Thông tư số 119/2008/TT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
68
lượt xem
4
download

Thông tư số 119/2008/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 119/2008/TT-BTC về việc hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư các dự án y tế do địa phương quản lý theo Nghị quyết số 18/2008/NQ-QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội khoá XII do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 119/2008/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p - T do - H nh phúc --------- S : 119/2008/TT-BTC Hà N i, ngày 08 tháng 12 năm 2008 THÔNG TƯ HƯ NG D N QU N LÝ, THANH TOÁN, QUY T TOÁN V N Đ U TƯ CÁC D ÁN Y T DO Đ A PHƯƠNG QU N LÝ THEO NGH QUY T S 18/2008/NQ-QH12 NGÀY 03/6/2008 C A QU C H I KHOÁ XII Căn c Lu t Ngân sách nhà nư c s 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002; Căn c Ngh quy t s 18/2008/NQ-QH 12 ngày 03/6/2008 c a Qu c h i khoá XII; Căn c Ngh đ nh s 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch Qu n lý đ u tư và xây d ng, Ngh đ nh s 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 và Ngh đ nh s 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 c a Chính ph v vi c s a đ i, b sung m t s đi u c a Quy ch Qu n lý đ u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh đ nh s 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph ; Căn c Ngh đ nh s 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 c a Chính ph v qu n lý d án đ u tư xây d ng công trình và Ngh đ nh s 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 c a Chính ph v s a đ i, b sung m t s đi u c a Ngh đ nh s 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005; Căn c Ngh đ nh s 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 c a Chính ph v qu n lý chi phí đ u tư xây d ng công trình và Ngh đ nh s 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 c a Chính ph v s a đ i, b sung m t s đi u c a Ngh đ nh s 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 c a Chính ph v qu n lý chi phí đ u tư xây d ng công trình; Căn c Quy t đ nh s 47/2008/QĐ-TTg ngày 02 tháng 4 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Đ án đ u tư xây d ng, c i t o, nâng c p b nh vi n đa khoa huy n và b nh vi n đa khoa khu v c liên huy n s d ng v n trái phi u Chính ph và các ngu n v n h p pháp khác giai đo n 2008-2010 (sau đây vi t t t là Quy t đ nh s 47/2008/QĐ-TTg); B Tài chính hư ng d n qu n lý, thanh toán, quy t toán v n đ u tư các d án y t đ u tư t ngu n trái phi u Chính ph theo Ngh quy t s 18/2008/NQ-QH 12 ngày 03/6/2008 c a Qu c h i khoá 12 như sau: I. QUY Đ NH CHUNG 1. Thông tư này áp d ng cho các d án y t đ u tư t ngu n trái phi u Chính ph theo Ngh quy t s 18/2008/NQ-QH 12 ngày 03/6/2008 c a Qu c h i. 2. Các d án có đ các đi u ki n sau đây đư c b trí v n đ u tư hàng năm: - Thu c danh m c các b nh vi n, trung tâm y t huy n, các phòng khám đa khoa khu v c đ u tư t ngu n trái phi u Chính ph giai đo n 2008-2010 ban hành kèm theo Quy t đ nh s 47/2008/QĐ-TTg, danh m c d án do U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương (sau đây vi t t t là U ban nhân dân t nh) đăng ký theo giai đo n 2008-2010 (phù h p v i danh m c t i Quy t đ nh s 47/2008/QĐ-TTg) và các d án y t b nh vi n lao, tâm th n, ung bư u, chuyên khoa nhi và m t s b nh vi n đa khoa t nh thu c vùng mi n núi, khó khăn đư c Th tư ng Chính ph quy t đ nh. - Phù h p v i Quy t đ nh s 153/2006/QĐ-TTg ngày 30/6/2006 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Quy ho ch t ng th phát tri n h th ng y t Vi t nam giai đo n đ n năm 2010 và t m nhìn đ n năm 2020, Quy t đ nh s 30/2008/QĐ-TTg ngày 22/02/2008 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Quy ho ch phát tri n m ng lư i khám, ch a b nh đ n năm 2010 và t m nhìn đ n năm 2020; - Theo tiêu chu n, quy ph m xây d ng và tham kh o thi t k đi n hình do B Xây d ng, B Y t ban hành; - Đ i v i thi t b y t , ph i đư c phê duy t d án đ u tư đúng quy đ nh hi n hành và đúng n i dung, danh m c các b nh vi n, trung tâm y t huy n, các phòng khám đa khoa khu v c đ u tư t ngu n trái phi u Chính ph giai đo n 2008-2010 ban hành kèm theo Quy t đ nh s 47/2008/QĐ-TTg; - Đ m b o đ , đúng th t c đ u tư theo quy đ nh hi n hành. 3. Ngu n v n đ u tư: - Ngân sách hàng năm c a các đ a phương; - Trái phi u Chính ph đ h tr các đ a phương;
  2. - Ngu n v n h p pháp huy đ ng t các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c. Đ i v i các d án y t huy n đã đư c đ u tư theo Quy t đ nh s 225/2005/QĐ-TTg ngày 15/9/2005 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Đ án nâng c p b nh vi n huy n và b nh vi n đa khoa khu v c giai đo n 2005 - 2008 còn thi u ngu n v n thanh toán nhưng thu c danh m c d án ban hành kèm theo Quy t đ nh s 47/2008/QĐ-TTg đư c s d ng các ngu n v n trên đ thanh toán. 4. Ch đ u tư có trách nhi m qu n lý, s d ng các ngu n v n nói trên theo đúng quy đ nh hi n hành, đúng m c đích, ti t ki m và có hi u qu . 5. Kinh phí đào t o, b i dư ng nâng cao năng l c chuyên môn cho cán b y t đư c s d ng trong d toán chi thư ng xuyên hàng năm theo quy đ nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c, không s d ng ngu n v n đ u tư đ th c hi n các nhi m v này. II. QUY Đ NH C TH 1. Đăng ký, l p k ho ch v n đ u tư, phân b và th m tra phân b v n đ u tư hàng năm. 1.1. Đăng ký k ho ch v n đ u tư giai đo n 2008 - 2010: Căn c Quy t đ nh c a Th tư ng Chính ph giao t ng m c v n giai đo n 2008 - 2010 cho t ng đ a phương; U ban nhân dân t nh đăng ký k ho ch v n đ u tư giai đo n 2008 - 2010; trong đó ghi rõ danh m c d án, t ng m c v n b trí cho t ng d án, ngu n v n ngân sách đ a phương, ngu n v n trái phi u Chính ph và ngu n v n huy đ ng (bi u s 01) g i B Y t , B Tài chính, B K ho ch và Đ u tư. 1.2. L p k ho ch v n đ u tư hàng năm. Hàng năm, trong th i gian l p d toán ngân sách, căn c k ho ch v n giai đo n 2008 - 2010 đã đăng ký, tình hình th c hi n d án; S Y t ch trì ph i h p v i S Tài chính, S K ho ch và Đ u tư l p k ho ch v n đ u tư hàng năm cho các d án (chi ti t các ngu n v n), báo cáo U ban nhân dân t nh xem xét, quy t đ nh theo quy đ nh và g i k ho ch năm cho B Y t , B Tài chính, B K ho ch và Đ u tư (bi u s 02) đ t ng h p trình Th tư ng Chính ph quy t đ nh giao k ho ch năm cho t ng đ a phương. 1.3. Phân b v n đ u tư hàng năm: - Căn c quy t đ nh c a Th tư ng Chính ph v vi c giao k ho ch v n trái phi u Chính ph hàng năm, ngu n v n ngân sách đ a phương và ngu n v n h p pháp khác (n u có); U ban nhân dân t nh phân b v n đ u tư cho t ng d án g i B Y t , B Tài chính và B K ho ch và Đ u tư (kèm quy t đ nh đ u tư ho c quy t đ nh phê duy t d toán chi phí cho công tác chu n b đ u tư đ i v i công tác chu n b đ u tư-các quy t đ nh này ch g i m t l n ho c g i b sung n u có đi u ch nh). Riêng năm 2008, U ban nhân dân t nh căn c t ng m c v n đ u tư và danh m c d án đư c thông báo t i công văn s 4087/BKH-TH ngày 05/6/2008 c a B K ho ch và Đ u tư, phân b v n trái phi u Chính ph cho các d án g i B Y t , B Tài chính, B K ho ch và Đ u tư. - Trư ng h p c n đi u ch nh phân b v n đ u tư, U ban nhân dân t nh ch đ o các cơ quan liên quan rà soát ti n đ th c hi n c a các d án đ quy t đ nh đi u ch nh phân b v n đ u tư hàng năm trong ph m vi t ng m c v n hàng năm và danh m c d án đư c giao, g i B Y t , B Tài chính và B K ho ch và Đ u tư. Th i h n đi u ch nh k ho ch hàng năm k t thúc ch m nh t là ngày 31 tháng 12 năm k ho ch. 1.4. Th m tra phân b v n đ u tư: a) Đ i v i ngu n v n trái phi u Chính ph : B Tài chính th m tra s phù h p v t ng m c v n c giai đo n, m c v n đư c phân b hàng năm, danh m c d án và quy t đ nh đ u tư d án (k c trư ng h p đi u ch nh phân b v n đ u tư), thông báo cho U ban nhân dân t nh, đ ng g i B Y t , S Y t , S Tài chính, Kho b c nhà nư c (Trung ương và đ a phương). b) Đ i v i ngu n v n ngân sách đ a phương: th c hi n theo hư ng d n c a B Tài chính (hi n nay là Thông tư s 27/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 hư ng d n vi c qu n lý, thanh toán v n đ u tư và v n s nghi p có tính ch t đ u tư thu c ngu n v n ngân sách nhà nư c và Thông tư s 130/2007/TT-BTC ngày 02/11/2007 s a đ i, b sung m t s đi m c a Thông tư s 27/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007). c) Đ i v i các ngu n v n h p pháp khác: th c hi n theo quy đ nh hi n hành. 1.5. Trư ng h p k ho ch v n trái phi u Chính ph đư c giao trong năm không s d ng h t đư c chuy n đăng ký ti p vào k ho ch v n đ u tư năm sau đ ti p t c th c hi n. Trư ng h p d án th c hi n vư t k
  3. ho ch năm, đư c ng trư c v n năm sau đ thanh toán trong ph m vi t ng m c v n giai đo n 2008 - 2010 phân b cho d án đó. C th như sau: - Ch đ u tư báo cáo U ban nhân dân t nh. U ban nhân dân t nh t ng h p, ch đ ng đi u ch nh m c v n phân b cho các d án trong ph m vi t ng m c v n đ u tư hàng năm giao cho đ a phương. - N u t ng giá tr kh i lư ng th c hi n các d án c a t nh vư t t ng m c v n đ u tư đã đư c phân b trong năm; U ban nhân dân t nh báo cáo B Y t , B Tài chính, B K ho ch và Đ u tư đ th ng nh t m c v n ng trư c c a năm sau và th c hi n thu h i. 2. T m ng, thanh toán và thu h i t m ng. Kho b c nhà nư c là cơ quan ki m soát thanh toán. Kho b c nhà nư c t nh, thành ph (sau đây vi t t t là Kho b c nhà nư c t nh) hư ng d n ch đ u tư m tài kho n giao d ch (có th m t i Kho b c nhà nư c qu n, huy n) trong ph m vi t nh, thành ph . 2.1. Đ i v i ngu n v n ngân sách đ a phương: Th c hi n theo quy đ nh c a B Tài chính (hi n nay là Thông tư s 27/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 hư ng d n vi c qu n lý, thanh toán v n đ u tư và v n s nghi p có tính ch t đ u tư thu c ngu n v n ngân sách nhà nư c và Thông tư s 130/2007/TT-BTC ngày 02/11/2007 s a đ i, b sung m t s đi m c a Thông tư s 27/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007). 2.2. Đ i v i ngu n v n trái phi u Chính ph : Th c hi n theo hư ng d n c a B Tài chính (hi n nay là Thông tư s 28/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 hư ng d n vi c qu n lý, c p phát, thanh toán, quy t toán v n đ u tư t ngu n trái phi u Chính ph và và Thông tư s 133/2007/TT-BTC ngày 14/11/2007 s a đ i, b sung m t s đi m c a Thông tư s 28/2007/TT- BTC ngày 03/4/2008). 