Thông tư số 12/2008/TT-BLĐTBXH

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
54
lượt xem
7
download

Thông tư số 12/2008/TT-BLĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 12/2008/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn bổ sung về việc thực hiện chế độ ăn giữa ca đối với công nhân, nhân viên, viên chức xây dựng các công trình thủy điện do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 12/2008/TT-BLĐTBXH

  1. B LAO NG – THƯƠNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T BINH NAM VÀ XÃ H I c l p - T do- H nh phúc ------- -------------- S : 12/2008/TT-BL TBXH Hà N i, ngày 22 tháng 07 năm 2008 THÔNG TƯ HƯ NG D N B SUNG V VI C TH C HI N CH ĂN GI A CA I V I CÔNG NHÂN, NHÂN VIÊN, VIÊN CH C XÂY D NG CÁC CÔNG TRÌNH TH Y I N Căn c Ngh nh s 205/2004/N -CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph quy nh h th ng thang lương, b ng lương và ch ph c p lương trong các công ty nhà nư c, B Lao ng – Thương binh và Xã h i hư ng d n b sung vi c th c hi n ch ăn gi a ca quy nh t i Thông tư s 28/2005/TT-BL TBXH ngày 04 tháng 10 năm 2005, Thông tư s 08/2006/TT-BL TBXH ngày 27 tháng 7 năm 2006 và Thông tư s 12/2007/TT-BL TBXH ngày 02 tháng 8 năm 2007 c a B Lao ng – Thương binh và Xã h i hư ng d n th c hi n ch ti n lương và ph c p lương i v i công nhân, nhân viên, viên ch c xây d ng các công trình th y i n như sau: I. I TƯ NG ÁP D NG, M C ĂN VÀ CHI PHÍ ĂN GI A CA: 1. i tư ng áp d ng và m c ăn gi a ca th c hi n theo quy nh t i các Thông tư s 28/2005/TT-BL TBXH, Thông tư s 08/2006/TT-BL TBXH và Thông tư s 12/2007/TT-BL TBXH nêu trên. 2. Chi phí ăn gi a ca ư c l p d toán riêng và tính vào t ng d toán công trình nhưng không n m trong chi phí nhân công. II. T CH C TH C HI N CH ĂN GI A CA: 1. Trách nhi m c a Ch u tư: - Phê duy t d toán chi phí ăn gi a ca trên cơ s d toán cho Tư v n l p theo kh i lư ng trong thi t k k thu t căn c vào nh m c nhân công c a công nhân tr c ti p và công nhân v n hành máy; t l l c lư ng lao ng qu n lý, chuyên môn, k thu t, nghi p v ; nh m c nhân công c a công nhân làm vi c t i cơ s ph tr , làm các công vi c tr c ti p khác và m c ăn gi a ca là 5.000 ng/ngư i/ngày công nh m c (không bao g m thu VAT) quy nh t i các Thông tư nêu t i kho n 1, m c I Thông tư này. Ch u tư t m ng theo d toán chi phí ăn gi a ca cho các nhà th u t ch c ăn gi a ca cho ngư i lao ng; Trư ng h p d toán chi phí ăn gi a ca chưa ư c duy t, trên cơ s văn b n ngh c a T ng th u, Ch u tư gi i quy t t m ng chi phí ăn gi a ca phù h p v i kh i lư ng công vi c và th c t t i công trình các nhà th u t ch c ăn gi a ca cho ngư i lao ng;
  2. - Ch u tư thanh toán, quy t toán chi phí ăn gi a ca theo ngh c a T ng th u trên cơ s b ng t ng h p chi phí ăn gi a ca c a nhà th u theo quy nh t i kho n 2, m c II c a Thông tư này, b o m không vư t quá giá tr d toán ư c duy t. 2. Trách nhi m c a T ng th u: - ngh Ch u tư t m ng chi phí ăn gi a ca cho các nhà th u theo kh i lư ng công vi c và th c t t i công trình; - Ch o, hư ng d n vi c ch m công, t ng h p chi phí ăn gi a ca theo ngày công th c t làm vi c và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v tính chính xác, trung th c c a b ng t ng h p. - ngh Ch u tư thanh toán, quy t toán chi phí ăn gi a ca trên cơ s b ng t ng h p chi phí ăn gi a ca c a các nhà th u nhưng không ư c vư t giá tr d toán ư c duy t. 3. Trách nhi m c a các Nhà th u: - T ch c ăn gi a ca cho ngư i lao ng tr c ti p làm vi c t i công trình; - Th c hi n vi c ch m công, t ng h p chi phí ăn gi a ca theo ngày công th c t làm vi c làm cơ s T ng th u thanh toán, quy t toán chi phí ăn gi a ca v i Ch u tư. III. HI U L C THI HÀNH: 1. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng công báo. 2. Ch ăn gi a ca i v i công nhân, nhân viên, viên ch c tr c ti p xây d ng các công trình th y i n Tuyên Quang, Sê San 3, Sê San 3A và H ch a nư c C a t cũng ư c th c hi n theo quy nh t i Thông tư này. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh các B và doanh nghi p ph n ánh v B Lao ng – Thương binh và Xã h i nghiên c u, gi i quy t. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG THƯ NG Nơi nh n: TR C - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Chính ph - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; Huỳnh Th Nhân - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Cơ quan Trung ương c a các t ch c chính tr - xã h i; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - S L TBXH, S Tài chính các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Các t p oàn kinh t nhà nư c; các T ng công ty h ng c bi t; - C c ki m tra văn b n QPPL, B Tư pháp; - Công báo; Website c a Chính ph ; - Website c a B L TBXH;
  3. - Lưu VT, V L TL, B L TBXH.
Đồng bộ tài khoản