Thông tư số 12/2000/TT-BXD

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
55
lượt xem
2
download

Thông tư số 12/2000/TT-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 12/2000/TT-BXD về việc hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình hạ tầng thuộc chương trình 135 do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 12/2000/TT-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 12/2000/TT-BXD Hà N i, ngày 25 tháng 10 năm 2000 THÔNG TƯ C A B XÂY D NG S 12/2000/TT-BXD NGÀY 25 THÁNG 10 NĂM 2000 HƯ NG D N QU N LÝ CHI PHÍ U TƯ XÂY D NG CÔNG TRÌNH H T NG THU C CHƯƠNG TRÌNH 135 Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 4/3/1994 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng. Căn c Quy t nh s 135/1998/Q -TTg ngày 31/7/1998 c a Th tư ng Chính ph phê duy t chương trình phát tri n kinh t xã h i các xã c bi t khó khăn mi n núi, vùng sâu và vùng xa (g i t t là Chương trình 135); Quy t nh s 197/1999/Q - TTg ngày 30/9/1999 c a Th tư ng Chính ph v qu n lý Chương trình xây d ng trung tâm c m xã mi n núi, vùng cao. Căn c Thông tư Liên t ch s 416/1999/TTLT/BKH- UBDTMN- TC- XD ngày 29/4/1999 c a Liên B K ho ch và u tư - U ban Dân t c và Mi n núi - Tài chính- Xây d ng v vi c hư ng d n qu n lý u tư và xây d ng công trình h t ng các xã c bi t khó khăn mi n núi, vùng sâu và vùng xa; Sau khi th ng nh t v i B K ho ch và u tư, U ban Dân t c và Mi n núi và B Tài chính, B Xây d ng hư ng d n th c hi n vi c qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình h t ng thu c Chương trình 135 và Chương trình xây d ng trung tâm c m xã mi n núi, vùng cao như sau: Ph n 1: I TƯ NG VÀ PH M VI ÁP D NG 1- Thông tư này hư ng d n qu n lý chi phí u tư xây d ng các công trình h t ng có quy mô nh , k thu t ơn gi n, có m c v n u tư dư i 1 t ng thu c ph m vi Chương trình 135 và Chương trình xây d ng trung tâm c m xã mi n núi, vùng cao (dư i ây g i chung là chương trình 135). Không áp d ng các quy nh t i thông tư này cho các công trình xây d ng khác. 2- i v i các công trình h t ng có m c v n u tư t 1 t ng tr lên, vi c qu n lý chi phí u tư xây d ng ư c th c hi n theo quy nh c a Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 8/7/1999 và Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 5/5/2000 c a Chính ph . Ph n 2: CHI PHÍ XÂY D NG CÔNG TRÌNH
  2. Chi phí xây d ng công trình h t ng thu c Chương trình 135 ư c xác nh trên cơ s kh i lư ng công tác xây l p c a công trình, h th ng các nh m c, ch tiêu kinh t k thu t và các ch chính sách hi n hành c a Nhà nư c phù h p v i i u ki n th c t c a công trình. T ng d toán công trình h t ng là t ng m c chi phí c n thi t cho vi c u tư xây d ng công trình ư c tính toán c th giai o n thi t k k thu t - thi công, bao g m: Chi phí xây l p, chi phí thi t b (n u có), chi phí khác và chi phí d phòng. Các kho n m c chi phí trong t ng d toán ư c quy nh t i Thông tư s 09/2000/TT- BXD ngày 17/7/2000 c a B Xây d ng v Hư ng d n l p và qu n lý chi phí xây d ng công trình thu c các d án u tư. D toán xây d ng công trình h t ng ư c l p trên cơ s kh i lư ng các công tác xây l p tính theo thi t k k thu t thi công, ơn giá XDCB do UBND c p t nh ban hành và các kho n chi phí như: Chi phí chung, thu nh p ch u thu tính trư c và thu giá tr gia tăng u ra (Ph l c s 1 kèm theo thông tư này). C th như sau: 1- Chi phí nhân công trong ơn giá ư c áp d ng theo hư ng d n trong b ơn giá XDCB c a a phương. Trư ng h p công trình ư c hư ng thêm các kho n ph c p tính theo ti n lương thì ư c tính b sung các kho n ph c p này vào chi phí ti n lương trong d toán. Khi c n bóc tách ph n chi phí nhân công trong d toán xây l p giao khoán l i cho lao ng a phương thì ph i căn c vào nh m c d toán XDCB, ơn giá ngày công trong b ơn giá XDCB c a a phương. 2- Chi phí v t li u: áp d ng theo quy nh trong b ơn giá XDCB c a a phương. i v i công trình do xã t th c hi n ho c ư c ch nh th u có s d ng m t s lo i v t li u xây d ng khai thác t i ch như tre, n a, cát, á s i... thì chi phí c a các lo i v t li u này ư c tính theo giá mua th c t phù h p v i m t b ng giá v t li u xây d ng t i a phương và ư c tính bù tr chênh l ch v giá mua v t li u trong d toán xây l p công trình. 3- Chi phí máy thi công: Tính theo B ng giá ca máy ban hành kèm theo Quy t nh s 1260/1998/Q - BXD ngày 28/11/1998 c a B trư ng B Xây d ng. 4- Chi phí chung và kho n thu nh p ch u thu tính trư c áp d ng theo quy nh t i ph l c s 2 kèm theo Thông tư này. Riêng i v i kh i lư ng xây l p do xã t làm (nh n th c hi n kh i lư ng tr n gói) thì chi phí chung ư c tính b ng 40% c a m c chi phí chung theo quy nh. Vi c s d ng kho n chi phí này ư c l p d toán riêng và ph i ư c UBND c p huy n phê duy t trên cơ s th c t th c hi n. 5- Thu giá tr gia tăng (VAT) ư c áp d ng theo các quy nh hi n hành. Riêng i v i các công trình h t ng do xã t th c hi n thì không tính kho n thu giá tr gia tăng trong d toán xây l p công trình. Ph n 3:
  3. CÁC KHO N M C CHI PHÍ KHÁC I- GIAI O N CHU N BN U TƯ 1- Công trình h t ng có t ng m c u tư dư i 1 t ng thì ch c n Báo cáo u tư. N i dung l p báo cáo u tư theo hư ng d n t i các Thông tư s 06/1999/TT-BKH ngày 24/11/1999, Thông tư s 07/2000/TT- BKH ngày 3/7/2000 c a B K ho ch và u tư. Các d án ư c l p Báo cáo u tư thì không ph i thNm nh. Ch u tư có trách nhi m trình c p có thNm quy n quy t nh u tư xem xét Báo cáo u tư quy t nh u tư. 2- M c chi phí l p Báo cáo u tư ư c áp d ng chung cho các công trình h t ng b ng 0,37% t ng m c v n u tư xây d ng công trình ã ư c c p có thNm quy n phê duy t. II- GIAI O N TH C HI N U TƯ XÂY D NG M t s kho n chi phí khác thu c giai o n th c hi n u tư xây d ng sau ây ư c tính trong d toán công trình: 1- Chi phí n bù thi t h i, gi i phóng m t b ng xây d ng: Vi c xác nh chi phí n bù thi t h i v t ai, tài s n, hoa m u và gi i phóng m t b ng xây d ng công trình (n u có) ư c th c hi n theo qui nh t i Ngh nh s 22/1998/N -CP ngày 24/4/1998 c a Chính ph v vi c n bù thi t h i khi nhà nư c thu h i t s d ng vào m c ích qu c phòng, an ninh, l i ích qu c gia, l i ích công c ng. ơn giá n bù áp d ng theo ơn giá do Ch t ch UBND t nh ban hành. Căn c vào tình hình, i u ki n c th c a a phương và k ho ch n bù, gi i phóng m t b ng ư c phê duy t, UBND c p t nh quy t nh n i dung và ơn giá áp d ng cho công tác n bù thi t h i, gi i phóng m t b ng xây d ng công trình trên cơ s huy ng t i a các ngu n l c t i ch s d ng cho công tác này. 2- Chi phí Kh o sát xây d ng: Các chi phí v kh o sát xây d ng như khoan thăm dò a ch t, thu văn; l y m u thí nghi m t, á; o v b n hi n tr ng khu v c xây d ng ư c xác nh căn c vào nh m c d toán kh o sát xây d ng ư c ban hành kèm theo Quy t nh s 06/2000/Q -BXD ngày 22/5/2000 và Thông tư hư ng d n vi c l p ơn giá kh o sát và qu n lý chi phí kh o sát xây d ng s 07/2000/TT-BXD ngày 12/7/2000 c a B Xây d ng và b n giá kh o sát xây d ng do UBND c p t nh ban hành. 3- Chi phí thi t k công trình xây d ng: a/ Công trình h t ng thu c Chương trình 135 do có quy mô nh , k thu t ơn gi n nên vi c thi t k xây d ng ư c áp d ng theo quy trình thi t k 1 bư c (thi t k k thu t- thi công). b/ i v i công trình thi t k m i thì m c chi phí thi t k ư c tính b ng 2,7% giá tr xây l p (chưa tính thu GTGT) c a công trình ư c c p có thNm quy n phê duy t.
  4. c/ Trư ng h p công trình s d ng thi t k i n hình ho c thi t k s d ng l i thì chi phí thi t k ư c tính theo m c c a thi t k m i nhân v i h s i u ch nh b ng 0,5. 4- Chi phí (l phí) thNm nh thi t k , t ng d toán, d toán: a/ i v i trư ng h p Cơ quan ch c năng qu n lý xây d ng c a t nh th c hi n vi c thNm nh thi t k , t ng d toán, d toán công trình thì phí thNm nh ư c xác nh theo m c l phí do B Tài chính quy nh t i Quy t nh s 141/1999/Q - BTC ngày 16/11/1999. b/ Trong trư ng h p ph i thuê t ch c tư v n th c hi n vi c thNm tra thi t k , t ng d toán, d toán công trình thì chi phí thNm nh ư c xác nh theo m c chi phí do B Xây d ng quy nh t i Quy t nh s 14/2000/Q - BXD ngày 20/07/2000. C th như sau: - Chi phí thNm nh thi t k b ng 0,18% giá tr d toán xây l p (chưa tính thu GTGT) c a công trình ư c c p có thNm quy n phê duy t. - Chi phí thNm nh t ng d toán, d toán b ng 0,20% giá tr d toán xây l p (chưa tính thu GTGT) c a công trình ư c c p có thNm quy n phê duy t. 5- Các chi phí t ch c u th u: Công trình h t ng có t ch c u th u xây l p theo quy nh c a Quy ch u th u ư c ban hành kèm theo các Ngh nh s 88/1999/N -CP ngày 1/9/1999 và 14/2000/N -CP ngày 05/5/2000 c a Chính ph thì ư c tính các chi phí l p h sơ m i th u và ánh giá h sơ d th u xây l p. Kho n chi phí này ư c xác nh b ng 0,35% giá tr d toán xây l p (chưa tính thu GTGT) c a công trình ư c c p có thNm quy n phê duy t. 6- Chi phí giám sát thi công xây d ng Chi phí giám sát thi công xây d ng công trình h t ng ư c quy nh như sau: a/ i v i trư ng h p thuê tư v n th c hi n giám sát thi công xây d ng công trình thì chi phí giám sát thi công ư c xác nh b ng 1,5% giá tr d toán xây l p (chưa tính thu GTGT) c a công trình ư c c p có thNm quy n phê duy t. b/ Trư ng h p Ban qu n lý d án c p huy n ho c c p xã (n u có) t th c hi n vi c giám sát thi công xây d ng thì tuỳ thu c vào i u ki n c th c a công trình, m c chi phí giám sát ư c l p d toán và ư c c p quy t nh u tư ch p thu n nhưng không vư t quá m c chi phí quy nh t i i m a Kho n 6 Thông tư này. 7- Chi phí Ban qu n lý d án a/ M c chi phí Ban qu n lý d án ư c xác nh chung cho các công trình h t ng như sau: - i v i Ban qu n lý d án c p huy n, m c chi phí ban qu n lý d án b ng 2,2% giá tr d toán xây l p và thi t b c a công trình ư c c p có thNm quy n phê duy t.
  5. - i v i Ban qu n lý d án c p xã (n u có), m c chi phi ban qu n lý d án b ng 2% giá tr d toán xây l p và thi t b c a công trình ư c c p có thNm quy n phê duy t. b/ Các kho n chi v qu n lý Chương trình và ho t ng c a Ban ch o Chương trình c a các c p chính quy n a phương không thu c n i dung chi phí ban qu n lý d án và không ư c tính vào chi phí th c hi n d án. 8- Chi phí làm lán tr i t m ph c v thi công xây d ng i v i các công trình h t ng ư c c p có thNm quy n phê duy t d toán cho phép làm lán tr i t m ph c v vi c thi công xây d ng thì chi phí làm lán tr i t m ph i ư c ơn v thi công l p thành d toán riêng và ph i ư c c p quy t nh u tư phê duy t v i m c không vư t qua 1% giá tr d toán xây l p (chưa tính thu GTGT) c a công trình. 9- Trong quá trình th c hi n d án, không ư c trích các kho n kinh phí c a d án như ã nêu trên s d ng vào các m c ích khác. III- GIAI O N K T THÚC XÂY D NG CÔNG TRÌNH 1- Vi c quy t toán v n u tư xây d ng công trình h t ng theo các lo i ngu n v n huy ng ư c th c hi n theo hư ng d n t i Thông tư s 70/2000/TT-BTC ngày 17/7/2000 c a B Tài chính. Riêng chi phí thNm nh, phê duy t quy t toán v n u tư công trình ư c tính b ng 0,10% giá tr d toán xây l p (chưa tính thu GTGT) c a công trình ư c quy t toán. 2- Chi phí nghi m thu, bàn giao ưa ra công trình vào s d ng (n u có) ư c l p d toán chi phí riêng và ư c tính vào t ng d toán, d toán công trình. Ph n 4: T CH C TH C HI N - Thông tư này ch áp d ng cho các công trình h t ng thu c Chương trình 135 và Chương trình xây d ng trung tâm c m xã ư c tri n khai th c hi n theo các Quy t nh c a Th tư ng Chính ph . - Vi c l p d toán công trình h t ng theo hư ng d n t i Thông tư này ư c áp d ng k t ngày 01/10/2000. i v i các công trình ã ư c duy t t ng d toán, d toán xây l p trư c ngày 01/10/2000 ho c ang th c hi n vi c thNm nh thi t k , t ng d toán, d toán xây l p ã ư c thi t l p trư c th i i m nêu trên thì không th c hi n vi c i u chính l i chi phí u tư xây d ng công trình theo quy nh c a Thông tư này. - Trong quá trình th c hi n, n u phát hi n có nh ng v n c n b sung, s a i, ngh các a phương thu c ph m vi Chương trình 135 ph n ánh k p th i v B Xây d ng nghiên c u gi i quy t. PH L C 1
  6. B NG T NG H P D TOÁN XÂY L P H NG M C CÔNG TRÌNH XÂY D NG STT Kho n m c chi phí Cách tính K tq a I Chi phí tr c ti p 1 Chi phí v t li u m VL QJ x Djvl + CLvl j=1 2 Chi phí nhân công m NC Qj x Djnc + Fnc j=1 3 Chi phí máy thi công m M Qj x D j m j=1 C ng chi phí tr c ti p VL + NC + M T II Chi phí chung P x NC C III Thu nh p ch u thu tính trư c (T+C) x t l quy nh TL Giá tr d toán xây l p trư c thu (T+C+TL) gxl Thu giá tr gia tăng u ra GxL xTxl GTGT VAT Giá tr d toán xây l p sau thu (T+C+TL) + VAT Gxl Trong ó: Qj : Kh i lư ng công tác xây l p th J Djvl , Djnc , Djm : Chi phí v t li u, nhân công, máy thi công trong ơn giá xây d ng c a công tác xây l p th J P: nh m c chi phí chung (%). TL: Thu nh p ch u thu tính trư c. gxl: Giá tr d toán xây l p trư c thu . Gxl: Giá tr d toán xây l p sau thu . CLvl: Chênh l ch v t li u (n u có)
  7. Txl GTGT: M c thu su t thu giá tr gia tăng quy nh cho công tác xây d ng l p t. VAT: T ng s thu giá tr gia tăng u ra (g m thu giá tr gia tăng u vào tr khi mua các lo i v t tư, v t li u, nhiên li u, năng lư ng... và ph n thu giá tr gia tăng mà doanh nghi p xây d ng ph i n p). Fnc: Các kho n ph c p chưa tính vào ơn giá quy nh t i B ơn giá XDCB c a a phương (n u có) PH L C 2 NNH M C CHI PHÍ CHUNG VÀ THU NH P CHNU THU TÍNH TRƯ C ơn v tính: % STT Lo i công trình Chi phí chung Thu nh p ch u thu tính trư c 1 Xây l p công trình dân d ng. 58.0 5.5 2 Xây l p công trình công nghi p, tr m thu 67.0 5.5 i n nh . 3 Xây l p công trình thu i n, ư ng dây t i 71.0 6.0 i n, tr m bi n th . 4 Xây d ng ư ng h m, h m lò, l p t máy 74.0 6.5 trong ư ng h m, h m lò. 5 Xây d ng n n ư ng m t ư ng. 66.0 6.0 6 Xây l p c u c ng giao thông, b n c ng, các 64.0 6.0 công trình bi n. 7 Xây l p công trình thu l i 64.0 5.5 - Riêng ào, p t th công công trình 51.0 5.0 thu l i (tr l c lư ng dân công nghĩa v ). 8 Xây l p công trình thông tin bưu i n, 69.0 5.5 Thông tin tín hi u ư ng s t, phát thanh truy n hình. 9 Xây d ng và l p t b xăng d u, ư ng 66.0 6.0 ng d n d u, d n khí. 10 Xây d ng tr m, tr i các lo i, tr ng r ng, 55.0 5.5 tr ng cây công nghi p, khai hoang xây d ng ng ru ng Nguy n M nh Ki m
  8. ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản