Thông tư số 1329/TT-LB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
55
lượt xem
2
download

Thông tư số 1329/TT-LB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 1329/TT-LB về viêc hướng dẫn thực hiện chế độ bệnh nghề nghiệp đối với quân nhân liên do Bộ Quốc phòng - Lao động thương binh và xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 1329/TT-LB

  1. B LAO NG, THƯƠNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T BINH VÀ XÃ H I-B NAM QU C PHÒNG c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 1329/TT-LB Hà N i , ngày 04 tháng 12 năm 1992 THÔNG TƯ LIÊN B C A B QU C PHÒNG - LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I S 1329/TT-LB NGÀY 4 THÁNG 12 NĂM 1992 HƯ NG D N TH C HI N CH B NH NGH NGHI P I V I QUÂN NHÂN Căn c vào i u 21 c a i u l t m th i v các ch ãi ng quân nhân ban hành kèm theo Ngh nh 161/CP ngày 30-10-64, Quy t nh s 133/H BT ngày 1-11-1986 c a H i ng B trư ng; các Thông tư s 08/TT-LB ngày 19-5-1976, s 29/TT-LB ngày 25-12-1991 c a Liên B Y t - Lao ng - Thương binh và Xã h i - T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam và các văn b n hư ng d n c a T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam v ch ãi ng i v i công nhân, viên ch c Nhà nư c m c b nh ngh nghi p. Sau khi th ng nh t v i B Tài chính t i Công văn s 1124/TC-HCVX ngày 24-6-1992, v i T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam t i Công văn s 634/BHXH ngày 20-7-1992, Liên B Qu c phòng - Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n th c hi n ch b nh ngh nghi p i v i quân nhân như sau: I. I TƯ NG VÀ I U KI N HƯ NG CH 1. Quân nhân tr c ti p làm vi c các ngh có y u t c h i c trưng c a ngh ó, ho c ph i thư ng xuyên ti p xúc v i môi trư ng có y u t c h i mà b b nh, n u ư c H i ng giám nh y khoa b nh ngh nghi p xác nh m c b nh ngh nghi p theo danh m c b nh ngh nghi p quy nh t i các Thông tư Liên B s 08/TT-LB ngày 19-5-1976, s 29/TT-LB ngày 25-12-1991 thì ư c hư ng ch b nh ngh nghi p. 2. Trư ng h p quân nhân ã chuy n ngh khác mà còn trong th i gian b o m, n u ư c xác nh m c b nh ngh nghi p thì cũng thu c i tư ng áp d ng Thông tư này. II. CH Ư C HƯ NG 1. Quân nhân b b nh ngh nghi p ư c hư ng các ch như CNVC Nhà nư c b b nh ngh nghi p, c th như sau: a. Sau khi i u tr b nh n nh ư c giám nh và x p h ng theo t l suy gi m s c lao ng và hư ng tr c p b nh ngh nghi p hàng tháng như sau:
  2. + V i i tư ng quy nh t i i m I - M c I trên ây, tr c p b nh ngh nghi p hàng tháng ư c tính trên lương chính và ph c p thâm niên (n u có) khi giám nh b nh ngh nghi p. + V i i tư ng quy nh t i i m 2 - M c I trên ây, tr c p b nh ngh nghi p hàng tháng ư c tính trên lương chính và ph c p thâm niên (n u có) trư c khi r i kh i ngh ó. Ngư i ư c hư ng thêm các kho n tr c p theo quy nh c a Nhà nư c. Các m c ư c hư ng như sau: H ng T l suy gi m s c lao ng Tr c p hàng tháng 1 T 81% n 100% 80% lương chính + PCTN 2 T 61% n 80% 55% lương chính + PCTN 3 T 41% n 60% 35% lương chính + PCTN 4 T 21% n 40% 15% lương chính + PCTN - Tr c p 1 l n: T l suy gi m s c lao ng t 5% n 10% ư c tr c p 1 tháng lương chính c ng các lo i ph c p, tr c p trư t giá. T l suy gi m s c lao ng t 11% n 20% ư c tr c p 2 tháng. - Ngư i ư c hư ng tr c p b nh ngh nghi p ư c hư ng t ngày có k t lu n c a H i ng giám nh y khoa b nh ngh nghi p. b. Ngoài tr c p hàng tháng, quân nhân b b nh ngh nghi p h ng 1 nuôi dư ng gia ình còn ư c hư ng thêm kho n tr c p ngư i ph c v hàng tháng tính b ng m c lương t i thi u c a CNVC Nhà nư c theo quy nh t i Quy t nh s 203/H BT và tr c p trư t giá. c. Quân nhân ang t i ngũ ch t do b nh ngh nghi p và quân nhân b b nh ngh nghi p ư c x p h ng 1, h ng 2 ã xu t ngũ v gia ình ch t thì gia ình ư c nh n chi phí chôn c t và tr c p tu t như ch i v i CNVC Nhà nư c ch t do b nh ngh nghi p. 2. Quân nhân hư ng ch hưu trí, thương binh ng th i b b nh ngh nghi p ư c hư ng c 2 lo i tr c p. 3. Quân nhân v a là b nh binh, v a b b nh ngh nghi p thì hàng tháng ch ư c hư ng 1 trong 2 kho n tr c p b nh binh ho c tr c p b nh ngh nghi p. III. T CH C TH C HI N
  3. 1. Quân i có trách nhi m giám nh b nh ngh nghi p b o m y h sơ, th t c, th c hi n các ch i v i quân nhân b b nh ngh nghi p khi t i ngũ. Th t c c p gi y ch ng nh n b nh ngh nghi p theo quy nh t i Công văn s 322/BHXH ngày 1-5-1989 c a T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam và Công văn s 182/C QP ngày 19-8-1989 c a Ban Công oàn Qu c phòng. B Qu c phòng s có hư ng d n c th v v n này; 2. Nh ng trư ng h p b m t gi y ch ng nh n ngh nghi p do B Qu c phòng c p l i. 3. Ngành Lao ng - Thương binh và Xã h i có trách nhi m ti p nh n, qu n lý, th c hi n ch i v i quân nhân b b nh ngh nghi p chuy n ra kh i quân i v a phương theo gi y gi i thi u di chuy n c a các ơn v quân i kèm theo h sơ b nh ngh nghi p. 4. Kinh phí b o m th c hi n ch b nh ngh nghi p do ngân sách Nhà nư c ài th (m c chi và B o hi m xã h i). Thông tư này có hi u l c k t ngày ký. Trong quá trình th c hi n n u có gì vư ng m c, các ơn v quân i, các S Lao ng - Thương binh và Xã h i k p th i ph n ánh v Liên B xem xét, gi i quy t. Nguy n Th H ng Nguy n Tr ng Xuyên ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản