Thông tư số 119/1999/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
46
lượt xem
4
download

Thông tư số 119/1999/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 119/1999/TT-BTC về Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thực hiện Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 119/1999/TT-BTC

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 119/1999/TT-BTC Hà N i, ngày 05 tháng 10 năm 1999 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 119/1999/TT-BTC NGÀY 5 THÁNG 10 NĂM 1999 HƯ NG D N TH C HI N LU T THU GIÁ TR GIA TĂNG (GTGT) Đ I V I CƠ QUAN Đ I DI N NGO I GIAO, CƠ QUAN LÃNH S VÀ CƠ QUAN Đ I DI N C A T CH C QU C T T I VI T NAM Đ t o đi u ki n thu n l i và đáp ng nhu c u công tác, sinh ho t c a các đ i tư ng đư c hư ng quy n ưu đãi mi n tr theo quy đ nh c a Pháp lu t Vi t Nam và phù h p v i các công ư c qu c t mà Vi t Nam đã ký k t ho c tham gia. Căn c Ngh đ nh s 28/1998/NĐ/CP ngày 1/5/1998 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t thu giá tr gia tăng; Căn c Ngh đ nh s 73/CP ngày 30/7/1994 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Pháp l nh v quy n ưu đãi, mi n tr dành cho cơ quan đ i di n ngo i giao, cơ quan lãnh s nư c ngoài và cơ quan đ i di n c a t ch c qu c t t i Vi t Nam; Căn c Quy t đ nh 205/1998/QĐ-TTg ngày 19/10/1998 c a Th tư ng Chính ph ban hành Quy ch v C a hàng kinh doanh hàng mi n thu ; Sau khi th ng nh t ý ki n v i B Ngo i giao, B Thương m i, T ng c c H i quan, B Tài chính hư ng d n th c hi n ưu đãi mi n tr v thu giá tr gia tăng như sau: I. Đ I TƯ NG MI N TR THU GTGT 1- Cơ quan đ i di n ngo i giao, cơ quan lãnh s nư c ngoài, cơ quan đ i di n c a t ch c qu c t thu c h th ng Liên h p qu c đóng t i Vi t Nam (dư i đây g i t t là Cơ quan đ i di n) và ngư i đ ng đ u các cơ quan đ i di n này đư c hư ng quy n ưu đãi mi n tr v thu GTGT đ i v i các hàng hoá, d ch v nh p kh u ho c mua t i thi trư ng Vi t Nam, bao g m: - D ch v cho thuê nhà làm tr s Cơ quan đ i di n và nhà c a ngư i đ ng đ u Cơ quan đ i di n. - Đi n, nư c sinh ho t dùng cho tr s Cơ quan đ i di n và nhà c a ngư i đ ng đ u Cơ quan đ i di n. - Đi n tho i, Fax và d ch v l p đ t (k c đi n tho i di đ ng). Xăng ho c d u diezel cho xe ô tô c a Cơ quan đ i di n mang bi n s ngo i giao (NG), không quá 400 lít/01 tháng/01 xe.
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Hàng hoá, d ch v s d ng cho vi c xây d ng, duy tu, b o dư ng, s a ch a nhà là tài s n c a nư c c đư c dùng làm tr s Cơ quan đ i di n ho c nhà c a ngư i đ ng đ u Cơ quan đa di n. - Trang thi t b văn phòng và trang thi t b cho tr s Cơ quan đ i di n và nhà cho ngư i đ ng đ u Cơ quan đ i di n. - Hàng nh p kh u ho c mua trong nư c theo quy đ nh t i Thông tư s 04/TTLB ngày 12/2/1996. - M t s hàng hoá thi t y u khác mua t i các c a hàng đư c phép bán mi n thu .. 2- Các viên ch c ngo i giao, viên ch c lãnh s , viên ch c c a t ch c qu c t và nhân viên hành chính k thu t c a các Cơ quan đ i di n đư c hư ng quy n ưu đãi mi n tr v thu GTGT đ i v i các hàng hoá, d ch v nh p kh u ho c mua t i th trư ng Vi t Nam, bao g m: - Các m t hàng nh p kh u ho c mua trong nư c theo đ nh lư ng quy đ nh t i Thông tư s 04/TT-LB ngày 12/2/1996 c a Liên B Thương m i - Ngo i giao - Tài chính - T ng c c H i quan. - Xăng ho c d u diezel dùng cho xe ô tô mang bi n s ngo i giao (NG), không qua 300 lít/01 tháng/01 xe. - M t s hàng hoá thi t y u khác mua t i các c a hàng đư c phép bán mi n thu . 3- Cơ quan đ i di n c a T ch c qu c t liên chính ph ngoài h th ng Liên h p qu c và thành viên cơ quan, cũng như thành viên gia đình cùng chung s ng v i h thành m t h đư c hư ng quy n ưu đãi mi n tr v thu GTGT theo đi u ư c qu c t mà Vi t Nam đã ký k t v i t ch c qu c t đó. Cơ quan đ i di n c a t ch c phi chính ph và thành viên cơ quan, cũng như thành viên gia đình cùng chung s ng v i h thành m t h đư c hư ng quy n ưu đãi mi n tr v thu GTGT theo tho thu n c a Chính ph Vi t Nam đã ký k t v i t ch c đó. 4- Các trư ng h p đư c phép chuy n như ng tài s n là nhà , xe ô tô, xe g n máy gi a các cơ quan đ i di n ngo i giao, cơ quan lãnh s và các thành viên c a cơ quan đ i di n ngo i giao, cơ quan lãnh s không thu c đ i tư ng áp d ng thu GTGT, II. TH T C TH C HI N MI N TR THU GTGT Hàng hoá và d ch v thu c danh m c quy đ nh trên đây do t ch c, cá nhân Vi t Nam ho c nư c ngoài đư c phép ho t đ ng kinh doanh t i Vi t Nam cung c p cho các đ i tư ng nêu t i đi m 1, 2, 3 nêu trên không thu c đ i tư ng ch u thu GTGT. Cơ quan đ i di n, cá nhân nêu t i đi m 1. 2. 3 trên không ph i tr thu GTGT khi mua s m các hàng hoá và d ch v này. Khi xu t hoá đơn cho các đ i tư ng đư c hư ng ưu đãi mi n tr thu GTGT, cơ s kinh doanh s d ng hoá đơn nhưng không ghi thu mà ghi rõ trên hoá đơn: đ i tư ng đư c hư ng ưu đãi mi n tr thu GTGT.
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cơ quan, cá nhân nêu t i các đi m 1, 2, 3 nêu trên khi mua hàng hoá và d ch v ph i cung c p cho ngư i bán hàng hoá ho c d ch v Gi y ch ng nh n đ i tư ng thu c di n hư ng ưu đãi mi n tr thu GTGT đ i v i hàng hoá và d ch v đó do V L tân - B Ngo i giao c p (b n chính h c b n sao có đóng d u và ch ký c a ngư i có th m quy n c a cơ quan thu c đ i tư ng hư ng ưu đãi mi n tr ngo i giao). Gi y ch ng nh n đ i tư ng hư ng ưu đãi mi n tr thu GTGT bao g m các n i dung ch y u sau đây; Tên, đ a ch t i Vi t Nam c a đ i tư ng đư c hư ng ưu đãi mi n tr thu GTGT; Tên hàng hoá, d ch v đư c mi n tr thu GTGT; - Tên t ch c, cá nhân kinh doanh cung c p hàng hoá, d ch v . Trư ng h p hàng hoá nh p kh u thì ghi là hàng nh p kh u; - S , ngày c a h p đ ng cung c p hàng hoá, d ch v ký gi a ngư i cung c p và đ i tư ng hư ng ưu đãi mi n tr thu GTGT. III. HI U L C THI HÀNH: Các quy đ nh t i Thông tư này áp d ng v i các đ i tư ng đư c hư ng quy n ưu đãi mi n tr ngo i giao trên nguyên t c có đi có l i. Thông tư này thay th Thông tư s 43/1999/TT-BTC ngày 20/4/1999 và có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Các quy đ nh khác v thu áp d ng cho các đ i tư ng hư ng quy n ưu đãi mi n tr mà không quy đ nh t i Thông tư này th c hi n theo quy đ nh c a pháp lu t thu hi n hành và hư ng d n t i Thông tư s 04/TTLB ngày 12/2/1996 c a liên B Ngo i giao - Thương m i - Tài chính - T ng c c H i quan. Ph m Văn Tr ng (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản