Thông tư số 127/2009/TT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

1
87
lượt xem
16
download

Thông tư số 127/2009/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 127/2009/TT-BTC về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2010 do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 127/2009/TT-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p – T do – H nh phúc ---------- S : 127/2009/TT-BTC Hà N i, ngày 19 tháng 6 năm 2009 THÔNG TƯ HƯ NG D N XÂY D NG D TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C NĂM 2010 - Căn c Ngh đ nh s 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 c a Chính ph quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách nhà nư c; - Căn c Ngh đ nh s 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; - Th c hi n Ch th s 751/CT-TTg ngày 3/6/2009 c a Th tư ng Chính ph v vi c xây d ng k ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm 2011-2015; - Th c hi n Ch th s 756/CT-TTg ngày 5/6/2009 c a Th tư ng Chính ph v vi c xây d ng k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và d toán ngân sách nhà nư c năm 2010; B Tài chính hư ng d n công tác đánh giá tình hình th c hi n nhi m v ngân sách nhà nư c năm 2009 và xây d ng d toán ngân sách nhà nư c (NSNN) năm 2010 như sau: I. ĐÁNH GIÁ TH C HI N NHI M V NSNN NĂM 2009: Đi u 1. Quy đ nh chung 1. Căn c đánh giá nhi m v NSNN năm 2009: - Nhi m v NSNN năm 2009 đã đư c Qu c h i thông qua t i Ngh quy t s 21/2008/QH12 c a Qu c h i v d toán ngân sách nhà nư c năm 2009 và Ngh quy t c a Qu c h i t i kỳ h p th 5, Qu c h i Khoá XII v đi u ch nh m t s ch tiêu kinh t - xã h i và d toán ngân sách nhà nư c năm 2009. - M c tiêu, nhi m v phát tri n kinh t - xã h i và d toán thu, chi ngân sách năm 2009 đã đư c Th tư ng Chính ph giao; - Các văn b n đi u hành c a Chính ph , Th tư ng Chính ph , g m: Ngh quy t s 01/2009/NQ-CP ngày 09/01/2009 c a Chính ph v nh ng gi i pháp ch y u ch đ o, đi u hành th c hi n k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và d toán NSNN năm 2009; Ngh quy t s 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 c a Chính ph v nh ng gi i pháp c p bách nh m ngăn ch n suy gi m kinh t , duy trì tăng trư ng kinh t , b o đ m an sinh xã h i; Quy t đ nh s 12/2009/QĐ-TTg ngày 19/01/2009 c a Th tư ng Chính ph v k ho ch tri n khai th c hi n Ngh quy t s 30/2008/NQ-CP c a Chính ph ; Quy t đ nh s 16/2009/QĐ-TTg ngày 21/1/2009, Quy t đ nh s 58/2009/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 c a Th tư ng Chính ph ban hành m t s gi i pháp và b sung m t s gi i pháp v thu nh m th c hi n ch trư ng kích c u đ u tư và tiêu dùng, ngăn ch n suy gi m kinh t , tháo g khó khăn đ i v i doanh nghi p; - Thông tư s 115/2008/TT-BTC ngày 2/12/2008 c a B Tài chính hư ng d n m t s đi m v t ch c th c hi n d toán NSNN năm 2009; - Tình hình th c hi n các nhi m v NSNN trong 6 tháng đ u năm; các gi i pháp ph n đ u th c hi n trong 6 tháng cu i năm. 2. Cùng v i vi c t ch c th c hi n nhi m v NSNN năm 2009; các B , cơ quan Trung ương, U ban nhân dân các t nh thành ph tr c thu c Trung ương t ch c đánh giá k t qu th c hi n nhi m v NSNN năm 2009 làm căn c xây d ng d toán NSNN năm 2010 g n v i vi c t ng k t k ho ch 5 năm 2006-2010, chi n lư c 10 năm 2001-2010 đ làm căn c xây d ng k ho ch 5 năm và chi n lư c 10 năm cho giai đo n t i. 3. Trên cơ s k t qu đánh giá tình hình th c hi n nhi m v NSNN năm 2009, đánh giá th c hi n chính sách ch đ thu, chi NSNN và các chính sách, ch đ khác có liên quan; k t qu th c hi n các k t lu n, ki n ngh c a các cơ quan thanh tra, ki m toán; các B , cơ quan Trung ương và các đ a phương ch đ ng s a đ i, b sung ho c đ xu t c th vi c s a đ i, b sung chính sách, ch đ thu, chi NSNN và các chính sách, ch đ khác; ki n ngh công tác hư ng d n, ch đ o, t ch c th c hi n nhi m v NSNN, g i B Tài chính và các B , cơ quan có liên quan đ nghiên c u s a đ i, b sung ho c trình c p có th m quy n s a đ i, b sung k p th i. Đi u 2. Đánh giá tình hình th c hi n nhi m v thu NSNN năm 2009: Căn c k t qu thu ngân sách 6 tháng đ u năm, đánh giá k t qu thu ngân sách năm 2009 trên cơ s ph n đ u th c hi n thu đ t m c cao nh t, trong đó thu t ho t đ ng xu t nh p kh u theo đúng ch đ chính sách và kim ng ch xu t nh p kh u th c t phát sinh. Khi đánh giá, c n t p trung vào m ts n i dung ch y u sau: 1. Đánh giá, phân tích tác đ ng nh hư ng c a suy gi m kinh t đ n k t qu th c hi n thu ngân sách năm 2009 như: Tình hình s n xu t - kinh doanh, ho t đ ng xu t, nh p kh u c a các doanh nghi p
 2. 2 trên đ a bàn; k t qu th c hi n các ch tiêu v s n lư ng s n xu t và tiêu th c a các s n ph m ch y u; giá thành; giá bán, l i nhu n; rà soát đ tính đ n các d án đ u tư m i, đ u tư m r ng, đ u tư chi u sâu, các d án đ u tư đã h t th i gian hư ng ưu đãi; k t qu th c hi n nhi m v k ho ch tài chính v đ t đai; tình hình giao d ch mua bán b t đ ng s n; tình hình ho t đ ng c a th trư ng ch ng khoán,... 2. Đánh giá, phân tích tác đ ng nh hư ng c a vi c th c hi n các chính sách mi n, gi m, giãn thu nh m ngăn ch n suy gi m kinh t , duy trì tăng trư ng kinh t , kích thích đ u tư và tiêu dùng, b o đ m an sinh xã h i; trong đó t p trung đánh giá, phân tích nh hư ng t i thu NSNN năm 2009 qua vi c th c hi n Quy t đ nh s 16/2009/QĐ-TTg ngày 21/1/2009, Quy t đ nh s 58/2009/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 c a Th tư ng Chính ph ban hành m t s gi i pháp v thu nh m th c hi n ch trương kích c u đ u tư và tiêu dùng, ngăn ch n suy gi m kinh t , tháo g khó khăn đ i v i doanh nghi p. 3. Đánh giá tác đ ng c a vi c đi u hành chính sách xu t, nh p kh u, trong đó có vi c đi u ch nh thu nh m h n ch nh p siêu, xu t kh u nguyên li u thô và đi u ch nh thu su t đ th c hi n các cam k t h i nh p (WTO, CEPT/AFTA, ASEAN-Trung Qu c, ASEAN-Hàn Qu c,...) 4. Đánh giá k t qu ph i h p gi a các c p, các ngành có liên quan trong công tác qu n lý thu ngân sách và t ch c th c hi n ki m tra, ki m soát thu h i n thu , ch ng th t thu, ch ng buôn l u, ch ng gian l n thương m i,... 5. Đánh giá tình hình n đ ng và x lý n đ ng thu năm 2009: xác đ nh rõ s n thu đ n 31/12/2008, d ki n s n phát sinh trong năm 2009 và s n thu thu h i đư c trong năm 2009. T ng h p đ y đ chính xác s thu n đ ng, phân lo i n thu theo các tiêu th c quy đ nh t i quy trình qu n lý n thu . 6. Đánh giá vi c tri n khai công tác thanh tra, ki m tra thu ; vi c ph i h p trong ki m tra giá; s đ i tư ng đã thanh tra, ki m tra trong 6 tháng đ u năm; s thu ki n ngh truy thu thông qua công tác thanh tra, ki m tra; s ki n ngh truy thu c a cơ quan Ki m toán Nhà nư c, Thanh tra Chính ph và d ki n s thu truy n p vào NSNN trong năm. 7. Đánh giá tình hình kê khai, hoàn thu giá tr gia tăng; s thu ph i hoàn phát sinh trong năm 2009; s đã hoàn cho các doanh nghi p trong năm 2009; trong đó phân tích rõ nguyên nhân hoàn thu tăng, gi m đ t bi n so v i năm trư c. 8. Các B , cơ quan trung ương, các đ a phương, các đơn v s d ng ngân sách đánh giá tình hình th c hi n thu năm 2009 (t ng s thu, s n p NSNN, s đư c đ l i chi theo ch đ ; s chuy n thu sang năm 2010 do th c hi n giãn thu trong năm 2009). Đi u 3. Đánh giá tình hình th c hi n nhi m v chi đ u tư phát tri n: 1. Đánh giá công tác b trí và t ch c th c hi n v n đ u tư xây d ng cơ b n năm 2009: a) Đánh giá tình hình phân b , giao d toán chi đ u tư xây d ng cơ b n (XDCB) năm 2009: - Đánh giá vi c phân b v n, giao d toán chi đ u tư XDCB cho các d án, công trình trong năm 2009 (bao g m v n t ngu n NSNN, ngu n thu x s ki n thi t, ngu n v n trái phi u Chính ph ), nh t là đ i v i các công trình, d án quan tr ng, c p bách c n đ m b o theo ti n đ , các công trình, d án hoàn thành trong năm 2009-2010; b trí v n đ thanh toán n đ u tư XDCB thu c ngu n v n ngân sách, đ hoàn tr s v n đã đư c ngân sách t m ng ph i hoàn tr trong năm theo quy đ nh. - Đánh giá tình hình th c hi n các chương trình, d án s d ng ngu n v n h tr phát tri n chính th c (ODA); vi c đ m b o v n đ i ng cho các d án ODA theo cam k t; ti n đ gi i ngân ngu n v n ODA và b trí v n đ i ng. b) Đánh giá k t qu th c hi n s p x p, b trí l i k ho ch chi đ u tư XDCB theo Ngh quy t s 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 c a Chính ph v nh ng gi i pháp c p bách nh m ngăn ch n suy gi m kinh t , duy trì tăng trư ng kinh t , b o đ m an sinh xã h i. Trong đó t p trung đánh giá: - K t qu vi c gi i ngân s v n NSNN còn l i c a năm 2008 đ n h t tháng 6 năm 2009. - K t qu s d ng s v n NSNN đã ng (bao g m c s v n t m hoãn thu h i) đ đ u tư các d án, công trình c p bách c a ngành giao thông v n t i, nông nghi p, phát tri n nông thôn; th c hi n chương trình xây d ng c m tuy n dân cư vùng Đ ng b ng sông C u long, các d án, công trình quan tr ng, c p bách khác,... - K t qu th c hi n các d án đ u tư ưu tiên s d ng nhân công là ngư i dân đ a phương, s d ng v t li u xây d ng s n xu t trong nư c. - K t qu c a vi c đi u ch nh t ng m c đ u tư và đi u hoà v n gi a các d án, công trình đư c s d ng b ng ngu n v n trái phi u Chính ph . c) Đánh giá th c hi n nhi m v chi đ u tư XDCB năm 2009:
 3. 3 - Đánh giá t ng quát v tình hình th c hi n k ho ch đ u tư XDCB năm 2009 theo các n i dung: t ng d án (chia theo nhóm A, B, C); t ng m c đ u tư đư c duy t; lu k s v n đã thanh toán t kh i công đ n h t năm 2008; k ho ch v n đ u tư đư c giao năm 2009 (bao g m c k ho ch b sung và đi u chuy n, v n ng trư c trong năm 2009); giá tr kh i lư ng th c hi n đ n h t quý II/2009, v n thanh toán đ n h t quý II/2009 (trong đó chia ra thanh toán kh i lư ng XDCB hoàn thành và thanh toán t m ng); d ki n kh i lư ng th c hi n đ n h t 31/12/2009 và ư c thanh toán đ n h t 31/12/2009. - Đánh giá kh năng th c hi n v n đ u tư XDCB theo các ngu n v n NSNN, v n ODA; v n trái phi u Chính ph ; v n đ u tư t ngu n ti n s d ng đ t, ngu n thu x s ki n thi t;... d) T ng h p, đánh giá tình hình và k t qu x lý n đ ng kh i lư ng đ u tư XDCB; đ xu t, ki n ngh các gi i pháp đ x lý d t đi m các kho n n đ ng; đánh giá hi u qu đ u tư XDCB năm 2009 và các năm trư c; phân tích các t n t i, nguyên nhân và gi i pháp kh c ph c; đ) Đánh giá tình hình quy t toán v n d án đ u tư hoàn thành: s d án đã hoàn thành nhưng chưa duy t quy t toán đ n h t tháng 6/2009 và d ki n đ n h t năm 2009. 2. Đánh giá k t qu th c hi n nhi m v chi h tr phát tri n năm 2009: - Tình hình th c hi n h tr lãi su t cho các t ch c, cá nhân vay v n ngân hàng đ s n xu t - kinh doanh; h tr lãi su t v n vay mua máy móc, thi t b , v t tư ph c v s n xu t nông nghi p và v t li u xây d ng nhà khu v c nông thôn,.. - Tình hình th c hi n tín d ng ưu đãi c a Nhà nư c, tín d ng h nghèo và các đ i tư ng chính sách xã h i, tín d ng h c sinh, sinh viên (k t qu ho t đ ng, dư n cho vay, lãi su t huy đ ng, s phát sinh bù chênh l ch lãi su t,...). - Tình hình th c hi n các chính sách h tr xúc ti n thương m i, đ u tư, du l ch; chính sách h tr doanh nghi p công ích,... - Tình hình th c hi n h tr phát tri n s n xu t kinh doanh; đánh giá tình hình ho t đ ng và hi u qu các Qu b o lãnh tín d ng cho doanh nghi p nh và v a, Qu h tr đ u tư phát tri n đô th c a đ a phương.... - Tình hình th c hi n d tr qu c gia năm 2009; m c d tr qu c gia đ t đư c đ n ngày 31/12/2009; kh năng đáp ng khi x y ra các s c . Đi u 4. Đánh giá tình hình th c hi n nhi m v chi thư ng xuyên: 1. Đánh giá tình hình th c hi n d toán NSNN 6 tháng đ u năm và d ki n c năm 2009 (vi c tri n khai phân b , giao d toán ngân sách, rút d toán; vi c th c hi n đi u chuy n, gi m chi đ i v i s kinh phí không phân b đư c cho các chương trình, nhi m v khác;...) theo t ng ch tiêu nhi m v đư c nhà nư c giao cho B , cơ quan Trung ương, đ a phương và đơn v trong năm 2009. Đánh giá k t qu th c hi n các nhi m v quan tr ng, các chương trình, d án l n c a t ng B , ngành, lĩnh v c, đ a phương, cơ quan, đơn v ; nh ng khó khăn, vư ng m c và đ xu t bi n pháp x lý. 2. Báo cáo tình hình th c hi n c t gi m các nhi m v chi chưa c n thi t, kém hi u qu như h i h p, khánh ti t, kh o sát trong và ngoài nư c, mua s m; tình hình th c hi n Thông tư liên t ch s 111/TTLT/BTC-BCT ngày 01/06/2009 c a B Tài chính, B Công thương hư ng d n th c hi n ti t ki m đi n trong các cơ quan nhà nư c, đơn v s nghi p công l p,... trên cơ s đó t p trung ngu n đ m b o chi cho các nhi m v m i phát sinh, đ c bi t là các nhi m v đ m b o an sinh xã h i, h tr khuy n khích s n xu t, xu t kh u. 3. Đánh giá k t qu , nh ng khó khăn, vư ng m c phát sinh trong vi c th c hi n các cơ ch , chính sách và ch đ chi tiêu trong năm 2009 th c hi n các nhi m v c a các B , cơ quan Trung ương, đ a phương và đơn v . Trong đó, chú ý đánh giá k k t qu th c hi n các cơ ch , chính sách sau: - Vi c th c hi n các chính sách an sinh xã h i, trong đó t p trung đánh giá vi c th c hi n c u đói cho các h nghèo; chi h tr các h nghèo ăn T t Nguyên đán K s u 2009; th c hi n chính sách đ i v i các h c n nghèo; h tr kinh phí phòng tr d ch b nh và kh c ph c phòng ch ng thiên tai, bão lũ; h tr kinh phí đ tri n khai th c hi n các chính sách an sinh xã h i hi n hành; vi c tri n khai cho vay ưu đãi đ i v i h đ ng bào dân t c thi u s đ c bi t khó khăn, h gia đình s n xu t kinh doanh t i vùng khó khăn, h c sinh, sinh viên và các đ i tư ng chính sách khác; vi c tri n khai Chương trình h tr gi m nghèo nhanh và b n v ng đ i v i 61 huy n nghèo, h tr nhà cho h nghèo; h tr đ t s n xu t, đ t , nhà và nư c sinh ho t cho h đ ng bào dân t c thi u s nghèo, đ i s ng khó khăn; chính sách b o hi m th t nghi p, h tr đ i v i ngư i lao đ ng m t vi c làm trong doanh nghi p g p khó khăn do suy gi m kinh t ,... - Tình hình, k t qu tri n khai th c hi n Ngh đ nh s 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 c a Chính ph v cơ ch t ch , t ch u trách nhi m v s d ng biên ch và kinh phí qu n lý hành chính. Đánh giá tình hình t ch c tri n khai th c hi n ch đ t ch , t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v , t
 4. 4 ch c b máy, biên ch và tài chính đ i v i các đơn v s nghi p công l p theo Ngh đ nh s 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 c a Chính ph , Ngh đ nh s 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 c a Chính ph . 4. Báo cáo k t qu s d ng s kinh phí NSNN đã ng đ th c hi n các nhi m v quan tr ng, c p bách liên quan đ n ngăn ch n suy gi m kinh t , b o đ m an sinh xã h i, gi v ng an ninh chính tr và tr t t an toàn xã h i. 5. Các B , cơ quan qu n lý ngành, lĩnh v c đánh giá tình hình th c hi n Ngh quy t s 05/2005/NQ- CP ngày 18/4/2005 c a Chính ph v đ y m nh xã h i hoá các ho t đ ng giáo d c, y t , văn hoá và th d c th thao và Quy t đ nh s 39/2008/QĐ-TTg ngày 14/3/2008 c a Th tư ng Chính ph ban hành Quy ch đ u th u, đ t hàng, giao nhi m v cung c p d ch v s nghi p công s d ng NSNN; Ngh đ nh s 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 c a Chính ph v chính sách khuy n khích xã h i hoá đ i v i các ho t đ ng trong lĩnh v c giáo d c, d y ngh , y t , văn hoá, th thao, môi trư ng đ i v i ngành, lĩnh v c mình qu n lý; Quy t đ nh s 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 c a Th tư ng Chính ph ban hành Danh m c chi ti t các lo i hình, tiêu chí quy mô, tiêu chu n c a các cơ s th c hi n xã h i hóa trong lĩnh v c giáo d c-đào t o, d y ngh , y t , văn hóa, th thao, môi trư ng. Trong đó chú ý đánh giá, phân tích v t ng ngu n l c và cơ c u ngu n l c c a xã h i đ u tư cho phát tri n ngành, lĩnh v c, k t qu th c hi n huy đ ng các ngu n l c t xã h i cho phát tri n ngành, lĩnh v c; nh ng t n t i, nguyên nhân và gi i pháp trong th i gian t i đ huy đ ng t t hơn các ngu n l c t xã h i đ phát tri n ngành, lĩnh v c mình. 6. Công tác c i cách hành chính trong th c hi n d toán NSNN năm 2009; nêu rõ t n t i, nguyên nhân và gi i pháp kh c ph c. Đi u 5. Đánh giá tình hình th c hi n các chương trình m c tiêu qu c gia, Chương trình 135 (giai đo n II) và D án tr ng m i 5 tri u ha r ng: 1. Đánh giá tình hình phân b , giao d toán chi các chương trình m c tiêu năm 2009; trên cơ s d toán kinh phí đã đư c giao và ti n đ th c hi n, các B , cơ quan ch qu n chương trình m c tiêu qu c gia, d án và các đ a phương đánh giá kh i lư ng th c hi n năm 2009, chi ti t theo t ng chương trình, d án; trong đó chú ý đánh giá hi u qu , nh ng vư ng m c, b t h p lý v m c tiêu, n i dung, phương pháp t ch c th c hi n chương trình, d án, trên cơ s đó đ xu t nh ng đi u ch nh, bi n pháp kh c ph c trong năm 2009 và năm 2010 đ đ m b o th c hi n đúng m c tiêu, nhi m v c a chương trình, d án và ki n ngh b sung, hoàn thi n cơ ch qu n lý chương trình, d án. 2. Đ i v i các Chương trình m c tiêu qu c gia đư c th c hi n b ng ngu n v n trong nư c và v n ngoài nư c, c n đánh giá k c v tình hình gi i ngân ngu n v n ngoài nư c (nh ng thu n l i, khó khăn, nguyên nhân và gi i pháp kh c ph c). Đi u 6. Đánh giá k t qu th c hi n ch đ c i cách ti n lương: 1. Báo cáo k t qu xét duy t, xác đ nh nhu c u kinh phí th c hi n c i cách ti n lương; 2. Đánh giá k t qu th c hi n các bi n pháp tài chính t o ngu n th c hi n c i cách ti n lương t : Ti t ki m 10% chi thư ng xuyên (không k ti n lương và các kho n có tính ch t lương); t 35-40% ngu n thu đư c đ l i theo ch đ quy đ nh; t ngu n 50% tăng thu ngân sách đ a phương (không k ti n s d ng đ t);... và xác đ nh các ngu n năm trư c theo quy đ nh chưa s d ng h t chuy n sang năm 2010 (n u có) đ ti p t c t o ngu n th c hi n c i cách ti n lương. 3. Đánh giá tình hình th c hi n Quy t đ nh s 169/2008/QĐ-TTg ngày 15/12/2008 c a Th tư ng Chính ph v tr c p khó khăn đ i v i cán b , công ch c, viên ch c và l c lư ng vũ trang có m c lương th p, đ i s ng khó khăn. Đi u 7. M t s đi m đ c thù trong vi c đánh giá th c hi n nhi m v NSNN năm 2009 c a các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. Ngoài các yêu c u nêu trên, c n chú ý t p trung đánh giá th c hi n nh ng nhi m v th c hi n Ngh quy t 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 c a Chính ph v nh ng gi i pháp c p bách nh m m c tiêu ngăn ch n suy gi m kinh t , duy trì tăng trư ng kinh t và b o đ m an sinh xã h i; trong đó t p trung m t s n i dung sau: 1. Các gi i pháp, bi n pháp c a đ a phương v đi u hành ngân sách đ a phương trong vi c th c hi n chính sách mi n, gi m và giãn các lo i thu đ đ m b o d toán chi ngân sách đ a phương đã đư c Th tư ng Chính ph giao. D ki n rõ tác đ ng gi m thu NSNN do th c hi n chính sách đ c thù mi n, gi m, giãn thu trong năm 2009; s tăng thu NSNN do th c hi n các bi n pháp ph n đ u tăng thu, x lý n đ ng, ch ng th t thu,...; s d ki n gi m thu ngân sách đ a phương và s đ ngh ngân sách Trung ương h tr (n u có).
 5. 5 2. Đánh giá nhu c u và các ngu n l c phát tri n c a đ a phương; công tác huy đ ng các ngu n l c tài chính đ a phương đ th c hi n nhi m v phát tri n kinh t - xã h i c a đ a phương; k t qu th c hi n Ngh quy t c a Qu c h i v ch ng tình tr ng đ u tư dàn tr i, phân tán; x lý n v n XDCB,... 3. K t qu th c hi n các chính sách, ch đ theo các Quy t đ nh s 24/2008/QĐ-TTg, 25/2008/QĐ- TTg, 26/2008/QĐ-TTg, 27/2008/QĐ-TTg c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành m t s cơ ch , chính sách h tr phát tri n kinh t - xã h i đ i v i các t nh vùng B c Trung B và duyên h i Trung B , vùng Tây Nguyên, vùng Đ ng b ng Sông C u long và vùng trung du và mi n núi B c B đ n năm 2010; k t qu th c hi n Chương trình h tr đ t s n xu t, đ t , nhà và nư c sinh ho t cho h đ ng bào dân t c thi u s nghèo, đ i s ng khó khăn (Chương trình 134), Chương trình phát tri n kinh t - xã h i các xã đ c bi t khó khăn mi n núi và vùng sâu, vùng xa (Chương trình 135 - giai đo n II); k t qu th c hi n Ngh quy t 30a/2008/NQ/CP ngày 27/12/2008 c a Chính ph v Chương trình h tr gi m nghèo nhanh và b n v ng đ i v i 61 huy n nghèo; k t qu th c hi n chính sách h tr h nghèo v nhà theo Quy t đ nh 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 c a Th tư ng Chính ph ,... 4. Vi c b trí chi ngân sách th c hi n các cơ ch chính sách c a Nhà nư c, th c hi n các chương trình, m c tiêu nh m phát tri n kinh t , xã h i, xoá đói gi m nghèo (th c hi n các chính sách có m c tiêu qu c gia v xoá đói, gi m nghèo; chương trình giáo d c, y t , văn hoá, phát tri n kinh t xã h i vùng khó khăn, vùng đ ng bào dân t c, mi n núi,...); th c hi n các chương trình chính sách xã h i, chính sách đ i v i ngư i có công v i cách m ng, ngư i tham gia kháng chi n và con đ c a h b nhi m ch t đ c màu da cam, khám ch a b nh cho ngư i nghèo, tr em dư i 6 tu i, chính sách h tr ngư dân, chính sách tr giúp các đ i tư ng b o tr xã h i; tình hình b trí v n cho công tác quy ho ch,... t i đ a phương. 5. Đánh giá vi c b trí ngân sách (bao g m c s ngân sách Trung ương h tr có m c tiêu cho ngân sách đ a phương - n u có) và s d ng d phòng th c hi n nhi m v an ninh, qu c phòng; phòng, ch ng, kh c ph c h u qu thiên tai, d ch b nh ngư i và trên gia súc, gia c m, cây tr ng,... 6. Đánh giá tình hình th c hi n chính sách mi n thu thu l i phí trên đ a bàn đ a phương; tình hình tri n khai th c hi n mi n thu các kho n đóng góp theo Ch th s 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 c a Th tư ng Chính ph tăng cư ng ch n ch nh vi c th c hi n các quy đ nh c a pháp lu t v phí, l phí, chính sách huy đ ng và s d ng các kho n đóng góp c a nhân dân. 7. Đánh giá tình hình th c hi n thu và b trí, s d ng ngu n thu ti n s d ng đ t cho đ u tư các công trình k t c u h t ng c a đ a phương, th c hi n đo đ c, l p h sơ đ a chính, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t. 8. Đánh giá tình hình th c hi n thu và s d ng ngu n thu x s ki n thi t. 9. Tình hình th c hi n quy đ nh t i Kho n 3 Đi u 8 Lu t Ngân sách nhà nư c v huy đ ng v n đ u tư cơ s h t ng và tình hình tr n s đã huy đ ng đ n h n, ư c dư n huy đ ng đ n 31/12/2009 (đ i v i Thành ph Hà N i và Thành ph H Chí Minh đánh giá vi c huy đ ng v n đ u tư theo cơ ch tài chính - ngân sách đ c thù c a đ a phương). 10. Đánh giá vi c b trí hoàn tr (c g c và lãi) các kho n vay, t m ng đ n h n: các kho n huy đ ng theo quy đ nh t i kho n 3 Đi u 8 Lu t Ngân sách nhà nư c; các kho n vay tín d ng ưu đãi th c hi n chương trình kiên c hoá kênh mương, giao thông nông thôn, cơ s h t ng làng ngh , h t ng thu s n; ... II. XÂY D NG D TOÁN NSNN NĂM 2010: Đi u 8. M c tiêu, nguyên t c: 1. D toán NSNN năm 2010 c n quán tri t vi c ti p t c th c hi n có hi u qu các gi i pháp đã đ ra trong năm 2009, ti p t c thúc đ y quá trình ph c h i tăng trư ng kinh t b n v ng, duy trì n đ nh kinh t vĩ mô, đ m b o an sinh xã h i và tr t t an toàn xã h i. Theo đó, năm 2010 ti p t c rà soát, s p x p l i các kho n chi ngân sách (k c chi thư ng xuyên và chi đ u tư phát tri n) đ tri t đ ti t ki m và nâng cao hi u qu chi ngân sách, đ m b o ngu n l c đ tri n khai th c hi n d án, chương trình, chính sách an sinh xã h i, góp ph n gi m nghèo nhanh và b n v ng, gi v ng an ninh tài chính qu c gia. 2. D toán thu NSNN năm 2010 ph i đư c xây d ng trên cơ s : a) Đúng chính sách, ch đ và trên cơ s bám sát d báo tình hình đ u tư, phát tri n s n xu t kinh doanh; ph i tính đúng, tính đ các kho n thu ngân sách nhà nư c c a doanh nghi p, t ch c, cá nhân phát sinh trong năm 2010, trong đó chú ý tính các kho n thu phát sinh t các d án đ u tư đã h t th i gian ưu đãi thu ; b) D toán thu NSNN ph i xây d ng tích c c, v ng ch c, có tính kh thi cao v i m c đ ng viên ph n đ u đ t trên 21% GDP, trong đó thu thu và phí đ t trên 20% GDP. D toán thu n i đ a c a c nư c (không k thu t d u thô, thu ti n s d ng đ t) tăng bình quân t i thi u 16% - 18% so v i đánh giá ư c th c hi n năm 2009 (đã lo i tr các y u t tác đ ng do th c hi n mi n, gi m, giãn thu trong
 6. 6 năm 2009). D toán thu t ho t đ ng xu t nh p kh u tăng t i thi u 5% - 7% so v i đánh giá ư c th c hi n năm 2009 (đã lo i tr các y u t tác đ ng do th c hi n mi n, gi m, giãn thu trong năm 2009). c) Đ ra các bi n pháp và l trình c th đ x lý các kho n n đ ng thu ; ch ng th t thu, tr n l u thu và gian l n thương m i; tăng cư ng thanh tra, ki m tra, phát hi n và x lý k p th i các trư ng h p vi ph m. 3. V chi ngân sách, d toán năm 2010 đư c xây d ng trên cơ s : a) Các B , cơ quan qu n lý ngành, lĩnh v c Trung ương và U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các đơn v d toán các c p l p d toán chi ngân sách năm 2010 trong ph m vi s ki m tra d toán chi ngân sách năm 2010 đư c B Tài chính thông báo (riêng chi t ngu n v n ngoài nư c l p d toán chi theo ti n đ gi i ngân các d án vay và vi n tr ). Xây d ng d toán chi ngân sách năm 2010 theo t ng lĩnh v c (bao g m c chi t ngu n cân đ i ngân sách nhà nư c và chi t ngu n thu đư c đ l i theo ch đ ) đ m b o đúng quy đ nh c a pháp lu t hi n hành và th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí ngay t khi xây d ng d toán. b) Các B , cơ quan Trung ương và đ a phương khi xây d ng d toán chi NSNN ph i tính toán đ y đ nhu c u kinh phí th c hi n các ch đ chính sách đã ban hành và các nhi m v m i phát sinh. Đ i v i các ch đ , chính sách, nhi m v đư c c p có th m quy n ban hành trong quá trình l p d toán, th c hi n l p d toán kinh phí theo hư ng d n c a cơ quan có th m quy n. Không b sung t ngu n d phòng cho nh ng nhi m v chi mà các B , cơ quan Trung ương và đ a phương khi xây d ng, phân b d toán ngân sách đư c giao không b trí đ y đ kinh phí theo ch đ quy đ nh đ th c hi n. c) Trong quá trình l p d toán ngân sách năm 2010, các B , cơ quan Trung ương và đ a phương khi đ xu t s a đ i, b sung, ban hành m i các chính sách, ch đ , c n th c hi n đi u tra, kh o sát đ n m ch c s lư ng đ i tư ng, d ki n nhu c u kinh phí; tính toán l ng ghép gi a các chính sách, ch đ d ki n s a đ i ho c ban hành m i v i các chính sách hi n hành, ph i h p v i cơ quan tài chính đ tính toán, đ m b o kh năng b trí đ ngu n th c hi n trư c khi trình các c p có th m quy n ban hành. d) Ti p t c th c hi n s p x p l i các kho n chi theo hư ng ti t ki m, hi u qu , nâng cao hi u qu v n đ u tư t ngân sách nh m thúc đ y quá trình ph c h i tăng trư ng kinh t b n v ng, duy trì n đ nh kinh t vĩ mô, đ m b o an sinh xã h i và tr t t an toàn xã h i; đ m b o kinh phí phát tri n các lĩnh v c giáo d c-đào t o, khoa h c-công ngh , văn hoá, b o v môi trư ng theo các Ngh quy t c a Đ ng, Qu c h i, b trí tăng chi cho lĩnh v c y t cao hơn t c đ tăng chi bình quân chung c a NSNN; tăng d tr qu c gia đ ch đ ng phòng, ch ng, kh c ph c h u qu thiên tai, d ch b nh; b trí kinh phí đ m b o ti p t c th c hi n c i cách ti n lương. 4. Các B , cơ quan Trung ương l p d toán chi ngân sách theo đơn v th c hi n và theo nh ng nhi m v chi quan tr ng (trong đó thuy t minh chi ti t v căn c , chính sách ch đ , tình hình k t qu th c hi n, m c b trí d toán chi 2010 và các năm ti p theo,...), g i B Tài chính, B K ho ch và Đ u tư đ t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph . Các B , cơ quan Trung ương và các đ a phương ch đ ng chu n b báo cáo thuy t minh rõ ràng, chi ti t v d toán thu, chi ngân sách năm 2010 c a B , ngành, đ a phương mình theo ch đ quy đ nh. 5. Cân đ i NSNN, ngân sách t ng đ a phương tích c c, lành m nh, v ng ch c; đ m b o an ninh tài chính qu c gia, an toàn ngân sách t ng đ a phương. Đi u 9. Công tác xây d ng d toán thu NSNN năm 2010: 1. D toán thu n i đ a: Xây d ng d toán thu NSNN trên đ a bàn trên cơ s d báo tăng trư ng kinh t năm 2010 đ i v i t ng ngành, t ng lĩnh v c thu, các cơ s kinh t c a t ng đ a phương đ tính đúng, tính đ t ng lĩnh v c thu, t ng s c thu theo đúng các lu t thu , ch đ thu. D toán thu c a t ng t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph i t ng h p toàn b các ngu n thu phát sinh trên đ a bàn (bao g m c s thu ngân sách xã, phư ng, th tr n). D toán thu ph i có căn c kinh t và chi ti t đ n t ng ngành, t ng đơn v tr ng đi m, t ng khu v c kinh t . Trên cơ s đó, đánh giá đ y đ k t qu th c hi n năm 2009; yêu c u ph n đ u năm 2010 và s ki m tra v d toán thu năm 2010 đã đư c thông báo, t ch c xây d ng và báo cáo d toán thu năm 2010 theo đúng bi u m u quy đ nh t i Thông tư s 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 c a B Tài chính và quy đ nh t i Thông tư này. Trong đó, c n chú ý nh ng ch đ , chính sách thu đã đư c s a đ i, b sung hư ng d n, như sau: a) V thu thu nh p doanh nghi p: Th c hi n theo quy đ nh t i Lu t thu thu nh p doanh nghi p s 14/2008/QH12 đã đư c Qu c h i khoá XII, kỳ h p th 3 thông qua; Ngh đ nh s 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 c a Chính ph quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s đi u c a Lu t thu thu nh p doanh nghi p; Thông tư s 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 c a B Tài chính hư ng d n thi hành m t s đi u c a Lu t thu thu nh p doanh nghi p s 14/2008/QH12 và hư ng d n thi
 7. 7 hành Ngh đ nh s 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Lu t thu thu nh p doanh nghi p. b) V thu giá tr gia tăng: Th c hi n theo quy đ nh t i Lu t thu giá tr gia tăng s 13/2008/QH12 đã đư c Qu c h i khoá XII, kỳ h p th 3 thông qua; Ngh đ nh s 123/2008/NĐ-CP ngày 8/12/2008 c a Chính ph quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s đi u c a Lu t thu giá tr gia tăng; Thông tư 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 c a B Tài chính hư ng d n thi hành m t s đi u c a Lu t thu giá tr gia tăng và hư ng d n thi hành Ngh đ nh s 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 c a Chính ph quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s đi u c a Lu t thu giá tr gia tăng; Thông tư s 112/2009/TT-BTC ngày 20/5/2009 c a B Tài chính hư ng d n đi u ki n áp d ng thu su t thu giá tr gia tăng 0% đ i v i v n t i qu c t và d ch v c a ngành hàng không, hàng h i. c) V thu tiêu th đ c bi t: Th c hi n theo quy đ nh t i Lu t thu tiêu th đ c bi t s 27/2008/QH12 đư c Qu c h i khoá XII, kỳ h p th 4 thông qua; Ngh đ nh s 26/2009/NĐ-CP ngày 16/3/2009 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Lu t thu tiêu th đ c bi t; Thông tư s 64/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh đ nh s 26/2009/NĐ-CP ngày 16/3/2009 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Lu t thu tiêu th đ c bi t. d) V thu tài nguyên: Tính và l p d toán theo hư ng d n t i Pháp l nh s 07/2008/PL-UBTVQH12 s a đ i, b sung Đi u 6 Pháp l nh thu tài nguyên; Ngh đ nh s 05/2009/NĐ-CP ngày 19/1/2009 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Pháp l nh thu tài nguyên và Pháp l nh s a đ i, b sung đi u 6 Pháp l nh thu tài nguyên; Thông tư s 45/2009/TT- BTC ngày 11/03/2009 c a B Tài chính hư ng d n v thu giá tr gia tăng, thu tài nguyên, thu thu nh p doanh nghi p đ i v i các cơ s s n xu t th y đi n; Quy t đ nh s 720/QĐ-BTC ngày 9/4/2009 c a B trư ng B Tài chính v vi c công b giá bán đi n thương ph m bình quân áp d ng làm giá t m tính thu tài nguyên nư c thiên nhiên s n xu t th y đi n năm 2009. đ) V thu thu nh p cá nhân: Th c hi n theo quy đ nh t i Lu t thu thu nh p cá nhân s 04/2007/QH12 đư c Qu c h i khoá XII, kỳ h p th 2 thông qua; Ngh đ nh s 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 c a Chính ph quy đ nh chi ti t m t s đi u c a Lu t Thu thu nh p cá nhân; Thông tư s 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 c a B Tài chính hư ng d n thi hành m t s đi u c a Lu t thu thu nh p cá nhân và hư ng d n thi hành Ngh đ nh s 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 c a Chính ph quy đ nh chi ti t m t s đi u c a Lu t thu thu nh p cá nhân; Thông tư s 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 c a B Tài chính hư ng d n s a đ i, b sung Thông tư s 84/2008/TT-BTC; m t s văn b n hư ng d n c th khác, như: Thông tư 42/2009/TT-BTC ngày 9/3/2009 c a B Tài chính hư ng d n kh u tr thu thu nh p cá nhân đ i v i cá nhân làm đ i lý x s và kh u tr thu thu nh p cá nhân đ i v i cá nhân có thu nh p t trúng thư ng x s ; Thông tư liên t ch s 122/2008/TTLT-BTC- BQP ngày 16/12/2008 c a B Tài chính, B Qu c phòng hư ng d n ch đ thu n p thu thu nh p cá nhân đ i v i các đ i tư ng hư ng lương thu c B Qu c phòng; Thông tư liên t ch s 123/2008/TTLT-BTC-BCA ngày 16/12/2008 c a B Tài chính, B Công an hư ng d n ch đ thu n p thu thu nh p cá nhân đ i v i s quan, h s quan, công nhân, viên ch c hư ng lương thu c B Công an; Thông tư liên t ch s 19/2009/TTLT-BTC-BNV ngày 2/2/2009 c a B Tài chính, B N i v hư ng d n ch đ thu n p thu thu nh p cá nhân đ i v i ngư i làm vi c trong t ch c cơ y u,... e) V phí xăng d u: Th c hi n theo qui đ nh t i Quy t đ nh s 03/2009/QĐ-TTg ngày 9/1/2009 c a Th tư ng Chính ph v vi c đi u ch nh m c thu phí xăng d u. g) Các kho n thu liên quan đ n d u, khí: Th c hi n theo qui đ nh t i Thông tư 32/2009/TT-BTC ngày 19/2/2009 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n qui đ nh v thu đ i v i các t ch c, cá nhân ti n hành ho t đ ng tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí theo qui đ nh c a Lu t d u khí; Thông tư s 98/2009/TT-BTC ngày 20/5/2009 c a B Tài chính v vi c hư ng d n th t c và nghĩa v thu đ i v i d u thô cung c p cho Nhà máy l c d u Dung Qu t. h) M t s văn b n đ c thù: Thông tư s 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n nghĩa v thu áp d ng đ i v i t ch c, cá nhân nư c ngoài kinh doanh t i Vi t nam ho c có thu nh p t i Vi t Nam; Thông tư s 45/2009/TT-BTC ngày 11/3/2009 c a B Tài chính hư ng d n v thu giá tr gia tăng, thu tài nguyên, thu thu nh p doanh nghi p đ i v i cơ s s n xu t thu đi n. 2. D toán thu t ho t đ ng xu t nh p kh u: a) Đư c xây d ng trên cơ s đánh giá tác đ ng đ n thu ngân sách thông qua phân tích, d báo tình hình kinh t th gi i và kim ng ch xu t, nh p kh u các m t hàng ch u thu ; tác đ ng c a vi c đi u ch nh hàng rào thu và phi quan thu nh m ki m ch nh p siêu và h n ch xu t kh u tài nguyên d ng thô và vi c th c hi n l trình c t gi m thu đ th c hi n các cam k t h i nh p. b) D toán thu ph i đư c xây d ng trên cơ s th c hi n t t công tác hư ng d n v th t c h i quan; ki m tra, giám sát h i quan; thu xu t kh u, thu nh p kh u và qu n lý thu đ i v i hàng hoá xu t kh u, nh p kh u quy đ nh t i Thông tư s 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 c a B Tài chính. Tăng
 8. 8 cư ng các bi n pháp ch ng th t thu như: x lý n đ ng, ch ng buôn l u, tr n thu , ch ng gian l n thương m i. 3. Các kho n thu đư c đ l i chi theo ch đ (h c phí, vi n phí, thu x s ki n thi t, các kho n huy đ ng đóng góp,...): Các B , cơ quan Trung ương và các đ a phương căn c s th c hi n thu năm 2008, ư c th c hi n thu năm 2009, nh ng y u t d ki n tác đ ng đ n thu năm 2010 đ xây d ng d toán thu cho phù h p, mang tính tích c c. Các kho n thu phí, l phí, thu s nghi p mang tính ch t giá d ch v kinh doanh c a cơ quan, đơn v , không thu c ngu n thu NSNN, đ ngh l p d toán riêng, không đưa chung vào d toán thu phí, l phí thu c NSNN. Đi u 10. Công tác xây d ng d toán chi NSNN năm 2010: 1. Xây d ng d toán chi đ u tư phát tri n năm 2010: a) Xây d ng d toán chi đ u tư phát tri n ph i quán tri t vi c th c hi n các gi i pháp v rà soát, s p x p, đi u ch nh l i v n đ u tư, t p trung nâng cao hi u qu s d ng v n đ u tư trong quá trình t ch c th c hi n, góp ph n n đ nh kinh t vĩ mô, thúc đ y tăng trư ng kinh t . b) D toán chi đ u tư phát tri n năm 2010 c n t p trung b trí chi đ u tư phát tri n cho các chương trình phát tri n kinh t - xã h i, công tác gi m nghèo giai đo n 2006 - 2010. Trong đó ưu tiên v n các d án, công trình tr ng đi m qu c gia, các m c tiêu ưu tiên đ u tư c a Nhà nư c; ti p t c ưu tiên b trí v n đ u tư phát tri n ngu n nhân l c cho lĩnh v c giáo d c - đào t o, khoa h c công ngh , chăm sóc s c kho nhân dân, b o v môi trư ng, phát tri n nông nghi p nông thôn, an ninh, qu c phòng, v.v... c) B trí b o đ m đ v n đ i ng cho các chương trình, d án s d ng ngu n v n ODA theo các cam k t; t p trung v n cho các công trình, d án chuy n ti p hoàn thành đưa vào s d ng trong năm 2010, các d án, công trình tr ng đi m, có hi u qu , c p bách đê đi u, thu l i, phát tri n giao thông nông thôn, h t ng các khu phân lũ, ch m lũ, h t ng du l ch, h t ng các làng ngh , h t ng thương m i, h t ng nuôi tr ng thu s n,... hoàn thành trong năm 2010. d) Đ m b o v n cho công tác chu n b đ u tư; thanh toán kho n n kh i lư ng xây d ng cơ b n đã hoàn thành c a các công trình; b trí hoàn tr các kho n v n ng trư c theo quy đ nh; thanh toán d t đi m nh ng kho n n kh i lư ng XDCB hoàn thành, đ ng th i quán tri t trong t ch c th c hi n không đ phát sinh n XDCB m i. đ) S v n còn l i b trí cho các d án, công trình kh i công m i, trong đó ưu tiên v n các d án, công trình tr ng đi m qu c gia; kiên quy t đình hoãn kh i công các d án không có trong quy ho ch đư c duy t, chưa đ th t c theo quy đ nh, còn nhi u vư ng m c v th t c đ u tư, chưa gi i phóng m t b ng, các d án khác chưa th t s c p bách, không mang l i hi u qu ,... e) Ch đ u tư các d án đư c đ u tư t ngu n v n Chính ph vay v cho vay l i ph i t thu x p đ v n đ i ng cho các d án này phù h p v i n i dung hi p đ nh đã ký k t và các quy ch tài chính trong nư c đ không nh hư ng đ n ti n đ th c hi n. g) Đ i v i chi c p bù chênh l ch lãi su t tín d ng đ u tư phát tri n, tín d ng chính sách c a Nhà nư c, căn c vào tình hình th c hi n năm 2009 d ki n nh ng đ i m i v chính sách và nhi m v năm 2010 đ xây d ng d toán chi theo ch đ quy đ nh. h) Đ i v i chi b sung d tr nhà nư c: Căn c Chi n lư c phát tri n d tr qu c gia, nhi m v d tr nhà nư c đư c giao, yêu c u phòng ng a, kh c ph c h u qu thiên tai, d ch b nh, các B , cơ quan Trung ương có trách nhi m đánh giá xác đ nh m c d tr qu c gia do B , ngành, đơn v qu n lý đ n 31/12/2009; d ki n m c b sung d tr t ng lo i hàng hoá, v t tư thi t b th c s thi t y u, l p d toán ngân sách nhà nư c chi tăng d tr qu c gia, chi b o qu n hàng hoá và k ho ch luân phiên đ i m i hàng d tr qu c gia năm 2010. i) Các B , cơ quan Trung ương và các đ a phương đư c Th tư ng Chính ph giao nhi m v đ u tư XDCB t ngu n trái phi u Chính ph th c hi n l p d toán năm 2010 cho các công trình, d án giao thông, thu l i, h th ng cơ s y t , đ u tư kiên c hoá trư ng h c và xây d ng nhà công v cho giáo viên, nhà cho sinh viên t ngu n v n trái phi u Chính ph theo ch đ đã quy đ nh. Đ ng th i t p trung ch đ o th c hi n đ m b o đúng ti n đ và m c tiêu đã quy đ nh. 2. Xây d ng d toán chi thư ng xuyên năm 2010: a) Xây d ng d toán chi phát tri n s nghi p giáo d c - đào t o, văn hoá, y t , b o v môi trư ng, khoa h c - công ngh , xã h i; b o đ m qu c phòng, an ninh; chi qu n lý hành chính nhà nư c, đ ng, đoàn th ...ph i căn c k ho ch phát tri n kinh t - xã h i năm 2010 c a t ng B , cơ quan Trung ương và t ng đ a phương, các ch đ chính sách đã đư c c p có th m quy n ban hành, và nh ng nhi m v c th c n tri n khai th c hi n trong năm 2010. b) Trong ph m vi c nư c, b trí d toán chi NSNN năm 2010 (bao g m c chi đ u tư phát tri n, chi thư ng xuyên, chi c i cách ti n lương) đ i v i lĩnh v c giáo d c, đào t o và d y ngh đ t 20% t ng
 9. 9 chi NSNN (bao g m c chi t ngu n thu x s ki n thi t); lĩnh v c văn hoá thông tin đ t t i thi u 1,8%; lĩnh v c khoa h c và công ngh đ t t i thi u 2%; ho t đ ng s nghi p b o v môi trư ng trên 1%; b trí tăng chi cho lĩnh v c y t cao hơn t c đ tăng chi bình quân chung c a NSNN, trong đó ưu tiên kinh phí cho y t d phòng. c) D toán chi s nghi p kinh t xây d ng căn c kh i lư ng nhi m v đư c c p có th m quy n giao và ch đ , đ nh m c chi ngân sách quy đ nh; t p trung b trí chi cho nh ng nhi m v quan tr ng: duy tu b o dư ng h th ng h t ng kinh t - tr ng y u (giao thông, thu l i,...) đ tăng th i gian s d ng và hi u qu đ u tư; kinh phí th c hi n công tác quy ho ch; th c hi n nhi m v khuy n nông, khuy n lâm, khuy n ngư, khuy n công; nhi m v đo đ c b n đ , l p h sơ đ a chính và c p gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t,...góp ph n thúc đ y tăng trư ng, chuy n d ch cơ c u kinh t . Đ y m nh vi c áp d ng quy ch đ u th u, đ t hàng, giao nhi m v cung c p d ch v s nghi p công s d ng NSNN theo quy đ nh t i Quy t đ nh s 39/2008/QĐ-TTg ngày 14/3/2008 c a Th tư ng Chính ph . d) Trong quá trình xây d ng d toán NSNN năm 2010, các B , ngành, đ a phương ph i cơ c u l i nhi m v chi ngân sách nhà nư c cho phù h p trên cơ s th c hi n theo cơ ch giao quy n t ch , t ch u trách nhi m v s d ng biên ch và kinh phí qu n lý hành chính quy đ nh t i Ngh đ nh s 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 c a Chính ph nh m tăng quy n t ch g n v i trách nhi m, nâng cao hi u qu qu n lý tài chính và hi u su t ho t đ ng. Các đơn v s nghi p công l p th c hi n theo quy đ nh t i Ngh đ nh s 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 c a Chính ph quy đ nh quy n t ch , t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v , t ch c b máy, biên ch và tài chính đ i v i đơn v s nghi p công l p và Ngh đ nh s 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 c a Chính ph quy đ nh cơ ch t ch , t ch u trách nhi m c a t ch c khoa h c công ngh công l p; đ ng th i, th c hi n thí đi m chuy n m t s đơn v s nghi p công l p có đi u ki n sang ho t đ ng theo cơ ch doanh nghi p. đ) Các cơ quan hành chính Nhà nư c, các đơn v s nghi p công l p có ngu n thu theo quy đ nh c a pháp lu t ph i l p đ y đ d toán thu và d toán chi cho các nhi m v t ngu n thu phí, l phí và thu khác đư c đ l i đơn v chi theo ch đ quy đ nh. e) Đ i v i các nhi m v chi nghiên c u khoa h c, chi th c hi n nhi m v nhà nư c đ t hàng và các nhi m v chi quan tr ng khác, các đơn v l p d toán chi ngân sách theo quy đ nh hi n hành và hư ng d n t i Thông tư này, đ ng th i thuy t minh đ y đ các căn c tính toán. g) Các B , ngành, đ a phương ch đ ng xây d ng d toán kinh phí đ t ch c xây d ng k ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm 2011-2015 và chi n lư c 10 năm 2011-2020 đ trình c p có th m quy n phê duy t. h) Các B , cơ quan Trung ương ti p t c: - L p d toán chi ng d ng công ngh thông tin theo quy đ nh t i Ngh đ nh s 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 c a Chính ph v ng d ng công ngh thông tin trong ho t đ ng c a cơ quan nhà nư c và hư ng d n t i Thông tư liên t ch s 43/2008/TTLT-BTC-BTTTT ngày 26/5/2008 c a B Tài chính và B Thông tin và Truy n thông. - Xây d ng d toán kinh phí c n thi t (đ i v i các cơ quan hành chính các c p) đ th c hi n Đ án đơn gi n hoá th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c giai đo n 2007-2010 đã đư c Th tư ng Chính ph phê duy t t i Quy t đ nh s 30/QĐ-TTg ngày 10/1/2007; đ th c hi n Chương trình ph bi n, giáo d c pháp lu t t năm 2008-2012 đã đư c Th tư ng Chính ph phê duy t t i Quy t đ nh s 37/2008/QĐ-TTg ngày 12/3/2008. 3. Xây d ng d toán chi các chương trình, d án s d ng ngu n v n ODA: Th c hi n l p d toán đ y đ theo đúng trình t , bi u m u l p và quy t đ nh NSNN theo quy đ nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c và các văn b n hư ng d n, các Ngh đ nh c a Chính ph v qu n lý đ u tư và xây d ng cơ b n, v qu n lý vay và tr n nư c ngoài, Ngh đ nh s 131/2006/NĐ-CP ngày 9/11/2006 c a Chính ph ban hành Quy ch v qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c (ODA) và Thông tư liên t ch s 02/2003/TTLT-BKH-BTC ngày 17/3/2003 c a B K ho ch và Đ u tư, B Tài chính và Thông tư s 108/2007/TT-BTC ngày 07/09/2007 c a B Tài chính hư ng d n cơ ch qu n lý tài chính đ i v i các chương trình, d án h tr phát tri n chính th c (ODA); trong đó chú ý l p chi ti t v n ODA và v n đ i ng theo t ng chương trình, d án, theo tính ch t ngu n v n chi đ u tư XDCB và chi s nghi p, đ m b o phù h p v i ti n đ th c hi n; g i B K ho ch và Đ u tư, B Tài chính theo quy đ nh đ t ng h p trong d toán NSNN năm 2010 trình Chính ph , trình Qu c h i quy t đ nh. 4. D toán ngu n th c hi n c i cách ti n lương năm 2010: Năm 2010, các B , cơ quan Trung ương và các đ a phương ti p t c b trí d toán ngân sách và huy đ ng các ngu n tài chính th c hi n c i cách ti n lương theo quy đ nh. Các B , ngành, cơ quan Trung ương, các đ a phương và đơn v s d ng ngân sách nhà nư c ch đ ng tính toán dành ngu n đ th c hi n c i cách ti n lương theo hư ng: ti t ki m 10% chi thư ng xuyên năm 2010 (không k ti n lương và các kho n có tính ch t lương); s d ng t i thi u 40% s thu đư c đ l i theo ch đ năm
 10. 10 2010 c a các cơ quan hành chính, đơn v s nghi p có thu, riêng các đơn v s nghi p thu c ngành y t s d ng t i thi u 35% s thu đ l i theo ch đ (sau khi tr chi phí thu c, máu, d ch truy n, hoá ch t, v t tư thay th , v t tư tiêu hao); ngân sách đ a phương s d ng t i thi u 50% tăng thu ngân sách đ a phương d toán năm 2010 so v i d toán 2009 và 50% tăng thu ngân sách đ a phương th c hi n năm 2009 so d toán Th tư ng Chính ph giao; đ ng th i th c hi n chuy n các ngu n th c hi n c i cách ti n lương năm trư c theo quy đ nh chưa s d ng h t (n u có) sang năm 2010 đ ti p t c th c hi n; toàn b ngu n kinh phí này ph i đư c h ch toán, qu n lý riêng đ t o ngu n ti p t c th c hi n c i cách ti n lương, không s d ng ngu n kinh phí này cho các m c đích khác. B Tài chính s có văn b n hư ng d n riêng vi c tính toán, xác đ nh các ngu n kinh phí dành đ th c hi n c i cách ti n lương sau khi Chính ph có Ngh đ nh m i v đi u ch nh ti n lương t i thi u. 5. D toán chi th c hi n các chương trình m c tiêu qu c gia, d án quan tr ng: a) Căn c m c tiêu, nhi m v , n i dung các chương trình m c tiêu qu c gia, d án quan tr ng giai đo n 2006-2010 đư c Th tư ng Chính ph phê duy t, các B , cơ quan ch qu n chương trình, d án đánh giá k t qu th c hi n chương trình, d án trong 4 năm 2006-2009, xác đ nh các m c tiêu, nhi m v c th cho năm 2010 cho các chương trình m c tiêu qu c gia, chương trình 134, chương trình 135 (giai đo n II), d án tr ng m i 5 tri u ha r ng năm 2010; chương trình h tr đ u tư 61 huy n nghèo; chương trình h tr h nghèo v nhà ; chương trình xây d ng thí đi m mô hình nông thôn m i th i kỳ công nghi p hoá, hi n đ i hoá;... b) Căn c m c tiêu, nhi m v , ch đ tài chính hi n hành, các B , cơ quan Trung ương và các đ a phương l p d toán nhu c u chi th c hi n các chương trình, d án trong năm 2010, g i các B , cơ quan Trung ương qu n lý chương trình, d án và đ ng g i B Tài chính, B K ho ch và Đ u tư. c) Căn c d ki n m c b trí kinh phí cho t ng chương trình, d án do B Tài chính, B K ho ch và Đ u tư thông báo, các B , cơ quan Trung ương qu n lý chương trình, d án th c hi n l p d toán chi năm 2010 c a t ng chương trình, d án; đ ng th i d ki n phương án phân b d toán chi chương trình m c tiêu, d án năm 2010 cho các B , cơ quan Trung ương và các đ a phương (đ i v i các chương trình th c hi n b ng ngu n v n ngoài nư c, phương án phân b chi ti t g m c v n trong và ngoài nư c), g i B K ho ch và Đ u tư, B Tài chính. 6. D toán d phòng ngân sách nhà nư c: Ngân sách Trung ương và ngân sách đ a phương các c p b trí d phòng ngân sách m c cao theo quy đ nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c đ ch đ ng phòng, ch ng, kh c ph c h u qu thiên tai, d ch b nh và x lý nh ng nhi m v quan tr ng, c p bách phát sinh ngoài d toán. Đ ng th i th c hi n b trí và ghi thành m t m c riêng trong d toán chi NSNN năm 2010 c a các B , cơ quan Trung ương và các cơ quan, đơn v đ a phương kinh phí chi cho ho t đ ng tìm ki m c u n n, c u h , ng phó thiên tai, th m ho theo quy đ nh t i Quy t đ nh s 118/2008/QĐ-TTg ngày 27/8/2008 c a Th tư ng Chính ph ban hành Quy ch qu n lý tài chính đ i v i ho t đ ng tìm ki m c u n n, c u h , ng phó thiên tai, th m ho và Thông tư s 92/2009/TT-BTC ngày 12/5/2009 c a B Tài chính hư ng d n vi c thanh toán kinh phí t ngu n NSNN cho các t ch c, cá nhân tham gia ho t đ ng tìm ki m c u n n, c u h , ng phó thiên tai, th m ho . 7. D toán các kho n chi t ngu n thu đư c đ l i theo ch đ (h c phí, vi n phí, thu x s ki n thi t, các kho n huy đ ng đóng góp,...): Các B , cơ quan Trung ương và các đ a phương th c hi n l p d toán chi t ngu n thu này, chi ti t theo t ng nhi m v chi, lĩnh v c chi và t ng h p vào d toán c a B , cơ quan Trung ương và đ a phương đ trình c p có th m quy n quy t đ nh. 8. Căn c s ki m tra thu, chi ngân sách năm 2010, các B , cơ quan Trung ương, các đ a phương xây d ng d toán chi ph i ch t ch và chi ti t đ i v i t ng nhi m v , t ng đơn v s d ng ngân sách tr c thu c; sau khi đã làm vi c và th ng nh t v i B Tài chính, B K ho ch và Đ u tư, các B , cơ quan Trung ương và các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương tri n khai ngay công tác l p phương án phân b d toán ngân sách năm 2010 c a B , cơ quan, đ a phương mình đ khi nh n đư c d toán ngân sách Th tư ng Chính ph giao, ch đ ng trình c p có th m quy n quy t đ nh phân b và giao d toán ngân sách đ n đơn v s d ng ngân sách đ m b o trư c ngày 31 tháng 12 theo đúng quy đ nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c. Các B , cơ quan Trung ương và đ a phương ph i t p trung ch đ o rà soát l i t t c các khâu trong công tác phân b , qu n lý, s d ng NSNN, đ c bi t là v n đ u tư XDCB và v n vay vi n tr , nh m đ m b o vi c phân b ngân sách đúng m c tiêu, đúng ch đ , đúng đ i tư ng; vi c qu n lý, s d ng ngân sách ph i ch t ch , hi u qu , có ch đ báo cáo, ki m tra, ki m toán, tránh đ x y ra th t thoát, lãng phí. Đi u 11. Xây d ng d toán ngân sách đ a phương năm 2010: 1. Xây d ng d toán thu ngân sách trên đ a bàn:
 11. 11 Căn c m c tiêu k ho ch phát tri n kinh t - xã h i giai đo n 2006-2010 đã đư c Đ i h i Đ ng các c p thông qua, kh năng th c hi n các ch tiêu kinh t - xã h i và ngân sách năm 2009, trên cơ s d báo t c đ tăng trư ng kinh t và ngu n thu năm 2010 đ i v i t ng ngành, t ng lĩnh v c, các cơ s kinh t c a t ng đ a phương và nh ng ngu n thu m i phát sinh trên đ a bàn đ tính đúng, tính đ t ng lĩnh v c thu, t ng kho n thu theo ch đ ; d toán thu n i đ a t ngu n thu thu và phí (không k thu t d u thô, thu ti n s d ng đ t) tăng bình quân t i thi u 16% - 18% so v i đánh giá ư c th c hi n năm 2009 (đã lo i tr các y u t tác đ ng do th c hi n mi n, gi m, giãn thu trong năm 2009); d toán thu t ho t đ ng xu t nh p kh u tăng t i thi u 5% - 7% so v i đánh giá ư c th c hi n năm 2009 (đã lo i tr các y u t tác đ ng do th c hi n mi n, gi m, giãn thu trong năm 2009). 2. V xây d ng d toán chi ngân sách đ a phương: Ngân sách đ a phương năm 2010 trong th i kỳ n đ nh ngân sách (2007-2010) theo quy đ nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c, U ban nhân dân các c p ch đ ng xây d ng d toán ngân sách đ a phương mình trên cơ s ngu n thu và nhi m v chi đã đư c phân c p n đ nh; d toán ngân sách các c p đ a phương năm 2010 đư c xây d ng trên cơ s : ngu n thu đư c xác đ nh căn c t l ph n trăm (%) phân chia các kho n thu phân chia gi a các c p ngân sách, ngu n thu ngân sách đ a phương đư c hư ng 100% theo quy đ nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c và s b sung cân đ i t ngân sách c p trên cho ngân sách c p dư i (n u có) đư c n đ nh theo m c d toán năm 2007 đã đư c Qu c h i, U ban Thư ng v Qu c h i (riêng đ i v i thành ph Hà N i đư c th c hi n theo Ngh quy t s 705/2008/UBTVQH12 ngày 19/11/2008 c a U ban Thư ng v Qu c h i v t l phân chia các kho n thu gi a ngân sách Trung ương và ngân sách thành ph Hà N i), H i đ ng nhân dân c p trên quy t đ nh, Th tư ng Chính ph , U ban nhân dân c p trên giao. Căn c nhi m v phát tri n kinh t - xã h i c a đ a phương năm 2010, giai đo n 2006- 2010, ch đ chính sách, đ nh m c chi hi n hành; xây d ng d toán chi ngân sách năm 2010 c th theo t ng lĩnh v c, trong đó đ m b o th t nhi m v ưu tiên và các hư ng d n t i Đi u 10, M c II c a Thông tư này, đ ng th i th c hi n nh ng n i dung ch y u sau: a) Ti p t c rà soát, phân lo i s p x p các d án đ có th t ưu tiên b trí d toán, trong đó chú ý b trí d toán cho các d án xây d ng cơ s h t ng, nh ng d án, công trình tr ng đi m c a đ a phương có hi u qu , có kh năng hoàn thành, đưa vào s d ng trong năm 2010 (giao thông, thu l i, công trình ph c v chuy n d ch cơ c u kinh t , công trình kh c ph c h u qu thiên tai...); ch đ ng b trí ngân sách đ a phương th c hi n đ u tư kiên c hoá kênh mương và đư ng giao thông nông thôn; h t ng làng ngh , h t ng nuôi tr ng thu s n, tr m bơm đi n ph c v tư i tiêu s n xu t nhà nư c; chú tr ng th c hi n nhi m v xoá đói, gi m nghèo, t o vi c làm, x lý các t n n xã h i;…; b trí đ v n đ i ng cho các d án ODA theo quy đ nh đ a phương ph i b trí t ngân sách đ a phương; dành ngu n trong d toán chi XDCB đ x lý các kho n n XDCB, các kho n ng trư c, n huy đ ng ph i tr khi đ n h n. b) B trí d toán chi cho các d án xây d ng k t c u h t ng và các d án di dân, tái đ nh cư, chu n b m t b ng xây d ng c a đ a phương tương ng v i s thu ti n s d ng đ t năm 2010 và các năm trư c còn dư k t chuy n sang (n u có) theo đúng ch đ quy đ nh. c) Xây d ng phương án huy đ ng v n đ u tư cơ s h t ng đ a phương, b trí ngân sách đ a phương đ m b o hoàn tr đ các kho n đ n h n (c g c và lãi) ph i tr theo đúng quy đ nh t i Kho n 3 Đi u 8 Lu t Ngân sách nhà nư c. d) Xây d ng d toán chi đ u tư t ngu n trái phi u Chính ph đ i v i các công trình giao thông, thu l i, các cơ s y t (theo Ngh quy t s 18/2008/QH12 ngày 03/6/2008 c a Qu c h i), kiên c hoá trư ng l p h c và xây nhà công v giáo viên theo đ án đã đư c c p có th m quy n phê duy t; trong đó, ch đ ng dành ngu n ngân sách đ a phương (x s ki n thi t, chi đ u tư trong cân đ i ngân sách đ a phương) đ th c hi n đ u tư cho các chương trình kiên c hoá trư ng l p h c và xây nhà công v giáo viên theo t l do B Tài chính quy đ nh. đ) Đ i v i các nhi m v đ u tư h t ng theo các Quy t đ nh s 24/2008/QĐ-TTg, 25/2008/QĐ-TTg, 26/2008/QĐ-TTg, 27/2008/QĐ-TTg c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành m t s cơ ch , chính sách h tr phát tri n kinh t - xã h i đ i v i các t nh vùng B c Trung B và duyên h i Trung B , vùng Tây Nguyên, vùng Đ ng b ng Sông C u long và vùng trung du và mi n núi B c B đ n năm 2010 và các quy t đ nh khác,... căn c m c tiêu nhi m v và nhu c u ngu n v n đ u tư đã quy đ nh; căn c k t qu đã đ u tư đ n h t năm 2008, kh năng th c hi n năm 2009, các đ a phương xây d ng, tính toán nhi m v năm 2010, trong đó ch đ ng b trí, s p x p ngân sách đ a phương và các ngu n tài chính theo ch đ quy đ nh đ th c hi n các nhi m v trên, d ki n m c đ ngh ngân sách Trung ương h tr kèm theo thuy t minh các căn c tính toán. e) Đ i v i các nhi m v chương trình, d án theo Ngh quy t 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 c a Chính ph v chương trình h tr gi m nghèo nhanh và b n v ng đ i v i 61 huy n nghèo, chính sách h tr h nghèo v nhà theo Quy t đ nh 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 c a Th tư ng Chính ph , căn c m c tiêu nhi m v và nhu c u ngu n v n đ u tư, các ch đ chính sách đã quy đ nh; Chương trình 134, Chương trình 135 (giai đo n II) căn c kh năng th c hi n năm 2009, các đ a phương xây d ng, tính toán nhi m v năm 2010, d ki n m c đ ngh ngân sách Trung ương h tr kèm theo thuy t minh các căn c tính toán.
 12. 12 g) B trí kinh phí th c hi n các Ngh quy t s 37/2004/QH11 ngày 03/12/2004 c a Qu c h i v giáo d c, Ngh quy t Trung ương 2 (khoá VIII) đ i v i lĩnh v c khoa h c công ngh , Ngh quy t 41-NQ/TW ngày 15/11/2004 c a B Chính tr đ i v i nhi m v b o v môi trư ng thu c nhi m v chi ngân sách đ a phương. h) L p d toán kinh phí th c hi n các nhi m v đ m b o an sinh xã h i (kinh phí khám ch a b nh tr em dư i 6 tu i, ngư i nghèo; kinh phí chi b o tr xã h i, ch đ h c b ng h c sinh, mi n thu thu l i phí,...), trong đó ch đ ng ngu n ngân sách đ a phương và nhu c u h tr t ngân sách Trung ương. i) Xây d ng d toán chi ngân sách năm 2010, các đ a phương ch đ ng tính toán dành các ngu n đ th c hi n chi c i cách ti n lương như hư ng d n t i Kho n 4, Đi u 10, M c II c a Thông tư này. k) B trí d phòng ngân sách đ a phương m c cao; b sung qu d tr tài chính theo quy đ nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c, đ ch đ ng ng phó v i thiên tai, lũ l t, d ch b nh và x lý nh ng nhi m v c p bách đ a phương. 3. V cân đ i ngân sách đ a phương: a) Các t nh, thành ph tr c thu c trung ương xây d ng d toán chi ngân sách đ a phương không đư c vư t quá ngu n thu ngân sách đ a phương đư c hư ng và s b sung cân đ i (n u có) t ngân sách Trung ương cho ngân sách đ a phương theo m c n đ nh như m c d toán năm 2007 Th tư ng Chính ph đã giao cho đ a phương, riêng Hà N i đư c tính t l ph n trăm phân chia các kho n thu phân chia gi a ngân sách Trung ương và ngân sách Thành ph theo Ngh quy t s 705/2008/NQ-UBTVQH12 ngày 19/11/2008 c a U ban Thư ng v Qu c h i. b) Đ i v i nh ng t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có nhu c u huy đ ng thêm v n đ tăng đ u tư phát tri n ph i xây d ng d toán theo đúng quy đ nh t i Kho n 3 Đi u 8 Lu t Ngân sách nhà nư c đ m b o m c dư n huy đ ng (k c s d ki n huy đ ng năm 2009) không vư t quá 30% (đ i v i thành ph Hà N i, thành ph H Chí Minh là 100%) d toán chi đ u tư XDCB c a ngân sách c p t nh; đ ng th i ph i b trí ngu n đ hoàn tr các kho n đ n h n (c g c và lãi). 4. Đ i v i các c p chính quy n đ a phương th c hi n thí đi m không t ch c H i đ ng nhân dân, n i dung l p d toán ngân sách năm 2010 th c hi n theo quy đ nh t i Thông tư này; v trình t và th i gian th c hi n theo quy đ nh t i Thông tư 63/2009/TT-BTC ngày 27/03/2009 c a B Tài chính quy đ nh v công tác l p d toán, t ch c th c hi n d toán và quy t toán ngân sách huy n, qu n, phư ng nơi không t ch c H i đ ng nhân dân. Đi u 12. Công tác thí đi m xây d ng k ho ch tài chính trung h n và k ho ch chi tiêu trung h n. Các B , đ a phương đư c giao tri n khai thí đi m xây d ng k ho ch tài chính trung h n và k ho ch chi tiêu trung h n theo Quy t đ nh s 432/QĐ-TTg ngày 21/4/2003 c a Th tư ng Chính ph (các B K ho ch và Đ u tư, Tài chính, Giao thông-V n t i, Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn, Giáo d c và Đào t o, Y t ; các đ a phương Hà N i, Bình Dương, Vĩnh Long) ch đ ng và v n d ng linh ho t phương pháp xây d ng k ho ch tài chính và k ho ch chi tiêu trung h n đã đư c B Tài chính hư ng d n trong th i gian v a qua đ ph c v công tác xây d ng k ho ch và d toán NSNN năm 2010. III. T CH C TH C HI N: Đi u 13. Trách nhi m c a các B , cơ quan Trung ương qu n lý các chương trình m c tiêu qu c gia, chương trình 135 (giai đo n II) và d án tr ng m i 5 tri u ha r ng; các chương trình tr ng đi m qu c gia. 1. Ph i h p v i B K ho ch và Đ u tư, B Tài chính và các B , ngành, cơ quan Trung ương, đ a phương liên quan d ki n nhi m v , m c kinh phí th c hi n chương trình năm 2010 g i B K ho ch và Đ u tư, B Tài chính trư c ngày 20/7/2009. 2. L p phương án phân b d toán chi năm 2010 đ i v i t ng B , cơ quan Trung ương và t ng t nh, thành ph tr c thu c Trung ương g i B Tài chính, B K ho ch và Đ u tư trư c ngày 30/7/2009. 3. Ch đ ng xây d ng, ban hành và hoàn thi n các văn b n hư ng d n thu c th m quy n hoàn thành trong năm 2009 làm căn c t ch c tri n khai th c hi n các chương trình, d án đúng quy đ nh. Đi u 14. Trách nhi m c a các B , cơ quan Trung ương và các đ a phương. 1. Căn c s ki m tra đã đư c thông báo, các B , cơ quan Trung ương và U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương hư ng d n và thông báo s ki m tra v d toán thu, chi ngân sách cho các đơn v d toán tr c thu c và ngân sách c p dư i theo quy đ nh.
 13. 13 2. B K ho ch và Đ u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính l p d toán năm 2010 v chi đ u tư phát tri n, phương án phân b chi đ u tư phát tri n m t s lĩnh v c c a ngân sách Trung ương đư c phân công g i B Tài chính trư c ngày 10/9/2009. 3. T ch c công tác xây d ng, t ng h p và báo cáo d toán ngân sách năm 2010 theo đúng quy đ nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c, các văn b n hư ng d n và nh ng n i dung hư ng d n c a Thông tư này; báo cáo đ y đ n i dung, bi u m u theo quy đ nh c a Thông tư s 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 c a B Tài chính và các bi u m u có liên quan quy đ nh t i Thông tư này; g i B Tài chính, Ki m toán Nhà nư c trư c ngày 20/7/2009 đ i v i các B , cơ quan Trung ương, trư c ngày 25/7/2009 đ i v i các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 4. Nh ng đ a phương có yêu c u làm vi c v d toán ngân sách năm 2010, đ ngh đăng ký l ch làm vi c v i B Tài chính trư c ngày 25/7/2009 đ b trí (d ki n xong trư c ngày 01/9/2009), b o đ m th i gian t ng h p, báo cáo Chính ph và các cơ quan c a Qu c h i v d toán NSNN năm 2010. Đi u 15. V bi u m u l p và báo cáo d toán ngân sách năm 2010: 1. Đ i v i các B , cơ quan Trung ương t ng h p và báo cáo B Tài chính d toán NSNN theo các bi u m u và th i gian quy đ nh t i Thông tư s 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 c a B Tài chính, các bi u m u b sung (Bi u s 2, 4) quy đ nh t i Thông tư này và bi u m u quy đ nh t i Thông tư liên t ch s 03/2006/TTLT-BTC-BNV ngày 17/01/2006 c a B Tài chính, B N i v hư ng d n thi hành Ngh đ nh s 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 c a Chính ph , Thông tư s 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh đ nh 43/2006/NĐ-CP; trong đó chú ý xây d ng d toán ngân sách chi ti t đ n t ng đơn v s d ng ngân sách (theo Bi u s 02 - Ph l c s 2 - Thông tư s 59/2003/TT-BTC) và nhi m v quan tr ng c a B , cơ quan đ gi i trình báo cáo Qu c h i v d toán ngân sách c a t ng B , cơ quan Trung ương; sau khi Th tư ng Chính ph giao d toán ngân sách năm 2010, phân b và giao d toán ngân sách đ n đơn v s d ng ngân sách trư c ngày 31/12/2009 theo quy đ nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c. 2. Đ i v i các đ a phương: T ng h p l p d toán ngân sách đ a phương, báo cáo B Tài chính theo các m u bi u (Bi u s 01, 02, 06, 07, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 - Ph l c s 6) và th i gian quy đ nh t i Thông tư s 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 c a B Tài chính và các bi u m u b sung (Bi u s 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) quy đ nh t i Thông tư này. Đi u 16. Đi u kho n thi hành. 1. Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày ký ban hành. 2. Trong quá trình xây d ng d toán ngân sách năm 2010, khi có nh ng chính sách ch đ m i ban hành, B Tài chính s có thông báo hư ng d n b sung; trong công tác t ch c xây d ng d toán ngân sách năm 2010 n u có nh ng vư ng m c đ ngh các B , cơ quan Trung ương, đ a phương, t p đoàn kinh t , t ng công ty nhà nư c ph n ánh v B Tài chính đ k p th i x lý./. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng Trung ương Đ ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - VP BCĐ TW v phòng, ch ng tham nhũng; - Ki m toán nhà nư c; Nguy n Công Nghi p - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Toà án nhân dân t i cao; - H c vi n Chính tr - Hành chính Qu c gia H Chí Minh; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các đoàn th ; - HĐND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - S Tài chính, C c Thu , C c H i quan, KBNN các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Các T p đoàn kinh t , T ng công ty Nhà nư c; - C c Ki m tra văn b n - B Tư pháp; - Công báo; - Website Chính ph ; - Website B Tài chính; - Các đơn v thu c B Tài chính; - Lưu: VT, V NSNN. PH L C BI U M U B SUNG L P D TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C NĂM 2010
 14. 14 (Ban hành kèm theo Thông tư s ....../2009/TT-BTC ngày .../.../2009 c a B Tài chính) Bi u s 1: T ng h p k t qu th c hi n và d ki n các ch tiêu kinh t - xã h i (dùng cho các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương) Bi u s 2: Th c hi n nhi m v thu, chi ngân sách giai đo n 2006-2009; d toán 2010 và k ho ch giai đo n 2011-2015 (dùng cho các B , cơ quan Trung ương) Bi u s 3: Th c hi n nhi m v thu, chi ngân sách giai đo n 2006-2009; d toán 2010 và k ho ch giai đo n 2011-2015 (dùng cho các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương) Bi u s 3a: T ng h p s thu đư c mi n, gi m, gia h n năm 2009 theo Ngh quy t s 30/2008/NQ- CP, Quyêt đ nh s 146/2009/QĐ-TTg, Quy t đ nh s 58/2009/QĐ-TTG c a Th tư ng Chính ph (dùng cho các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương) Bi u s 4: Đánh giá huy đ ng và s d ng ngu n l c đ u tư phát tri n ngành, lĩnh v c giai đo n 2006- 2009; d toán 2010 và k ho ch giai đo n 2011-2015 (dùng cho các B , cơ quan Trung ương qu n lý ngành, lĩnh v c) Bi u s 5: T ng h p nhu c u v n b sung có m c tiêu t ngân sách trung ương năm 2010 đ th c hi n các d án, nhi m v quan tr ng đã đư c c p có th m quy n phê duy t (dùng cho các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương) Bi u s 6: Tình hình huy đ ng v n đ u tư phát tri n theo quy đ nh t i kho n 3 Đi u 8 Lu t Ngân sách nhà nư c, dư n ngân sách đ a phương giai đo n 2006-2009; d toán 2010 và k ho ch giai đo n 2011-2015 (dùng cho các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương) Bi u s 7: T ng h p v n huy đ ng đ u tư xã h i giai đo n 2006-2009; d toán 2010 và k ho ch giai đo n 2011-2015 (dùng cho các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương) Bi u s 8: T ng h p v n đ u tư tr l i t ngu n thu x s ki n thi t năm 2009 và năm 2010 (dùng cho các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương) Bi u s 9: Báo cáo k t qu phân b , th c hi n chương trình m c tiêu qu c gia, chương trình 135, d án 5 tri u ha r ng năm 2009 và d toán năm 2010 (dùng cho các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương) Bi u s 10: Báo cáo k t qu phân b , giao d toán v n đ u tư t ngu n b sung có m c tiêu t NSTW đ th c hi n chương trình, d án, nhi m v quan tr ng năm 2009 và d toán năm 2010 (dùng cho các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương) FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Bieu mau
Đồng bộ tài khoản