Thông tư số 13/1998/TT-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
75
lượt xem
5
download

Thông tư số 13/1998/TT-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 13/1998/TT-BYT về việc hướng dẫn việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng thuốc viện trợ của nước ngoài vào Việt Nam do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 13/1998/TT-BYT

 1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨ A VI T N AM ******* Đ c l p- T do-H nh phúc ******* S :13/1998/TT-BYT Hà N i;Ngày 15 tháng 10 năm 1998 TH ÔN G TƯ C A B Y T S 13/1998/TT/BYT NGÀY 15 THÁNG 10 NĂM 1998 HƯ NG D N VI C TI P NH N, QU N LÝ VÀ S D NG THU C VI N TR C A NƯ C NGOÀI VÀO VI T NAM Trong nh ng năm g n đây do giao lưu qu c t ngày càng m r ng, nhi u cơ s , đ a phương đã có m i quan h v i các t ch c t thi n, các t ch c phí Chính ph , cá nhân nư c ngoài đ tranh th vi n tr thu c cho ngành, đơn v mình. Thu c vi n tr đã giúp gi i quy t m t ph n khó khăn cho các đ a phương b thiên tai, bão l t, b nh nhân nghèo, ngư i tàn t t, tr em không nơi nương t a v.v... Tuy nhiên, do quan ni m đơn gi n thu c vi n tr là thu c cho, không m t ti n nên nhi u đ a phương, nhi u đơn v đã quá d dãi trong vi c ti p nh n. Qua th c t theo dõi cho th y thu c vi n tr đư c thu gom t nhi u ngu n khác nhau nên khi ti p nh n, ph n l n không có danh m c, s lư ng c th , có nh ng thu c s p h t h n ho c đã h t h n s d ng, th m chí có thu c đã b c m lưu hành trong nư c ho c nư c ngoài, thu c đang dùng d không còn nguyên v n bao gói, vì v y thu c nh n v thư ng không s d ng đư c ph i t ch c hu b . Vi c ti p nh n thu c vi n tr như v y đã gây nên s lãng phí v th i gian, công s c đ ng th i gây khó khăn cho công tác qu n lý, m t s trư ng h p nh hư ng đ n s c kho nhân dân. Căn c Lu t b o v s c kho nhân dân; Căn c Đi u l thu c phòng b nh, ch a b nh ban hành theo Ngh đ nh 23/HĐBT ngày 24-01-91 c a H i đ ng B trư ng (nay là Chính ph ); Căn c Quy t đ nh 113/CT ngày 9-5-89 Ch t ch H i đ ng B trư ng(nay là Th tư ng Chính ph ) v vi c th ng nh t qu n lý xu t nh p kh u thu c, nguyên li u làm thu c ch a b nh cho ngư i; Đ thu c vi n tr th c s có hi u qu , góp ph n trong công tác chăm sóc s c kho nhân dân, B Y t hư ng d n vi c ti p nh n, qu n lý và s d ng thu c vi n tr như sau: I- Đ I TƯ NG VÀ TRÁCH NHI M C A CÁC BÊN TRONG VI C VI N TR VÀ TI P NH N THU C VI N TR 1. Đ i tư ng đi u ch nh c a Thông tư này là thu c vi n tr do các t ch c t thi n, t ch c phi Chính ph , cá nhân ngư i nư c ngoài, ngư i Vi t Nam nư c ngoài (g i t t là bên nư c ngoài) g i t ng, vi n tr kh n c p cho các đ a phương, các ngành, các cơ s đi u tr , các t ch c c a Vi t Nam (g i t t là bên Vi t Nam) dư i hình th c quà t ng, vi n tr nhân đ o, vi n tr kh n c p... không thu ti n. Thu c vi n tr theo các ngu n h tr phát tri n chính th c (ODA), thu c c a các chương trình y t qu c gia không thu c ph m vi đi u ch nh c a Thông tư này. 2. Nh ng quy đ nh v trách nhi m c a các bên trong vi c vi n tr và ti p nh n thu c vi n tr : 2.1. Trách nhi m c a bên nư c ngoài: a) Tìm hi u nhu c u c a bên Vi t Nam thông qua cơ quan Vi t Nam nh n vi n tr , hi u rõ m c đích c a đ t vi n tr đ vi n tr đúng m c đích. b) Trư c khi vi n tr ph i thông báo cho bên Vi t Nam danh m c và nh ng thông tin c th v : tên thu c, ho t ch t chính, n ng đ , hàm lư ng, d ng bào ch , đơn v tính, quy cách đóng gói, s lư ng, công d ng, h n dùng c a thu c d đ nh s vi n tr , tên nhà s n xu t. Không đư c g i thu c n u không có s đ ng ý c a bên nh n vi n tr . c) Ph i thông báo cho bên Vi t Nam v quá trình chu n b , l trình v n chuy n, th i gian, c ng d đ nh giao thu c vi n tr .
 2. d) Chi phí v n chuy n qu c t do bên vi n tr chi tr (tr khi có s đ ng ý c a bên Vi t Nam chi tr ). e) Không đư c vi n tr thu c gây nghi n, thu c n m trong danh m c c m nh p kh u vào Vi t Nam (Ph l c 1). g) Không đư c đưa thu c ch t lư ng kém (không đ t tiêu chu n ch t lư ng c a nư c vi n tr ), thu c không đư c lưu hành nư c vi n tr đ vi n tr cho Vi t Nam. h) Không đư c vi n tr nh ng thu c đã c p cho b nh nhân và b nh nhân đem tr l i ho c thu c m u cho nhân viên y t . 2.2. Trách nhi m c a bên Vi t Nam: a) Khi nh n đư c thông báo v vi n tr thu c, ph i cung c p cho bên nư c ngoài nh ng quy đ nh c a Nhà nư c Vi t Nam cũng như nhu c u thu c vi n tr c a mình và yêu c u bên nư c ngoài cung c p nh ng thông tin chi ti t có liên quan v thu c (theo quy đ nh t i đi m b m c 2.1 nêu trên) d đ nh s vi n tr cho bên Vi t Nam. b) Đơn v ti p nh n vi n tr ph i có công văn xin ti p nh n thu c vi n tr kèm theo danh m c thu c xin nh n theo m u đính kèm (04 b n) g i v B Y t (C c qu n lý dư c Vi t Nam) đ xem xét, gi i quy t t ng trư ng h p c th . Đơn v ti p nh n vi n tr ch đư c ti n hành các th t c ti p nh n vi n tr sau khi đư c B y t (C c qu n lý dư c Vi t Nam) ch p thu n b ng văn b n. Vi c ti p nh n ph i theo đúng quy đ nh c a pháp lu t. II- NH NG YÊU C U Đ I V I THU C VI N TR Thu c vi n tr ph i đ m b o các yêu c u sau: 1. Ph i đáp ng đúng nh ng yêu c u th c t c a bên nh n vi n tr và chính sách qu c gia v thu c c a Vi t Nam. 2. Ph i n m trong danh m c các thu c đư c phép lưu hành h p pháp t i Vi t Nam. Khuy n khích vi n tr nh ng lo i thu c thi t y u (danh m c thu c thi t y u Vi t Nam - Ph l c 2). 3. Ph i đư c cung c p t các ngu n đáng tin c y và b o đ m các tiêu chu n v ch t lư ng c nư c vi n tr và Vi t Nam. 4. Ph i đư c đóng gói trong đ bao gói thích h p, có ghi cách s d ng thu c trên bao bì và có danh m c chi ti t đi kèm theo t ng đơn v đóng gói. 5. Tu i th c a thu c: * Thu c vi n tr kh n c p: h n dùng còn t i thi u 06 tháng khi v đ n Vi t Nam. * Nh ng trư ng h p khác: T i thi u ph i còn 01 năm, trư ng h p đ c bi t thu c có tu i th ít hơn 02 năm thì thu c ph i còn ít nh t 1/3 tu i th khi v đ n Vi t Nam. III- NH NG QUY Đ NH V S D NG THU C V N TR 1. Thu c vi n tr ph i đư c coi là m t ngu n thu c chính th c b sung cho công tác phòng và ch a b nh. Sau khi nh n đư c thu c vi n tr , đơn v ti p nh n ph i thành l p H i đ ng có đ thành ph n các cán b chuyên môn tham d đ ki m kê, đánh giá, phân lo i thu c và nh p kho đ qu n lý. Ch đư c phép đưa nh ng thu c đ m b o ch t lư ng, còn h n dùng vào s d ng cho công tác đi u tr . Đ i v i nh ng thu c không đư c phép s d ng, ph i thành l p H i đ ng đ ti n hành hu thu c theo quy đ nh, không gây ô nhi m môi trư ng. 2. Th trư ng các đơn v ti p nh n thu c vi n tr ph i hoàn toàn ch u trách nhi m v vi c phân ph i, s d ng thu c h p lý, an toàn, ch t lư ng và hi u l c c a thu c theo các quy ch hi n hành. 3. Nghiêm c m vi c mua, bán thu c vi n tr .
 3. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký, nh ng quy đ nh trư c đây trái v i các quy đ nh t i Thông tư này đ u bãi b . Trong quá trình th c hi n n u có v n đ n y sinh, các đ a phương, đơn v ph i báo cáo v B y t (C c Qu n lý dư c Vi t Nam) đ k p th i b sung, s a đ i cho phù h p. Lê Văn Truy n (Đã ký) Tên đơn v C N G H O À X Ã H I C H N G H Ĩ A V I T N AM Đ c l p - T do - H nh phúc S :.......... Ngày..... tháng.... năm..... D ANH M C THU C VI N TR (kèm theo công văn s .........ngày......tháng..... năm......) STT Tên thu c, hàm lư ng, Đơn v S lư ng Ho t ch t H n Tên công Ghi d ng bào ch , quy cách tính chính dùng ty s n xu t chú đóng gói C c QL Vi t Nam xác nh n danh m c này Ngày.... tháng.... năm.... g m..... trang.... kho n đúng theo quy đ nh Th trư ng đơn v xin ti p nh n vi n tr trong công văn s ..../QLD ngày... tháng... (Ký tên, đóng d u) năm... c a C c QLD Vi t nam Hà Nôi, ngày.... tháng... năm... C c Qu n lý dư c Vi t Nam PH L C I DANH M C THU C C M NH P KH U VÀO VI T NAM THEO ĐƯ NG VI N TR (Ban hành kèm theo Quy t đ nh 1904/BYT-QĐ ngày 28 tháng 11 năm 1- Các thu c gây nghi n 2- Các thu c có ho t ch t chính: - Amphetamine - Ampletamin - Amnileridine - Cyclobarbital - Dexamftamine - Dexfenfluramine - Diacetylmrphine - Erythromycin estilat - Fenetylline - Fenfluramin
 4. - Glafenine - Levamfetamine - Levamisol - Levomethamphetamine - Metamfetamine - Methanqualone - Methylphenidate - Pemoline - Phenacetine - Phenmetrazine - Phenolphthalein - Piminodin - Pipradrol - Practolol - Pyramidon - Mecloqualone - Santonin - Secobarbital - Terfenadine - Zomepirac PH L C 2 DANH M C THU C THI T Y U VI T NAM L N TH III, 1995 (Ban hành kèm theo Quy t đ nh 1904/BYT-QĐ ngày 28 tháng 11 năm i Tên thu c, Hàm lư ng Đư ng dùng Tuy n Ghi chú s d ng (1) (2) (3) A B C (7) (4) (5) (6) 1. Thu c tê mê 1.1. Thu c mê và oxygen: 1 Ete mê 120 mll (dd) đư ng hô h p + 2 Oxygen (khí) đư ng hô h p + 3 Thiopental 1,0 g Tiêm TM + 4 Diazepam 5 mg/ml Tiêm + 5 Nito oxyt (khí) đư ng hô h p + 6 Ketamin (hydrochloride) 50 mg/ml Tiêm TM + 7 Fentanyl 0,05 mg/ml Tiêm TM + 1.2. Thu c tê t i chõ:
 5. 8 Procain 1 - 3% (dd) Tiêm da + + 9 Kelen (dd) Phun t i ch + + 10 Lidocain (hydrocholoride) Tiêm da + + 1.3. Thu c ti n mê: 11 Atropin sulfatd 0,25mg/ml Tiêm + 12 Diazepan 5mg/ml Tiêm + 13 Morphin (hydrochloride) 10mg/ml Tiêm + 14 Promethazin (hydrochloride) 5mg/ml Tiêm + 2. Thu c gi m đau, h s t, ch ng viêm phi Steroid và thu c ch a b nh Gút: 2.1 Không ch a opi: 15 Acetyl salicylic acid 0,1 - 0,5g U ng + + + 16 Ibuprofen 200mg U ng + + 17 Indometacin 25mg U ng + + 18 Allopurinol 100mg, 400mg, 600mg U ng + + 19 Paracetamol 100 - 500mg U ng + + + 20 Piroxicam 20mg/ml Tiêm + 2.2. Gi m đau lo i opi 21 Codein (phostphate) 30mg U ng + + 22 Morphin (hydrochloride) 10mg/ml Tiêm + 23 Pethidin (hydrochloride) 50mg/ml Tiêm + 3. Thu c ch ng d ng va dùng trong các trư ng h p m n c m: 24 Chlorphenamin (maleate) 4mg U ng + + + 25 Epinephrin (hydrochloride) 1mg/ml Tiêm + + 26 Promethazin (hydrochloride) 25mg U ng + + + 27 Hydrocortison (Hemisuccinate) 100mg Tiêm + + 28 Prednisolon 5mg U ng + + 4. Thu c gi i đ c: 4.1. Thu c gi i đ c chung: 29 Than ho t (b t) U ng + + + 4.2. Đ c tr : 30 Dimercaprol 0,1g/2ml Tiêm b p + + *ch tiêm b p 31 Atropin sulfate 0,25mg/ml Tiêm + + 32 Natrithiosulfate 2g/10ml Tiêm TM + + 33 Methionin 250mg (viên) U ng + + +
 6. 34 Naloxon 0,4mg/ml Tiêm + + 35 Protamin sulfate 50mg/ml Tiêm TM + + 36 Penicillamin 1g (b t tiêm) Tiêm TM + 250mg (viên) U ng + + 37 Calcium edetat 20mg/ml Tiêm TM + 5. Thu c ch ng đông kinh: 38 Phenobarbital 0,1g/ml (dd) Tiêm + 10 - 100mg (viên) U ng + + + 39 Diazepam 5mg/ml Tiêm + + 40 Carbamazepin 100mg U ng + + 41 Phenytoin 100mg U ng + + 6. Thu c ch ng nhi m trùng: 6.1. Ch ng giun sán: 6.1.1. Giun sán ký sinh đư ng ru t: 42 Mebendazol 100mg U ng + + + 43 Levamisol (hydrochloride) 50 - 150mg U ng + + + 44 Niclóamid 500mg U ng + + + 45 Albendazol 200mg U ng + + + 6.1.2. Ch ng giun ch : 46 Diethylcarbamazin 50mg U ng + + 6.1.3. Tr sán lá: 47 Metrifonat 100mg U ng + + 6.2. Ch ng nhi m khu n: 6.2.1. Nhóm Penicilline: 48 Ampicillin 250; 500mg U ng + + + 49 Benzyl penicillin 500.000 - 1.000.000 - Tiêm + + 5.000.000 UI 50 Benzathin bezyl penicillin 1.200.000 - Tiêm + + 2.400.000 UI 51 Cloxacillin 500mg U ng + + + 52 Phenoxymethyl Penicillin 400.000 UI U ng + + + 53 Procain Benzylpenicillin 1.000.000 - Tiêm + + 3.000.000 UI 54 Amoxicillin 250 - 500mg U ng + + + 6.2.2. Nhóm các thu c khác: 55 Chloramphenical 1g (b t tiêm) Tiêm + + 250mg (viên) U ng + + + 56 Sulfadimidin 500mg U ng + + +
 7. 57 Erythromycin 250mg U ng + + + 58 Azythromycin 500mg U ng + + 59 Gentamycin 10-40mg/ml Tiêm + + 60 Metronidazol 200-500mg U ng + + + 61 Trimethoprim 100,200mg U ng + + + 62 Sulfametgixazik 100, 400mg U ng + + + Trimethoprin 20, 80mg 63 Tetracyclin 250mg U ng + + + 64 Doxycyclin 100mg U ng + + 65 Ciprofloxaxin (hydrochloride) 250mg U ng + 66 Nalidixic acid 250mg. 500mg U ng + + 67 Nitrofurantoin 100mg U ng + + 68 Cafalexin 125mg, 250mg, 500mg U ng + + + 69 Cefotaxim Natri 0,5-1g (b t tiêm) Tiêm + 6.2.3. Thu c ch a b nh phong: 70 Dapson 50-100mg (DDS) U ng + + 