Thông tư số 12/2009/TT-BXD

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
77
lượt xem
9
download

Thông tư số 12/2009/TT-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 12/2009/TT-BXD về việc hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 12/2009/TT-BXD

 1. B XÂY D NG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p – T do – H nh phúc ---------- S : 12/2009/TT-BXD Hà N i, ngày 24 tháng 6 năm 2009 THÔNG TƯ HƯ NG D N CHI TI T V C P CH NG CH HÀNH NGH HO T NG XÂY D NG Căn c Ngh nh s 17/2008/N -CP ngày 02/4/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Căn c Ngh nh s 12/2009/N -CP ngày 12/02/2009 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; B Xây d ng hư ng d n chi ti t v c p ch ng ch hành ngh ho t ng xây d ng như sau: Chương I NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. i tư ng ư c c p ch ng ch hành ngh ho t ng xây d ng 1. Ch ng ch hành ngh ki n trúc sư, k sư ho t ng xây d ng, ch ng ch hành ngh giám sát thi công xây d ng công trình (sau ây g i chung là ch ng ch hành ngh ho t ng xây d ng) c p cho cá nhân là công dân Vi t Nam, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, ngư i nư c ngoài ho t ng xây d ng h p pháp t i Vi t Nam có nhu c u ư c c p ch ng ch , có i u ki n năng l c tương ng v i lĩnh v c xin ăng ký hành ngh quy nh t i i u 38, 39, 40 c a Ngh nh s 12/2009/N -CP ngày 12/02/2009 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình (sau ây vi t t t là Ngh nh 12/CP). 2. Cá nhân ngư i nư c ngoài ho c ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài ã có ch ng ch hành ngh do cơ quan, t ch c nư c ngoài c p n u còn giá tr s d ng thì ư c công nh n hành ngh . Khi hành ngh t i Vi t Nam, các cá nhân này ph i g i b n d ch ch ng ch hành ngh sang ti ng Vi t có ch ng th c h p pháp cho S Xây d ng a phương nơi cá nhân ó hành ngh bi t qu n lý. 3. Cá nhân là công ch c ang làm công vi c qu n lý hành chính Nhà nư c thì không ư c c p ch ng ch hành ngh ho t ng xây d ng. i u 2. Ch ng ch hành ngh ho t ng xây d ng
 2. 1. Ch ng ch hành ngh ho t ng xây d ng do B Xây d ng th ng nh t phát hành; ch ng ch hành ngh có bìa c ng, kích thư c 85 mm x 125 mm, quy cách c a ch ng ch theo m u t i Ph l c s 3A, 3B, 3C c a Thông tư này và có màu s c như sau: a) Ch ng ch hành ngh ki n trúc sư màu xanh da tr i. b) Ch ng ch hành ngh k sư màu nâu. c) Ch ng ch hành ngh giám sát thi công xây d ng công trình: - Màu i v i ch ng ch c p cho ngư i có trình i h c. - Màu h ng i v i ch ng ch c p cho ngư i có trình cao ng, trung c p. 2. Cách ánh s ch ng ch hành ngh : a) S ch ng ch bao g m 3 nhóm ký hi u như sau: - Nhóm th nh t: Ký hi u theo lo i ch ng ch (ch ng ch hành ngh ki n trúc sư: KTS, ch ng ch hành ngh k sư: KS, ch ng ch hành ngh giám sát thi công xây d ng: GS1 i v i màu , GS2 i v i màu h ng) - Nhóm th hai: Mã s i n tho i c a a phương (t nh, thành ph tr c thu c Trung ương); - Nhóm th ba: S th t c a ch ng ch hành ngh là m t s có 5 ch s . Các nhóm ư c n i v i nhau b ng d u g ch ngang (-). Ví d : Cá nhân ư c S Xây d ng Hà N i c p ch ng ch hành ngh ki n trúc sư có s ch ng ch như sau: KTS-04-00001. b) Ký hi u i v i ch ng ch ư c c p l i: i v i ch ng ch hành ngh c p l i, sau nhóm th ba là các ch A (B, C) bi u th c p l i l n 1 (2, 3) Ví d : Cá nhân ã ư c S Xây d ng Hà N i c p ch ng ch hành ngh ki n trúc sư, nay ngh ư c c p l i ch ng ch do b m t ho c rách, nát; h t h n s d ng ho c h t h n thu h i l n th nh t thì s ch ng ch hành ngh c p l i ư c ghi như sau: KTS- 04-00001-A. 3. Ch ng ch hành ngh ho t ng xây d ng g m các n i dung sau: a) Các thông tin v nhân thân c a ngư i ư c c p ch ng ch ; b) Trình chuyên môn ư c ào t o; c) Lĩnh v c và ph m vi ư c phép hành ngh ;
 3. d) Th i h n có giá tr c a ch ng ch ; ) Các ch d n khác. 4. ThNm quy n c p ch ng ch hành ngh : Giám c S Xây d ng c p ch ng ch hành ngh ho t ng xây d ng và qu n lý ho t ng hành ngh t i a phương theo quy nh c a Ngh nh 12/CP, hư ng d n c a Thông tư này và pháp lu t khác có liên quan. 5. Ch ng ch hành ngh ho t ng xây d ng có hi u l c trong th i h n 5 năm, khi h t h n ph i làm th t c c p l i. i u 3. H i ng tư v n xét c p ch ng ch hành ngh 1. H i ng tư v n xét c p ch ng ch hành ngh ho t ng xây d ng (sau ây vi t t t là H i ng tư v n) do Giám c S Xây d ng quy t nh thành l p giúp Giám c S Xây d ng xem xét c p ch ng ch hành ngh ho t ng xây d ng, c th : a) Tuỳ thu c vào lo i h sơ xin c p ch ng ch hành ngh và tình hình c a m i a phương, Giám c S Xây d ng quy t nh thành ph n, cơ c u t ch c và s lư ng thành viên c a H i ng tư v n cho phù h p, trong ó Ch t ch H i ng là lãnh o S Xây d ng và u viên thư ng tr c là công ch c c a S Xây d ng. b) Các u viên tham gia H i ng là nh ng cá nhân có trình chuyên môn, kinh nghi m ngh nghi p và có uy tín i di n c a các S có xây d ng chuyên ngành (S Nông nghi p và phát tri n nông thôn, S Giao thông v n t i, S Công thương, S Xây d ng) và các H i ngh nghi p Trung ương ho c a phương gi i thi u Giám c S Xây d ng xem xét quy t nh. 2. H i ng tư v n có nhi m kỳ trong th i h n 3 năm. 3. H i ng tư v n ho t ng theo Quy ch do Giám c S Xây d ng quy t nh ban hành theo hư ng d n t i Ph l c s 4 c a Thông tư này. i u 4. Xác nh th i gian có kinh nghi m ngh nghi p xét c p ch ng ch hành ngh 1. Th i gian kinh nghi m là th i gian tính t ngày cá nhân xin c p ch ng ch hành ngh chính th c tham gia ho t ng xây d ng thu c lĩnh v c phù h p v i n i dung xin ăng ký hành ngh . 2. i v i cá nhân có th i gian tham gia ho t ng xây d ng k t ngày t t nghi p i h c chưa th i gian theo quy nh, nhưng trư c ó ã có b ng cao ng, trung c p và ã tham gia thi t k , thi công ho c giám sát thi công xây d ng thì th i gian ó ư c xem xét tính là th i gian có kinh nghi m xét c p ch ng ch hành ngh . i u 5. Quy n và nghĩa v c a ngư i xin c p ch ng ch hành ngh Ngư i xin c p ch ng ch hành ngh có các quy n và nghĩa v sau ây:
 4. 1. Quy n: a) Yêu c u cung c p thông tin v vi c c p ch ng ch hành ngh ; b) ư c ho t ng hành ngh trong ph m vi c nư c theo quy nh c a pháp lu t; c) Khi u n i, t cáo nh ng hành vi vi ph m các quy nh c a Ngh nh 12/CP và c a Thông tư này; 2. Nghĩa v : a) Khai báo trung th c h sơ xin c p ch ng ch hành ngh theo quy nh t i Thông tư này; ch u trách nhi m trư c pháp lu t v s chính xác c a h sơ; n p l phí theo quy nh; b) Hành ngh úng v i n i dung ch ng ch ư c c p, nh n và th c hi n các công vi c ho t ng xây d ng trong ph m vi cho phép c a ch ng ch hành ngh và tuân th các quy nh c a pháp lu t v xây d ng và pháp lu t khác có liên quan; c) Không ư c cho ngư i khác thuê, mư n ho c s d ng ch ng ch hành ngh ; d) Không ư c t ý tNy xoá, s a ch a ch ng ch ; ) Không vi ph m o c ngh nghi p; e) Xu t trình ch ng ch và ch p hành các yêu c u v thanh tra, ki m tra khi các cơ quan có thNm quy n yêu c u. Chương II C P CH NG CH HÀNH NGH HO T NG XÂY D NG M c I. T CH C C P CH NG CH HÀNH NGH i u 6. i u ki n c p ch ng ch hành ngh ho t ng xây d ng Ngư i ư c c p ch ng ch hành ngh ho t ng xây d ng ph i áp ng các i u ki n sau: 1. i u ki n chung: a) Có quy n công dân và có năng l c hành vi dân s theo quy nh c a pháp lu t; i v i ngư i nư c ngoài và ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài ph i có gi y phép cư trú t i Vi t Nam theo quy nh c a pháp lu t; b) Có o c ngh nghi p và có h sơ xin c p ch ng ch theo quy nh t i i u 7 c a Thông tư này và ã n p l phí theo quy nh. 2. i u ki n c p ch ng ch hành ngh ki n trúc sư:
 5. Có các i u ki n quy nh t i kho n 1 i u này; b) Có b ng t t nghi p i h c tr lên thu c chuyên ngành ki n trúc ho c quy ho ch xây d ng do cơ s ào t o h p pháp c a Vi t Nam ho c nư c ngoài c p; c) Có kinh nghi m trong công tác thi t k ít nh t 5 năm và ã tham gia th c hi n thi t k ki n trúc ít nh t 5 công trình ho c 5 án quy ho ch xây d ng ư c phê duy t; 3. i u ki n c p ch ng ch hành ngh k sư: Có các i u ki n quy nh t i kho n 1 i u này; b) Có b ng t t nghi p i h c tr lên thu c chuyên ngành phù h p v i n i dung ăng ký hành ngh do cơ s ào t o h p pháp c a Vi t Nam ho c nư c ngoài c p; c) Có kinh nghi m v lĩnh v c xin ăng ký hành ngh ít nh t 5 năm và ã tham gia th c hi n thi t k ho c kh o sát ít nh t 5 công trình; 4. i u ki n c p ch ng ch hành ngh giám sát thi công xây d ng công trình: a) Có các i u ki n quy nh t i kho n 1 i u này; b) Có b ng t t nghi p i h c tr lên ( i v i ch ng ch hành ngh lo i màu ) ho c b ng t t nghi p cao ng, trung c p ( i v i ch ng ch hành ngh lo i màu h ng) thu c chuyên ngành ào t o phù h p v i n i dung xin ăng ký hành ngh , do cơ s ào t o h p pháp c a Vi t Nam ho c nư c ngoài c p. c) ã tr c ti p tham gia th c hi n thi t k ho c thi công xây d ng t 3 năm tr lên ho c ã tham gia th c hi n thi t k , thi công xây d ng ít nh t 5 công trình ư c nghi m thu bàn giao. d) ã th c hi n giám sát thi công xây d ng công trình t 3 năm tr lên (áp d ng i v i trư ng h p trư c khi Lu t Xây d ng có hi u l c thi hành). ) Có ch ng nh n b i dư ng nghi p v giám sát thi công xây d ng phù h p v i lo i công trình xin c p ch ng ch do cơ s ào t o ư c B Xây d ng công nh n c p; i u 7. H sơ xin c p ch ng ch hành ngh ho t ng xây d ng H sơ xin c p ch ng ch hành ngh ho t ng xây d ng g m các tài li u sau: 1. ơn xin c p ch ng ch hành ngh theo m u t i Ph l c s 1 c a Thông tư này. 2. B n sao các văn b ng, ch ng ch liên quan n n i dung xin c p ch ng ch hành ngh . B n sao ch ng nh n b i dư ng nghi p v giám sát thi công xây d ng công trình i v i trư ng h p xin c p ch ng ch hành ngh giám sát thi công xây d ng công trình. 3. B n khai kinh nghi m công tác chuyên môn v ho t ng xây d ng liên quan n lĩnh v c xin c p ch ng ch hành ngh theo m u t i Ph l c s 2 c a Thông tư này.
 6. B n khai có xác nh n c a cơ quan, t ch c qu n lý tr c ti p ho c H i ngh nghi p (n u là h i viên c a H i ngh nghi p). Ngư i ký xác nh n ph i ch u trách nhi m v s trung th c c a n i dung xác nh n. i u 8. Trình t , th t c c p ch ng ch hành ngh ho t ng xây d ng 1. Ngư i xin c p ch ng ch hành ngh g i 02 b h sơ (kèm 02 nh m u c 3x4 ch p trong năm xin ăng ký) quy nh t i i u 7 t i S Xây d ng nơi xin c p ch ng ch hành ngh . 2. Trong th i gian 5 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c h sơ, S Xây d ng có trách nhi m ki m tra và yêu c u b sung h sơ n u thi u ho c không h p l ; giao H i ng tư v n nghiên c u và xem xét h sơ. 3. Trong th i h n 30 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l , S Xây d ng t ch c xét c p ch ng ch hành ngh theo úng quy nh. 4. Giám c S Xây d ng quy t nh c p ch ng ch hành ngh cho cá nhân có các i u ki n theo quy nh. 5. Vi c thu và s d ng l phí c p ch ng ch hành ngh (k c trư ng h p xin c p l i ho c xin b sung n i dung hành ngh ) th c hi n theo quy nh c a B Tài chính. i u 9. C p l i ho c b sung n i dung ch ng ch hành ngh 1. Ch ng ch hành ngh ho t ng xây d ng ư c c p l i ho c b sung n i dung trong các trư ng h p sau: a) Ch ng ch cũ h t h n s d ng; b) B sung n i dung hành ngh ; c) Ch ng ch cũ b rách, nát; d) Ch ng ch b m t; ) Ch ng ch b cơ quan có thNm quy n thu h i ã h t th i h n thu h i. 2. i u ki n ư c c p l i ch ng ch hành ngh : a) Có ơn xin c p l i ch ng ch hành ngh n p t i S Xây d ng, nơi ã c p ch ng ch hành ngh cũ; b) Có ch ng ch cũ ( i v i trư ng h p: ch ng ch cũ b rách, nát ho c xin c p b sung n i dung hành ngh ho c ch ng ch ã h t h n); c) Có b n sao các văn b ng, ch ng ch và b n kê khai kinh nghi m liên quan n n i dung xin b sung hành ngh ( i v i trư ng h p xin b sung n i dung hành ngh ); d) Không vi ph m các quy nh trong ho t ng xây d ng và pháp lu t có liên quan.
 7. 3. Th i h n xét c p l i ho c b sung n i dung ch ng ch hành ngh như i v i trư ng h p xin c p m i. S Xây d ng có trách nhi m xem xét c p l i ch ng ch cho các i tư ng có i u ki n theo quy nh. i v i trư ng h p xin c p l i ch ng ch do b m t ho c rách, nát thì Giám cS Xây d ng t xem xét quy t nh, không ph i thông qua H i ng tư v n. 4. N i dung và th i h n c a ch ng ch c p l i ư c ghi như sau: a) Ghi theo úng n i dung và th i h n c a ch ng ch cũ i v i trư ng h p b m t ho c rách, nát. b) Ghi b sung n i dung hành ngh , theo th i h n c a ch ng ch cũ i v i trư ng h p xin c p b sung n i dung hành ngh . c) i v i trư ng h p h t h n thì n i dung và th i h n ghi trong ch ng ch ư c th c hi n như quy nh i v i trư ng h p c p m i. M c II. HƯ NG D N N I DUNG XÉT C P CH NG CH HÀNH NGH i u 10. Các lĩnh v c hành ngh ho t ng xây d ng Căn c vào trình chuyên môn và kinh nghi m ho t ng xây d ng c a ngư i xin c p ch ng ch hành ngh xét c p ch ng ch hành ngh cho cá nhân ó ho t ng các lĩnh v c sau ây: 1. Các lĩnh v c hành ngh ki n trúc sư bao g m: a) Thi t k quy ho ch xây d ng; b) Thi t k ki n trúc công trình; c) Thi t k n i-ngo i th t công trình. 2. Các lĩnh v c hành ngh k sư ho t ng xây d ng bao g m: a) Kh o sát xây d ng bao g m: - Kh o sát a hình; - Kh o sát a ch t công trình; - Kh o sát a ch t thu văn. b) Thi t k xây d ng bao g m các chuyên môn ch y u dư i ây: - Thi t k k t c u công trình; - Thi t k i n công trình;
 8. - Thi t k cơ i n công trình; - Thi t k c p- thoát nư c; - Thi t k c p nhi t; - Thi t k thông gió, i u hoà không khí; - Thi t k m ng thông tin- liên l c trong công trình xây d ng; - Thi t k phòng cháy- ch a cháy; - Thi t k các b môn khác. 3. Lĩnh v c chuyên môn giám sát thi công xây d ng: a) Giám sát công tác kh o sát xây d ng bao g m: - Giám sát công tác kh o sát a ch t công trình; - Giám sát công tác kh o sát a ch t thu văn; b) Giám sát công tác xây d ng và hoàn thi n; c) Giám sát công tác l p t thi t b công trình; d) Giám sát công tác l p t thi t b công ngh . i u 11. N i dung xét c p ch ng ch hành ngh N i dung ư c phép hành ngh ho t ng xây d ng do H i ng tư v n xem xét theo nguyên t c n u cá nhân ư c ào t o theo các chuyên ngành tương t thì n i dung hành ngh ư c xem xét ch y u căn c vào kinh nghi m th c t ho t ng xây d ng c a cá nhân ó, c th i v i t ng trư ng h p như sau: i v i ch ng ch hành ngh ki n trúc sư: Ch ng ch hành ngh ki n trúc sư c p cho cá nhân có trình i h c thu c chuyên ngành ki n trúc công trình ho c quy ho ch xây d ng. N i dung ư c phép hành ngh không nh t thi t căn c vào chuyên ngành ngư i ó ã ư c ào t o mà căn c ch y u vào th i gian và kinh nghi m th c t mà cá nhân ó ã tham gia thi t k ki n trúc công trình, thi t k quy ho ch xây d ng hay thi t k n i – ngo i th t công trình. Trư ng h p n u ngư i ó ã có th i gian và kinh nghi m th c t th c hi n thi t k ki n trúc công trình, thi t k n i – ngo i th t công trình hay thi t k quy ho ch xây d ng theo quy nh thì ư c phép hành ngh m t ho c t t c các lĩnh v c này. Ví d : ngư i t t nghi p i h c chuyên ngành ki n trúc công trình, n u có 5 năm thi t k ki n trúc, ã tham gia thi t k ki n trúc, hay thi t k n i – ngo i th t 5 công trình và có 5 năm thi t k quy ho ch xây d ng, ã tham gia thi t k 5 án quy ho ch xây d ng, thì ư c xem xét c p lo i ch ng ch hành ngh ki n trúc v i n i dung thi t k
 9. c ki n trúc công trình, thi t k n i – ngo i th t công trình và thi t k quy ho ch xây d ng. i v i ch ng ch hành ngh k sư: Ch ng ch hành ngh k sư c p cho cá nhân có trình i h c thu c các chuyên ngành có liên quan n công tác kh o sát xây d ng, thi t k công trình xây d ng. N i dung ư c phép hành ngh như sau: a) i v i cá nhân có trình i h c thu c các chuyên ngành kh o sát a ch t công trình, kh o sát a ch t thu văn: n i dung ư c phép hành ngh không nh t thi t ph i căn c vào chuyên ngành kh o sát ngư i ó ã ư c ào t o mà ch y u căn c vào th i gian và kinh nghi m th c t theo quy nh mà cá nhân ó ã tham gia th c hi n lo i hình kh o sát nào xét c p ch ng ch hành ngh . Ví d : ngư i t t nghi p i h c chuyên ngành