Thông tư số 12/2003/TT-BLĐTBXH do Bộ ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
71
lượt xem
4
download

Thông tư số 12/2003/TT-BLĐTBXH do Bộ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 12/2003/TT-BLĐTBXH về tiền lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp nhà nước do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành, để hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ về tiền lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 12/2003/TT-BLĐTBXH do Bộ ban hành

 1. B LAO NG, THƯƠNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA BINH VÀ XÃ H I VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 12/2003/TT-BL TBXH Hà N i, ngày 30 tháng 5 năm 2003 THÔNG TƯ C A B LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I S 12/2003/TT-BL TBXH NGÀY 30 THÁNG 5 NĂM 2003 V VI C HƯ NG D N TH C HI N M T S I U C A NGHN NNH S 114/2002/N -CP NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2002 C A CHÍNH PH V TI N LƯƠNG I V I NGƯ I LAO NG LÀM VI C TRONG DOANH NGHI P NHÀ NƯ C Thi hành Ngh nh s 114/2002/N -CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a B Lu t Lao ng v ti n lương, sau khi trao i ý ki n v i B , ngành liên quan, B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n th c hi n v ti n lương i v i ngư i lao ng làm vi c trong doanh nghi p nhà nư c như sau: I. I TƯ NG VÀ PH M VI ÁP D NG i tư ng, ph m vi áp d ng ti n lương theo quy nh t i Thông tư này là ngư i lao ng làm vi c theo ch h p ng lao ng trong các t ch c sau: 1/ Doanh nghi p thành l p và ho t ng theo Lu t Doanh nghi p nhà nư c; 2/ Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên Nhà nư c n m gi 100% v n i u l ; 3/ Doanh nghi p c a t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i; các t ch c kinh t thu c l c lư ng vũ trang; 4/ Công ty c ph n có trên 50% t ng s v n c a Nhà nư c; công ty c ph n g m các c ông là doanh nghi p nhà nư c; 5/ T ng Công ty nhà nư c và doanh nghi p nhà nư c chuy n sang ho t ng theo mô hình công ty m - công ty con; 6/ Các t ch c, ơn v , Nhà nư c không giao biên ch thu c cơ quan hành chính, ơn v s nghi p c a Nhà nư c, ng, oàn th , H i ư c phép t ch c ho t ng s n xu t, kinh doanh. Các doanh nghi p, công ty, t ch c, ơn v nêu trên g i t t là doanh nghi p nhà nư c. II. LƯƠNG T I THI U
 2. M c lương t i thi u theo i u 4, Ngh nh s 114/2002/N -CP ư c quy nh c th như sau: 1/ Áp d ng m c lương t i thi u chung t ngày 01 tháng 01 năm 2003 là 290.000 ng/tháng theo quy nh t i Ngh nh s 03/2003/N -CP ngày 15 tháng 01 năm 2003 c a Chính ph tính m c lương, ph c p lương, ơn giá ti n lương, ti n lương ng ng vi c, ngh ngày l , ngh h ng năm, tính b o hi m xã h i, b o hi m y t và các ch khác theo quy nh c a pháp lu t lao ng. Khi Nhà nư c i u ch nh m c lương t i thi u chung thì th c hi n theo quy nh m i. 2/ Căn c vào năng su t lao ng, hi u qu s n xu t, kinh doanh, doanh nghi p ti p t c áp d ng h s i u ch nh tăng thêm ti n lương t i thi u tính ơn giá ti n lương và tr lương cho ngư i lao ng theo quy nh t i Ngh nh s 28/CP ngày 28 tháng 3 năm 1997 và Ngh nh s 03/2001/N -CP ngày 11 tháng 01 năm 2001 c a Chính ph v i m i qu n lý ti n lương và thu nh p trong doanh nghi p nhà nư c cho n khi có quy nh m i. III. THANG LƯƠNG, B NG LƯƠNG VÀ PH C P LƯƠNG Theo kho n 4, i u 5, Ngh nh s 114/2002/N -CP, doanh nghi p ti p t c áp d ng thang lương, b ng lương và ph c p lương quy nh t i Ngh nh s 25/CP, Ngh nh s 26/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 c a Chính ph quy nh t m th i ch ti n lương m i c a công ch c, viên ch c hành chính s nghi p, l c lư ng vũ trang, trong các doanh nghi p và các văn b n b sung, hư ng d n t i ph l c s 1 kèm theo Thông tư này cho n khi có quy nh m i. IV. NNH M C LAO NG nh m c lao ng theo kho n 2, 3, i u 5, Ngh nh s 114/2002/N -CP ư c quy nh c th như sau: 1/ Doanh nghi p có trách nhi m xây d ng h th ng m c lao ng xác nh k ho ch lao ng, t ch c, s d ng lao ng, xác nh ơn giá ti n lương và tr lương cho ngư i lao ng. Vi c xây d ng m c lao ng ph i b o m các nguyên t c quy nh t i kho n 2, i u 5, Ngh nh s 114/2002/N -CP. 2/ Vi c xây d ng m c lao ng trong doanh nghi p th c hi n như sau: a) Doanh nghi p thành l p H i ng nh m c lao ng t ch c xây d ng ho c rà soát, i u ch nh, b sung h th ng m c lao ng áp d ng trong doanh nghi p. Thành ph n H i ng g m có Giám c doanh nghi p, m t s thành viên có năng l c chuyên môn, k thu t, nghi p v do Giám c l a ch n và i di n Ban ch p hành công oàn cơ s . b) Căn c vào th c t t ch c s n xu t, t ch c lao ng, doanh nghi p l a ch n phương pháp xây d ng m c lao ng t i i m 1, ph l c s 2 kèm theo Thông tư này. c) H ng năm doanh nghi p t ch c ánh giá tình hình th c hi n m c lao ng s a i, b sung cho phù h p v i t ch c s n xu t, t ch c lao ng. N u m c lao ng
