Thông tư số 123/2003/TT-BNN

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
39
lượt xem
3
download

Thông tư số 123/2003/TT-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 123/2003/TT-BNN về việc quản lý các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu và quá cảnh các loài động vật, thực vật hoang dã do Bộ Nội vụ ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 11/2002/NĐ-CP ngày 22/1/2002 của Chính phủ về việc quản lý các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu và quá cảnh các loài động vật, thực vật hoang dã

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 123/2003/TT-BNN

 1. B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM TRI N NÔNG THÔN c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 123/2003/TT-BNN Hà N i, ngày 14 tháng 11 năm 2003 THÔNG TƯ C A B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN S 123/2003/TT-BNN NGÀY 14 THÁNG 11 NĂM 2003 HƯ NG D N TH C HI N NGH NH S 11/2002/N -CP NGÀY 22/01/2002 C A CHÍNH PH V VI C QU N LÝ CÁC HO T NG XU T KH U, NH P KH U VÀ QUÁ C NH CÁC LOÀI NG V T, TH C V T HOANG DÃ Th c hi n i u 30 c a Ngh nh s 11/2002/N -CP ngày 22/01/2002 c a Chính ph v vi c qu n lý các ho t ng xu t kh u, nh p kh u và quá c nh các loài ng v t, th c v t hoang dã (sau ây g i là Ngh nh s 11/2002/N -CP), B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn hư ng d n chi ti t m t s i m như sau: I. QUY NH CHUNG 1. M u v t nh ng loài ng v t, th c v t hoang dã ư c quy nh trong Thông tư này, bao g m: a) ng v t, th c v t hoang dã ư c quy nh t i Ph l c I, II, III c a Công ư c v buôn bán qu c t các loài ng v t, th c v t hoang dã nguy c p (sau ây g i là Công ư c CITES). b) ng v t, th c v t hoang dã ư c quy nh t i Danh m c th c v t, ng v t hoang dã quý hi m ban hành theo Ngh nh s 48/2002/N -CP ngày 22/4/2002 c a Chính ph (sau ây g i là Ngh nh s 48/2002/N -CP) s a i, b sung Danh m c th c v t r ng, ng v t r ng quý hi m và ch qu n lý, b o v , ban hành theo Ngh nh s 18/H BT ngày 17 tháng 01 năm 1992 c a H i ng B trư ng và Công văn s 3399/VPCP-NN ngày 21/6/2002 c a Văn Phòng Chính ph ính chính Danh m c ng v t, th c v t hoang dã quý hi m ban hành kèm theo Ngh nh s 48/2002/N -CP. c) ng v t hoang dã là thiên ch c a chu t, quy nh t i Ch th s 09/1998/CT-TTg ngày 18/02/1998 c a Th tư ng Chính ph và Quy t nh s 140/2000/Q -BNN-KL ngày 21/12/2000 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v vi c công b Danh m c m t s loài ng v t hoang dã là thiên ch c a chu t. d) ng v t hoang dã thông thư ng (theo kho n 4 i u 2 c a Ngh nh s 11/2002/N -CP). e) Các b ph n, s n ph m ho c d n xu t t nh ng loài ng v t, th c v t hoang dã ư c quy nh t i các i m a, b, c và d c a m c 1 Ph n I.
 2. 2. M c ích thương m i là vi c giao d ch, lưu thông m u v t c a các loài ng v t, th c v t hoang dã ho c th c hi n d ch v sinh l i, bao g m th c hi n m t ho c các hành vi thương m i như mua, bán, v n chuy n, xu t kh u, nh p kh u, tàng tr , trưng bày, qu ng cáo, môi gi i ho c th c hi n các d ch v thương m i khác 3. M u v t ti n Công ư c: a) Là nh ng m u v t ư c quy inh t i các Ph l c c a Công ư c CITES có ư c m t cách h p pháp trư c ngày qu c gia ó tr thành thành viên chính th c c a Công ư c CITES ho c trư c ngày loài ó ư c ưa vào các Ph l c c a Công ư c CITES. b) T ch c, cá nhân lưu gi m u v t ti n Công ư c ph i ăng ký v i cơ quan Th m quy n qu n lý CITES Vi t Nam ư c c p gi y ch ng nh n m u v t ti n Công ư c và ánh d u. Th i h n ăng ký do cơ quan Th m quy n qu n lý CITES Vi t Nam quy nh. H sơ xin c p gi y ch ng nh n ti n Công ư c bao g m: - ơn xin c p gi y ch ng nh n ti n Công ư c; - Các gi y t liên quan ch ng minh ngu n g c h p pháp c a m u v t. Trư ng h p không có gi y t ch ng minh ngu n g c h p pháp c a m u v t, thì ngư i ch m u v t ph i trưng c u tư v n c a cơ quan Th m quy n khoa h c CITES Vi t Nam. 4. i v i m u v t t m nh p - tái xu t vì m c ích thương m i, ph i trình cơ quan Th m quy n qu n lý CITES Vi t Nam b n sao gi y phép ho c gi y ch ng nh n CITES do cơ quan Th m quy n qu n lý CITES c a nư c xu t kh u ho c tái xu t kh u c p. H sơ c p gi y phép tái xu t kh u th c hi n theo quy nh t i i u 18 c a Ngh nh s 11/2002/N -CP. 5. Cơ quan Ki m lâm c p t nh trong Thông tư này là các Chi C c Ki m lâm. i v i các t nh không có cơ quan Ki m lâm, thì S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ti n hành ăng ký và qu n lý các tr i gây nuôi sinh s n và tr ng c y nhân t o các loài ng, th c v t hoang dã; c p gi y xác nh n ngu n g c và gi y phép v n chuy n ng, th c v t hoang dã theo Quy t nh s 70/2003/Q -BNN-KL ngày 23/6/2003 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v vi c qu n lý, xác nh n và c p gi y phép v n chuy n các loài ng v t, th c v t hoang dã do gây nuôi các t nh không có cơ quan Ki m lâm. II. V N CHUY N QUÁ C NH NG, TH C V T HOANG DÃ 1. V n chuy n quá c nh ư c quy nh t i kho n 11 i u 2 Chương I c a Ngh nh s 11/2002/N -CP. 2. Trong trư ng h p hàng hóa là ng v t hoang dã còn s ng, thì ch hàng ho c ngư i i di n h p pháp c a ch hàng ph i g i h sơ c a lô hàng n cơ quan th m quy n qu n lý CITES Vi t Nam trư c 7 (b y) ngày làm vi c ư c xem xét cho phép v n chuy n quá c nh. H sơ c a lô hàng g m: - ơn xin phép v n chuy n quá c nh;
