Thông tư số 124/2008/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
66
lượt xem
3
download

Thông tư số 124/2008/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 124/2008/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép trong lĩnh vực điện lực do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 124/2008/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- Đ c l p - T do - H nh phúc --------------- S : 124/2008/TT-BTC Hà N i, ngày 19 tháng 12 năm 2008 THÔNG TƯ HƯ NG D N CH Đ THU, N P, QU N LÝ VÀ S D NG PHÍ TH M Đ NH VÀ L PHÍ C P GI Y PHÉP TRONG LĨNH V C ĐI N L C Căn c Lu t Đi n l c ngày 03/12/2004; Căn c Ngh đ nh s 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Căn c Ngh đ nh s 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 c a Chính ph s a đ i, b sung m t s đi u c a Ngh đ nh s 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Căn c Quy t đ nh s 258/2005/QĐ-TTg ngày 19/10/2005 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p và quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a C c Đi u ti t đi n l c thu c B Công nghi p; Căn c Ngh đ nh s 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Sau khi có ý ki n c a B Công Thương t i Công văn s 7334/BCT-ĐTĐL ngày 20/8/2008, B Tài chính hư ng d n ch đ thu, n p, qu n lý và s d ng phí th m đ nh, l phí c p gi y phép trong lĩnh v c đi n l c như sau: I. Đ I TƯ NG THU VÀ M C THU 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Bi u m c thu phí th m đ nh và l phí c p gi y phép trong lĩnh v c đi n l c. Trư ng h p gia h n, s a đ i, b sung gi y phép ho t đ ng đi n l c thì áp d ng m c thu b ng 50% m c thu quy đ nh tương ng v i c p m i. 2. T ch c, cá nhân ho t đ ng đi n l c thu c các lĩnh v c đư c quy đ nh t i kho n 2 Đi u 1 Quy đ nh đi u ki n, trình t và th t c c p, s a đ i, b sung, thu h i và qu n lý s d ng gi y phép ho t đ ng đi n l c ban hành kèm theo Quy t đ nh s 32/2006/QĐ-BCN ngày 06 tháng 9 năm 2006 c a B trư ng B Công nghi p ph i n p phí th m đ nh và l phí c p gi y phép trong lĩnh v c đi n l c theo quy đ nh t i Thông tư này. 3. Phí th m đ nh và l phí c p gi y phép trong lĩnh v c đi n l c đư c thu b ng ti n Vi t Nam. Trư ng h p t ch c, cá nhân nư c ngoài có nhu c u n p b ng ngo i t thì thu b ng ti n đô la M (USD) theo t giá giao d ch bình quân trên th trư ng ngo i t liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam công b t i th i đi m thu ti n. II. T CH C THU, N P, QU N LÝ VÀ S D NG 1. Cơ quan nhà nư c có ch c năng th m đ nh đi u ki n c p gi y phép ho t đ ng đi n l c là cơ quan thu phí th m đ nh và l phí c p gi y phép trong lĩnh v c đi n l c theo quy đ nh t i Thông tư này. 2. M i t ch c, cá nhân khi n p h sơ đ ngh c p gi y phép ho t đ ng đi n l c ph i n p phí th m đ nh. Không hoàn tr phí th m đ nh trong trư ng h p t ch c, cá nhân n p h sơ, sau khi th m đ nh không đ đi u ki n c p gi y phép ho t đ ng đi n l c. 3. Phí th m đ nh và l phí c p gi y phép trong lĩnh v c đi n l c là kho n thu thu c ngân sách nhà nư c, đư c qu n lý, s d ng như sau: a) Cơ quan thu phí, l phí đư c đ l i 90% (chín mươi ph n trăm) trên t ng s ti n phí th c thu đư c đ trang tr i chi phí cho công vi c thu phí bao g m: - Chi phí đi ki m tra đi u ki n c p phép th c t t i cơ s (chi phí đi l i, ti n thuê ch , ti n lưu trú) theo tiêu chu n, đ nh m c hi n hành và chi phí thuê chuyên gia tư v n th c hi n các công vi c th m đ nh; chi tr thù lao làm vi c ngoài gi cho công ch c, cán b đ m nhi m công vi c th m đ nh đi u ki n c p gi y phép theo ch c năng, nhi m v đư c giao; - Chi tr c ti p cho vi c thu phí, l phí như: văn phòng ph m, v t tư văn phòng, mua s m v t tư, nguyên li u, thuê phương ti n, thi t b ph c v công tác th m đ nh và các kho n chi khác liên quan tr c ti p đ n vi c thu phí, l phí;
  2. - Chi khen thư ng, phúc l i cho cán b , nhân viên liên quan đ n vi c th c hi n công vi c th m đ nh và thu phí trong đơn v theo nguyên t c bình quân m t năm, m t ngư i t i đa không quá 3 (ba) tháng lương th c hi n n u s thu năm nay cao hơn năm trư c và b ng 2 (hai) tháng lương th c hi n n u s thu năm nay th p hơn ho c b ng năm trư c. Cơ quan thu phí, l phí ph i s d ng đúng m c đích s ti n chi cho công vi c thu phí đư c quy đ nh t i đi m a kho n này. Sau khi quy t toán đúng ch đ , s ti n chưa chi h t đư c phép chuy n sang năm sau đ ti p t c th c hi n theo ch đ quy đ nh. b) Cơ quan thu phí có trách nhi m n p vào ngân sách nhà nư c 10% (mư i ph n trăm) trên t ng s ti n phí th m đ nh và 100% ti n l phí c p gi y phép th c thu đư c theo chương, lo i, kho n, m c, ti u m c tương ng c a m c l c ngân sách nhà nư c hi n hành. 4. Trư ng h p các t ch c, cá nhân đã n p h sơ đ ngh c p gi y phép ho t đ ng đi n l c trư c khi Thông tư này có hi u l c và nh n đư c Gi y phép ho t đ ng đi n l c t i th i đi m khi Thông tư này có hi u l c ph i n p đ ng th i phí th m đ nh và l phí c p gi y phép ho t đ ng đi n l c khi nh n đư c Gi y phép theo quy đ nh. III. T CH C TH C HI N 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày đăng Công báo. Thông tư này thay th Thông tư s 89/2003/TT-BTC ngày 17/9/2003 c a B Tài chính quy đ nh ch đ thu, n p, qu n lý s d ng l phí c p gi y phép ho t đ ng đi n l c. 2. Các n i dung khác liên quan đ n vi c thu, n p, qu n lý, s d ng, ch ng t thu, công khai ch đ thu phí, l phí không đ c p t i Thông tư này đư c th c hi n theo hư ng d n t i Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002;Thông tư s 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 s a đ i, b sung Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy đ nh pháp lu t v phí, l phí và Thông tư s 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n m t s đi u c a Lu t Qu n lý thu và hư ng d n Ngh đ nh s 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Lu t Qu n lý thu . 3. Cơ quan có th m quy n c p gi y phép ho t đ ng đi n l c và đ i tư ng n p phí, l phí có trách nhi m thi hành Thông tư này. 4. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, đ ngh các cơ quan, t ch c, cá nhân ph n ánh k p th i v B Tài chính đ nghiên c u, hư ng d n b sung./. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Văn phòng Trung ương và các Ban c a Đ ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Tòa án nhân dân t i cao; - Các B , cơ quan ngang B ,cơ quan thu c Chính ph ; Đ Hoàng Anh Tu n - Cơ quan Trung ương c a các đoàn th ; - Công báo; - Website Chính ph ; - U ban nhân dân, S Tài chính, C c Thu , Kho B c nhà nư c các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - C c Đi u ti t đi n l c; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Các đơn v thu c B Tài chính; - Lưu VT, CST (3). BI U M C THU PHÍ TH M Đ NH VÀ L PHÍ C P GI Y PHÉP TRONG LĨNH V C ĐI N L C (Ban hành kèm theo Thông tư s 124/2008/TT-BTC ngày 19 tháng 12 năm 2008 c a B trư ng B Tài chính) I. PHÍ TH M Đ NH KINH DOANH THƯƠNG M I CÓ ĐI U KI N TRONG LĨNH V C CÔNG NGHI P TT N i dung công vi c thu phí M c thu (đ ng)
  3. A Th m đ nh c p gi y phép ho t đ ng đi n l c thu c th m quy n c a cơ quan Trung ương I Tư v n chuyên ngành đi n l c 10.400.000 II Ho t đ ng phát đi n 1 Công trình nhà máy th y đi n 1.1 Công su t đ t dư i 10 MW 10.600.000 1.2 Công su t đ t t 10 MW đ n dư i 30 MW 15.000.000 1.3 Công su t đ t t 30 MW đ n dư i 100 MW 18.000.000 1.4 Công su t đ t t 100 MW đ n dư i 300 MW 24.500.000 1.5 Công su t đ t t 300 MW tr lên 28.800.000 2 Công trình nhà máy nhi t đi n 2.1 Công su t đ t dư i 50 MW 17.800.000 2.2 Công su t đ t t 50 MW đ n dư i 100 MW 21.900.000 2.3 Công su t đ t t 100 MW tr lên 28.800.000 III Ho t đ ng truy n t i đi n 24.900.000 IV Ho t đ ng phân ph i đi n T ng chi u dài đư ng dây dư i 1.000 km ho c T ng dung lư ng tr m 1 12.100.000 bi n áp dư i 300 MVA T ng chi u dài đư ng dây t 1.000 km đ n dư i 2.000 km ho c T ng 2 13.700.000 dung lư ng tr m bi n áp t 300 MVA đ n dư i 600 MVA T ng chi u dài đư ng dây t 2.000 km đ n dư i 3.000 km ho c T ng 3 18.800.000 dung lư ng tr m bi n áp t 600 MVA đ n dư i 1.000 MVA T ng chi u dài đư ng dây t 3.000km tr lên ho c T ng dung lư ng 4 21.800.000 tr m bi n áp t 1.000MVA tr lên V Ho t đ ng xu t kh u đi n 1 Công su t dư i 10 MW 9.700.000 2 Công su t t 10 MW đ n dư i 100 MW 12.100.000 3 Công su t t 100 MW đ n dư i 300 MW 16.200.000 4 Công su t t 300 MW tr lên 19.200.000 VI Ho t đ ng bán buôn đi n 19.200.000 VII Ho t đ ng bán l đi n 1 Đi n năng thương ph m tiêu th dư i 10 GWh/tháng 9.700.000 Đi n năng thương ph m tiêu th t 10 GWh/tháng đ n dư i 50 2 12.500.000 GWh/tháng 3 Đi n năng thương ph m tiêu th t 50 GWh/tháng tr lên 16.700.000 Gi y phép ho t đ ng đi n l c thu c th m quy n ban hành c a UBND t nh, thành ph tr c thu c B Trung ương 1 Tư v n chuyên ngành đi n l c 800.000 2 Ho t đ ng phát đi n 2.100.000 3 Ho t đ ng phân ph i đi n t i nông thôn 800.000
  4. 4 Ho t đ ng bán l đi n t i nông thôn 700.000 Ghi chú: 1. Trư ng h p đ i v i m t t ch c, cá nhân khi n p h sơ đ ngh c p gi y phép đ th c hi n t hai lĩnh v c ho t đ ng đi n l c tr lên, thì m c thu phí th m đ nh đư c tính như sau: n PTD = P1 + 0,4 ∑ Pi i= 2 Trong đó: - P1: Phí th m đ nh l n nh t c a 1 trong các lĩnh v c ho t đ ng đi n l c đ ngh c p phép (đư c quy đ nh t i m c I Ph l c nêu trên); - Pi: Phí th m đ nh c a các lĩnh v c ho t đ ng đi n l c còn l i; - 0,4: H s đi u ch nh. 2. Riêng đ i v i Gi p phép ho t đ ng phát đi n: Phí th m đ nh đư c n p 2 l n như sau: - L n th nh t n p 50% m c phí th m đ nh đi u ki n c p phép như quy đ nh khi t ch c, cá nhân n p h sơ đ ngh c p gi y phép ho t đ ng đi n l c; - L n th hai n p 50% m c phí th m đ nh đi u ki n c p phép còn l i khi t ch c, cá nhân b sung h sơ đ ngh c p hoàn ch nh gi y phép ho t đ ng đi n l c. 3. Đ i v i vi c th m đ nh và c p gi p phép ho t đ ng lĩnh v c phân ph i đi n: trư ng h p T ng chi u dài đư ng dây và T ng dung lư ng tr m bi n áp không n m trong cùng m t m c thu theo m c IV Bi u m c thu nêu trên thì áp d ng m c thu phí th m đ nh tương ng v i T ng chi u dài đư ng dây ho c T ng dung lư ng tr m bi n áp có m c thu phí cao hơn. Ví d : Đơn v đ ngh th m đ nh c p gi y ho t đ ng lĩnh v c phân ph i đi n có T ng chi u dài đư ng dây l n hơn 3000 km nhưng có T ng dung lư ng tr m bi n áp nh hơn 300 MVA thì xác đ nh m c phí th m đ nh theo T ng chi u dài đư ng dây l n hơn 3000 km, m c phí th m đ nh là 21.8000.000đ ng. II. L PHÍ C P GI Y PHÉP HO T Đ NG ĐI N L C M c thu l phí c p Gi y phép ho t đ ng đi n l c là: 300.000 đ ng cho m t gi y phép do cơ quan Trung ương c p./.
Đồng bộ tài khoản