Thông tư số 121/2004/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
45
lượt xem
1
download

Thông tư số 121/2004/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 121/2004/TT-BTC về việc hướng dẫn công tác lập dự toán, cấp phát, thanh toán, quyết toán nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành, để thực hiện Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 121/2004/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 121/2004/TT-BTC Hà N i, ngày 16 tháng 12 năm 2004 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 121/2004/TT-BTC NGÀY 16 THÁNG 12 NĂM 2004 HƯ NG D N CÔNG TÁC L P D TOÁN, QU N LÝ, C P PHÁT, THANH TOÁN, QUY T TOÁN NGU N V N NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C TH C HI N QUY T NNH S 134/2004/Q -TTG NGÀY 20/7/2004 C A TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách nhà nư c; Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Tài chính; Căn c Quy t nh s 134/2004/Q -TTg ngày 20 tháng 7 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph v m t s chính sách h tr t s n xu t, t , nhà và nư c sinh ho t cho h ng bào dân t c thi u s nghèo, i s ng khó khăn; B Tài chính hư ng d n công tác l p d toán, qu n lý, c p phát, thanh toán, quy t toán ngu n v n ngân sách nhà nư c th c hi n Quy t nh s 134/2004/Q -TTg ngày 20/7/2004 c a Th tư ng Chính ph như sau: I. NH NG QUY NNH CHUNG 1. Thông tư này áp d ng l p d toán, qu n lý, c p phát, thanh toán, quy t toán ngu n v n ngân sách nhà nư c th c hi n chính sách h tr t s n xu t, t , nhà và nư c sinh ho t cho ng bào dân t c thi u s nghèo, i s ng khó khăn theo quy nh t i Quy t nh s 134/2004/Q -TTg ngày 20/7/2004 c a Th tư ng Chính ph (sau ây g i t t là Quy t nh s 134/2004/Q -TTg). 2. i tư ng ư c hư ng, ph m vi áp d ng, nguyên t c h tr và m c h tr th c hi n theo quy nh t i Thông tư liên t ch s 819/2004/TTLT/UBDT-KH T-TC-XD- NNPTNT ngày 10/11/2004 c a Liên B U ban Dân t c - K ho ch và u tư - Tài chính - Xây d ng - Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. 3. M c h tr t s n xu t, t , nhà và nư c sinh ho t cho h ng bào dân t c thi u s nghèo, i s ng khó khăn theo quy nh t i Quy t nh s 134/2004/Q -TTg là m c t i thi u; căn c tình hình th c t t i a phương, U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương (sau ây g i là U ban nhân dân t nh) quy t nh m c h tr c th cho t ng chính sách, nhưng m b o không th p hơn m c ngân sách trung ương h tr . 4. Vi c l p d toán, qu n lý, c p phát, thanh toán, quy t toán ngu n kinh phí ngân sách nhà nư c h tr ư c th c hi n theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c,
  2. Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 06/6/2003 c a Chính ph , Thông tư s 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 c a B Tài chính và các quy nh t i Thông tư này. 5. Căn c m c d toán b sung có m c tiêu t ngân sách c p trên cho ngân sách c p dư i th c hi n Quy t nh s 134/2004/Q -TTg ã ư c c p có thNm quy n giao, hàng quý cơ quan tài chính c p trên th c hi n b sung có m c tiêu cho ngân sách c p dư i theo ti n th c hi n. 6. Kho b c nhà nư c hư ng d n U ban nhân dân xã m tài kho n ti n g i t i Kho b c nhà nư c huy n nơi giao d ch nh n ngu n kinh phí ngân sách nhà nư c h tr th c hi n Quy t nh s 134/2004/Q -TTg thanh toán cho các h dân. II. NH NG QUY NNH C TH 1. L p d toán và phân b kinh phí: 1.1. Căn c s h dân t c thi u s nghèo thu c i tư ng ư c h tr theo quy nh t i Quy t nh s 134/2004/Q -TTg ã ư c bình xét ngh t cơ s ; s thôn b n thu c i tư ng ư c h tr và d án u tư các công trình c p nư c sinh ho t t p trung ã ư c c p có thNm quy n quy t nh, S Tài chính, S K ho ch và u tư ph i h p v i các cơ quan có liên quan khác xây d ng d toán kinh phí th c hi n Quy t nh s 134/2004/Q -TTg a phương và xây d ng d toán ngân sách ngh ngân sách trung ương h tr theo t ng chính sách; trong ó xác nh rõ các ngu n v n th c hi n: ngu n h tr t ngân sách trung ương, ngu n ngân sách a phương m b o t i thi u b ng 20% m c h tr c a ngân sách Trung ương và các ngu n huy ng khác theo ch quy nh. D toán ngân sách và các ngu n tài chính th c hi n nhi m v theo Quy t nh s 134/2004/Q -TTg ư c phân kỳ th c hi n theo k ho ch t ch c c a a phương, m b o tính kh thi, phù h p th c t a phương; báo cáo U ban nhân dân t nh g i B Tài chính, B K ho ch và u tư t ng h p trình Chính ph trình Qu c h i quy t nh b sung có m c tiêu cho t ng t nh trong d toán ngân sách hàng năm. 1.2. Trên cơ s d toán s b sung có m c tiêu ư c Th tư ng Chính ph giao, ngu n ngân sách a phương và ngu n huy ng khác th c hi n các chính sách theo quy nh t i Quy t nh s 134/2004/Q -TTg a phương, S Tài chính ph i h p v i các ơn v liên quan l p phương án phân b d toán ngân sách, chi ti t theo t ng nhi m v , theo t ng qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh (sau ây g i là huy n) trình U ban nhân dân t nh trình H i ng nhân dân t nh quy t nh trong d toán ngân sách a phương hàng năm. 1.3. Căn c Ngh quy t c a H i ng nhân dân t nh, U ban nhân dân t nh giao d toán cho các huy n (chi ti t theo t ng nhi m v ). Căn c m c kinh phí ư c U ban nhân dân t nh giao, U ban nhân dân huy n quy t nh phân b và thông báo cho t ng xã, phư ng, th tr n (sau ây g i là xã) chi ti t theo t ng nhi m v và t ng h dân ư c hư ng theo danh sách ã ư c cơ quan có thNm quy n quy t nh. 1.4. Căn c quy t nh c a U ban nhân dân huy n, U ban nhân dân xã thông báo công khai m c h tr n t ng thôn b n, t ng h dân theo t ng chính sách, ch ư c h tr .
  3. 2. Qu n lý, c p phát, thanh toán: Vi c c p phát, thanh toán kinh phí th c hi n các chính sách theo quy nh t i Quy t nh s 134/2004/Q -TTg cho các ơn v và cho t ng h dân ph i ch t ch , m b o úng m c tiêu, úng i tư ng nh t là i v i nh ng kho n thanh toán tr c ti p b ng ti n m t (ho c hi n v t) cho các h dân, U ban nhân dân xã ph i l p danh sách cho t ng h dân ký nh n và th c hi n y th t c, ch ng t theo ch quy nh. C th : 2.1. V th c hi n ch h tr nhà : 2.1.1. i v i các h dân ư c h tr nhà theo quy nh t i Quy t nh s 134/2004/Q -TTg: - Trư ng h p các h dân t làm nhưng có nhu c u t m ng kinh phí mua v t li u, U ban nhân dân xã t ng h p danh sách các h ngh t m ng g i phòng Tài chính huy n làm căn c t m ng. Căn c danh sách các h ngh t m ng và ngh c a U ban nhân dân xã, phòng Tài chính huy n làm th t c t m ng cho U ban nhân dân xã qua Kho b c nhà nư c U ban nhân dân xã t m ng cho các h dân. M c t m ng t i a b ng 60% m c ngân sách nhà nư c h tr cho t ng h dân. Khi công trình hoàn thành, căn c k t qu nghi m thu i v i t ng h dân có xác nh n c a U ban nhân dân xã, phòng Tài chính huy n c p phát b ng l nh chi ti n qua Kho b c nhà nư c cho U ban nhân dân xã thanh toán cho các h dân; ng th i làm th t c thu h i s ã t m ng (n u có). M c thanh toán t i a cho các h dân không quá m c quy nh h tr c a Nhà nư c i v i t ng h dân ư c c p có thNm quy n phê duy t (Ngân sách nhà nư c h tr t i thi u 6 tri u ng, g m: ngân sách trung ương h tr 5 tri u ng; ngân sách a phương h tr t i thi u 1 tri u ng và ngu n huy ng khác). - Trư ng h p các h dân có nhu c u cung ng v t li u và ư c s ng ý c a cơ quan có thNm quy n, U ban nhân dân xã t ng h p ăng ký nhu c u v t li u c a các h dân (phân lo i t ng lo i v t li u chi ti t theo t ng h ) g i U ban nhân dân huy n xem xét t ng h p. Căn c s lư ng v t li u các h dân các xã ã ăng ký, i u ki n c th c a t ng xã trên a bàn, U ban nhân dân huy n (ho c ơn v ư c U ban nhân dân huy n giao nhi m v ) ký h p ng v i các ơn v cung ng v t li u, ơn v này th c hi n vi c cung ng cho các h dân t i thôn b n. Căn c kh i lư ng v t li u th c t c p cho các h dân theo biên b n bàn giao gi a ơn v cung ng và t ng h dân (có ký nh n c a ch h , xác nh n c a U ban nhân dân xã) và ngh c a U ban nhân dân xã; phòng Tài chính huy n l p l nh chi ti n g i Kho b c nhà nư c thanh toán cho các ơn v cung ng v t li u theo ch hi n hành. M c thanh toán t i a không quá m c quy nh h tr c a Nhà nư c cho t ng h dân ư c c p có thNm quy n phê duy t. - i v i các a phương có r ng và ư c s ng ý c a cơ quan có thNm quy n v vi c th c hi n h tr b ng g cho các h dân làm nhà: Phòng Tài chính huy n ph i h p v i các ơn v liên quan căn c kh i lư ng g cung c p cho các h dân xác nh giá tr kh i lư ng g ph n ánh vào ngân sách theo hư ng d n t i kho n 3 -
  4. ph n II - Thông tư này. Giá tr kh i lư ng g h tr cho các h dân ư c xác nh là ph n ngân sách a phương h tr các h dân. Chi phí khai khác, v n chuy n g (n u có) do ngân sách a phương m b o. 2.1.2. i v i các h dân ã ư c vay tr ch m làm nhà theo quy nh t i Quy t nh s 105/2002/Q -TTg ngày 02/8/2002 ho c Quy t nh s 154/2002/Q -TTg ngày 12/11/2004 c a Th tư ng Chính ph : - Căn c danh sách các h dân ư c h tr v nhà theo quy nh t i Quy t nh s 134/2004/Q -TTg ã ư c c p có thNm quy n phê duy t và danh sách các h dân ã vay ti n làm nhà tr ch m theo quy nh t i Quy t nh s 105/2002/Q -TTg ho c Quy t nh s 154/2002/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph , U ban nhân dân xã l p danh sách các h dân ã vay ti n thu c xã báo cáo phòng Tài chính huy n. Phòng Tài chính huy n giúp U ban nhân dân huy n xem xét t ng h p ngh Ngân hàng chính sách xã h i xác nh n s dư n vay n th i i m l p danh sách (chi ti t t ng h , s ti n dư n g c, s ti n lãi). Trên cơ s ó, phòng Tài chính huy n xem xét t ng h p ph n kinh phí ph i thanh toán cho Ngân hàng chính sách xã h i trình U ban nhân dân huy n quy t nh. - Căn c quy t nh c a U ban nhân dân huy n, phòng Tài chính huy n l p l nh chi ti n g i Kho b c nhà nư c thanh toán cho Ngân hàng chính sách, ng th i có văn b n thông báo cho U ban nhân dân xã kèm danh sách ã chi tr n Ngân hàng chính sách xã h i c a t ng h dân; U ban nhân dân xã thông báo cho t ng h dân b ng văn b n làm th t c thanh lý kh ư c ( i v i trư ng h p tr h t n ) ho c thanh toán gi m s ti n vay tr ch m theo kh ư c ( i v i trư ng h p chưa tr h t n ) v i Ngân hàng chính sách xã h i. M c thanh toán cho Ngân hàng chính sách xã h i t i a không vư t quá s dư n vay (c g c và lãi) c a t ng h dân n th i i m thanh toán và không vư t quá m c quy nh h tr c a Nhà nư c cho t ng h dân ư c c p có thNm quy n phê duy t. Trư ng h p m c h tr c a ngân sách nhà nư c l n hơn s dư n vay còn l i (c g c và lãi) c a t ng h dân, ph n chênh l ch còn l i ư c c p b ng ti n cho các h dân. Căn c h sơ ã ư c Ngân hàng chính sách xã h i xác nh n, phòng Tài chính huy n ki m tra, xác nh s kinh phí ph i c p cho t ng h dân và th c hi n c p phát b ng l nh chi ti n qua Kho b c nhà nư c cho U ban nhân dân xã c p cho các h dân. 2.2. V th c hi n ch h tr nư c sinh ho t: Căn c danh sách các h dân ư c h tr nư c sinh ho t ư c c p có thNm quy n phê duy t, ăng ký c a các h dân v phương th c th c hi n; U ban nhân dân xã t ng h p nhu c u và phân lo i theo t ng phương th c th c hi n (các h dân nh n lu, stéc ch a nư c; t làm b ch a nư c; t ào gi ng ho c t t o ngu n nư c khác) g i phòng Tài chính huy n làm căn c ki m tra, ki m soát, c p phát kinh phí th c hi n. M c c p phát thanh toán không vư t quá m c quy nh h tr c a nhà nư c cho t ng h dân ư c c p có thNm quy n phê duy t. Vi c c p phát, thanh toán cho các i tư ng theo các phương th c th c hi n như sau: 2.2.1. i v i các h dân ư c c p lu, stéc ch a nư c:
  5. Căn c danh sách ăng ký c a các h dân, h p ng cung ng gi a ơn v ư c c p có thNm quy n giao nhi m v v i ơn v cung ng lu, stéc ch a nư c; kh i lư ng lu, stéc ch a nư c th c t c p cho các h dân theo biên b n bàn giao gi a ơn v cung ng và t ng h dân (có ký nh n c a ch h , xác nh n c a U ban nhân dân xã) và ngh c a U ban nhân dân xã, Phòng Tài chính huy n ki m tra, l p l nh chi ti n g i Kho b c nhà nư c thanh toán cho các ơn v cung c p lu, stéc ch a nư c. 2.2.2. i v i các h dân t làm b ch a nư c: - Căn c danh sách ăng ký c a các h dân, ơn v ư c cơ quan có thNm quy n giao cung ng xi măng t i thôn b n cho t ng h dân theo úng s lư ng ã h p ng. Khi giao xi măng cho t ng h dân ph i l p b ng kê kh i lư ng xi măng giao cho t ng h dân các h ký nh n, U ban nhân dân xã xác nh n g i phòng Tài chính huy n làm căn c thanh toán. - Căn c b ng kê kh i lư ng xi măng th c t cung ng cho các h dân, giá bán n thôn b n ã ký k t và ngh c a U ban nhân dân xã; phòng Tài chính huy n l p l nh chi ti n g i Kho b c nhà nư c thanh toán cho ơn v cung ng xi măng theo ch hi n hành. 2.2.3. i v i các h dân t ào gi ng ho c t t o ngu n nư c khác: - Căn c danh sách ăng ký c a các h dân, U ban nhân dân xã ch o các h i oàn th t i a phương ph i h p v i c ng ng dân cư hư ng d n giúp các h dân th c hi n. - Phòng Tài chính huy n căn c k t qu nghi m thu c a xã, thNm nh và th c hi n c p phát b ng l nh chi ti n qua Kho b c nhà nư c cho U ban nhân dân xã thanh toán cho các h dân. 2.3. V th c hi n ch h tr t s n xu t và t : Căn c phương án gi i quy t v t và t s n xu t cho các h dân t c thi u s nghèo thi u t , t s n xu t; tuỳ theo phương th c th c hi n có cơ ch c p phát thanh toán cho phù h p. M c thanh toán tương ng v i s di n tích th c t ã khai hoang (ho c giao, ho c chuy n như ng) và t i a không vư t quá m c quy nh h tr c a nhà nư c cho t ng h dân ư c c p có thNm quy n phê duy t. Vi c thanh toán ph i m b o các nguyên t c sau ây: 2.3.1. iv i t dân t khai hoang: - U ban nhân dân huy n ch o U ban nhân dân xã ph i h p v i cơ quan chuyên môn c a huy n ư c giao nhi m v hư ng d n các h ng bào dân t c thi u s t ch c khai hoang theo úng quy ho ch s d ng t c a t ng xã và phù h p t p quán canh tác c a ng bào. - Căn c k t qu khai hoang c a các h dân, U ban nhân dân xã và cơ quan chuyên môn ư c U ban nhân dân giao nhi m v th c hi n nghi m thu kh i lư ng, l p biên b n nghi m thu.
  6. - Căn c danh sách các h dân t t ch c khai hoang, biên b n nghi m thu di n tích khai hoang, gi y ngh c a U ban nhân dân xã; phòng Tài chính huy n ki m tra và c p phát b ng l nh chi ti n qua Kho b c nhà nư c cho U ban nhân dân xã thanh toán cho các h dân. 2.3.2. i v i các nông, lâm trư ng ư c giao nhi m v t ch c cho các h ng bào dân t c thi u s s n xu t: - U ban nhân dân huy n ch o U ban nhân dân xã ph i h p v i các nông, lâm trư ng t ch c khai hoang ho c t ch c cho các h ng bào dân t c thi u s s n xu t phù h p v i t p quán canh tác c a ng bào. - Căn c k t qu t ch c cho các h dân s n xu t c a nông, lâm trư ng, U ban nhân dân xã và cơ quan chuyên môn (n u ư c U ban nhân dân huy n giao nhi m v ) th c hi n nghi m thu kh i lư ng, l p biên b n nghi m thu và danh sách các h dân ư c các nông, lâm trư ng t ch c s n xu t (có ký nh n c a các h ) g i phòng Tài chính huy n làm căn c thanh toán. - Căn c danh sách các h dân ư c các nông, lâm trư ng t ch c s n xu t, biên b n nghi m thu di n tích t ch c cho các h dân s n xu t, gi y ngh c a nông, lâm trư ng; phòng Tài chính huy n ki m tra, l p l nh chi ti n g i Kho b c nhà nư c thanh toán tr c ti p cho các nông, lâm trư ng. 2.3.3. iv i t nh n chuy n như ng: - U ban nhân dân huy n giao m t ơn v chuyên môn ph i h p v i U ban nhân dân xã, cùng v i các h dân xác nh di n tích t chuy n như ng c a các h , l p biên b n bàn giao (có xác nh n c a các bên liên quan). - Căn c ch , nh m c chi, danh sách và di n tích t chuy n như ng c a các h dân, biên b n bàn giao; phòng Tài chính huy n ki m tra và c p phát b ng l nh chi ti n qua Kho b c nhà nư c cho U ban nhân dân xã thanh toán, chi tr cho các h dân có t chuy n như ng. 2.4. i v i các công trình khai hoang t p trung ho c công trình c p nư c sinh ho t t p trung t i các thôn b n: Vi c t m ng, thanh toán v n cho các công trình khai hoang t p trung ho c công trình c p nư c sinh ho t t p trung ư c th c hi n theo quy nh i v i các công trình cơ s h t ng các xã thu c chương trình 135 (quy nh t i Thông tư s 47/1999/TT-BTC ngày 05/5/1999 c a B Tài chính và Thông tư liên t ch s 666/2001/TTLT/BKH- UBDTMN-TC-XD ngày 23/8/2001 hư ng d n qu n lý u tư và xây d ng công trình h t ng thu c Chương trình 135). 2.5 i v i qu t thu h i c a các nông, lâm trư ng, các doanh nghi p: Th c hi n theo quy nh hi n hành 3. V báo cáo k toán và quy t toán:
  7. - S kinh phí ngân sách trung ương h tr th c h ên các chính sách h tr ng bào dân t c thi u s nghèo, i s ng khó khăn theo quy nh t i Quy t nh s 134/2004/Q -TTg ư c h ch toán, quy t toán thu, chi ngân sách a phương theo quy nh hi n hành. U ban nhân dân huy n, U ban nhân dân xã, Phòng Tài chính huy n có trách nhi m ph i h p v i Kho b c nhà nư c và các cơ quan liên quan t ch c theo dõi tình hình th c hi n vi c c p phát th c hi n chính sách quy nh t i Quy t nh s 134/2004/Q -TTg; hàng tháng U ban nhân dân xã, phòng Tài chính huy n báo cáo U ban nhân dân huy n và S Tài chính v k t qu th c hi n chương trình, ti n thanh toán v n, S Tài chính t ng h p báo cáo U ban nhân dân t nh. Hàng quý, U ban nhân dân các t nh, thành ph báo cáo tình hình ti n th c hi n và k t thúc năm báo cáo quy t toán riêng ngân sách và các ngu n tài chính huy ng khác theo ch quy nh th c hi n Quy t nh s 134/2004/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph g i U ban Dân t c, B Tài chính, B K ho ch và u tư t ng h p báo cáo Chính ph và Qu c h i. III. I U KHO N THI HÀNH Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh ph n ánh v B Tài chính k p th i hư ng d n, gi i quy t. Tr n Văn Tá ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản