Thông tư số 132/2004/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
58
lượt xem
2
download

Thông tư số 132/2004/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 132/2004/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 132/2004/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 132/2004/TT-BTC Hà N i, ngày 30 tháng 12 năm 2004 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 132/2004/TT-BTC NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 2004 HƯ NG D N CH THU, N P, QU N LÝ VÀ S D NG PHÍ, L PHÍ S H U CÔNG NGHI P Căn c Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/06/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh Phí và l phí; Căn c Ngh nh s 63/CP ngày 24/10/1996 c a Chính ph quy nh chi ti t v s h u công nghi p, Ngh nh s 06/2001/N -CP ngày 01/02/2001 s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 63/CP ngày 24/10/1996 c a Chính ph ; Căn c Ngh nh s 42/2003/N -CP ngày 02/05/2003 c a Chính ph v b o h quy n s h u công nghi p i v i thi t k b trí m ch tích h p bán d n; B Tài chính hư ng d n ch thu, n p, qu n lý và s d ng phí, l phí s h u công nghi p như sau: I. Đ I TƯ NG ÁP D NG T ch c, cá nhân Vi t Nam và nư c ngoài n p ơn yêu c u cơ quan qu n lý Nhà nư c v s h u trí tu ti n hành các công vi c hay cung c p các d ch v yêu c u b o h quy n s h u công nghi p quy nh chi ti t t i Bi u m c thu phí, l phí s h u công nghi p ban hành kèm theo Thông tư này, ph i n p phí, l phí theo quy nh t i Thông tư này. II. M C THU PHÍ, L PHÍ 1. M c thu phí, l phí s h u công nghi p ư c quy nh t i Bi u m c thu phí, l phí s h u công nghi p ban hành kèm theo Thông tư này. 2. M c thu phí, l phí quy nh t i Bi u m c thu phí, l phí s h u công nghi p ban hành kèm theo Thông tư này ã bao g m t t c các chi phí liên quan như: chi phí in ho c mua m u ơn, ti p nh n ơn, thNm nh (xét nghi m), in (mua) văn b ng ho c gi y ch ng nh n, vào s ăng ký qu c gia và các chi phí liên quan khác. III. T CH C THU, N P, QU N LÝ VÀ S D NG PHÍ, L PHÍ S H U CÔNG NGHI P 1. Cơ quan t ch c thu phí, l phí.
  2. Cơ quan qu n lý Nhà nư c v S h u trí tu có nhi m v t ch c thu, n p và qu n lý phí, l phí thu ư c theo quy nh t i Thông tư này (dư i ây g i t t là cơ quan thu phí, l phí). 2. Th t c thu, n p phí, l phí. a. i tư ng n p phí, l phí ph i n p m t l n toàn b s ti n phí, l phí theo m c thu quy nh t i Bi u m c thu phí, l phí ban hành kèm theo Thông tư này ngay khi n p ơn, h sơ yêu c u cơ quan thu phí, l phí th c hi n các công vi c ho c cung c p các d ch v tương ng. b. Khi n p phí, l phí, i tư ng n p phí, l phí có quy n yêu c u cơ quan thu phí, l phí l p và c p biên lai thu phí, l phí i v i ti n phí, l phí cho i tư ng n p phí, l phí, trong ó ghi úng s ti n th c t ã n p. c. Phí, l phí quy nh t i Thông tư này ư c thu b ng ng Vi t Nam. d. Cơ quan thu phí, l phí ư c m tài kho n "t m gi ti n phí, l phí" t i Kho b c nhà nư c nơi thu, n p theo dõi, qu n lý ti n phí, l phí thu ư c. Hàng ngày, l p b ng kê, t m g i s ti n phí, l phí thu ư c vào tài kho n t m gi ti n phí, l phí và ph i t ch c h ch toán riêng kho n thu này theo ch k toán áp d ng i v i ơn v hành chính s nghi p có thu. 3. Qu n lý và s d ng phí, l phí. a. Phí, l phí s h u công nghi p thu ư c theo quy nh t i Thông tư này là kho n thu thu c ngân sách Nhà nư c và không ph i ch u thu . b. nh kỳ m i tháng m t l n, cơ quan thu phí, l phí ph i kê khai, làm th t c n p 50% t ng s ti n phí, l phí thu ư c trong kỳ vào ngân sách Nhà nư c theo chương, lo i, kho n, m c thu c M c l c ngân sách Nhà nư c hi n hành. c. Cơ quan thu phí, l phí ư c trích 50% t ng s ti n phí, l phí thu ư c trong tháng trư c khi n p ngân sách Nhà nư c, trang tr i chi phí cho vi c thu phí, l phí theo nh ng n i dung, công vi c quy nh t i ti t d dư i ây. d. Ph n phí, l phí ư c trích nêu trên, cơ quan thu phí, l phí có trách nhi m qu n lý chi cho các ho t ng c a ơn v th c hi n các công vi c, d ch v ư c thu phí, l phí; bao g m các kho n chi sau ây: (i) Chi tr các kho n ti n lương ho c ti n công, các kho n ph c p, thù lao, các kho n óng góp theo ti n lương, ti n công cho lao ng theo ch hi n hành; trong ó m c lương t i thi u không quá m c ti n lương t i thi u do Nhà nư c quy nh i v i ơn v s nghi p có thu; (ii) Chi s a ch a, duy tu, b o dư ng tài s n, máy móc, trang thi t b , phương ti n làm vi c; Chi mua công ngh , k c quy n s d ng công ngh ư c b o h s h u trí tu ; Chi phí cho vi c thi t l p, qu n lý và t ch c khai thác m ng lư i các cơ s d li u thông tin v s h u trí tu ;
  3. (iii) Chi mua s m v t tư, nguyên li u như văn phòng phNm, v t tư văn phòng, i n tho i, i n, nư c, xăng xe, công tác phí, công v phí và các kho n chi khác như in n, mua các bi u m u, ch ng ch , văn b ng b o h và các n phNm khác; (iv) Chi phí thuê d ch v bên ngoài ph c v các công vi c qu n lý và phát tri n ho t ng, như: thuê cơ s v t ch t, văn phòng làm vi c, thuê khoán chuyên môn, thuê d ch v tra c u, cung c p thông tin, xét nghi m sáng ch c a c a các cơ quan s h u trí tu qu c gia ho c qu c t ; (v) Chi phí ào t o, b i dư ng, t p hu n trong nư c và ngoài nư c v chuyên môn, nghi p v s h u trí tu ; chi phí t ch c ph bi n, tuyên truy n, hư ng d n pháp lu t, chính sách, chi n lư c, quy ho ch, k ho ch v s h u trí tu ; chi phí xây d ng và th c hi n tài, án thu c nhi m v nghiên c u thư ng xuyên nh m phát tri n h th ng s h u trí tu , nâng cao năng l c chuyên môn, nghi p v s h u trí tu ; (vi) Chi phí th c hi n d ch v ph c v vi c gi i quy t các tranh ch p, khi u ki n v s h u công nghi p và tranh ch p, khi u ki n thương m i liên quan n s h u công nghi p; (vii) Trích qu khen thư ng, qu phúc l i cho cán b , nhân viên trong ơn v theo hư ng d n t i Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh pháp lu t v phí và l phí. . S ti n phí, l phí ư c trích l i trong năm n u chưa chi h t thì ư c chuy n sang năm sau ti p t c chi tiêu theo ch quy nh. IV. T CH C TH C HI N 1. C c Thu các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m hư ng d n, ôn c và ki m tra cơ quan thu phí, l phí th c hi n theo hư ng d n t i Thông tư này và pháp lu t v phí và l phí hi n hành. 2. Cơ quan thu phí, l phí có trách nhi m: a. Hàng năm, l p d toán thu, chi cùng v i d toán thu, chi tài chính c a ơn v theo úng hư ng d n t i i m 4, ph n C, m c III Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh pháp lu t v phí và l phí; b. ăng ký, kê khai, thu, n p, quy t toán phí, l phí; h ch toán k toán phí, l phí và công khai ch phí, l phí theo úng hư ng d n t i ph n C, D và , m c IV Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh pháp lu t v phí và l phí. 3. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo, áp d ng i v i các ơn yêu c u b o h v s h u trí tu k t ngày Thông tư này có hi u l c và thay th Thông tư s 23 TC/TCT ngày 09/05/1997 c a B Tài chính hư ng d n vi c thu, n p và s d ng phí và l phí s h u công nghi p.
