Thông tư số 12/2008/TTLT-BGTVT-BNV

Chia sẻ: Lê Trằng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
93
lượt xem
6
download

Thông tư số 12/2008/TTLT-BGTVT-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 12/2008/TTLT-BGTVT-BNV

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Số: Đà Nẵng, ngày /QĐ-UBND tháng năm 2009 QUYẾT ĐỊNH Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Thông tư liên tịch số 12/2008/TTLT-BGTVT-BNV ngày 05 tháng 12 năm 2008 của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về giao thông vận tải thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 277/TTr-SGTVT ngày 03 tháng 3 năm 2009 và Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng, như sau: 1. Vị trí và chức năng: Sở Giao thông vận tải là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giao thông vận tải, bao gồm: đường bộ, đường thủy nội địa, vận tải và an toàn giao thông trên địa bàn. Sở Giao thông vận tải có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân thành phố; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Giao thông vận tải. 2. Nhiệm vụ và quyền hạn: Sở Giao thông vận tải thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Thông tư số 12/2008/TTLT-BGTVT-BNV ngày 05 tháng 12 năm 2008 của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về giao thông vận tải thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế:
  2. 2 a) Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải: Có Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở. - Giám đốc Sở là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân thành phố, Uỷ ban nhân dân thành phố và Bộ Giao thông vận tải theo quy định; - Phó Giám đốc Sở là người giúp Giám đốc Sở, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công; khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc Sở uỷ nhiệm điều hành các hoạt động của Sở. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố quyết định việc bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Sở theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ Giao thông vận tải ban hành và theo quy định của pháp luật. Việc miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ, chính sách đối với Giám đốc và Phó Giám đốc Sở thực hiện theo quy định của pháp luật. b) Cơ cấu tổ chức của Sở gồm: - Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ: + Văn phòng; + Thanh tra; + Phòng Kế hoạch – Tài chính; + Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông; + Phòng Quản lý vận tải và phương tiện; + Phòng Quản lý đào tạo và sát hạch; + Phòng Giám định và quản lý chất lượng công trình; + Phòng Khoa học Công nghệ. - Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở: Căn cứ vào tính chất, đặc điểm, tình hình thực tế yêu cầu nhiệm vụ phục vụ công tác dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Sở, Giám đốc Sở Giao thông vận tải trình Uỷ ban nhân dân thành phố quyết định việc thành lập, sáp nhập, giải thể, chia tách, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở trên cơ sở quy hoạch được phê duyệt và theo quy định của pháp luật. c) Biên chế: Căn cứ vào khối lượng công việc, tính chất, đặc điểm cụ thể của công tác quản lý ngành, lĩnh vực, Giám đốc Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố quyết định biên chế của Sở theo kế hoạch hàng năm.
  3. 3 Việc bố trí cán bộ, công chức, viên chức của Sở phải căn cứ vào vị trí việc làm, chức danh, tiêu chuẩn, cơ cấu ngạch công chức, viên chức nhà nước theo quy định. Điều 2. Giao trách nhiệm cho Giám đốc Sở Giao thông vận tải thành phố: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Sở, quy định chức năng, nhiệm vụ các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ và đơn vị trực thuộc Sở theo nguyên tắc: Bao quát đầy đủ các lĩnh vực công tác, phù hợp với tính chất, đặc điểm và khối lượng công việc thực tế của cơ quan, bảo đảm đơn giản về thủ tục hành chính và thuận tiện trong việc giải quyết công việc của tổ chức và công dân. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các quy định trước đây trái với Quyết định này. Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc các sở: Giao thông vận tải, Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. UỶ BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nơi nhận: - Như Điều 4; - Bộ GTVT; - TT. Thành uỷ; - TT. HĐND TP; - Lưu: VP UBND TP, Sở Nội vụ. Trần Văn Minh
  4. 4
Đồng bộ tài khoản