kh o sát a ch t, nhưng ã có 5 năm tham gia kh o sát a hình và ã tham gia kh o sát a hình 5 công trình thì ư c xem xét c p lo i ch ng ch hành ngh k sư v i n i dung kh o sát a hình công trình xây d ng. b) i v i cá nhân có b ng i h c thu c các chuyên ngành xây d ng ho c có b ng cao ng, trung c p thu c chuyên ngành kh o sát xây d ng, n u ã có 5 năm tham gia kh o sát a hình và ã tham gia kh o sát a hình 5 công trình thì ư c xem xét c p ch ng ch hành ngh k sư v i n i dung kh o sát a hình trong ph m vi d án u tư xây d ng công trình. c) i v i cá nhân có trình i h c thu c các chuyên ngành xây d ng (như xây d ng dân d ng và công nghi p, xây d ng giao thông, xây d ng thu l i): n i dung ư c phép hành ngh không nh t thi t ph i căn c vào chuyên ngành xây d ng ngư i ó ã ư c ào t o mà ch y u căn c vào th i gian và kinh nghi m th c t theo quy nh mà cá nhân ó ã tham gia thi t k các công trình dân d ng, công nghi p, giao thông hay thu l i. Ví d : ngư i t t nghi p i h c chuyên ngành xây d ng thu l i, nhưng ã tham gia thi t k các công trình dân d ng v i th i gian 5 năm tr lên, tham gia thi t k ít nh t 5 công trình dân d ng thì ư c xem xét c p ch ng ch hành ngh k sư v i n i dung hành ngh là thi t k các công trình dân d ng. d) i v i cá nhân có trình i h c thu c các chuyên ngành khác có liên quan n thi t k công trình (như c p, thoát nư c; cơ, i n công trình; c p nhi t; thông gió; i u hoà không khí; thông tin liên l c; phòng cháy, ch a cháy..): n i dung ư c phép hành ngh ph i phù h p v i chuyên ngành ư c ào t o, và căn c theo th i gian, kinh nghi m th c t mà cá nhân ó ã tham gia th c hi n thi t k . Ví d : ngư i t t nghi p i h c chuyên ngành cơ khí ho c i n thì ch ư c c p ch ng ch hành ngh k sư v i n i dung hành ngh là thi t k cơ - i n công trình n u ã có th i gian tham gia thi t k trong lĩnh v c này ít nh t 5 năm, th c hi n ít nh t 5 công trình. 3. i v i ch ng ch hành ngh giám sát thi công xây d ng công trình:
 10. a) Nh ng cá nhân có trình i h c thu c các chuyên ngành xây d ng (như xây d ng dân d ng và công nghi p; xây d ng giao thông; xây d ng thu l i) n u ã tham gia th c hi n thi t k ho c thi công xây d ng (ho c trư c khi Lu t Xây d ng có hi u l c ã giám sát thi công) ít nh t 3 năm tr lên ho c tham gia th c hi n thi t k , thi công 5 công trình ã ư c nghi m thu thu c lo i công trình nào thì ư c hành ngh giám sát thi công “xây d ng và hoàn thi n” i v i lo i công trình ó. Ví d : ngư i t t nghi p i h c chuyên ngành xây d ng dân d ng và công nghi p, nhưng ã tham gia thi t k ho c thi công các công trình thu l i t 3 năm tr lên ho c thi t k , thi công 5 công trình thu l i ã ư c nghi m thu, thì ư c xem xét c p ch ng ch hành ngh giám sát thi công xây d ng công trình, lĩnh v c chuyên môn giám sát là “xây d ng và hoàn thi n” lo i công trình là công trình thu l i. b) i v i các lĩnh v c hành ngh giám sát “l p t thi t b công trình” và “l p t thi t b công ngh ” ch c p cho cá nhân thu c các chuyên ngành (như i n, cơ khí, c p nhi t, thông gió, i u hoà không khí, thông tin liên l c, phòng cháy, ch a cháy…) n u ngư i ó ã tham gia thi t k , thi công (ho c trư c khi Lu t Xây d ng có hi u l c ã giám sát thi công) các công vi c thu c các chuyên ngành này t 3 năm tr lên thì n i dung ư c phép hành ngh là giám sát “l p t thi t b công trình” ho c “l p t thi t b công ngh ” ho c c hai n i dung này n u cá nhân ó ã có th i gian và kinh nghi m theo quy nh i v i t ng lĩnh v c này. c) Ch ng ch hành ngh giám sát thi công xây d ng công trình c p cho cá nhân có trình cao ng, trung c p có màu h ng. Ph m vi ho t ng hành ngh giám sát i v i công trình c p IV. N i dung xem xét ghi trong ch ng ch hành ngh tương t như hư ng d n nêu t i i m a, b kho n này. Chương III T CH C TH C HI N i u 12. Ki m tra, thanh tra 1. B Xây d ng giao V Qu n lý ho t ng xây d ng ch trì ph i h p v i các ơn v liên quan có trách nhi m: a) Hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n Thông tư này trong ph m vi c nư c. b) T ng h p tình hình c p ch ng ch hành ngh và qu n lý hành ngh ho t ng xây d ng trên ph m vi c nư c. 2. S Xây d ng có trách nhi m: a) Cung c p thông tin cho các i tư ng liên quan n vi c c p ch ng ch hành ngh ; b) Thành l p H i ng tư v n xét c p ch ng ch hành ngh ; c) Ti p nh n h sơ, n u h sơ thi u ho c không úng quy nh thì trong th i h n 5 ngày làm vi c ph i thông báo cho ngư i xin c p ch ng ch hành ngh b sung;