 3. th c hi n th p hơn 5% ho c cao hơn 15% so v i m c ư c giao, thì trong th i h n 3 tháng, doanh nghi p ph i xem xét, i u ch nh l i cho phù h p (quy nh này thay th quy nh i u ch nh m c t i i m 2, m c A, ph n IV, Thông tư s 14/L TBXH-TT ngày 10 tháng 4 năm 1997 hư ng d n phương pháp xây d ng nh m c lao ng i v i các doanh nghi p nhà nư c và t i ti t a, i m 2.2, m c 2, ph n II, Thông tư s 09/2002/TT-BL TBXH ngày 11 tháng 6 năm 2002 hư ng d n th c hi n cơ ch qu n lý lao ng, ti n lương và thu nh p i v i công ty trách nhi m h u h n m t thành viên Nhà nư c n m gi 100% v n i u l c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i). d) Doanh nghi p báo cáo H i ng qu n tr ho c cơ quan Ch s h u các m c lao ng m i ư c áp d ng theo dõi. 3/ Khi xây d ng, i u ch nh, b sung m c lao ng, doanh nghi p ph i tham kh o ý ki n Ban ch p hành công oàn cơ s và công b công khai trong doanh nghi p. V. CH TR LƯƠNG 1/ Hình th c tr lương: Hình th c tr lương theo i u 7, Ngh nh s 114/2002/N -CP ư c quy nh c th như sau: a) Ti n lương theo th i gian (theo tháng, theo tu n, theo ngày ho c theo gi ), áp d ng i v i nh ng ngư i làm công tác qu n lý, chuyên môn, k thu t, nghi p v ; nh ng ngư i làm các công vi c theo dây chuy n công ngh , máy móc thi t b và nh ng ngư i làm các công vi c mà tr lương th i gian có hi u qu hơn các hình th c tr lương khác. b) Ti n lương theo s n phNm, áp d ng i v i cá nhân ho c t p th ngư i lao ng, căn c vào m c hoàn thành s lư ng, ch t lư ng s n phNm ư c giao. c) Ti n lương khoán, áp d ng i v i cá nhân ho c t p th ngư i lao ng, căn c vào kh i lư ng, ch t lư ng công vi c và th i gian ph i hoàn thành. Căn c các hình th c tr lương nêu trên, doanh nghi p l a ch n hình th c tr lương phù h p v i tính ch t công vi c và i u ki n s n xu t, kinh doanh, g n ti n lương v i k t qu công vi c, b o m khuy n khích ngư i lao ng nâng cao hi u qu , năng su t lao ng. Vi c l a ch n ho c thay i hình th c tr lương ph i th hi n trong h p ng lao ng và tho ư c lao ng t p th . 2/ Tr lương làm thêm gi : Tr lương khi ngư i lao ng làm thêm gi theo kho n 1, 2 và 3, i u 10, Ngh nh s 114/2002/N -CP ư c quy nh c th như sau: a) i v i lao ng tr lương theo th i gian, n u làm thêm ngoài gi tiêu chuNn thì doanh nghi p ph i tr lương làm thêm gi theo cách tính sau: Ti n lương = Ti n lương x 150% ho c 200% x S gi làm thêm gi gi th c tr ho c 300% làm thêm
 4. Trong ó: - Ti n lương gi th c tr ư c xác nh trên cơ s ti n lương th c tr c a tháng mà ngư i lao ng làm thêm gi (tr ti n lương làm thêm gi , ti n lương tr thêm khi làm vi c vào ban êm, ti n thư ng và các kho n thu nh p khác không có tính ch t lương) chia cho s gi th c t làm vi c trong tháng (không k s gi làm thêm) nhưng không quá 208 gi , i v i công vi c có i u ki n lao ng, môi trư ng lao ng bình thư ng ho c 156 gi , i v i công vi c có i u ki n lao ng c bi t n ng nh c, c h i, nguy hi m. Trư ng h p tr lương ngày, thì ti n lương gi th c tr ư c xác nh trên cơ s ti n lương th c tr c a ngày làm vi c ó (tr ti n lương làm thêm gi , ti n lương tr thêm khi làm vi c vào ban êm, ti n thư ng và các kho n thu nh p khác không có tính ch t lương) chia cho s gi th c t làm vi c trong ngày (không k s gi làm thêm) nhưng không quá 8 gi , i v i công vi c có i u ki n lao ng, môi trư ng lao ng bình thư ng ho c 6 gi , i v i công vi c có i u ki n lao ng c bi t n ng nh c, c h i, nguy hi m; - M c 150%, áp d ng i v i gi làm thêm vào ngày thư ng; - M c 200%, áp d ng i v i gi làm thêm vào ngày ngh hàng tu n quy nh t i i u 72 c a B Lu t Lao ng; - M c 300%, áp d ng i v i gi làm thêm vào ngày l , ngày ngh có hư ng lương (trong m c 300% này ã bao g m ti n lương tr cho th i gian ngh ư c hư ng nguyên lương theo i u 73, 74, 75 và 78 c a B Lu t Lao ng); - Th i gi làm thêm ư c quy nh t i Ngh nh s 109/2002/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2002 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 195/CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a B Lu t Lao ng v th i gi làm vi c, th i gi ngh ngơi. Trư ng h p làm thêm gi n u ư c b trí ngh bù nh ng gi làm thêm thì doanh nghi p ch ph i tr ph n chênh l ch 50% ti n lương gi th c tr c a công vi c ang làm, n u làm thêm gi vào ngày bình thư ng; 100%, n u làm thêm gi vào ngày ngh h ng tu n; 200%, n u làm thêm gi vào ngày l , ngày ngh có hư ng lương. Ví d 1. Ti n lương và các kho n thu nh p khác th c tr trong tháng c a anh A (làm vi c trong i u ki n lao ng bình thư ng v i s ngày làm vi c th c t b ng s ngày làm vi c c a doanh nghi p ch n là 24 ngày/tháng) là 1.013.600 ng (trong ó ti n thư ng là 150.000 ng; ti n lương tr thêm khi làm vi c vào ban êm là 57.600 ng; ti n ăn gi a ca là 180.000 ng; ti n h tr phương ti n i l i là 50.000 ng): - Ti n lương tháng th c tr (g m ti n lương và các kho n ph c p lương) là: 1.013.600 ng - (150.000 ng + 57.600 ng + 180.000 ng + 50.000 ng) = 576.000 ng. - Ti n lương gi th c tr là: 576.000 ng : (24 ngày x 8 gi ) = 3.000 ng.
 5. - Ti n lương làm thêm 1 gi vào ngày thư ng ư c tr là: 3.000 ng x 150% x 1 gi = 4.500 ng. Trư ng h p anh A ư c b trí ngh bù gi làm thêm thì doanh nghi p ch ph i tr ph n chênh l ch so v i ti n lương c a công vi c ang làm, 1 gi là: 1.500 ng (4.500 ng - 3.000 ng). Ví d 2. Ti n lương gi th c tr c a anh A như ví d 1, n u làm thêm 1 gi vào ngày ngh hàng tu n thì ư c tr 6.000 ng (3.000 ng x 200% x 1 gi ). Trư ng h p anh A ư c b trí ngh bù gi làm thêm thì doanh nghi p ch ph i tr ph n chênh l ch so v i ti n lương c a công vi c ang làm vào ngày bình thư ng, 1 gi là 3.000 ng (6.000 ng - 3.000 ng); Ví d 3. Ti n lương gi th c tr c a anh A như ví d 1, n u làm thêm 1 gi vào ngày l , ngày ngh có hư ng lương thì ư c tr 9.000 ng (3.000 ng x 300% x 1 gi ). Trư ng h p anh A ư c b trí ngh bù gi làm thêm thì doanh nghi p ch ph i tr ph n chênh l ch so v i ti n lương c a công vi c ang làm vào ngày bình thư ng, 1 gi là 6.000 ng (9.000 ng - 3.000 ng). b) i v i lao ng tr lương theo s n phNm, n u ngoài gi tiêu chuNn doanh nghi p có yêu c u làm thêm s lư ng, kh i lư ng s n phNm, công vi c ngoài nh m c ho c nh ng công vi c phát sinh chưa xác nh trong k ho ch s n xu t, kinh doanh năm, mà doanh nghi p c n làm thêm gi thì ơn giá ti n lương c a nh ng s n phNm, công vi c làm thêm ư c tr b ng 150% so v i ơn giá ti n lương c a s n phNm làm trong gi tiêu chuNn, n u làm thêm vào ngày thư ng; b ng 200%, n u làm thêm vào ngày ngh hàng tu n; b ng 300%, n u làm thêm vào ngày l , ngày ngh có hư ng lương. Ví d 4. ơn giá ti n lương c a s n phNm B làm trong gi tiêu chuNn là 1.000 ng/s n phNm, trư ng h p doanh nghi p yêu c u làm thêm ngoài nh m c và ngoài gi tiêu chuNn thì ơn giá ti n lương c a s n phNm làm thêm ư c tr như sau: - 1.500 ng/s n phNm, n u s n phNm ư c làm thêm vào ngày thư ng (1.000 ng x 150%); - 2.000 ng/s n phNm, n u s n phNm ư c làm thêm vào ngày ngh h ng tu n (1.000 ng x 200%); - 3.000 ng/s n phNm, n u s n phNm ư c làm thêm vào ngày l , ngày ngh có hư ng lương (1.000 ng x 300%). 3/ Tr lương làm vi c vào ban êm: Ti n lương c a ngư i lao ng làm vi c vào ban êm theo kho n 4, i u 10, Ngh nh s 114/2002/N -CP ư c quy nh c th như sau: a) i v i lao ng tr lương theo th i gian, n u làm vi c vào ban êm, thì doanh nghi p ph i tr lương làm vi c vào ban êm theo cách tính sau: Ti n lương = Ti n lương x 130% x S gi
 6. làm vi c vào gi th c tr làm vi c vào ban ban êm êm Trong ó: - Ti n lương gi th c tr ư c tính theo ti t a, i m 2 nêu trên; - M c 130% g m ti n lương gi th c tr làm vi c vào ban ngày và 30% ti n lương gi th c tr làm vi c vào ban êm; - Th i gi làm vi c vào ban êm theo quy nh t i i u 6, Ngh nh s 195/CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 c a Chính ph ư c xác nh t 22 gi ngày hôm trư c n 6 gi ngày hôm sau i v i các t nh, thành ph t Th a Thiên - Hu tr ra phía B c; t 21 gi ngày hôm trư c n 5 gi ngày hôm sau i v i các t nh, thành ph t à N ng tr vào phía Nam. Ví d 5. Ti n lương th c tr c a công vi c ang làm vào ban ngày 1 gi là 2.000 ng, n u ngư i lao ng làm vi c vào ban êm thì ti n lương 1 gi vào ban êm ư c tr là: 2.000 ng x 130% x 1 gi = 2.600 ng. b) i v i lao ng tr lương theo s n phNm: ơn giá ti n lương c a = ơn giá ti n lương c a s n phNm x 130% s n phNm làm vào ban làm trong gi tiêu chuNn vào ban êm ngày Ví d 6. ơn giá ti n lương làm trong gi tiêu chuNn vào ban ngày c a s n phNm C là 1.000 ng thì ơn giá ti n lương c a s n phNm ó khi làm vào ban êm là 1.300 ng (1.000 ng x 130%) và căn c vào s lư ng s n phNm làm vào ban êm thanh toán tr lương theo th c t th c hi n. c) Trư ng h p ngư i lao ng làm thêm gi vào ban êm thì ti n lương làm thêm gi ư c tính tr như sau: - i v i lao ng tr lương theo th i gian: Ti n lương làm = Ti n lương x 130% x 150% ho c x S gi làm thêm gi vào ban gi th c tr 200% ho c thêm vào êm 300% ban êm Ví d 7. Ngư i lao ng làm vi c vào ban êm 1 gi ư c tr 2.600 ng (ví d 5), n u làm thêm vào ban êm c a ngày thư ng thì 1 gi ư c tr là: 2.600 ng x 150% x 1 gi = 3.900 ng. - i v i lao ng tr lương theo s n phNm: ơn giá ti n lương c a = ơn giá ti n lương c a x 150% ho c 200%
 7. s n phNm làm thêm vào s n phNm làm vào ho c 300% ban êm ban êm Ví d 8. ơn giá ti n lương c a s n phNm C làm vào ban êm ư c tr 1.300 ng (ví d 6), n u s n phNm C ư c làm thêm vào ban êm c a ngày thư ng thì ơn giá ti n lương ư c tr là: 1.300 ng x 150% = 1.950 ng. d) Ti n lương làm thêm gi , làm vi c vào ban êm quy nh t i i m 2, 3 nêu trên ư c l y trong qu ti n lương năm ng v i k ho ch s n xu t, kinh doanh. Trư ng h p phát sinh s lư ng, kh i lư ng công vi c m i chưa xác nh trong qu ti n lương k ho ch năm, doanh nghi p c n làm thêm gi , làm vi c vào ban êm thì ti n lương làm thêm gi , làm vi c vào ban êm này ư c b sung vào qu ti n lương c a doanh nghi p và h ch toán vào giá thành ho c phí lưu thông. M c tr lương làm thêm gi b ng 150%; 200%; 300%, làm vi c vào ban êm b ng 130% quy nh t i i m 2, 3 nêu trên là m c b t bu c doanh nghi p ph i tr khi làm thêm gi , làm vi c vào ban êm, còn m c cao hơn thì ngư i s d ng lao ng và ngư i lao ng tho thu n. 4/ Quy ch tr lương: Theo kho n 4, i u 5, Ngh nh s 114/2002/N -CP, doanh nghi p căn c vào các ch tiêu s n xu t, kinh doanh, ơn giá ti n lương, qu ti n lương th c hi n xây d ng quy ch tr lương cho ngư i lao ng b o m g n ti n lương v i năng su t, ch t lư ng và hi u qu s n xu t, kinh doanh c a t ng ơn v , b ph n, cá nhân ngư i lao ng, khuy n khích tài năng, ch ng bình quân. Doanh nghi p căn c vào hư ng d n t i văn b n s 4320/L TBXH-TL ngày 29 tháng 12 năm 1998 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i xây d ng quy ch tr lương áp d ng trong doanh nghi p. VI. CH NÂNG B C LƯƠNG. 1/ Ch nâng b c lương: Ch nâng b c lương theo kho n 2, i u 6, Ngh nh s 114/2002/N -CP ư c quy nh c th như sau: a) H ng năm, căn c vào yêu c u công vi c, tình hình s n xu t, kinh doanh, sau khi tham kh o ý ki n Ban ch p hành công oàn cơ s , doanh nghi p l p k ho ch và t ch c nâng b c lương i v i ngư i lao ng làm vi c trong doanh nghi p. b) Căn c nâng b c lương i v i lao ng tr c ti p s n xu t, kinh doanh là tiêu chuNn c p b c k thu t ng v i công vi c m nh n; i v i viên ch c chuyên môn, nghi p v , th a hành, ph c v là tiêu chuNn chuyên môn, nghi p v viên ch c và thâm niên làm vi c trong doanh nghi p. c) i u ki n xét nâng b c lương h ng năm:
 8. - Thư ng xuyên hoàn thành công vi c ư c giao v s lư ng, ch t lư ng theo h p ng lao ng ã ký k t; - Không trong th i gian thi hành k lu t lao ng theo quy nh c a B Lu t Lao ng và n i quy lao ng c a doanh nghi p; - i v i viên ch c chuyên môn, nghi p v có th i gian gi b c lương hi n hư ng t i doanh nghi p ít nh t 2 năm ( 24 tháng) i v i các ng ch có h s m c lương kh i i m (b c 1) th p hơn 1,78, có ít nh t 3 năm ( 36 tháng) i v i các ng ch có h s m c lương kh i i m (b c 1) t 1,78 tr lên; i v i công nhân viên tr c ti p s n xu t, kinh doanh t k t qu thi nâng b c theo tiêu chuNn c p b c k thu t ng v i công vi c m nh n. d) Các trư ng h p ư c nâng b c lương s m, rút ng n th i h n nâng b c lương: Trong th i gian gi b c nêu t i ti t c, n u ngư i lao ng o t gi i t i các cu c thi chuyên môn, k thu t c p qu c gia ho c qu c t do doanh nghi p c tham d ; t danh hi u chi n sĩ thi ua toàn qu c thì ư c xét nâng b c lương s m như sau: - Ngư i o t gi i nh t, gi i nhì t i các cu c thi c p qu c t ư c nâng s m 2 b c lương; - Ngư i o t gi i nh t t i các cu c thi c p qu c gia, gi i ba t i các cu c thi c p qu c t , t danh hi u chi n sĩ thi ua toàn qu c theo quy nh t i Ngh nh s 56/1998/N -CP ngày 30 tháng 7 năm 1998 c a Chính ph ư c nâng s m 1 b c lương; - Ngư i o t gi i nhì t i các cu c thi c p qu c gia ư c rút ng n 2/3 th i h n xét nâng b c lương; - Ngư i o t gi i ba t i các cu c thi c p qu c gia ư c rút ng n không quá 1/2 th i h n xét nâng b c lương. Vi c nâng b c lương s m, rút ng n th i h n nâng b c lương c th cho ngư i lao ng do doanh nghi p quy t nh sau khi tham kh o ý ki n Ban ch p hành công oàn cơ s . e) Trư ng h p kéo dài th i h n xét nâng b c lương: Trong th i gian gi b c n u ngư i lao ng b k lu t lao ng theo i m b, kho n 1, i u 84 c a B Lu t Lao ng thì kéo dài th i h n xét nâng b c lương không quá 6 tháng. f) Doanh nghi p ph i thành l p H i ng t ch c nâng b c lương theo k ho ch. Thành ph n H i ng g m có Giám c doanh nghi p, m t s thành viên do Giám c l a ch n và i di n c a Ban ch p hành công oàn cơ s . H i ng nâng b c lương có trách nhi m công b k ho ch nâng b c lương; t ch c thi nâng b c i v i lao ng tr c ti p s n xu t, kinh doanh; xét nâng b c lương h ng năm i v i viên ch c chuyên môn, nghi p v .
 9. g) Ch nâng b c lương i v i ngư i lao ng ph i ư c th hi n trong h p ng lao ng và tho ư c lao ng t p th . 2/ Ch nâng ng ch lương: H ng năm, căn c yêu c u công tác qu n lý, H i ng nâng b c lương c a doanh nghi p có trách nhi m t ch c thi nâng ng ch lương i v i viên ch c chuyên môn, nghi p v theo quy nh t i Thông tư s 04/1998/TT-BL TBXH ngày 04 tháng 4 năm 1998 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n xây d ng tiêu chuNn và thi nâng ng ch viên ch c chuyên môn, nghi p v trong doanh nghi p nhà nư c. VII. T CH C TH C HI N 1/ Doanh nghi p có trách nhi m: - ánh giá, rà soát xây d ng và ban hành tiêu chuNn, nh m c, quy ch áp d ng trong doanh nghi p g m: + Tiêu chuNn c p b c k thu t công nhân; ch c danh, tiêu chuNn chuyên môn, nghi p v viên ch c; + nh m c lao ng; + Quy ch tr lương, ti n thư ng; + Quy ch nâng b c, nâng ng ch lương; - Rà soát, s a i, b sung n i quy lao ng, tho ư c lao ng t p th , h p ng lao ng cho phù h p v i nh ng n i dung quy nh nêu trên; - Tr c ti p ph bi n k p th i n ngư i lao ng các chính sách, ch c a Nhà nư c v lao ng, ti n lương, thu nh p; các quy nh c a doanh nghi p v tiêu chuNn c p b c k thu t công nhân; ch c danh, tiêu chuNn chuyên môn, nghi p v viên ch c; nh m c lao ng; quy ch tr lương, ti n thư ng; quy ch nâng b c, nâng ng ch lương; - Ch n ch nh, c ng c b máy, viên ch c làm công tác lao ng, ti n lương c a doanh nghi p b o m th c hi n y các quy nh c a pháp lu t lao ng. 2/ Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch o các cơ quan ch c năng có trách nhi m: - Hư ng d n các doanh nghi p thu c quy n qu n lý th c hi n các chính sách, ch c a Nhà nư c v lao ng, ti n lương, thu nh p; - Ki m tra, thanh tra vi c th c hi n các chính sách, ch i v i ngư i lao ng trong các doanh nghi p thu c quy n qu n lý. VIII. I U KHO N THI HÀNH
 10. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng công báo. Bãi b Thông tư s 10/L TBXH-TT ngày 19 tháng 4 năm 1995 hư ng d n m t s i u c a Ngh nh s 197/CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 c a Chính ph v ti n lương và Thông tư s 05/L TBXH-TT ngày 22 tháng 3 năm 1995 hư ng d n nâng b c lương i v i công nhân, viên ch c trong các doanh nghi p c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i. PH L C S 1: H TH NG CÁC VĂN B N QUY NNH V THANG LƯƠNG, B NG LƯƠNG VÀ CH PH C P LƯƠNG ÁP D NG TRONG DOANH NGHI P NHÀ NƯ C (Ban hành kèm theo Thông tư s 12 /2003/TT-BL TBXH ngày 30 tháng 5 năm 2003 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i) 1. Ngh nh s 26/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 c a Chính ph quy nh t m th i ch ti n lương m i trong các doanh nghi p; 2. Ngh nh s 25/CP ngày 23 năm 5 năm 1993 c a Chính ph quy nh t m th i ch ti n lương m i i v i công ch c, viên ch c hành chính s nghi p, l c lư ng vũ trang (v n d ng m t s b ng lương x p cho ngư i lao ng m t s doanh nghi p); 3. Ngh nh s 28/CP ngày 28 tháng 3 năm 1997 c a Chính ph v i m i qu n lý ti n lương, thu nh p trong các doanh nghi p Nhà nư c; 4. Ngh nh 110/1997/N -CP ngày 18 năm 11 năm 1997 c a Chính ph v b sung h s m c lương ch c v qu n lý và ph c p ch c v lãnh o doanh nghi p ban hành kèm theo Ngh nh 26/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993; 5. Ngh nh s 03/2001/N -CP ngày 11 tháng 01 năm 2001 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 28/CP ngày 28 tháng 3 năm 1997 c a Chính ph v i m i qu n lý ti n lương, thu nh p trong các doanh nghi p nhà nư c; 6. Ngh nh s 114/2002/N -CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a B Lu t Lao ng v ti n lương; 7. Ngh nh s 03/2003/N -CP ngày 15 tháng 01 năm 2003 c a Chính ph v i u ch nh ti n lương, tr c p xã h i và i m i m t bư c cơ ch qu n lý ti n lương; 8. Quy t nh s 574/TTg ngày 25 tháng 11 năm 1993 b sung m t s ch iv i công ch c, viên ch c, hành chính s nghi p, l c lư ng vũ trang và các i tư ng hư ng chính sách xã h i; 9. Quy t nh s 185/TTg ngày 28 tháng 3 năm 1996 c a Th tư ng Chính ph v doanh nghi p nhà nư c h ng c bi t;
 11. 10. Quy t nh s 611/TTg ngày 04 tháng 9 năm 1996 c a Th tư ng Chính ph v ch b i dư ng i v i công nhân, viên ch c m t s ngh c bi t trong doanh nghi p; 11. Quy t nh s 83/1998/Q -TTg ngày 15 tháng 4 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph v ch ti n lương và ph c p i v i thành viên H i ng qu n tr , Ban ki m soát T ng Công ty nhà nư c và doanh nghi p nhà nư c c l p quy mô l n; 12. Quy t nh s 121/1999/Q -TTg ngày 8 tháng 5 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph v ti n lương và thu nh p c a T ng Công ty i n l c Vi t Nam; 13. Quy t nh s 198/1999/Q -TTg ngày 30 tháng 9 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph v ti n lương c a cán b viên ch c làm vi c t i Ban qu n lý d án u tư xây d ng; 14. Quy t nh s 17/2000/Q -TTg ngày 03 tháng 02 năm 2000 c a Th tư ng Chính ph v ch ti n lương, ph c p i v i cán b , viên ch c Qu H tr phát tri n; 15. Quy t nh s 187/2002/Q -TTg ngày 30 tháng 12 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph v ch ti n lương và ph c p i v i cán b , viên ch c Ngân hàng Chính sách xã h i; 