Thông tư số 13/2007/TT-BYT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
535
lượt xem
48
download

Thông tư số 13/2007/TT-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 13/2007/TT-BYT về việc hướng dẫn khám sức khỏe do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 13/2007/TT-BYT

 1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ***** c l p – T do – H nh phúc ****** S : 13/2007/TT-BYT Hà N i, ngày 21 tháng 11 năm 2007 THÔNG TƯ HƯ NG D N KHÁM S C KH E Căn c Ngh nh s 49/2003/N -CP ngày 15/5/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c B Lu t Lao ng ngày 23 tháng 6 năm 1994 và B Lu t Lao ng s a i, b sung ngày 02 tháng 4 năm 2002; Căn c Ngh nh s 06/CP ngày 20/1/1995 c a Chính ph quy nh chi ti t m t s i u c a B Lu t lao ng v an toán lao ng và v sinh lao ng; Ngh nh s 110/2002/N -CP ngày 27/12/2002 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 06/CP ngày 20 tháng 01 năm 1995 c a Chính ph quy nh chi ti t m t s i u c a B Lu t Lao ng v an toàn lao ng và v sinh môi trư ng, B Y t hư ng d n vi c khám s c kh e như sau: I. PH M VI I U CH NH VÀ I TƯ NG ÁP D NG 1. Thông tư này hư ng d n khám s c kh e khi làm h sơ d tuy n, khám s c kh e khi tuy n d ng, khám s c kh e nh kỳ và khám s c kh e theo yêu c u. 2. i tư ng áp d ng Thông tư này ư c áp d ng i v i các t p th và cá nhân sau ây: a) Cơ s s d ng ngư i lao ng, cơ s ào t o, d y ngh . b) H c sinh, sinh viên và h c viên làm h sơ d tuy n ho c ang h c t i các cơ s giáo d c qu c dân, d y ngh ; ngư i lao ng làm h sơ xin ư c tuy n d ng, ngư i lao ng khi ư c tuy n d ng, ngư i lao ng ang làm vi c t i các cơ s s d ng ngư i lao ng và ngư i có nhu c u khám s c kh e (sau ây g i chung là i tư ng khám s c kh e). c) Các cơ s y t công l p và ngoài công l p i u ki n ư c khám s c kh e quy nh t i Thông tư này tham gia khám s c kh e khi làm h sơ d tuy n, khám s c kh e khi tuy n d ng, khám s c kh e nh kỳ và khám s c kh e theo yêu c u (sau ây g i chung là cơ s khám s c kh e). 3. Thông tư này không áp d ng trong vi c khám b nh ngo i trú, n i trú trong các cơ s khám b nh, ch a b nh; không áp d ng i v i các i tư ng tham gia khám tuy n nghĩa v quân s , tuy n sinh quân s , khám tuy n công an, tuy n sinh công an, khám s c kh e cho ngư i Vi t Nam i lao ng nư c ngoài và ngư i nư c ngoài lao ng t i Vi t Nam, khám giám nh y khoa, giám nh pháp y tâm th n.
 2. II. GI I THÍCH T NG 1. Khám s c kh e khi làm h sơ d tuy n là khám s c kh e cho h c sinh làm h sơ d tuy n vào các h c t i các cơ s giáo d c qu c dân, d y ngh ; ngư i làm h sơ d thi l y b ng lái xe và ngư i lao ng làm h sơ xin ư c tuy n d ng vào làm vi c t i các cơ s s d ng ngư i lao ng. 2. Khám s c kh e khi tuy n d ng là khám s c kh e cho h c sinh, sinh viên và h c viên khi trúng tuy n vào h c t i các cơ s giáo d c qu c dân, d y ngh ; ngư i lao ng khi ư c tuy n d ng vào làm vi c t i các cơ s s d ng lao ng. 3. Khám s c kho nh kỳ là khám s c kho cho h c sinh, sinh viên, h c viên và ngư i lao ng quy nh theo th i gian: 1 năm m t l n ho c 6 tháng m t l n i v i các ngh , công vi c n ng nh c, c h i, nguy hi m. 4. Khám s c kh e theo yêu c u là khám s c kh e cho ngư i có nhu c u, t nguy n mu n ki m tra s c kh e. III. I U KI N I V I CƠ S KHÁM S C KH E 1. Có các bác s khám các chuyên khoa: N i, ngo i, s n ph khoa, m t, tai mũi h ng, răng hàm m t; có các bác sĩ ho c k thu t viên làm các xét nghi m máu, xét nghi m nư c ti u. X quang. 2. Có năng l c chuyên môn, k thu t làm các xét nghi m cơ b n - Xét nghi m máu: Công th c máu, ư ng máu. - Xét nghi m nư c ti u: ư ng ni u, protein ni u. - X quang tim ph i. 3. Có cơ s v t ch t, trang thi t b theo “Quy nh cơ s v t ch t và trang thi t b cơ b n ph c v cho khám s c kh e” ư c quy nh t i Ph l c s 1 ban hành kèm theo Thông tư này. i v i các cơ s y t chưa các trang thi t b theo quy nh t i Ph l c s 1, có th k t h p (thông qua hình th c h p ng liên k t) v i các cơ s y t có cơ s v t ch t, trang thi t b theo Ph l c s 1 t ch c khám s c kh e theo quy nh t i Thông tư này. IV. T CH C KHÁM S C KH E 1. Quy nh chung a) H c sinh, sinh viên làm h sơ d tuy n vào h c t i các cơ s giáo d c qu c dân, d y ngh , ngư i làm h sơ d thi l y b ng lái xe và ngư i lao ng làm h sơ xin ư c tuy n d ng vào làm vi c t i các cơ s s d ng lao ng ph i ư c khám s c kh e khi làm h sơ d tuy n.
 3. b) H c sinh, sinh viên và h c viên khi ư c tuy n vào h c t i các cơ s ào t o, d y ngh ho c ngư i lao ng ư c tuy n d ng vào làm vi c t i cơ s s d ng lao ng ph i ư c khám s c kh e khi tuy n d ng. Trong trư ng h p gi y ch ng nh n s c kh e khi làm h sơ d tuy n còn giá tr thì không nh t thi t ph i khám s c kh e khi tuy n d ng. c) H c sinh, sinh viên ang h c t i các cơ s giáo d c qu c dân, d y ngh ho c ngư i lao ng làm vi c t i các cơ s s d ng lao ng ph i ư c khám s c kh e nh kỳ ít nh t 1 l n trong 1 năm. i v i các ngh , công vi c n ng nh c, c h i, nguy hi m thì th i gian khám s c kh e nh kỳ theo quy nh c a ngh và c a công vi c ó. d) Cơ s khám s c kh e căn c vào lý do khám s c kh e: khi làm h sơ d tuy n, tuy n d ng, nh kỳ, theo yêu c u và B ng “tiêu chuNn s c kh e c a ngư i lao ng, h c sinh, sinh viên” hi n hành ư c th c hi n khám s c kh e. ) i v i các ngh , công vi c có tiêu chuNn s c kh e riêng, thì cơ s khám s c kh e ph i th c hi n các quy nh c a tiêu chuNn ó. e) Gi y ch ng nh n s c kh e khi làm h sơ d tuy n, khi tuy n d ng và khám s c kh e theo yêu c u áp d ng theo m u ư c quy nh t i Ph l c s 2 ban hành kèm theo Thông tư này. Gi y ch ng nh n s c kh e ư c óng d u giáp lai c a cơ s khám s c kh e, có giá tr trong vòng 12 tháng k t ngày ký. g) S khám s c kh e nh kỳ áp d ng theo m u quy nh t i Ph l c s 3 ban hành kèm theo Thông tư này (kh gi y A4, 1 s có 12 t ) ư c áp d ng i v i khám s c kh e nh kỳ. h) Ngư i k t lu n và ký gi y ch ng nh n s c kh e, s khám s c kh e nh kỳ là Th trư ng cơ s khám s c kh e ho c ngư i ư c Th trư ng cơ s khám s c kh e y quy n và ph i ch u trách nhi m v k t lu n c a mình. i) Phí khám s c kh e - i v i khám s c kh e khi làm h sơ d tuy n, khi tuy n d ng, khám s c kh e theo yêu c u do i tư ng khám s c kh e n p phí theo m c phí thu vi n phí hi n hành. - i v i khám s c kh e khi tuy n d ng, khám s c kh e nh kỳ cho h c sinh, sinh viên, h c viên, ngư i lao ng (khám s c kh e t p trung) thì cơ s s d ng lao ng n p phí theo m c thu vi n phí hi n hành. i v i khám s c kh e nh kỳ ơn l , phí khám s c kh e do i tư ng khám s c kh e tr c ti p chi tr v cơ s giáo d c công dân, d y ngh , cơ s s d ng lao ng thanh toán phí khám s c kh e cho i tư ng khám s c kh e. k) Khám s c kh e là ho t ng chuyên môn, ph i ư c lưu tr , th ng kê, báo cáo vào ho t ng chung c a cơ s y t . 2. Th t c khám s c kh e a) Khám s c kh e khi làm h sơ d tuy n, khám s c kh e khi tuy n d ng thì i tư ng khám s c kh e ph i n p nh m u c 4 x 6cm ( nh ch p trong vòng 6 tháng g n