 11. d) C p ch ng ch hành ngh cho cá nhân có i u ki n năng l c theo quy nh; ) Không c p ch ng ch hành ngh cho cá nhân không có i u ki n theo quy nh; e) Ki m tra, thanh tra ho t ng hành ngh c a cá nhân trong ph m vi a gi i hành chính do mình qu n lý; g) Thu h i ch ng ch i v i ngư i vi ph m theo quy nh; h) X lý theo thNm quy n ho c ngh cơ quan có thNm quy n x lý các vi ph m trong hành ngh ho t ng xây d ng; i) Thông tin trên Trang thông tin i n t c a B Xây d ng v tình hình c p ch ng ch hành ngh và thông tin v nh ng trư ng h p b x lý vi ph m ư c quy nh t i i u 13 c a Thông tư này; k) Gi i quy t khi u n i, t cáo nh ng vi ph m trong vi c th c hi n Thông tư này theo thNm quy n ho c báo cáo c p có thNm quy n xem xét x lý; l) Lưu tr h sơ g c; m) nh kỳ 6 tháng, 1 năm báo cáo B Xây d ng v tình hình c p ch ng ch hành ngh ; qu n lý hành ngh ho t ng xây d ng t i a phương. i u 13. X lý vi ph m 1. Cá nhân xin c p ch ng ch hành ngh n u làm gi y t gi ho c khai báo không trung th c thì không ư c xét c p ch ng ch hành ngh trong th i gian 1 năm. 2. Cá nhân ã ư c c p ch ng ch hành ngh n u vi ph m quy nh c a Thông tư này và pháp lu t có liên quan thì s b x lý như sau: a) Thu h i ch ng ch trong th i gian 1 năm, n u phát hi n có s khai báo không trung th c trong h sơ xin c p ch ng ch hành ngh ho c hành ngh không úng v i n i dung ghi trong ch ng ch ; b) Thu h i ch ng ch trong th i gian 3 năm, n u t ý tNy xoá, s a ch a ch ng ch ; cho mư n, cho thuê ho c cho ngư i khác s d ng ch ng ch hành ngh ; vi ph m các quy nh c a pháp lu t có liên quan n ho t ng xây d ng; c) Ngoài vi c b thu h i ch ng ch hành ngh , tuỳ theo m c vi ph m cá nhân vi ph m còn b x ph t hành chính, b i thư ng thi t h i ho c b truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. 3. ThNm quy n x lý vi ph m: a) S Xây d ng thu h i ch ng ch hành ngh do S Xây d ng ã c p i v i các trư ng h p vi ph m nêu t i i m a, b kho n 2 i u này (ho c theo yêu c u thu h i c a B Xây d ng). ng th i thông báo cho B Xây d ng và các cơ quan liên quan bi t x lý theo thNm quy n.
 12. b) B Xây d ng x lý các cơ quan, cá nhân vi ph m các quy nh trong quá trình th c hi n vi c c p ch ng ch hành ngh . i u 14. i u kho n thi hành Các ch ng ch hành ngh sau ây v n còn giá tr và ư c ti p t c s d ng n khi h t h n ghi trên ch ng ch : 1. Ch ng ch ki n trúc sư ch nhi m án ã c p theo quy nh t i Quy t nh s 91/BXD- T ngày 16/4/1993 c a B trư ng B Xây d ng v ban hành Quy ch hành ngh ki n trúc sư; 2. Ch ng ch hành ngh thi t k công trình ã c p theo Quy t nh s 23/2000/Q - BXD ngày 13/11/2000 c a B trư ng B Xây d ng v ban hành Quy ch c p ch ng ch hành ngh thi t k công trình; 3. Ch ng ch hành ngh giám sát thi công xây d ng công trình ã c p theo Quy t nh s 12/2005/Q -BXD ngày 18/4/2005 c a B trư ng B Xây d ng v ban hành Quy ch c p ch ng ch hành ngh giám sát thi công xây d ng công trình. 4. Ch ng ch hành ngh ki n trúc sư, k sư ã c p theo Quy t nh s 15/2005/Q - BXD ngày 25/4/2005 c a B trư ng B Xây d ng v ban hành Quy ch c p ch ng ch hành ngh ki n trúc sư, k sư ho t ng xây d ng. Khi h t h n s d ng ghi trên các ch ng ch hành ngh nêu trên, cá nhân xin c p l i ch ng ch hành ngh theo quy nh c a Thông tư này. i u 15. Hi u l c thi hành 1. Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày 10/8/2009. 2. Thông tư này thay th cho các văn b n sau ây: a) Quy t nh s 91/BXD- T ngày 16/4/1993 c a B trư ng B Xây d ng v ban hành Quy ch hành ngh ki n trúc sư. b) Quy t nh s 23/2000/Q -BXD ngày 13/11/2000 c a B trư ng B Xây d ng v ban hành Quy ch c p ch ng ch hành ngh thi t k công trình. c) Quy t nh s 12/2005/Q -BXD ngày 18/4/2005 c a B trư ng B Xây d ng v ban hành Quy ch c p ch ng ch hành ngh giám sát thi công xây d ng công trình. d) Quy t nh s 15/2005/Q -BXD ngày 25/4/2005 c a B trư ng B Xây d ng v ban hành Quy ch c p ch ng ch hành ngh ki n trúc sư, k sư ho t ng xây d ng. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng ( báo cáo);
 13. - y ban Thư ng v Qu c h i; - Th tư ng, các PTT Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Chính ph ; - Văn phòng Qu c h i; Cao L i Quang - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Toà án nhân dân t i cao - Các T p oàn, T ng công ty nhà nư c; - Website c a Chính ph , Website c a B Xây d ng; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - S Xây d ng các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Công báo; - Các C c, V , Vi n, Văn phòng, Thanh tra XD; - Lưu: VP, H XD. PH L C S 1 (Ban hành kèm theo Thông tư s 12/TT-BXD ngày 24/6/2009 c a B trư ng B Xây d ng quy nh chi ti t v c p ch ng ch hành ngh ho t ng xây d ng) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc --------------------------- .........., ngày.......tháng....... năm...... ƠN XIN C P CH NG CH HÀNH NGH ...... ( i n lo i ch ng ch hành ngh thích h p: Ki n trúc sư ho c K sư ho c Giám sát thi công xây d ng công trình vào d u ...) Kính g i: S Xây d ng (t nh ho c thành ph tr c thu c Trung ương) 1. H và tên: 2. Ngày, tháng, năm sinh: 3. Nơi sinh: 4. Qu c t ch: 5. S , ngày, nơi c p ch ng minh thư nhân dân (ho c s h chi u i v i ngư i nư c ngoài): 6. a ch thư ng trú: 7. Trình chuyên môn: - Văn b ng, ch ng ch ã ư c c p (ghi rõ chuyên ngành ào t o):
 14. 8. Kinh nghi m ngh nghi p: - Th i gian ã tham gia ho t ng xây d ng (N u xin c p ch ng ch hành ngh lĩnh v c nào thì khai kinh nghi m v lĩnh v c ó): + ã tham gia thi t k quy ho ch xây d ng: + ã tham gia thi t k ki n trúc công trình: + ã tham gia kh o sát xây d ng: + ã thi t k công trình: + ã làm ch nhi m, ch trì bao nhiêu công trình: + ã tham gia thi t k ho c thi công xây d ng (bao lâu ho c bao nhiêu công trình): + ... ngh ư c c p ch ng ch hành ngh ki n trúc sư ho c k sư ho c giám sát thi công xây d ng v i các n i dung sau (căn c vào quy nh xác nh xin c p lo i công vi c gì cho phù h p v i chuyên ngành ư c ào t o và kinh nghi m ã tham gia ho t ng xây d ng), Ví d : - Thi t k quy ho ch xây d ng - Thi t k ki n trúc công trình - Thi t k n i – ngo i th t công trình - Kh o sát a hình (ho c a ch t công trình,...) - Thi t k k t c u công trình xây d ng dân d ng và công nghi p (giao thông, thu l i,...) - Thi t k c p, thoát nư c; thi t k thông gió, i u hoà không khí; phòng cháy, ch a cháy; dây chuy n công ngh công trình xi măng,... - Giám sát công tác kh o sát a ch t công trình ho c a ch t thu văn - Giám sát “xây d ng và hoàn thi n” công trình dân d ng và công nghi p - Giám sát l p t “thi t b công trình” ho c “thi t b công ngh ” Tôi xin ch u trách nhi m v toàn b n i dung ơn này và cam k t hành ngh ho t ng xây d ng theo úng n i dung ghi trong ch ng ch ư c c p và tuân th các quy nh c a pháp lu t có liên quan.
 15. Ngư i làm ơn (Ký và ghi rõ h , tên) PH L C S 2 (Ban hành kèm theo Thông tư s 12/TT-BXD ngày 24/6/2009 c a B trư ng B Xây d ng quy nh chi ti t v c p ch ng ch hành ngh ho t ng xây d ng) B N KHAI KINH NGHI M CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN TRONG HO T NG XÂY D NG 1. H và tên: 2. Quá trình ho t ng chuyên môn trong xây d ng: STT Th i gian ho t Ho t ng N i dung ho t ng xây Ch u tư, a ng chuyên xây d ng d ng (thi t k quy ho ch i m xây d ng môn v xây trong cơ xây d ng, thi t k ki n d ng (t quan, t trúc, thi t k xây d ng, tháng, năm, ch c nào? kh o sát xây d ng, thi …. n tháng ho c ho t công xây d ng, giám sát năm…) ng c thi công xây d ng)? t i l p? công trình nào? ch trì hay tham gia? Tôi xin cam oan n i dung b n khai này là úng s th t, n u sai tôi hoàn toàn ch u trách nhi m. Xác nh n c a cơ quan, t ch c qu n lý tr c ti p Ngư i làm ơn ho c (Ký và ghi rõ h , tên) H i ngh nghi p
 16. PH L C S 3A (Ban hành kèm theo Thông tư s 12/TT-BXD ngày 24/6/2009 c a B trư ng B Xây d ng quy nh chi ti t v c p ch ng ch hành ngh ho t ng xây d ng) M U CH NG CH HÀNH NGH KI N TRÚC SƯ HO T NG XÂY D NG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p – T do – H nh phúc Trách nhi m c a ngư i ư c c p ch ng ch : - Ch ư c nh n và th c hi n các công vi c ho t ng xây d ng trong ph m vi cho phép c a ch ng ch này. - Tuân th các quy nh c a pháp lu t v xây d ng và các pháp lu t khác có liên quan. CH NG CH - Không ư c cho ngư i khác thuê, mư n HÀNH NGH KI N TRÚC SƯ ho c s d ng ch ng ch này hành ngh . HO T NG XÂY D NG - Kh ng tNy xúa, s a ch a ch ng ch này. - Tr nh b o khi cú y u c u c a c c cơ quan có thNm quy n. (Trang 4-m t ngoài ) (Trang 1-m t ngoài) S XÂY D NG T NH/THÀNH PH nh 3x4 c a ngư i ư c c p -------------------
 17. ch ng ch ( óng d u n i c a cơ quan c p ch ng ch ) - C p cho Ông/Bà: ………………...….….…… - Ngày tháng năm sinh: ……………..……....… - a ch thư ng trú: ………………..…………. Ch ký c a ngư i ư c c p ch ng ch ……...………………………………..………… - ư c phép hành ngh ho t ng Xây d ng: 1. ……………………………………...……… Thông tin c a ngư i ư c c p ch ng ch : 2. …………………………………..….……… - S CMTND (ho c h chi u): 3. ……………………………………………… …….……… 4. ……………………………………..….…… c p ngày …/…/…... t i ……………………. 5. ……………………………………..….…… - Qu c t ch: Ch ng ch có giá tr trên ph m vi toàn qu c n ………………………………... ngày: …/…/…… - Trình chuyên môn: …………………... T nh/Thành ph , ngày .../…/…… …………………………..………………… GIÁM C S ch ng ch : KTS-04-00001 (Ký, h và tên, óng d u) (Trang 3- m t trong) (Trang 2- m t trong) PH L C S 3B (Ban hành kèm theo Thông tư s 12/TT-BXD ngày 24/6/2009 c a B trư ng B Xây d ng quy nh chi ti t v c p ch ng ch hành ngh ho t ng xây d ng) M U CH NG CH HÀNH NGH K SƯ HO T NG XÂY D NG
 18. C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p – T do – H nh phúc Trách nhi m c a ngư i ư c c p ch ng ch : - Ch ư c nh n và th c hi n các công vi c ho t ng xây d ng trong ph m vi cho phép c a ch ng ch này. - Tuân th các quy nh c a pháp lu t v xây d ng và các pháp lu t khác có liên quan. - Không ư c cho ngư i khác thuê, mư n CH NG CH ho c s d ng ch ng ch này hành ngh . HÀNH NGH K SƯ - Không tNy xóa, s a ch a ch ng ch này. HO T NG XÂY D NG - Trình báo khi có yêu c u c a các cơ quan có thNm quy n. (Trang 4-m t ngoài ) (Trang 1-m t ngoài) S XÂY D NG T NH/THÀNH PH nh 3x4 c a ngư i ư c c p ch ng ---------------- ch ( óng d u n i c a cơ quan c p ch ng ch ) - C p cho Ông/Bà: ………………...….….…… - Ngày tháng năm sinh: ……………..……....… - a ch thư ng trú: ………………..…………. Ch ký c a ngư i ư c c p ch ng ch ……...………………………………..…………
 19. - ư c phép hành ngh ho t ng Xây d ng: 1. ……………………………………...……… Thông tin c a ngư i ư c c p ch ng ch : 2. …………………………………..….……… - S CMTND (ho c h chi u): …….……… 3. ……………………………………………… c p ngày …/…/…... t i ……………………. 4. ……………………………………..….…… - Qu c t ch: ………………………………... 5. ……………………………………..….…… - Trình chuyên môn: …………………... Ch ng ch có giá tr trên ph m vi toàn qu c n ngày: …/…/…… ……………………………………………… T nh/Thành ph , ngày .../…/…… S ch ng ch : KS-04-00001 GIÁM C (Ký, h và tên, óng d u) (Trang 2- m t trong) (Trang 3- m t trong) PH L C S 3C (Ban hành kèm theo Thông tư s 12/TT-BXD ngày 24/6/2009 c a B trư ng B Xây d ng quy nh chi ti t v c p ch ng ch hành ngh ho t ng xây d ng) M U CH NG CH HÀNH NGH GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY D NG
 20. C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p – T do – H nh phúc Trách nhi m c a ngư i ư c c p ch ng ch : - Ch ư c nh n và th c hi n các công vi c ho t ng xây d ng trong ph m vi cho phép c a ch ng ch này. - Tuân th các quy nh c a pháp lu t v xây d ng và các pháp lu t khác có liên quan. - Không ư c cho ngư i khác thuê, mư n CH NG CH ho c s d ng ch ng ch này hành ngh . HÀNH NGH GIÁM SÁT - Không tNy xóa, s a ch a ch ng ch này. THI CÔNG XÂY D NG - Trình báo khi có yêu c u c a các cơ quan có thNm quy n. (Trang 4-m t ngoài ) (Trang 1-m t ngoài) S XÂY D NG T NH/THÀNH PH nh 3x4 c a ngư i ư c c p ch ng ch ---------------- ( óng d u n i c a cơ quan c p ch ng ch ) - C p cho Ông/Bà: ………………...….….…… - Ngày tháng năm sinh: ……………..……....… - a ch thư ng trú: ………………..…………. Ch ký c a ngư i ư c c p ch ng ch ……...………………………………..…………
Đồng bộ tài khoản