Thông tư số 12/1998/TT-TCHQ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
45
lượt xem
4
download

Thông tư số 12/1998/TT-TCHQ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 12/1998/TT-TCHQ về việc hướng dẫn thi hành Quy chế Kho ngoại quan ban hành kèm theo Quyết định số 212/1998/QĐ-TTg ngày 2/11/1998 của Thủ tướng Chính phủ do Tổng cục Hải quan ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 12/1998/TT-TCHQ

 1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. T NG C C H I QUAN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 12/1998/TT-TCHQ Hà N i, ngày 10 tháng 12 năm 1998 THÔNG TƯ T NG C C H I QUAN S 12/1998/TT-TCHQ NGÀY 10 THÁNG 12 NĂM 1998 HƯ NG D N THI HÀNH QUY CH KHO NGO I QUAN BAN HÀNH KÈM THEO QUY T Đ NH S 212/1998/QĐ-TTG NGÀY 2-11-1998 C A TH TƯ NG CHÍNH PH Ngày 2-11-1998 Th tư ng Chính ph đã ký Quy t đ nh s 212/1998/QĐ-TTg ban hành Quy ch Kho ngo i quan. N i dung Quy ch đã rõ ràng, đ y đ , c th , các đơn v H i quan và các t ch c, cá nhân liên quan ph i nghiên c u n m v ng và th c hi n nghiêm ch nh. Dư i đây T ng c c H i quan ch hư ng d n thêm m t s n i dung: I - GI I THÍCH M T S N I DUNG QUI Đ NH T I B N QUY CH : 1. Đi u 4 qui đ nh khu v c đư c phép thành l p Kho ngo i quan: U ban nhân dân t nh, thành ph xét th y đ a phương mình có đ đi u ki n và có nhu c u thành l p Kho ngo i quan thì làm văn b n g i Th tư ng Chính ph và T ng c c H i quan. Văn b n ph i phân tích rõ, đ y đ các n i dung qui đ nh t i kho n 1 đi u này (trong đó c n lư ng hoá lưu lư ng hàng hoá xu t kh u, nh p kh u). Sau khi nh n đư c văn b n c a U ban nhân dân t nh, thành ph , T ng c c H i quan th c hi n vi c th m đ nh đ trình Th tư ng Chính ph ch p nh n ho c không ch p nh n đ ngh c a U ban nhân dân t nh, thành ph . 2. Đi u 5 qui đ nh vi c thành l p Kho ngo i quan: - Doanh nghi p Nhà nư c Vi t Nam qui đ nh t i kho n 1.a đi u này đư c hi u là Doanh nghi p Nhà nư c ho t đ ng kinh doanh đư c thành l p theo Lu t Doanh nghi p Nhà nư c do Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam thông qua ngày 20 tháng 4 năm 1995. Các doanh nghi p nói trên, ngoài đ i ngũ cán b ph i đáp ng yêu c u v trình đ chuyên môn nêu t i đi u này, Doanh nghi p ph i có ch c năng kinh doanh giao nh n, kho v n hàng hoá xu t nh p kh u. - Doanh nghi p qui đ nh t i kho n 2.a đi u này đư c hi u là Doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t đư c thành l p theo qui đ nh c a Pháp lu t Vi t Nam, có ch c năng kinh doanh kho v n, giao nh n hàng hoá xu t nh p kh u, cung ng v t tư, nguyên li u nh p kh u cho Khu công nghi p.
