Thông tư số 13/1998/TT-BTC

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
48
lượt xem
4
download

Thông tư số 13/1998/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 13/1998/TT-BTC về việc hướng dẫn thu nộp khoản thu phụ thu xăng dầu nhập khẩu vào Ngân sách Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 13/1998/TT-BTC

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 13/1998/TT-BTC Hà Nội, ngày 05 tháng 2 năm 1998 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 13/1998/TT-BTC NGÀY 5 THÁNG 02 NĂM 1998 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN THU NỘP KHOẢN THU PHỤ THU XĂNG DẦU NHẬP KHẨU VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC. Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước đã được công bố theo Lệnh số 47 L-CTN ngày 03 tháng 04 năm 1996 của Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ quyết định của Thủ tướng Chính phủ tại điểm 1 công văn số 104/CP-KTTH ngày 26 tháng 01 năm 1998 của Chính phủ về việc thu phụ thu xăng dầu; Theo Quyết định số 03/1998/QĐ/BVGCP-TLSX ngày 27 tháng 01 năm 1998 của Trưởng ban Vật giá Chính phủ về tỷ lệ phụ thu xăng dầu nhập khẩu; Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc thu nộp đối với khoản phụ thu mặt hàng xăng dầu nhập khẩu vào ngân sách Nhà nước, như sau: 1- Thực hiện thu phụ thu vào Ngân sách Nhà nước từ ngày 01 tháng 02 năm 1998 đối với các chủng loại xăng dầu nhập khẩu theo tỷ lệ sau: - Xăng các loại (trừ xăng dùng cho máy bay): 15% - Naphtha, Refomate, và các chế phNm khác để pha chế xăng: 15% - Diesel, dầu hoả, nhiên liệu bay: 18% - Dầu ma - dút: 10% tính trên giá nhập khNu (CIF). Toàn bộ số tiền thu nêu trên được nộp vào N gân sách nhà nước theo Chương: 058, loại: 10, Khoản: 05, Mục: 026, Tiểu mục: 15, của Mục lục N gân sách N hà nước hiện hành. 2- Tổ chức thực hiện: Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 1998 và được áp dụng đối với tất cả các lô hàng xăng dầu nhập khNu có Tờ khai hàng nhập khNu đăng ký với cơ quan Hải quan bắt đầu từ ngày 01 tháng 02 năm 1998. Tổng cục Hải quan chỉ đạo các cơ quan Hải quan địa phương thực hiện việc thu và nộp khoản phụ thu theo quy định tại Thông tư này. Phạm Văn Trọng (Đã Ký)
Đồng bộ tài khoản