6.2.4. Thu c ch a lao: 71 Ethambutol 100-400mg U ng + + 72 Isoniazid (INH) 100mg U ng + + 73 Pyrazinamid 500mg U ng + + 74 Rifampicin 150-300mg U ng + + 75 Stretomycin 1g Tiêm + + 6.3. Ch ng n m: 76 Griseofulvin 125-250mg U ng + + 77 Ketoconazol 200mg U ng + + 78 Fluconazol 50mg, 15mg (viên) U ng + + 2mg/ml Tiêm + 79 Tioconazol (kem) Dùng ngoài + + + 80 Nystalin 100.000 UI (viên đ t) Đ t t i ch + + + 81 Clotrimazol 0,5g (viên đ t) Đ t t i ch + + + 6.4. Thu c ch ng đông v t nguyên sinh: 6.4.1. Ly amip: 82 Diloxanid 500mg U ng + + + 83 Metronidazol 200-500mg U ng + + 84 Dehydroemetin 10mg (viên b c đư ng) U ng + + 60mg/2ml (3%), 20mg/2ml (1%) Tiêm + 6.4.2. Ch ng s t rét:
 8. 6.4.2.1. Phòng b nh: 85 Chloroquin 150mg U ng + + 86 Mefloquin 250mg (hydrochloride) U ng + + 6.4.2.2. Ch a b nh: 87 Chloroquin 150mg U ng + + 88 Primaquin 7,5-15mg U ng + + 89 Quinin chlohydrate 0,5g/2ml Tiêm + + 90 Quinoserum 0,05g/5ml Tiêm + + 91 Sulfadoxin 500mg U ng + + + Pyrimethamin 25mg 92 Artemisinin 0,25g U ng + + 7. Thu c ch ng đau n a đ u 7.1. Đi u tr cơn đau c p 93 Acid Acetylsalycilic 300-500mg U ng + + + 94 Ergotamin (tartrate) 1mg (vieen) Tiêm + + 0,5mg/ml Tiêm + 95 Paracetamol 500mg U ng + + 7.2. Phòng b nh: Propraholol 25-40mg U ng + + 8. Thu c ch ng gi m mi n d ch: Azathioprin 50mg U ng + 8.2. Thu c ch ng ung thư: 97 Cyclophosphamid 25mg U ng + 98 Doxorubicin (hydrochloride) 10-50mg Tiêm TM + Ch (b t) tiêm tĩnh m ch 99 Etoposid 100mg U ng + 100 Fluorouracil 250mg/5ml (dd) Tiêm TM + 101 Mercaptopurin 50mg U ng + 102 Methotrexat 2,5mg U ng + 103 Vinblastin 10mg (sulfate) Tiêm TM + 104 Vincristin (sulfate) 0,5-1mg (b t đông Tiêm TM + khô) 105 Tamoxifen (citrate) 10-20mg U ng + 106 Cisplastin 10-50mg (b t) Tiêm TM + 107 Bleomycin (sulfate) 15mg (b t) Tiêm TM + 8. Thu c ch ng Parkisone:
 9. 108 Levodopa 250mg U ng + 109 Trihexyphenidyl (hidrochloride) 2-5mg U ng + 10. Thu c tác d ng t i máu: 10.1. Thu c ch ng thi u máu: 110 S t sulfate 60mg+Acid folic 0,25mg U ng + + + 111 Hydroxocobalamin 1000, 500, 200mcg Tiêm + + + 10.2. Thu c tác d ng t i qua trình đông máu: 112 Heparin 1.000-5.000-20.000 UI/ml Tiêm + 113 Phytomenadion 5mg/ml Tiêm + + 2-5-10mg (viên) U ng + + + 11. S n ph m máu-Thu c có tác d ng thay th máu: 11.1. Thu c th y th máu: 114 Dextran 70 6% Tiêm truy n + 115 Gelatin 5-6% Tiêm truy n + 11.2. M t s thành ph n c a máu dùng đi u tr đ c tr : 116 Albumin 25% Tiêm truy n + 117 Huy t tương khô 300ml Tiêm truy n + 12. Thu c tim m ch: 12.1. Thu c phòng ch ng đau th t ng c: 118 Glyceryl trinitrate 0,5mg U ng + + 119 Isosorbid dinitrate 5mg U ng + + 120 Nitroglycerin 2,5mg U ng + + 121 Diltiazem 30-60mg U ng + + 12.2. Thu c ch ng lo n nh p: 122 Lidocain 20mg/ml Tiêm TM + 123 Procainamid 250mg U ng + + 124 Propranolot 10-40mg U ng + + 125 Quinidin sulfate 200mg U ng + + 126 Amiodaron (hydrochloride) 200mg U ng + + 127 Spartein sulfate 50mg/1ml Tiêm + + 12.3. Thu c ch ng tăng huy t áp: 128 Hydrochlorothiazid 25mg U ng + + 129 Amlodipine 5mg U ng + + 130 Nifedipin 10mg U ng + +
 10. 131 Furosemid 10mg/ml Tiêm + 40 mg (viên) U ng + + 132 Methyldopa 0,25g U ng + + 133 Enalapril 5-20mg U ng + 12.4. Glycozit tr tim: 134 Digoxin 0,25mg (viên) U ng + + 0,05mg/ml (dd) U ng + + 0,25mg/ml Tiêm + 135 Strophantin G 0,25mg/ml Tiêm + 12.5. Thu c đi u tr s c ph n v : 136 Dopamin (hydrochloride) 40mg/ml Tiêm + + 137 Epinephrin (hydrochloride) 1 mg/ml Tiêm + + 12.6. Thu c ch ng huy t kh i:12.6. Thu c ch ng huy t kh i: 138 Acid Acetyl Salicylic 100-500mg U ng + + 13. Thu c ngoài da: 13.1. Thu c ch ng n m: 139 M Cryzophanic Dùng ngoài + + + 140 C n A.S.A Dùng ngoài + + + 141 C n h c lào (BSI) Dùng ngoài + + + 142 Acid benzoic 5% + Acd salicylic 3% Dùng ngoài + + + (m ) 143 Nystatin 100.000 UI/g (kem) Dùng ngoài + + + 144 Clotrimazol 1% (kem) Dùng ngoài + + + 13.2. Thu c ch ng nhi m khu n 145 M Neomycin sulfate 5mg + Bacitracin Dùng ngoài + + + 500 IU 146 Methybrosanilin chloride (dd Tím Dùng ngoài + + + Getian) 1% 147 Mercurochrome (thu c đ ) 0,1-0,5% Dùng ngoài (dd) 13.3. Thu c ch ng viêm ng a 148 M hydrocortison (acetate) 1% Dùng ngoài + + + 149 M betamethason (valerate) 0,1% Dùng ngoài + + + 150 M Fluocinolon acetonide 0,025% Dùng ngoài + + + 13.4. Thu c có tác d ng tao hình và làm tiêu s ng 151 Acid salicylic 5% (dung d ch) Dùng ngoài + + + 13.5. Thu c tr gh và ch y r n
 11. 152 Lindan 1% (m ) Dùng ngoài + + + 153 Dietylphtalat (DEP) m , dung d ch Dùng ngoài + + + 13.6. Thu c có tác d ng ngăn c n tia t ngo i 154 K m oxyt (b t) Dùng ngoài + + 14. Thu c dùng ch n đoán 14.1. M t 155 Fluorescein 1% (dd) Nh m t + + 14.2. C n quang 156 Bari sulfate (b t) U ng + + 157 Natri amidotrizoat + Metylglucamin U ng + + amidotrizoat (b t) 15. Thu c kh trung 158 Chlohexidin (digluconate) 5% (dd) Dùng ngoài + + + 159 Nư c oxy già 3% Dùng ngoài + + + 160 Iodin 2,5% (dd) Dùng ngoài + + + 161 Thu c tím (b t) Dùng ngoài + + + o 162 C n 70 Dùng ngoài + + + 16. Thu c l i ti u 163 Furosemid 40mg (viên) U ng + + 10mg/ml Tiêm + 164 Hydrocholorothiazid 25-50mg U ng + + 165 Mannitol 10-20% Tiêm TM + 17. Thu c đư ng tiêu hóa 17.1. Thu c ch ng loét d dày 166 Cimetidin 200mg U ng + + 167 Magne hydroxide 500mg U ng + + 168 Nhôm hydroxide 500mg U ng + + 17.2. Thu c ch ng nôn 169 Promethazin (hydrochloride) 10-25mg U ng + + + 17.3. Thu c ch ng co th t 170 Atropin sulfate 0,25mg (viên) U ng + + + 0,25mg/ml Tiêm + 171 Papaverin (hydrochloride) 0,04g (viên U ng + + + 0,04g/ml Tiêm + 17.4. Thu c t y nhu n tràng 172 Magne sulfate 30g (b t) U ng + + +
 12. 173 D u Parafin (d/d ch) U ng + + + 17.5. Thu c ch a a ch y: 17.5.1. Thu c ch ng m t nư c: 174 Oresol (ORS) U ng + + + 17.5.2. Thu c ch ng a ch y: 175 Opizoic U ng + + 176 Berberin 0,01g U ng + + + 18. Hormon - n i ti t t - ch ng th thai 18.1. Hormon thư ng th n và nh ng ch t t ng h p thay th 177 Dexamethason (natriphosphate) 0,5mg U ng + + (viên) 4mg/ml Tiêm + 178 Hydrocortison (natrisuccinate) 100mg Tiêm + + (b t) 179 Prednisolon 1-5mg U ng + + 18.2. Các ch t androgen: 180 Testosteron propionate 25-50mg/ml Tiêm + 18.3. Thu c tránh thai: 181 Ethinyl estradiol 0,03mg + U ng + + Levonorgestrel 0,15mg 182 Ethinyl estradiol 0,05 mg + U ng + + Norethisteron 0,1mg 18.4. Nh ng ch t Estrogen và Progesterone: 183 Ethinyl estradiol 0,05mg U ng + 184 Norethisteron 5mg U ng + 185 Progesteron 0,01g/ml Tiêm + 18.5. Insulin và thu c ch ng đái tháo đư ng: 186 Insulin 40 UI/ml Tiêm + 187 Insulin (tác d ng ngay) 40 UI/ml Tiêm + 188 Glibenclamid 5mg U ng + 18.6. Giáp tr ng và kháng giáp tr ng: 189 Metylthiouracil (M.T.U) ho c U ng + Propylthiouracil (P.T.U) 50mg 190 Levothyroxin 0,05-0,1g U ng + 19. Các thu c mi n d ch: 19.1. Huy t thanh và Globulin mi n
 13. d ch: 191 Gamma globulin Tiêm + 192 Huy t thanh kháng d i 150 UI/ml Tiêm + 193 Huy t thanh kháng u n ván 500 UI/ml Tiêm + 194 Huy t thanh kháng n c đ c Tiêm + 19.2. Vaccin: 19.2.1. Tiêm ch ng m r ng: 195 Vaccin B.C.G (khô) Tiêm + + + 196 Gi i đ c t u n ván Tiêm + + + 197 Vaccin b ch h u - u n ván - ho gà Tiêm + + + 198 Vaccin s i Tiêm + + + 199 Vaccin b i li t (gi m đ c l c) U ng + + + 19.2.2. Tiêm ch ng riêng cho m t s b nh: 200 Vaccin phòng viêm gan B Tiêm + + 201 Vaccin phòng viêm màng não Tiêm + + 202 Vaccin phòng d i Tiêm + + 203 Vaccin phòng thương hàn Tiêm + + 20. Thu c dãn cơ và c ch Cholinesteraza 204 Gallamin triethiodide 40mg/ml Tiêm + 205 Neostigmin (bromide) 15mg (viên) U ng + (metylsulfate) 0,5mg/ml Tiêm + 206 Suxamethonium (myorelaxine) 350 mg Tiêm + (b t) 21. Thu c dùng cho m t, tai mũi h ng: 21.1. Thu c ch ng nhi m khu n: 207 Argyrol 3% (dd) Nh m t + + + 208 Chloramphenicol 0,4% (dd) Nh m t + + + 209 Sulfaxylum 10% (dd) Nh m t + + + 210 Tetracyclin (hydrochloride) 1% (m ) Tra m t + + + 211 B c nitrat 1% (dd) Nh m t + + 21.2. Thu c ch ng viêm: 212 Hydrocortison 1% (m ) Tra m t + + 21.3. Thu c gây tê tai ch : 213 Tetracain (hydrochloride) 0,5% (dd) Nh m t + + 21.4. Thu c là co đ ng t và ch a tăng