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. V v n đ m i Khu công nghi p đư c thành l p không quá m t (01) Kho ngo i quan qui đ nh t i kho n 2.e Đi u 5 đư c gi i thích rõ như sau: M t Kho ngo i quan đư c thành l p t i m t Khu công nghi p nào đó đư c th c hi n các ch c năng qui d nh t i Quy ch này đ ph c v cho các doanh nghi p trong Khu công nghi p đó và các doanh nghi p các Khu công nghi p khác lân c n. 3. Vi c d ch chuy n đ a đi m Kho Ngo i quan qui đ nh t i kho n 4 Đi u 6 đư c hi u là s d ch chuy n Kho ngo i quan t đ a đi m đã đư c c p gi y phép đ n m t đ a đi m m i nhưng v n n m trong khu v c đã đư c Th tư ng Chính ph cho phép. 4. Th t c gi i quy t vi c m r ng, thu h p, d ch chuy n đ a đi m Kho ngo i quan ho c t m th i s d ng kho, bãi g n khu v c Kho ngo i quan qui đ nh t i kho n 4 Đi u 6: a. Khi có nhu c u nêu trên, Ch Kho ngo i quan ph i n p cho H i quan t nh, thành ph qu n lý Kho ngo i quan b h sơ g m: - Công văn nêu yêu c u và gi i trình c th lý do và các đi u ki n đã đáp ng đư c. - Sơ đ kho, bãi khu v c m r ng, khu v c d ch chuy n đ n, ho c kho bãi t m th i s d ng. - Ch ng t h p pháp v quy n s d ng kho, bãi khu v c m r ng, khu v c d ch chuy n đ n, kho bãi t m th i s d ng. - Trư ng h p thu h p ch c n công văn gi i trình và sơ đ . b.Trách nhi m c a H i quan: - Vi c d ch chuy n đ a đi m và t m th i s d ng kho bãi khác: B h sơ đư c g i t i H i quan t nh, thành ph nơi đang qu n lý Kho Ngo i quan. Trong vòng 10 ngày làm vi c k t ngày nh n đư c h sơ c a doanh nghi p, C c H i quan T nh, Thành ph ph i nghiên c u h sơ, kh o sát th c t kho, bãi, l p báo cáo và ki n ngh v i T ng c c H i quan. Trong vòng 10 ngày làm vi c t khi nh n đư c h sơ, báo cáo và ki n ngh c a H i quan t nh, thành ph , T ng c c H i quan có văn b n tr l i doanh nghi p. - Đ i v i vi c m r ng, thu h p Kho ngo i quan: T ng c c H i quan u quy n C c trư ng H i quan T nh, Thành ph qu n lý Kho ngo i quan gi i quy t. Trong th i gian 7 ngày k t ngày nh n dù h sơ, C c H i quan T nh, Thành ph ph i làm xong th t c cho vi c m r ng, thu h p Kho ngo i quan đó và báo cáo T ng c c H i quan bi t. 5. Các d ch v tái ch , gia c bao bì, đóng gói l i, b o dư ng, s a ch a hàng hoá quy đ nh t i kho n 5 Đi u 7 đư c hi u như sau: 5.1. Tái ch :
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Tái ch là vi c s d ng các bi n pháp c n thi t (như l a ch n, lo i ra nh ng ph n b h ng, s a sang l i...) đ khôi ph c l i ch t lư ng hàng hoá b suy gi m do tác đ ng c a vi c v n chuy n ho c do th i gian b o qu n kéo dài, ho c do các tác đ ng khác. 5.2. Gia c bao bì: Là vi c s d ng các bi n pháp đ làm cho bao bì đư c ch c thêm ho c thay l i bao bì nhưng không làm thay đ i các n i dung in trên bao bì. 5.3. Đóng gói l i: Là vi c chia hàng hoá t gói l n thành nhi u gói nh , g p nhi u gói nh thành gói l n ho c hàng chưa đóng gói đưa vào bao bì, nhưng v n gi nguyên ch t lư ng, s lư ng ho c tr ng lư ng ban đ u c a hàng hoá. 5.4. B o dư ng: Là s ki m tra, s a ch a lau chùi hàng hoá. 5.5. S a ch a hàng hoá: Là vi c s d ng các gi i pháp k thu t, tay ngh c a ngư i lao đ ng đ khôi ph c l i nh ng ch hư h ng, sai sót c a hàng hoá, bao g m c vi c thay th , b sung ph tùng, hàn g n, sơn xì, tân trang l i hàng hoá. 6. Đi u 8 qui đ nh ch c năng c a ch Kho ngo i quan trong Khu công nghi p đư c gi i thích rõ như sau: Ngoài vi c đư c th c hi n các d ch v như ghi t i Đi u 7 c a Quy ch , ch Kho ngo i quan trong Khu công nghi p còn v i tư cách là ch hàng đư c t m nh p kh u chưa ph i n p thu v t tư, nguyên li u đưa vào Kho ngo i quan đ ch cung c p cho các doanh nghi p s n xu t trong Khu công nghi p. Ch Kho ngo i quan ph i khai báo đ y đ lư ng hàng nh p vào, lư ng hàng cung c p cho các doanh nghi p v i H i quan Kho ngo i quan. 7. Đi u 9 quy đ nh vi c thuê Kho ngo i quan: 7.1. Kho n 1 đi u 9 qui đ nh đ i tư ng đư c phép thuê Kho ngo i quan đư c gi i thích rõ như sau: - Doanh nghi p, t ch c nư c ngoài và cá nhân ngư i nư c ngoài đây đư c hi u là các doanh nghi p, t ch c, cá nhân thu c nư c ngoài, đang ho t đ ng ngoài Vi t Nam. - Doanh nghi p Vi t Nam thu c các thành ph n kinh t đư c phép kinh doanh xu t nh p kh u đây đư c hi u là các doanh nghi p đư c ho t đ ng kinh doanh xu t nh p kh u theo qui đ nh t i Ngh đ nh 57/1998/NĐ-CP ngày 31-7-1998. - Doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài đây đư c hi u là các doanh nghi p liên doanh, doanh nghi p 100% v n nư c ngoài và các bên tham gia h p đ ng h p tác kinh doanh theo qui đ nh t i Lu t đ u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. 7.2. H p đ ng thuê Kho ngo i quan: - H p đ ng thuê Kho ngo i quan n u đư c l p b ng ti ng nư c ngoài thì kèm H p đ ng thuê kho, ch kho ph i n p cho H i quan b n d ch chính th c có ký xác nh n và đóng d u c a ch kho. H p đ ng thuê kho có th ch p nh n c b n Fax có ký xác nh n và đóng d u c a ch kho.
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - H p đ ng thuê Kho ngo i quan ph i đư c ký gi a ch Kho ngo i quan và ch hàng, không ch p nh n ký qua ngư i u quy n trung gian. - H p đ ng thuê kho nh t thi t ph i có các n i dung như quy đ nh t i kho n 2 Đi u 9. Đ i v i d ch v b o dư ng s a ch a hàng hoá, trong h p đ ng thuê kho c n ghi rõ yêu c u b o dư ng, s a ch a, s lư ng hàng c n b o dư ng, s a ch a, s lư ng, ch ng lo i nguyên v t li u, ph tùng đưa vào làm d ch v b o dư ng, s a ch a hàng hoá. - Ch Kho ngo i quan ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t Vi t Nam v H p đ ng thuê Kho ngo i quan đã ký k t. - H p đ ng thuê kho có th ký dư i hình th c thuê bao nhưng ph i đ y đ n i dung như qui đ nh t i kho n 2, Đi u 9. Trong trư ng h p này, m i l n có hàng nh p Kho ngo i quan, ch kho ph i thông báo b ng văn b n cho H i quan Kho ngo i quan ch m nh t 24 gi trư c khi hàng t i c a kh u đ u tiên c a Vi t Nam. - Đ i v i trư ng h p thuê Kho ngo i quan đ g i hàng xu t kh u, th i đi m đăng ký h p đ ng thuê Kho ngo i quan ch m nh t 8 gi trư c khi làm th t c nh p kho. - Th i đi m hàng t i c a kh u đ u tiên là ngày trên d u c a H i quan c a kh u đ u tiên đóng lên b n lư c khai hàng hoá do phương ti n v n t i chuyên ch . - Th i h n thuê Kho ngo i quan quy đ nh kho n 3 Đi u 9 là th i gian tính t ngày hàng nh p Kho ngo i quan đ n ngày hàng th c xu t ra kh i Vi t Nam ho c th c tiêu th vào Vi t Nam. 8. Hàng c m xu t kh u, c m nh p kh u quy đ nh t i Đi u 10 là các m t hàng thu c Danh m c hàng c m xu t kh u, c m nh p kh u ban hành kèm theo Ngh đ nh 57/1998/NĐ-CP ngày 31-7-1998 c a Chính ph và các văn b n đi u ch nh b sung c a Chính ph (n u có). II - TH T C H I QUAN Đ I V I HÀNG HOÁ ĐƯA VÀO, ĐƯA RA KHO NGO I QUAN 1. Hàng đưa vào Kho ngo i quan. 1.1. Hàng t nư c ngoài đưa vào Kho ngo i quan qua c a kh u thu c H i quan T nh, Thành ph nơi có Kho ngo i quan. Trong th i h n 30 ngày k t ngày hàng t i c ng d hàng, ch hàng ho c ch Kho ngo i quan ph i làm th t c nh n hàng nh p kho. H sơ ph i n p cho H i quan Kho ngo i quan bao g m: - Gi y u quy n nh n hàng (n u chưa đư c u quy n trong h p đ ng thuê Kho ngo i quan): 1 b n chính, n u b n fax ph i có ký xác nh n và đóng d u c a ch Kho ngo i quan. - H p đ ng thuê Kho Ngo i quan đã đăng ký v i H i quan (b n photo có ký xác nh n và đóng d u c a ch Kho ngo i quan).
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - V n đơn (Ghi rõ hàng g i Kho ngo i quan). - B n kê chi ti t hàng (riêng ôtô, xe máy ph i ghi rõ s khung và s máy). - Ba t khai hàng nh p kho (m u HQ 8C). Đ i v i hàng c a doanh nghi p Vi t Nam mua nư c ngoài đ g i Kho ngo i quan thì ngoài ch ng t như qui đ nh trên đây, còn ph i n p b n sao h p đ ng mua bán ngo i thương. Ch ng t g i hàng (B/L) ph i ghi rõ là hàng g i Kho ngo i quan và tên, đ a ch c th c a Kho ngo i quan. Sau khi ch p nh n b ch ng t , H i quan Kho ngo i quan cho đăng ký t khai hàng, cùng v i ch hàng (ho c đ i di n h p pháp c a ch hàng) mang theo b ch ng t đã đăng ký t i H i quan Kho ngo i quan đ n ph i h p v i H i quan c a kh u nh p hàng đ đ i chi u th c t lô hàng (s container, s seal đ i v i hàng nguyên công; s ki n, ký mã hi u đ i v i hàng r i) v i b ch ng t , n u đúng như khai báo thì áp t i v Kho ngo i quan và làm th t c nh p kho. Sau đó ký xác nh n hàng th c g i trên t khai hàng. N u có sai sót, vư ng m c nghi v n thì l p biên b n ghi nh n, đ i di n ch Kho ngo i quan, H i quan Kho ngo i quan, H i quan c a kh u cùng ký vào biên b n. H i quan Kho ngo i quan có trách nhi m báo cáo Lãnh đ o đ gi i quy t. Trư ng h p có vi ph m, thì tuỳ tính ch t, m c đ vi ph m mà x lý như quy đ nh t i đi u 14 c a Quy ch Kho ngo i quan. Trư ng h p hàng g i Kho ngo i quan đã đư c đăng ký h p đ ng thuê Kho ngo i quan h p l , nhưng theo yêu c u c a ch hàng, hàng s đư c xu t ra nư c ngoài t i c a kh u nh p, thì không nh t thi t ph i đưa hàng v Kho ngo i quan. Trong th i h n qui đ nh, ch hàng ho c ch Kho ngo i quan ph i m t khai nh p kho, t khai xu t kho, vào s kho. H i quan Kho ngo i quan làm th t c, H i quan c a kh u giám sát vi c làm th t c xu t hàng. Trư ng h p này trên t khai nh p kho ghi "Hàng không nh p kho" trên t khai xu t kho ghi "Hàng xu t ngay t c a kh u nh p". Trên s kho cũng ghi rõ như v y. 1.2. Hàng t n i đ a Vi t Nam đưa vào Kho ngo i quan: Hàng t n i đ a Vi t Nam mu n đưa vào Kho ngo i quan thì ch hàng ph i làm đ y đ th t c h i quan cho lô hàng xu t kh u đó. Sau khi đã hoàn thành th t c h i quan t i h i quan T nh, Thành ph , ch hàng ph i n p cho H i quan Kho ngo i quan các ch ng t sau: - H p đ ng thuê Kho ngo i quan đã đăng ký v i H i quan (b n photo có ký xác nh n và đóng d u c a ch Kho ngo i quan). - B ch ng t hàng xu t kh u đã hoàn thành th t c h i quan. - Ba t khai hàng nh p kho (m u HQ 8C). H i quan Kho ngo i quan đ i chi u b ch ng t xu t kh u, h p đ ng thuê kho, t khai hàng nh p kho và th c t hàng hoá, n u đúng thì làm th t c cho nh p kho. Trư ng h p có sai sót, vi ph m thì H i quan Kho ngo i quan căn c vào tính ch t, m c đ vi ph m mà x lý như quy đ nh t i đi u 14 c a Quy ch Kho ngo i quan.
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2. Hàng đưa ra kh i Kho ngo i quan. 2.1. Hàng đưa ra nư c ngoài qua c a kh u thu c H i quan T nh. Thành ph nơi có Kho ngo i quan. Th t c h i quan đư c ti n hành như qui đ nh t i kho n 1 đi u 12 Quy ch Kho ngo i quan ban hành kèm theo Quy t đ nh s 212/1998/QĐ-TTg ngày 2-11-1998. Trư ng h p hàng ph i lưu l i c a kh u xu t, mà đó không có Kho ngo i quan thì g i vào đ a đi m đư c H i quan c a kh u ch p nh n và ch u s giám sát c a H i quan c a kh u. 2.2. Hàng nh p vào tiêu th t i th trư ng Vi t Nam. - Hàng t Kho ngo i quan đưa vào tiêu th n i đ a (bao g m c nguyên li u, v t tư cung c p cho các doanh nghi p trong Khu công nghi p) coi như hàng hoá nh p kh u t nư c ngoài vào Vi t Nam, ph i tuân th chính sách thu đ i v i hàng nh p kh u, chính sách qu n lý hàng hoá nh p kh u, chính sách nh p kh u công ngh c a Nhà nư c. - Hàng hoá t Kho ngo i quan nh p kh u vào th trư ng n i đ a ph i đư c làm đ y đ th t c h i quan như hàng nh p kh u t nư c ngoài. - Ch Kho ngo i quan ph i làm th t c xu t hàng ra kh i Kho ngo i quan v i H i quan Kho ngo i quan. 3. Hàng t nư c ngoài đưa vào Kho ngo i quan ho c t Kho ngo i quan đưa ra nư c ngoài qua c a kh u không thu c H i quan T nh, Thành ph nơi có Kho Ngo i quan. Ch hàng ph i làm đơn xin phép H i quan T nh, Thành ph nơi có Kho ngo i quan đ đư c v n chuy n hàng qua lãnh th Vi t Nam đưa vào Kho ngo i quan ho c t Kho ngo i quan qua lãnh th Vi t Nam xu t ra nư c ngoài (m u đơn xem ph l c 3 và 4 kèm theo). Khi đư c H i quan T nh, Thành ph cho phép thì ch hàng ph i n p cho H i quan Kho ngo i quan các gi y t và làm th t c h i quan như đã hư ng d n t i đi m 1.1 và 2.1 ph n II Thông tư này. Trư ng h p hàng t Kho ngo i quan đưa ra nư c ngoài, H i quan c a kh u biên gi i giám sát vi c làm th t c cho hàng qua biên gi i, ký xác nh n th c xu t vào ba t khai hàng. H i quan c a kh u biên gi i lưu m t t khai hàng và m t b n kê chi ti t hàng. Tr l i ch hàng m t t khai kèm b n kê chi ti t, b h sơ còn l i H i quan c a kh u biên gi i tr l i cho H i quan Kho ngo i quan (nơi xu t hàng). 4. Hàng hoá v n chuy n t Kho ngo i quan này sang Kho ngo i quan khác trên lãnh th Vi t Nam. Ch hàng ph i làm đơn (m u xem ph l c 4) xin phép H i quan T nh, Thành ph nơi hàng đang g i Kho ngo i quan cho v n chuy n hàng trên lãnh th Vi t Nam đ g i Kho ngo i quan khác. Th t c h i quan đ đưa hàng ra kh i Kho ngo i quan cũ, th t c đưa hàng vào Kho ngo i quan m i như th t c h i quan đ i v i hàng đưa ra, đưa vào Kho Ngo i quan qui đ nh t i các đi m 1, 2, 3 ph n II trên.
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 5. Vi c v n chuy n hàng hoá trên lãnh th Vi t Nam khi hàng hoá đưa vào, đưa ra kh i Kho ngo i quan ho c t Kho ngo i quan này đ n Kho ngo i quan khác đ u ph i có niêm phong h i quan và/ho c có nhân viên H i quan áp t i, không đư c lưu gi ho c tiêu th hàng hoá t i th trư ng Vi t Nam trong quá trình v n chuy n. M i s c x y ra trong quá trình v n chuy n đ u ph i đư c l p biên b n ghi nh n làm cơ s cho gi i quy t sau này. Cán b h i quan áp t i (n u có áp t i) đ i di n ch kho ho c ch hàng, ngư i đi u khi n phương ti n v n t i cùng ký vào biên b n ghi nh n trên. Trư ng h p s c nghiêm tr ng làm sai l ch v lư ng hàng, ph m ch t hàng hoá mà không có cán b H i quan áp t i thì ch kho, ch phương ti n v n t i ph i báo ngay cho chính quy n s t i (UBND xã, phư ng) đ n ch ng ki n cùng l p biên b n th c tr ng s c đó. 6. Th t c thanh lý hàng trong Kho ngo i quan theo qui đ nh t i kho n 3, Đi u 9: - Khi đã đ đi u ki n qui đ nh t i kho n 3 Đi u 9, ch Kho ngo i quan làm văn b n đ ngh H i quan cho phép thanh lý đ i v i nh ng hàng hoá thu c di n thanh lý. - Đ i v i trư ng h p H p đ ng thuê Kho ngo i quan đã đư c gia h n l n th hai, 3 tháng trư c khi h t h n, m i tháng 1 l n ch Kho ngo i quan ph i thông báo yêu c u ch hàng xu t hàng. N u h t h n ch hàng không tái xu t hàng ho c không có văn b n tr l i, thì coi như t b hàng, ch Kho Ngo i quan làm văn b n đ ngh H i quan thanh lý. - Th t c thanh lý, th t c bán hàng thanh lý th c hi n theo qui đ nh c a B Tài chính. - Ti n thu đư c t bán hàng thanh lý sau khi tr các chi phí v v n chuy n, lưu kho ngo i quan, phí d ch v (n u có) còn l i n p ngân sách Nhà nư c. 7. Th t c tiêu hu hàng hoá đ v , hư h ng, gi m ph m ch t, quá th i h n s d ng: Trên cơ s văn b n tho thu n tiêu hu gi a ch hàng và ch kho (ho c Quy t đ nh c a Ban thanh lý n u hàng thu c di n thanh lý, ho c văn b n đ ngh c a ch kho Ngo i quan theo yêu c u b o v môi trư ng n u hàng hư h ng, đ v gây ô nhi m môi trư ng) v vi c tiêu h y hàng hoá, H i quan Kho ngo i quan giám sát vi c tiêu hu . Trư ng h p vi c tiêu hu nh hư ng đ n môi trư ng, thì ph i đư c s ch p thu n c a cơ quan qu n lý môi trư ng s t i. 8. Qu n lý h i quan đ i v i Kho ngo i quan. - Hàng hoá và các ho t đ ng trong Kho ngo i quan ch u s ki m tra giám sát thư ng xuyên c a H i quan Kho ngo i quan. H i quan Kho ngo i quan và ch Kho ngo i quan ph i m s theo dõi (theo ph l c 5) đ theo dõi hàng hoá xu t, nh p Kho ngo i quan. - K t thúc h p đ ng thuê Kho ngo i quan, ch Kho ngo i quan, ch hàng có trách nhi m thanh kho n h p đ ng thuê kho ngo i quan, H i quan Kho ngo i quan đ i chi u xác nh n.
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Hàng năm ch Kho ngo i quan ph i t ch c quy t toán, đ i chi u s sách v i cơ quan H i quan và ki m kê hàng t n đ ng trong Kho ngo i quan dư i s giám sát c a H i quan Kho ngo i quan. 9. Qu n lý h i quan đ i v i các d ch v tái ch , gia c bao bì, đóng gói l i, b o dư ng, s a ch a hàng hoá trong Kho ngo i quan: - Các d ch v tái ch , gia c bao bì, đóng gói l i, b o dư ng, s a ch a hàng hoá do ch Kho ngo i quan th c hi n, ph i đư c s u quy n c a ch hàng. Vi c u quy n này ph i đư c th hi n trong H p đ ng thuê kho ngo i quan. Các trư ng h p phát sinh đư c phép u quy n b sung b ng văn b n và ph i đăng ký v i H i quan Kho ngo i quan. Đ i v i d ch v s a ch a nêu đi m này ch áp d ng đ i v i hàng t nư c ngoài đưa vào g i Kho ngo i quan. - Trư c khi làm d ch v nêu trên, ch kho ph i có gi i trình c th các bi n pháp k thu t đ th c hi n các d ch v đó và ph i đư c lãnh đ o H i quan c p T nh, Thành ph nơi có Kho Ngo i quan ch p nh n. - T t c v t tư, ph tùng đ làm các d ch v nói trên ph i đưa t nư c ngoài vào, n u mua t i th trư ng Vi t Nam, thì ph i xin phép C c H i quan T nh, Thành ph nơi có Kho ngo i quan và ph i n p thu xu t kh u (n u có) theo Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u. - Kho bãi, nhà xư ng đ ti n hành các d ch v trên ph i ngăn cách v i khu b o qu n hàng hoá. T t c các v t tư, ph tùng đ ph c v các d ch v trên ph i ch u s giám sát, qu n lý c a H i quan. - Ch Kho ngo i quan và H i quan Kho ngo i quan ph i có s theo dõi hàng hoá nh p, xu t; lư ng v t tư, ph tùng nh p vào; lư ng v t tư, ph tùng đã đưa vào s a ch a; lư ng v t tư, ph tùng th i ra khi s a ch a hàng hoá... - K t thúc h p đ ng thuê Kho ngo i quan, ch kho ngo i quan ph i làm th t c thanh toán v i H i quan Kho ngo i quan. - V t tư, ph tùng dư th a, v t tư ph tùng th i ra khi s a ch a ph i xu t tr l i cho ch hàng và ph i làm đ y đ th t c như hàng hoá khác g i Kho ngo i quan. - Không đư c thay đ i nhãn hi u hàng hoá, tên g i xu t x hàng hoá c a hàng hoá g i Kho ngo i quan. III - X LÝ VI PH M: Nh ng hành vi vi ph m các qui đ nh t i Quy ch Kho ngo i quan và Thông tư hư ng d n này s b x lý như quy đ nh t i Đi u 14 Quy ch Kho ngo i quan. IV - T CH C TH C HI N: 1- Thông tư này thay th Thông tư s 533/TCHQ ngày 26-5-1994, Thông tư s 201/TCHQ - TT ngày 6-11-1995, các văn b n hư ng d n khác trư c đây c a T ng c c H i quan v v n đ này và có hi u l c thi hành t ngày ký.
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2- Các Kho ngo i quan đã c p gi y phép cho thành l p theo Quy ch Kho ngo i quan kèm theo Quy t đ nh 104/TTg ngày 16-3-1994 đang ho t đ ng, thì v n ti p t c th c hi n theo Quy ch Kho ngo i quan ban hành kèm theo Quy t đ nh 212/1998/QĐ-TTg ngày 2-11-1998 và Thông tư hư ng d n này. 3- C c trư ng C c Giám sát qu n lý, Th trư ng các V , C c thu c T ng c c H i quan, C c trư ng C c H i quan các T nh, Thành ph có trách nhi m t ch c th c hi n Quy ch Kho ngo i quan và Thông tư hư ng d n này. Các ch Kho ngo i quan và ch hàng thuê Kho ngo i quan có trách nhi m thi hành các Qui đ nh này. 4- Trong quá trình th c hi n, n u g p khó khăn vư ng m c thì k p th i báo cáo T ng c c H i quan đ đư c hư ng d n ch đ o. Nguy n Văn C m (Đã ký) PH L C 1 ĐƠN XIN PHÉP THANH L P KHO NGO I QUAN Kính g i: T ng c c H i quan 1. Doanh nghi p Vi t Nam xin thành l p Kho ngo i quan: - Tên: - Đ a ch : - S đi n tho i: - Telex: Fax: - Cơ quan ch qu n c p trên tr c ti p: 2. Xin thành l p Kho ngo i quan t i: 3. Khu v c Kho ngo i quan có di n tích: S lư ng kho: Bãi: 4. H sơ kèm theo: Ý kiên ch p thu n c a Cơ quan ch Ngày tháng năm 199 qu n c p trên Giám đ c doanh nghi p (Ký tên, đóng d u) PH L C 2