3. Ngu n v n huy đ ng t các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c (bao g m c ngu n tài tr ): th c hi n theo quy đ nh hi n hành. 4. Quy t toán v n đ u tư. 4.1. Quy t toán v n đ u tư hàng năm. - Th c hi n theo quy đ nh c a B Tài chính (hi n nay là Thông tư s 53/2005/TT-BTC ngày 23/6/2005 hư ng d n l p, th m đ nh báo cáo quy t toán v n đ u tư xây d ng cơ b n thu c ngu n v n ngân sách nhà nư c theo niên đ ngân sách hàng năm). Ngu n v n trái phi u Chính ph đư c quy t toán riêng và áp d ng theo bi u m u c a Thông tư s 53/2005/TT-BTC ngày 23/6/2005 theo các n i dung tương ng. - y ban nhân dân t nh t ng h p báo cáo quy t toán t các ch đ u tư, (quy t toán riêng ngu n trái phi u Chính ph ) báo cáo B Tài chính. - Kho b c nhà nư c t ch c h ch toán và theo dõi riêng ngu n v n trái phi u Chính ph , quy t toán hàng năm v i cơ quan Tài chính theo quy đ nh. 4.2. Quy t toán v n đ u tư d án hoàn thành. Th c hi n theo quy đ nh c a B Tài chính (hi n nay là Thông tư s 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 hư ng d n quy t toán d án hoàn thành thu c ngu n v n ngân sách nhà nư c và Thông tư s 98/2007/TT-BTC ngày 09/8/2007 s a đ i, b sung m t s đi m c a Thông tư s 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007). 4.3. Quy t toán các ngu n v n h p pháp khác: th c hi n theo quy đ nh hi n hành. 5. Trách nhi m báo cáo. 5.1. U ban nhân dân t nh. - Đ nh kỳ hàng tháng, quý, năm báo cáo B Y t , B Tài chính, B K ho ch và Đ u tư tình hình th c hi n và gi i ngân các d án (bi u s 03). Báo cáo tháng g i vào ngày 15 tháng sau; báo cáo quý (thay báo cáo tháng cu i quý) g i vào ngày 20 tháng đ u quý sau; báo cáo năm (thay báo cáo tháng 12) g i vào ngày 25/01 năm sau. - Ch đ o S Y t , S Tài chính ph i h p v i Kho b c nhà nư c (t nh) th c hi n báo cáo theo quy đ nh t i Thông tư này. 5.2. Kho b c nhà nư c.
  4. a) Kho b c nhà nư c t nh: - Đ nh kỳ hàng tháng, quý, năm báo cáo S Tài chính, Kho b c nhà nư c (trung ương) tình hình th c hi n và gi i ngân các d án (s d ng bi u s 03). Báo cáo tháng g i vào ngày 10 tháng sau; báo cáo quý (thay báo cáo tháng cu i quý) g i vào ngày 15 tháng đ u quý sau; báo cáo năm (thay báo cáo tháng 12) g i vào ngày 20/01 năm sau. b) Kho b c nhà nư c (trung ương): - Đ nh kỳ hàng tháng, quý, năm báo cáo B Tài chính tình hình th c hi n và gi i ngân các d án (bi u s 04). Báo cáo tháng g i vào ngày 15 tháng sau; báo cáo quý (thay báo cáo tháng cu i quý) g i vào ngày 20 tháng đ u quý sau; báo cáo năm (thay báo cáo tháng 12) g i vào ngày 25/01 năm sau. - Ch đ o Kho b c nhà nư c t nh ph i h p v i S Y t , S Tài chính th c hi n báo cáo theo quy đ nh t i Thông tư này. Ngoài ra, các cơ quan trên th c hi n báo cáo đ t xu t theo yêu c u c a các cơ quan ch c năng và c a Ban Ch đ o Đ án các c p. 6. Ki m tra. Căn c ch c năng, nhi m v , quy đ nh t i Quy t đ nh s 47/2008/QĐ-TTg và ch đ o c a Ban Ch đ o Đ án các c p; các B , ngành, đ a phương ti n hành ki m tra thư ng xuyên ho c đ t xu t v ti n đ , tình hình gi i ngân, k t qu th c hi n Đ án. III. T CH C TH C HI N Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Trong quá trình th c hi n có v n đ gì vư ng m c, đ ngh ph n ánh k p th i v B Tài chính (V Đ u tư) đ nghiên c u, gi i quy t. KT. B TRƯ NG Nơi nh n : TH TRƯ NG - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan trung ương c a các đoàn th , các T p đoàn, T ng công ty nhà nư c; - HĐND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng TW Đ ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; Nguy n Công Nghi p - Văn phòng Chính ph ; - Website Chính ph ; Website BTC - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán nhà nư c; - C c Ki m tra văn b n- B Tư pháp; - Các đơn v thu c và tr c thu c B Tài chính; - S Tài chính, KBNN, S Y t các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Công báo; - Lưu: VT, V Đ u tư.