16. Thông tư s s 12/LB-TT ngày 02 tháng 6 năm 1993 c a Liên B Lao ng - Thương binh và Xã h i - Tài chính hư ng d n chuy n x p lương cũ sang lương m i i v i công nhân, viên ch c trong các doanh nghi p; 17. Thông tư s 16/L TBXH-TT ngày 02 tháng 6 năm 1993 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n ch ph c p thu hút; 18. Thông tư s 17/L TBXH-TT ngày 02 tháng 6 năm 1993 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n ch ph c p trách nhi m; 19. Thông tư s 19/L TBXH-TT ngày 02 tháng 6 năm 1993 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n ch ph c p lưu ng; 20. Thông tư s 23/L TBXH-TT ngày 7 tháng 7 năm 1993 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n ch ph c p c h i nguy hi m; 21. Thông tư s 28/LB-TT ngày 02 tháng 12 năm 1993 c a Liên B Lao ng - Thương binh và Xã h i - Tài chính hư ng d n b sung th c hi n ch ti n lương m i i v i công nhân, viên ch c trong các doanh nghi p; 22. Thông tư s 02/LB-TT ngày 25 tháng 01 năm 1994 c a Liên B Lao ng - Thương binh và Xã h i -Tài chính hư ng d n th c hi n ch ph c p c bi t; 23. Thông tư s 15/LB-TT ngày 25 tháng 6 năm 1996 c a Liên B Lao ng - Thương binh và Xã h i - Tài chính hư ng d n x p h ng c bi t i v i doanh nghi p nhà nư c và x p lương i v i viên ch c qu n lý doanh nghi p h ng c bi t;
 12. 24. Thông tư s 06/LB-TT ngày 28 tháng 2 năm 1997 c a Liên B Lao ng - Thương binh và Xã h i - Tài chính hư ng d n ch b i dư ng i v i công nhân viên ch c m t s ngành, ngh c bi t trong doanh nghi p; 25. Thông tư s 14/L TBXH-TT ngày 10 tháng 4 năm 1997 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n phương pháp xây d ng nh m c lao ng i v i doanh nghi p nhà nư c; 26. Quy t nh s 238/L TBXH-Q ngày 08 tháng 4 năm 1997 c a B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i ban hành m u s lương c a doanh nghi p nhà nư c; 27. Thông tư s 15/L TBXH-TT ngày 10 tháng 4 năm 1997 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n s d ng s lương c a doanh nghi p; 28. Thông tư s 23/1997/TTLT - BL TBXH- BTC ngày 30 tháng 12 năm 1997 c a Liên B Lao ng - Thương binh và Xã h i - Tài chính hư ng d n x p lương i v i viên ch c qu n lý và viên ch c lãnh o doanh nghi p ư c thành l p theo Quy t nh s 90/TTg ngày 07/3/1994 c a Th tư ng Chính ph ; 29. Thông tư liên t ch s 15/2000/TTLT-BL TBXH-BTC ngày 04 tháng 7 năm 2000 c a Liên t ch B Lao ng - Thương binh và Xã h i-B Tài chính hư ng d n ch b i dư ng khi i bi n i v i công nhân, viên ch c ơn v s nghi p thu c ngành a ch t; 30. Thông tư s 04/1998/TT- BL TBXH ngày 04 tháng 4 năm 1998 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n xây d ng tiêu chuNn và thi nâng ng ch viên ch c chuyên môn, nghi p v trong doanh nghi p nhà nư c; 31. Thông tư s 06/1998/TTLT-TCCP-BL TBXH-BTC ngày 20 tháng 10 năm 1998 c a Liên t ch Ban T ch c - Cán b Chính ph (nay là B N i v ) - B Lao ng - Thương binh và Xã h i - B Tài chính hư ng d n th c hi n Quy t nh s 83/1998/Q -TTg ngày 15 tháng 4 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph v ch ti n lương và ph c p i v i các thành viên H i ng qu n tr , Ban ki m soát T ng Công ty nhà nư c và doanh nghi p nhà nư c c l p quy mô l n; 32. Thông tư s 17/1998/TTLT-BL TBXH-BTC ngày 31 tháng 12 năm 1998 c a Liên t ch B Lao ng - Thương và Xã h i - B Tài chính hư ng d n x p h ng doanh nghi p nhà nư c; 33. Thông tư liên t ch s 18/1998/TTLT-BL TBXH-BTC ngày 31 tháng 12 năm 1998 c a Liên t ch B Lao ng - Thương binh và Xã h i- B Tài chính hư ng d n xác nh qu ti n lương th c hi n khi doanh nghi p không b o m ch tiêu n p ngân sách và l i nhu n; 34. Công văn s 4320/L TBXH -TL ngày 29 tháng 12 năm 1998 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n xây d ng quy ch tr lương trong doanh nghi p; 35. Thông tư s 04/1999/TTLT-BL TBXH-BTC ngày 09 tháng 01 năm 1999 c a Liên t ch B Lao ng - Thương binh và Xã h i-B Tài chính hư ng d n m c khoán
 13. chi phí ăn nh lư ng b ng ngo i t i v i công nhân, viên ch c làm vi c trên tàu v n t i bi n i nư c ngoài; 36. Thông tư s 15/1999/TT-BL TBXH ngày 22 tháng 6 năm 1999 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n th c hi n ch ăn gi a ca i v i công nhân, viên ch c làm vi c trong các doanh nghi p nhà nư c; 37. Công văn s 2395/BL TBXH - TL ngày 13 tháng 7 năm 1999 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i v b sung i tư ng áp d ng ch b a ăn gi a ca; 38. Quy t nh s 821/1999/Q -BL TBXH ngày 19 tháng 7 năm 1999 c a B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i v vi c ban hành tiêu chuNn x p h ng doanh nghi p cà phê; 39. Thông tư liên t ch s 19/1999/TTLT-BL TBXH-BTC ngày 14 tháng 8 năm 1999 c a Liên t ch B Lao ng - Thương binh và Xã h i-B Tài chính hư ng d n b sung Thông tư liên t ch s 18/1998/TTLT-BL TBXH-BTC ngày 31 tháng 12 năm 1998 v xác nh qu ti n lương th c hi n trong doanh nghi p nhà nư c; 40. Thông tư s 20/1999/TT-BL TBXH ngày 08 tháng 9 năm 1999 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n Quy t nh s 121/1999/Q -TTg ngày 08 tháng 5 năm 1999 v ti n lương và thu nh p c a T ng Công ty i n l c Vi t Nam; 41. Quy t nh s 