Thông tư số 13/BYT-TT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
146
lượt xem
6
download

Thông tư số 13/BYT-TT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 13/BYT-TT về việc hướng dẫn thực hiện quản lý vệ sinh lao động, quản lý sức khoẻ người lao động và bệnh nghề nghiệp do Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 13/BYT-TT

 1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 13/BYT-TT Hà N i, ngày 21 tháng 10 năm 1996 THÔNG TƯ C A B Y T S 13/BYT-TT NGÀY 21 THÁNG 10 NĂM 1996 HƯ NG D N TH C HI N QU N LÝ V SINH LAO NG, QU N LÝ S C KHO NGƯ I LAO NG VÀ B NH NGH NGHI P Căn c Chương IX B lu t lao ng và Ngh nh s 06/CP ngày 20/01/1995 c a Chính ph quy nh chi ti t m t s i u c a B Lu t lao ng v an toàn lao ng và v sinh lao ng, B Y t hư ng d n th c hi n ch qu n lý v sinh lao ng, qu n lý s c kho ngư i lao ng và b nh ngh nghi p như sau: I. I TƯ NG VÀ PH M VI ÁP D NG: - Các cơ s s n xu t có s d ng ngư i lao ng bao g m: Các doanh nghi p nhà nư c, các doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t t p th , tư nhân cơ thuê mư n ngư i lao ng, các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, các cơ quan t ch c nư c ngoài, t ch c qu c t óng trên lãnh th Vi t Nam có thuê mư n lao ng là ngư i Vi t Nam. - Các cơ quan hành chính s nghi p, các cơ s kinh doanh, d ch v thu c cơ quan hành chính s nghi p, oàn th , t ch c chính tr , xã h i, k c các doanh nghi p c a các l c lư ng vũ trang. II. QU N LÝ V SINH LAO NG: 2.1. V sinh lao ng: 2.1.1. V sinh lao ng bao g m: các y u t vi khí h u (nhi t , Nm, t c gió, b c x ), các y u t v t lý (ánh sáng, ti ng n, rung, phóng x , i n t trư ng...), b i và các y u t hoá h c, các y u t tâm sinh lý lao ng, các vi sinh v t gây b nh và các y u t khác trong ph m vi t ai ơn v s d ng. 2.1.2. Ngư i ch s d ng lao ng ph i có s hi u bi t v các y u t tác h i c a môi trư ng lao ng, các nguy cơ gây tai n n lao ng, b nh ngh nghi p và các bi t pháp phòng ch ng trong quá trình lao ng và t ch c cho ngư i lao ng h c t p các ki n th c ó. 2.1.3. Các ơn v s d ng lao ng ph i t ch c o c các y u t trong môi trư ng lao ng ít nh t m t năm m t l n. Khi các y u t c h i vư t quá tiêu chuNn cho phép theo Quy t nh 505 BYT/Q ngày 13/4/1992 c a B Y t thì ph i có bi n pháp kh c ph c ngay ho c n u th y có kh năng x y ra s c b t thư ng gây nguy cơ n
 2. s c kho và tính m ng c a ngư i lao ng thì ph i ng ng ngay ho t ng và báo cáo cho cơ quan có trách nhi m ki m tra và x lý k p th i. 2.1.4. Vi c o c các y u t c h i trong lao ng ph i do các ơn v k thu t v v sinh lao ng c a ngành y t th c hi n. Các B , ngành s d ng lao ng và các cơ quan nhà nư c có i u ki n ư c B Y t ch p thu n thì m i ư c o c t i các cơ s theo yêu c u v i s tham gia giám sát c a S Y t a phương. 2.1.5. Chi phí cho vi c o c các y u t c h i trong lao ng do ngư i s d ng lao ng ch u. 2.1.6. Có h sơ lưu gi và theo dõi k t qu o c theo úng quy nh c a B Y t ít nh t 10 năm sau khi dây chuy n s n xu t liên quan không còn s d ng (M u s 1 và M u s 2). 2.2. Lu n ch ng v các bi n pháp b o m v sinh lao ng: 2.2.1. Khi xây d ng m i, c i t o các công trình, cơ s s n xu t, ch u tư ph i có lu n ch ng v các bi n pháp m b o v sinh an toàn lao ng v a i m, quy mô, kho ng cách t công trình cơ s n khu dân cư và các công trình khác theo quy nh c aB Yt . Ph i có các gi i pháp x lý, phòng ng a m b o tiêu chuNn v sinh cho phép t i nơi làm vi c và môi trư ng xung quanh. 2.2.2. Căn c vào danh m c các lo i máy, thi t b , v t tư, các ch t có yêu c u nghiêm ng t v v sinh lao ng do B Y t ban hành thì ngư i s d ng lao ng ph i có lu n ch ng và gi i pháp m b o v sinh lao ng ư c Thanh tra B Y t (Thanh tra v sinh) xét duy t (theo m u hư ng d n c a Thanh tra v sinh). 2.2.3. Th i gian xét duy t lu n ch ng là 15 ngày k t ngày n p h sơ lên Thanh tra B Y t . Sau 15 ngày, n u chưa có văn b n tr l i coi như ư c ch p thu t th c hi n. 2.2.4. Chi phí xét duy t lu n ch ng v bi n pháp b o m an toàn v sinh lao ng do ơn v ch u. III. QU N LÝ S C KHO NGƯ I LAO NG,B NH NGH NGHI P. 3.1. C p c u tai n n lao ng: 3.1.1. Nơi làm vi c có y u t c h i, nguy hi m d gây tai n n lao ng ngư i s d ng lao ng ph i trang b y các phương ti n k thu t y t thích h p t t i ch c p c u k p th i như: thu c c p c u, thu c gi i c, phác c p c u, bông, băng, g c, kéo, k p Kose, h p ng d ng v , ga rô, cáng thương, m t n phòng c, xe c p c u... 3.1.2. Ph i có phương án x lý c p c u d phòng các s c có th x y ra ư c cơ quan y t a phương ch p thu n như: c p c u nhi m c hoá ch t, c p c u i n gi t, c p c u v t thương, c p c u ng ng tim, ng ng hô h p, c m máu t m th i, b t ng gãy xương, c p c u b ng do nhi t, do hoá ch t...
 3. 3.1.3. Ph i t ch c l c lư ng c p c u. Ngư i s d ng lao ng ph i t ch c luy n t p cho l c lư ng c p c u và ngư i lao ng các phương pháp c p c u t i ch theo hư ng d n c a y t . 3.1.4. Ngư i s d ng lao ng ph i có trách nhi m sơ c u, c p c u t i ch cho ngư i b tai n n lao ng, sau ó chuy n n cơ s y t g n nh t. 3.1.5. H sơ c p c u ph i ghi chép y ngay theo úng quy nh c a B Y t (M u s 3) và lưu tr ít nh t cho n khi ngư i lao ng thôi vi c ho c khi chuy n n ơn v khác. Khi ó ph i bàn giao h sơ cho ơn v m i mà ngư i lao ng n làm vi c. 3.1.6. Ngư i b tai n n lao ng sau khi i u tr n nh ho c khi tái phát ph i ư c H i ng giám nh y khoa xác nh m c suy gi m kh năng lao ng và ư c s p x p công vi c phù h p v i s c kho . 3.2. Qu n lý s c kho ngư i lao ng. 3.2.1. Ngư i lao ng ph i ư c khám s c kho khi tuy n d ng. Ngư i s d ng lao ng không ư c nh n ngư i không có gi y ch ng nh n s c kho vào làm vi c. Căn c k t qu khám s c kho , y t cơ s xu t v i ngư i s d ng lao ng s p x p công vi c cho phù h p. 3.2.2. Hàng năm, ngư i s d ng lao ng ph i t ch c khám s c kho nh kỳ cho ngư i lao ng, k c ngư i h c ngh , t p ngh . i v i các i tư ng làm công vi c n ng nh c, c h i ph i t ch c khám s c kho 6 tháng 1 l n. Ph i có h sơ qu n lý s c kho cá nhân và h sơ theo dõi t ng h p theo quy nh c a B Y t (M u s 4). Nh ng ngư i lao ng có s c kho lo i IV và V và b các b nh mãn tính ph i ư c theo dõi, i u tr , i u dư ng ph c h i ch c năng và s p x p công vi c phù h p. 3.2.3. Khám tuy n, khám s c kho nh kỳ do ơn v y t Nhà nư c t tuy n qu n, huy n và các Trung tâm y t lao ng ngành, tương ương tr lên th c hi n. Cơ s y t c a các ơn v s d ng lao ng n u có các chuyên khoa khoa thì có th t t ch c khám s c kho cho ngư i lao ng c a ơn v mình. 3.2.4. Th i gian khám s c kho nh kỳ ư c tính là th i gian làm vi c và ư c hư ng nguyên lương và các quy n l i khác theo lu t pháp quy nh. Riêng ngư i lao ng h c ngh , t p ngh , th vi c thì quy n l i trong th i gian khám s c kho th c hi n theo h p ng lao ng ã tho thu n. 3.3. Qu n lý b nh ngh nghi p: 3.3.1. B nh ngh nghi p là b nh phát sinh do i u ki n lao ng có h i c a ngh nghi p tác ng n ngư i lao ng. Danh m c b nh ngh nghi p do B Y t ph i h p v i B Lao ng - Thương binh và Xã h i ban hành. 3.3.2. Ngư i làm vi c trong i u ki n có nguy cơ m c b nh ngh nghi p ph i ư c khám b nh ngh nghi p theo quy nh c a B Y t . 3.3.3. Vi c khám b nh ngh nghi p do ơn v y t chuyên khoa v sinh lao ng và b nh ngh nghi p nhà nư c t c p t nh/thành ph , ngành tr lên th c hi n. H sơ
 4. khám b nh ngh nghi p t i thi u bao g m: Phi u khám s c kho khi tuy n d ng, phi u khám s c kho nh kỳ, các k t qu xét nghi m (n u có), k t qu o môi trư ng lao ng t i nơi làm vi c hàng năm. 3.3.4. Ngư i b b nh ngh nghi p ph i ư c H i ng Giám nh Y khoa xác nh m c suy gi m kh năng lao ng và ph i ư c s p x p phù h p v i s c kho . Không b trí ngư i b b nh ngh nghi p n ng, b nh ti n tri n nhanh, lao ng trong i u ki n c bi t, n ng nh c, c h i, nguy hi m làm vi c môi trư ng cũ. 3.3.5. Ngư i b b nh ngh nghi p ph i ư c i u tr theo úng chuyên khoa, ư c i u dư ng và ki m tra s c kho 6 tháng 1 l n, có h sơ qu n lý riêng theo quy nh c a B Y t và ư c lưu gi su t i (M u s 5). 3.4. Chi phí y t . Chi phí cho vi c c p c u tai n n lao ng, khám tuy n, khám s c kho nh kỳ, khám b nh ngh nghi p do ngư i s d ng lao ng ch u theo các quy nh hi n hành. IV. CH BÁO CÁO. 4.1. Ngư i s d ng lao ng ph i l p k ho ch và th c hi n ch báo cáo cho S Y t a phương nh ng n i dung trên theo nh kỳ t ng quý, 6 tháng, m t năm (M u s 6). Trong k ho ch ph i ghi rõ: giám sát t ng y u t c h i trong môi trư ng lao ng, s lư ng khám s c kho nh kỳ, i tư ng khám b nh ngh nghi p, ch t p hu n v sinh lao ng, th i gian th c hi n và các bi n pháp gi i quy t... 4.2. Các S Y t , B , ngành có trách nhi m th c hi n ch báo cáo nh kỳ theo quý, 6 tháng, m t năm v B Y t (V v sinh phòng d ch). V. T CH C TH C HI N 5.1. B trư ng B Y t giao cho V trư ng V V sinh phòng d ch, V i u tr , Phó chánh Thanh tra B ph trách Thanh tra v sinh ch u trách nhi m hư ng d n tri n khai vi c th c hi n Thông tư này. 5.2. S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m giúp U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương qu n lý nhà nư c v v sinh lao ng, s c kho ngư i lao ng và b nh ngh nghi p c a t t c m i t ch c, cá nhân s d ng lao ng óng trên a bàn a phương. 5.3. Vi n trư ng Vi n Y h c lao ng và V sinh môi trư ng, Vi n Giám nh Y khoa Trung ương, các Vi n V sinh d ch t khu v c có trách nhi m cùng ph i h p v i các V ch c năng c a B Y t th c hi n vi c ki m tra v sinh lao ng, ào t o cán b chuyên môn k thu t v v sinh lao d ng và b nh ngh nghi p, xây d ng các tiêu chuNn v sinh lao ng, tiêu chuNn s c kho khám tuy n, khám nh kỳ, danh m c b nh ngh nghi p cho phù h p v i n n kinh t hi n nay. 5.4. Trung tâm V sinh phòng d ch t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Trung tâm y t lao ng các B , ngành là các ơn v chuyên môn k thu t v v sinh lao ng và b nh ngh nghi p có trách nhi m giúp các S , các B , ngành trong vi c ki m tra môi
 5. trư ng, i u ki n lao ng, khám s c kho cho các i tư ng n ng nh c c h i, phát hi n b nh ngh nghi p, hu n luy n, ch o chuyên môn nghi p v và Ny m nh công tác ph bi n ki n th c, tuyên truy n, giáo d c v v sinh lao ng, phòng ch ng b nh ngh nghi p cho y t cơ s và ngư i lao ng. 5.5. Các B , ngành, các a phương có trách nhi m ch o, ôn c các c p, các ơn v th c hi n úng quy nh c a Nhà nư c theo ph m vi ch c năng qu n lý c a mình. 5.6. Y t cơ s c a các ơn v có s d ng lao ng ph i th c hi n t t công tác chăm sóc s c kho ngư i lao ng và tham mưu cho ngư i s d ng lao