Thông tư số 121/1999/TT-BTC

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
54
lượt xem
3
download

Thông tư số 121/1999/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 121/1999/TT-BTC về chế độ tài chính đối với Trung tâm quản lý bay dân dụng Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 36/1998/TT-BTC ngày 21/3/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với Trung tâm quản lý bay dân dụng Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 121/1999/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 121/1999/TT-BTC Hà N i, ngày 12 tháng 10 năm 1999 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 121/1999/TT-BTC NGÀY 12 THÁNG 10 NĂM 1999 HƯ NG D N B SUNG, S A IM TS I M C A THÔNG TƯ S 36/1998/TT-BTC NGÀY 21-3-1998 C A B TÀI CHÍNH HƯ NG D N CH TÀI CHÍNH I V I TRUNG TÂM QU N LÝ BAY DÂN D NG VI T NAM Căn c Ngh nh s 04/1999/N -CP ngày 30-01-1999 c a Chính ph v Phí,l phí thu c ngân sách nhà nư c; Căn c Thông tư s 54/1999/TT-BTC ngày 10-05-1999 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 04/1999/N -CP c a Chính ph v Phí, l phí thu c ngân sách nhà nư c; B Tài chính hư ng d n, b sung s a i m t s i m qui nh trong Thông tư s 36/1998/TT-BTC ngày 21-3-1998 c a B Tài chính (sau ây g i t t là Thông tư s 36/1998/TT-BTC ) v ch tài chính i v i Trung tâm qu n lý bay dân d ng Vi t Nam như sau: 1- Kho n thu t i u hành bay qua b u tr i và bay qua vùng thông báo bay là kho n thu phí c a nhà nư c ư c qui nh trong danh m c phí ban hành kèm theo Ngh nh s 04/1999/N -CP ngày 10-05-1999 c a Chính ph . Trung tâm qu n lý bay dân d ng Vi t Nam không ph i n p thu giá tr gia tăng i v i kho n thu phí nêu trên. 2- V doanh thu ho t ng công ích: qui nh t i i m a, ti t 1.1, kho n 1,m c I ph n B c a Thông tư s 36/TT-BTC ư c s a i l i như sau: + Trích 32% ngu n thu t phí i u hành bay qua vùng tr i và bay qua vùng thông báo bay. + Thu t d ch v i u hành máy bay trong và ngoài nư c i n các sân bay c a Vi t Nam. + Thu t các d ch v khác. 3- S a i ti t 2.1, kho n 2, m c I, ph n B c a Thông tư s 36/1998/TT-BTC như sau: Kho n chênh l ch thu chi i v i ho t ng công ích ư c x lý như sau: - Trích quĩ d phòng tài chính b ng 5% s chênh l ch, nhưng s dư t i a c a quĩ không vư t quá 25% so v i v n i u l th c có c a doanh nghi p.
  2. - Trích hai quĩ khen thư ng và phúc l i t i a không quá 3 tháng lương th c hi n c năm trong trư ng h p s n p ngân sách nhà nư c năm báo cáo cao hơn năm trư c, ho c b ng 2 tháng lương th c hi n n u s n p ngân sách năm báo cáo th p hơn năm trư c. - S chênh l ch còn l i ư c b sung vào quĩ u tư phát tri n. 4- Qui nh n p phí vào ngân sách nhà nư c: S thu phí i u hành bay qua vùng thông báo bay còn l i (68%), Trung tâm qu n lý bay dân d ng Vi t Nam có trách nhi m n p ngân sách nhà nư c. Ch thu n p ư c th c hi n theo qui nh hi n hành c a B Tài chính. 5- Thông tư này có hi u l c thi hành t ngày 1-1-2000. M i qui nh t i Thông tư s 36/1998/TT-BTC ngày 21-3-1998 c a B Tài chính "Hư ng d n ch tài chính i v i Trung tâm qu n lý bay dân d ng Vi t Nam" không trái v i n i dung qui nh t i Thông tư này v n có hi u l c thi hành. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c ngh các ơn v ph n ánh v B Tài chính k p th i nghiên c u gi i quy t. Ph m Văn Tr ng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản