Thông tư số 12/1998/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
37
lượt xem
1
download

Thông tư số 12/1998/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 12/1998/TT-BTC về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính về sử dụng vốn vay của Ngân hàng phát triển Châu á (ADB) cho dự án "Nâng cấp cơ sở hạ tầng nghề cá" do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 12/1998/TT-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 12/1998/TT-BTC Hà N i, ngày 04 tháng 2 năm 1998 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 12/1998/TT-BTC NGÀY 4 THÁNG 2 NĂM 1998 HƯ NG D N CƠ CH QU N LÝ TÀI CHÍNH V S D NG V N VAY C A NGÂN HÀNG PHÁT TRI N CHÂU Á (ADB) CHO D ÁN "NÂNG C P CƠ S H T NG NGH CÁ" Căn c vào Hi p nh vay v n s 1404 VIE (SF) gi a C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Ngân hàng phát tri n châu á (ADB) cho d án "Khôi ph c cơ s h t ng ngh cá" ký ngày 21/12/1995; Căn c vào Ngh nh s 178/CP ngày 28/10/1994 c a Chính ph quy nh v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Tài chính; Căn c vào Ngh nh s 58/CP ngày 30/8/1993 c a Chính ph quy nh v Quy ch qu n lý vay và tr n nư c ngoài và các Thông tư hư ng d n th c hi n Ngh nh; Căn c vào Ngh nh 42/CP ngày 16/7/1996 c a Chính ph ban hành i u l qu n lý u tư và xây d ng và Ngh nh 92/CP ngày 23/8/1997 c a Chính ph s a i b sung m t s i u c a i u l qu n lý u tư và xây d ng; Căn c Ngh nh 43/CP ngày 16/7/1996 c a Chính ph ban hành Quy ch u th u và Ngh nh 93/CP ngày 23/8/1997 c a Chính ph s a i b sung m t s i u c a Quy ch u th u; Căn c Ngh nh 87/CP ngày 19/12/1996 c a Chính ph quy nh chi ti t vi c phân c p qu n lý l p, ch p hành quy t toán Ngân sách Nhà nư c và các Thông tư hư ng d n Ngh nh; Căn c vào Quy t nh s 428/TTg ngày 7/8/1995 c a Th tư ng Chính ph phê chu n ch trương u tư cho d án "Nâng c p cơ s h t ng ngh cá"; B Tài chính hư ng d n cơ ch qu n lý và s d ng v n vay ADB cho d án "Nâng c p cơ s h t ng ngh cá" như sau: I. NH NG QUY NNH CHUNG: 1. Gi i thích t ng : Các khái ni m, thu t ng s d ng trong Thông tư này có cùng ý nghĩa như trong Hi p nh vay v n và ư c hi u như sau: - D án: là D án u tư khôi ph c cơ s h t ng ngh cá, D án g m có 10 d án thành ph n ã ư c xác nh trong Hi p nh vay. - Cơ quan ch qu n D án là B Thu s n ư c Chính ph giao nhi m v t ch c i u hành d án, th c hi n ph n u tư cơ s h t ng các c ng cá.