ng th c hi n úng các quy nh v v sinh an toàn lao ng. Thông tư này có hi u l c k t ngày ký. Nh ng quy nh trư c ây trái v i quy nh t i Thông tư này u bãi b . Trong quá trình th c hi n có gì vư ng m c, ngh các a phương, B , ngành, ph n ánh v B Y t (V V sinh phòng d ch) nghiên c u, gi i quy t. Nguy n Văn Thư ng ( ã ký) M US 1 Ban hành kèm theo Thông tư s 13/BYT-TT ngày 21/10/1996 c a B y t C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc K T QU O KI M TRA MÔI TRƯ NG LAO NG Ngày tháng năm 199 T i:................................ B YT Năm 199 S Y T T NH, THÀNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Trung tâm: c l p - T do - H nh phúc S : ......, ngày tháng năm 199 Thi hành i u 97 c a B Lu t lao ng, i u 4 Ngh nh 06/CP c a Th tư ng Chính ph ngày 20/01/1995 và Thông tư s BYT/TT ngày tháng năm 1996 c a B Y t .
 6. Trung tâm Y t ................... t nh/thành ph ................. ã ti n hành o ki m tra môi trư ng lao ng t i:..................... ...................................................................... Ngày tháng năm 199 Phương pháp: o các ch s vi khí h u, b i, ánh sáng, hơi c, ch t phóng x , i n t trư ng t i các v trí k thu t theo thư ng quy k thu t c a Vi n Y h c lao ng và V sinh môi trư ng. Thi t b o: + o vi khí h u b ng máy...................................... + o ánh sáng b ng máy........................................ + o ti ng n b ng máy........................................ + o b i b ng máy............................................. + o phóng x b ng máy........................................ + o i n t trư ng b ng máy.................................. + o hơi khí c b ng......................................... .............................................................. .............................................................. .............................................................. K t qu o (xem trang sau) I. CÁC Y U T VI KHÍ H U: Tiêu chuNn cho Nhi t (oC) Nm (%) T c gi (m/s) phép S V trí o S m u S m u S m u S m u S m u S m u TT t không t không t không TCVS t TCVS t TCVS t TCVS TCVS TCVS
 7. T ng s II. CÁC Y U T V T LÝ: Tiêu chuNn cho Ánh sáng (Lux) Ti ng n (dBA) rung phép S V trí o S m u S m u S m u S m u S m u S m u TT t không t không t không TCVS t TCVS t TCVS t TCVS TCVS TCVS T ng s III. B I CÁC LO I: Tiêu chuNn cho phép B i (mg/m3) Hàm lư ng T l % b i silic tr ng lư ng S V trí o t Không t TC (%) b i hô h p TT TC T ng s IV. HƠI KHÍ C Tên hóa ch t Tiêu chuNn cho phép S V trí o S m u S m u S m u S m u S m u S m u TT t không t không t không TCVS t TCVS t TCVS t TCVS TCVS TCVS
 8. T ng s IV. CÁC Y U T KHÁC Tên các y u t Tiêu chuNn cho phép S V trí o S m u S m u S m u S m u S m u S m u TT t không t không t không TCVS t TCVS t TCVS t TCVS TCVS TCVS T ng s K T LU N Nhi t T c Ánh B i n Rung Hơi Phóng T Y u Nm sáng khí x trư ng t gió c khác T ng s m u o S m u t TCVS S m u không
 9. t TCVS Các ch s không t tiêu chuNn VSL trên ngh ơn v có trách nhi m c i thi n i u ki n làm vi c cho ngư i lao ng theo i u 97-98 B lu t lao ng và gi i quy t ch b i dư ng b ng hi n v t cho ngư i ti p xúc c h i theo i u 104 c a B lu t lao ng và i u 8 Ngh nh 06/CP c a Th tư ng Chính ph . Th trư ng ơn v o M U S B2 Ban hành kèm theo Thông tư s 13/BYT-TT ngày 21/10/1996 c a B t C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc H SƠ V SINH LAO NG XÍ NGHI P Tên xí nghi p:................................. Ngành ch qu n:................................ a ch :....................................... i n tho i:.................................... B YT Năm 199 Ph n 1: TÌNH HÌNH CHUNG 1. Tên xí nghi p:................................................. Cơ quan qu n lý tr c ti p:..................................... a ch :....................................................... c i m s n xu t:............................................. ............................................................... Năm thành l p:................................................. T ng s CBCNV:.................................................
 10. S lao ng ti p xúc v i y u t nguy hi m, c h i:............ S lao ng v thành niên:..................................... 2. Quy mô và nhi m v s n xu t: ............................................................... ............................................................... ............................................................... 3. Tóm t t quy trình công ngh : ............................................................... ............................................................... ............................................................... 4. V sinh môi trư ng xung quanh: - Kho ng cách g n nh t t các ngu n th i n khu dân cư:....... - Kho ng cách g n nh t t các ngu n th i n ngu n nư c sinh ho t c a nhân dân:...................................... - H th ng c p thoát nư c t i xí nghi p: ............................................................... ............................................................... ............................................................... -C t t cao so v i m c lũ l ch s .................. mét - Vành ai cây xanh:........................................... - S lư ng nguyên li u, nhiên li u, năng lư ng s d ng trong 1 năm: + Nguyên li u:............................................... + Nhiên li u:................................................ + Năng lư ng:................................................
 11. - S lư ng, ch ng lo i các ch t th i công nghi p (l ng, r n, vi sinh v t) trong 24 gi : ............................................................... ............................................................... ............................................................... ............................................................... - Các công trình thi t b x lý ch t th i công nghi p: ............................................................... ............................................................... ............................................................... - Các công trình khác: + Công trình v sinh (Bình quân 1 h xí/s CN/1 ca):......... + Nhà t m (Bình quân 1 vòi t m/s CN/ 1 ca):................. + Nhà ngh gi a ca: có [ ] không [ ] + Nhà ăn: có [ ] không [ ] 5. V sinh môi trư ng lao ng - Các y u t có h i có th phát sinh trong quá trình ho t ng c a cơ s (ngu n gây ô nhi m; các khu v c nh hư ng) ............................................................... ............................................................... ............................................................... ............................................................... - Các gi i pháp x lý y u t nguy h i trong môi trư ng lao ng: ............................................................... ...............................................................
 12. ............................................................... 6. T ch c y t xí nghi p: - T ng s cán b y t :......... trong ó: Bác sĩ:.............. Y sĩ:........... Y tá:............. Khác:.................... - Cơ s làm vi c c a Y t :..................................... - Cơ s thu c và y d ng c ph c v sơ c p c u t i ch : ............................................................... ............................................................... ............................................................... ............................................................... ............................................................... 7. Th ng kê máy, thi t b và các ch t có yêu c u nghiêm ng t v ATVSL : ............................................................... ............................................................... ............................................................... ............................................................... ............................................................... ............................................................... ............................................................... ............................................................... Ph n 2: V SINH LAO NG CÁC PHÂN XƯ NG (m i phân xư ng 1 trang) 1. Tên phân xư ng:...............................................
 13. 2. Quy mô và nhi m v s n xu t:.................................. ................................................................. 3. Thay i, c i t o, m r ng s n xu t:.......................... ............................................................................................................................ 4. Môi trư ng lao ng và s lao ng ti p xúc v i các y u t c h i: Y ut ch i T ng s S m u S ngư i Trong ó Ghi m u vư t TCVS ti p xúc s n chú Vi khí h u B i n Rung Ánh sáng N ng nh c nguy hi m, căng th ng th n kinh Các y u t hoá h c .................. .................. Các y u t khác .................. .................. Ph n 3: TH NG KÊ CÁC THI T BN B O M V SINH MÔI TRƯ NG LAO NG Năm Phương pháp Ch ng lo i và thi t b v sinh môi Hi u qu trư ng lao ng ho t ng Thông gió ..................................................... ................... ..................................................... ................... ..................................................... ................... Chi u sáng ..................................................... ................... ..................................................... ...................
 14. ..................................................... ................... Ch ng n, rung ..................................................... ................... ..................................................... ................... ..................................................... ................... Ch ng b i ..................................................... ................... ..................................................... ................... ..................................................... ................... Ch ng hơi khí c ..................................................... ................... ..................................................... ................... ..................................................... ................... Khác ..................................................... ................... ..................................................... ................... ..................................................... ................... Ph n 4: ĂNG KÝ KI M TRA MÔI TRƯ NG LAO NG NNH KỲ ăng ký ki m tra l n th :................. - Ngày, tháng, năm ki m tra:................................... - Các khu v c s n xu t ã ư c ăng ký:........................ ............................................................... - Các y u t ã ư c ki m nh:................................ ............................................................... - Các khu v c s n xu t chưa ư c ăng ki m:.................... ............................................................... Giám c xí nghi p Cơ quan ăng ki m (Ký tên, óng d u) (Ký tên, óng d u)
 15. ăng ký l n th :................. - Ngày, tháng, năm ăng ki m:.................................. - Các khu v c ki m soát ã ư c ăng ki m:..................... ............................................................... - Các y u t ư c ki m nh:................................... ............................................................... - Các khu v c s n xu t chưa ư c ăng ki m:.................... ............................................................... Giám c xí nghi p Cơ quan ăng ki m (Ký tên, óng d u) (Ký tên, óng d u) H SƠ V SINH LAO NG XÍ NGHI P Ph n I: Tình hình chung 1. T ch c, biên ch c a xí nghi p. 2. Quy mô và nhi m v s n xu t. 3. Tóm t t quy trình công ngh . 4. V sinh môi trư ng xung quanh. 5. V sinh môi trư ng lao ng. 6. T ch c y t xí nghi p. 7. Th ng kê danh m c máy, thi t b và các ch t có yêu c u nghiêm ng t v ATVSL . Ph n II: V sinh lao ng các phân xư ng và s công nhân ti p xúc c h i. Ph n III: Th ng kê các thi t b b o m v sinh môi trư ng lao ng. Ph n IV: ăng ki m môi trư ng lao ng nh kỳ. Ghi chú: - H sơ v sinh lao ng xí nghi p dùng qu n lý môi trư ng lao ng, là cơ s xây d ng k ho ch c i thi n i u ki n làm vi c, ngăn ng a tai n n lao ng và b nh ngh nghi p.
 16. - Ph n ăng ki m môi trư ng lao ng nh kỳ do Trung tâm V sinh lao ng t nh, thành ph th c hi n. Các ph n khác do xí nghi p th c hi n. M US 3 Ban hành kèm theo Thông tư s 13/BYT-TT ngày 21/10/1996 c a B y t C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc H SƠ C P C U TAI N N LAO NG Tên ơn v :.................................... B YT Năm 199 M US 4 Ban hành kèm theo Thông tư s 13/BYT-TT ngày 21/10/1996 c a B y t C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc H SƠ QU N LÝ S C KHO VÀ B NH T T NGƯ I LAO NG Tên ơn v :.................................... Ngành ch qu n:................................ a ch :....................................... i n tho i:.................................... B YT Năm 199 KHÁM S C KHO TUY N D NG Ngày, T.S ư c S ngư i Phân lo i s c kh e tháng, khám tuy n năm I II III IV V Nam:
 17. N : Nam: N : Nam: N : Nam: N : Nam: N : Nam: N : Nam: N : Nam: N : Nam: N : TÌNH HÌNH B NH T T TRONG QUÝ 1. S lư t ngư i ngh m trong quý:......................... 2. T ng s ngày ngh m trong quý:.......................... 3. Phân lo i b nh nh ng b nh n khám trong quý: 3.1. T ng s trư ng h p n khám trong quý: 3.2. Trong ó m c t ng lo i b nh như sau: TT Nhóm b nh Quý I Quý Quý III Quý II IV 1 a ch y, viêm d dày ru t do nhi m trùng
 18. 2 Lao ph i 3 Ung thư 4 N i ti t 5 B nh tâm th n 6 B nh th n kinh trung ương và ngo i biên 7 B nh m t 8 B nh tai 9 B nh tim m ch 10 Viêm xoang, mũi h ng, thanh qu n c p 11 Viêm xoang, mũi h ng, thanh qu n mãn 12 Viêm ph qu n c p 13 Viêm ph qu n mãn 14 Viêm ph i 15 Hen ph qu n, giãn ph qu n, d ng 16 B nh d dày, tá tràng 17 B nh gan m t 18 B nh th n, ti t ni u 19 B nh ph khoa/s n 20 S y thai/s n có thai 21 B nh da 22 B nh cơ xương kh p 23 B nh ngh nghi p 24 B nh s t rét 25 Các lo i b nh khác 26 S b tai n n lao ng M VÀ NGH VI C Th i gian m Tai n n lao ng B nh ngh nghi p Quý Tháng S T S T S T S T S T S T (1) ngư i l ngày l ngư i l ngày l ngư i l ngày l (2) % (4) % (6) % (8) % (10) % (12) % (3) (5) (7) (9) (11) (13)
 19. 1 Q.I 2 3 4 Q.II 5 6 7 Q.III 8 9 10 Q.IV 11 12 C ng c năm Ghi chú: - C t 3 t l % so v i t ng s cán b công nhân viên - C t 7 t l % so v i t ng s cán b công nhân viên tr c ti p s n xu t - C t 5, 9, 13 t l % so v i t ng s ngày ngh m - C t 11 t l % so v i t ng s công nhân ti p xúc v i các y u t c h i ngh nghi p. DI N BI N S C KHO CÔNG NHÂN QUA KHÁM S C KHO NNH KỲ Ngày, T.S khám S ngư i Phân lo i s c kh e tháng, SK K năm I II III IV V Nam: N : Nam: N : Nam:
 20. N : Nam: N : Nam: N : Nam: N : Nam: N : Nam: N : Nam: N : QU N LÝ B NH MÃN TÍNH (*) Phân xư ng Tên b nh nhân B nh gì Tình tr ng b nh Phương pháp i u tr (*) Khi cơ s l n có nhi u công nhân thì qu n lý b nh mãn tính có th theo t ng b nh. QU N LÝ B NH MÃN TÍNH TÍNH THEO RIÊNG T NG B NH Tên b nh: * ............................................. Phân xư ng Tên b nh nhân B nh gì Tình tr ng b nh Phương pháp i u tr (*) M i lo i b nh vào 1 trang riêng bi t DI N BI N B NH NGH NGHI P Ngày, Tên b nh T ng s S nghi S ư c S ư c S ư c tháng khám ng chNn giám nh c ps năm oán
Đồng bộ tài khoản