  4. i tư ng n p phí, l phí ã n p s ti n phí, l phí theo úng quy nh c a pháp lu t v phí, l phí thì Nhà nư c không th c hi n hoàn tr hay truy thu ph n chênh l ch gi a m c thu m i và m c thu cũ. i v i các ơn yêu c u b o h ã n p trư c ngày Thông tư này có hi u l c mà các công vi c ho c d ch v chưa hoàn thành và chưa n p phí, l phí, nay có yêu c u và ư c th c hi n, thì ph i n p phí, l phí theo m c quy nh t i Thông tư này. 4. Vi c gi i quy t khi u n i, t cáo liên quan n nh ng hành vi vi ph m pháp lu t v phí và l phí ư c th c hi n theo quy nh pháp lu t hi n hành v khi u n i, t cáo; khen thư ng và x lý vi ph m pháp lu t v phí, l phí ư c th c hi n theo quy nh pháp lu t hi n hành v phí và l phí. Trong quá trình tri n khai th c hi n, n u có vư ng m c, ngh các t ch c, cá nhân ph n ánh k p th i v B Tài chính xem xét, gi i quy t. Trương Chí Trung ( ã ký) BI U M C THU PHÍ, L PHÍ S H U CÔNG NGHI P (Ban hành kèm theo Thông tư s 132 /2004/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2004 c a B Tài chính) STT Danh m c phí, l phí s h u M c thu (nghìn ng) công nghi p Sáng Gi i Ki u Nhãn Tên Thi t ch pháp dáng hi u k công g i h u nghi p hàng b xu t ích hoá trí x m ch hàng tích hoá h p A. L PHÍ S H U CÔNG NGHI P L phí n p ơn yêu c u c p Văn b ng b o h , ăng ký h p ng chuy n 1 giao quy n s h u công nghi p L phí n p ơn ( i v i nhãn hi u hàng hoá cho m i nhóm có n 6 s n phNm/d ch v , 1.1 i v i ki u dáng công 150 150 150 150 150 150 nghi p cho m i phưương án, i v i sáng ch /gi i pháp h u ích cho m i i m c l p
  5. c a yêu c u b o h ) - N u ơn nhãn hi u hàng hoá có trên 6 s n phNm/d ch v trong m t nhóm, ph i n p 25 thêm cho m i s n phNm/d ch v t th 7 tr i - N u B n mô t sáng ch /gi i pháp h u ích có trên 5 trang, t trang th sáu tr 10 10 i ph i n p thêm cho m i trang L phí yêu c u hưư ng 1.2 quy n ưưu tiên (m i ơn/yêu 500 500 500 500 c u) L phí yêu c u s a i ơn, k c yêu c u b sung, tách 1.3 100 100 100 100 100 100 ơn, chuy n nhưư ng, chuy n i ơn (m i ơn) L phí n p H sơ ăng ký H p ng chuy n giao quy n 1.4 100 100 100 100 100 s h u công nghi p (m i i tưư ng) L phí n p H sơ yêu c u c p 1.5 li-xăng không t nguy n 500 500 500 (m i i tưư ng) L phí n p ơn xin gia h n 1.6 s a i, b sung tài li u (m i 100 100 100 100 100 100 l n) L phí c p Văn b ng b o h , c p Gi y ch ng nh n ăng ký H p ng 2 chuy n giao quy n s h u công nghi p L phí c p Văn b ng b o h , Gi y ch ng nh n ăng ký 2.1 100 100 100 100 100 100 H p ng chuy n giao quy n s h u công nghi p L phí s a i Văn b ng b o 2.2 100 100 100 100 100 100 h L phí c p Quy t nh b t 2.3 bu c c p li-xăng không t 300 300 300 nguy n L phí duy trì, gia h n hi u l c Văn b ng b o h quy n s h u công 3 nghi p
  6. L phí duy trì hi u l c Văn b ng b o h (m i năm)- cho 3.1 m i i m c l p c a yêu c u b oh - Năm th 1; Năm th 2 250 250 - Năm th 3; Năm th 4 400 400 - Năm th 5; Năm th 6 650 650 1 - Năm th 7; Năm th 8 1 000 000 1 - Năm th 9; Năm th 10 1 500 500 2 - Năm th 11 - Năm th 13 100 2 - Năm th 14 - Năm th 16 750 3 - Năm th 17 - Năm th 20 500 L phí khôi ph c hi u l c 1 3.2 1 000 Văn b ng b o h 000 L phí gia h n hi u l c Văn b ng b o h ( i v i nhãn hi u hàng hoá cho m i nhóm 3.3 s n phNm/d ch v , i v i 450 450 ki u dáng công nghi p cho m i phưương án c a t ng s n phNm) L phí duy trì/gia h n hi u l c 3.4 mu n (cho m i tháng n p 10% l phí duy trì/gia h n mu n) L phí ình ch , hu b hi u 3.5 150 150 150 150 150 150 l c Văn b ng b o h 4 L phí công b thông tin s h u công nghi p L phí công b ơn, k c 4.1 100 100 100 100 100 100 ơn s a i - N u có trên 1 hình, t hình th hai tr i ph i n p thêm 50 50 50 50 cho m i hình L phí ăng b Văn b ng b o 4.2 h (k c Văn b ng s a i), 100 100 100 100 100 100 Gi y ch ng nh n ăng ký
  7. H p ng chuy n giao quy n s h u công nghi p - N u có trên 1 hình, t hình th hai tr i ph i n p thêm 50 50 50 50 cho m i hình L phí công b Quy t nh c p, s a i, gia h n Văn b ng b o h , c p Gi y ch ng 4.3 100 100 100 100 100 100 nh n ăng ký H p ng chuy n giao quy n s h u công nghi p - N u có trên 1 hình, t hình th hai tr i ph i n p thêm 50 50 50 50 cho m i hình 5 L phí ăng b i di n s h u công nghi p L phí ăng b Ngưư i i 5.1 di n s h u công nghi p 100 (m i cá nhân) L phí ăng b T ch c d ch 5.2 v i di n s h u công 150 nghi p (m i T ch c) B. PHÍ S H U CÔNG NGHI P 6 Phí xét nghi m, th m nh, giám nh v s h u công nghi p Phí xét nghi m n i dung ơn ( i v i nhãn hi u hàng hoá cho m i nhóm có n 6 s n phNm/d ch v , i v i ki u dáng công nghi p cho m i 6.1 phưương án c a t ng s n 350 300 250 250 250 phNm, i v i sáng ch /gi i pháp h u ích cho m i i m c l p c a yêu c u b o h ) - không bao g m phí tra c u thông tin - N u ơn nhãn hi u hàng hoá có trên 6 s n phNm/d ch v trong m t nhóm, ph i n p 50 thêm cho m i s n phNm/d ch v t th 7 tr i - N u ơn sáng ch /gi i pháp h u ích có yêu c u xét 200 200 nghi m n i dung ưư c n p mu n hơn th i h n n nh,
  8. ph i n p phí n p mu n Phí thNm nh H sơ ăng ký H p ng chuy n giao quy n 6.2 s h u công nghi p (m i i 150 150 150 150 150 tưư ng) - không bao g m phí tra c u nhãn hi u liên k t Phí thNm nh H sơ ngh 1 6.3 c p li-xăng không t nguy n 1 000 1 000 000 (m i i tưư ng) Phí thNm nh, giám nh pháp lý v s h u công nghi p ( i v i nhãn hi u hàng hoá cho m i nhóm có n 6 s n phNm/d ch v , i v i ki u dáng công nghi p 6.4 350 300 250 250 250 150 cho m i phương án c a t ng s n phNm, i v i sáng ch /gi i pháp h u ích cho m i i m c l p c a yêu c u b o h ) - không bao g m phí tra c u, cung c p thông tin - N u ơn nhãn hi u hàng hoá có trên 6s n phNm/d ch v trong m t nhóm, ph i n p 50 thêm cho m i s n phNm/d ch v t th 7 tr i Phí ki m tra nghi p v i 6.5 di n s h u công nghi p 200 (m i môn) Phí phúc tra k t qu ki m tra 6.7 nghi p v i di n s h u 100 công nghi p (m i môn) 7 Phí cung c p d ch v gi i quy t khi u n i v s h u công nghi p Theo m c thu quy nh t i m c 8 Bi u phí 7.1 Phí tra c u thông tin này. Phí xét nghi m, thNm nh, Theo m c thu quy nh t i m c 6.1 n 6.4 7.2 giám nh pháp lý v s h u Bi u phí này. công nghi p 8 Phí tra c u, cung c p thông tin v s h u công nghi p Phí tra c u thông tin nh m 8.1 ph c v vi c xét nghi m, 100 100 100 50 50 thNm nh, giám nh và các công vi c khác trong ph m vi
  9. trách nhi m ( i v i nhãn hi u cho m i nhóm có n 6 s n phNm/d ch v , i v i ki u dáng công nghi p cho m i phương án c a t ng s n phNm, i v i sáng ch /gi i pháp h u ích cho m i i m c l p c a yêu c u b o h ) - N u ơn nhãn hi u hàng hoá có trên 6 s n phNm/d ch v trong m t nhóm, ph i n p 20 thêm cho m i s n phNm/d ch v t th 7 tr i Phí tra c u nhãn hi u hàng hoá liên k t ph c v vi c thNm nh H sơ ăng ký 8.2 50 H p ng chuy n giao quy n s h u công nghi p (m i nhãn hi u) Phí c p các lo i b n sao, phó b n, b n c p l i các tài li u s h u công 9 nghi p Phí c p phó b n, b n c p l i 9.1 100 100 100 100 100 100 Văn b ng b o h Phí c p b n sao các tài li u do C c S h u trí tu phát 9.2 10 10 10 10 10 10 hành ho c lưưu gi (trang u) - T trang th hai tr i, m i 5 5 5 5 5 5 trang thu thêm Phí sao ơn qu c t PCT 9.3 5 (m i trang) Phí xác nh n ăng ký qu c t nhãn hi u hàng hoá có hi u 9.4 50 l c t i Vi t Nam (m i ăng ký qu c t ) 10 Phí l p và g i ơn ăng ký qu c t v s h u công nghi p Phí g i ơn qu c t (PCT) - không bao g m các kho n 10.1 500 phí ph i n p cho Văn phòng qu c t Phí th c hi n th t c ăng ký 10.2 qu c t nhãn hi u hàng hoá - 1500 không bao g m các kho n
  10. phí ph i n p cho Văn phòng qu c t Phí s a i, chuy n nhưư ng 10.3 nhãn hi u hàng hoá ăng ký 750 qu c t ngu n g c Vi t Nam Phí d ch v cung c p tài li u 10.4 50 50 50 50 xin xác nh n quy n ưưu tiên - T trang th hai tr i, m i 5 5 5 5 trang thu thêm
Đồng bộ tài khoản