Thông tư số 13/2009/TT-NHNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
255
lượt xem
89
download

Thông tư số 13/2009/TT-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 13/2009/TT-NHNN về quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước Việt nam do Ngân hàng Nhà nước Việt nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 13/2009/TT-NHNN

 1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T VI T NAM NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 13/2009/TT-NHNN Hà N i, ngày 03 tháng 07 năm 2009 THÔNG TƯ QUY NNH TRÌNH T , TH T C SO N TH O, BAN HÀNH VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T C A NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C VI T NAM Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 03/6/2008; Căn c Ngh nh s 24/2009/N -CP ngày 05/3/2009 c a Chính ph quy nh chi ti t và bi n pháp thi hành Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t; Căn c Ngh nh s 96/2008/N -CP ngày 26/8/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; Căn c Ngh nh s 122/2004/N -CP ngày 18/5/2004 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c pháp ch các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và doanh nghi p nhà nư c; Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam quy nh c th v trình t , th t c so n th o, ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam như sau: Chương 1. QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh 1. Thông tư này quy nh v trình t , th t c so n th o, ban hành văn b n quy ph m pháp lu t trong lĩnh v c ti n t và ho t ng ngân hàng do Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam (g i t t là Th ng c) ban hành ho c trình c p có thNm quy n ban hành. 2. Văn b n quy ph m pháp lu t quy nh t i Thông tư này bao g m: a. Các d án, d th o văn b n quy ph m pháp lu t do Th ng c trình c p có thNm quy n ban hành g m: Lu t, Ngh quy t c a Qu c h i; Pháp l nh, Ngh quy t c a y ban thư ng v Qu c h i; Ngh nh c a Chính ph ; Quy t nh c a Th tư ng Chính ph ; Ngh quy t liên t ch gi a y ban thư ng v Qu c h i ho c gi a Chính ph v i cơ quan trung ương c a t ch c chính tr - xã h i; b. Các văn b n quy ph m pháp lu t thu c thNm quy n ban hành c a Th ng c bao g m: Thông tư, thông tư liên t ch. i u 2. i tư ng áp d ng
 2. Thông tư này áp d ng i v i các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam (g i t t là Ngân hàng Nhà nư c) có liên quan trong quá trình so n th o, ban hành văn b n quy ph m pháp lu t v ti n t và ho t ng ngân hàng. i u 3. Phân bi t văn b n quy ph m pháp lu t và văn b n hành chính 1. i v i các văn b n thu c thNm quy n ban hành c a Chính ph , Th tư ng Chính ph : Các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c khi ư c phân công ch trì so n th o (g i t t là ơn v ch trì so n th o) văn b n thu c thNm quy n ban hành c a Chính ph , Th tư ng Chính ph , căn c quy nh t i Kho n 1 và 2 i u 61 Ngh nh s 24/2009/N -CP ngày 05/3/2009 c a Chính ph quy nh chi ti t và bi n pháp thi hành Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t (g i t t là Ngh nh s 24) l a ch n hình th c văn b n cho phù h p. 2. i v i các văn b n thu c thNm quy n ban hành c a Th ng c: a. Thông tư c a Th ng c ư c ban hành quy nh các v n sau: - Quy nh chi ti t thi hành lu t, ngh quy t c a Qu c h i; pháp l nh, ngh quy t c a y ban thư ng v Qu c h i; l nh, quy t nh c a Ch t ch nư c; ngh nh c a Chính ph ; quy t nh c a Th tư ng Chính ph ; - Quy nh v quy trình, quy chuNn k thu t, nh m c kinh t - k thu t c a ngành Ngân hàng; - Quy nh bi n pháp th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c c a Ngân hàng Nhà nư c và c a v n khác do Chính ph giao. b. Thông tư liên t ch gi a Th ng c v i B trư ng, th trư ng cơ quan ngang b ư c ban hành hư ng d n thi hành lu t, ngh quy t c a Qu c h i, pháp l nh, ngh quy t c a y ban thư ng v Qu c h i, l nh, quy t nh c a Ch t ch nư c, ngh nh c a Chính ph , quy t nh c a Th tư ng Chính ph có liên quan n ch c năng, nhi m v , quy n h n c a Ngân hàng Nhà nư c và các b , cơ quan ngang b ó. c. i v i các v n v phê duy t chương trình, án; Phê duy t i u l c a h i, t ch c phi Chính ph ; i u ch nh quy ch ho t ng n i b c a Ngân hàng Nhà nư c, các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c; Phát ng phong trào thi ua; Ch o, i u hành hành chính; ôn c, ki m tra vi c th c hi n pháp lu t, các văn b n quy ph m pháp lu t; và các v n tương t khác Th ng c ban hành b ng hình th c quy t nh, ch th . i u 4. Ngôn ng và th th c văn b n quy ph m pháp lu t 1. Ngôn ng , k thu t so n th o văn b n quy ph m pháp lu t ư c th c hi n theo quy nh t i i u 5 Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t.
 3. 2. Th th c văn b n quy ph m pháp lu t th c hi n theo quy nh t i i u 7 Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t, i u 60 Ngh nh s 24 và các văn b n hư ng d n. i u 5. Th i i m có hi u l c 1. Th i i m có hi u l c c a văn b n quy ph m pháp lu t ư c quy nh trong văn b n ó nhưng không s m hơn 45 (b n mươi lăm) ngày, k t ngày công b ho c ký ban hành. 2. Trư ng h p văn b n quy ph m pháp lu t quy nh các bi n pháp thi hành trong tình tr ng khNn c p, văn b n ư c ban hành k p th i áp ng yêu c u phòng, ch ng thiên tai, d ch b nh theo ch o c a cơ quan c p trên, thì có th có hi u l c k t ngày công b ho c ký ban hành nhưng ph i ư c ăng ngay trên Trang thông tin i n t c a Ngân hàng Nhà nư c và ph i ư c ưa tin trên phương ti n thông tin i chúng; ăng Công báo nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam (sau ây g i chung là Công báo) ch m nh t sau 02 (hai) ngày làm vi c, k t ngày công b ho c ký ban hành. 3. Hi u l c tr v trư c c a văn b n quy ph m pháp lu t: a. Ch trong nh ng trư ng h p th t c n thi t, văn b n quy ph m pháp lu t m i ư c quy nh hi u l c tr v trư c. b. Không ư c quy nh hi u l c tr v trư c i v i các trư ng h p sau ây: - Quy nh trách nhi m pháp lý m i i v i hành vi mà vào th i i m th c hi n hành vi ó pháp lu t không quy nh trách nhi m pháp lý; - Quy nh trách nhi m pháp lý n ng hơn. i u 6. S a i, b sung, thay th , h y b , bãi b ho c ình ch vi c thi hành văn b n quy ph m pháp lu t Vi c s a i, b sung, thay th , h y b , bãi b ho c ình ch vi c thi hành văn b n quy ph m pháp lu t do Th ng c ban hành ho c liên t ch ban hành ư c th c hi n theo quy nh t i i u 9 Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t. i u 7. Lãnh o, ch o công tác xây d ng, ban hành văn b n quy ph m pháp lu t 1. Th ng c ph trách chung, ch o và phân công vi c so n th o, thNm nh, tham gia ý ki n d án, d th o văn b n quy ph m pháp lu t m b o ch t lư ng và th i h n theo quy nh. 2. Phó Th ng c ph trách kh i tr c ti p ch o ơn v thu c kh i mình ph trách trong vi c so n th o, ban hành văn b n quy ph m pháp lu t theo phân công c a Th ng c.
 4. i v i nh ng d án, d th o văn b n quy ph m pháp lu t có n i dung ph c t p liên quan n nhi u lĩnh v c ho c các v n quan tr ng khác, Phó Th ng c ph trách kh i báo cáo xin ý ki n ch o c a Th ng c. 3. Trong trư ng h p Th ng c v ng m t, Phó Th ng c thư ng tr c ch u trách nhi m ch o công tác so n th o, ban hành văn b n quy ph m pháp lu t. Chương 2. CHƯƠNG TRÌNH XÂY D NG VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T i u 8. Chương trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t 1. Các chương trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t bao g m: a. Chương trình xây d ng lu t, ngh quy t c a Qu c h i; pháp l nh, ngh quy t c a y ban Thư ng v Qu c h i theo nhi m kỳ c a Qu c h i theo yêu c u qu n lý nhà nư c v ti n t và ho t ng ngân hàng do Ngân hàng Nhà nư c ch trì so n th o trình c p có thNm quy n ban hành (sau ây g i t t là chương trình xây d ng lu t, pháp l nh); b. Chương trình xây d ng ngh nh c a Chính ph , quy t nh c a Th tư ng Chính ph theo yêu c u qu n lý nhà nư c v ti n t và ho t ng ngân hàng do Ngân hàng Nhà nư c ch trì so n th o, trình c p có thNm quy n ban hành (sau ây g i t t là chương trình xây d ng ngh nh); c. Chương trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t thu c thNm quy n ban hành ho c liên t ch ban hành c a Th ng c (sau ây g i t t là chương trình xây d ng thông tư). 2. Th ng c phê duy t chương trình xây d ng thông tư và trình Chính ph , Th tư ng Chính ph d ki n chương trình xây d ng lu t, pháp l nh và d ki n chương trình xây d ng ngh nh. i u 9. L p ngh xây d ng chương trình lu t, pháp l nh 1. Trách nhi m c a các ơn v ư c giao chuNn b ngh xây d ng Lu t, Pháp l nh: Các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c, khi ư c Th ng c giao chuNn b ngh xây d ng lu t, pháp l nh hàng năm ho c c a c nhi m kỳ Qu c h i thu c lĩnh v c ư c phân công ph trách, có nhi m v sau: a. ChuNn b h sơ ngh xây d ng lu t, pháp l nh hàng năm ho c c a c nhi m kỳ Qu c h i theo quy nh t i Kho n 1 i u 3, i u 4 và i u 5 Ngh nh s 24. b. Trình Th ng c ký g i h sơ ngh xây d ng lu t, pháp l nh hàng năm nB Tài chính và B N i v xin ý ki n theo quy nh t i Kho n 3 i u 3 Ngh nh s 24.