 2. - Ban Qu n lý T ng D án Trung ương (vi t t t là BQLTDATW) là ơn v ư c thành l p theo quy t nh c a B trư ng B Thu s n t ch c vi c i u hành, th c hi n d án. - Ban qu n lý d án thành ph n (vi t t t là BQLDATP) là ơn v ư c thành l p theo quy t nh c a U ban nhân dân các t nh có d án thành ph n t ch c vi c th c hi n d án thành ph n a phương. - Ban qu n lý d án c a Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn là ơn v ư c thành l p theo quy t nh c a T ng giám c Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn th c hi n ph n B c a d án. 2. Nguyên t c qu n lý: - Ngu n v n vay c a ADB là ngu n vay nư c ngoài c a Chính ph Vi t Nam, vì v y toàn b ti n vay ph i ư c ph n ánh vào Ngân sách Nhà nư c. B Tài chính qu n lý, theo dõi vi c th c hi n kho n vay và tr n cho ADB khi n h n theo các i u kho n do Hi p nh quy nh và phù h p v i các quy nh hi n hành c a Vi t Nam. - S d ng v n vay cho D án: D án Nâng c p cơ s h t ng ngh cá là d án u tư xây d ng cơ b n, vi c qu n lý và s d ng v n cho d án ph i tuân theo nh ng quy nh hi n hành c a Nhà nư c v qu n lý, s d ng v n u tư xây d ng cơ b n. - Cơ quan ch qu n d án có trách nhi m s d ng v n úng m c ích và n i dung d án ã ư c duy t, phù h p v i các i u ki n ã cam k t trong Hi p nh và các quy nh hi n hành c a Vi t Nam. -V n u tư cho d án ư c th c hi n qua hai ph n chính: Ph n A - V n c p phát: dùng nâng c p, phát tri n các phương ti n và d ch v h tr ngành thu s n, g m nâng c p 10 c ng cá, cung c p d ch v b o v ngu n l i thu s n và b o v môi trư ng. Ph n này ư c c p b ng hai ngu n: (i) ngu n v n i ng trong nư c th c hi n theo các quy nh hi n hành c a Nhà nư c; (ii) v n ngoài nư c ư c c p theo các quy nh t i Thông tư này phù h p v i Hi p nh vay. Ph n B - V n cho vay l i: ư c th c hi n thông qua Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn cung c p tín d ng dân chài t i các c ng cá c a d án mua s m ng cơ cho tàu ánh cá công su t trên 100 mã l c, trang thi t b hàng h i và thi t b ánh cá; cung c p tín d ng cho các doanh nghi p a phương xây d ng nhà máy nư c á và các trang thi t b kho ông l nh t i các c ng c a d án; cung c p tín d ng tài tr m t s ho t ng khác như tho thu n v i ADB. Ph n v n cho vay l i thông qua Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam: th c hi n theo các quy nh t i Hi p nh vay, Hi p nh vay ph và quy nh hư ng d n t i Thông tư này. - Ngân hàng u tư Phát tri n là ngân hàng ph c v d án th c hi n các th t c rút v n t ADB và thanh toán theo yêu c u c a d án khi có ý ki n ng ý c a B Tài chính. Trong quá trình th c hi n, Ngân hàng u tư Phát tri n ư c hư ng phí d ch v theo t ng nghi p v phát sinh theo bi u phí c a Ngân hàng u tư Phát tri n và
 3. phù h p v i các quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c v thu phí d ch v thanh toán qua ngân hàng. Kho n phí d ch v trên ư c tính trong t ng m c u tư c a d án và ư c thanh toán b ng v n i ng. II. L P K HO CH: 1. L p k ho ch tài chính cho d án: Cơ quan ch qu n d án có trách nhi m l p và trình duy t d án v n u tư t các ngu n v n vay ADB và v n i ng trong nư c c n thi t hàng năm theo ch quy nh hi n hành. a. Hàng năm, theo ch l p, trình và xét duy t k ho ch ngân sách nhà nư c, Ban qu n lý t ng d án trung ương c n chuNn b k ho ch tài chính c a d án cho năm sau trình B Thu s n t ng h p vào k ho ch ngân sách chung c a B , g i và b o v k ho ch v i B K ho ch và u tư, B Tài chính trình Chính ph và Qu c h i phê duy t. Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn có trách nhi m l p k ho ch rút v n th c hi n ph n B c a d án g i B Thu s n, B Tài chính t ng h p trong k ho ch tài chính chung c a c d án. b. N i dung k ho ch tài chính ph i th hi n y n i dung công vi c s ư c th c hi n, s v n u tư tương ng ư c phân theo ngu n v n (v n vay ADB và v n i ng), và phân b k ho ch cho t ng d án thành ph n, k ho ch này ph i bao g m c k ho ch v n vay ADB v cho Ngân hàng nông nghi p và phát tri n nông thôn vay l i. c. Khi k ho ch ư c Qu c h i phê duy t, B Thu s n tri n khai phân b k ho ch ã ư c phê duy t cho D án và d án thành ph n, trên cơ s ó, B Tài chính (T ng c c u tư Phát tri n) s thông báo k ho ch c p phát v n u tư cho các c c, chi c c u tư Phát tri n t i các t nh có d án thành ph n. M u bi u l p k ho ch g m các b ng 1, 2 trong Ph l c 1 kèm theo. III. M TÀI KHO N: - Ngân hàng Nhà nư c (S Giao d ch) m Tài kho n t m ng ng tên d án ti p nh n v n vay ADB theo hình th c t m ng. - Ban qu n lý t ng d án trung ương m m t Tài kho n d án t i Ngân hàng u tư Phát tri n ti p nh n v n t m ng c a ADB chuy n t Tài kho n t m ng sang chi tiêu cho các công vi c c a d án (sau ây g i là Tài kho n d án), ng th i m các ti u kho n cho t ng d án thành ph n theo dõi vi c s d ng v n t m ng cho các d án thành ph n. - Ban qu n lý t ng d án trung ương m Tài kho n c p phát v n t i T ng c c u tư Phát tri n theo dõi vi c s d ng v n i ng và v n vay ADB c p phát cho d án. H th ng T ng c c u tư Phát tri n có trách nhi m qu n lý, ki m tra vi c s d ng
 4. các ngu n v n c a d án và xác nh n kh i lư ng xây d ng cơ b n i u ki n thanh toán theo các quy nh hi n hành. - Ban qu n lý d án thành ph n m Tài kho n c p phát v n t i C c u tư phát tri n t nh ti p nh n v n i ng c p phát cho d án thành ph n và theo dõi v n vay ADB c p phát cho d án thành ph n. - Ban qu n lý d án Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn m Tài kho n th c hi n ph n B c a d án t i Ngân hàng nông nghi p và phát tri n nông thôn ti p nh n v n t m ng th c hi n ph n B c a d án. IV. RÚT V N, C P PHÁT VÀ QU N LÝ V N U TƯ CHO D ÁN: A. QU N LÝ VÀ C P PHÁT V N I NG: Trên cơ s k ho ch v n i ng hàng năm cho D án, và k ho ch phân b cho t ng d án thành ph n ã ư c c p có thNm quy n phê duy t, h th ng T ng c c u tư Phát tri n th c hi n vi c qu n lý và c p phát v n i ng theo ti n th c hi n d án, phù h p v i các quy nh hi n hành v qu n lý, c p phát ngân sách. B. QU N LÝ VÀ C P PHÁT V N VAY ADB: Vi c qu n lý và c p phát v n vay ADB ư c th c hi n tuỳ theo các hình th c rút v n như sau: 1. Rút v n theo hình th c Thanh toán tr c ti p: Ban Qu n lý t ng d án trung ương ch u trách nhi m l p h sơ rút v n c a các kho n thanh toán tr c ti p k c các kho n thanh toán tr c ti p theo ngh c a Ban qu n lý d án thành ph n, g i h sơ rút v n t i B Tài chính (V Tài chính i ngo i) và Ngân hàng u tư Phát tri n. H sơ rút v n g m có: * Công văn ngh rút v n. * ơn rút v n và b ng t ng h p chi tiêu. *H p ng ã ư c c p có thNm quy n phê duy t. * Ngoài ra, n u: + Thanh toán cho ngư i cung c p hàng hoá thì c n có thêm hoá ơn, v n ơn c a ngư i cung c p; + Thanh toán cho tư v n hay các d ch v khác thì c n có thêm hoá ơn c a tư v n hay ngư i cung c p d ch v ; + Thanh toán cho nhà th u xây d ng thì c n có thêm biên b n nghi m thu, bàn giao kh i lư ng có xác nh n c a C c u tư phát tri n t nh.
 5. Trong vòng 5 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c b h sơ y , h p l , B Tài chính (V Tài chính i ngo i) có công văn ch p thu n ngh rút v n g i Ngân hàng u tư Phát tri n cùng v i BQLTDATW làm th t c rút v n. Sơ luân chuy n h sơ, rút v n thanh toán tr c ti p theo ph l c 2. 2. Rút v n theo Th t c như cam k t: Ban Qu n lý t ng d án trung ương ch u trách nhi m l p h sơ rút v n c a các kho n thanh toán theo hình th c Th t c như cam k t k c các kho n thanh toán theo ngh c a Ban qu n lý d án thành ph n, g i h sơ rút v n t i B Tài chính (V Tài chính i ngo i) và Ngân hàng u tư Phát tri n. H sơ rút v n g m có: * Công văn ngh rút v n theo th t c như cam k t, * Công văn ngh ngân hàng ph c v m thư tín d ng L/C, * ơn xin m thư cam k t, *H p ng ã ư c c p có thNm quy n phê duy t, ăng ký h p l . Trong vòng 5 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c b h sơ y , h p l , B Tài chính (V Tài chính i ngo i) có công văn ch p thu n ngh rút v n theo hình th c Thư cam k t g i Ngân hàng u tư Phát tri n làm th t c m L/C và ký ơn ngh ADB phát hành thư cam k t. Sơ luân chuy n h sơ rút v n thanh toán theo Ph l c 3. 3. Th t c hoàn v n/h i t : i v i các kho n ti n ngân sách ã chi cho các công vi c c a d án ư c tài tr b ng v n ADB theo phương th c hoàn v n hay h i t , BQLTDATW có trách nhi m làm th t c rút v n hoàn tr l i ngân sách. Ban Qu n lý d án trung ương chuNn b các h sơ ch ng t rút v n g i cho B Tài chính (V Tài chính i ngo i) và Ngân hàng u tư phát tri n. H sơ rút v n g m: + Công văn ngh rút v n. + ơn rút v n và b n t ng h p chi tiêu. + H p ng ã ư c c p có thNm quy n phê duy t, hoá ơn, cùng các ch ng t ch ng minh vi c thanh toán ã ư c th c hi n. Trong vòng 5 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c b h sơ y , h p l , B Tài chính (V Tài chính i ngo i) có công văn ch p thu n ngh rút v n g i Ngân hàng u tư Phát tri n cùng v i BQLTDATW làm th t c rút v n. Khi nh n ư c ti n do ADB gi i ngân, Ngân hàng u tư Phát tri n thông báo cho B Tài chính (V Tài chính i ngo i và T ng c c u tư Phát tri n). S ti n hoàn v n/h i t do ngân sách ã ng trư c ph i ư c hoàn tr l i ngân sách.
 6. Sơ luân chuy n ch ng t và thanh toán theo Ph l c 4. 4. Rút v n và thanh toán qua Tài kho n T m ng: 4.1. Rút v n l n u v Tài kho n t m ng: - BQLTDATW g i B Tài chính (V Tài chính i ngo i) và Ngân hàng Nhà nư c (S giao d ch) công văn ngh rút v n và ơn rút v n. Trong vòng 5 ngày làm vi c k t khi nh n ư c y h sơ, B Tài chính (V Tài chính i ngo i) có công văn ch p thu n ngh rút v n g i Ngân hàng Nhà nư c (S giao d ch). Căn c vào ý ki n ng ý c a B Tài chính (V Tài chính i ngo i), Ngân hàng Nhà nư c (S giao d ch) làm th t c rút v n. - Khi ADB chuy n ti n v Tài kho n t m ng, trong cùng ngày, Ngân hàng Nhà nư c (S giao d ch) làm th t c chuy n toàn b s ti n ó v Tài kho n d án m t i Ngân hàng u tư Phát tri n. Sơ luân chuy n ch ng t và thanh toán theo Ph l c 5. 4.2. Rút v n t ADB b sung Tài kho n t m ng: Nguyên t c rút v n b sung Tài kho n t m ng là nguyên t c th c chi nghĩa là BQLTDATW ch ư c rút v n b sung cho nh ng kho n ã th c thanh toán. Khi có nhu c u rút v n b sung tài kho n t m ng, BQLTDATW ng th i g i cho B Tài chính (V Tài chính i ngo i) và Ngân hàng Nhà nư c (S giao d ch) b h sơ ch ng t rút v n g m: - Công văn ngh rút v n. - ơn rút v n và các ch ng t kèm theo theo quy nh c a ADB. - Sao kê chi tiêu và b n kê i chi u v i Ngân hàng u tư Phát tri n. Trong vòng 5 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c b h sơ y , h p l , B Tài chính (V Tài chính i ngo i) có công văn ch p nh n ngh rút v n g i Ngân hàng Nhà nư c (S giao d ch). Căn c vào ý ki n ng ý c a B Tài chính, Ngân hàng Nhà nư c (S giao d ch) làm th t c rút v n t ADB v Tài kho n t m ng. Khi ti n v Tài kho n t m ng, Ngân hàng Nhà nư c (S giao d ch) thông báo cho B Tài chính (V Tài chính i ngo i) và chuy n toàn b s ti n ó v Tài kho n d án t i Ngân hàng u tư Phát tri n. Hàng tháng lãi ti n g i phát sinh t Tài kho n d án s ư c n p vào ngân sách Nhà nư c. Sơ luân chuy n ch ng t và thanh toán theo Ph l c 5. 4.3. Rút v n t Tài kho n d án chi tr : Thanh toán theo ngh c a BQLTDATW:
 7. Khi có nhu c u chi t Tài kho n d án thanh toán cho ho t ng thư ng xuyên c a BQLTDATW hay tr cho các nhà th u, ngư i cung c p hàng hoá, d ch v , Ban qu n lý t ng d án trung ương g i các h sơ ch ng t sau t i T ng c c u tư Phát tri n: - Công văn ngh thanh toán t Tài kho n d án. - K ho ch chi tiêu c a văn phòng d án trong năm k ho ch, d toán chi ư c c p có thNm quy n phê duy t. -H p ng ư c c p có thNm quy n phê duy t, - Và các tài li u, ch ng t c n thi t khác theo quy nh hi n hành trong nư c. Trong vòng 5 ngày làm vi c, sau khi nh n các h sơ, ch ng t , T ng c c u tư Phát tri n có trách nhi m thNm nh, ki m tra ch ng t và kh i lư ng xây d ng cơ b n th c hi n và xác nh n kh i lư ng xây d ng cơ b n i u ki n c p v n theo úng quy nh hi n hành và có văn b n ch p thu n ngh c a BQLTDATW thanh toán t Tài kho n d án g i Ngân hàng u tư Phát tri n ngân hàng thanh toán theo yêu c u c a d án. Quá trình luân chuy n ch ng t , rút v n ư c th hi n t i sơ Ph l c 6. Thanh toán theo ngh c a BQLDATP: a. Khi có nhu c u chi t Tài kho n d án thanh toán cho ho t ng thư ng xuyên c a BQLDATP, hay tr cho nhà th u, ngư i cung c p hàng hoá, d ch v , BQLDATP g i các h sơ ch ng t sau t i C c u tư phát tri n: - Công văn ngh thanh toán t Tài kho n d án, - K ho ch chi tiêu c a văn phòng d án trong năm k ho ch, d toán chi ư c c p có thNm quy n phê duy t, -H p ng ư c c p có thNm quy n phê duy t, - Và các tài li u, ch ng t c n thi t khác theo quy nh hi n hành trong nư c. b. Trong vòng 5 ngày làm vi c, sau khi nh n các h sơ ch ng t , C c u tư Phát tri n có trách nhi m thNm nh, ki m tra ch ng t , kh i lư ng xây d ng cơ b n th c hi n và xác nh n kh i lư ng xây d ng cơ b n i u ki n c p v n theo úng quy nh hi n hành và có văn b n ch p thu n ngh thanh toán c a BQLDATP. c. BQLDATP g i h sơ ngh thanh toán t Tài kho n d án có xác nh n c a C c u tư phát tri n t nh lên BQLTDATW BQLTDATW làm th t c thanh toán g i Ngân hàng u tư phát tri n Ngân hàng th c hi n thanh toán theo yêu c u c a d án thành ph n (trong trư ng h p này, h sơ thanh toán ã có xác nh n c a C c u tư phát tri n t nh nên không c n qua T ng c c u tư phát tri n). Quá trình luân chuy n ch ng t , rút v n ư c th hi n t i sơ Ph l c 7.
 8. 5. Rút v n th c hi n ph n B c a d án: 5.1. Rút v n t m ng l n u: - Ban qu n lý d án Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn l p h sơ xin rút v n l n u g m công văn ngh rút v n và ơn rút v n theo h n m c ã th ng nh t v i ADB v Tài kho n T m ng d án g i B Tài chính (V Tài chính i ngo i) và Ngân hàng Nhà nư c (S giao d ch). Trong vòng 5 ngày làm vi c k t khi nh n ư c y h sơ, B Tài chính (V Tài chính i ngo i) có công văn ch p thu n ngh rút v n g i Ngân hàng Nhà nư c (S giao d ch). Căn c vào ý ki n ng ý c a B Tài chính (V Tài chính i ngo i), Ngân hàng Nhà nư c (S giao d ch) làm th t c rút v n. - Sau khi ADB chuy n ti n v Tài kho n T m ng, trong cùng ngày, Ngân hàng Nhà nư c (S giao d ch) chuy n toàn b s ti n trên v Tài kho n th c hi n ph n B c a d án. 5.2. Rút v n b sung tài kho n th c hi n ph n B c a d án: - Th c hi n ph n B c a d án là vi c cho vay tín d ng n các i tư ng ã ư c xác nh trong Hi p nh vay, Hi p nh d án, Hi p nh vay ph , do ó vi c b sung Tài kho n th c hi n ph n B c a d án d a trên cơ s các kho n ã th c t gi i ngân t Tài kho n th c hi n ph n B c a d án n i tư ng ư c vay. - H sơ xin rút v n b sung g m có công văn ngh rút v n, ơn xin rút v n, sao kê và các ch ng t ch ng minh vi c gi i ngân theo quy nh c a ADB. Trình t rút v n b sung th c hi n như ph n 5.1 Quá trình luân chuy n ch ng t , rút v n th c hi n theo sơ Ph l c 5. V. CH BÁO CÁO,KI M TRA, KI M TOÁN, QUY T TOÁN: 1. Ch báo cáo: - BQLTDATW có trách nhi m t ng h p quy t toán toàn b chi tiêu c a d án, báo cáo B Thu s n và B Tài chính (T ng c c u tư Phát tri n, V Tài chính i ngo i), B K ho ch và u tư, Ngân hàng Nhà nư c và ADB tình hình th c hi n D án, c bi t là tình hình rút, s d ng v n vay ADB và v n i ng hàng quý, báo cáo k toán năm và báo cáo quy t toán hoàn thành D án. - th c hi n t ng h p báo cáo và quy t toán BQLTDATW có trách nhi m hư ng d n các d án thành ph n th c hi n theo úng quy nh t i Thông tư s 66 TC/ TPT ngày 2/11/1996 c a B Tài chính v hư ng d n quy t toán v n u tư xây d ng cơ b n. - BQLDATP l p s sách k toán toàn b chi tiêu c a d án thành ph n, báo cáo quý, báo cáo năm tình hình th c hi n d án thành ph n, c bi t tình hình s d ng v n vay ADB, v n i ng và làm báo cáo k t toán năm, báo cáo quy t toán hoàn thành d án g i U ban nhân dân t nh, S Thu s n, S K ho ch u tư, C c u tư phát tri n t nh, BQLTDATW.
 9. - Ban Qu n lý d án Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn có trách nhi m l p báo cáo quý, năm và báo cáo quy t toán tình hình th c hi n ph n B c a d án g i B Tài chính và Ban Qu n lý T ng d án Trung ương. - Hàng tháng Ngân hàng u tư Phát tri n có trách nhi m thông báo cho B Tài chính (V Tài chính i ngo i, T ng c c u tư phát tri n), Ngân hàng Nhà nư c (S Giao d ch) sao kê chi ti t Tài kho n d án ghi rõ n i dung chi, ngày chi tr , ơn v hư ng th , s ti n thanh toán (ho c t giá thanh toán và s ti n Vi t Nam tương ương - n u thanh toán b ng ngo i t ), s dư c a Tài kho n d án, s lãi phát sinh hàng tháng và ngày chuy n tr lãi ó vào ngân sách Nhà nư c. 2. Ki m tra: nh kỳ và t xu t, B Tài chính, B Thu s n và U ban nhân dân các t nh có d án s ki m tra tình hình th c hi n d án và vi c s d ng v n. N u phát hi n trư ng h p s d ng v n không úng quy nh, B Tài chính s ình ch chuy n v n và x lý vi ph m theo quy nh hi n hành. 3. Ki m toán: Hàng năm Tài kho n t m ng, Tài kho n d án, tài kho n c a các d án thành ph n, s sách, ch ng t , h sơ k toán c a d án ph i ư c các công ty ki m toán c l p ư c B Tài chính và ADB ch p thu n ki m toán phù h p v i quy nh c a Vi t Nam và ADB. Báo cáo ki m toán ph i ư c g i n B Thu s n, B Tài chính (V Tài chính i ngo i và T ng c c u tư Phát tri n). VI. I U KHO N THI HÀNH: Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, các cơ quan c n ph n ánh k p th i B Tài chính nghiên c u s a i, b sung. Lê Th Băng Tâm ( ã Ký) PH L C 1 B NG 1 K HO CH V N U TƯ NĂM 199... (Kèm theo Thông tư s 12/1998 TT-BTC ngày 4 tháng 2 năm 1998) D án:.......................... ơn v : Ban QLTDATW - B Thu s n ơn v chi/N i dung công vi c T ng V n vay ADB V n i ng
 10. 1. Ban Qu n lý t ng d án Trung ương - N i dung 1 - N i dung 2 - N i dung 3 - N i dung 4 .... 2. Ban Qu n lý d án t nh A - N i dung 1 - N i dung 2 - N i dung 3 .... 3. Ban Qu n lý d án t nh B .... 4. NHNN & PTNT C ng B NG 2 K HO CH V N U TƯ NĂM 199... (PHÂN THEO QUÝ) D án:.......................... ơn v : Ban QLTDATW - B Thu s n T ng s Quý I Quý II Quý III Quý IV V n vay V n i ng PH L C 2 THANH TOÁN THEO HÌNH TH C TR C TI P (Ban hành kèm theo Thông tư s 12/1998 TT-BTC ngày 4 tháng 2 năm 1998) ADB Ngân hàng
 11. u tư Phát tri n B Tài chính V Tài chính i ngo i Ngư i hư ng th Ban Qu n lý T ng d án Trung ương 4 3 5 2 1 (1) Nhà th u th c hi n h p ng và ngh Ban QLTDATW thanh toán kh i lư ng th c hi n/các ch ng t i u ki n thanh toán. (2) Ban QLTDATW ki m tra, ch p thu n, có công văn ngh B Tài chính duy t. (3) B Tài chính xem xét, ch p thu n và có công văn g i Ngân hàng u tư Phát tri n. (4) Ngân hàng u tư Phát tri n căn c vào ý ki n ch p thu n c a B Tài chính, ký ơn rút v n g i ADB.
 12. (5) ADB xem xét và thanh toán cho nhà th u. PH L C 3 THANH TOÁN THEO HÌNH TH C THƯ CAM K T (Ban hành kèm theo Thông tư s 12/1998 TT-BTC ngày 4 tháng 2 năm 1998) ADB Ngân hàng u tư Phát tri n B Tài chính V Tài chính i ngo i Ngân hàng ngư i bán Ngư i bán Ban Qu n lý T ng d án Trung ương 4 3 5
 13. 2 6 1 (1) Ban Qu n lý t ng d án Trung ương ký h p ng v i nhà th u. (2) T p h p ch ng t , ngh B Tài chính cho m L/C và Thư cam k t (3) B Tài chính xem xét và có ý ki n g i Ban Qu n lý t ng d án Trung ương và Ngân hàng u tư Phát tri n. (4) Ngân hàng u tư Phát tri n làm th t c m L/C và ký ơn ngh cam k t g i ADB (5) ADB xem xét và phát hành thư cam k t. (6) Ngư i bán ti n hành giao hàng và ư c thanh toán. PH L C 4 THANH TOÁN THEO HÌNH TH C HOÀN V N (Ban hành kèm theo Thông tư s 12/1998 TT-BTC ngày 4 tháng 2 năm 1998) ADB Ngân hàng u tư Phát tri n B Tài chính V Tài chính i ngo i Ngư i
 14. hư ng th Ban Qu n lý T ng d án Trung ương 4 3 5 2 1 (1) Ban Qu n lý T ng d án Trung ương ng v n thanh toán cho nhà th u (2) Ban Qu n lý T ng d án Trung ương chuNn b h sơ hoàn v n g i B Tài chính. (3) B Tài chính xem xét, có ý ki n g i Ngân hàng u tư Phát tri n (4) Ngân hàng u tư Phát tri n căn c vào ý ki n ng ý c a B Tài chính, ký ơn rút v n g i ADB (5) ADB xem xét và thanh toán hoàn v n cho Ban Qu n lý T ng d án Trung ương PH L C 5 RÚT V N V TÀI KHO N T M NG (Ban hành kèm theo Thông tư s 12/1998 TT-BTC ngày 4 tháng 2 năm 1998) ADB Ngân hàng
 15. u tư Phát tri n Ngân hàng Nhà nư c B Tài chính V Tài chính i ngo i Ban Qu n lý T ng d án Trung ương 4 2 5 1 3 (1) Ban Qu n lý T ng d án Trung ương t p h p ch ng t rút v n v tài kho n t m ng và g i B Tài chính. (2) B Tài chính xem xét, có ý ki n và thông báo cho Ngân hàng Nhà nư c. (3) Căn c ý ki n c a B Tài chính, Ngân hàng Nhà nư c ký ơn rút v n và g i ADB (4) ADB xem xét, gi i ngân cho d án thông qua tài kho n ng tên d án t i Ngân hàng Nhà nư c.
 16. (5) Trong cùng ngày, Ngân hàng Nhà nư c chuy n toàn b ti n v Tài kho n d án t i Ngân hàng u tư Phát tri n PH L C 6 THANH TOÁN T TÀI KHO N T M NG THEO NGHN C A BAN QU N LÝ D ÁN TRUNG ƯƠNG (Ban hành kèm theo Thông tư s 12/1998 TT-BTC ngày 4 tháng 2 năm 1998) T ng c c u tư Phát tri n Ban Qu n lý T ng d án Trung ương Ngân hàng u tư Phát tri n Nhà th u/Ngư i cung c p (1) Nhà th u, ngư i cung c p g i ngh thanh toán cho Ban Qu n lý T ng d án Trung ương. (2) Ban Qu n lý T ng d án Trung ương ki m tra, ch p thu n ngh thanh toán c a nhà th u, có công văn ngh T ng c c u tư Phát tri n duy t chi t TKTƯ. (3) T ng c c u tư Phát tri n xem xét có ý ki n g i Ngân hàng u tư Phát tri n và Ban Qu n lý T ng d án Trung ương. (4) Ngân hàng u tư phát tri n thanh toán cho nhà th u theo ngh c a Ban Qu n lý T ng d án Trung ương. PH L C 7 THANH TOÁN T TÀI KHO N T M NG THEO NGHN C A BAN QU N LÝ D ÁN THÀNH PH N (Ban hành kèm theo Thông tư s 12/1998 TT-BTC ngày 4 tháng 2 năm 1998) Ban Qu n lý T ng d án Trung ương C c u tư
 17. Phát tri n Ban Qu n lý d án thành ph n Ngân hàng u tư Phát tri n Nhà th u/Ngư i cung c p 4 3 5 2 1 (1) Nhà th u g i ngh thanh toán cho Ban Qu n lý d án thành ph n (2) Ban Qu n lý d án thành ph n ki m tra, ch p thu n ngh thanh toán c a nhà th u, g i h sơ ngh rút v n thanh toán cho C c u tư Phát tri n. (3) C c u tư Phát tri n xem xét, có ý ki n b ng văn b n g i Ban Qu n lý T ng d án thành ph n. Ban Qu n lý d án thành ph n t p h p ch ng t có ý ki n ch p thu n c a C c u tư Phát tri n g i Ban Qu n lý T ng d án Trung ương. (4) Ban Qu n lý T ng d án Trung ương làm th t c ngh Ngân hàng u tư Phát tri n thanh toán.
 18. (5) Ngân hàng u tư Phát tri n thanh toán cho nhà th u theo yêu c u c a Ban Qu n lý T ng d án Trung ương.
Đồng bộ tài khoản