 3. - B n sao gi y phép xu t kh u CITES ho c gi y ch ng nh n tái xu t kh u; H p ng v n chuy n quá c nh. 3. Ch hàng ch ư c v n chuy n quá c nh ng v t hoang dã còn s ng qua lãnh th c a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam khi có văn b n cho phép v n chuy n quá c nh c a cơ quan Th m quy n qu n lý CITES Vi t Nam. Khi có d u hi u vi ph m, cơ quan Th m quy n qu n lý CITES Vi t Nam ph i h p v i cơ quan H i quan ki m tra b n g c gi y phép CITES và các h sơ liên quan trong khi làm th t c H i quan. III. XU T KH U, NH P KH U, TÁI XU T KH U M U V T C A CÁC LOÀI NG V T, TH C V T HOANG DÃ Ư C QUY NH T I CÁC PH L C C A CÔNG Ư C CITES 1. C m xu t kh u, nh p kh u, tái xu t kh u và nh p n i t bi n vì m c ích thương m i m u v t các loài ng v t, th c v t hoang dã ư c quy nh t i Ph l c I c a Công ư c CITES khai thác t t nhiên. 2. ư c xu t kh u, nh p kh u, tái xu t kh u và nh p n i t bi n m u v t các loài ng v t, th c v t hoang dã ư c quy nh t i Ph l c I c a Công ư c CITES trong các trư ng h p sau: a) Xu t kh u, nh p kh u, tái xu t kh u và nh p n i t bi n m u v t các loài ng v t th c v t hoang dã không vì m c ích thương m i, bao g m: - M c ích ngo i giao: cơ quan Th m quy n qu n lý CITES Vi t Nam báo cáo B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn xem xét trình Th tư ng Chính ph quy t nh; - Nghiên c u khoa h c, trao i gi a các Vư n ng v t, Vư n Th c v t do B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn quy t nh, trên cơ s các chương trình h p tác ã ư c Chính ph , các B ho c cơ quan ngang B phê duy t. i v i m u v t không có kh năng giám nh t i Vi t Nam, cơ quan Th m quy n qu n lý CITES Vi t Nam ch c p gi y phép xu t kh u v i m c ích giám nh. S lư ng c p kh ng ch là 03 (ba) m u ng lo i, tr nh ng trư ng h p c bi t khi có gi i trình khoa h c phù h p. Sau khi giám nh, ph i g i tr l i ít nh t 02 (hai) m u ã xu t kh u kèm theo k t qu giám nh, ng th i t ch c yêu c u c p phép ph i g i báo cáo cho cơ quan Th m quy n qu n lý CITES Vi t Nam v vi c tái nh p kh u m u v t nói trên, kèm b n sao t khai nh p kh u H i quan; - Tham gia chương trình bi u di n lưu ng nư c ngoài do B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn quy t nh, trên cơ s gi y phép bi u di n c a B Văn hóa - Thông tin và các gi y t ch ng minh ngu n g c h p pháp c a m u v t. Sau các chuy n lưu di n, các cơ quan t ch c bi u di n lưu ng ph i có báo cáo v vi c tái nh p kh u nh ng m u v t ã xu t kh u, kèm b n sao t khai nh p kh u H i quan g i n cơ quan Th m quy n qu n lý CITES Vi t Nam; - Cơ quan Th m quy n qu n lý CITES Vi t Nam ch c p gi y phép tái xu t kh u không vì m c ích thương m i cho các m u v t ư c nh p kh u h p pháp.
 4. b) H sơ xin c p phép xu t kh u, tái xu t kh u m u v t các loài ng v t, th c v t hoang ã không vì m c ích thương m i như sau: - M c ích ngo i giao: + ơn xin c p phép xu t kh u, tái xu t kh u (theo m u Ph bi u l); + Gi y ch ng nh n ngu n g c m u v t do cơ quan Ki m lâm c p t nh c p; + Quy t nh c a Th tư ng Chính ph . - Nghiên c u khoa h c, trao i gi a các Vư n ng v t, Vư n Th c v t: + ơn xin c p phép xu t kh u, tái xu t kh u (theo m u Ph bi u 1); + Biên b n ghi nh ho c tài li u d án, chương trình ã ư c c p có th m quy n phê duy t; + Gi y ch ng nh n ngu n g c m u v t do cơ quan Ki m lâm c p t nh c p ho c b n sao gi y phép CITES nh p kh u ( i v i trư ng h p tái xu t kh u) . - Bi u di n lưu ng: + ơn xin c p phép xu t kh u, tái xu t kh u (theo m u Ph bi u l) + Gi y phép bi u di n c a B Văn hóa - Thông tin và các gi y t ch ng minh ngu n g c h p pháp c a m u v t. c) H sơ xin c p phép nh p kh u m u v t các loài ng v t, th c v t hoang dã không vì m c ích thương m i như sau: - M c ích ngo i giao: + ơn xin c p phép nh p kh u (theo m u Ph bi u 1); + Quy t nh c a Th tư ng Chính ph . - Nghiên c u khoa h c, trao i gi a các Vư n ng v t, Vư n Th c v t: + ơn xin c p phép nh p kh u (theo m u Ph bi u 1) + Biên b n ghi nh ho c tài li u d án, chương trình ã ư c c p có th m quy n phê duy t. - Bi u di n lưu ng: + ơn xin c p phép nh p kh u (theo m u Ph bi u l);
 5. + Gi y phép bi u di n c a B văn hóa - Thông tin và các gi y t ch ng minh ngu n g c h p pháp c a m u v t. d) Nh ng m u v t thu c ph m vi qu n lý chuyên ngành c a B Th y s n ho c B Y t thì ph i có s th ng nh t b ng văn b n c a các B ó. e) Xu t kh u, nh p kh u và tái xu t kh u m u v t ti n Công ư c. - ư c phép xu t kh u m u v t ti n Công ư c ã ư c cơ quan Th m quy n qu n lý CITES Vi t Nam c p gi y ch ng nh n ti n Công ư c và ư c ánh d u phù h p; - ư c phép nh p kh u m u v t ti n Công ư c ã ư c Cơ quan Th m quy n qu n lý CITES c a nư c xu t kh u c p gi y ch ng nh n ti n Công ư c và ư c ánh d u phù h p (tr trư ng h p pháp lu t c a nư c xu t kh u có các quy nh khác); - Tái xu t kh u m u v t ti n Công ư c ph i có gi y phép tái xu t kh u do cơ quan Th m quy n qu n lý CITES Vi t Nam c p; - M u v t ti n Công ư c và m u v t c a các loài ng v t, th c v t hoang dã ư c quy nh t i Ph l c I c a Công ư c CITES khi xu t kh u, nh p kh u, tái xu t kh u ph i ư c ánh d u b ng th , dán nhãn mác theo quy nh c a Công ư c do Ban Thư ký CITES phát hành. Chi phí ánh d u do ch hàng chi tr . 3. Xu t kh u, nh p kh u, tái xu t kh u m u v t các loài ng v t th c v t hoang dã vì m c ích thương m i: a) M u v t ng v t, th c v t hoang dã ư c quy nh t i Ph l c II, III c a Công ư c CITES khai thác t t nhiên ch ư c phép xu t kh u, nh p kh u, tái xu t kh u khi có gi y phép xu t kh u, nh p kh u, tái xu t kh u CITES do cơ quan Th m quy n qu n lý CITES Vi t Nam c p theo quy nh t i kho n 1 i u 18 Chương VIII c a Ngh nh s 11/2002/ N -CP. b) Vi c xu t kh u, nh p kh u m u v t các loài ng v t, th c v t hoang dã ph i phù h p v i Quy t nh s 46/2001/Q -TTg ngày 04/4/2001 c a Th tư ng Chính ph v qu n lý xu t kh u, nh p kh u hàng hóa th i kỳ 2001 - 2005. IV. XU T KH U, NH P KH U, TÁI XU T KH U M U V T C A CÁC LOÀI NG V T, TH C V T HOANG DÃ Ư C QUY NH T I CÁC PH L C C A CÔNG Ư C CITES CÓ NGU N G C GÂY NUÔI SINH S N HO C TR NG C Y NHÂN T O l. ư c phép Xu t kh u, nh p kh u và tái xu t kh u m u v t c a các loài ng v t, th c v t hoang dã có ngu n g c gây nuôi sinh s n ho c tr ng c y nhân t o t th h F2 tr i ( i v i các loài ư c quy nh t i Ph l c I c a Công ư c CITES) và t th h F1 tr i ( i v i các loài ư c quy nh t i Ph l c II và III c a Công ư c CITES).
 6. 2. Tr i nuôi sinh s n các loài ng v t hoang dã ư c quy nh t i các Ph l c c a Công ư c CITES ph i có các i u ki n t i thi u sau ây: a) Di n tích, chu ng tr i phù h p v i loài v t nuôi, phù h p v i năng l c s n xu t ã ăng ký; b) Nhũng loài ng v t hoang dã ư c cơ quan Th m quy n khoa h c CITES Vi t Nam xác nh n có kh năng sinh s n liên ti p qua nhi u th h trong i u ki n nuôi nh t; c) B o m an toàn cho ngư i nuôi và v t nuôi; d) Có cán b chuyên môn qu n lý, chăm sóc v t nuôi và ngăn ng a d ch b nh; e) Có xác nh n c a cơ quan qu n lý môi trư ng a phương. 3. Tr i nuôi sinh s n ho c cơ s tr ng c y nhân t o các loài ng v t, th c v t hoang dã ư c quy nh t i Ph l c I c a Công ư c CITES nh m m c ích xu t kh u ph i ăng ký v i cơ quan Th m quy n qu n lý CITES Vi t Nam. Cơ quan Th m quy n qu n lý CITES y quy n cho cơ quan Ki m lâm c p t nh ti p nh n, th m nh h sơ ăng ký tr i nuôi sinh s n ho c cơ s tr ng c y nhân t o, áp ng úng quy nh c a Công ư c CITES và căn c năng l c s n xu t c a tr i nuôi sinh s n ho c cơ s tr ng c y nhân t o xác nh s lư ng ư c phép xu t kh u cho t ng năm báo cáo v i cơ quan Th m quy n qu n lý CITES Vi t Nam công nh n và trình Ban Thư ký CITES phê duy t. Trư ng h p Cơ quan Ki m lâm c p t nh chưa năng l c xác nh s lư ng xu t kh u cho các tr i nuôi sinh s n ho c cơ s tr ng c y nhân t o thì ngh cơ quan Th m quy n qu n lý CITES Vi t Nam ho c cơ quan Th m quy n khoa h c CITES Vi t Nam xác nh. a) H sơ ăng ký cơ s tr ng c y nhân t o nh ng loài th c v t hoang dã quy nh t i Ph l c I c a Công ư c CITES ư c quy nh t i Ph bi u 4-A. b) H sơ ăng ký các tr i nuôi sinh s n các loài ng v t hoang dã quy nh t i Ph l c I c a Công ư c CITES ư c quy nh t i Ph bi u 4-B. c) M u v t các loài ng v t, th c v t hoang dã ư c quy nh t i Ph l c I c a Công ư c CITES có ngu n g c gây nuôi sinh s n ho c tr ng c y nhân t o khi xu t kh u ph i ư c ánh d u. Th , nhãn mác dùng ánh d u do Ban Thư ký CITES phát hành, thông qua cơ quan Th m quy n qu n lý CITES Vi t Nam. Chi phí mua th , nhãn mác ánh d u do các ch tr i chi tr . Các ch tr i ph i ăng ký và t mua s lư ng th ho c nhãn mác c n dùng cho năm ti p theo v i cơ quan Th m quy n qu n lý CITES Vi t Nam trư c ngày 31 tháng 10 c a năm trư c. Cơ quan Th m quy n qu n lý CITES Vi t Nam s h y s th không dùng h t trong năm vào tháng m t c a năm ti p theo. 4. Tr i nuôi sinh s n ho c cơ s tr ng c y nhân t o các loài ng v t, th c v t hoang dã quy nh t i Ph l c II và III c a Công ư c CITES nh m m c ích xu t kh u ph i ăng ký v i cơ quan Ki m lâm c p t nh. Căn c năng l c s n xu t c a tr i nuôi sinh s n ho c cơ s tr ng c y nhân
 7. t o, cơ quan Ki m lâm c p t nh xác nh s lư ng ư c phép xu t kh u cho t ng năm và báo cáo cho cơ quan Th m quy n qu n lý CITES Vi t Nam vào quý I hàng năm. Trư ng h p cơ quan Ki m lâm c p t nh chưa năng l c xác nh s lư ng xu t kh u cho các tr i nuôi sinh s n ho c cơ s tr ng c y nhân t o thì ngh cơ quan Th m quy n qu n lý CITES Vi t Nam ho c cơ quan Th m quy n khoa h c CITES Vi t Nam xác nh. a) H sơ ăng ký cơ s tr ng c y nhân t o nh ng loài th c v t hoang dã quy nh t i Ph l c II, III c a Công ư c CITES ư c quy nh t i Ph bi u 5-A. b) H sơ ăng ký tr i gây nuôi sinh s n nh ng loài ng v t hoang dã quy nh t i Ph l c II, III c a Công ư c CITES ư c quy nh t i Ph bi u 5-B. 5. Các cơ quan có th m quy n s không ch p nh n ăng ký các tr i nuôi sinh s n ho c cơ s tr ng c y nhân t o các loài ã ư c cơ quan Th m quy n khoa h c CITES Vi t Nam kh ng nh là không có kh năng sinh s n, phát tri n trong môi trư ng có ki m soát. 6. Tr i nuôi sinh s n ho c cơ s tr ng c y nhân t o không vì m c ích thương m i u ph i ăng ký v i cơ quan Th m quy n qu n lý CITES Vi t Nam ( i v i các loài thu c Ph l c I) ho c cơ quan Ki m lâm c p t nh ( i v i các loài thu c Ph l c II, III), nhưng không ư c phép xu t kh u vì m c ích thương m i. 7. S lư ng m u v t xu t kh u hàng năm c a các tr i nuôi sinh s n ho c cơ s tr ng c y nhân t o ph i n m trong s lư ng ư c phép xu t kh u ã xác nh. Trư ng h p không xu t h t thì ph i g i báo cáo t i cơ quan Th m quy n qu n lý CITES Vi t Nam ư c xác nh n b o lưu s lư ng ó và ư c phép xu t kh u vào năm k ti p. 8. Cơ quan Th m quy n qu n lý CITES Vi t Nam thông báo s lư ng ư c phép xu t kh u c a các tr i nuôi sinh s n ho c cơ s tr ng c y nhân t o t i Ban Thư ký CITES thông báo n các qu c gia thành viên khác. 9. Cơ quan Th m quy n qu n lý CITES Vi t Nam ch c p gi y phép CITES tái xu t kh u i v i các m u v t có ngu n g c nuôi sinh s n ho c tr ng c y nhân t o ư c nh p kh u h p pháp vào Vi t Nam. V. XU T KH U, NH P KH U, TÁI XU T KH U M U V T C A CÁC LOÀI NG V T, TH C V T HOANG DÃ QUÝ, HI M THEO QUY NH C A PHÁP LU T VI T NAM 1. C m xu t kh u vì m c ích thương m i m u v t các loài ng v t, th c v t hoang dã khai thác t t nhiên sau ây: a) ng v t, th c v t hoang dã thu c Nhóm IA và IB trong Danh m c ban hành theo Ngh nh s 48/2002/N -CP. b) Nh ng loài ng v t hoang dã là thiên ch c a chu t, quy nh t i Ch th s 09/1998/CT- TTg ngày18/02/1998 c a Th tư ng Chính ph và Quy t nh s 140/2000/Q -BNN-KL ngày
 8. 21/12/2000 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v vi c công b Danh m c m t s loài ng v t hoang dã là thiên ch c a chu t. c) Trư ng h p c n xu t kh u không vì m c ích thương m i m u v t các loài ng v t, th c v t ư c quy nh t i các i m a và b c a m c 1 Ph n V ph i ư c B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn xem xét, quy t nh. 2. Xu t kh u, nh p kh u, tái xu t kh u vì m c ích thương m i m u v t khai thác t t nhiên c a các loài ng, th c v t hoang dã thu c Nhóm IIA và IIB theo Ngh nh s 48/2002/N -CP (tr các s n ph m g ) mà không quy nh t i các Ph l c c a Công ư c CITES ư c th c hi n theo quy nh t i i u 9 Chương IV, i u 18 Chương VIII c a Ngh nh s 11/2002/N -CP và Quy t nh s 46/2001/Q -TTg ngày 04/4/2001 c a Th tư ng Chính ph v qu n lý xu t kh u, nh p kh u hàng hóa th i kỳ 2001 - 2005. 3. Xu t kh u m u v t c a các loài ng v t th c v t hoang dã quý, hi m theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam có ngu n g c gây nuôi sinh s n ho c tr ng c y nhân t o ư c th c hi n như sau: a) i v i nh ng loài thu c Nhóm IA và IB theo Ngh nh s 48/2002/N -CP (mà không quy nh t i Ph l c I c a Công ư c CITES) ư c áp d ng h sơ như nh ng loài ư c quy nh t i Ph l c I c a Công ư c CITES có ngu n g c gây nuôi sinh s n và tr ng c y nhân t o. Tr i nuôi sinh s n ho c cơ s tr ng c y nhân t o ph i ăng ký v i cơ quan th m quy n qu n lý CITES Vi t Nam. Cơ quan th m quy n qu n lý CITES Vi t Nam y quy n cho cơ quan Ki m lâm c p t nh ti p nh n, th m nh h sơ ăng ký tr i nuôi sinh s n ho c cơ s tr ng c y nhân t o và căn c năng l c s n xu t c a tr i nuôi sinh s n ho c cơ s tr ng c y nhân t o xác nh s lư ng ư c phép xu t kh u cho t ng năm báo cáo v i cơ quan Th m quy n qu n lý CITES Vi t Nam công nh n. b) i v i nh ng loài thu c Nhóm IIA (tr các s n ph m g ) và IIB c a Ngh nh s 48/2002/N -CP và nh ng loài ư c quy nh là h n ch khai thác, s d ng trong các văn b n pháp lu t khác c a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam (mà không quy nh t i các Ph l c II, III c a công ư c CITES) ư c áp d ng h sơ như i v i nh ng loài ư c quy nh t i Ph l c II, III c a Công ư c CITES. Vi c ăng ký tr i nuôi sinh s n ho c cơ s tr ng c y nhân t o và xác nh s lư ng ư c phép xu t kh u cho t ng năm do cơ quan Ki m lâm c p t nh th c hi n: 4. Cơ quan Th m quy n qu n lý CITES Vi t Nam ch c p gi y ch ng nh n tái xu t kh u iv i các m u v t ư c nh p kh u h p pháp vào Vi t Nam. VI. XU T KH U, NH P KH U, TÁI XU T KH U M U V T C A CÁC LOÀI NG V T HOANG DÃ THÔNG THƯ NG 1. Các tr i nuôi sinh s n ng v t hoang dã thông thư ng ã ăng ký v i cơ quan Ki m lâm c p t nh ư c phép xu t kh u m u v t có ngu n g c gây nuôi sinh s n t i các tr i nuôi 2. Cơ quan Th m quy n qu n lý CITES Vi t Nam ch c p gi y ch ng nh n xu t kh u khi có xác nh n b ng văn b n c a Cơ quan Ki m lâm c p t nh v ngu n g c h p pháp c a lô hàng.
 9. 3. Nh p kh u m u v t c a các loài ng v t hoang dã thông thư ng, tr trư ng h p m u v t s ng, ư c th c hi n theo Quy t nh s 46/2001/Q -TTg ngày 04/4/2001 c a Th tư ng Chính ph v qu n lý xu t kh u, nh p kh u hàng hóa th i kỳ 2001 - 2005. Vi c nh p kh u m u v t s ng th c hi n theo các quy nh t i kho n 1 i u 18 Chương VIII c a Ngh nh s 11/2002/N -CP. 4. Cơ quan Th m quy n qu n lý CITES Vi t Nam ch c p gi y ch ng nh n tái xu t kh u iv i các m u v t s ng ư c nh p kh u h p pháp vào Vi t Nam. VII. CƠ QUAN TH M QUY N QU N LÝ CITES VI T NAM 1. Cơ quan Th m quy n qu n lý CITES Vi t Nam th c hi n y ch c năng, nhi m v và quy n h n c a m t nư c thành viên: liên l c thư ng xuyên v i Ban Thư ký CITES, các nư c thành viên, các t ch c qu c t , các B , Ngành trong nư c t ch c th c thi Công ư c CITES t i Vi t Nam. 2. B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn y quy n cho C c trư ng C c Ki m lâm làm Giám c Cơ quan Th m quy n qu n lý CITES Vi t Nam, ký các văn b n liên quan n Công ư c. 3. Văn phòng CITES Vi t Nam tr c thu c C c Ki m lâm (B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn). Văn phòng CITES Vi t Nam là cơ quan thư ng tr c cho cơ quan Th m quy n qu n lý CITES Vi t Nam gi i quy t các công vi c hàng ngày có liên quan n vi c th c thi Công ư c CITES Vi t Nam. Ch c năng, nhi m v , quy n h n, t ch c, biên ch c a Văn phòng CITES Vi t Nam do B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn quy nh. VIII. CƠ QUAN TH M QUY N KHOA H C CITES VI T NAM 1. Hai cơ quan Th m quy n khoa h c CITES Vi t Nam ư c quy nh t i i u 14 Chương VII c a Ngh nh s 11/2002/N -CP là: a) Vi n Sinh thái và Tài nguyên sinh v t (thu c Trung tâm Khoa h c t nhiên và Công ngh Qu c gia S 18 - ư ng Hoàng Qu c Vi t, Qu n C u Gi y, Hà N i i n tho i: 04-8360870/04-8360169/04-8361441 Fax: 04- 8361196 Thư i n t : vucon@ncst.ac.vn/Lxca- nh@ncst.ac.vn. b. Trung tâm Nghiên c u Tài nguyên và Môi trư ng (thu c i h c Qu c gia Hà N i) S 19 - Lê Thánh Tông, Qu n Hoàn Ki m, Hà N i.
 10. i n tho i: 04-8253506 ho c 04-8262932 Fax: 04-8232932 Thư i n t : cres@hn.vnn.vn. 2. Cơ quan Th m quy n khoa h c CITES Vi t Nam là cơ quan c l p, tư v n v khoa h c cho Cơ quan Th m quy n qu n lý CITES Vi t Nam: a) Xác nh m c quý hi m, nguy cơ tuy t ch ng, tình tr ng phân b c a các loài ng v t, th c v t hoang dã chuy n cho Cơ quan Th m quy n qu n lý CITES Vi t Nam làm căn c xu t s lư ng cho phép xu t kh u hàng năm vì m c ích thương m i. b) Th c hi n vi c xác nh, giám nh m u v t có liên quan n Công ư c CITES khi có yêu c u c a Cơ quan Th m quy n qu n lý CITES Vi t Nam. Các t ch c ho c cá nhân có yêu c u xác nh, giám nh m u v t liên quan n Công ư c CITES ph i tr các chi phí giám nh ho c nh lo i m u v t cho cơ quan Th m quy n khoa h c CITES Vi t Nam. c) Tham gia xác nh vùng sinh thái phù h p th các loài ng v t hoang dã b x lý trong quá trình ki m tra, ki m soát d) Tham gia, ph i h p t ch c các l p ào t o, tuyên truy n giáo d c liên quan n Công ư c CITES. So n th o các tài li u khoa h c, các xu t trong vi c ngh b sung, chuy n h ng các loài thu c Ph l c I và II c a Công ư c CITES, xu t các loài vào Ph l c III c a Công ư c CITES và các xu t khác khi th y c n thi t. e) Tham d các cu c h p do Ban Thư ký CITES m i. 3. Cơ quan Th m quy n khoa h c CITES Vi t Nam có trách nhi m l p d toán kinh phí hàng năm trình cơ quan ch qu n phê duy t, th c hi n nh ng nhi m v ã quy nh t i Ngh nh s 11/2002/N -CP. 4. Cơ quan Th m quy n khoa h c CITES Vi t Nam có trách nhi m tr l i b ng văn b n nh ng yêu c u c a Cơ quan Th m quy n qu n lý CITES Vi t Nam liên quan n vi c c p phép trong th i h n 05 (năm) ngày làm vi c, k t khi nh n ư c văn b n yêu c u chính th c. IX. GI Y PHÉP, GI Y CH NG NH N XU T KH U, NH P KH U 1. V gi y phép, gi y ch ng nh n xu t kh u, nh p kh u: a) Gi y phép, gi y ch ng nh n xu t kh u, nh p kh u do cơ quan Th m quy n qu n lý CITES Vi t Nam c p cho t ng lô hàng c th ; b) Gi y phép CITES áp d ng i v i m u v t c a các loài thu c các Ph l c c a Công ư c CITES (Ph bi u 2-A).
 11. c) Gi y ch ng nh n áp d ng i v i m u v t c a các loài không thu c các Ph l c c a Công ư c CITES (Ph bi u 2-B). 2. Th i h n t i a c a gi y phép CITES, gi y ch ng nh n xu t kh u là sáu tháng và không quá m t năm i v i gi y phép CITES, gi y ch ng nh n nh p kh u. 3. B n g c gi y phép CITES có dán tem b o m CITES do cơ quan Th m quy n qu n lý CITES Vi t Nam mua qua Ban Thư ký CITES. 4. T ch c, cá nhân yêu c u c p gi y phép xu t kh u, nh p kh u, tái xu t kh u và nh p n i t bi n m u v t c a các loài ng v t, th c v t hoang dã thu c di n qu n lý chuyên ngành c a B Th y s n, B Y t thì ngoài các gi y t ã quy nh t i i u 18 c a Ngh nh s 11/2002/N - CP ph i có văn b n cho phép xu t kh u, nh p kh u c a các B qu n lý chuyên ngành. 5. Gi y phép CITES và gi y ch ng nh n ư c c p là Ph b n g c duy nh t và luôn i kèm lô hàng. 6. Không th c hi n vi c gia h n và c p l i gi y phép CITES và gi y ch ng nh n xu t kh u, nh p kh u tr trư ng h p b t kh kháng (ví d lu t qu c gia nư c xu t, nh p kh u thay i, thiên tai, chi n tranh). 7. Khi làm h sơ H i quan cán b H i quan ph i có trách nhi m xác nh n s lư ng th c xu t vào gi y phép CITES và gi y ch ng nh n xu t kh u. Gi y phép CITES và gi y ch ng nh n xu t kh u, tái xu t kh u không có xác nh n c a H i quan thì không có giá tr . 8. Gi y phép CITES, gi y ch ng nh n không có giá t khi b s a ch a, t y xóa, quá h n, sang như ng ho c là b n sao. 9. L phí c p phép th c hi n theo pháp lu t v phí và l phí (Pháp l nh Phí và l phí s 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2000, Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh Phí và l phí và các văn b n hư ng d n c a B Tài chính). 10. H sơ xin c p gi y phép CITES ho c gi y ch ng nh n xu t kh u, nh p kh u, tái xu t kh u và nh p n i t bi n ph i ư c so n th o b ng ti ng Vi t ho c ti ng Anh (h sơ xin c p phép b ng ngôn ng khác ph i ư c d ch và công ch ng). T ch c, cá nhân yêu c u c p phép ph i ch u hoàn toàn trách nhi m trư c pháp lu t v tính chính xác c a tài li u ã cung c p cho cơ quan Th m quy n qu n lý CITES Vi t Nam. X. THANH TRA, KI M TRA VÀ X LÝ VI PH M 1. Cơ quan Ki m lâm có trách nhi m ph i h p ch t ch v i H i quan c a kh u trong vi c giám sát các ho t ng xu t kh u, nh p kh u ng v t, th c v t hoang dã. 2. T ch c, cá nhân có hành vi vi ph m các quy nh v xu t kh u, nh p kh u, tái xu t kh u và quá c nh ng v t, th c v t hoang dã s b x ph t vi ph m hành chính theo quy nh c a pháp
 12. lu t v x lý vi ph m hành chính. Trư ng h p xu t kh u, nh p kh u, tái xu t kh u vi ph m pháp lu t gây h u qu nghiêm tr ng vư t quá m c x ph t vi ph m hành chính s b truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. 3. Lô hàng s b t ch thu khi h sơ, gi y t xu t kh u, nh p kh u m u v t c a các loài ng v t, th c v t hoang dã b phát hi n là không h p l : 4. Hàng năm, cơ quan Th m quy n qu n lý CITES Vi t Nam ph i h p v i cơ quan Th m quy n khoa h c CITES Vi t Nam t ch c ki m tra, thanh tra vi c ăng ký tr i nuôi sinh s n và cơ s tr ng c y nhân t o và xu t kh u m u v t c a các loài ng v t hoang dã gây nuôi sinh s n ho c tr ng c y nhân t o. Các tr i nuôi sinh s n, cơ s tr ng c y nhân t o ch ư c phép xu t kh u s lư ng ng, th c v t gây nuôi sinh s n ho c tr ng c y nhân t o ã ư c cơ quan có th m quy n cho phép, không ư c mua gom trái phép ng, th c v t hoang dã khai thác t t nhiên xu t kh u. Trư ng h p vi ph m s b x lý theo quy nh c a pháp lu t và b thu h i gi y phép ăng ký tr i nuôi sinh s n ho c cơ s tr ng c y nhân t o. 5. X lý m u v t b t ch thu: a) Trong qua trình thu gi , x lý các v vi ph m pháp lu t liên quan t i vi c xu t kh u, nh p kh u và quá c nh ng, th c v t hoang dã, các cơ quan ch c năng c n thông báo cho cơ quan Th m quy n qu n lý CITES Vi t Nam bi t. Cơ quan Th m quy n qu n lý CITES Vi t Nam có trách nhi m hư ng d n, xu t và ph i h p v i các cơ quan có liên quan; tham gia quá trình x lý nh ng v t có ngu n g c nư c ngoài b thu gi . b) M u v t b t ch thu có ngu n g c trong nư c ư c x lý theo nh ng quy nh hi n hành c a pháp lu t. c) M u v t b t ch thu có ngu n g c nư c ngoài ư c g i tr l i nư c xu t x . M i chi phí do cá nhân, t ch c xu t kh u, nh p kh u trái phép ho c ư c nh n l i m u v t chi tr . Trư ng h p nư c xu t x không nh n l i m u v t thì vi c x lý ư c áp d ng như m u v t có ngu n g c trong nư c. Hình th c x lý m u v t c a các loài thu c Ph l c I c a Công ư c CITES tương ng v i hình th c x lý m u v t c a các loài thu c Nhóm I c a Ngh nh s 48/2002/N -CP; hình th c x lý m u v t c a các loài thu c Ph l c II và III c a Công ư c CITES tương ng v i hình th c x lý m u v t c a các loài thu c Nhóm II c a Ngh inh s 48/2002/N -CP; hình th c x lý m u v t c a các loài ng v t hoang dã không thu c các Ph l c c a công ư c CITES tương ng v i hình th c x lý m u v t c a các loài ng v t hoang dã thông thư ng. d) M u v t b t ch thu không xác nh ư c ch s h u ho c không xác nh ư c ngu n g c xu t x thì ư c x lý như i v i m u v t có ngu n g c trong nư c. Hình th c x lý ư c th c hi n như i m c c a m c 5 Ph n X. e) M u v t b t ch thu là ng v t hoang dã còn s ng:
 13. - M u v t thu c các loài quy nh t i Danh m c ban hành theo Ngh nh s 48/2002/N -CP và t i Quy t nh s 140/2000/Q -BNN-KL ngày 21/12/2000 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v vi c công b Danh m c m t s loài ng v t hoang dã là thiên ch c a chu t thì xem xét th l i t nhiên, chuy n cho các Trung tâm c u h , các Vư n ng v t. N u m u v t b thương, xét th y không th s ng sót thì chuy n giao cho các b o tàng t nhiên, các cơ s nghiên c u, giáo d c và ào t o làm tiêu b n. Trư ng h p không áp d ng ư c các bi n pháp trên thì x lý theo các quy nh c a pháp lu t. - N u m u v t thu c các loài ng v t hoang dã thông thư ng thì ngoài vi c th l i t nhiên nh ng m u v t kh e m nh, còn ư c phép bán u giá; ti n thu ư c sung công qu Nhà nư c. g) M u v t b t ch thu là th c v t hoang dã: N u thu c các loài quy nh t i Danh m c ban hành theo Ngh nh s 48/2002/N -CP và là cây còn s ng thì ưa vào các khu nuôi tr ng c u h , vư n th c v t ho c công viên. N u là s n ph m c a nh ng loài th c v t quy nh t i Danh m c ban hành theo Ngh nh s 48/2002/N -CP và th c v t hoang dã thông thư ng thì bán u giá; ti n thu ư c sung công qu Nhà nư c. h) M u v t b t ch thu là ng v t, th c v t hoang dã ư c xác nh là nhi m d ch b nh, ho c có m m m ng gây d ch b nh thì l p biên b n tiêu h y theo các quy nh hi n hành. 6. Cơ quan Th m quy n qu n lý CITES Vi t Nam s thu h i gi y phép CITES, ng th i không c p gi y phép ti p cho các t ch c, cá nhân n u phát hi n nh ng thông tin sai l ch do t ch c, cá nhân yêu c u c p gi y phép cung c p. Cơ quan Th m quy n qu n lý CITES Vi t Nam s thông báo cho Ban Thư ký CITES bi t vi c thu h i gi y phép, ng th i có th không c p phép m t năm ti p theo cho t ch c, cá nhân vi ph m. Tùy t ng m c vi ph m, t ch c, cá nhân có th b x ph t theo các quy nh c a Nhà nư c. 7. ngh T ng c c H i quan t ch c lưu tr và cung c p thông tin v s lư ng th c xu t, th c nh p m u v t các loài ng v t, th c v t hoang dã qua t ng c a kh u cho cơ quan Th m quy n qu n lý CITES Vi t Nam vào tháng 5 và tháng 11 hàng năm t ng h p, báo cáo Chính ph và Ban Thư ký CITES. 8. C c Ki m lâm có trách nhi m theo dõi, ch o, ki m tra vi c th c hi n Thông tư này, t ng h p tình hình, hàng năm báo cáo B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và Chính ph . Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, các cơ quan h u quan ph i báo cáo k p th i v B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn xem xét gi i quy t. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo Chính ph Lê Huy Ng ( ã ký)
 14. Ph bi u 1 C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ƠN XIN C P GI Y PHÉP XU T KH U - NH P KH U NG V T, TH C V T HOANG DÃ Kính g i: Cơ quan Th m quy n qu n lý CITES Vi t Nam C c Ki m lâm - B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn 02 Ng c Hà - Ba ình - Hà N i 1. Tên ơn v yêu c u c p gi y phép: (Tên y b ng ti ng Vi t và tên giao d ch b ng ti ng Anh) 2. a ch : 3. N i dung ngh : 4. Tên hàng: + Tên khoa h c: (tên La tinh c a m u v t) + Tên thương m i: (ti ng Anh ho c ti ng Vi t) 5. Ngu n g c hàng: 6. S lư ng: (con, kg, g) 7. Miêu t chi ti t hàng hóa: (kích c , tình tr ng, lo i s n ph m...) 8. M c ích: (xu t kh u, nh p kh u, tái xu t kh u, tái nh p kh u, nh p n i t bi n) 9. Tên và a ch c a ơn v xu t kh u/nh p kh u: (ti ng Anh) 10. Th i gian d ki n: (xu t/nh p) 11. C a kh u xu t/nh p: (nêu rõ c a kh u nào, nư c nào)
 15. 12. Ch ng t i kèm: Ngày...... tháng....... năm 200.... Ký tên ( óng d u) Ph bi u 2-A: B n m u Gi y phép CITES Cites permit N0/ S gi y phép CT-KL CONVENTION ON Export/Xu t kh u INTERNATIONAL TRADE Re-Export/Tái xu t kh u IN ENDANGERED Import/Nh p kh u Original/B n g c SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA Other/Khác 2. Valid until/ Th i h n có giá tr 3. Importer (Name and address) 4. Exporter/Re-exporter (Name and address) /T ch c, cá nhân nh p kh u (Tên và a ch ) /T ch c, cá nhân xu t kh u/Tái xu t kh u (Tên, a ch ) 3a. Country of import/Nư c nh p kh u 5. Special conditions/ i u ki n c bi t 6. Name, address, national seal/stamp and country of Management / i v i ng v t s ng, gi y phép này ch có giá tr khi i u Authority ki n v n chuy n úng theo hư ng d n v v n chuy n úng /Qu c huy, tên, a ch c a Cơ quan th m quy n qu n lý theo hư ng d n ng v t s ng. N u b ng ư ng hàng không ph i úng theo qui nh c a IATA (Hi p h i hàng không th gi i) For live animal, this permit of certificate is only valid if the FOREST PROTECTION transport conditions conform to the Guidelines for transport of DEPARTMENT MINISTRY OF Live Animals or, in the case of air transport, to the IATA Live AGRICULTURE AND RURAL Animals Regulations DEVELOPMENT HA NOI - VIET NAM 5a. Purpose of the transaction 5b. Security stamp N0 (sea reverse) /S tem b o m /M c ích 7/8. Scientific name (genus 9. Description of 10. Appendix No. 11. Quantity 11a. Total exported and species spencimens, including And source (including unit) Quota and Common name of animal identifying marks or (see/reverse) or plant numbers (age/sex if live) A 7/8./Tên khoa h c và tên 9./Mô t m u v t, bao g m 10./Ph l c và ngu n 11./S lư ng bao 11a./S lư ng ã xu t thông thư ng c a ng c c i m ánh d u ho c g cm uv t g m c ơn v tính trên t ng h n ng ch v t ho c th c v t s (tu i, gi i tính n u là m u v t s ng) 12. Country of Permit Date/ 12a. Country Certificate Date/ 12b. No of the originơ/Nư c xu t No./S Ngày of last re- No./S ch ng Ngày operationơơ or date of x gi y export/Nư c nh n acquisitonơơơ/S hi u phép tái xu t kh u c a tr i nuôi ho c cu i cùng ngày có ư c m u v t b 7/8. 9. 10 11. 11a. 12. Country of Permit Date/ 12a. Country of last re- Certificate Date/ 12b. No of the originơ/Nư c xu t No./S Ngày export/Nư c tái xu t No./ Ngày operationơơ or date S ch ng of acquisitonơơơ/S
 16. x gi y phép kh u cu i cùng nh n hi u c a tr i nuôi ho c ngày có ư c m uv t c 7/8. 9. 10. 11a. 12. Country of Permit Date/ 12a. Country of last re- Certificate Date/ 12b. No of the originơ/Nư c xu t No./S Ngày export/ No./S ch ng Ngày operationơơ or date x gi y phép Nư c tái xu t kh u cu i nh n of acquisitonơơơ/S cùng hi u c a tr i nuôi ho c ngày có ư c m uv t D 7/8 9. 10. 11. 11a. 12. Country of Permit Date/ 12a. Country of last re- Certificate Date/ 12b. No of the originơ/Nư c No./S Ngày export/ No./S ch ng Ngày operationơơor date xu t x gi y phép Nư c tái xu t kh u cu i nh n of acquisitonơơơ/S cùng hi u c a tr i nuôi ho c ngày có ư c m uv t ơ Country in which the speciment were taken from the wild, bred in captivity of artificially propagated (only in case of re-export) ơơ Only for specimens of Appendix-1 species bred on captivity of artificially propageted for commerical purposes ơơơ For pre-Convention specimens 13. This permit is issued by: /Gi y phép này ư c c p b i: Nơi c p Ngày c p Tem, d u và ch ký c a cơ quan th m quy n Place Date Security stamp, signture and official seal 14. Export endorsement: 15. Bill of Lading/Air bill Number /Xác nh n s th c xu t /S v n ơn hàng bi n/hàng không Block/M c Quantity/S lư ng C a kh u xu t Ngày Ch ký Ch c danh và xu t d u A Port of Export Date Signature Official stamp B and title C D Ph bi u 2-B: B n m u gi y ch ng nh n Ch ng nh n/CERTIFICATE No/ S KL – NC FOREST PROTECTION Export/Xu t kh u DEPARTMENT Re-Export/Tái xu t kh u MINISTRY Import/Nh p kh u Original/B n g c OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT Other/Khác Valid until/ HA NOI - VIET NAM Th i h n có giá tr Importer (Name and address) Exporter (Name and address, country) /T ch c, cá nhân nh p kh u (Tên và a /T ch c, cá nhân xu t kh u (Tên, a ch và
 17. ch ) nư c) Country of import Purpose of the transation/M c ích v n chuy n Common name of animal or plant and Description of Source Quantity scientific name specimens A /Tên khoa h c và tên thông /Mô t m u v t /Ngu n g c /S lư ng thư ng c a ng, th c v t B C D This certificate is issued by: /Gi y ch ng nh n này ư c c p b i: Nơi c p Ngày c p Ch ký và d u c a Cơ quan qu n lý Place Date Signature and official seal Export endorsement Bill of lading/AirWay bill Number: Xác nh n s lư ng s n /S v n ơn xu t Block/ Quantity/ M c S lư ng A C a kh u xu t Ngày Ch ký D u và ch c xu t danh B Port of Export Date Signture Official Stamp and title C D Ph bi u 3. Hư ng d n tra c u các Ph l c c a Công ư c CITES 1. Ngày 27/02/2002, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ã ra Quy t nh s 14/2002/Q - BNN-KL v vi c ban hành Danh m c các loài ng v t, th c v t hoang dã quy nh t i các Ph l c c a Công ư c CITES.
 18. B n Danh m c này g m 2 ph n: a. Ph n ng v t bao g m các l p: Chim, Thú, Bò sát, ch nhái, Cá, Côn trùng, Thân m m và San hô. b. Ph n th c v t, bao g m các h th c v t. 2. B n Danh m c g m có các c t: Tên khoa h c, tên Vi t Nam, tên ti ng Anh, Ph l c qu c gia xu t, ngày ăng ký và ghi chú. a. Tên khoa h c: C t u tiên ghi tên khoa h c c a các loài thu c Ph l c CITES v i nhi u m c phân lo i như B , H , Gi ng (Chi), Loài và Loài ph . Ch vi t hoa in m c l n là tên B , ch vi t hoa in m c nh hơn là tên H . b. Ph l c CITES: i chi u tên loài v i c t Ph l c xác nh loài ó thu c Ph l c nào c a Công ư c CITES mà tuân th các quy nh c a Ngh nh s 11/2002/N -CP. M t s ký hi u ư c hi u như sau: - Ký t 'r' = xác nh vi c ưa loài này vào Ph l c CITES ã có hi u l c; - Ký t –w– = ch loài này ã ưa ra kh i vi c b o t n; - T 'Del' = ch loài này ã ư c ưa ra kh i Ph l c ó; - p.e = có th b tuy t ch ng; Syn = t ng nghĩa - I ** = m t ho c hai qu n th cách bi t nhau v m t a lý; - 0 - II = b sung vào Ph l c II; - I - II = chuy n t Ph l c I sang Ph l c II; - II - I = chuy n t Ph l c II sang Ph l c I. c. Ngày ăng ký: ghi rõ ngày, tháng, năm ưa loài ó vào Ph l c CITES d. Ghi chú: ghi nh ng thông tin c n thi t có liên quan n loài ó. Ph bi u 4-A
 19. H sơ ăng ký cơ s tr ng c y nhân t o nh ng loài th c v t hoang dã quy nh t i Ph l c I c a Công ư c CITE5 và Nhóm IA c a Ngh nh s 48/2002/N -CP Ch các cơ s tr ng c y nhân t o ph i cung c p cho Cơ quan Th m quy n qu n lý CITES Vi t Nam nh ng thông tin sau ây: 1. Tên và a ch c a cơ s , ngư i ch ho c ngư i qu n lý c a cơ s : 2. Ngày thành l p cơ s : 3. Loài ư c tr ng c y nhân t o: 4. Thông tin v s lư ng, tu i và loài ư c tr ng c y nhân t o: 5. Mô t ngu n gi ng c a nh ng loài ư c quy nh t i Ph l c I có ngu n g c t nhiên, bao g m s lư ng và tài li u ch ng minh loài ó ư c khai thác ho c nh p kh u h p pháp: 6. Miêu t phương th c tr ng c y nhân t o: 7. Mô t i u ki n h t ng cơ s : 8. L ch s chi ti t c a cơ s : 9. S lư ng m u v t có th xu t kh u trong tương lai g n: 10. Các cơ s tr ng c y nhân t o nh ng loài không phân b Vi t Nam ph i trình gi y ch ng nh n m u v t không mang d ch b nh ho c không gây h i cho các ho t ng kinh t khác c a qu c gia.
Đồng bộ tài khoản