 5. c. G i h sơ ngh xây d ng lu t, pháp l nh hàng năm ho c c a c nhi m kỳ Qu c h i n V Pháp ch theo th i h n sau: - Ch m nh t là 145 ngày trư c ngày 01 tháng 3 c a năm trư c năm d ki n trình Qu c h i, y ban Thư ng v Qu c h i i v i h sơ ngh xây d ng lu t, pháp l nh hàng năm. - Ch m nh t là vào ngày 01 tháng 02 c a năm u tiên c a nhi m kỳ Qu c h i iv i h sơ ngh xây d ng lu t, pháp l nh theo nhi m kỳ c a Qu c h i. 2. Trách nhi m c a V Pháp ch : a. V Pháp ch có trách nhi m giúp Th ng c th c hi n các nhi m v quy nh t i Kho n 2 i u 3 Ngh nh s 24; b. T p h p h sơ d th o ngh xây d ng lu t, pháp l nh hàng năm và c a c nhi m kỳ Qu c h i do các ơn v ch trì so n th o chuNn b g i B Tư pháp theo quy nh t i i u 4 Ngh nh s 24. i u 10. L p ngh xây d ng chương trình ngh nh 1. Trách nhi m c a các ơn v chuNn b ngh xây d ng ngh nh: Các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c, khi ư c Th ng c giao chuNn b ngh xây d ng ngh nh thu c lĩnh v c ư c phân công ph trách, có nhi m v sau ây: a. ChuNn b ngh xây d ng ngh nh theo quy nh t i Kho n 4 i u 14 Ngh nh s 24. b. Xây d ng h sơ ngh xây d ng ngh nh theo quy nh t i Kho n 1 i u 15 Ngh nh s 24. c. Trình Th ng c ký g i h sơ ngh xây d ng ngh nh n B Tài chính, B N iv xin ý ki n theo quy nh t i Kho n 6 i u 14 Ngh nh s 24. d. G i h sơ ngh xây d ng ngh nh n V Pháp ch ch m nh t là ngày 01 tháng 7 c a năm trư c. 2. Trách nhi m c a V Pháp ch : a. Th c hi n các nhi m v quy nh t i Kho n 5 i u 14 Ngh nh s 24. b. Trình Th ng c ký g i ngh xây d ng ngh nh c a Ngân hàng Nhà nư c n Văn phòng Chính ph và B Tư pháp ch m nh t là ngày 01 tháng 8 c a năm trư c. i u 11. L p và phê duy t chương trình xây d ng thông tư 1. Ch m nh t n ngày 01 tháng 11 hàng năm, các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c căn c ch c năng, nhi m v c a mình, l p danh m c các thông tư d ki n ban hành
 6. trong năm k ti p trình Phó Th ng c ph trách kh i cho ý ki n và g i V Pháp ch sau khi ư c Phó Th ng c ph trách kh i ch p thu n; N i dung B n xu t c n nêu rõ: s c n thi t ban hành; i tư ng áp d ng; ph m vi i u ch nh; th i gian d ki n ban hành; ơn v ch trì; ơn v ph i h p. 2. Ch m nh t n ngày 30 tháng 11 hàng năm, V Pháp ch có trách nhi m l p chương trình xây d ng thông tư trình Th ng c phê duy t. i u 12. i u ch nh chương trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t 1. i v i chương trình xây d ng lu t, pháp l nh, ngh nh: ơn v ch trì so n th o ngh i u ch nh chương trình xây d ng lu t, pháp l nh, ngh nh theo các trư ng h p quy nh t i Kho n 1 i u 12 Ngh nh s 24, c th như sau: a. Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh: ơn v ch trì so n th o th c hi n vi c xây d ng ngh b sung vào chương trình, ưa ra kh i chương trình ho c i u ch nh th i i m trình d án lu t, pháp l nh theo quy nh t i Kho n 2 i u 12 Ngh nh s 24, trình Phó Th ng c ph trách kh i cho ý ki n và g i V Pháp ch t ng h p, trình Th ng c ký g i B Tư pháp trình Th tư ng Chính ph quy t nh. b. Chương trình ngh nh: ơn v ch trì so n th o báo cáo Phó Th ng c ph trách kh i cho ý ki n và g i V Pháp ch t ng h p, trình Th ng c ký văn b n g i Văn phòng Chính ph , B Tư pháp theo quy nh t i Kho n 2 i u 19 Ngh nh s 24; 2. i v i vi c i u ch nh (b sung, thay th , rút kh i chương trình ho c nh ng thay i khác) chương trình xây d ng thông tư, ơn v ch trì so n th o báo cáo Phó Th ng c ph trách kh i và g i V Pháp ch . V Pháp ch xem xét, t ng h p ngh c a các ơn v , báo cáo trình Th ng c quy t nh v vi c i u ch nh chương trình xây d ng thông tư. i u 13. Theo dõi, ôn c, báo cáo ti n th c hi n chương trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t 1. Trách nhi m c a các ơn v ch trì so n th o: nh kỳ vào ngày 5 c a tháng u quý sau, các ơn v ch trì so n th o có trách nhi m g i V Pháp ch báo cáo tình hình th c hi n chương trình xây d ng thông tư; ti n so n th o lu t, pháp l nh, ngh nh c a quý trư c. Trư ng h p ti n xây d ng thông tư ã ăng ký trong Chương trình xây d ng thông tư hàng năm c a ơn v b ch m thì báo cáo ph i ưa ra ư c nguyên nhân và lý do c a vi c ch m tr . 2. Trách nhi m c a V Pháp ch : a. Giúp Th ng c theo dõi, ôn c các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c t ch c tri n khai công tác nghiên c u, so n th o d án, d th o văn b n quy ph m pháp lu t ư c giao; báo cáo Th ng c nh ng v n phát sinh trong quá trình th c hi n chương trình xây d ng thông tư, so n th o lu t, pháp l nh, ngh nh;
 7. b. nh kỳ vào ngày 15 c a tháng u quý sau, V Pháp ch có trách nhi m t ng h p, trình Th ng c: - Báo cáo v tình hình th c hi n Chương trình xây d ng thông tư c a quý trư c; - Báo cáo v tình hình, ti n xây d ng ngh nh và nh ng khó khăn vư ng m c trong quá trình xây d ng d th o ngh nh c a quý trư c g i Văn phòng Chính ph ; - Báo cáo v tình hình th c hi n chương trình xây d ng lu t, pháp l nh hàng năm và ti n xây d ng d án lu t, pháp l nh c a quý trư c g i B Tư pháp. i u 14. ánh giá tác ng c a văn b n 1. Các ơn v ch trì so n th o khi chuNn b ngh xây d ng lu t, pháp l nh, ngh nh có trách nhi m l p Báo cáo ánh giá tác ng sơ b c a văn b n theo quy nh t i i u 37 Ngh nh s 24. 2. Tên cơ s k t qu ánh giá tác ng sơ b , các ơn v ch trì so n th o có trách nhi m l p Báo cáo tác ng trư c và trong quá trình so n th o văn b n theo quy nh t i i u 38 Ngh nh s 24. 3. Sau 3 năm, k t ngày lu t, pháp l nh, ngh nh có hi u l c, các ơn v ch trì so n th o có trách nhi m l p Báo cáo ánh giá tác ng c a văn b n sau khi thi hành trong th c ti n theo quy nh t i i u 39 Ngh nh s 24. i u 15. Trách nhi m theo dõi, ánh giá vi c thi hành văn b n quy ph m pháp lu t 1. Trách nhi m c a các ơn v ch trì so n th o: a. Các ơn v ch trì so n th o có trách nhi m nh kỳ hàng năm ánh giá vi c thi hành văn b n do mình ch trì so n th o k p th i ôn c, t ch c th c hi n, hư ng d n vi c thi hành văn b n ho c ki n ngh cơ quan có thNm quy n s a i, b sung, bãi b các quy nh không còn phù h p. N i dung ánh giá vi c thi hành văn b n ư c th c hi n theo quy nh t i Kho n 2 i u 63 Ngh nh s 24. b. G i Báo cáo ánh giá vi c thi hành văn b n pháp lu t do mình ch trì so n th o n V Pháp ch nh kỳ ch m nh t vào ngày 01 tháng 10 hàng năm. 2. Trách nhi m c a V Pháp ch : a. Th c hi n các nhi m v ư c quy nh t i Kho n 4 i u 63 Ngh nh s 24. b. G i báo cáo ánh giá vi c thi hành các lu t, pháp l nh, ngh nh, quy t nh c a Th tư ng Chính ph v lĩnh v c ti n t và ho t ng ngân hàng thu c ph m vi, trách nhi m qu n lý c a Ngân hàng Nhà nư c theo các n i dung quy nh t i Kho n 2 i u 63 Ngh nh s 24 n B Tư pháp ch m nh t vào ngày 30 tháng 10 hàng năm t ng h p, trình Chính ph .