1300/1999/Q -BL TBXH ngày 05 tháng 10 năm 1999 c a B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i v vi c ban hành tiêu chuNn x p h ng doanh nghi p cao su; 42. Thông tư s 32/1999/TT-BL TBXH ngày 23 tháng 12 năm 1999 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n th c hi n Quy t nh s 198/1999/Q -TTg ngày 30 tháng 9 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph v ti n lương i v i Ban qu n lý d án xây d ng; 43. Thông tư liên t ch s 33/1999/TTLT-BL TBXH-BTC ngày 30 tháng 12 năm 1999 c a Liên t ch B Lao ng - Thương binh và Xã h i-B Tài chính hư ng d n ch b i dư ng khi i bi n i v i công nhân, viên ch c ơn v s nghi p thu c ngành a chính; 44. Thông tư s 10/2000/TTLT-BL TBXH-BTC ngày 04 tháng 4 năm 2000 c a Liên t ch B Lao ng - Thương và Xã h i - B Tài chính b sung Thông tư s 17/1998/TTLT-BL TBXH-BTC v vi c x p h ng doanh nghi p nhà nư c; 45. Thông tư liên t ch s 15/2000/TTLT-BL TBXH-BTC ngày 04 tháng 7 năm 2000 c a Liên t ch B Lao ng - Thương binh và Xã h i - B Tài chính hư ng d n ch b i dư ng khi i bi n i v i công nhân, viên ch c ơn v s nghi p thu c ngành a ch t; 46. Thông tư s 19/2000/TT-BL TBXH ngày 7 tháng 8 năm 2000 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n x p lương i v i lao ng làm vi c khu v c khác chuy n n làm vi c t i doanh nghi p nhà nư c;
 14. 47. Thông tư s 22/2000/TT-BL TBXH ngày 28 tháng 9 năm 2000 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n th c hi n ch i v i lao ng tham gia xây d ng ư ng H Chí Minh; 48. Thông tư s 23/2000/TT-BL TBXH ngày 28 tháng 9 năm 2000 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n áp d ng m t s ch i v i ngư i lao ng làm vi c trong các trang tr i; 49. Quy t nh s 1037/2000/Q -BL TBXH ngày 09 tháng 10 năm 2000 c a B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i v quy nh ti n lương c a chuyên gia và lao ng Vi t Nam làm vi c theo h p ng i v i các nhà th u nư c ngoài trúng th u t i Vi t Nam; 50. Thông tư liên t ch s 30/2000/TTLT-BL TBXH-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000 c a Liên t ch B Lao ng - Thương binh và Xã h i - B Tài chính hư ng d n ch b i dư ng khi i bi n i v i công nhân, viên ch c ơn v s nghi p thu c ngành Thu s n, Khí tư ng - Thu văn; 51. Thông tư s 03/2001/TTLT-BL TBXH-BTC-UBDTMN ngày 18 tháng 01 năm 2001 c a Liên t ch B Lao ng - Thương và Xã h i - B Tài chính - U ban Dân t c và Mi n núi (nay là U ban Dân t c) hư ng d n th c hi n ch ph c p khu v c; 52. Thông tư s 04/2001/TTLT -BL TBXH - BTC ngày 18 tháng 01 năm 2001 c a Liên B Lao ng - Thương binh và Xã h i -Tài chính hư ng d n b sung ch ph c p c bi t; 53. Thông tư s 05/2001/TT-BL TBXH ngày 29 tháng 01 năm 2001 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n xây d ng ơn giá ti n lương và qu n lý ti n lương, thu nh p trong doanh nghi p nhà nư c; 54. Thông tư s 06/2001/TT-BL TBXH ngày 29 tháng 01 năm 2001 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n tính t c tăng năng su t lao ng bình quân và t c tăng ti n lương bình quân trong các doanh nghi p nhà nư c; 55. Thông tư s 08/1998/TT- BL TBXH ngày 7 tháng 5 năm 1998 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n cách tính s lao ng bình quân năm theo quy nh t i Ngh nh s 07/1998/N -CP ngày 15 tháng 01 năm 1998 c a Chính ph ; 56. Quy t nh s 712/2002/Q -BL TBXH ngày 27 tháng 6 năm 2002 c a B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i v i u ch nh b sung ph c p khu v c; 57. Thông tư s 03/2002/TT-BL TBXH ngày 09 tháng 01 năm 2002 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n th c hi n Ngh nh s 28/CP ngày 28 tháng 03 năm 1997 và Ngh nh s 03/2001/N -CP ngày 11/01/2001 c a Chínhph v i m i qu n lý ti n lương và thu nh p trong doanh nghi p xây d ng c a Nhà nư c; 58. Thông tư s 04/2002/TT-BL TBXH ngày 09 tháng 01 tháng 2002 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n th c hi n qu n lý ti n lương và thu nh p i v i doanh nghi p nhà nư c ho t ng công ích;
 15. 59. Thông tư s 09/2002/TT-BL TBXH ngày 11 tháng 6 năm 2002 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n th c hi n cơ ch qu n lý lao ng, ti n lương và thu nh p i v i Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên Nhà nư c n m gi 100% v n i u l ; 60. Thông tư s 04/2003/TT-BL TBXH ngày 17 tháng 02 năm 2003 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n i u ch nh ti n lương và ph c p trong doanh nghi p; 61. Quy t nh s 369/2003/Q -BL TBXH ngày 02 tháng 4 năm 2003 c a B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i v vi c kéo th i gian b o lưu m c ph c p khu v c; 62. Thông tư s 09/2003/TT-BL TBXH ngày 15 tháng 4 năm 2003 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n th c hi n Quy t nh s 187/2002/Q -TTG ngày 30 tháng 12 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph v ch ti n lương và ph c p i v i cán b , viên ch c Ngân hàng Chính sách xã h i. PH L C S 2. PHƯƠNG PHÁP XÂY D NG M C LAO NG (Ban hành kèm theo Thông tư s 12 /2003/TT-BL TBXH ngày 30 tháng 5 năm 2003 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i) Trên cơ s nguyên t c xây d ng m c lao ng, i u ki n t ch c s n xu t, t ch c lao ng, doanh nghi p ti n hành xây d ng m c lao ng chi ti t và m c lao ng t ng h p theo các phương pháp sau: 1/ Xây d ng m c lao ng chi ti t (hay m c nguyên công): a) Phương pháp phân tích: M c lao ng ư c xây d ng b ng cách phân chia quá trình s n xu t, quá trình lao ng, các bư c công vi c ra các b ph n h p thành và nghiên c u các nhân t nh hư ng n th i gian hao phí lao ng th c hi n các b ph n h p thành ó. Trên cơ s ó xác nh cơ c u và trình h p lý th c hi n các bư c công vi c, hoàn thi n t ch c s n xu t, t ch c lao ng, áp d ng các thành t u khoa h c, k thu t m i, các kinh nghi m c a nh ng ngư i s n xu t tiên ti n. Tuỳ theo i u ki n s n xu t, doanh nghi p có th xây d ng m c lao ng b ng phương pháp phân tích kh o sát, phân tích tính toán ho c so sánh i n hình, c th : - Phương pháp phân tích kh o sát: M c lao ng ư c xây d ng căn c vào các tài li u kh o sát (ch p nh ho c b m gi ) th i gian làm vi c. Phương pháp này thư ng áp d ng trong s n xu t hàng lo t l n ho c các khâu công vi c có tính ch t hàng kh i. Các bư c xây d ng m c lao ng theo phương pháp này như sau: + Phân tích và nghiên c u k t c u bư c công vi c, xác nh các nhân t nh hư ng n th i gian hoàn thành bư c công vi c; + D a vào tiêu chuNn ho c tài li u nghiên c u kh o sát t i nơi làm vi c xác nh th i gian c a t ng b ph n bư c công vi c và th i gian trong ca làm vi c c a ngư i lao
 16. ng (th i gian chuNn b , k t thúc, tác nghi p, ph c v , ngh ngơi, nhu c u c n thi t...). + Dùng phương pháp tính toán xác nh m c th i gian, m c s n lư ng. - Phương pháp phân tích tính toán: M c lao ng ư c xây d ng d a vào tài li u tiêu chuNn ư c xây d ng s n (tiêu chuNn th i gian, tiêu chuNn s lư ng ), v n d ng các phương pháp toán, s d ng các công th c tính toán các th i gian chính và th i gian khác trong m c. Phương pháp này thư ng áp d ng i v i i u ki n s n xu t hàng lo t. Các bư c xây d ng m c lao ng theo phương pháp phân tích tính toán như sau: + Phân tích bư c công vi c c n nh m c ra các b ph n h p thành v lao ng cũng như v công ngh , lo i b nh ng b ph n th a và thay th nh ng b ph n l c h u b ng nh ng b ph n tiên ti n có ư c k t c u bư c công vi c h p lý. + Phân tích các nhân t nh hư ng n hao phí th i gian hoàn thành t ng b ph n c a bư c công vi c, trên cơ s ó xác nh trình lành ngh c a ngư i lao ng c n có, máy móc, d ng c c n dùng, ch làm vi c t i ưu và t ch c nơi làm vi c h p lý nh t. + D a vào quy trình công ngh và tiêu chuNn các lo i th i gian cho t ng b ph n c a t ng bư c công vi c. T ng c ng các hao phí th i gian này ư c m c th i gian cho bư c công vi c. - Phương pháp so sánh i n hình: M c lao ng ư c xây d ng d a trên nh ng hao phí theo m c i n hình. M c i n hình ư c xây d ng theo phương pháp phân tích kh o sát, có căn c khoa h c i di n cho nhóm công vi c có nh ng c trưng công ngh hay n i dung k t c u trình t th c hi n gi ng nhau nhưng khác nhau v kích c . Phương pháp này thư ng áp d ng i v i i u ki n s n xu t nh , ơn chi c. Các bư c xây d ng m c lao ng theo phương pháp so sánh i n hình như sau: + Phân tích bư c công vi c ph i th c hi n thành các nhóm theo nh ng c trưng nh t nh v k t c u và quy trình công ngh tương i gi ng nhau. Trong m i nhóm ch n m t ho c m t s bư c công vi c i n hình. + Xác nh quy trình công ngh h p lý và các i u ki n t ch c k thu t th c hi n bư c công vi c i n hình. + Xây d ng m c lao ng cho bư c công vi c i n hình b ng phương pháp phân tích kh o sát ho c phân tích tính toán. + Xác nh h s quy i Ki cho các bư c công vi c trong nhóm v i quy ư c: h s c a bư c công vi c i n hình b ng 1 (t c là K1 = 1), h s c a các bư c công vi c còn l i trong nhóm ư c xác nh trên cơ s phân tích i u ki n t ch c, k thu t c th c a t ng bư c công vi c ó, các nhân t nh hư ng n hao phí th i gian hoàn thành và so sánh v i bư c công vi c i n hình. N u i u ki n t ch c k thu t, các nhân t nh hư ng c a bư c công vi c ó thu n l i hơn bư c công vi c i n hình thì Ki < 1; n u tương t như bư c công vi c i n hình thì Ki = 1; n u khó khăn hơn thì Ki>1.
 17. + Căn c vào m c c a bư c công vi c i n hình và các h s quy i Ki, xác nh m c lao ng cho m i bư c công vi c trong nhóm theo công th c sau: Msl1 Mtgi = Mtg1 x Ki ho c Msli = -------- Ki Trong ó: Mtgi là m c th i gian cho m i bư c công vi c i trong nhóm; Mtg1 là m c th i gian cho bư c công vi c i n hình; Ki là h s quy i cho các bư c công vi c trong nhóm; Msli là m c s n lư ng cho m i bư c công vi c i trong nhóm; Msl1 là m c s n lư ng cho bư c công vi c i n hình. b) Phương pháp t ng h p: M c lao ng ư c xây d ng d a trên các tài li u th ng kê v th i gian hao phí th c t hoàn thành bư c công vi c, kinh nghi m tích lu c a ngư i làm nh m c lao ng và tham kh o ý ki n tham gia c a các chuyên gia xác nh. 2/ Xây d ng nh m c lao ng t ng h p: th c hi n theo quy nh t i Thông tư s 14/L TBXH-TT ngày 10 tháng 4 năm 1997 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n phương pháp xây d ng nh m c lao ng trong các doanh nghi p nhà nư c. Nguy n Th H ng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản