Thông tư số 131/2009/TT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
94
lượt xem
9
download

Thông tư số 131/2009/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 131/2009/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành để sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư số 65/2007/TT-BTC ngày 18/6/2007 và Thông tư số 112/2007/TT-BTC ngày 19/9/2007 của Bộ Tài chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 131/2009/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 131/2009/TT-BTC Hà N i, ngày 29 tháng 06 năm 2009 THÔNG TƯ S A I, B SUNG M T S QUY NNH T I THÔNG TƯ S 65/2007/TT-BTC NGÀY 18/6/2007 VÀ THÔNG TƯ S 112/2007/TT-BTC NGÀY 19/9/2007 C A B TÀI CHÍNH Căn c Ngh nh s 30/2007/N -CP ngày 01 tháng 3 năm 2007 c a Chính ph v kinh doanh x s ; Căn c Ngh nh s 09/2009/N -CP ngày 05 tháng 02 năm 2009 c a Chính ph ban hành Quy ch qu n lý tài chính c a công ty nhà nư c và qu n lý v n nhà nư c u tư vào doanh nghi p khác; Căn c Ngh nh s 124/2008/N -CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t thu thu nh p doanh nghi p; Căn c Ngh nh s 118/2008/N -CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; B Tài chính hư ng d n s a i, b sung m t s quy nh t i Thông tư s 65/2007/TT-BTC ngày 18/6/2007 c a B Tài chính hư ng d n chi ti t Ngh nh s 30/2007/N -CP ngày 01/3/2007 c a Chính ph v kinh doanh x s và Thông tư s 112/2007/TT-BTC ngày 19/9/2007 c a B Tài chính hư ng d n ch qu n lý tài chính i v i Công ty X s ki n thi t như sau: i u 1. S a i, b sung m t s quy nh t i Thông tư s 65/2007/TT-BTC ngày 18/6/2007 c a B Tài chính. 1. S a i kho n 2.4, m c 2 ph n I như sau “Kỳ h n n là kho ng th i gian mà i lý x s ph i hoàn thành vi c: - Thanh toán ti n mua vé i v i x s cào bi t k t qu ngay và x s bóc bi t k t qu ngay. - Thanh toán ti n vé ã tiêu th ư c i v i x s truy n th ng và x s Lô tô trong t ng t nh n vé t Công ty X s ki n thi t.” 2. B sung kho n 2.5 vào m c 2, ph n I như sau: “H i ng x s ki n thi t khu v c trong Thông tư này ư c hi u là H i ng x s ki n thi t khu v c th c hi n liên k t phát hành lo i hình x s ki n thi t truy n th ng theo quy nh c a B Tài chính.” 3. S a i kho n 1.1, m c 1, ph n II như sau: 1.1. a bàn kinh doanh x s a bàn kinh doanh x s ư c quy nh như sau: 1.1.1. i v i khu v c mi n Trung, mi n Nam. a) X s truy n th ng, x s cào bi t k t qu ngay, x s bóc bi t k t qu ngay ư c phát hành và tiêu th trên a bàn t ng khu v c, c th : - Khu v c mi n Trung, g m các t nh, thành ph t Qu ng Bình n Ninh Thu n, k Nông. - Khu v c mi n Nam, g m các t nh, thành ph t Bình Thu n, Lâm ng và Bình Phư c tr vào.
  2. b) X s Lô tô ư c phát hành và tiêu th trong ph m vi a gi i hành chính c a t ng t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 1.1.2. i v i khu v c mi n B c, g m các t nh t Hà Tĩnh tr ra. a) X s truy n th ng ư c phát hành theo hình th c liên k t khu v c (toàn khu v c in chung 01 b vé) và ư c phân chia cho t ng Công ty X s ki n thi t theo nhu c u th trư ng tiêu th trong ph m vi a gi i hành chính c a t ng t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. b) X s Lô tô, x s cào bi t k t qu ngay, x s bóc bi t k t qu ngay ư c phát hành và tiêu th trong ph m vi a gi i hành chính c a t ng t nh, thành ph tr c thu c Trung ương”. 4. S a i ti t a, g, i m 1.3.1, kho n 1.3, m c 1, ph n II như sau: 1.3.1. Công ty X s ki n thi t, H i ng x s ki n thi t khu v c ư c quy n quy t nh v hình th c, kích thư c c a vé s . Vé s ph i có các n i dung sau ây: a) Tên công ty phát hành ho c khu v c liên k t phát hành. g) Các thông tin khác ph c v cho ngư i tham gia d thư ng x s bao g m: cơ c u gi i thư ng; các i u ki n ư c lĩnh thư ng; a ch lĩnh thư ng ho c các thông tin c n thi t khác theo yêu c u qu n lý c a Công ty X s ki n thi t, H i ng x s ki n thi t khu v c”. 5. S a i i m 1.3.2, kho n 1.3, m c 1, ph n II như sau: 1.3.2. S lư ng vé c a t ng t phát hánh vé s do Công ty X s ki n thi t, H i ng x s ki n thi t khu v c xác nh phù h p v i kh năng tiêu th , nhu c u th trư ng, kh năng qu n lý và m b o hi u qu trong ho t ng kinh doanh. Trong trư ng h p B Tài chính có quy nh v h n m c s lư ng, giá tr vé phát hành ho c kh ng ch v t l tiêu th vé t i thi u, vi c in và phát hành vé c a các Công ty X s ki n thi t, H i ng x s ki n thi t khu v c ph i m b o th c hi n úng các quy nh c a Nhà nư c t i th i i m th c hi n”. 6. S a i ti t a, i m 1.3.4, kho n 1.3, m c 1, ph n II như sau: a) Cơ s in vé s ph i có tên trong danh sách các ơn v in ã ăng ký v i cơ quan thu (T ng c c Thu ; C c thu các t nh, thành ph tr c thu c trung ương). Công ty X s ki n thi t, H i ng x s ki n thi t khu v c ph i l a ch n cơ s in có i u ki n v thi t b , công ngh in m b o vé s ư c in theo úng yêu c u qu n lý i v i t ng lo i hình s n phNm x s . i v i vi c in vé x s cào bi t k t qu ngay, cơ s in ph i có thi t b chuyên dùng và chương trình ph n m m phân b ng u nhiên các gi i thư ng. Ph n m m phân b gi i thư ng ph i có h th ng mã khóa ch ng truy nh p, s a ch a trái phép. Toàn b quá trình in gi i thư ng ư c sao ghi và lưu tr trên thi t b riêng, m b o bí m t và ch ư c phép xem các k t qu ghi ư c khi có yêu c u b ng văn b n c a Công ty X s ki n thi t t in vé và i di n có thNm quy n c a cơ s in. Mã khóa an toàn do Công ty X s ki n thi t t in vé và cơ s in ph i h p t mã và gi i mã ki m soát i v i các vé trúng thư ng.” 7. B sung i m 1.3.5, kho n 1.3, m c 1, ph n II như sau: 1.3.5. Các công ty X s ki n thi t ư c phép t ch c in ho c h p ng thuê in vé s phân ph i cho khách hàng. i v i H i ng x s ki n thi t khu v c t ch c in vé s chung, vi c l a ch n cơ s in vé s ư c th c hi n theo hình th c u th u công khai. H i ng x s ki n thi t khu v c th ng nh t, quy t nh tiêu chí l a ch n cơ s in vé s , c i di n tham gia t ch m th u và y quy n Công ty X s ki n thi t i di n ký h p ng v i cơ s in vé s ”
  3. 8. S a i i m 1.6.2, kho n 1.6, m c 1, ph n II như sau: a) S lư ng các h ng gi i thư ng, cơ c u t ng gi i thư ng trong t ng giá tr các gi i thư ng do Công ty X s ki n thi t ho c H i ng x s ki n thi t khu v c quy t nh trong ph m vi t l tr thư ng quy nh. Giá tr các gi i thư ng cho khách hàng ư c xác nh theo phương th c tr thư ng c nh bao g m: - Gi i thư ng ư c n nh trư c b ng m t s ti n c th . - Gi i thư ng ư c n nh trư c b ng m t s l n (tính theo phương pháp nhân s h c) so v i s ti n mà khách hàng ã tham gia d thư ng. b) Trư ng h p, B Tài chính có quy nh v t l giá tr gi i c bi t trên t ng giá tr gi i thư ng thì vi c b trí giá tr gi i c bi t trong cơ c u gi i thư ng c a Công ty X s ki n thi t, H i ng x s ki n thi t khu v c ph i th c hi n theo quy nh c a B Tài chính”. 9. S a i kho n 1.7, m c 1, ph n II như sau: Công ty X s ki n thi t ho c H i ng x s ki n thi t khu v c ph i xây d ng và công b công khai th l tham gia d thư ng khách hàng bi t khi tham gia d thư ng. Th l tham gia d thư ng có các n i dung ch y u sau ây: 1.7.1. i u ki n tham gia d thư ng x s . 1.7.2. Cách th c tham gia d thư ng 1.7.3. Phương th c xác nh k t qu trúng thư ng. 1.7.4. S lư ng gi i thư ng, cơ c u gi i thư ng. 1.7.5. Trách nhi m, quy n l i c a Công ty X s ki n thi t, H i ng x s ki n thi t khu v c và c a ngư i tham gia d thư ng x s . Th l tham gia d thư ng ư c xây d ng cho t ng lo i hình s n phNm x s . 10. S a i ti t a, i m 1.11.1, kho n 1.11, m c 1, ph n II như sau: a) i v i x s truy n th ng và x s Lô tô: T i a không quá 28 ngày (4 tu n), k t ngày nh n vé bán. Công n c a i lý ư c xác nh theo giá tr ti n vé ã tiêu th ư c trong kỳ.” 11. S a i i m 2.1.1, kho n 2.1, m c 2, ph n II như sau: 2.1.1. L ch m thư ng x s truy n th ng c a t ng Công ty X s ki n thi t, H i ng x s ki n thi t khu v c do B Tài chính quy nh cho t ng th i kỳ.” 12. S a i i m 3.5.2, kho n 3.5, m c 4 ph n II như sau: 3.5.2. Vi c y quy n tr thư ng ph i m b o các yêu c u sau: a) Ch y quy n tr thư ng t i a các gi i thư ng có giá tr t gi i nh t tr xu ng, Công ty X s ki n thi t có quy n quy t nh giá tr gi i thư ng y quy n tr thư ng tùy theo năng l c c a t ng i lý x s . b) Vi c y quy n ph i ư c th hi n trong h p ng i lý ký k t gi a Công ty X s ki n thi t và i lý x s .
  4. c) i lý nh n y quy n ph i ch u trách nhi m v tính chính xác, trung th c c a vé trúng thư ng ã tr thư ng và không ư c thu b t c kho n phí nào c a khách hàng trúng thư ng. i lý t ch u trách nhi m trư c pháp lu t n u có khi n ki n c a khách hàng v vi c thu phí c a khách hàng trúng thư ng. d) Công ty X s ki n thi t có quy n ki m tra các i lý trong vi c th c hi n y quy n tr thư ng. Th c hi n phát hi n th y i lý không ch p hành úng quy nh c a pháp lu t và h p ng ã ký k t v vi c y quy n tr thư ng, Công ty X s ki n thi t có quy n ch m d t vi c y quy n tr thư ng c a i lý.” 13. S a i i m 4.3.3, kho n 4.3, m c 4, ph n II như sau: 4.3.3. Th i h n lưu tr i v i các lo i vé, cu ng vé quy nh t i i m 4.3.1 nêu trên t i thi u là 7 ngày, k t ngày h t th i h n lĩnh thư ng c a vé s . i v i các vé có phát sinh tranh ch p, khi u n i thì h t th i h n quy nh v n ph i lưu tr ti p cho n khi có k t lu n x lý cu i cùng.” i u 2. S a i, b sung m t s quy nh t i Thông tư s 112/2007/TT-BTC ngày 19/9/2007 c a B Tài chính. 1. S a i ti t a, e i m 2.1, kho n 2, m c B, ph n II như sau: a) Chi phí tr thư ng cho các vé trúng thư ng: Công ty X s ki n thi t ho c H i ng x s ki n thi t khu v c th ng nh t xây d ng cơ c u gi i thư ng theo quy nh c a B Tài chính i v i t ng lo i hình x s . Chi phí tr thư ng là s ti n tr thư ng th c t ã thanh toán cho khách hàng trúng thư ng theo quy nh v tr thư ng cho t ng lo i hình x s . i v i lo i hình x s truy n th ng phát hành theo hình th c liên k t khu v c, chi phí tr thư ng bao g m: s ti n tr thư ng th c t ã thanh toán cho khách hàng trúng thư ng c a các gi i thư ng thu c trách nhi m t chi tr c a Công ty X s ki n thi t; s ti n tr thư ng th c t ã thanh toán cho khách hàng trúng thư ng c a các gi i thư ng thu c trách nhi m chung c a c H i ng x s ki n thi t khu v c, ư c phân b theo t l do H i ng x s ki n thi t khu v c th ng nh t th c hi n.” e) Chi v vé x s : Các kho n chi này bao g m chi phí in vé theo giá thanh toán th c t v i cơ s in vé, chi phí v n chuy n, x p d , b o qu n, ph phí h p l (n u có) ho c chi óng góp chi phí in vé s chung theo quy nh c a H i ng x s ki n thi t khu v c trên cơ s h p ng kinh t gi a Công ty X s ki n thi t và cơ s in vé. Trư ng h p Công ty X s ki n thi t t in vé, chi phí in vé là các kho n chi h p l , h p lý th c t phát sinh và ư c h ch toán vào chi phí chung c a công ty.” 2. S a i quy nh v gi i thích công th c trích qu d phòng r i ro tr thư ng t i ti t , i m 2.1, kho n 2, m c B, ph n II như sau: “TT: T ng giá tr tr thư ng th c t ã thanh toán cho khách hàng trúng thư ng c a t ng lo i hình x s t i th i i m ngày 31/12 năm dương l ch. Giá tr tr thư ng th c t i v i x s truy n th ng phát hành theo hình th c liên k t khu v c là giá tr tr thư ng th c t ã thanh toán cho khách hàng trúng thư ng c a các h ng gi i thư ng thu c trách nhi m t chi tr c a Công ty X s ki n thi t và ph n giá tr tr thư ng th c t ã thanh toán cho khách hàng trúng thư ng c a các h ng gi i thư ng thu c trách nhi m chi tr chung c a H i ng x s ki n thi t khu v c ư c phân b theo t l gi a các Công ty X s ki n thi t do H i ng x s ki n thi t khu v c th ng nh t th c hi n”. 3. S a i quy nh v n i dung chi t i ti t h, i m 2.1, kho n 2, m c B, ph n II như sau:
  5. “N i dung chi bao g m: Chi ph c v công tác ki m tra, chi ph c p kiêm nhi m c a Ban thư ng tr c H i ng, chi lao ng thuê ngoài làm công tác chung cho H i ng, chi phí h i h p, khen thư ng cho t p th , cá nhân và các kho n chi khác ph c v tr c ti p cho ho t ng chung c a H i ng.” 4. S a i, b sung vào ti t g, i m 2.2, kho n 2, m c B, ph n II như sau: “- Chi tài tr kh c ph c h u qu thiên tai, làm nhà tình nghĩa cho ngư i nghèo theo quy nh c a pháp lu t”. 5. S a i i m 1.1, kho n 1, m c D, ph n II như sau: 1.1. Bù p nh ng t n th t, thi t h i v tài s n, công n không òi ư c x y ra trong quá trình kinh doanh sau khi tr ti n b i thư ng c a các t ch c, cá nhân có liên quan và c a t ch c b o hi m.” 6. B sung i m 1.3 vào kho n 1, m c , ph n II như sau: 1.3. Các kho n chi phát sinh hàng năm c a H i ng x s ki n thi t khu v c th c hi n liên k t phát hành x s truy n th ng ph i ư c quy t toán và t ch c ki m toán c l p th c hi n ki m toán công khai H i ng x s ki n thi t khu v c”. i u 3. T ch c th c hi n 1. Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày 01 tháng 7 năm 2009. 2. Nh ng n i dung quy nh khác t i Thông tư s 65/2007/TT-BTC ngày 18/6/2007 c a B Tài chính hư ng d n chi ti t Ngh nh s 30/2007/N -CP ngày 01/3/2007 c a Chính ph v kinh doanh x s và Thông tư s 112/2007/TT-BTC ngày 19/9/2007 c a B Tài chính hư ng d n ch qu n lý tài chính i v i Công ty x s ki n thi t v n có hi u l c thi hành. 3. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c ngh các cơ quan, ơn v ph n ánh v B Tài chính nghiên c u, s a i, b sung cho phù h p. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng Chính ph ; các Phó TTCP; - Văn phòng Qu c h i; Ch t ch nư c; - VP TW ng và các ban c a ng; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Tòa án nhân dân t i cao; Tr n Xuân Hà - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - Cơ quan TW c a các oàn th ; - H ND, UBND các t nh, TP tr c thu c Trung ương; - S TC, C c thu các t nh, TP tr c thu c Trung ương; - Các Công ty X s ki n thi t; - Ban X s ki n thi t B c K n; - C c ki m tra văn b n – B Tư pháp; - Công báo; - Website Chính ph ; - Website B Tài chính; - Các ơn v thu c B ; - Lưu: VT, V TCNH.
Đồng bộ tài khoản