 8. Chương 3. SO N TH O, BAN HÀNH VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T i u 16. Quy trình so n th o lu t, pháp l nh, ngh quy t c a Qu c h i, y ban thư ng v Qu c h i, ngh nh c a Chính ph , quy t nh c a Th tư ng Chính ph Vi c so n th o lu t, ngh quy t c a Qu c h i; pháp l nh, ngh quy t c a y ban thư ng v Qu c h i; ngh nh c a Chính ph ; quy t nh c a Th tư ng Chính ph ư c th c hi n theo quy nh t i M c 1, 2 Chương II Ngh nh s 24 và các quy nh có liên quan t i Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t. i u 17. Quy trình so n th o thông tư c a Ngân hàng Nhà nư c 1. Căn c Chương trình xây d ng thông tư ã ư c Th ng c phê duy t hàng năm, ơn v ch trì so n th o văn b n có trách nhi m xây d ng d th o thông tư và t trình v vi c ban hành thông tư. N i dung t trình ph i nêu rõ s c n thi t ban hành văn b n; i tư ng, ph m vi i u ch nh c a văn b n; quá trình so n th o và l y ý ki n các cơ quan, t ch c, cá nhân; nh ng v n còn có ý ki n khác nhau; gi i trình n i dung cơ b n c a văn b n, trong ó nêu rõ m c tiêu và các v n chính sách c n gi i quy t, các phương án gi i quy t v n , các tác ng tích c c và tiêu c c c a phương án trên cơ s phân tích nh tính ho c nh lư ng các chi phí và l i ích, nêu rõ phương án l a ch n t i ưu gi i quy t v n . 2. ơn v ch trì so n th o có trách nhi m ph i h p v i V Pháp ch và các ơn v liên quan t ng k t tình hình thi hành pháp lu t; kh o sát, ánh giá th c tr ng quan h xã h i trong lĩnh v c liên quan n d th o; nghiên c u thông tin, tài li u có liên quan; chuNn b cương, biên so n và ch nh lý d th o; t ch c l y ý ki n; chuNn b t trình và các tài li u có liên quan n d th o. 3. Trong quá trình so n th o, ơn v ch trì so n th o có th huy ng s tham gia c a vi n nghiên c u, trư ng i h c, h i, hi p h i, t ch c khác có liên quan ho c các chuyên gia, nhà khoa h c có i u ki n và năng l c vào vi c t ng k t, ánh giá tình hình thi hành pháp lu t; rà soát ánh giá các văn b n quy ph m pháp lu t hi n hành; kh o sát, i u tra xã h i h c; ánh giá th c tr ng quan h xã h i có liên quan n n i dung d th o; t p h p, nghiên c u, so sánh tài li u, i u ư c qu c t có liên quan n d th o. 4. Vi c l y ý ki n trong quá trình so n th o thông tư ư c th c hi n theo quy nh t i Kho n 5 i u 31 Ngh nh s 24 và i u 19 Thông tư này. 5. V Pháp ch có trách nhi m thNm nh d th o thông tư. ơn v ch trì so n th o có trách nhi m nghiên c u, ti p thu ý ki n thNm nh hoàn ch nh d th o và h sơ trư c khi trình Th ng c ký ban hành. i u 18. Quy trình so n th o, ban hành thông tư liên t ch
 9. Quy trình so n th o, ban hành thông tư liên t ch c a gi a Th ng c và các B trư ng, th trư ng cơ quan ngang B ư c th c hi n theo quy nh t i i u 36 Ngh nh s 24. i u 19. L y ý ki n 1. Vi c l y ý ki n các d th o lu t, ngh quy t c a Qu c h i; pháp l nh, ngh quy t c a y ban thư ng v Qu c h i; ngh nh c a Chính ph ; quy t nh c a Th tư ng Chính ph ư c th c hi n theo quy nh t i i u 27 Ngh nh s 24 và các quy nh có liên quan t i Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t. 2. i v i d th o thông tư, vi c l y ý ki n ư c th c hi n theo quy nh t i Kho n 5 i u 31 Ngh nh s 24, c th như sau: a. L y ý ki n c a các ơn v có liên quan thu c Ngân hàng Nhà nư c: - Th trư ng ơn v ch trì so n th o duy t n i dung d th o và báo cáo Th ng c, Phó Th ng c ph trách kh i v n i dung và hình th c l y ý ki n theo quy nh t i Kho n 2 i u 35 Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t trư c khi g i l y ý ki n các ơn v có liên quan. Trong trư ng h p c n Ny nhanh ti n so n th o văn b n, ơn v ch trì so n th o xem xét l y ý ki n v nh ng v n liên quan tr c ti p n ch c năng, nhi m v c a t ng ơn v và nh ng n i dung quan tr ng khác. - Th trư ng ơn v ư c h i ý ki n có trách nhi m tr l i trong th i h n là t i a là 07 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c ngh tham gia ý ki n. Trong trư ng h p c n thi t và ư c s ng ý c a Th ng c, Phó Th ng c ph trách kh i, ơn v ch trì so n th o có th ưa ra th i h n xin ý ki n ng n hơn th i h n nêu trên, nhưng t i thi u ph i là 03 ngày làm vi c. ơn v ư c h i ý ki n có trách nhi m tr l i theo th i h n ghi trên công văn g i xin ý ki n. - Quá th i h n trên mà ơn v ư c h i ý ki n không có công văn tr l i thì ư c xem là ơn v ó ã nh t trí v i n i dung d th o. Th trư ng ơn v ư c h i ý ki n ph i ch u trách nhi m trư c Th ng c v vi c không tham gia ho c ch m tham gia ý ki n và các vư ng m c phát sinh (n u có) liên quan n n i dung thu c trách nhi m qu n lý c a ơn v . b. L y ý ki n c a các cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan, các i tư ng ch u s tác ng tr c ti p c a văn b n: - Th trư ng ơn v ch trì so n th o có trách nhi m xu t v i Th ng c danh sách cơ quan, t ch c, cá nhân g i l y ý ki n n i dung d th o và hình th c g i l y ý ki n i v i văn b n ư c giao so n th o và trình Th ng c thông qua vi c g i xin ý ki n. i v i các d th o liên quan n quy n và nghĩa v c a doanh nghi p, ơn v ch trì so n th o có trách nhi m trình Th ng c ký công văn g i Phòng Thương m i và công nghi p Vi t Nam l y ý ki n c a các doanh nghi p. - Th i gian g i l y ý ki n c a cơ quan, t ch c, cá nhân, i tư ng ch u tác ng tr c ti p c a văn b n quy ph m pháp lu t ph i b o m ít nh t 20 ngày làm vi c, k t ngày ưa d th o ra l y ý ki n.
 10. 3. Trư ng h p c p bách, xét th y vi c t ch c l y ý ki n tham gia c a các cơ quan, ơn v b ng văn b n có th b ch m v ti n , không áp ng k p th i yêu c u công vi c thì Th trư ng ơn v ch trì so n th o có th m i h p tr c ti p l y ý ki n tham gia sau khi ư c s ng ý c a Phó Th ng c ph trách kh i. Khi h p ph i ghi biên b n y v các n i dung liên quan n d án, d th o, các ý ki n phát bi u t i cu c h p. i u 20. T ng h p, ti p thu ý ki n và ch nh lý d án, d th o 1. Trong th i h n t i a là 15 ngày làm vi c k t ngày h t h n tham gia ý ki n ư c ghi t i Công văn g i l y ý ki n tham gia c a các cơ quan, ơn v , t ch c, cá nhân v d th o thông tư, ơn v ch trì so n th o có trách nhi m t ng h p, gi i trình ti p thu ý ki n, ch nh lý d án, d th o văn b n báo cáo Th ng c, Phó Th ng c ph trách kh i v ti n , n i dung, nh ng v n ph c t p có ý ki n khác nhau và xin ý ki n ch o. 2. Trong th i h n t i a là 15 ngày làm vi c k t ngày h t h n tham gia ý ki n ư c ghi t i Công văn g i l y ý ki n tham gia c a các cơ quan, ơn v , t ch c, cá nhân v d th o văn b n quy ph m pháp lu t do Ngân hàng Nhà nư c trình c p có thNm quy n ban hành, ơn v ch trì so n th o có trách nhi m t ng h p, gi i trình ti p thu ý ki n, ch nh lý d án, d th o văn b n báo cáo Ban so n th o và Th ng c v ti n , n i dung, nh ng v n ph c t p có ý ki n khác nhau và xin ý ki n ch o. 3. Vi c xin ý ki n t p th Lãnh o Ngân hàng Nhà nư c là b t bu c i v i các d án, d th o lu t, ngh quy t c a Qu c h i; d th o pháp l nh, ngh quy t c a y ban thư ng v Qu c h i; ngh nh c a Chính ph ; quy t nh c a Th tư ng Chính ph . 4. Sau khi có ý ki n c a Lãnh o Ngân hàng Nhà nư c, ơn v ch trì so n th o và T biên t p, T so n th o (n u có) có trách nhi m ch nh lý l i d th o văn b n, n u xét th y c n thi t có th ti p t c l y ý ki n tham gia c a các cơ quan, ơn v , t ch c, cá nhân có liên quan trong và ngoài Ngân hàng Nhà nư c. i u 21. Th m nh d th o thông tư Sau khi ch nh lý l i d th o thông tư theo ý ki n tham gia c a các cơ quan, ơn v , t ch c, cá nhân có liên quan, ơn v ch trì so n th o g i h sơ thNm nh d th o thông tư n V Pháp ch thNm nh theo quy nh sau: 1. V Pháp ch có trách nhi m thNm nh d th o thông tư do các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c ch trì so n th o trư c khi trình Th ng c ký ban hành theo quy nh t i i u 49 Ngh nh s 24. 2. Các ơn v ch trì so n th o có trách nhi m th c hi n các quy nh t i Kho n 1 i u 50 Ngh nh s 24 và chuNn b h sơ thNm nh g i V Pháp ch . H sơ thNm nh bao g m: - Công văn ngh thNm nh;
 11. - D th o t trình Th ng c, trong ó nêu rõ s c n thi t ban hành văn b n; i tư ng, ph m vi i u ch nh c a văn b n; quá trình so n th o và l y ý ki n c a các cơ quan, ơn v , t ch c, cá nhân; nh ng v n còn có ý ki n khác nhau; gi i trình n i dung cơ b n c a văn b n, trong ó nêu rõ m c tiêu và các v n chính sách c n gi i quy t, các phương án gi i quy t v n , các tác ng tích c c và tiêu c c c a các phương án trên cơ s phân tích nh tính ho c nh lư ng các chi phí và l i ích, nêu rõ phương án l a ch n t i ưu gi i quy t v n ; - B n t ng h p ý ki n, gi i trình vi c ti p thu ho c không ti p thu ý ki n c a các cơ quan, ơn v , t ch c, cá nhân l y ý ki n; - D th o văn b n sau khi ti p thu ý ki n c a các cơ quan, ơn v , t ch c, cá nhân; - Các tài li u khác có liên quan (n u có). 3. Th i h n thNm nh: Th i h n thNm nh t i a là 07 ngày làm vi c, k t ngày V Pháp ch nh n h sơ. 4. N i dung thNm nh: V Pháp ch có trách nhi m thNm nh d th o văn b n theo các n i dung quy nh t i Kho n 3 i u 36 Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t. 5. K t qu thNm nh cu i cùng ư c th hi n b ng vi c óng d u thNm nh c a V Pháp ch , theo quy nh sau: Sau khi ơn v ch trì so n th o tu ch nh d th o theo ý ki n thNm nh, V Pháp ch óng d u thNm nh vào d th o và ơn v ch trì so n th o trình Th ng c ký ban hành. Trư ng h p còn có ý ki n khác, V Pháp ch có công văn b o lưu ý ki n g i ơn v ch trì so n th o. ơn v ch trì so n th o báo cáo trình Th ng c xem xét, quy t nh. V Pháp ch óng d u thNm nh theo ch o c a Th ng c. Trư ng h p V Pháp ch làm vi c tr c ti p v i ơn v ch trì so n th o và hoàn toàn nh t trí v i n i dung d th o l n cu i trư c khi trình Th ng c ký ban hành, V Pháp ch óng d u thNm nh vào d th o. 6. i v i d th o văn b n do V Pháp ch ch trì so n th o không th c hi n theo quy nh t i i u này, k t qu thNm nh ư c th hi n b ng vi c óng d u thNm nh. i u 22. Ký ban hành thông tư 1. Trư c khi trình Th ng c xem xét, quy t nh ký ban hành thông tư, Th trư ng ơn v ch trì so n th o ký t t vào cu i ch c danh ngư i ký văn b n và ch u trách nhi m v n i dung c a văn b n. 2. Th ng c là ngư i có thNm quy n ký ban hành thông tư, thông tư liên t ch ho c y quy n cho Phó Th ng c trong trư ng h p v ng m t.
 12. i u 23. Phát hành, ăng Công báo, g i, ưa tin i v i văn b n quy ph m pháp lu t là thông tư 1. Phát hành văn b n a. Sau khi văn b n ư c Th ng c ký, ơn v ch trì so n th o có trách nhi m g i n Văn phòng 02 b n chính kèm theo t p d li u i n t và ch u trách nhi m v tính chính xác c a văn b n d ng t p d li u i n t v i b n chính c a d th o văn b n. b. Văn phòng có trách nhi m vào s văn b n; in n, ch u trách nhi m v tính chính xác c a tài li u ư c in n so v i b n ch nh; óng d u; lưu gi ; g i văn b n cho t ch c, cá nhân theo “nơi nh n” và g i tr h sơ trình ký cho ơn v ch trì so n th o. Th trư ng ơn v ch trì so n th o có trách nhi m c ngư i ph i h p m b o vi c in n, phát hành văn b n quy ph m pháp lu t, ăng Công báo ư c k p th i, chính xác. 2. ăng Công báo, g i, ưa tin văn b n a. Vi c ăng Công báo, g i, ưa tin văn b n quy ph m pháp lu t th c hi n theo quy nh c a Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t, các văn b n hư ng d n và các quy nh v b o v bí m t nhà nư c. b. Trong th i h n ch m nh t là 02 ngày làm vi c k t ngày ký ban hành văn b n, Văn phòng có trách nhi m: - G i b n chính c a văn b n kèm theo t p d li u i n t n Văn phòng Chính ph ăng Công báo theo quy nh v ăng Công báo và ăng trên Trang thông tin i n t c a Chính ph . - G i văn b n n các cơ quan, ơn v có liên quan ghi t i ph n nơi nh n c a văn b n. - ăng trên Trang thông tin i n t c a Ngân hàng Nhà nư c. c. Trong th i h n ch m nh t là 03 ngày làm vi c k t ngày ký ban hành, Văn phòng g i văn b n quy ph m pháp lu t c a Ngân hàng Nhà nư c n C c Ki m tra văn b n thu c B Tư pháp, các B , ngành, cơ quan có liên quan và V Pháp ch ti n hành ki m tra theo thNm quy n. 3. Văn b n quy ph m pháp lu t sau khi ban hành ư c ph bi n n các ơn v , t ch c, cá nhân có liên quan. i v i nh ng văn b n quy ph m pháp lu t có ph m vi i u ch nh r ng liên quan n nhi u lĩnh v c công tác, V Pháp ch có trách nhi m ch trì, ph i h p v i ơn v ch trì so n th o t ch c tuyên truy n ph bi n t i các i tư ng ch u trách nhi m th c hi n. i u 24. ính chính văn b n quy ph m pháp lu t 1. Văn b n quy ph m pháp lu t sau khi ư c ban hành, ăng Công báo n u phát hi n có sai sót thì ph i ư c ính chính:
 13. a. N u sai sót thu c trách nhi m c a Ngân hàng Nhà nư c thì ơn v ch trì so n th o ph i chuNn b văn b n ính chính trình Th ng c ký g i các cơ quan có liên quan và Công báo v vi c ính chính văn b n b sai sót. Vi c ính chính ph i th hi n b ng m t quy t nh c a Th ng c. b. N u sai sót thu c trách nhi m c a Văn phòng Chính ph (Công báo) thì Văn phòng Ngân hàng Nhà nư c có trách nhi m chuNn b công văn trình Th ng c ký ngh Văn phòng Chính ph có văn b n ính chính. 2. Vi c ính chính văn b n quy ph m pháp lu t ã ban hành ho c ư c ăng Công báo ph i d a trên cơ s i chi u v i văn b n g c và không làm thay i n i dung c a quy nh trong văn b n g c. Ch ính chính i v i l i chính t ho c sai sót v th th c, k thu t trình bày văn b n quy ph m pháp lu t. Vi c ính chính không áp d ng i v i nh ng sai sót v căn c ban hành, thNm quy n, n i dung c a văn b n quy ph m pháp lu t. Trong trư ng h p văn b n quy ph m pháp lu t có nh ng sai sót v thNm quy n, n i dung thì văn b n quy ph m pháp lu t ó s b ình ch thi hành và x lý k p th i theo quy nh c a pháp lu t. 3. Văn b n ính chính ph i ư c ăng Công báo. Chương 4. I U KHO N THI HÀNH i u 25. Kinh phí xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t và hoàn thi n h th ng pháp lu t 1. Kinh phí xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t và hoàn thi n h th ng pháp lu t ư c th c hi n theo i u 67 Ngh nh s 24, hư ng d n c a B Tài chính và Ngân hàng Nhà nư c v vi c qu n lý và s d ng kinh phí ngân sách nhà nư c b o m cho công tác so n th o, ban hành văn b n quy ph m pháp lu t. 2. Th trư ng các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c căn c nhi m v so n th o, ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ư c giao có trách nhi m xu t ph i h p v i V Tài chính - K toán, V Pháp ch , C c Qu n tr b trí kinh phí và các i u ki n c n thi t khác m b o cho công tác so n th o, ban hành văn b n quy ph m pháp lu t. i u 26. V trách nhi m tuân th các quy nh v trình t , th t c so n th o, ban hành văn b n quy ph m pháp lu t 1. Trách nhi m c a các ơn v ch trì so n th o: Các ơn v ch trì so n th o có trách nhi m tuân th các quy nh c a Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t, các văn b n hư ng d n và quy nh t i Thông tư này. 2. Trách nhi m c a V Pháp ch :
 14. - Theo dõi, ôn c, hư ng d n các ơn v th c hi n úng quy nh v trình t , th t c so n th o, ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a Ngân hàng Nhà nư c; - K p th i báo cáo Th ng c v nh ng khó khăn vư ng m c phát sinh và nh ng sai ph m c a các ơn v ch trì so n th o có hư ng x lý. i u 27. Hi u l c thi hành Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày 01/9/2009. Thông tư này thay th Quy t nh s 180/2005/Q -NHNN ngày 21/2/2005 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c ban hành Quy ch ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a Ngân hàng Nhà nư c và Quy t nh s 1411/2005/Q -NHNN ngày 28/9/2005 v vi c s a i m t s i u c a Quy ch ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a Ngân hàng Nhà nư c ban hành kèm theo Quy t nh s 180/2005/Q - NHNN. i u 28. i u kho n thi hành Chánh Văn phòng, V trư ng V Pháp ch , Th trư ng các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c có trách nhi m thi hành Thông tư này. TH NG C Nơi nh n: - Như i u 28; - Ban lãnh o NHNN; - Văn phòng Chính ph (2 b n); - B Tư pháp ( ki m tra); - Lưu VP, PC. Nguy n Văn Giàu
Đồng bộ tài khoản