  5. Bi u s 01 (Ban hành kèm theo Thông tư s 119/2008/TT-BTC ngày 08 tháng 12 năm 2008 c a B Tài chính) UBND T NH (THÀNH PH )…….. K HO CH V N Đ U TƯ GIAI ĐO N 2008-2010 (Kèm theo công văn s …… ngày … tháng …năm … c a ……) Đơn v tính: tri u đ ng S Ch tiêu Quy t đ nh đ u tư T ng m c K ho ch đ u tư giai đo n Ngu n v n TT v n đã 2008 - 2010 gi i ngân Ngày, TMĐT Đa Năng Th i T ng Chia ra T ng Trong đó h t năm tháng, đi m l c gian 2007 s s 2008 2009 2010 TPCP NSĐP Huy Ngu n năm xây thi t KC-HT d ng k đ ng v n khác A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 T ng s 1 D án A 2 D án B ……… Nơi nh n: CH T CH UBND - B Tài chính; (Ký, ghi rõ h tên và đóng d u) -B Yt ; - B K ho ch và Đ u tư.
  6. Bi u s 02 (Ban hành kèm theo Thông tư s 119/2008/TT-BTC ngày 08 tháng 12 năm 2008 c a B Tài chính) UBND T NH (THÀNH PH )…….. ĐĂNG KÝ K HO CH V N Đ U TƯ NĂM 20… (Kèm theo công văn s …… ngày … tháng …năm … c a ……) Đơn v tính: tri u đ ng STT Tên d Quy t đ nh đ u tư T ng Lu k gi i ngân h t năm trư c năm KH K ho ch v n đ u tư năm k ho ch án m c v n trái phi u Ngày, TMĐT Đa Năng Th i Chính T ng Trong đó Riêng năm trư c năm KH T ng TPCP NSĐP Huy Ngu n tháng, đi m l c gian ph c s s đ ng v n năm xây thi t KC- giai khác TPCP NSĐP Huy Ngu n T ng TPCP NSĐP Huy Ngu n d ng k HT đo n đ ng v n s đ ng v n 2008 - khác khác 2010 A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 T ng s 1 D án A 2 D án B ……… Nơi nh n: CH T CH UBND - B Tài chính; (Ký, ghi rõ h tên và đóng d u) -B Yt ; - B K ho ch và Đ u tư.
  7. Bi u s 03 (Ban hành kèm theo Thông tư s 119/2008/TT-BTC ngày 08 tháng 12 năm 2008 c a B Tài chính) UBND T NH (THÀNH PH )…….. BÁO CÁO TÌNH HÌNH TH C HI N VÀ GI I NGÂN CÁC D ÁN Tháng (Quý, Năm) (Kèm theo công văn s …… ngày … tháng …năm … c a ……) Đơn v tính: tri u đ ng Lu k giá tr kh i lư ng hoàn thành đ n K ho ch v n đ u tư năm tháng (Quý, Năm) Lu k gi i ngân đ n tháng (quý, năm KH) trư c tháng (quý, năm) báo cáo STT Tên d án Trong đó Riêng năm KH Ngu n Trong đó T ng TPC NSĐ Huy T ng v n T ng s năm k Ngu n Ngu n s P P đ ng s TPC NS Huy T ng TP NSĐ Huy khác ho ch v n v n P ĐP đ ng s CP P đ ng khác khác A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 T ng s 1 D án A 2 D án B ……… Nh n xét, đánh giá: - - - Nơi nh n: CH T CH UBND - B Tài chính; (Ký, ghi rõ h tên và đóng d u) -B Yt ; - B K ho ch và Đ u tư.
  8. Bi u s 04 (Ban hành kèm theo Thông tư s 119/2008/TT-BTC ngày 08 tháng 12 năm 2008 c a B Tài chính) KBNN TRUNG ƯƠNG BÁO CÁO TÌNH HÌNH TH C HI N VÀ GI I NGÂN C A CÁC D ÁN Tháng… năm 20… (Kèm theo công văn s …… ngày … tháng …năm … c a ……) Đơn v tính: tri u đ ng STT Tên d án K ho ch v n đ u Lu k giá Lu k v n gi i ngân đ n tháng báo cáo Ghi chú tư tr kh i lư ng hoàn thành Lu k Trong đ n tháng T ng Trong đó Riêng năm KH t KC đó năm báo cáo s TPCP NSĐP Huy Ngu n T ng TPCP NSĐP Huy Ngu n k đ ng v n s đ ng v n ho ch khác khác A B 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 T ng s 1 T nh A - D án … - D án … 2 T nh B - D án … - D án … ………. Nh n xét, đánh giá: - - Nơi nh n: GIÁM Đ C - B Tài chính; (Ký, ghi rõ h tên và đóng d u)
Đồng bộ tài khoản