Thông tư số 127/2008/TT-BNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
53
lượt xem
3
download

Thông tư số 127/2008/TT-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 127/2008/TT-BNN về việc hướng dẫn việc trồng cao su trên đất lâm nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 127/2008/TT-BNN

  1. B NÔNG NGHI P C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T VÀ PHÁT TRI N NÔNG NAM THÔN c l p - T do - H nh phúc ------ ------------- S : 127/2008/TT-BNN Hà N i, ngày 31 tháng 12 năm 2008 THÔNG TƯ HƯ NG D N VI C TR NG CAO SU TRÊN T LÂM NGHI P Căn c Ngh nh s 01/2008/N -CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 c a Chính ph Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai; Căn c Ngh nh s 23/2006/N -CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 c a Chính ph v thi hành Lu t B o v và phát tri n r ng; Căn c Quy t nh s 186/2006/Q -TTg ngày 14 tháng 8 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph v ban hành Quy ch qu n lý r ng; Căn c Quy t nh s 2855/Q /BNN-KHCN ngày 17 tháng 9 năm 2008 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v vi c công b cây cao su là cây a m c ích; Căn c Công văn s 7670/VPCP-KTN ngày 07 tháng 11 năm 2008 c a Văn phòng Chính ph v vi c tri n khai tr ng m i 100.000 ha cao su Tây Nguyên; B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, hư ng d n vi c tr ng cao su trên t lâm nghi p như sau: I. QUY NNH CHUNG 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng 1.1. Ph m vi i u ch nh: Thông tư này quy nh i u ki n, trình t th t c tr ng cao su trên t lâm nghi p ư c quy ho ch là r ng s n xu t trong ph m vi c nư c. 1.2. i tư ng áp d ng: các t ch c, cá nhân là ngư i Vi t Nam, các nông, lâm trư ng có r ng và t lâm nghi p trong di n quy ho ch phát tri n tr ng cao su; các cơ quan Nhà nư c có liên quan n vi c qu n lý nhà nư c v r ng và t lâm nghi p; 2. Nguyên t c và i u ki n tr ng cao su trên t lâm nghi p 2.1. Tr ng cao su trên t lâm nghi p ph i trên cơ s quy ho ch phát tri n cao su ư c y ban nhân dân c p t nh phê duy t. 2.2. t lâm nghi p ư c chuy n sang tr ng cao su ph i m b o các tiêu chuNn phù h p v i yêu c u sinh trư ng và phát tri n c a cao su và t hi u qu cao.
  2. 2.4. Có ánh giá tác ng môi trư ng theo quy nh t i Ngh nh s 21/2008/N -CP ngày 28 tháng 2 năm 2008 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 80/2006/N -CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 c a Chính ph v vi c quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t B o v môi trư ng. 2.5. i u ki n, i tư ng r ng và t lâm nghi p chuy n sang tr ng cao su ph i th c hi n theo quy nh t i kho n 1 và kho n 2 M c II c a Thông tư này. II. QUY NNH C TH 1. Tiêu chu n k thu t iv i t tr ng cao su t thích h p tr ng cao su ph i n m trong vùng khí h u thích h p i v i cây cao su và m b o các tiêu chí dư i ây: 1.1. Nhi t trung bình năm t 25-300C; không có sương mu i v mùa ông; lư ng mưa trung bình hàng năm trên 1.500 milimet; ít có bão m nh trên c p 8; 1.2. cao dư i 700 mét so v i m c nư c bi n (mi n núi phía b c dư i 600 mét); 1.3. d c dư i 30 ; 1.4. T ng t dày t i thi u 0,7 mét; 1.5. sâu m c nư c ng m l n hơn 1,2 mét và không b ng p úng khi có mưa; 1.6. Thành ph n cơ gi i t t th t nh n th t n ng, thoát nư c t t; 1.7. M c k t von, á l n trong t ng t canh tác < 50%; 1.8. Hóa tính t: hàm lư ng mùn t ng t m t > 1,0%, pHkcl: 4,5 - 5,5; 1.9. M t b ng t tr ng cao su ph i ư c thi t k theo úng quy trình k thu t, m b o i u ki n thâm canh và ch ng xói mòn. 2. i tư ng t lâm nghi p ư c tr ng cao su Các lo i t lâm nghi p dư i ây ư c chuy n sang tr ng cao su n u m b o các tiêu chuNn k thu t quy nh t i kho n 1 M c II c a Thông tư này, bao g m: 2.1. t tr ng quy ho ch tr ng r ng s n xu t, bao g m: 2.1.1. Ki u IA: D ng th c bì là tr ng c ; 2.1.2. Ki u IB: D ng th c bì là tr ng cây b i; 2.1.3. Ki u IC: D ng th c bì có cây g r i rác. 2.2. t có r ng tr ng là r ng s n xu t kém hi u qu .
  3. 2.3. t có r ng t nhiên nghèo ki t thu c r ng s n xu t. R ng t nhiên nghèo ki t là tr ng thái r ng t nhiên thoái hóa ho c kém phát tri n, không có ho c ít có kh năng ph c h i và phát tri n, n u áp d ng các bi n pháp lâm sinh như: nuôi dư ng r ng, làm giàu r ng, khoanh nuôi tái sinh s t hi u qu th p, c th : 2.3.1. R ng l ô, tre n a, le thu n loài (g i chung là r ng tre n a); 2.3.2. R ng g , r ng h n giao có tr ng thái r ng thoái hóa ho c kém phát tri n (như trên) và có tiêu chí v tr lư ng r ng như sau: a. i v i các t nh Tây Nguyên: - R ng g lá r ng thư ng xanh và n a r ng lá có tr lư ng g bình quân theo lô nh hơn 110 mét kh i trên m t héc ta (sau ây vi t t t là m3/ha); - R ng h n giao g , tre n a có tr lư ng g bình quân theo lô nh hơn 65 m3/ha; - R ng kh p (r ng r ng lá) có tr lư ng g bình quân theo lô nh hơn 50 m3/ha; b. i v i các t nh mi n núi phía b c: - R ng g lá r ng thư ng xanh có tr lư ng g bình quân theo lô nh hơn 75 m3/ha; - R ng h n giao g , tre n a có tr lư ng g bình quân theo lô nh hơn 40 m3/ha; c. i v i các t nh khác: - R ng g lá r ng thư ng xanh có tr lư ng g bình quân theo lô nh hơn 90 m3/ha; - R ng h n giao g , tre n a có tr lư ng g bình quân theo lô nh hơn 50 m3/ha; - R ng kh p (r ng r ng lá) có tr lư ng g bình quân theo lô nh hơn 50 m3/ha; 2.3.3. Trư ng h p, nh ng ám r ng tr ng thái khác có di n tích t 3 héc ta tr xu ng, n m xen k trong nh ng khu r ng m b o các tiêu chí v tr lư ng quy nh t i kho n 2 c a M c II thông tư này cũng ư c phép chuy n sang tr ng cao su, y ban nhân dân c p t nh xem xét và quy t nh c th . 3. Phương pháp i u tra, xác nh tr lư ng và s n lư ng g khai thác t n d ng 3.1. Xác nh ranh gi i, di n tích vùng d án. Phát ranh gi i khu v c khai thác t n d ng, tính toán di n tích và l p b n t l 1/5.000 c a vùng d án. 3.2. L p ô tiêu chuNn (t ng di n tích các ô tiêu chuNn t i thi u b ng 2% di n tích r ng chuy n sang tr ng cao su) thu th p s li u v chi u cao, ư ng kính, tr lư ng t thành loài cây, t ng s cây có ư ng kính > 25cm và d ki n s n lư ng khai thác t n d ng.
  4. 3.3. Thu th p s li u và tính toán tr lư ng, s n lư ng khai thác: a. o ư ng kính: o ư ng kính t i v trí 1,3m c a nh ng cây trong ô theo quy nh: - i v i r ng t nhiên b t u o cây có ư ng kính t 10cm tr lên, theo c p 2cm ho c 4cm; - i v i r ng tr ng b t u o cây có ư ng kính t 7cm tr lên, theo c p 2cm. b. o chi u cao vút ng n 3 cây có các c p kính khác nhau g n tâm c a các ô, trên cơ s ó tính toán chi u cao bình quân c a lâm ph n theo c p kính. c. Tính toán tr lư ng bình quân lô, ư c t ng h p t vi c xác nh th tích t ng cây theo công th c V = GHF, trong ó: - G là ti t di n ngang c a cây t i D1,3m; - H là chi u cao vút ng n bình quân theo c p kính c a cây ư c xác nh t i i m b, m c 3.3 nêu trên; - F là hình s ( i v i r ng t nhiên F = 0,45; r ng tr ng F = 0,5). d. Tính toán s n lư ng lâm s n khai thác t n d ng theo kích thư c, nhóm g và ư c tính s n phNm g nh và c i. 4. Trình t và th m quy n quy t nh 4.1. Trên di n tích t tr ng ư c giao: do ch u tư t quy t nh. 4.2. Trên di n tích r ng tr ng: 4.2.1. R ng tr ng do ch u tư t b v n: do ch u tư t quy t nh. 4.2.2. R ng tr ng b ng v n ngân sách ho c v n vi n tr . a. i v i t ch c: Ch u tư l p d án tr ng cao su trình S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thNm nh, trình y ban nhân dân t nh phê duy t. Sau khi d án ư c phê duy t, ch u tư l p h sơ thi t k khai thác t n d ng lâm s n, trình c p thNm quy n c p phép khai thác theo m c 3 i u 27 Quy ch khai thác g và lâm s n khác, ban hành kèm theo Quy t nh s 40/2005/Q -BNN ngày 07 tháng 7 năm 2005 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. b. i v i h gia ình, cá nhân, c ng ng dân cư thôn: Ch u tư làm ơn ngh chuy n r ng sang tr ng cao su, trong ơn nêu rõ a danh, di n tích ngh tr ng cao su và s n lư ng g khai thác t n d ng trình y ban nhân dân c p huy n quy t nh và c p phép khai thác t n d ng. 4.3. Trên di n tích r ng t nhiên: 4.3.1. i v i t ch c, doanh nghi p:
  5. a. Trên cơ s quy ho ch phát tri n cao su, ch u tư l a ch n ơn v tư v n chuyên ngành i u tra xác nh tiêu chí v t ai, tr lư ng r ng, l p d án tr ng cao su và xây d ng h sơ thi t k khai thác t n d ng lâm s n. b. S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì ph i h p v i các cơ quan liên quan c a t nh thNm nh d án tr ng cao su và h sơ thi t k khai thác t n d ng lâm s n. c. Trên cơ s k t qu thNm nh, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn trình y ban nhân dân t nh phê duy t d án. d. Sau khi d án ư c phê duy t, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn c p phép khai thác t n d ng lâm s n cho ch r ng ho c ơn v khai thác t n d ng do y ban nhân dân c p t nh quy t nh. Vi c khai thác t n d ng lâm s n có th ti n hành trư c ho c ng th i v i công tác khai hoang chuNn b t tr ng cao su. 4.3.2. i v i h gia ình, cá nhân, c ng ng dân cư thôn: Ch u tư làm ơn ngh chuy n r ng sang tr ng cao su, trong ơn nêu rõ a danh, di n tích ngh tr ng cao su và s n lư ng g khai thác t n d ng trình y ban nhân dân c p huy n quy t nh và c p phép khai thác t n d ng. 4.4. Sau khi hoàn thành vi c khai thác t n d ng lâm s n, trong th i h n 01 năm ph i tr ng m i cao su, n u không th c hi n ch r ng s ph i tr ng l i r ng thay th trên di n tích r ng ã khai thác t n d ng lâm s n và ph i ch u trách nhi m trư c Ch t ch y ban nhân dân t nh. 5. Trách nhi m c a các cơ quan, ơn v trong vi c tri n khai th c hi n vi c tr ng cao su trên t lâm nghi p 5.1. ơn v tư v n ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân c p t nh và trư c pháp lu t v tính chính xác c a k t qu i u tra, v s li u và hi n tr ng v t, hi n tr ng r ng c a nh ng d án tr ng cao su trên t lâm nghi p. 5.2. ơn v khai thác t n d ng lâm s n ph i ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân c p t nh và trư c pháp lu t v th c hi n nh ng quy nh trong khai thác t n d ng lâm s n, ng th i ch u s ki m tra, giám sát c a các ngành ch c năng trên a bàn. 5.3. S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có trách nhi m hư ng d n, ki m tra quá trình th c hi n c a ch r ng và các ơn v liên quan, ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân c p t nh và B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v k t qu thNm nh i tư ng t và r ng chuy n sang tr ng cao su và kh i lư ng lâm s n ư c khai thác t n d ng. 5.4. C c Lâm nghi p ch trì ph i h p v i C c Ki m lâm và các ơn v có liên quan ki m tra các d án chuy n r ng sang tr ng cao su. Báo cáo và xu t lãnh o B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn x lý k p th i nh ng phát sinh trong quá trình th c hi n.
  6. 5.5. C c Tr ng tr t ch trì ph i h p v i C c Lâm nghi p và các ơn v liên quan theo dõi, t ng h p k ho ch tr ng m i cao su trong ph m vi c nư c, nh kỳ t ng h p k t qu th c hi n báo cáo lãnh o B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. III. I U KHO N THI HÀNH 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. 2. Thông tư này thay th Thông tư s 76/2007/TT-BNN ngày 21 tháng 8 năm 2007 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v vi c hư ng d n chuy n r ng và t lâm nghi p sang tr ng cao su Tây Nguyên và Thông tư s 39/2008/TT-BNN ngày 03 tháng 3 năm 2008 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, v vi c s a i, b sung m t s n i dung c a Thông tư s 76/2007/TT-BNN ngày 21 tháng 8 năm 2007 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v vi c hư ng d n chuy n r ng và t lâm nghi p sang tr ng cây cao su Tây Nguyên. 3. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c ngh các t ch c, cá nhân ph n ánh k p th i v B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn k p th i s a i, b sung. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng CP; - Văn phòng Trung ương ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Chính ph ; - Ban ch o Tây Nguyên; H a c Nh - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - Tòa án nhân dân t i cao; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - Công báo Chính ph , Website Chính ph ; - C c ki m tra văn b n (B Tư pháp); - H ND, UBND, S NN & PTNT các t nh, thành ph tr c thu c TW; - B trư ng, các Th trư ng B NN & PTNT; - Các V : K ho ch, Pháp ch , KHCN, Tài chính, T ch c, Thanh tra B , Ban i m i và QLDNNN; - Các C c: Tr ng tr t, Lâm nghi p, Ki m lâm, HTX và PTNT; - T p oàn CN cao su VN; - Lưu: VT, LN.
Đồng bộ tài khoản