi n t hai ngu n v n vay trên cơ s b ch ng t do Nhà cung c p xu t trình cho General Bank theo quy nh t i H p ng thương m i. Căn c Quy t c th ng nh t v th c hành tín d ng ch ng t (Xu t b n năm 1993 do Phòng thương m i qu c t n hành - vi t t t UCP 500), General Bank có trách nhi m ki m tra k b ch ng t phù h p v i H p ng thương m i thanh toán tr c ti p cho Nhà cung c p t ph n vay theo Hi p nh tín d ng. Th t c c th như sau: + i v i vi c thanh toán ti n t c c (15% tr giá H p ng): Ngân hàng Ngo i thương Vi t Nam s th c hi n các th t c i ngo i v i Ngân hàng qu c gia B rút v n t Hi p nh vay Chính ph cho ph n t c c khi Nhà cung c p xu t trình các ch ng t sau: - B n g c hoá ơn thương m i có ch ký c a Nhà cung c p. - B n sao c a b o lãnh t c c do General Bank phát hành. + 85% tr giá H p ng còn l i s ư c thanh toán theo t l t các ngu n v n theo Hi p nh tín d ng và Hi p nh vay Chính ph khi Nhà cung c p xu t trình các ch ng t phù h p v i yêu c u c a các H p ng thương m i ã ký. c. Qu n lý vi c cho vay l i và tr n v n vay Chính ph : * Trách nhi m c a Ch u tư: - Thanh toán n úng h n tr c ti p cho General Bank và th c hi n nghiêm ch nh các cam k t v i Bên cho vay theo quy nh trong Hi p nh tín d ng. - Ký và th c hi n úng H p ng cho vay l i v i T ng c c u tư phát tri n theo các i u ki n cho vay l i nêu i m II.1 trên ây. - Báo cáo v i B Tài chính (T ng c c u tư phát tri n, V Tài chính i ngo i), B K ho ch và u tư và cơ quan ch qu n theo nh kỳ 6 tháng m t l n v tình hình nh n, s d ng và hoàn tr v n vay c a Chính ph B và c a General Bank, tình hình tri n khai D án và k t qu tài chính c a doanh nghi p. - Cung c p báo cáo và các tài li u c n thi t khác cho các oàn ki m tra c a B Tài chính v tình hình th c hi n D án khi có yêu c u. * Trách nhi m c a Ngân hàng Ngo i thương Vi t Nam: - Ngân hàng Ngo i thương Vi t Nam có trách nhi m th c hi n các th t c i ngo i v i Ngân hàng qu c gia B theo Hi p nh vay Chính ph khi nh n ư c u quy n rút v n c a B Tài chính. - Khi nh n ư c thông báo rút v n c a Ngân hàng qu c gia B g i t i, Ngân hàng Ngo i thương Vi t Nam có trách nhi m thông báo cho B Tài chính (V Tài chính i ngo i, T ng c c u tư phát tri n) s v n th c rút.
  5. * Trách nhi m c a T ng c c u tư phát tri n: - T ng c c u tư phát tri n có trách nhi m ký H p ng cho vay l i ph n v n vay Chính ph B v i Ch u tư khi ch u tư ã hoàn t t các th t c u tư trong nư c theo các i u ki n quy nh t i i m II.1 trên ây. - M i l n nh n ư c thông báo rút v n theo Hi p nh vay Chính ph t Ngân hàng Ngo i thương Vi t Nam, T ng c c u tư phát tri n thông báo k p th i cho Ch u tư s v n th c rút, l ch tr n và ngh Ch u tư n ký kh ư c nh n n . Th i i m nh n n là ngày Ngân hàng qu c gia B thanh toán cho Nhà cung c p và ư c ghi trên thông báo rút v n c a Ngân hàng Ngo i thương Vi t Nam g i cho B Tài chính. - T ng c c u tư phát tri n ch u trách nhi m ki m tra vi c s d ng v n vay, thu h i v n vay l i c a Chính ph và báo cáo B Tài chính tình hình thu h i v n cho vay l i. * Trách nhi m c a V Tài chính i ngo i: - Theo dõi và th c hi n các th t c rút v n cho d án. - Tr n cho Ngân hàng qu c gia B khi n h n. III. I U KHO N THI HÀNH: Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c ngh Ch u tư và các cơ quan liên quan ph n ánh k p th i v i B Tài chính xem xét gi i quy t. Lê Th Băng Tâm ( ã Ký)
Đồng bộ tài khoản