Thông tư số 120/1998/TT-BTC

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
42
lượt xem
2
download

Thông tư số 120/1998/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 120/1998/TT-BTC về chế độ thu phí kiểm định phương tiện đo do Bộ tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 120/1998/TT-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 120/1998/TT-BTC Hà N i, ngày 27 tháng 8 năm 1998 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 120/1998/TT-BTC NGÀY 27 THÁNG 8 NĂM 1998 HƯ NG D N CH THU L PHÍ KI M NNH PHƯƠNG TI N O Căn c Pháp l nh o lư ng ngày 16 tháng 7 năm 1990; Căn c i u 20, i u 21 Ngh nh s 115/H BT ngày 13/4/1991 c a H i ng B trư ng (nay là Chính ph ) ban hành quy nh v vi c thi hành Pháp l nh o lư ng; Căn c Quy t nh s 276/CT ngày 28/7/1992 c a Ch t ch H i ng B trư ng (nay là Th tư ng Chính ph ) v vi c th ng nh t các lo i phí và l phí; B Tài chính hư ng d n ch thu l phí ki m nh phương ti n o như sau: I. I TƯ NG N P: T ch c, cá nhân có phương ti n o thu c danh m c phương ti n o ph i ki m nh nhà nư c; khi ư c cơ quan qu n lý nhà nư c v o lư ng ki m nh ph i n p l phí theo quy nh t i Thông tư này. II. M C THU L PHÍ: 1. M c thu l phí ki m nh phương ti n o áp d ng theo ph l c ính kèm Thông tư này. 2. Khi giá c th trư ng bi n ng (tăng ho c gi m) trên 20% thì B Tài chính s xem xét i u ch nh cho phù h p v i th c t . III. TH T C THU, N P L PHÍ: 1. Cơ quan t ch c thu: Cơ quan qu n lý nhà nư c v o lư ng quy nh t i Ngh nh s 115/H BT ngày 13/4/1991 c a H i ng B trư ng (nay là Chính ph ) ban hành quy nh v vi c thi hành Pháp l nh o lư ng, th c hi n t ch c thu l phí ki m nh phương ti n o quy nh t i Thông tư này (dư i ây g i chung là cơ quan thu). 2. Th t c thu và qu n lý ti n thu l phí: a. T ch c, cá nhân ph i n p l phí ki m nh phương ti n o trư c khi ư c c p gi y ch ng nh n phương ti n o ã ư c ki m nh theo m c thu quy nh t i Thông tư này.
 2. L phí ki m nh phương ti n o thu b ng ng Vi t Nam; khi thu l phí ph i s d ng ch ng t thu ti n (biên lai phí, l phí) do B Tài chính (T ng c c Thu ) phát hành và ph i ghi úng s ti n ã thu trư c khi giao cho ngư i n p ti n l phí; ngư i n p l phí có trách nhi m yêu c u ngư i thu ti n l phí giao ch ng t thu ti n cho mình theo úng quy nh. T ch c, cá nhân không n p l phí theo m c thu quy nh t i Thông tư này thì không ư c c p Gi y ch ng nh n ki m nh phương ti n o. b. Ti n thu l phí ki m nh phương ti n o ph i n p ngân sách và t m s d ng theo quy nh sau ây: - Cơ quan thu l phí ư c m tài kho n t m gi qu n lý riêng ti n l phí ki m nh phương ti n o t i Kho b c Nhà nư c nơi cơ quan thu óng tr s . Trư ng h p cơ quan thu ã có tài kho n t m gi theo dõi các kho n ti n thu phí, l phí thì không ph i m m t tài kho n theo dõi riêng ti n thu l phí ki m nh phương ti n o, nhưng v n ph i m s k toán theo dõi riêng kho n l phí ki m nh phương ti n o quy nh t i Thông tư này. - nh kỳ hàng ngày, 5 ngày ho c ch m nh t là 10 ngày m t l n tuỳ theo s ti n l phí thu ư c nhi u hay ít mà cơ quan thu th c hi n n p ti n l phí ki m nh phương ti n o ã thu ư c vào tài kho n t m gi m t i Kho b c Nhà nư c. - Cơ quan thu l phí ki m nh phương ti n o ư c t m trích 15% trên t ng s ti n l phí ã thu ư c trong kỳ chi phí cho vi c t ch c thu l phí theo n i dung chi quy nh t i i m 4 m c này, s còn l i ph i n p vào ngân sách nhà nư c. 3. Th t c n p ti n vào ngân sách nhà nư c: - nh kỳ m i tháng m t l n, cơ quan thu l phí ph i n p t khai v s ti n l phí ã thu ư c, s ti n l phí ph i n p ngân sách (85% t ng s ti n ã thu ư c) c a tháng trư c cho cơ quan thu tr c ti p qu n lý trư c ngày 5 tháng ti p sau. - Nh n ư c t khai c a cơ quan thu g i n, cơ quan thu th c hi n ki m tra t khai, i chi u v i s ch ng t thu ã phát hành và s d ng xác nh s ti n ph i n p ngân sách trong kỳ và thông báo cho cơ quan thu v s ti n ph i n p, th i h n n p, chương, lo i, kho n tương ng, m c 045, ti u m c 04 M c l c ngân sách nhà nư c quy nh. Thông báo ph i g i n cho cơ quan thu l phí trư c ba ngày so v i ngày ph i n p l phí ghi trên thông báo. Th i h n cơ quan thu ph i n p s ti n l phí ã thu c a tháng trư c vào ngân sách nhà nư c ghi trên thông báo ch m nh t không quá ngày 15 c a tháng ti p theo. - Căn c vào thông báo c a cơ quan Thu , cơ quan thu làm th t c chuy n ti n t tài kho n t m gi n p vào tài kho n c a ngân sách nhà nư c t i Kho b c Nhà nư c nơi cơ quan thu óng tr s . 4. Qu n lý s d ng s ti n ư c t m trích:
 3. Cơ quan tr c ti p thu l phí ư c t m trích 15% (mư i lăm ph n trăm) s ti n l phí thu ư c trong kỳ chi phí cho vi c t ch c thu l phí ki m nh phương ti n o theo các n i dung ch y u sau ây: - In (ho c mua) m u ơn, t khai, gi y ch ng nh n và các h sơ liên quan tr c ti p n vi c thu l phí (tr chi phí cho vi c ki m nh). - Chi thư ng cho cán b công nhân viên c a cơ quan tr c ti p thu l phí ki m nh phương ti n o, m c thư ng t i a m t năm không quá 3 tháng lương th c t . - Các kho n chi thư ng xuyên khác ph c v vi c t ch c thu l phí ki m nh phương ti n o (tr chi phí ki m nh). Toàn b s ti n ư c t m trích l i (15%) cơ quan thu ph i s d ng úng m c ích theo nh m c chi c a Nhà nư c quy nh, có ch ng t h p lý. H t năm ph i quy t toán v i cơ quan Tài chính c p trên và cơ quan Thu tr c ti p qu n lý, n u chưa s d ng h t s ti n ã t m trích thì ph i n p s ti n còn l i vào ngân sách nhà nư c theo th t c quy nh t i i m 3 m c này. S ti n ã th c chi úng m c ích, úng ch và có ch ng t h p lý thì ư c gi i quy t ghi thu - ghi chi ngân sách nhà nư c. IV. T CH C TH C HI N: 1. Cơ quan thu l phí ki m nh phương ti n o có nhi m v và quy n h n sau ây: a. T ch c thu, thông báo công khai m c thu, th t c thu l phí t i nơi t ch c thu l phí theo úng quy nh t i Thông tư này. b. Kê khai thu, n p l phí v i C c Thu t nh, thành ph nơi cơ quan thu óng tr s ; n p y , úng h n s ti n ph i n p vào ngân sách nhà nư c theo thông báo c a cơ quan Thu ; c. Th c hi n ch s sách, ch ng t , báo cáo k toán theo dõi vi c thu, n p ti n l phí theo úng ch k toán, th ng kê hi n hành. 2. Cơ quan Thu , nơi cơ quan thu l phí óng tr s , có trách nhi m c p biên lai thu l phí theo yêu c u c a cơ quan thu, ki m tra, ôn c cơ quan thu l phí th c hi n ch thu, n p, s d ng l phí theo úng hư ng d n t i Thông tư này, qu n lý và s d ng biên lai thu ti n; th c hi n s , ch ng t k toán theo úng ch c a B Tài chính quy nh. 3. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. M i quy nh trư c ây trái v i Thông tư này u bãi b . Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, c n ph n nh k p th i v B Tài chính nghiên c u gi i quy t. Ph m Văn Tr ng ( ã Ký)
 4. BI U M C THU L PHÍ KI M NNH PHƯƠNG TI N O (Ban hành kèm theo Thông tư s 120/1998/TT-BTC ngày 27 tháng 8 năm 1998 c a B Tài chính) TT Tên PT Ph m vi o C p Phí K ho c ( ng) chính xác 1 2 3 4 5 6 dài 1.1 Thư c th ng 1.1.1 Thư c thương nghi p n 1500* 1000mm 1.1.2 Thư c v ch n 2000* 1000mm 1.1.3 Thư c v ch trên + 1000/1m 1000mm 1.2 Thư c cu n 1.2.1 Thư c cu n n 10m 5000* 1.2.2 Thư c cu n trên 10m + 1000/1m 1.3 Ta xi met 70000 Kh i lư ng 2.1 Cân phân tích, cân k M c cân thu t l n nh t 2.1.1 Cân phân tích, cân k n 200 g 1 30000 thu t 2.1.2 Cân phân tích, cân k n 200 g 2 20000 thu t 2.1.3 Cân phân tích, cân k n 5 kg 1 40000 thu t 2.1.4 Cân phân tích, cân k n 5 kg 2 30000 thu t 2.1.5 Cân phân tích, cân k trên 5 kg 1 60000 thu t 2.1.6 Cân phân tích, cân k trên 5 kg 2 40000
 5. thu t 2.2 Cân thông d ng M c cân l n nh t 2.2.1 Cân treo n 10 kg 4 1000* 2.2.2 Cân treo n 100 kg 4 2000* 2.2.3 Cân treo trên 100 kg 4 3000* 2.2.4 Cân ng h lò xo n 5 kg 4 1500* 2.2.5 Cân ng h lò xo n 30 kg 4 2500* 2.2.6 Cân ng h lò xo trên 30 kg 4 4000* 2.2.7 Cân ĩa n 20 kg 3 3500* 2.2.8 Cân ĩa trên 20 kg 3 5000* 2.2.9 Cân bàn n 500 kg 3 15000 2.2.10 Cân bàn n 1000 3 30000 kg 2.2.11 Cân bàn trên 1000 3 40000 kg 2.3 Cân ô tô M c cân l n nh t 2.3.1 Cân ô tô n 10 t n 3 160 000 2.3.2 Cân ô tô n 30 t n 3 200 000 2.3.3 Cân ô tô n 60 t n 3 300 000 2.3.4 Cân ô tô trên 60 t n 3 400 000 2.4 Cân toa xe M c cân l n nh t 2.4.1 Cân toa xe tĩnh n 100 t n 3 500 000 2.4.2 Cân toa xe tĩnh trên 100 t n 3 700 000 2.4.3 Cân toa xe ng oàn t u 0,5; 1; 3500 000 2 2.5 Cân quá t i M c cân l n nh t 2.5.1 Cân quá t i n 10 t n 4 130 000 2.5.2 Cân quá t i trên 10 t n 4 160 000 2.6 Cân hành lý M c cân
 6. l n nh t 2.6.1 Cân hành lý n 100 kg 3 10000* 2.6.2 Cân hành lý n 500 kg 3 15000 2.6.3 Cân hành lý trên 500 kg 3 30000 2.7 Cân bưu chính M c cân l n nh t 2.7.1 Cân bưu chính n 100 g 3 3000* 2.7.2 Cân bưu chính trên 100 g 3 4000* 2.8 Cân băng t i năng su t cân 2.8.1 Cân băng t i n 100 t/h 0,5; 1; 300 000 2 2.8.2 Cân băng t i n 500 t/h 0,5; 1; 400 000 2 2.8.3 Cân băng t i trên 500 t/h 0,5; 1; 600 000 2 Th tích 3.1 PT dung tích thông Dung tích (±%) d ng 3.1.1 C c, ca ong n 2l 1 1000* 3.1.2 Bình ong n 20l 1 2000* 3.1.3 Thùng ong, chum ong n 50l 1 5000 3.1.4 Thùng ong, chum ong n 100l 1 8000 3.1.5 Thùng ong, chum ong trên 100l 1 + 200/lít 3.2 B ong Dung tích (±%) 3.2.1 B ong c nh toàn n 10 m3 0,5 35000 ph n 3.2.2 B ong c nh toàn n 30 m3 0,5 45000 ph n 3.2.3 B ong c nh toàn n 50 m3 0,5 60000 ph n 3.2.4 B ong c nh toàn trên 50 m3 0,5 + 1000/m3 ph n 3.2.5 B ong c nh t ng n 10 m3 0,5 50000 ph n ki u tr ng
 7. 3.2.6 B ong c nh t ng n 30 m3 0,5 60000 ph n ki u tr ng 3.2.7 B ong c nh t ng n 50 m3 0,5 70000 ph n ki u tr ng 3.2.8 B ong c nh t ng n 100 m3 0,5 100 000 ph n ki u tr ng 3.2.9 B ong c nh t ng n 400 m3 0,5 300 000 ph n ki u tr ng 3.2.10 B ong c nh t ng trên 400 m3 0,5 + 600/1m3 ph n ki u tr ng 3.2.11 B ong c nh t ng n 10 m3 0,5 50 000 ph n ki u tr ngang 3.2.12 B ong c nh t ng n 20 m3 0,5 60 000 ph n ki u tr ngang 3.2.13 B ong c nh t ng trên 20 m3 0,5 +1000/1m3 ph n ki u tr ngang 3.3 Xi téc ô tô Dung tích (±%) 3.3.1 Xi téc ô tô n 5 m3 0,5 30000 3.3.2 Xi téc ô tô n 10 m3 0,5 40000 3.3.3 Xi téc ô tô n 15 m3 0,5 50000 3.3.4 Xi téc ô tô trên 15 m3 0,5 +1000/1m3 3.4 Xà lan xăng d u T i tr ng (±%) 3.4.1 Xà lan xăng d u n 50 t 0,5 80000 3.4.2 Xà lan xăng d u n 150 t 0,5 160000 3.4.3 Xà lan xăng d u trên 150 t 0,5 + 1500/1t 3.5 C t o xăng d u Lưu lư ng (±%) 3.5.1 C t o xăng d u n 120l/ph 0,5 50000 3.5.2 C t o xăng d u trên 0,5 60000 120l/ph 3.6 ng h o nư c c p o ư ng kính (±%) lư ng A&B (mm) 3.6.1 ng h o nư c 15-20 n5 10000* 3.6.2 ng h o nư c 25-32 n5 15000* 3.6.3 ng h o nư c 40-50 n5 25000
 8. 3.6.4 ng h o nư c 80-100 n5 35000 3.6.5 ng h o nư c trên 100 n5 45000 3.7 ng h o xăng d u ư ng kính (±%) (mm) 3.7.1 ng h o xăng d u 15-50 0,5 80000 3.7.2 ng h o xăng d u n 150 0,5 120000 3.7.3 ng h o xăng d u trên 150 0,5 150000 3.7.4 ng h o xăng d u 15-50 0,2 120000 3.7.5 ng h o xăng d u n 150 0,2 180000 3.7.6 ng h o xăng d u trên 150 0,2 220000 3.8 Lưu lư ng k o ch t ư ng kính (±%) l ng (mm) 3.8.1 Lưu lư ng k o ch t n 50 0,5 100000 l ng ki u chênh áp 3.8.2 Lưu lư ng k o ch t n 300 0,5 150000 l ng ki u chênh áp 3.8.3 Lưu lư ng k o ch t trên 300 0,5 200000 l ng ki u chênh áp 3.9 Lưu lư ng k o ch t khí ư ng kính (±%) (mm) 3.9.1 Lưu lư ng k o ch t khí n 100 0,5 100000 ki u chênh áp 3.9.2 Lưu lư ng k o ch t khí n 500 0,5 150000 ki u chênh áp 3.9.3 Lưu lư ng k o ch t khí trên 500 0,5 200000 ki u chênh áp Áp su t 4.1 Áp k 4.1.1 Áp k ô xy (0-60) bar 1,5-6 8000 4.1.2 Áp k ô xy (60-600) 1,5-6 10000 bar 4.1.3 Áp k lò xo (0-60) bar 1,5-6 6000 4.1.4 Áp k lò xo (60-600) 1,5-6 7000 bar 4.1.5 Áp k lò xo (600-2500) 1,5-6 8000
 9. bar 4.1.6 Áp k chính xác (0-60) bar 0,16 -> 8000 1 4.1.7 Áp k chính xác (60-600) 0,16 -> 10000 bar 1 4.1.8 Áp k chính xác (600-2500) 0,16 -> 13000 bar 1 4.1.9 Áp k chính xác ô xy (0-60) bar 0,16 -> 12000 1 4.1.10 Áp k chính xác ô xy (60-600) 0,16 -> 14000 bar 1 4.1.11 Áp k màng, h p (0-40) bar 1,5 -> 6 12000 4.1.12 Áp k ch t l ng ch a (0-1,5) bar 1 -> 2,5 20000 nư c 4.1.13 Áp k ch t l ng thu ngân (0-1,5) bar 1 -> 2,5 40000 4.1.14 Chân không k lò xo (-1-0) bar 1,5 -> 4 10000 4.1.15 Chân không k (-1-2,5) bar 1,5 -> 4 10000 4.1.16 Vi áp k (0-1500) Pa 2 25000 4.1.17 Vi áp k (0-1500) Pa 1 30000 4.1.18 Vi áp k (0-2500) Pa 2 40000 4.1.19 Vi áp k (0-2500) Pa 1 50000 4.2 Huy t áp k 4.2.1 Huy t áp k thu ngân (0-300) tor 1 -> 2,5 5000* 4.2.2 Huy t áp k lò xo (0-300) tor 1 -> 2,5 5000* 4.2.3 Huy t áp k i nt (0-300) tor 1 -> 2,5 20000* Nhi t 5.1 Nhi t k V ch chia 5.1.1 Nhi t k ch t l ng thu (-20->5) oC 0,1 oC 4000* tinh 5.1.2 Nhi t k ch t l ng thu (-5->105) 0,1 oC 2500* o tinh C 5.1.3 Nhi t k ch t l ng thu (100-300) 0,1 oC 3000* o tinh C
 10. 5.1.4 Nhi t k ch t l ng thu (300-600) 0,1 oC 4000* o tinh C 5.2 Nhi t k y h c (35->42) oC 0,1 oC 600* Hoá lý 6.1 mk (±%) 6.1.1 m k ngũ c c (10-100)% 0,5 30000 6.1.2 m k ngũ c c t ng (10-100)% 0,5 40000 6.2 Máy o PH dùng trong y (3-10) PH 0,1- 40000 t 0.01 6.3 Máy phân tích khí CO, CO2, 150000 SO3 6.4 Máy o hàm lư ng ch t 200000 có h i trong nư c i n, i n t 7.1 Công tơ i n 1 pha Cư ng dòng 7.1.1 Công tơ i n 1 pha n 50 A 1 15000 7.1.2 Công tơ i n 1 pha n 50 A 2 10000* 7.1.3 Công tơ i n 1 pha trên 50 A 1 18000 7.1.4 Công tơ i n 1 pha trên 50 A 2 12000* 7.2 Công tơ i n 3 pha Cư ng dòng 7.2.1 Công tơ i n 3 pha n 50 A 0,5 80000 7.2.2 Công tơ i n 3 pha n 50 A 1 40000 7.2.3 Công tơ i n 3 pha n 50 A 2 30000 7.2.4 Công tơ i n 3 pha trên 50 A 0,5 90000 7.2.5 Công tơ i n 3 pha trên 50 A 1 45000 7.2.6 Công tơ i n 3 pha trên 50 A 2 40000 7.3 Bi n dòng o lư ng (Ti) Cư ng M it l dòng sau thu 7.3.1 Bi n dòng o lư ng (Ti) n 5 kA 1 20000 b ng 50% 7.3.2 Bi n dòng o lư ng (Ti) n 5 kA 0,5 30000 t l u 7.3.3 Bi n dòng o lư ng (Ti) n 5 kA 0,1 40000
 11. 7.3.4 Bi n dòng o lư ng (Ti) n 5 kA 0,05 50000 7.4 Bi n áp o lư ng (TU) i n áp M it l 7.4.1 Bi n áp o lư ng (TU) n 35 kV 1 30000 sau thu 7.4.2 Bi n áp o lư ng (TU) n 35 kV 0,5 35000 b ng 50% 7.4.3 Bi n áp o lư ng (TU) n 35 kV 0,1 40000 t l u 7.4.4 Bi n áp o lư ng (TU) n 35 kV 0,05 50000 7.5 Máy o i n tr cách i n (10-3 10-9) 0,1 5 15000 (Mêgômét); Máy o i n tr ti p t (Teromét) 7.6 Máy i n tim (1 100) Hz n 60000 (2 300) ±5% mV; 7.7 Máy i n não (1 100) Hz n 70000 10.000/1 (2 300) ±5% ư ng mV; d n 7.8 Máy siêu âm y t (±%) 7.8.1 Ngu n siêu âm n 20 360000 7.8.2 Máy siêu âm (1-500) n 10 200000 mW B cx 8.1 Máy x tr n ±15% 8.1.1 Máy x tr cobalt n 200000 1y ut ±15% o 8.1.2 Máy x tr tia X n 250000 1y ut ±15% o 8.1.3 Máy o li u x tr n 500000 1 giá tr ±15% năng lư ng 8.2 Máy X quang n ±4% 8.2.1 Máy ch p X quang chNn n 150000 1y ut oán ±4% o 8.2.2 Máy ch p, chi u X quang chNn oán: - Ph n ch p n 150000 1y ut ±4% o
 12. - Ph n chi u n 250000 1y ut ±4% o Ghi chú: 1. L phí k trên ư c tính t i a i mc nh ho c lưu ng c a cơ quan ki m nh. 2. D u * quy nh m c thu b ng 70% giá l phí k trên, áp d ng khi ki m nh ban u cùng m t lúc nhi u PT cùng lo i, có ph m vi o và c p chính xác gi ng nhau.
Đồng bộ tài khoản