 4. nh t), s lư ng nh tùy theo s lư ng gi y ch ng nh n s c kh e do i tư ng khám s c kh e yêu c u. b) Khám s c kh e nh kỳ - i v i khám s c kh e t p trung: Cơ s giáo d c qu c dân, d y ngh , cơ s s d ng lao ng c n xu t trình H sơ s c kh e. H sơ s c kh e g m gi y ch ng nh n s c kh e khi tuy n d ng ( i v i khám s c kh e nh kỳ l n u), s khám s c kh e nh kỳ, các k t qu khám ch a b nh khác (n u có). - i v i khám s c kh e ơn l : i tư ng khám s c kh e c n xu t trình thêm gi y gi i thi u c a ơn v ngh khám s c kho nh kỳ. c) Khám s c kho theo yêu c u: i tư ng khám s c kh e c n xu t trình gi y Ch ng minh thư nhân dân ho c gi y t tùy thân có nh óng d u giáp lai (như h chi u, b ng lái xe). N u không có Ch ng minh thư nhân dân ho c gi y t tùy thân, ph i có nh màu c 4 x 6cm dán vào các gi y ch ng nh n s c kh e ( nh ch p trong vòng 6 tháng g n nh t). 3. T ch c khám s c kh e Theo 2 hình th c: - Khám s c kh e t p trung: Các cơ quan, ơn v có nhu c u khám s c kh e khi tuy n d ng, khám s c kh e nh kỳ cho các i tư ng, liên h và ký h p ng v i cơ s khám s c kh e t ch c khám s c kh e cho các i tư ng t i cơ s khám s c kh e ho c t i cơ quan, ơn v . - Khám s c kh e ơn l : Do i tư ng khám s c kh e liên h tr c ti p v i cơ s khám s c kh e ư c khám s c kh e t i cơ s y t . 4. Quy trình khám s c kh e a) Ti p nh n h sơ và hoàn thành các th t c hành chính i tư ng khám s c kh e có trách nhi m cung c p y , chính xác, trung th c các thông tin cá nhân, tình tr ng s c kh e hi n t i, ti n s b nh t t c a b n thân và gia ình trong ph n ti n s c a i tư ng khám s c kh e (theo m u gi y ch ng nh n s c kh e). b) Khám th l c o chi u cao, cân n ng, vòng ng c trung bình, ch s BMI, m ch, nhi t, nhi t , huy t áp và nh p th . c) Khám lâm sàng toàn di n theo các chuyên khoa d) Khám c n lâm sàng - C n lâm sàng b t bu c:
 5. + Công th c máu, ư ng máu. + Xét nghi m nư c ti u: t ng phân tích nư c ti u ( ư ng, protein, t bào). + Ch p X – quang tim ph i th ng, nghiêng. Riêng i v i trư ng h p khám s c kh e nh kỳ, chi u ho c ch p X quang tim ph i ư c th c hi n theo ch nh c a bác sĩ lâm sàng. - C n lâm sàng khác: i tư ng khám s c kh e ph i ư c làm thêm các xét nghi m c n lâm sàng khác khi có ch nh c a bác s lâm sàng; ho c yêu c u c a cơ s giáo d c qu c dân, d y ngh , cơ s s d ng lao ng; ho c yêu c u c a i tư ng khám s c kh e. ) i v i khám s c kh e theo yêu c u, các n i dung khám lâm sàng, c n lâm sàng ư c th c hi n theo yêu c u c a i tư ng khám s c kh e và có s tư v n c a bác s khám b nh. e) Các bác s khám lâm sàng ph i phân lo i s c kh e, ký và ghi rõ h tên vào gi y ch ng nh n s c kh e, s khám s c kh e nh kỳ và ph i ch u trách nhi m v k t lu n c a mình. Ngư i ghi các k t qu c n lâm sàng ph i ký và ghi rõ h tên vào gi y ch ng nh n s c kh e, s khám s c kh e nh kỳ. g) Căn c vào k t qu khám lâm sàng và c n lâm sàng, ngư i có thNm quy n ho c ngư i ư c y quy n ký gi y ch ng nh n s c kh e, s khám s c kh e nh kỳ k t lu n: - i v i khám s c kh e khi làm h sơ, khi tuy n d ng: kh e m nh hay m c b nh (ghi c th tên b nh); x p lo i s c kh e; hi n t i hay không s c kh e h c t p, làm vi c cho ngành ngh , công vi c (ghi c th tên ngh , công vi c n u có th ). - i v i khám s c kh e theo yêu c u: Hi n t i kh e m nh hay m c b nh (ghi c th tên b nh), hư ng i u tr . - i v i khám s c kh e nh kỳ: ngoài k t lu n kh e m nh hay m c b nh (ghi c th tên b nh); x p lo i s c kh e; hi n t i hay không s c kh e h c t p, làm vi c cho ngành ngh , công vi c (ghi c th tên ngh , công vi c n u có th ), còn có ch nh i u tr , ph c h i ch c năng, khám chuyên khoa i u tr b nh, khám b nh ngh nghi p (n u có), yêu c u cơ s s d ng lao ng chuy n công vi c khác phù h p (n u không tiêu chuNn s c kh e). h) Gi y ch ng nh n s c kh e khi làm h sơ d tuy n ư c làm thành 2 b n tr lên (tùy theo yêu c u c a i tư ng khám s c kh e); gi y ch ng nh n s c kh e khi tuy n d ng, gi y ch ng nh n s c kh e khi khám theo yêu c u ư c làm thành 1 b n, có óng d u c a cơ s khám s c kh e. Cơ s khám s c kh e tr gi y ch ng nh n s c kh e cho i tư ng khám s c kh e ho c cơ s giáo d c qu c dân, d y ngh , cơ s s d ng lao ng. S khám s c kh e nh kỳ ư c tr cho i tư ng khám s c kh e i v i khám s c kh e ơn l ho c tr cho cơ s giáo d c qu c dân, d y ngh , cơ s s d ng lao ng i v i khám s c kh e t p trung.
 6. i) Tr gi y ch ng nh n s c kh e, s khám s c kh e nh kỳ - i v i trư ng h p khám s c kh e ơn l : tr ngay trong ngày làm vi c. - i v i trư ng h p khám s c kh e t p trung: tr trong vòng 10 ngày làm vi c (ho c theo h p ng th a thu n gi a cơ s khám s c kh e v i cơ s giáo d c qu c dân, d y ngh , cơ s s d ng lao ng). k) Thanh lý h p ng khám s c kh e v i cơ s giáo d c qu c dân, d y ngh , cơ s s d ng lao ng (n u có). V. T CH C TH C HI N 1. Các cơ s giáo d c qu c dân, d y ngh , cơ s s d ng lao ng có trách nhi m t ch c khám s c kh e khi tuy n d ng, khám s c kh e nh kỳ cho h c sinh, sinh viên, h c viên và ngư i lao ng theo quy nh. 2. H c sinh, sinh viên, h c viên và ngư i lao ng có trách nhi m i khám s c kh e khi làm h sơ d tuy n, khám s c kh e khi tuy n d ng, khám s c kh e nh kỳ. 3. Các cơ s y t công l p và ngoài công l p n u có i u ki n i v i cơ s khám s c kh e ư c quy nh t i M c III c a Thông tư này, Th trư ng ơn v quy t nh vi c t ch c khám s c kh e khi làm h sơ d tuy n, khám s c kh e khi tuy n d ng, khám s c kh e nh kỳ và khám s c kh e theo yêu c u. ng th i, ơn v ph i báo cáo v S Y t các t nh, thành ph tr c thu c trung ương ( i v i các ơn v tr c thu c S , ơn v y t tư nhân óng trên a bàn); y t các B ngành ( i v i các ơn v tr c thu c B , Ngành); B Y t - V i u tr ( i v i các ơn v tr c thu c B ). 4. B Y t (V i u tr ), S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Y t các B , Ngành có trách nhi m ki m tra vi c th c hi n khám s c kh e c a các cơ s khám s c kh e theo úng các quy nh. VI. I U KHO N THI HÀNH Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng công báo. Trong quá trình th c hi n, n u có khó khăn vư ng m c ngh ph n ánh v B Y t (V i u tr ) ư c nghiên c u gi i quy t./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Văn phòng Trung ương ng và các Ban c a ng; - Cơ quan TW c a các oàn th ; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Chính ph ; Công báo (2 b n), Website; - B Tư pháp (C c ki m tra văn b n); - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; Nguy n Th Xuyên - B Y t : + B trư ng, Th trư ng, + Các C c, V , Văn Phòng, thanh tra;
 7. + Các ơn v thu c B Y t ; + Website B Y t ; - S Y t các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Y t các B , Ngành; - Lưu: VT, Tr, PC. PH L C S 1 QUY NNH CƠ S V T CH T VÀ TRANG THI T BN Y T CƠ B N PH C V CHO KHÁM S C KH E (Ban hành kèm theo Thông tư s 13/2007/TT-BYT ngày 21/11/2007 c a B trư ng B Yt ) TT N i dung S lư ng I Cơ s v t ch t 1. Phòng khám a khoa 01 2. Phòng khám chuyên khoa: N i, ngo i, s n ph khoa, m t, tai 06 mũi h ng, răng hàm m t 3. Phòng ch p X quang 01 4. Phòng xét nghi m 01 II Trang thi t b cơ b n 1. T h sơ b nh án 01 2. T thu c c p c u 01 3. B bàn gh khám b nh 02 4. Giư ng khám b nh 02 5. Gh ch khám 10 6. T s y d ng c 01 7. N i lu c, kh trùng d ng c y t 01 8. Cân có thư c o chi u cao 01 9. Thư c dây 02 10. ng nghe b nh ngư i l n 02 11. Huy t áp k ngư i l n 02 12. Nhi t k y h c 420C 02 13. èn c phim X quang 01 14. Búa th ph n x 01 15. B khám da (kính lúp) 01 16. èn soi áy m t 01 17. H p kính th th l c 01
 8. 18. B ng ki m tra th l c 01 19. B ng th th c màu 01 20. B khám tai mũi h ng: èn soi, 20 b d ng c , khay ng 01 21. B khám răng hàm m t 01 22. Bàn khám và b d ng c khám ph khoa 01 23 Máy phân tích sinh hóa 01 24. Máy phân tích huy t h c 01 25. Máy phân tích nư c ti u 01 26. B d ng c th nư c ti u 01 27. Máy X quang 01 PH L C S 2 M U GI Y CH NG NH N S C KH E ( Ban hành kèm theo Thông tư s 13/2007/TT-BYT ngày 21/11/2007 c a B trư ng B Yt ) B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM S Y t : …………………………… c l p – T do – H nh phúc ******* ơn v :……………………………… GI Y CH NG NH N S C KH E H và tên (vi t ch in hoa): nh màu Gi i: Nam n Sinh ngày/tháng/năm .../.../........ (4 x 6cm) S CMND ho c h chi u: ......... c p ngày........../......./....... t i....... H khNu thư ng trú: Ch hi n t i: i tư ng : 1. H c sinh, sinh viên 2. Ngư i lao ng Lo i hình khám s c kh e: 1. Khi làm h sơ d tuy n 2. Khi tuy n d ng 3. Theo yêu c u
 9. Lý do khám s c kh e (ghi c th ngành, ngh , công vi c … s theo h c ho c làm vi c): ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... TI N S B NH C A I TƯ NG KHÁM S C KH E Có ai trong gia ình ông (bà) m c m t trong các b nh sau ây không: Tăng huy t áp, b nh tim, ái tháo ư ng, lao, hen ph qu n, ung thư, ng kinh, r i lo n tâm th n, li t, b nh khác… 1 - không 2 – có Ghi c th tên b nh .............................................................. Ông (bà) ã/ ang m c b nh, tình tr ng nào sau ây không? .......................................................................................................................................... B nh/tình tr ng có không B nh/tình tr ng có không 1. B nh m t, th th c 18. M t ng 2. B nh tai, mũi, h ng 19. Ph u thu t 3. B nh tim m ch 20. ng kinh 4. Cao huy t áp 21. Chóng m t/ng t 5. Giãn tĩnh m ch 22. M t ý th c 6. Hen, viêm ph qu n 23. R i lo n tâm th n 7. B nh máu 24. Tr m c m 8. B nh ái tháo ư ng 25. Ý nh t t 9. B nh tuy n giáp 26. M t trí nh 10. B nh tiêu hóa 27. R i lo n thăng b ng 11. B nh th n 28. au u n ng 12. B nh ngoài da 29. V n ng h n ch 13. D ng 30. au lưng 14. B nh truy n nhi m 31. Hút thu c lá, nghi n rư u, ma túy 15. Thoát v 32. R i lo n v n ng 16. B nh sinh d c 33. C t c t 17. Mang thai 34. G y xương/tr t kh p N u tr l i b t c câu h i nào trên là “có’, ngh mô t chi ti t: ................................................................................................................................
 10. ................................................................................................................................ Câu h i khác: 35. Ông (bà) có nh n th y b n thân có b nh t t, v n s c kh e nào không? Ông (bà) có c m th y th t s kh e m nh và phù h p th c hi n các nhi m v ư c giao không? (KSK theo yêu c u không ph i tr l i câu h i này). 36. Ông (bà) có ang u ng thu c i u tr nào không? ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ 37. Ông (bà) ã ư c tiêm ch ng nh ng lo i vacxin nào? ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ Tôi xin cam oan nh ng i u khai trên ây hoàn toàn ng v i s th t theo s hi u bi t c a tôi. Ch ký c a i tư ng khám s c kh e ................ngày....tháng....năm...... I. KHÁM TH L C Chi u cao: __________ cm M ch:________ l n/phút Cân n ng: __________ kg Huy t áp:_____ /_______ mmHg Vòng ng c trung bình:________ cm Nhi t :______ 0C Ch s BMI: __________ Nh p th : _____ l n/phút Phân lo i s c kh e: __________ H tên bác sĩ khám: ________ ký tên:__ II. KHÁM LÂM SÀNG 1. Tu n hoàn:________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ ______ _____________________________________________________________________ ______
 11. Phân lo i s c kh e: ________________ H tên bác sĩ khám:_____________ ký tên:____ 2. Hô h p:_________________________________________________________________ _ _____________________________________________________________________ ______ _____________________________________________________________________ ______ Phân lo i s c kh e: ________________ H tên bác sĩ khám:_____________ ký tên:____ 3. Tiêu hóa:_________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ ______ _____________________________________________________________________ ______ Phân lo i s c kh e: ________________ H tên bác sĩ khám:_____________ ký tên:____ 4. Th n – Ti t ni u – sinh d c:__________________________________________________ _____________________________________________________________________ ______ _____________________________________________________________________ ______ Phân lo i s c kh e: ________________ H tên bác sĩ khám:_____________ ký tên:____ 5. Th n kinh:________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ ______ _____________________________________________________________________ ______
 12. Phân lo i s c kh e: ________________ H tên bác sĩ khám:_____________ ký tên:____ 6. Tâm th n:________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ ______ _____________________________________________________________________ ______ Phân lo i s c kh e: ________________ H tên bác sĩ khám:_____________ ký tên:____ 7. H v n ng:______________________________________________________________ _____________________________________________________________________ ______ _____________________________________________________________________ ______ Phân lo i s c kh e: ________________ H tên bác sĩ khám:_____________ ký tên:____ 8. N i ti t:__________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ ______ _____________________________________________________________________ ______ Phân lo i s c kh e: ________________ H tên bác sĩ khám:_____________ ký tên:____ 9.Da li u:_________________________________________________________________ __ _____________________________________________________________________ ______ _____________________________________________________________________ ______
 13. Phân lo i s c kh e: ________________ H tên bác sĩ khám:_____________ ký tên:____ 10. S n ph khoa:____________________________________________________________ _____________________________________________________________________ ______ _____________________________________________________________________ ______ Phân lo i s c kh e: ________________ H tên bác sĩ khám:_____________ ký tên:____ 11. M t Th th c: Không kính: M t ph i: _______ M t trái: ______________________ Có kính M t ph i: _____ M t trái:______________________ Các b nh v m t:____________________________________________________________ _____________________________________________________________________ ______ _____________________________________________________________________ ______ Phân lo i s c kh e: ________________ H tên bác sĩ khám:_____________ ký tên:____ 12. Tai mũi h ng: Tai trái: nói thư ng:________ m; nói th m: _________________ m Tai ph i: nói thư ng:________ m; nói th m: _________________ m B nh v tai mũi h ng:_________________________________________________________ _____________________________________________________________________ ______ _____________________________________________________________________ ______ Phân lo i s c kh e: ________________ H tên bác sĩ khám:_____________ ký tên:____
 14. 13. Răng Hàm M t: _____________________________________________________________________ ______ _____________________________________________________________________ ______ _____________________________________________________________________ ______ Phân lo i s c kh e: ________________ H tên bác sĩ khám:_____________ ký tên:____ III. KHÁM C N LÂM SÀNG 1. Xét nghi m máu - Công th c máu: S lư ng HC: ____________ B ch c u: _________ Ti u c u_________ - ư ng máu _______________________________________________________________ - Khác (n u có) ______________________________________________________________ 2. Xét nghi m nư c ti u: - ư ng: _______________________________ Protein: __________________ - Khác (n u có) .................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .... 3. ChNn oán hình nh - X quang tim ph i: 1 – Bình thư ng 2 – Không bình thư ng , ghi c th : _____________________________________________________________________ ______ - Khác (n u có) .................................................................................................................... .......................................................................................................................................... ....
 15. H tên ngư i ghi k t qu c n lâm sàng: _____________________ Ký tên: _____________ IV. K T LU N D a vào nh ng l i khai c a i tư ng khám s c kh e, k t qu khám lâm sàng và c n lâm sàng trên ây, tôi xác nh n v s c kh e c a i tư ng khám s c kh e như sau: 1. Kh e m nh M c b nh tên b nh: _____________________________ _____________________________________________________________________ ______ 2. t s c kh e lo i: _______________________ 3. Hi n t i /không s c kh e h c t p, làm vi c cho ngành ngh , công vi c (Ghi c th n u có), hư ng gi i quy t (n u có) _____________________________________________________________________ ______ _____________________________________________________________________ ______ _____________________________________________________________________ ______ _____________________________________________________________________ ______ Ngày khám s c kh e (ngày/tháng/năm):.../ ..../..... Ngày h t h n c a gi y ch ng nh n s c kh e (ngày/tháng/năm):..../..../...... NGƯ I KÝ GI Y CH NG NH N S C KH E (Ch c danh, ký tên, óng d u và ghi rõ h tên) PH L C S 3 S KHÁM S C KH E NNH KỲ (Ban hành kèm theo Thông tư s 13/2007/TT-BYT ngày 21/11/2007 c a B trư ng B Y t ) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p – T do – H nh phúc *******
 16. nh màu (4 x 6cm) S KHÁM S C KH E NNH KỲ 1. H và tên (vi t ch in hoa):......................................................................................... 2. Gi i: Nam n Sinh ngày: ………. Tháng …….. năm …………………… 3. S CMND ho c h chi u: ……………………..c p ngày………/………../……….. t i …… 4. H khN u thư ng trú:.................................................................................................. 5. Ch hi n t i: ..................................................................................................... 6. i tư ng: H c sinh, sinh viên Ngư i lao ng 7. Ngành, ngh hi n ang ư c ào t o/làm vi c: ........................................................... 8. Tên ơn v ang theo h c/làm vi c:............................................................................. 9. a ch ơn v ang theo h c/làm vi c: ....................................................................... 10. Ngày b t u vào h c/làm vi c t i ơn v hi n nay: ……../……./………………… 11. Ngh , công vi c trư c ây (li t kê các công vi c ã làm trong 10 năm g n ây, tính t th i i m g n nh t): (1) .............................................................................................................................. th i gian làm vi c …… tháng …… năm t ……/………../…………. n ……../……../……….. (2) .............................................................................................................................. th i gian làm vi c …… tháng …… năm t ……/………../…………. n ……../……../……….. 12. Ti n s gia ình: .................................................................................................... 13. Ti n s b n thân:
 17. Tên b nh Phát hi n năm B nh ngh nghi p: Phát hi n năm 1. 1. 2. 2. 3. 3. Ngày …….. tháng ….. năm …………. Ngư i lao ng xác nh n Ngư i l p s KSK nh kỳ (Ký, ghi rõ h tên) (Ký, ghi rõ h tên) ……………………………………… ………………………………………….. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM S Y t / Y t ngành: ……………… c l p – T do – H nh phúc ****** ơn v :……………………………… KHÁM S C KH E NNH KỲ (H c sinh, sinh viên ngư i lao ng ) H và tên i tư ng KSK nh kỳ: ____________________ ngày KSK ____ /____ /______ I. KHÁM TH L C Chi u cao:_______________ cm M ch:_________ l n/phút Cân n ng:_____________________________ kg Huy t áp: / mmHg Vòng ng c trung bình:______ cm Nhi t :__________ 0 C Ch s BMI: _____ Nh p th : _______ l n/phút Phân lo i s c kh e: __________ H tên bác sĩ khám: ________ ký tên:__
 18. II. KHÁM LÂM SÀNG 1. Tu n hoàn:________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ ______ Phân lo i s c kh e: ________________ H tên bác sĩ khám:_____________ ký tên:____ 2. Hô h p:_________________________________________________________________ _ _____________________________________________________________________ ______ Phân lo i s c kh e: ________________ H tên bác sĩ khám:_____________ ký tên:____ 3. Tiêu hóa:_________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ ______ Phân lo i s c kh e: ________________ H tên bác sĩ khám:_____________ ký tên:____ 4. Th n – Ti t ni u – sinh d c:__________________________________________________ _____________________________________________________________________ ______ Phân lo i s c kh e: ________________ H tên bác sĩ khám:_____________ ký tên:____ 5. Th n kinh:________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ ______ Phân lo i s c kh e: ________________ H tên bác sĩ khám:_____________ ký tên:____ 6. Tâm th n:________________________________________________________________
 19. _____________________________________________________________________ ______ Phân lo i s c kh e: ________________ H tên bác sĩ khám:_____________ ký tên:____ 7. H v n ng:______________________________________________________________ _____________________________________________________________________ ______ Phân lo i s c kh e: ________________ H tên bác sĩ khám:_____________ ký tên:____ 8. N i ti t:__________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ ______ _____________________________________________________________________ ______ Phân lo i s c kh e: ________________ H tên bác sĩ khám:_____________ ký tên:____ 9.Da li u:_________________________________________________________________ __ _____________________________________________________________________ ______ Phân lo i s c kh e: ________________ H tên bác sĩ khám:_____________ ký tên:____ 10. S n ph khoa:____________________________________________________________ _____________________________________________________________________ ______ _____________________________________________________________________ ______ Phân lo i s c kh e: ________________ H tên bác sĩ khám:_____________ ký tên:____ 11. M t
 20. Th th c: Không kính: M t ph i: _______ M t trái: ______________________ Có kính M t ph i: _____ M t trái:______________________ Các b nh v m t:____________________________________________________________ _____________________________________________________________________ ______ Phân lo i s c kh e: ________________ H tên bác sĩ khám:_____________ ký tên:____ 12. Tai mũi h ng: Tai trái: nói thư ng:________ m; nói th m: _________________ m Tai ph i: nói thư ng:________ m; nói th m: _________________ m B nh v tai mũi h ng:_________________________________________________________ _____________________________________________________________________ ______ Phân lo i s c kh e: ________________ H tên bác sĩ khám:_____________ ký tên:____ 13. Răng Hàm M t: _____________________________________________________________________ ______ _____________________________________________________________________ ______ Phân lo i s c kh e: ________________ H tên bác sĩ khám:_____________ ký tên:____ III. KHÁM C N LÂM SÀNG 1. Xét nghi m máu - Công th c máu: S lư ng HC: ____________ B ch c u: _________ Ti u c u_________ - ư ng máu _______________________________________________________________
Đồng bộ tài khoản