 14. nhãn áp: 214 Acetazolamid 250mg U ng + + 215 Pilocarpin (hydrochloride) 2-4% Nh m t + + 21.5. Thu c làm dãn đ ng t : 216 Homatropin (hydrochloride) 2% Nh m t + + 217 Atropin 1% (sulfate) 0,5% - 0,1% Nh m t + + 21.6. Thu c tai, mũi, h ng 218 Nư c oxy già 12V Dùng ngoài + + + 219 Sunfarin Nh mũi + + + 22. Thu c có tác d ng thúc đ : 220 Ergometrin 0,1 mg/ml Tiêm + + 221 Oxytocin 10 UI/ml Tiêm + 23. Dung d ch th m phân màng b ng: 222 Dung d ch th m ph n màng b ng Truy n d ch + màng b ng 24. Thu c tâm th n: 223 Amitriptylin 25 mg U ng + + 224 Chlopromazin 25mg/ml Tiêm + + 100mg (viên) U ng + + 225 Diazepam 2-5mg (viên) U ng + + 5 mg/ml Tiêm + 226 Haloperidol 2-5mg (viên) U ng + 5mg/ml Tiêm + 25. Thu c tác d ng trên đư ng hô h p: 25.1. Thu c ch a hen 227 Aminophyllin 25mg/ml Tiêm + 228 Ephedrin (hydrochloride) 0,03g U ng + + + 229 Epinephrin (hydrochloride) 1mg/ml Tiêm + + 230 Salbutamol Đư ng hô h p + + 231 Theophylin 0,1g U ng + + + 232 Beclomethason (dipropionate) 50/ug/1 Đư ng hô h p + + li u 25.2. Thu c ch a ho: 233 Codein (phosphae) 10mg U ng + + 26. Dung d ch đi u ch nh nư c, đi n gi i và cân b ng acidbazơ
 15. 26.1. Thu c u ng 234 Oresol (b t) U ng + + + 235 Kali chlorid 600mg, 750mg, 1000mg U ng + + + 26.2. Thu c ti m truy n: 236 D/d Glucose 5-30% Tiêm truy n + + 237 Natri bicarbonat 1,4% Tiêm truy n + + 238 Natri chlorid 0,9% Tiêm truy n + + 239 D/d Ringer lactat Tiêm truy n + + 240 D/d Calci chlorid Tiêm + + 241 Nư c c t pha tiêm + + + 27. Vitamin và các ch t khoáng: 242 Retinol (palmitate) 10.000 UI U ng + + 243 Vitamin A-D U ng + + 244 C m Calci 100g (c m) U ng + + + 245 Natri fluorid 0,5mg U ng + + + 246 Ergo calciferol (Vitamin D) 1,25mg U ng + + 247 Nicotinamid (Vitamin PP) 50mg U ng + + + 248 D u ít (iodized oil) 480 mg i t/1ml U ng + + 240 mg i t/1ml U ng + + 200mg (viên) U ng + + 249 Pyridoxin (hydrochloride) 25mg U ng + + + 250 Riboflavin (Vitamin B2) 5mg U ng + + + 251 Thiamin (hydrochloride) 10mg, 50mg, U ng + + + 100mg 252 Acid ascorbic (Vitamin C) 50-100- U ng + + + 500mg 28. Các thu c khác 253 Cao xoa, d u xoa Dùng ngoài + + + 254 Thu c đi u kinh U ng + + + 255 Dentoxit Dùng ngoài + + + C NG 255 197 83 Ghi chú: - Có th s d ng các bi t dư c có ho t ch t tương t đ thay th . - A: Tuy n Y t có Bác sĩ. - B: Tuy n Y t có Y sĩ. - C: Tuy n Y t không có Y, Bác sĩ. - Tiêm TM: Tiêm tĩnh m ch - Tiêm dda: Tiêm dư i da
Đồng bộ tài khoản