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. QUY Đ NH V NH NG N I DUNG CHÍNH C A H P Đ NG THUÊ KHO NGO I QUAN H p đ ng thuê Kho ngo i quan gi a ch kho và ch hàng ph i đ m b o m t s đi u kho n chính sau đây. Nh ng chi ti t khác do hai bên tho thu n. 1. Đơn v ch kho ngo i quan: - Tên: - Đ a ch : - S gi y phép thành l p Kho ngo i quan: Ngày c p: - S đi n tho i: Fax: 2. Đơn v ch hàng thuê Kho ngo i quan: - Tên: - Đ a ch : - S đi n tho i: 3. Hàng g i trong Kho ngo i quan: - Tên hàng: - S lư ng: - Tr giá: - Mô t hàng hoá (ch ng lo i, ch t lư ng....): - Tình tr ng bao bì: - Xu t x : 4. Hàng t đâu đ n: - C a kh u đ n: 5. Ch hàng u quy n cho ch Kho ngo i quan làm các d ch v sau: - N i dung c th c a d ch v : 6. Th i h n thuê kho: 7. Đơn giá thuê kho:
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. T ng s ti n thuê kho: Ch ký c a ch hàng Ch ký ch kho Đóng d u (n u có) Đóng d u Xác nh n c a h i quan kho ngo i quan Đã vào s đăng ký s ................ Ngày tháng năm 199 PH L C 3 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ĐƠN XIN V N CHUY N HÀNG NH P VÀO KHO NGO I QUAN QUA C A KH U......... Kính g i: H i quan............... Tên doanh nghi p: Đ a ch : Là ch Kho ngo i quan: xin phép v n chuy n lô hàng: c a Công ty (nư c ngoài): Theo h p đ ng đóng thuê kho ngo i quan s : Tên hàng: S , tr ng lư ng: Bao bì: Qua c a kh u: đ g i Kho ngo i quan: B ng phương ti n: Trên tuy n đư ng: Chúng tôi cam k t th c hi n nghiêm ch nh Quy ch Kho ngo i quan và Pháp lu t hi n hành.
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Ngày tháng năm 199 Giám đ c (Ký tên, đóng d u) H i quan............................................. - Căn c Quy ch Kho ngo i quan ban hành theo Quy t đ nh s 212/1998/QĐ-TTg ngày 2-11-1998 c a Th tư ng Chính ph . - Căn c Thông tư s /1998/TT-TCHQ ngày /11/1998 c a T ng c c H i quan hư ng d n thi hành Quy ch Kho ngo i quan. Cho phép:......................................................... đư c v n chuy n lô hàng....................... g m.................... đi qua c a kh u........................ đ g i vào Kho ngo i quan................. Ngày tháng năm 1998 C c trư ng c c h i quan..... PH L C 4 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ĐƠN XIN V N CHUY N HÀNG XU T T KHO NGO I QUAN ĐI C A KH U/Đ N G I KHO NGO I QUAN............... Kính g i: H i quan..................... Tên doanh nghi p: Đ a ch : Là ch kho Ngo i quan: xin phép v n chuy n lô hàng: C a Công ty (nư c ngoài) Theo h p đ ng thuê Kho ngo i quan s : và h p đ ng thuê kho ngo i quan s : và h p đ ng thương m i s : gi a Công ty và Công ty Tên hàng:
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. S , tr ng lư ng: Bao bì: T Kho ngo i quan: đ n c a kh u/Kho ngo i quan: đ xu t ra nư c ngoài..../ đ g i hàng vào Kho ngo i quan: B ng phương ti n: Trên tuy n đư ng: Chúng tôi xin cam k t th c hi n đúng Quy ch Kho ngo i quan và pháp lu t hi n hành. Ngày tháng năm 1998 Giám đ c (ký tên và đóng d u) H i quan...................................... - Căn c Quy ch Kho ngo i quan ban hành kèm theo Quy t đ nh s 212/1998/QĐ- TTg ngày 2-11-1998 c a Th tư ng Chính ph . - Căn c Thông tư s /1998/TT-TCHQ ngày /12/1998 c a T ng c c H i quan hư ng d n thi hành Quy ch Khoa ngo i quan. Cho phép...................................................................... đư c v n chuy n lô hàng........................ g m.......................... đi qua c a kh u.................................. đ xu t Ngày tháng năm 199 C c trư ng c c h i quan.....
Đồng bộ tài khoản