Thông tư số 132/2008/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
82
lượt xem
6
download

Thông tư số 132/2008/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 132/2008/TT-BTC về việc hướng dẫn cơ chế quản lý vốn vay cho chương trình tín dụng chuyên ngành của cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 132/2008/TT-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 132/2008/TT-BTC Hà N i ngày 29 tháng 12 năm 2008 THÔNG TƯ HƯ NG D N CƠ CH QU N LÝ V N VAY CHO CHƯƠNG TRÌNH TÍN D NG CHUYÊN NGÀNH C A CƠ QUAN H P TÁC QU C T NH T B N (JICA) Căn c Ngh nh s 134/2005/N -CP ngày 1/11/2005 c a Chính ph ban hành Qui ch vay và tr n nư c ngoài và Ngh nh 131/2006/N -CP ngày 9/11/2006 c a Chính ph ban hành qui ch qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c ODA; Căn c vào các Hi p nh tín d ng ã ký gi a Chính ph nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam v i Ngân hàng H p tác Qu c t Nh t B n, nay là T ch c H p tác qu c t Nh t B n (sau ây g i t t là JICA) tài tr cho Chương trình Phát tri n h t ng nông thôn và nâng cao m c s ng c a dân cư; Căn c Ngh nh s 118/2008/N -CP ngày 27/11/2008 c a Chính ph qui nh ch c năng, quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; B Tài chính hư ng d n cơ ch qu n lý ngu n v n vay c a JICA cho Chương trình Phát tri n cơ s h t ng nông thôn và nâng cao m c s ng dân cư như sau: Ph n I QUI NNH CHUNG 1. Chương trình phát tri n cơ s h t ng nông thôn và nâng cao m c s ng c a dân cư (g i t t là Chương trình Tín d ng chuyên ngành) là chương trình s d ng ngu n v n vay JICA ti n hành xây d ng các công trình cơ s h t ng a phương trong ph m vi c nư c, bao g m các lĩnh v c theo quy nh t i các Hi p nh. 2. Ngu n v n vay thu c Chương trình Tín d ng chuyên ngành là kho n vay c a Chính ph . Ngu n v n này ư c qu n lý theo qui nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c và các văn b n hư ng d n Lu t, các ch chi tiêu hi n hành. B Tài chính có trách nhi m tr n cho phía nư c ngoài khi n h n (bao g m c g c và lãi). Ngu n v n này ư c cân i vào Ngân sách Nhà nư c chi c p phát cho các d án u tư xây d ng cơ s h t ng c a a phương theo hình th c ngân sách trung ương b sung có m c tiêu cho các a phương. Các lĩnh v c, d án thu c Chương trình Tín d ng chuyên ngành nhưng ư c xác nh cơ ch cho vay l i s th c hi n theo Qui ch Cho vay l i ban hành theo Quy t nh s 181/2007/Q -TTg ngày 26/11/2007 c a Th tư ng Chính ph ban hành Quy ch Cho vay l i t ngu n v n vay, vi n tr nư c ngoài c a Chính ph . 3. T ch c tri n khai chương trình: Chương trình tín d ng chuyên ngành bao g m nhi u d án thành ph n trong các lĩnh v c giao thông nông thôn, i n nông thôn, c p
 2. nư c sinh ho t, thu l i. Các d án thành ph n a phương ư c giao cho a phương làm ch u tư. Ch Chương trình thành l p Ban Qu n lý chương trình Trung ương i u hành và giám sát vi c th c hi n chương trình. M i t nh có d án thành l p Ban qu n lý d án, (sau ây g i là Ban qu n lý D án JICA t nh) theo hư ng d n c a Ch Chương trình i u hành và giám sát vi c th c hi n các d án JICA t i a phương. a. B K ho ch và u tư là Ch Chương trình có trách nhi m trong vi c l p k ho ch s d ng v n Chương trình Tín d ng Chuyên ngành cho các d án. B K ho ch và u tư thành l p Ban qu n lý chương trình Trung ương i u hành và giám sát vi c th c hi n chương trình, hư ng d n các a phương trong vi c i u hành th c hi n các d án và b trí v n i ng theo qui nh. b. Ngân hàng Thương m i c ph n Ngo i thương Vi t Nam (Vietcombank) ư c B Tài chính u nhi m th c hi n các nghi p v thanh toán i ngo i, có trách nhi m ký tho ư c Ngân hàng v i phía nư c ngoài trên cơ s c a Hi p nh vay v n JICA. c. U ban nhân dân t nh, thành ph và các cơ quan qu n lý nhà nư c t i a phương có trách nhi m t ch c qu n lý vi c s d ng v n úng m c ích, có hi u qu theo hư ng d n c a Ch chương trình và B Tài chính, phù h p v i các qui nh hi n hành v qu n lý d án u tư xây d ng cơ b n trong nư c và cam k t trong Hi p nh tín d ng ã ký v i JICA. 4. Thông tư này áp d ng cho t t c các chương trình tín d ng chuyên ngành do JICA tài tr . Riêng lĩnh v c tr ng r ng áp d ng theo Thông tư s 104/2002/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2002 c a B Tài chính hư ng d n cơ ch qu n lý v n vay Ngân hàng H p tác Qu c t Nh t B n (JICA) cho chuyên ngành tr ng r ng thu c Chương trình Tín d ng chuyên ngành. Ph n II CÁC QUY NNH C TH 1. Ngu n v n vay c a JICA: 1.1. Ngu n v n c a JICA chi m t 75% n 85% giá tr công trình, ư c s d ng chi cho các n i dung sau: a. Thuê tư v n nư c ngoài; b. Nh p v t tư hàng hoá, thi t b trong và ngoài nư c cho các công trình; c. Thanh toán cho kh i lư ng thi công xây d ng công trình, th c hi n chương trình d án trong nư c; d. Phí rút v n vay JICA (theo t l 0,1% trên s ti n rút v n do JICA ghi n kho n vay ngay khi rút v n);
 3. . Thanh toán ti n gi l i ch thanh quy t toán sau b o hành; hoàn tr thanh toán ng trư c t v n ngân sách a phương ch ư c th c hi n trong th i h n rút v n JICA c a Hi p nh; 1.2. V n vay JICA không ư c s d ng thanh toán các h ng m c n bù gi i phóng m t b ng, thăm dò kh o sát thi t k xây d ng d án, thu , chi phí qu n lý, phí d ch v ngân hàng trong nư c, phí b o hi m công trình. 2. V n i ng trong nư c: 2.1. V n i ng trong nư c do ngân sách a phương t m b o; th c hi n theo cơ ch hi n hành v qu n lý v n i ng cho các công trình, d án s d ng v n ODA: ư c ưa vào cân i Ngân sách hàng năm, ho c huy ng t các ngu n khác, b o m cân i ti n th c hi n v n nư c ngoài trong m i th i kỳ k ho ch c a d án. M c v n này c n ư c b trí kho ng 15-25% giá tr công trình thanh toán cho: a. Chi phí n bù gi i phóng m t b ng, thăm dò kh o sát thi t k xây d ng d án và phí qu n lý ( i v i quá trình thi công d án); b. Phí d ch v ngân hàng trong nư c ( i v i các kho n thanh toán cho nhà th u); c. Các lo i thu gián thu i v i hàng hoá, d ch v áp d ng cho chương trình d án ODA vay c p phát cho các d án t i a phương; d. Chi phí trong nư c cho Ngư i nh p khNu: phí u thác nh p khNu, thu nh p khNu hàng hoá, thu giá tr gia tăng (n u có), chi phí ti p nh n, cung ng, v n chuy n hàng hoá t c ng n công trình ( i v i d án c n nh p khNu hàng hoá) phân b cho các d án s d ng thi t b nh p khNu c a Chương trình; . Phí b o hi m công trình; e. Thanh toán ti n gi l i ch thanh toán sau th i gian b o hành, ch quy t toán; g. Th c hi n thanh toán ng trư c trong trư ng h p thanh toán theo phương th c hoàn tr ; 2.2. V n i ng trong nư c do Ch Chương trình b trí: B K ho ch và u tư b trí v n i ng tr các chi phí chung cho c chương trình, bao g m: a. Phí qu n lý chương trình; b. Phí ngân hàng i v i các kho n thanh toán liên quan n tư v n; c. Chi phí liên quan n vi c t ch c giám sát, theo dõi, ánh giá chương trình; 3. Các th t c liên quan n h p ng kinh t : Vi c ký k t, phê duy t và thông qua h p ng ư c th c hi n theo hư ng d n c a B K ho ch và u tư cho Chương trình tín d ng chuyên ngành và theo quy nh dư i ây:
 4. iv ih p ng thuê tư v n và h p ng mua s m hàng hoá, v t tư thi t b nh p khNu: a. Ban qu n lý chương trình Trung ương ch trì ti n hành t ch c u th u và àm phán h p ng thuê tư v n, h p ng mua s m hàng hoá, v t tư thi t b cho chương trình ho c công trình v i các nhà cung ng hàng hoá, d ch v h p l theo quy nh c a Hi p nh. b. Các i u kho n v thu trong h p ng ư c th c hi n theo qui nh v thu i v i d án ODA hi n hành; c. Ban qu n lý chương trình Trung ương l a ch n các ơn v (sau ây g i là Nhà nh p khNu) u thác giao d ch, ký k t h p ng nh p khNu hàng hoá, làm các th t c ti p nh n và giao hàng n chân công trình. Ban qu n lý chương trình Trung ương tr c ti p ký k t h p ng thuê tư v n nư c ngoài cho c Chương trình. d. Sau khi ký h p ng, Nhà nh p khNu trình H p ng ã ký cho Ch chương trình phê duy t. JICA và B Tài chính s làm th t c thông qua h p ng i v i các h p ng có tr giá t m c qui nh theo Hi p nh. i v i các h p ng có tr giá th p hơn m c qui nh trong Hi p nh, Nhà nh p khNu ch g i b n sao h p ng cho Ban qu n lý chương trình Trung ương theo dõi. . B Tài chính thông báo v vi c thông qua h p ng cho Vietcombank làm th t c i ngo i thanh toán cho Nhà cung c p hàng hoá ho c Nhà th u nư c ngoài (n u có). 3.2. i v i h p ng cho ph n kh i lư ng thi công xây d ng, th c hi n chương trình d án do nhà th u trong nư c th c hi n: a. Sau khi ư c giao k ho ch v n JICA và có thông báo ư c tri n khai th c hi n Chương trình c a B K ho ch và u tư, các ch u tư ti n hành u th u theo Lu t u th u hi n hành và ký h p ng v i các nhà th u; b. Trư ng h p c bi t không u th u, cơ quan ch qu n u tư ph i có quy t nh ch nh th u theo qui nh hi n hành và giao cho ch u tư ký h p ng v i nhà th u; c. H p ng ph i ghi rõ ph n giá tr ư c tài tr b i v n vay JICA; d. Các i u kho n v thu trong h p ng ư c th c hi n theo qui nh v thu i v i d án ODA hi n hành; . Ngay sau khi ký h p ng, Ch u tư g i m t b n sao h p ng có óng d u sao y b n chính cho Ban qu n lý các d án JICA t nh; e. Các h p ng có tr giá dư i 0,5 t Yên (quy ra VND theo t giá JPY/VND do Ngân hàng Ngo i thương Vi t Nam công b vào th i i m ký h p ng), Ban qu n lý các d án JICA t nh ch ph i thông báo và g i kèm Danh m c H p ng ã ư c thông qua cho Ban qu n lý chương trình Trung ương và B Tài chính. JICA và B
 5. Tài chính làm th t c thông qua h p ng s d ng v n JICA i v i các h p ng có tr giá t 0,5 t Yên tr lên (quy ra VND theo qui nh v t giá trên ây); g. B Tài chính ch thanh toán kh i lư ng các h p ng n m trong danh m c ã thông báo cho B Tài chính. Vi c thanh toán t ngu n v n JICA ư c th c hi n phù h p v i ti n d án, không ph thu c vào k ho ch ngân sách hàng năm c a t nh. 4. Phương th c rút v n a. i v i h p ng tư v n, mua s m thi t b nư c ngoài: Ph n chi b ng ngo i t trong h p ng ư c áp d ng hình th c rút v n Thư cam k t ho c Tài kho n c bi t (vi t t t là TK B) thanh toán. Ph n chi b ng n i t (VND) ư c áp d ng hình th c rút v n Chuy n ti n ho c Hoàn tr thanh toán. b. i v i các H p ng ký k t th c hi n vi c mua s m thi t b trong nư c, thi công xây d ng trong nư c s áp d ng hình th c rút v n Tài kho n c bi t ho c Hoàn tr thanh toán theo qui trình qui nh t i m c III dư i ây. c. Theo s u nhi m c a B Tài chính, Vietcombank m Tài kho n c bi t b ng ti n Yên và tài kho n lãi c a tài kho n c bi t t i Ngân hàng Tokyo-Mitsubishi do B Tài chính làm ch tài kho n. Vietcombank ch th c hi n các giao d ch t các tài kho n này theo yêu c u c a B Tài chính. d. B Tài chính làm th t c rút v n l n u tiên và rút v n b sung vào Tài kho n c bi t nói trên theo quy nh c a Hi p nh. Kỳ rút v n u tiên không c n ch ng t kèm theo. . B Tài chính ngh Vietcombank m các tài kho n chuyên dùng i ng v i Tài kho n c bi t và Tài kho n lãi c a Tài kho n c bi t ng tên B Tài chính (V Tài chính i ngo i) theo dõi và h ch toán s ti n ã rút v n và s ti n lãi phát sinh trên Tài kho n c bi t cũng như vi c tr n sau này. Ph n III QUI TRÌNH THANH TOÁN CHO CÁC NHÀ TH U TRONG NƯ C 1. i tư ng ư c thanh toán 1.1. Các công trình (sau ây g i là d án) ư c thanh toán t Chương trình Tín d ng chuyên ngành là các công trình n m trong k ho ch s d ng v n JICA do B K ho ch và u tư phân b và thông báo n các a phương. 1.2. Nhà th u h p l là các nhà th u có trong quy t nh trúng th u d án ho c ư c ch nh th u th c hi n d án phù h p v i qui nh hi n hành (sau ây g i là nhà th u). 2. H sơ ngh thanh toán 2.1. Các ch u tư khi ngh thanh toán c n chuNn b h sơ thanh toán như sau:
 6. a. Toàn b h sơ ngh thanh toán v n JICA ư c l p theo th t c thanh toán xây d ng cơ b n trong nư c hi n hành; b. H p ng ký gi a Ch u tư và Nhà th u (B n sao có óng d u sao y b n chính c a ch u tư); c. Gi y ngh thanh toán c a Nhà th u theo m u t i Thông tư này (2 b n g c) ư c Ch u tư ch p thu n; d. Phi u giá thanh toán kh i lư ng xây d ng cơ b n (vi t t t là XDCB) hoàn thành c a Kho b c Nhà nư c nơi m tài kho n giao d ch theo m u hi n hành, trong ó ghi rõ s ti n ngh thanh toán b ng v n JICA (2 b n g c); . Gi y b o lãnh t m ng (trong trư ng h p thanh toán t m ng) theo m u ban hành kèm theo Thông tư này; 2.2. H sơ thanh toán n p cho Ban qu n lý các d án JICA t nh x lý theo quy nh 3. Qui trình thanh toán và rút v n b sung vào tài kho n c bi t: 3.1. Phương th c thanh toán t m ng: Nhà th u ư c thanh toán t m ng theo m c qui nh trong h p ng. Trong h sơ ngh thanh toán ph i có thêm b n sao Gi y b o lãnh t m ng (ban hành kèm theo Thông tư này) (B n sao Gi y b o lãnh t m ng ư c Ch u tư xác nh n và óng d u sao y b n chính) c p b i m t ngân hàng thương m i ho c ngân hàng liên doanh có uy tín, ư c Ch u tư ch p nh n. Th i h n b o lãnh ph i m b o Ch u tư thu h i ư c ti n t m ng. Qui trình thanh toán tương t m c 3.2 dư i ây. 3.2. Phương th c thanh toán kh i lư ng hoàn thành: a. Sau khi nhà th u hoàn thành kh i lư ng d án, ch u tư t p h p h sơ ngh thanh toán g i Kho b c Nhà nư c a phương ki m soát chi trư c theo qui nh v thanh toán v n XDCB trong nư c hi n hành; b. T ng s ti n ngh thanh toán b ng v n JICA ph i b ng tr giá kh i lư ng XDCB hoàn thành ã ư c thNm nh tr t m ng theo t l % qui nh trong h p ng và n m trong s ti n ư c tài tr b ng v n JICA qui nh trong h p ng. Trư ng h p s ti n Kho b c Nhà nư c a phương thNm nh nh hơn s ti n ngh thanh toán, nhà th u ph i l p l i Gi y ngh thanh toán theo s ti n ã ư c Kho b c Nhà nư c a phương thNm nh; c. Sau khi có k t qu ki m soát chi c a Kho b c Nhà nư c a phương, Ch u tư t p h p b h sơ (như qui nh t i m c 2 trên ây) g i Ban qu n lý các d án JICA t nh; d. Trong vòng 5 ngày làm vi c k t ngày ti p nh n h sơ, Ban qu n lý các d án JICA t nh: - T p h p và thNm tra các b h sơ, i chi u v i k ho ch v n ã phân b và danh m c h p ng;
 7. - Ph n h i v i Ch u tư trong trư ng h p h sơ chưa i u ki n thanh toán; - G i b h sơ i u ki n thanh toán t i B Tài chính (V Tài chính i ngo i) kèm theo công văn t ng h p danh m c các d án ngh thanh toán. B h sơ g i B Tài chính g m 1 Gi y ngh thanh toán c a nhà th u (b n g c), 1 b n Phi u giá thanh toán kh i lư ng XDCB hoàn thành (b n g c), b n t ng h p các ngh thanh toán c a ban qu n lý các d án JICA t nh (b n g c); . Trong vòng 5 ngày làm vi c sau khi nh n ư c y h sơ t Ban qu n lý các d án JICA t nh, B Tài chính căn c vào s dư trong TK B, ngh Vietcombank trong vòng 3 ngày làm vi c chuy n ti n cho các nhà th u theo s tài kho n do nhà th u ch nh trong Gi y ngh thanh toán. Sau khi chuy n ti n, Vietcombank g i B Tài chính các Gi y báo chuy n ti n kèm theo ch ng t chuy n ti n c a ngân hàng cho t ng nhà th u B Tài chính làm th t c rút v n b sung vào TK B. ng th i, Vietcombank g i Gi y báo chuy n ti n cho Ban qu n lý các d án JICA t nh theo dõi gi i ngân. 3.3. Phương th c thanh toán Hoàn tr : a. Phương th c thanh toán hoàn tr ư c áp d ng cho vi c hoàn tr v n JICA cho nh ng kho n thu c ngu n v n JICA ã ư c ng trư c t ngu n v n a phương. b. Phương th c thanh toán hoàn tr có th ư c áp d ng trong các trư ng h p c th như sau: - Trư ng h p ngân sách a phương có ngu n thanh toán ngay cho nhà th u, sau ó ư c hoàn tr l i b ng ngu n v n JICA. Phương th c này có th áp d ng vào b t kỳ th i i m nào trư c khi h t h n rút v n c a Hi p nh 6 tháng; - Trư ng h p a phương không có ngu n thanh toán ngay cho nhà th u, n u th i gian thanh toán rơi vào giai o n 6 tháng rút v n cu i c a Hi p nh, thì a phương c n l p k ho ch ngân sách có ngu n thanh toán ng trư c, sau ó s ư c hoàn tr t ngu n v n JICA; Do th i i m h t h n rút v n c a các Hi p nh là khác nhau, Ban qu n lý D án JICA t nh liên h v i Ban qu n lý chương trình JICA Trung ương ho c B Tài chính bi t th i h n cho t ng trư ng h p c th . c. Qui trình thanh toán hoàn tr t ngu n v n vay JICA như sau: - Các kho n thanh toán ng trư c b ng v n ngân sách và ngh thanh toán hoàn ng b ng v n JICA ph i áp ng y các i u ki n v thanh toán v n JICA; - H sơ ngh thanh toán tương t h sơ ngh thanh toán v n JICA thông thư ng kèm theo b n sao có óng d u sao y b n chính c a ch ng t chuy n ti n h p l ch ng minh kho n ti n ã ư c ng t ngân sách a phương vào tài kho n c a nhà th u; - Trong Gi y ngh thanh toán, nhà th u ngh chuy n ti n vào s tài kho n c a ngân sách a phương. S ti n ngh hoàn tr ph i trùng kh p v i s ti n ã ư c ng;
 8. - Qui trình x lý h sơ và thanh toán tương t kho n 3, i m 3.1 và 3.2 trên ây. 3.4. Rút v n b sung vào tài kho n c bi t Căn c vào công văn yêu c u c a Ban qu n lý chương trình trung ương, B Tài chính (V Tài chính i ngo i) làm th t c rút v n b sung vào tài kho n c bi t theo quy nh c a Hi p nh. Ban qu n lý chương trình trung ương li t kê và t p h p nh ng ch ng t ã thanh toán ra t Tài kho n c bi t (g m Gi y ngh thanh toán c a nhà th u, u nhi m chi c a ngân hàng ghi rõ s ti n ã chuy n t tài kho n c bi t n tài kho n nhà th u). T l thanh toán rút v n b sung ư c quy nh t i Hi p nh. Sau khi th c hi n rút v n l n cu i, trong trư ng h p có s chênh l ch dương gi a s rút vào tài kho n c bi t và ch ng t thanh toán t tài kho n c bi t do chênh l ch t giá, B Tài chính yêu c u Ban qu n lý chương trình trung ương b trí v n hoàn tr JICA s chênh l ch này. Ph n IV CÁC LO I PHÍ PHÁT SINH 1. Phí ngân hàng và thanh toán: 1.1. Phí ngân hàng bao g m a. Phí d ch v thanh toán trong nư c: Vietcombank thu phí theo bi u phí d ch v Ngân hàng do T ng giám c Vietcombank thương ban hành; b. Phí d ch v thanh toán i ngo i: thanh toán theo s ti n th c t mà Ngân hàng nư c ngoài yêu c u; 1.2. Vi c thanh toán phí c th ư c ti n hành như sau: a. i v i phí chuy n ti n khi tr n nư c ngoài: Vietcombank ư c t ng ghi n tài kho n ti n g i c a Ngân sách Nhà nư c (m t i Vietcombank); b. i v i phí liên quan n vi c m và thanh toán L/C nh p khNu hàng hoá: Phí ư c thu t ơn v nh p u thác, sau ó phí này s ư c ơn v nh p u thác phân b và thu l i t ngu n v n i ng c a a phương; c. i v i phí liên quan n vi c m và thanh toán L/C d ch v tư v n: Phí ư c thu t tài kho n do B K ho ch và u tư m t i Vietcombank, s d ng v n i ng do B K ho ch và u tư b trí ph c v cho Chương trình tín d ng chuyên ngành; d. i v i chuy n ti n cho nhà th u thi công trong nư c: Phí ngân hàng ư c trích t s ti n thanh toán cho nhà th u. Tuỳ thu c vào h p ng ký v i Ch u tư, Nhà th u có th ch u phí này ho c căn c vào gi y báo v phí c a Vietcombank yêu c u Ch u tư thanh toán l i t ngu n v n i ng; 2. Phí c a Nhà Nh p khNu:
 9. Nhà nh p khNu do Ban qu n lý chương trình Trung ương l a ch n có nhi m v àm phán ký k t H p ng mua hàng v i ơn v trúng th u (nhà cung c p nư c ngoài), th c hi n m i th t c nh p khNu hàng hoá v i s giám sát c a Ban qu n lý chương trình Trung ương, ư c hư ng phí u thác nh p khNu, phí cung ng theo tho thu n v i Ban qu n lý chương trình Trung ương và quy nh hi n hành c a Nhà nư c. Các phí này Nhà nh p khNu thu t các ơn v nh n hàng và ư c tính vào v n i ng c a công trình. Ph n V H CH TOÁN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C 1. V n vay JICA dùng c p phát cho các d án a phương u ph i ư c h ch toán y k p th i vào Ngân sách Nhà nư c. Nguyên t c h ch toán qua ngân sách là ghi thu Ngân sách Trung ương, ghi chi b sung có m c tiêu cho Ngân sách a phương (NS P). Vi c h ch toán qua ngân sách ư c th c hi n c th như sau: 1.1 Phân b chi phí chung: Chi phí chung bao g m phí rút v n, phí liên quan n giao d ch tr c ti p (c a h p ng tư v n và h p ng nh p khNu thi t b theo phương th c Chuy n ti n và Thư cam k t), phí qu n lý c a Ban qu n lý chương trình Trung ương (bao g m c chi phí t ch c th c hi n công tác theo dõi ánh giá). Tháng 12 hàng năm, Ban qu n lý chương trình Trung ương t ng h p các lo i chi phí chung phát sinh trong năm và có văn b n chính th c ngh B Tài chính làm th t c ghi thu ghi chi ngân sách: Ghi thu v n vay n nư c ngoài, ghi chi c p phát cho Ban Qu n lý Chương trình Trung ương thu c B K ho ch và u tư. 1.2 i v i phí tư v n: 30 ngày sau khi k t thúc th i kỳ rút v n c a m i Hi p nh, Ban qu n lý chương trình Trung ương t ng h p phí tư v n th c t cho c chương trình thu c Hi p nh ó, có văn b n phân b cho các d án t ng a phương theo t l s d ng v n g i cho t ng t nh và g i B Tài chính làm th t c ghi thu ghi chi ngân sách. Căn c vào thông báo phân b c a Ban qu n lý chương trình Trung ương, B Tài chính s ghi thu v n vay n nư c ngoài, ghi chi b sung có m c tiêu cho Ngân sách a phương. 1.3 i v i tr giá hàng hoá nh p khNu: a. Sau khi k t thúc rút v n i v i m i h p ng mua s m, Ban qu n lý chương trình ph i h p Nhà nh p khNu phân b tr giá hàng nh p khNu tương ng cho t ng công trình các a phương, th ng nh t v i Ban qu n lý các d án JICA t nh và có văn b n chính th c ngh B Tài chính làm th t c ghi thu ghi chi Ngân sách; b. Trư ng h p có s chênh l ch gi a k ho ch ư c phân ph i v i s hàng th c nh n (bao g m c hao h t nh m c), các a phương làm vi c v i các ơn v ư c u quy n cung ng hàng hoá xác nh n s chênh l ch này và báo cáo Ban qu n lý chương trình Trung ương x lý theo nguyên t c hao h t thu c trách nhi m c a cơ quan nào thì cơ quan ó ph i ch u, c th như sau: - Hao h t ngoài nh m c ư c xác nh trong quá trình nh p khNu thì nhà nh p khNu ph i ch u;
 10. - Hao h t ngoài nh m c trong quá trình cung ng thì ơn v ư c u quy n cung ng ph i ch u; - Hao h t ngoài nh m c do a phương ch m tr , trì hoãn trong khâu ti p nh n hàng hoá thì a phương ph i ch u; 1.4 i v i ph n thi công xây d ng, th c hi n chương trình d án thanh toán cho nhà th u trong nư c b ng VND: a. Hàng năm căn c vào thông báo v vi c chuy n ti n c a Ngân hàng ngo i thương, B Tài chính t ng h p và làm th t c ghi thu v n vay JICA ghi chi b sung có m c tiêu c a Ngân sách Trung ương cho NS P; b. Các bư c h ch toán cho các i m 1.2, 1.3, 1.4: Căn c vào ch ng t B Tài chính g i n, S Tài chính ti n hành l p l nh thu Ngân sách a phương và l nh chi ti n cho các ơn v s d ng v n g i Kho b c Nhà nư c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Kho b c Nhà nư c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n c p phát theo úng quy nh c a Lu t ngân sách nhà nư c. Ch ng t làm cơ s ghi chi là theo L nh chi c a V Ngân sách B Tài chính, kèm theo Thông tri c a V Tài chính i ngo i có danh m c ghi s Hi p nh, tên d án, tên ch u tư, s ti n thanh toán cho t ng d án, t giá áp d ng. Tr giá ghi thu ghi chi c a Ngân sách b ng tr giá ngo i t (JPY) nhân v i t giá do Vietcombank công b vào th i i m chuy n ti n ( i v i vi c thanh toán cho nhà th u trong nư c) ho c t giá h ch toán do B Tài chính qui nh t i th i i m h ch toán ( i v i ph n phí tư v n, phí rút v n, hàng hoá nh p khNu). Ph n VI TRÁCH NHI M C A CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN TRONG QUÁ TRÌNH THANH TOÁN 1. Ban qu n lý chương trình trung ương: 1.1. T ch c u th u l a ch n Nhà nh p khNu và Tư v n. 1.2. Ch trì cùng v i tư v n, nhà tài tr và B Tài chính, l p k ho ch và t ch c ki m tra, giám sát, theo dõi ánh giá, ki m toán chương trình, d án; 1.3. H tr , hư ng d n các S K ho ch và u tư a phương, Ban qu n lý các d án JICA t nh v các cơ ch chính sách liên quan n Chương trình tín d ng chuyên ngành; 1.4. Ch trì cũng v i B Tài chính t ch c t p hu n qu n lý và th c hi n Chương trình tín d ng chuyên ngành; 1.5. T ng h p báo cáo ti n th c hi n chương trình v i Chính ph , B Tài chính, nhà tài tr ;
 11. 1.6. T p h p h sơ, ch ng t g i cho B Tài chính ti n hành rút v n b sung vào tài kho n c bi t; 1.7. B trí v n hoàn tr cho JICA n u có chênh l ch dương gi a s rút v n vào tài kho n c bi t và ch ng t thanh toán t tài kho n c bi t do chênh l ch t giá. 2. Ban qu n lý các d án JICA t nh: 2.1. Là u m i qu n lý các d án th c hi n a phương, ch u trách nhi m t ng h p t khâu l p k ho ch, th c hi n và báo cáo. Thư ng xuyên ph i h p và thông báo cho S Tài chính các thông tin liên quan n d án a phương; 2.2. Th c hi n các nhi m v do Ch Chương trình u quy n trong vi c cùng v i S K ho ch và u tư xây d ng k ho ch v n JICA (tham chi u tiêu chuNn c a JICA) và b trí v n i ng cho các d án t i a phương; 2.3. Ch trì xây d ng k ho ch v n i ng cho các d án phù h p v i ti n , bao g m trư ng h p v n i ng thông thư ng và v n t m ng t ngu n ngân sách trong trư ng h p áp d ng phương th c thanh toán hoàn tr ; 2.4. L p danh m c h p ng, ph l c h p ng ư c tài tr b ng v n JICA g i Ch Chương trình và B Tài chính theo m u ( ính kèm); 2.5. Hư ng d n ch u tư và nhà th u l p các ch ng t theo m u quy nh c a JICA i v i t ng phương th c rút v n; 2.6. Nh n và thNm tra h sơ thanh toán c a Ch u tư, i chi u v i k ho ch v n JICA và h p ng, trong vòng 5 ngày làm vi c t khi nh n ư c h sơ h p l , t p h p g i B Tài chính ngh thanh toán. Trư ng h p không ch p nh n b h sơ, Ban qu n lý các d án JICA t nh có trách nhi m liên h v i ch d án hoàn ch nh b h sơ; 2.7. Theo dõi c p nh t s li u gi i ngân v n nư c ngoài và v n i ng c a t ng d án trong t nh; 2.8. H tr Ban qu n lý chương trình Trung ương, tư v n, nhà tài tr và B Tài chính trong vi c theo dõi và qu n lý d án t i t nh. 3. B Tài chính: 3.1. Làm th t c ch p nh n thanh toán sau khi nh n ư c h sơ theo qui nh. Trư ng h p không ch p nh n thanh toán, B Tài chính có trách nhi m thông báo ngay cho Ban qu n lý chương trình Trung ương và Ban qu n lý d án JICA t nh liên quan; 3.2. Làm th t c ghi thu ghi chi k p th i S Tài chính có th h ch toán vào ngân sách a phương; 3.3. Ti n hành rút v n b sung k p th i vào TK B;
 12. 3.4. Th c hi n vi c hoàn tr lãi và g c vay theo qui nh t i Hi p nh; 3.5. Ph i h p v i Ban qu n lý chương trình Trung ương và nhà tài tr trong vi c theo dõi, ánh giá chương trình. 4. Kho B c Nhà nư c a phương: 4.1. Ki m soát chi kh i lư ng XDCB hoàn thành c a d án theo qui nh hi n hành v qu n lý u tư xây d ng cơ b n, trong ó xác nh rõ s ti n ư c tài tr b ng v n JICA làm cơ s cho B Tài chính thanh toán cho các nhà th u. Vi c ki m soát chi v n JICA ư c th c hi n phù h p v i ti n d án, không ph thu c vào k ho ch Ngân sách hàng năm c a t nh; 4.2. Ph i h p v i S Tài chính a phương trong vi c h ch toán ngân sách cho Chương trình tín d ng chuyên ngành; 5. S Tài chính các t nh, thành ph : Th c hi n ghi thu ghi chi NS P sau khi nh n ư c ch ng t ghi thu ghi chi ngân sách c a B Tài chính. 6. Ngân hàng Thương m i c ph n Ngo i thương Vi t nam (Vietcombank) 6.1. Th c hi n thanh toán theo các phương th c rút v n qui nh t i các Hi p nh vay JICA theo yêu c u c a B Tài chính và g i các lo i gi y báo phù h p v i t ng hình th c thanh toán cho B Tài chính, Ban qu n lý chương trình Trung ương và nhà th u; 6.2. Theo dõi và thông báo cho B Tài chính s dư TK B sau m i l n thanh toán và rút v n vào TK B. 7. Ch u tư: 7.1. L p nghiên c u kh thi, thi t k k thu t, ... theo th t c u tư XDCB và t ch c l a ch n nhà th u theo qui nh v u th u hi n hành; 7.2. Ký k t h p ng v i ơn v trúng th u ho c ch nh th u, trong ó qui nh rõ s ti n ư c tài tr b ng v n JICA. Có trách nhi m ki m tra ho c giao cho tư v n giám sát ki m tra ch t lư ng công trình phù h p v i thi t k k thu t và xác nh n vào ơn ngh thanh toán c a nhà th u; 7.3. Báo cáo ti n rút v n b ng hi n v t, ti n t ngu n v n vay JICA cho các cơ quan qu n lý liên quan; 7.4. Th c hi n thanh toán v n i ng k p th i, phù h p v i ti n c a d án; 7.5. Theo dõi ti n hoàn thành d án, căn c vào thông báo thanh toán cho nhà th u c a B Tài chính ti n hành thanh quy t toán h p ng v i nhà th u; 7.6. Th c hi n quy t toán công trình và h ng m c công trình theo qui nh v quy t toán v n XDCB hi n hành;
 13. 7.7. H tr công tác giám sát, theo dõi, ánh giá, ki m toán chương trình c a Ch chương trình, B Tài chính và nhà tài tr . 8. Nhà th u: 8.1. Th c hi n h p ng kh i lư ng, ch t lư ng và ti n ; 8.2. Th c hi n nghĩa v thu , b o hành, hoàn tr ti n v n ng trư c, v.v. theo qui nh và theo h p ng v i Ch u tư; 8.3. Th c hi n vi c thanh quy t toán, nghi m thu, bàn giao, b o hành d án hoàn thành v i Ch u tư. Ph n VII CÔNG TÁC KI M TRA, BÁO CÁO, QUY T TOÁN 1. Hàng năm U ban Nhân dân t nh, Thành ph tr c thu c Trung ương và Ban qu n lý chương trình Trung ương báo cáo cho B Tài chính, B K ho ch và u tư v ti n th c hi n Chương trình, các v n phát sinh trong vi c nh n và s d ng v n vay; 2. Ban qu n lý chương trình Trung ương ch trì ph i h p v i B Tài chính t ch c ki m tra nh kỳ và t xu t tình hình qu n lý và s d ng v n vay c a các a phương. N u phát hi n trư ng h p s d ng v n vay không úng v i quy nh thì s thu h i s v n ã chuy n ho c t m ng ng chuy n v n có bi n pháp x lý thích h p; 3. Ch u tư ph i h p v i các ơn v có liên quan ti n hành nghi m thu và quy t toán công trình ã hoàn thành; 4. Các t nh, Thành ph t ng h p quy t toán Ngân sách a phương, g i B Tài chính, B K ho ch và u tư t ng h p chung theo qui nh. Ban qu n lý chương trình Trung ương ch u trách nhi m quy t toán chương trình; 5. B K ho ch và u tư t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph tình hình phân b v n và th c hi n các d án t i các a phương, ng g i B Tài chính. Ban qu n lý chương trình Trung ương ph i h p v i oàn ánh giá d án c a JICA ki m tra l i vi c th c hi n chương trình sau khi k t thúc th i kỳ rút v n c a Hi p nh; 6. Ban qu n lý chương trình Trung ương ch u trách nhi m chính trong vi c i u ph i cung c p thông tin, s li u cho các oàn ki m tra, thanh tra, ki m toán c a JICA và Chính ph Vi t Nam; 7. Ban qu n lý chương trình t nh và Ch u tư ch u trách nhi m lưu gi h sơ ch ng t thanh toán phù h p v i qui nh v thanh toán v n u tư xây d ng cơ b n trong nư c hi n hành k t ngày k t thúc Hi p nh theo qui nh v lưu tr tài li u xu t trình khi có yêu c u, ph c v công tác giám sát, theo dõi, ánh giá và ki m toán chương trình. Ph n VIII
 14. T CH C TH C HI N Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo và thay th Thông tư s 129/1999/TT-BTC ngày 05/11/1999 c a B Tài chính. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh các cơ quan ph n ánh v B Tài chính có bi n pháp x lý thích h p. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; Văn phòng TW ng và các ban c a ng; Văn phòng Qu c h i; Văn phòng Ch t ch nư c; Văn phòng Chính ph Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; Toà án nhân dân t i cao; Tr n Xuân Hà Ki m toán Nhà nư c UBND các t nh, Thành ph tr c thu c TW; C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); S K ho ch và u tư các t nh, TP tr c thu c TW Kho b c NN, KHNN các t nh, TP tr c thu c TW S Tài chính các t nh, TP tr c thu c TW Ngân hàng Ngo i thương Vi t Nam Công báo; Website Chính ph ; Website B Tài chính V Pháp ch (B Tài chính) V NSNN Lưu VT, TC N M u Gi y ngh thanh toán C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc -------------- , ngày tháng năm GI Y NGHN THANH TOÁN L n th : Tên d án: Kính g i: - CH U TƯ (Nêu rõ tên cơ quan ch u tư trong quy t nh u tư) Công ty (nêu rõ tên nhà th u trong h p ng) trình b n ngh thanh toán v i n i dung như sau:
 15. 1. ơn v chúng tôi ã th c hi n h p ng s ... ngày ... tháng... năm ... 2. Thu c danh m c h p ng t i công văn s ... ngày ... tháng ... năm ...c a Ban qu n lý d án JICA t nh... 3. Công vi c ã hoàn thành: Nêu rõ tên d án, tóm t t kh i lư ng, h ng m c công vi c ã hoàn thành 4. Thu c Chương trình tín d ng chuyên ngành ..., Hi p nh vay JICA s ... 5. S ti n lu k ã thanh toán t v n JICA cho h p ng này (n u có): 6. S ti n ngh thanh toán ngu n v n JICA cho t này: (B ng ch : ) 7. S tài kho n th hư ng: Ghi rõ tên ơn v th hư ng, s tài kho n, tên ngân hàng, a ch ngân hàng. CH P NH N THANH TOÁN C A CH TÊN NHÀ TH U U TƯ Giám c Ký tên, óng d u * Lưu ý: Gi y ngh thanh toán c n ư c ánh máy rõ ràng, y , không vi t tay, không tNy xoá M u danh m c h p ng U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH c l p - T do - H nh phúc Ban qu n l ý d án ----------- JICA --------- S : , ngày tháng năm DANH M C H P NG CÁC D ÁN S D NG V N JICA Thu c Chương trình Tín d ng chuyên ngành ... Hi p nh vay JICA s ...
 16. Kính g i: B K HO CH VÀ U TƯ - B TÀI CHÍNH Th c hi n Thông tư s ngày c a B Tài chính hư ng d n cơ ch qu n lý v n vay JICA thu c Chương trình Tín d ng chuyên ngành Th c hi n Thông tư s ngày c a B K ho ch và u tư hư ng d n vi c l p k ho ch s d ng v n vay JICA cho Chương trình Tín d ng chuyên ngành Ban qu n lý d án JICA t nh ... thông báo danh m c các h p ng thu c các d án s d ng v n vay JICA c a t nh ..., k ho ch năm .... như sau: STT Tên d án Tên cơ Tên Nhà S , ngày H p ng quan ch th u (Bên c aH p T ng giá Giá tr h p u tư B) ng ho c tr h p ng ư c (Bên A) ph l c ng tài tr b ng v n JICA Ban qu n lý d án JICA t nh xác nh n các h p ng nói trên ã ư c ký k t b i cơ quan ch u tư có thNm quy n theo quy t nh u tư v i nhà th u h p l ; có t l giá tr h p ng ư c tài tr b ng v n JICA chi m t 75-85% t ng giá tr công trình. Ban qu n lý d án JICA t nh trân tr ng thông báo. Nơi nh n: Trư ng Ban - Như trên - S Tài chính Ký tên, óng d u - Lưu VT M u Gi y b o lãnh ti n t m ng NGÂN HÀNG .... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T a ch : NAM S i n tho i: c l p - T do - H nh phúc S fax --------- ......., ngày ........ tháng .......năm ..... GI Y B O LÃNH TI N T M NG S : Kính g i: TÊN CH U TƯ
 17. Theo h p ng s .... ký ngày .... gi a Ch u tư là (ghi rõ tên, a ch ) s thanh toán cho Nhà th u là (ghi rõ tên, a ch ) m t kho n ti n t m ng là ..x... VND (b ng ch :...). Chúng tôi là ngân hàng (ghi rõ tên ngân hàng ho c chi nhánh ngân hàng) sau khi xem xét, ch p nh n c p cho Ch u tư (ghi rõ tên) Gi y b o lãnh này v i giá tr là .x.. VND : 1. Trong th i gian có hi u l c c a Gi y này, Ch u tư có th yêu c u chúng tôi thanh toán s ti n ghi trong gi y này n u Nhà th u không th c hi n ư c các nghĩa v ã qui nh trong h p ng nói trên. 2. Gi y b o lãnh này có giá tr gi m d n tương ng v i s ti n Nhà th u hoàn tr t m ng cho Ch u tư và s h t hi u l c vào ngày Nhà th u hoàn tr ti n t m ng cho Ch u tư. M i ngh thanh toán theo Gi y b o lãnh này ph i ư c th c hi n không mu n hơn ngày nói trên. N u quá th i h n, gi y b o lãnh s không còn giá tr . 3. Gi y b o lãnh có th ư c gia h n theo ngh c a Ch u tư và Nhà th u. Trân tr ng kính chào Giám c ngân hàng (ký tên, óng d u) Lưu ý: - Gi y B o lãnh ph i ư c hoàn tr l i cho Ngân hàng hu trư c ho c vào ngày h t h n. - Gi y b o lãnh ư c Ngân hàng c p ra theo ngh c a Nhà th u.
Đồng bộ tài khoản