Thông tư số 133/2008/TT-BTC

Chia sẻ: Sang Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
99
lượt xem
4
download

Thông tư số 133/2008/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 133/2008/TT-BTC về việc hướng dẫn suất chi đào tạo cho lưu học sinh nước ngoài (diện Hiệp định) đang học tập tại các trường đại học của Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 133/2008/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM -------- c l p - T do - H nh phúc ------------ S : 133/2008/TT-BTC Hà N i, ngày 31 tháng 12 năm 2008 THÔNG TƯ HƯ NG D N SU T CHI ÀO T O CHO LƯU H C SINH NƯ C NGOÀI (DI N HI P NNH) ANG H C T P T I CÁC TRƯ NG I H C C A VI T NAM Căn c Ngh nh s 118/2008/N -CP ngày 27/11/2008 c a Chính ph qui nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Th c hi n Quy t nh s 1231/Q -TTg ngày 10/9/2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c i u ch nh ch su t chi ào t o cho lưu h c sinh nư c ngoài ang h c t p t i Vi t Nam theo di n Hi p nh; B Tài chính hư ng d n ch su t chi ào t o cho lưu h c sinh nư c ngoài di n Hi p nh ang h c t p t i các trư ng i h c c a Vi t Nam như sau: I. I TƯ NG ÁP D NG 1. i tư ng áp d ng su t chi ào t o là các lưu h c sinh nư c ngoài ư c Chính ph nư c ngoài c sang h c t p t i các trư ng i h c c a Vi t Nam di n Hi p nh ký k t gi a Chính ph Vi t Nam v i Chính ph các nư c v h p tác trong lĩnh v c giáo d c, ào t o, văn hoá, khoa h c k thu t (sau ây ư c g i t t là lưu h c sinh nư c ngoài). 2. Lưu h c sinh Campuchia và Lào không thu c i tư ng áp d ng c a Thông tư này. II. CƠ C U SU T CHI ÀO T O Cơ c u su t chi ào t o cho lưu h c sinh nư c ngoài do ngân sách nhà nư c m b o, bao g m: 1. Kinh phí chi ào t o: Kinh phí ào t o ư c c p cho các b c h c theo m c: 1.723.000 ng/ lưu h c sinh/ tháng, bao g m: a. Chi thư ng xuyên hàng tháng: - Chi gi ng d y, h c t p bao g m: ti n lương cán b (k c b i dư ng gi ng d y ngoài gi ), tài li u, thí nghi m, th c hành, th c t p môn h c, phiên d ch, các kho n chi khác có liên quan n gi ng d y và h c t p c a lưu h c sinh. - Chi hành chính bao g m: văn phòng phNm, văn hoá, th thao, i n, nư c, xăng d u, b o hi m y t h c sinh, y t cơ quan, mua s m b sung v t r ti n mau h ng, ti p khách, các kho n chi khác. b. Các kho n chi m t l n cho c khoá h c: chi h tr trang thi t b ph c v cho gi ng d y, th c hành và trang thi t b ph c v sinh ho t c a lưu h c sinh t i kí túc xá, chi tham quan, chi làm h sơ th t c nh p h c, chi t ng k t, k t thúc khoá h c và b o v lu n văn t t nghi p, chi t ng phNm, chi ón và ti n lưu h c sinh i và v t i sân bay qu c t Vi t Nam. c. Các kho n chi phát sinh trong năm: chi Qu c khánh Vi t Nam và Qu c khánh nư c b n. Căn c vào các n i dung chi tiêu nói trên, các trư ng ch ng trong vi c chi tiêu nhưng không vư t quá m c: 1.723.000 ng/lưu h c sinh/tháng.
  2. Trư ng h p nhà trư ng không có i u ki n ph c v ăn , sinh ho t cho các lưu h c sinh nư c ngoài thì căn c vào các m c chi nói trên, các trư ng i h c cùng cơ s ph c v lưu h c sinh tho thu n kí k t h p ng v các i u ki n m b o ăn, , sinh ho t cho lưu h c sinh. 2. Ph n chi sinh ho t phí cho lưu h c sinh nư c ngoài (g i t t là h c b ng), bao g m: ti n ăn, tiêu v t, trang ph c cá nhân, chi phí i l i hàng ngày và chi tài li u ph c v h c t p ư c c p theo các m c như sau: a. Lưu h c sinh ào t o dài h n h i h c: 1.870.000 ng/lưu h c sinh/tháng. b. Lưu h c sinh ào t o h sau i h c: 2.120.000 ng/lưu h c sinh/tháng. c. Lưu h c sinh ào t o, t p hu n ng n h n (dư i 12 tháng): 2.480.000 ng/lưu h c sinh/tháng. III. L P D TOÁN, C P PHÁT, QUY T TOÁN 1. Hàng năm, các trư ng ư c B Giáo d c và ào t o giao ti p nh n ào t o lưu h c sinh nư c ngoài, căn c vào s lư ng lưu h c sinh ư c giao và cơ c u su t chi ào t o qui nh t i M c II c a Thông tư này, l p d toán chi ào t o lưu h c sinh nư c ngoài g i B ch qu n t ng h p g i B Tài chính thNm nh trình c p có thNm quy n quy t nh. 2. Các trư ng g i d toán hàng năm ư c c p thNm quy n phê duy t cho Kho b c nhà nư c nơi giao d ch làm căn c c p phát. 3. Vi c c p phát su t chi ào t o cho lưu h c sinh nư c ngoài ang h c t p t i Vi t Nam qui nh t i M c II Thông tư này ư c th c hi n theo hình th c rút d toán qua Kho b c Nhà nư c. 4. Vi c quy t toán kinh phí ào t o lưu h c sinh nư c ngoài (di n Hi p nh) b ng ngu n v n ngân sách nhà nư c th c hi n theo quy nh hi n hành. 5. Các quy nh t i Thông tư này áp d ng k t năm h c 2008-2009. IV. T CH C TH C HI N Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n : - VP TW ng; VP Qu c h i; - VP ch t ch nư c; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n KSND TC; - Các B , Cơ quan ngang B ; Tr n Xuân Hà - Cơ quan thu c Chính ph ; -Website Chính ph , Công báo; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Ki m toán nhà nư c; - Các ơn v thu c B Tài chính; - V Pháp ch ; - Website B Tài chính; - Lưu: VP, V TC N.
Đồng bộ tài khoản