Thông tư số 129/2009/TT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
296
lượt xem
21
download

Thông tư số 129/2009/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 129/2009/TT-BTC về quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010 do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 129/2009/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 129/2009/TT-BTC Hà N i, ngày 24 tháng 06 năm 2009 THÔNG TƯ QUY NNH VI C L P D TOÁN, QU N LÝ VÀ S D NG KINH PHÍ TH C HI N ÁN ƠN GI N HÓA TH T C HÀNH CHÍNH TRÊN CÁC LĨNH V C QU N LÝ NHÀ NƯ C GIAI O N 2007-2010 Căn c Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 06/6/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách Nhà nư c; Căn c Ngh nh s 118/2008/N -CP ngày 27/11/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u, t ch c c a B Tài chính; Th c hi n Quy t nh s 30/Q -TTg ngày 10/01/2007 c a Th tư ng Chính ph phê duy t án ơn gi n hóa th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c giai o n 2007-2010; Th c hi n Quy t nh s 07/Q -TTg ngày 04/01/2008 c a Th tư ng Chính ph phê duy t K ho ch th c hi n án ơn gi n hóa th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c giai o n 2007- 2010; B Tài chính quy nh vi c l p d toán, qu n lý và s d ng kinh phí th c hi n án ơn gi n hóa th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c giai o n 2007-2010 ( án 30) như sau: i u 1. i tư ng và ph m vi th c hi n 1. i tư ng: a) Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân các c p; b) T công tác chuyên trách c a Th tư ng Chính ph v c i cách th t c hành chính; c) H i ng tư v n c i cách th t c hành chính; d) T công tác th c hi n án 30 c a các B , ngành, a phương. 2. Ph m vi: Các quy nh t i Thông tư này ư c áp d ng cho các ho t ng tri n khai th c hi n Quy t nh s 07/Q -TTg ngày 04/01/2008 c a Th tư ng Chính ph phê duy t K ho ch th c hi n án ơn gi n hóa th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c giai o n 2007-2010 t i các B , ngành, a phương và các T công tác chuyên trách theo chương trình, k ho ch ư c c p có thNm quy n phê duy t. i u 2. Ngu n kinh phí 1. Kinh phí b o m cho vi c th c hi n án 30 t i các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph do ngân sách trung ương b o m. 2. Kinh phí b o m cho vi c th c hi n án 30 t i các t nh, thành ph tr c thu c trung ương do ngân sách a phương b o m. i u 3. N i dung chi, m c chi i v i các ho t ng th c hi n 3 giai o n c a án 30.
  2. 1. Các n i dung chi và m c chi cho các ho t ng th c hi n án 30 th c hi n theo ch , tiêu chuNn, nh m c chi tiêu tài chính hi n hành i v i cơ quan qu n lý nhà nư c. 2. Thông tư này hư ng d n m t s m c chi có tính ch t c thù, c th theo quy nh t i Ph l c ính kèm. i u 4. N i dung chi, m c chi i v i các ho t ng thư ng xuyên c a T công tác chuyên trách và T công tác c a các B , ngành, a phương. 1. Chi cho vi c tri n khai các ho t ng c a giai o n th ng kê, rà soát th c hi n theo quy nh t i Thông tư s 120/2007/TT-BTC ngày 15/10/2007 c a B Tài chính hư ng d n qu n lý, s d ng và quy t toán kinh phí th c hi n các cu c i u tra t ngu n v n s nghi p c a ngân sách nhà nư c; Thông tư liên t ch s 158/2007/TTLT-BTC-BTP ngày 28/12/2007 c a B Tài chính, B Tư pháp hư ng d n v qu n lý và s d ng kinh phí h tr cho công tác ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t. 2. Chi xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t trình c p có thNm quy n th c hi n theo quy nh t i Thông tư s 100/2006/TT-BTC ngày 23/10/2006 c a B Tài chính hư ng d n vi c qu n lý, s d ng kinh phí ngân sách nhà nư c b o m cho công tác xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t. 3. Ch công tác phí: m c khoán 400.000 ng/ngư i/tháng, áp d ng cho các thành viên T công tác ph i thư ng xuyên i công tác bình quân trên 20 ngày/1 tháng. Các trư ng h p còn l i th c hi n theo quy nh t i Thông tư c a B Tài chính quy nh ch công tác phí, ch chi t ch c các cu c h i ngh i v i các cơ quan nhà nư c và các ơn v s nghi p. 4. Ch i n tho i: m c khoán 200.000 ng/ngư i/tháng, áp d ng cho các thành viên chuyên trách c a T công tác trong th i gian tri n khai giai o n th ng kê, giai o n rà soát c a án 30. i v i các thành viên kiêm nhi m c a T công tác, tùy t ng trư ng h p c th mà B trư ng các B , cơ quan ngang B ; Th trư ng cơ quan thu c Chính ph ; Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương xem xét, quy t nh. 5. Ch t ch c các cu c h p: i v i các cu c h p theo chuyên , h p nhóm chuyên môn, h p gi i quy t các vư ng m c phát sinh trong quá trình th c hi n án (không bao g m các cu c h p nh kỳ), ơn v ch trì t ch c h p ư c áp d ng m c chi: - Ngư i ch trì cu c h p: 150.000 ng/ngư i/bu i; - Các thành viên tham d : 70.000 ng/ngư i/bu i; 6. Chi t ch c h i ngh chuyên môn, sơ k t, t ng k t; chi ho t ng ki m tra, ôn c các b , ngành, a phương: th c hi n theo quy nh t i các Thông tư c a B Tài chính quy nh ch công tác phí, ch chi t ch c các cu c h i ngh i v i các cơ quan nhà nư c và các ơn v s nghi p. 7. Thuê chuyên gia: Căn c vào m c c n thi t tri n khai các ho t ng và kh năng kinh phí; B trư ng các B , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương (ho c ngư i ư c y quy n) quy t nh vi c thuê chuyên gia, m c thuê t i a không quá 4.800.000 ng/1 ngư i/tháng. S lư ng chuyên gia và th i gian thuê chuyên gia th c hi n theo quy nh t i Quy t nh s 07/Q -TTg ngày 04/01/2008 c a Th tư ng Chính ph phê duy t K ho ch th c hi n án ơn gi n hóa th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c giai o n 2007-2010. 8. Chi làm thêm gi , ngh phép năm:
  3. Th c hi n theo quy nh t i Thông tư Liên t ch s 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05/01/2005 c a B N i v , B Tài chính hư ng d n th c hi n ch tr lương làm vi c vào ban êm, làm thêm gi i v i cán b , công ch c, viên ch c. Trong trư ng h p vì yêu c u công vi c, thành viên T công tác không ư c b trí ngh phép năm thì s ngày phép ó ư c tính tr lương như nh ng ngày làm vi c th c t . 9. Chi ho t ng c a Trang tin i n t c a T công tác (xây d ng n i dung trang Web, nh p li u n i dung, vi t bài, vi t tin, duy t tin, nh p tin, ch p nh, sưu t m nh, qu n lý trang tin i n t …): th c hi n theo quy nh t i Thông tư s 137/2007/TT-BTC ngày 28/11/2007 c a B Tài chính hư ng d n m c chi t o l p thông tin i n t ; Thông tư liên t ch s 43/2008/TTLT-BTC-BTTTT ngày 26/5/2008 c a Liên B Tài chính – B Thông tin và Truy n thông hư ng d n vi c qu n lý và s d ng kinh phí chi ng d ng công ngh thông tin trong ho t ng c a cơ quan nhà nư c. 10. Chi d ch thu t: Th c hi n theo quy nh c a v m c chi d ch thu t ư c quy nh t i Thông tư c a B Tài chính v ch chi tiêu ón ti p khách nư c ngoài vào làm vi c t i Vi t Nam, ch chi tiêu t ch c các h i ngh , h i th o qu c t t i Vi t Nam và chi tiêu ti p khách trong nư c. 11. Chi mua s m hàng hóa, d ch v như thi t k h a, qu ng cáo, in n, mua s m trang thi t b , d ch v ng d ng công ngh thông tin …: t ch c mua s m theo quy nh t i Thông tư s 63/2007/TT-BTC ngày 15/6/2007 c a B Tài chính; Thông tư s 131/2007/TT-BTC ngày 05/11/2007 c a B Tài chính hư ng d n s a i, b sung Thông tư s 63/2007/TT-BTC ngày 15/6/2007 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n u th u mua s m tài s n nh m duy trì ho t ng thư ng xuyên c a cơ quan nhà nư c b ng v n nhà nư c. 12. Chi t ch c các h i thi: v n d ng các quy nh t i Thông tư s 52/2007/TT-BTC ngày 21/5/2007 c a B Tài chính hư ng d n ch tài chính cho ho t ng h i thi sáng t o k thu t th c hi n. i u 5. ThNm quy n quy t nh m c chi Các m c chi quy nh t i Thông tư này là m c chi t i a. Căn c vào tình hình th c t , tính ch t ph c t p c a t ng nhi m v chi và kh năng ngân sách; B trư ng các B , cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph ; Ch t ch y ban nhân dân các c p quy nh m c chi c th cho phù h p, m b o không vư t quá m c chi quy nh t i Thông tư này. i u 6. L p, ch p hành d toán và quy t toán kinh phí Vi c l p, ch p hành d toán và quy t toán kinh phí th c hi n theo quy nh hi n hành, Thông tư này hư ng d n m t s i m c th như sau: 1. L p d toán: a) Hàng năm, vào th i gian l p d toán ngân sách nhà nư c theo quy nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c; căn c vào k ho ch ho t ng và các nhi m v ư c giao; các cơ quan, ơn v ư c giao nhi m v th c hi n các ho t ng th c hi n án 30 có trách nhi m xây d ng d toán kinh phí c n thi t th c hi n các nhi m v c a năm k ho ch, t ng h p chung trong d toán ngân sách nhà nư c hàng năm c a cơ quan, ơn v mình, trình c p có thNm quy n phê duy t. b) T công tác th c hi n án 30 c a các B , cơ quan trung ương và các a phương có trách nhi m giúp Th trư ng cơ quan, ơn v xây d ng d toán kinh phí c n thi t m b o th c hi n án 30 c a cơ quan, ơn v ; t ng h p chung vào d toán chi ngân sách thư ng xuyên cơ quan, ơn v ; g i cơ quan tài chính cùng c p t ng h p vào d toán ngân sách hàng năm trình c p có thNm quy n phê duy t. c) T công tác chuyên trách c a Th tư ng Chính ph , H i ng tư v n c i cách th t c hành chính xây d ng d toán kinh phí c n thi t m b o th c hi n các nhi m v ư c giao, g i v Văn phòng
  4. Chính ph ( ơn v d toán C p I) t ng h p chung vào d toán chi ngân sách thư ng xuyên c a Văn phòng Chính ph g i cơ quan tài chính cùng c p t ng h p vào d toán ngân sách hàng năm trình c p có thNm quy n phê duy t. 2. Phân b và giao d toán: căn c d toán ngân sách ư c c p có thNm quy n giao; Th trư ng cơ quan, ơn v có trách nhi m phân b và giao d toán kinh phí cho các ơn v tr c thu c (trong ó bao g m c kinh phí th c hi n án 30) sau khi có ý ki n thNm tra c a cơ quan tài chính cùng c p. 3. S d ng và quy t toán kinh phí: a) Kinh phí th c hi n án 30 ư c phân b và quy t toán theo quy nh hi n hành; cu i năm chưa s d ng h t ư c chuy n sang năm sau ti p t c s d ng cho các ho t ng th c hi n án 30. b) Kinh phí th c hi n án 30 chi cho n i dung nào thì h ch toán vào m c chi tương ng c a m c l c ngân sách nhà nư c theo quy nh hi n hành. c) Cu i năm quy t toán kinh phí th c hi n án 30, t ng h p chung vào quy t toán ngân sách hàng năm c a cơ quan, ơn v theo quy nh. i u 7. i u kho n thi hành 1. Thông tư này có hi u l c sau 45 ngày k t ngày ký. 2. Riêng năm 2009 các B , cơ quan trung ương và các a phương b trí kinh phí trong d toán ngân sách ã ư c giao th c hi n án 30, m b o ti n theo yêu c u c a Th tư ng Chính ph . 3. i v i các kh i lư ng công vi c các B , ngành, a phương ã tri n khai th c hi n trư c khi Thông tư này có hi u l c, các B , ngành, a phương căn c quy nh t i Thông tư này và ch ng t chi tiêu th c t , h p l quy t toán kinh phí theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c. 4. Trong quá trình tri n khai th c hi n, n u có khó khăn vư ng m c ngh ph n ánh v B Tài chính nghiên c u, gi i quy t. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - VPQH, VPCTN; - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Tòa án nhân dân t i cao; - Ki m toán nhà nư c; Ph m S Danh - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - H ND, UBND, S Tài chính, KBNN các t nh, TP tr c thu c TW; - Công báo; - C c Ki m tra văn b n – B Tư pháp; - Website Chính ph ; - Website B Tài chính; - Các cơ quan, ơn v thu c B Tài chính; - Lưu VT, V HCSN. PH L C N I DUNG CHI, M C CHI M B O HO T NG TH NG KÊ, RÀ SOÁT THU C ÁN 30 (Kèm theo Thông tư s 129/2009/TT-BTC ngày 24/6/2009)
  5. STT Tên ho t ng M c chi 1 Giai o n chu n b tri n khai 1.1 Xây d ng n i dung chương trình, k ho ch 1.500.000 ng/n i dung 1.2 Nghiên c u xây d ng tài li u hư ng d n tri n khai, bi u m u 50.000 ng/trang th ng kê, rà soát 2 Giai o n th ng kê 2.1 Nghiên c u l p danh m c th t c hành chính, m u ơn, m u 50.000 ng/trang t khai c a 21 b và 63 a phương 2.2 Chi xây d ng phương án th ng kê 1.000.000 ng/1 cương t ng quát 1.500.000/ cương chi ti t 2.3 Xây d ng bi u m u th ng kê 500.000 ng/phi u n 30 ch tiêu 1.000.000 ng/phi u trên 30 ch tiêu 2.4 T ch c t p hu n nghi p v th ng kê - Thuê h i trư ng, tài li u Chi th c t - B i dư ng gi ng viên 300.000 ng/ngư i/bu i 2.5 T ch c i n bi u m u th ng kê 30.000 ng/bi u m u 2.6 Ki m soát ch t lư ng th ng kê 15.000 ng – 80.000 ng/th t c 2.7 Nh p cơ s d li u v k t qu th ng kê - Nh p d li u có c u trúc 250 ng/1 trư ng - Nh p d li u phi c u trúc 7.800 ng/trang - Nh p d li u lên ph n m m máy xén th t c hành chính 20.000 ng/1 th t c 2.8 Xây d ng báo cáo k t qu th ng kê hàng tháng; Báo cáo t ng 500.000 ng – 3.000.000 h p k t qu th ng kê c a các b , ngành và a phương; báo ng/báo cáo cáo Ki m soát ch t lư ng th ng kê th t c hành chính (bao g m t ng h p s li u, phân tích s li u i u tra); 2.9 Xây d ng b cơ s d li u các c p dư i hình th c văn b n 10.000.000 ng/1 b quy ph m pháp lu t 2.10 Xây d ng báo cáo t ng h p k t qu th ng kê 5.000.000 ng – 10.000.000 ng/1 báo cáo (g m c báo cáo chính và báo cáo tóm t t) 3 Giai o n rà soát 3.1 Chi xây d ng phương án rà soát 1.000.000 ng/1 cương t ng quát 1.500.000/ cương chi ti t. 3.2 Xây d ng bi u m u rà soát 500.000 ng/phi u n 30 ch
  6. tiêu 1.000.000 ng/phi u trên 30 ch tiêu 3.3 T ch c t p hu n nghi p v rà soát cho T công tác c a b , ngành và a phương - Thuê h i trư ng, tài li u Chi th c t - B i dư ng gi ng viên 300.000 ng/ngư i/bu i 3.2 T ch c i n bi u m u rà soát 80.000 ng/bi u m u 3.3 Rà soát c l p v th t c hành chính c a các lĩnh v c; ki m 15.000 ng – 80.000 soát ch t lư ng k t qu rà soát c a 24 b , cơ quan ngang b , ng/th t c cơ quan thu c Chính ph và 63 a phương 3.4 Xây d ng báo cáo k t qu rà soát hàng tháng; Xây d ng báo 500.000 ng – 3.000.000 cáo t ng h p k t qu rà soát c a b , ngành, a phương (bao ng/báo cáo g m c t ng h p s li u k t qu rà soát) 3.5 Nghiên c u, xây d ng báo cáo phương án trình Chính ph , 1.500.000 ng – 2.500.000 Th tư ng Chính ph v vi c s a i, bãi b ho c ơn gi n ng/văn b n hóa th t c hành chính thu c thNm quy n qu n lý c a các c p chính quy n. 4 Xây d ng d th o văn b n 4.1 Báo cáo t ng k t công tác c a T công tác chuyên trách; Báo 3.000.000 ng/báo cáo c a cáo t ng k t án 30 T công tác chuyên trách; 10.000.000 ng/Báo cáo t ng k t án 30 4.2 D th o văn b n trình c p có thNm quy n v ơn gi n hóa th Th c hi n theo Thông tư s t c hành chính; Xây d ng D th o Ngh nh v ti p nh n x 100/2006/TT-BTC ngày lý ph n ánh, ki n ngh c a cá nhân, t ch c v các quy nh 23/10/2006 c a B Tài chính hành chính và D th o Ngh nh ki m soát th t c hành hư ng d n vi c qu n lý và s chính; các văn b n có liên quan c a các B , ngành, a d ng kinh phí ngân sách nhà phương. nư c b o m cho công tác xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t. 5 Ho t ng truy n thông 5.1 Xây d ng K ho ch chi n lư c truy n thông; Xây d ng n i 1.500.000 ng/n i dung dung truy n thông chuyên chương trình; Xây d ng báo cáo, ánh giá k t qu
Đồng bộ tài khoản