Thông tư số 122/1998/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
42
lượt xem
2
download

Thông tư số 122/1998/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 122/1998/TT-BTC về việc quy định chế độ quản lý tài chính đối với vòng Cúp Tiger Việt Nam 98 do Bộ tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 122/1998/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 122/1998/TT-BTC Hà N i, ngày 04 tháng 9 năm 1998 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 122/1998/TT-BTC NGÀY 4 THÁNG 9 NĂM 1998 QUY NNH CH QU N LÝ TÀI CHÍNH I V I VÒNG CHUNG K T CÚP TIGER VI T NAM '98 Căn c Ngh nh s 87/CP ngày 19/12/1996 c a Chính Ph "Hư ng d n thi hành vi c phân c p qu n lý, l p ch p hành và quy t toán ngân sách Nhà nư c theo Lu t Ngân sách Nhà nư c". Căn c ý ki n ch o c a Phó th tư ng Chính ph Ph m Gia Khiêm t i Công văn s 2496/VPCP-KGVX ngày 3/7/1998 c a Văn phòng Chính ph v vi c ăng cai gi i bóng á Tiger Cúp l n th II năm 1998. tăng cư ng công tác qu n lý thu, chi tài chính i v i vòng chung k t Cúp Tiger Vi t Nam '98, B Tài chính quy nh ch chi tiêu và qu n lý tài chính như sau: I. NH NG QUY NNH CHUNG: 1. Vòng chung k t Cúp Tiger Vi t Nam '98 ư c t ch c theo l h i truy n th ng văn hoá - th thao qu c t , k t h p v i truy n th ng văn hoá c a Vi t Nam, b o m hi u qu v chuyên môn, th hi n ư c tinh th n bình ng, oàn k t, hi u bi t l n nhau gi a các nư c trong khu v c ông Nam á. 2. Vòng chung k t Cúp Tiger t ch c theo nguyên t c t b o m kinh phí trang tr i m i chi tiêu, Ngân sách Nhà nư c không h tr . 3. Toàn b các ngu n thu, chi ph i m b o úng m c ích theo úng quy nh t i Thông tư này, ng th i m b o th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí. 4. Tài s n, trang thi t b mua s m ph c v vòng chung k t Cúp Tiger Vi t Nam 1998 ph i ư c qu n lý theo úng các quy nh hi n hành c a Nhà nư c. II. NH NG QUY NNH C TH : 1. Ngu n kinh phí c a gi i: Các ngu n kinh phí c a gi i bao g m: - Các kho n tài tr b ng ti n, b ng hi n v t c a Liên oàn Bóng á ông Nam á (g i t t là AFF).
  2. - Thu ti n bán vé vào xem các tr n thi u bóng á theo h p ng gi a Ban t ch c c a Trung ương và Ban t ch c c a thành ph Hà N i và c a thành ph H Chí Minh. - Các kho n óng góp, ng h c a các t ch c, oàn th , h i qu n chúng, cơ quan, doanh nghi p trong và ngoài nư c. - Thu t ho t ng qu ng cáo. - Ngu n thu khác (n u có). 2. N i dung chi: Các ngu n kinh phí nêu trên ư c s d ng chi cho nh ng n i dung sau: - Chi tuyên truy n c ng, qu ng cáo (in n panô, áp phích, gi y m i, phù hi u, quay phim, ch p nh). - Chi cho l khai m c, b m c, t ng k t gi i. - Chi t p luy n cho kh i nghi th c, di u hành ng di n, ca múa nh c, trang trí. - Chi mua s m trang ph c, băng c , khNu hi u, văn phòng phNm. - Chi cho ho t ng c a Ban t ch c. - Chi cho công tác b o v , anh ninh, tr t t , y t , v sinh. - Chi mua s m trang thi t b , d ng c thi u, thuê a i m t p luy n. - Chi ăn, , i l i, b i dư ng làm nhi m v cho các quan khách, tr ng tài, giám sát, hu n luy n viên, v n ng viên, Ban ch o, Ban t ch c và nhân viên ph c v . - Chi các cu c h i ngh , h i th o, h p báo qu c t trong th i gian t ch c gi i. - Các kho n chi khác. 3. M c chi: 1. i v i ngư i nư c ngoài: Chi ăn, , i l i b i dư ng làm nhi m v i v i quan ch c là ngư i nư c ngoài, tr ng tài, giám sát (trong ó, có ngư i Vi t Nam), các i bóng tham d gi i theo quy nh chung c a AFF. 2. i v i ngư i Vi t Nam là thành viên ban t ch c gi i, làm vi c c ban êm, ngày l , ch nh t ư c hư ng ti n b i dư ng theo các m c sau: + Thành viên ban ch o, trư ng, phó ban t ch c: 150.000 ng/ngày/ngư i. + Trư ng phó ti u ban: 100.000 ng/ngày/ngư i.
  3. + Thành viên các ti u ban: 80.000 ng/ngày/ngư i. + Nhân viên ph c v : 50.000 ng/ngày/ngư i. S ngày ư c hư ng ti n b i dư ng làm nhi m v c a thành viên Ban ch o, Ban t ch c và các ti u ban ư c tính t ngày 23/8 n ngày 6/9/1998. Trư ng h p c bi t do công vi c ph i tri n khai s m ho c k t thúc mu n s ư c Trư ng ban t ch c xem xét quy t nh tính thêm th i gian ư c hư ng ti n b i dư ng, nhưng không vư t quá 10 ngày, m i ngày ư c b i dư ng b ng 50% m c b i dư ng tương ng ã quy nh t i i m 3.2. m c II trên ây. Trong m t ngày, m t ngư i làm nhi u nhi m v khác nhau ch ư c hư ng m t m c b i dư ng cao nh t. Thành viên c a Ban t ch c i công tác thì ư c hư ng ch công tác phí theo quy nh t i Thông tư s 94/1998/TT-BTC ngày 30/6/1998 c a B Tài chính. Trư ng h p ngư i không ư c hư ng lương t NSNN thì hư ng m c khoán: 150.000 /ngày/ngư i t thu x p ch ăn, ngh , i l i. 3. Nh ng nhân viên h p ng làm phiên d ch, hư ng d n các oàn nư c ngoài ư c hư ng ti n công h p ng theo m c t 50.000 n 80. 000 /ngày/ngư i. 4. D toán kinh phí, thanh quy t toán các kho n thu, chi. Ngu n kinh phí chi cho toàn gi i này ư c huy ng t nhi u ngu n ngoài NSNN, nhưng ph i ư c qu n lý như ngu n ngân sách Nhà nư c c p. i v i các tài s n mua s m ph c v vòng chung k t Cúp Tiger '98 ph i ư c qu n lý s d ng theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. U ban Th d c - Th thao có trách nhi m l p d toán y m i kho n thu, chi tài chính c a gi i theo úng ch tài chính hi n hành c a Nhà nư c, ng th i t ch c qu n lý thu, chi theo n i dung quy nh t i Thông tư này. Các kho n thu, chi ư c h ch toán vào lo i 16 kho n 11 (s nghi p Th d c Th thao) và quy t toán theo ch k toán tài chính quy nh t i Quy t nh s 999-TC/Q - C KT ngày 2/11/1996 c a B Tài chính. Sau khi k t thúc gi i ch m nh t 30 ngày, U ban TD-TT t ng h p quy t toán tài chính c a gi i, g i B Tài chính. III. T CH C TH C HI N Thông tư này ch áp d ng cho t ch c Cúp Tiger Vi t Nam '98. Nguy n Th Kim Ngân ( ã Ký)
Đồng bộ tài khoản