Thông tư số 12/2009/TT-BCA(C11)

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
70
lượt xem
3
download

Thông tư số 12/2009/TT-BCA(C11)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 12/2009/TT-BCA(C11) quy định về việc tổ chức cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng của lực lượng Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 12/2009/TT-BCA(C11)

  1. B CÔNG AN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 12/2009/TT-BCA(C11) Hà N i, ngày 31 tháng 03 năm 2009 THÔNG TƯ QUY NNH V VI C T CH C C P, THU H I ĂNG KÝ, BI N S XE MÁY CHUYÊN DÙNG C A L C LƯ NG CÔNG AN NHÂN DÂN Căn c Lu t giao thông ư ng b năm 2008; Căn c Ngh nh s 136/2003/N -CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u c a B Công an; B Công an quy nh v vi c t ch c c p, thu h i ăng ký, bi n s xe máy chuyên dùng c a l c lư ng Công an nhân dân s d ng vào m c ích an ninh như sau: I. QUY NNH CHUNG 1. Ph m vi, i tư ng áp d ng Thông tư này quy nh vi c c p, thu h i ăng ký, bi n s xe máy chuyên dùng ph c v m c ích an ninh c a l c lư ng Công an nhân dân g m: Xe b c thép, xe c n cNu bánh xích, máy i, máy xúc, máy khoan, xe lu và các lo i xe máy chuyên dùng khác. 2. Phân c p cơ quan c p, thu h i ăng ký, bi n s xe máy chuyên dùng. 2.1. C c C nh sát giao thông ư ng b - ư ng s t (T ng c c c nh sát - B Công an): T ch c c p, thu h i ăng ký, bi n s xe máy chuyên dùng c a các T ng c c và ơn v tr c thu c B trư ng B Công an có tr s t i Hà N i. 2.2. Phòng C nh sát giao thông Công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: T ch c c p, thu h i ăng ký, bi n s xe máy chuyên dùng c a các ơn v Công an thu c a phương và xe máy chuyên dùng c a các ơn v thu c B Công an có tr s trên a bàn (tr i tư ng quy nh t i i m 2.1 Thông tư này). II. QUY NNH C TH 1. Quy nh v c p ăng ký, bi n s xe máy chuyên dùng Khi ăng ký xe, ph i xu t trình Gi y gi i thi u c a ơn v qu n lý s d ng xe, ghi rõ h tên, ch c v , c p b c c a ngư i n ăng ký xe kèm theo: 1.1. Gi y khai ăng ký xe 1.2. Quy t nh phân b , i u ng xe ( i v i xe do B c p) ho c ch ng t mua xe ( i v i xe các cơ quan, ơn v t mua s m).
  2. 1.3. Ch ng t ngu n g c c a xe. 1.3.1. Xe nguyên chi c nh p khNu theo h p ng thương m i, xe vi n tr : B n sao T khai hàng hóa xu t khNu, nh p khNu có xác nh n c a cơ quan H i quan. 1.3.2. Xe nh p khNu riêng l (phi m u d ch): Gi y phép xu t, nh p khNu hàng phi m u d ch theo quy nh c a B Tài chính. 1.3.3. Xe s n xu t, l p ráp trong nư c: Phi u ki m tra ch t lư ng xu t xư ng theo quy nh c a B Giao thông v n t i. 1.3.4. Xe c i t o: - ăng ký xe ( i v i xe ã ăng ký) ho c ch ng t ngu n g c quy nh t i i m 1.3.1 ho c 1.3.2 ho c 1.3.3 nêu trên ( i v i xe chưa ăng ký). - Gi y ch ng nh n an toàn k thu t và b o v môi trư ng xe c i t o theo quy nh c a B Công an. 2. Quy nh v thu h i ăng ký, bi n s xe máy chuyên dùng 2.1. Các trư ng h p ph i thu h i ăng ký, bi n s xe: - Xe cũ nát, hư h ng ho c b phá h y trong công tác, chi n u không còn kh năng s d ng. - Xe ư c c p có thNm quy n quy t nh thanh lý. - Xe h t niên h n s d ng. 2.2. Th t c thu h i ăng ký, bi n s xe: Cơ quan qu n lý, s d ng xe có công văn ngh thu h i, kèm theo ăng ký và bi n s xe. Sau khi ti p nh n h sơ thu h i ăng ký, bi n s xe y theo quy nh trên, thì cơ quan thu h i, ăng ký xe c p gi y ch ng nh n thu h i, ăng ký xe cho ơn v qu n lý, s d ng xe. 3. Qu n lý h sơ xe H sơ c p, thu h i ăng ký, bi n s xe ư c qu n lý theo ch h sơ c a B Công an; d li u thông tin c a xe ư c th ng nh t qu n lý trên h th ng máy vi tính; nh kỳ hàng tháng, cơ quan ăng ký xe có trách nhi m báo cáo s li u ăng ký, qu n lý xe v C c C nh sát giao thông ư ng b - ư ng s t qu n lý. 4. Quy nh v bi n s , bi u m u ăng ký xe Bi n s , bi u m u ăng ký xe máy chuyên dùng c a l c lư ng Công an nhân dân s d ng vào m c ích an ninh do B Công an th ng nh t qu n lý và phát hành trong toàn qu c.
  3. 4.1. V bi u m u ăng ký xe: Khi ăng ký xe máy chuyên dùng c a l c lư ng Công an nhân dân ư c s d ng các bi u m u ăng ký s 02, 03, 07, 08, 13 ban hành kèm theo Thông tư s 06/2009/TT- BCA-C11 ngày 11/3/2009 c a B Công an. 4.2. V bi n s xe: Xe ăng ký t i C c C nh sát giao thông ư ng b - ư ng s t; Công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nào thì bi n s xe mang ký hi u c a C c C nh sát giao thông ư ng b - ư ng s t ho c t nh, thành ph ó. 4.2.1. Bi n s xe máy chuyên dùng có ch t li u, ki u lo i, kích thư c, cách s p s và ch như bi n s xe cơ gi i ư ng b quy nh t i kho n 2.4, kho n 2.5 i m 2 Ph n IV Thông tư s 06/2009/TT-BCA-C11 ngày 11/3/2009 c a B Công an. 4.2.2. Bi n s xe máy chuyên dùng trên bi n s n n xanh, ch và s màu tr ng, có ký hi u riêng là ch “CD”. III. T CH C TH C HI N 1. Thông tư này có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 7 năm 2009 và thay th các n i dung có liên quan n công tác ăng ký, c p bi n s xe máy chuyên dùng Công an nhân dân t i Chương I “Quy nh v vi c ăng ký, c p bi n s xe máy chuyên dùng và ki m tra nh kỳ an toàn k thu t và b o v môi trư ng xe ôtô và xe máy chuyên dùng c a ngành Công an” ban hành kèm theo Quy t nh s 18/2002/Q -BCA(C11) ngày 07 tháng 01 năm 2002 c a B trư ng B Công an. 2. T ng c c trư ng các T ng c c, Th trư ng các ơn v tr c thu c B trư ng B Công an, Giám c Công an các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch o các ơn v tr c thu c ư c giao qu n lý, s d ng xe máy chuyên dùng th c hi n các quy nh v c p, thu h i ăng ký, bi n s xe máy chuyên dùng c a l c lư ng Công an nhân dân. 3. C c trư ng C c C nh sát giao thông ư ng b - ư ng s t, Giám c Công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương hư ng d n, ki m tra, ôn c th c hi n úng quy nh c a Thông tư này và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan n công tác c p, thu h i ăng ký, bi n s xe máy chuyên dùng c a l c lư ng Công an nhân dân. 4. T ng c c C nh sát ch o, hư ng d n, ki m tra vi c tri n khai th c hi n Thông tư này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG TRUNG TƯ NG
  4. Tr n i Quang
Đồng bộ tài khoản